ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RPD-1
RPD-1A

RPD-1BOCR návodu RPD-1 z dokumentace pro ZPS-3

Obsah kapitoly RPD-1

 1. Úvod
 2. Popis funkce
 3. Programování
 4. Instalace
 5. Technické podmínky
 6. Záruka, skladování, údržba

Přílohy :

 1. Obsazení konektoru X1 RPD-1A
 2. Obsazení konektoru X1 RPD-1B
 3. Obsazení konektoru X2 RPD-1A
 4. Obsazení konektoru X2 RPD-1B
 5. Obsazení konektoru X3 RPD-1B
 6. Rozložení součástek RPD-1A
 7. Rozpiska součástek RPD-1A
 8. Rozložení součástek RPD-1B
 9. Rozpiska součástek RPD-1B
 10. Schéma zapojení RPD-1A
 11. Schéma zapojení RPD-1B
 12. Obsahy PROM z RPD-1A


 1. Úvod
 2. Řadič RPD-1 /6XN 280 71/ umožňuje připojit k systému SAPI-1 dvě mechaniky pružných disků o průměru 8" nebo 5,25". Použité diskety musí mít formát IBM.

  Kapacita paměti při použití jedné mechaniky s 8" disketou je pro jednoduchý záznam po jedné straně diskety 256 kbyte /77 stop po26 sektorech po 128 bytech/. Při použití dvou mechanik disků 8" /např. CONSUL 7212, 7213/ je kapacita paměti 512 kbyte a rychlost přenosu dat je 32 usec/byte.

  Při použití dvou mechanik disků o průměru 5,25" /např. ROBOTRON K 5600/ je celková kapacita paměti 104 kbyte /2 krát 40 stop po 10 sektorech po 256 bytech/ a rychlost přenosu dat je 64 usec/byte.

  V rámci systému SAPI-1 je řadič pružného disku RPD-1 určen pro připojení jednotek pružného disku JPD-1 /8"/ nebo JMD-1 /5,25"/, avšak lze jej využít i pro připojení jiných diskových jednotek.

  Řadič RPD-1 se skládá ze dvou desek umístěných vedle sebe ve vaně SAPI-1 :

  RPD-1A ... datový interface
  RPD-1B ... řízení mechaniky pružného disku, separátor dat a hodin. 3. Popis funkce
 4. Deska RPD-1B sloužící k řízení základních funkcí mechaniky se skládá ze tří částí

  - dekodéru adresy
  - bloku řízení mechaniky
  - separátoru dat a hodin z disku

  Dekodér adresy slouží k výběru adres 3CH, 3DH, 3EH a 3FH a ke generování zápisových impulsů. Výstup hradla D5B/8 povoluje čtení stavu disku. Obsazení adres je na obr.2.

  Blok řízení mechaniky zajišťuje přiklopení hlavy a její automatické odklopení po osmi otáčkách /ochrana proti opotřebení diskety při chybě programu/, krokování motoru a sestavování informací pro registr stavu mechaniky.


  Průběh jednotlivých činností je následovný :

  Je-li zasunut pružný disk do mechaniky, přichází z diskové jednotky při každé otáčce disku signál INDX /Index/. Časové intervaly mezi opakovanými příchody tohoto signálu jsou vyhodnocovány obvody D3C a D3B. Pokud se disk otáčí generují tyto obvody signál RDY, který vzniká po třetí otáčce od zasunutí disku a zaniká po jeho vyjmutí.

  Je-li proveden zápis do registru přiklopení hlavy /obr.2/ je aktivován čítač D6B a současně je na výstupu D7D/6 generován signál HL=0 zajištující přiklopení hlavy. Zároveň je spuštěna časová kontrola vytvářející časovou prodlevu nezbytnou k ustálení hlavy /obvody D4B/14, D6C, D5B/6, D7A/12, D7D/10, C7, R16, D7A/10, D6A/6/.

  Po uplynutí této doby je generován signál HLR /HEAD READY/. Čítač D6B načítá od své aktivace signály INDX a po dosažení osmi otáček způsobí odklopení hlavy. Pokud je, před načtením osmi signálů Index, proveden nový zápis do registrů přiklopení hlavy, je čítač D6B nulován a začíná pracovat opět od počátku.

  Obdobným způsobem je po zápisu do registru krok motoru nejprve generován impuls STEP způsobující jeden krok krokového motoru v diskové jednotce /obvod D4C/5, D7D/4/ a zároveň spouštějící monostabilní obvod D4C/4 nastavený na povolenou periodu krokování motoru. Teprve po uplynutí této doby vznikne signál STR /STEP READY/ informující o možnosti provést další krok motoru.

  Blok řízení mechaniky může žádat o přerušení po ukončení kroku motoru /STR/ nebo po přiklopení hlavy /HLR/. Žádost o přerušení lze do systému začlenit propojením spojky 6-7 a nastavením bitu INTE /registr řízení mechaniky/ na úroveň H. Nulování přerušení se provádí nastavením INTE na úroveň L.

  Stav disku a obvodů řízení mechaniky lze zajistit čtením stavového registru mechaniky /obr.2/.

  Z jednotky pružného disku je datový a hodinový signál předáván po společním vodiči /obr.3/. Z důvodu rozlišení dat od řídících znaků trvale zapsaných na disk /začátek adresové části, začátek datové části, Index/ jsou řídící znaky označeny vynecháním některých hodinových impulsů /tab.2/. Separátor dat a hodin slouží k rozdělení informací přicházejících z diskové jednotky na informace nesené daty a informace nesené hodinami.

  Sériový signál přicházející z diskové jednotky překlápí klopný obvod D3D/9 zapojený jako dělič dvěmi. Zároveň tento signál zaznamenává do obvodu D3D/5 informaci přivedenou na vstup D tohoto obvodu. Pokud má tato informace hodnotu H dojde opět k nulování tohoto obvodu a tím ke vzniku krátkého impulsu, jímž je nulován posuvný registr D2A. Tento registr je trvale posouván referenčním kmitočtem /4MHz pro 8" disk a 2MHz pro 5,25" disk/. Na výstup registru D2A je připojen tvarovač, na jehož výstupu vzniká tzv. čas T3 a jeho inverze tzv. čas T1. Při správné synchronizaci separátoru je posuvný registr D2A nulován pouze hodinovými impulsy z disku /obr.5/.

  Vyhodnocení informace přicházející z disku pak vychází z impulsů T1 a T3. Separátor porovnává stav výstupu D3D/9 v okamžiku náběhu T1 se stavem tohoto výstupu v předchozím náběhu T3. Pokud jsou tyto stavy rozdílné, musel přijít hodinový impuls, který způsobil změnu signálu DATA. Vyhodnocení hodin je prováděno obvodem D2B/11, D2C/9, D2C/5. Princip vyhodnocení hodin je na obr.5. Vyhodnocení dat je prováděno obdobně, avšak je zaměněna funkce časů T1 a T3 /obvod D1C/9, D2B/3, D2B/1, D1B/5/.

  Pro další zpracování slouží signál T1 jako synchronizační hodiny CLK, signál DSAT nese datovou a signál CDAT hodinovou složku původního signálu RDD.

  Synchronizace separátoru vychází z omezeného počtu chybějících hodinových impulsů v signálu RDD. Chybí-li větší počet impulsů, jedná se o data a separátor vyčká příchodu 48 nulových bitů /6 nulových byte/ před značkou. V této oblasti se posuvný registr začne nulovat pouze hodinami a tím dojde k synchronizaci separátoru /obvod C8, D2D/3, D2C/5, R20/.

  Pozn.: Zapojení separátoru je předmětem přihlášky PV v TESLA Elstroj.

  Deska RPD-1A tvoří datový interface mezi sériovou informací přicházející z disku a paralelní sběrnicí počítače. Rovněž tato deska je rozdělena do několika částí

  - čtení dat z disku
  - zápisu na disk
  - stavového registru řadiče
  - časových obvodů řadiče
  - dekodéru adres.

  Obvody čtení dat z disku získávají z desky RPD-1/3 sériovou informaci o hodinách disku a data již odděleně a synchronizované s hodinovým signálem CLK. Datová informace je posuvným registrem D1C převedena do paralelního tvaru a současně je zpracovávána šestnáctistavovým logickým automatem naprogramovaným do funkce sériového komparátoru /obvod D2D, D2C, D3C/3, D3D/6, D1D/8, D1D/11/. Tento komparátor se synchronizuje na synchronizační značku /na začátku každé adresové a datové části - bloku/ a zajišťuje přepsání údaje ze sériově paralelního převodníku do registrů D1A a D1B vždy, když v tomto převodníku je právě jeden celý byte dat. Zároveň je do stavového registru řadiče předána informace o připravených datech.

  V případě, kdy počítač požaduje adresovou značku /signály RDM a RAM registru řízení řadiče - obr.2/ je její zpracování zajištěno rovněž výše popsaným logickým automatem a tato značka je opět předána v registrech D1A a D1B.


  Obvody zápisu na disk převádějí pomocí posuvných registrů D6A a D6B paralelní informaci obsaženou v registrech D4A a D4B na informaci sériovou, vysílanou směrem do mechaniky disku. Pro zápis hodinových impulsů na disk /zejména hodin označujících datovou značku/ slouží opět logický automat /obvody D8C, D7A, D7B, D8B/, který odpočítává zapisované bity, vysílá synchronizační signál po zápisu jednoho byte a zajišťuje vynechání tří hodinových impulsů pro označení datové značky a rovněž vytváří pro stavový registr řadiče signál žádosti o vyslání dalšího znaku


  Obvody stavového registru řadiče slouží k sestavení obsahu tohoto registru ve tvaru vhodném pro programovou obsluhu instrukcí PCHL /viz PROGRAMOVÁNÍ/.


  Časové obvody řadiče zajišťují počítání množství přenesených znaků a pro kontrolu časových limitů při provádění různých operací. Tyto časové obvody jsou realizovány obvodem 8253, jehož čítač 0 pracuje v modu 0 a jeho hodiny mají stejnou periodu jako doba přenosu jednoho znaku. Čítač 1 pracuje v modu 5 s periodou hodin /0,5 nebo 1µs/ a je spouštěn signálem SYC oznamujícím nalezení adresové značky. Při zápisu dat tento čítač povoluje zápis, při čtení indikuje trvání signálu RDM /čtení datové značky/, čítač 2 pracuje v modu 0 s hodinami tvořenými signálem DR. Tento čítač přeteče po přenesení zavolaného počtu znaků, nesení zavolaného počtu znaků.


  Adresy a řídící slova pro čítače jsou v tab.3. Při programování čítačů je nutno brát ohled na záměnu datových vodičů /provedenou z konstrukčních důvodů/, kde D0 je přivedeno na D7, D1 na D6, atd.


  Obvody adresace pracují s adresami A7 až A0 a jsou tvořeny obvody 3205 /D5A, D5B/. Čtecí a zapisovací signály jsou vytvářeny hradly D6C. 5. Programování
 6. Práce se stavovým registrem řadiče

  Stavový registr je navržen tak, aby umožnil snadné odskoky pomocí instrukce PCHL. Pro potřebné odskoky v programu stačí naplnit registr H počítače konstantou, přečíst obsah stavového registru, vložit jej do registru L počítače a instrukcí PCHL odskočit na příslušnou adresu, kde může být uložena např. instrukce JMP nebo CALL. Pro zjednodušení lze bity D7, D6 a D5 stavového registru nastavit řídícím registrem, bity D4, D3 a D2 přenášejí stavovou informaci a bity D1 a D0 musí být rovny nule /vytvoření prostoru pro JMP nebo CALL/. Nastavením bitů D7, D6 až D5 lze volit např. tabulku skoků pro čtení a tabulku pro zápis.

  Při zápisu musí být programově zajištěno vyslání pěti nulových znaků před datovou značkou a vyslání znaku FF po posledním znaku dat. 7. Instalace
 8. viz instalace v kapitole ZPS-3 9. Technické podmínky
 10. Všeobecné

  Teplota okolí+5°C až +40°C
  Relativní vlhkost40 % až 80 % při 30°C
  Prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
  Atm. tlak84 až 107 kPa
  Prašnostmax. 1 mg/m3, velikost částic max. 10 µm.
  Odolnost proti vibracím0,1 mm při 25 Hz
  Krytí dle ČSN 330330IP 00
  Deska je napájena ze zdroje,
  který odpovídá ČSN 369060
  Stroje na zpracování dat
  Kvalifikace obsluhy a údržby :   Pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78 Sb.


  Parametry

  Způsob adresacejako periferie /IOR, IOW/
  Použité adresy20H, 21H, 22H, 23H, 24H,
  25H, 3CH, 3DH, 3EH, 3FH
  Připojitelné diskové jednotky   CONSUL 7212ČSSR
  CONSUL 7213ČSSR
  MOMFLEX 3200MLR
  MOMFLEX 6400MLR
  ROBOTRON K 5600 5,25"   NDR
  a další


  Disk 8"   formát IBM
  počet stop77
  sektorů na stopě26
  kapacita sektoru128 byte
  hustota záznamu   jednoduchá FM
  rychlost přenosu32 µs 1 byte
   
   
  Disk 5,25"   formát IBM
  počet stop40
  sektorů na stopě10
  kapacita sektoru256 byte
  hustota záznamujednoduchá FM
  rychlost přenosu64 µs/byte


  Počet připojených disků   
  k řadiči
  2
  Napájení RPD-1A5V/1,3A max.
  Napájení RPD-1B5V/1,1A max.
   
  Použité značky
  ID adresová značkaFE hodiny C7
  datová značkaFB hodiny C7
  datová značka
  neplatných datF8 hodiny C7


 11. Záruka, skladování, údržba
 12. viz kapitolu ZPS-3  OBR. 1 PŘIPOJENÍ K SOUBORU
  OBR. 2 OBSAZENÍ ADRES

  Registr řízení mechaniky
  ADRESA : 3CH      IOW  Registr je nulován signálem RESET.


  Registr přiklopení hlavy
  ADRESA : 3DH      IOW


  Zápis do registru je bez argumentu.


  Registr kroku motoru
  ADRESA : 3EH      IOW


  Zápis do registru je bez argumentu.

  Pomocí adresy 3FH je při zápisu možnost nasimulovat přerušení a pro běžnou činnost řadiče se tato instrukce nepoužívá.


  Registr stavu mechaniky
  ADRESA : 3CH      IOR  Stavový registr řadiče
  ADRESA : 25H      IOR


  Pozn. 1 :
  Způsob použití stavového registru není nikterak svázán s instrukcí PCHL. U pomalejšího přenosu /disk 5,25"/ je možno tento registr použít zcela libovolně.

  Pozn. 2 :
  Bit D4 se nuluje znovu nastavením čítače 2 obvodu 8253.
  Bit D3 se nuluje znovu nastavením čítačů 0 a 1 obvodu 8253 a zrušením povolení čtení /bit D0 - RE řídícího registru/.
  Bit D2 - DR se nastavuje do "1" bud přečtením dat do počítače při funkci čtení /RE=1/ nebo zápisem nových dat z počítače při zápisu /WE=1/.


  Registr řízení řadiče
  ADRESA : 25H instrukce :      IOW


  Pozn. 1 :
  V bitech D3 a D2 smí být pouze jedna jednička !
  V bitech D1 a D0 smí být pouze jedna jednička !

  Pozn. 2 :
  Tento registr je automaticky vynulován po RESET a přechodu signálu OVFL do "1". Před zapsáním do tohoto registru je nutné obnovit stavy čítačů 0, 1 a 2.  OBR. 3

  a) záznam (čtení) '1' a '0'

  DISKT(µs)
  8"4
  5.25"   8  b) kombinace dat a hodin (značka DDAM)
  OBR.4

  PROPOJENÍ RPD-1B A CONSUL 7212
  OBR.5

  a) Princip vyhodnocení  b) Časování separátoru
  TAB.1 STANDARDNÍ SIGNÁLY

  8"5,25"7213
  CONSUL   
  označení   význam signálu
  18Pozn.133HLHead Load-přiklopení hlavy
  20837INDEXIndex-impuls indikující otáčku disku
  341845DIRDirection Select-směr vystavení hlavy
  362043STEPStep-krok motoru pro výsta-ven< hlavy
  402435WGWrite Gate-zápis; povolení zápisu
  261047SEL0Select-výběr jednotky 0
  2812Pozn.2SEL1Select-výběr jednotky 1
  3014Pozn.2SEL2Select-výběr jednotky 2
  326Pozn.2SEL3Select-výběr jednotky 3
  382241WDWrite Data-data zápisu
  4428Pozn.3WPWrite protected-indikace ochrany zápisu
  422631T00Track 00-hlava je na nulté stopě
  46307RDRead Data-čtená data
  22Pozn.4   Pozn.4DRDYDrive Ready
  Pozn.5   16MOTMotor on
  2Pozn.625T43signál pro změnu zápisového proudu
  Pozn.711WFchyba zápisu /Write Fault/
  Pozn.713RFnulování chyby zápisu /Write Faul Reset/

  Pozn. 1 :
  Minidisky /5,25"/ mají obvykle přítlak hlavy řízený signálem o zapnutí motoru.

  Pozn. 2 :
  Disky ZJŠ Brno nemají v kabelu místo na další signály výběru a je nutné přivést tento signál ke každému disku samostatným vodičem.

  Pozn. 3 :
  Disky ZJŠ Brno nemají snímač značky chránící disketu proti přepsání.

  Pozn. 4 :
  Minidisky nemají obvykle hlášení o připravenosti. Tento signál chybí i u 8" disků ZJŠ Brno.

  Pozn. 5 :
  Disky 8" mají sítové motory a ty jsou zapnuty neustále, ale hlava je odklopena.
  Disky 5,25" mají vypínání motoru na dobu, kdy se disk nepoužívá, ale nemívají ovládání hlavy.

  Pozn. 6 :
  Minidisky nemění zápisový proud s ohledem na číslo stopy.

  Pozn. 7 :
  Signály nulování a hlášení chyby zápisu nejsou u disků 5,25" a nejsou ani v normě pro 8" disk.

  Pozn. 8 :
  Interface na disky 5,25" je definován na přímém konektoru 2x 17 kontaktů s roztečí 2,54 mm. Je definován normou ANSI Standard. Navíc jsou v této normě ještě další signály :

           4I Use Control
  32Side One Select
  34   Disk Change

  Všechny liché špičky konektoru jsou země.

  Pozn. 9 :
  Interface na disky 8" je definován normou ANSI Standard na přímém konektoru 2x 25 kontaktů s roztečí 2,54 mm. Všechny liché špičky jsou země. Navíc jsou v normě ještě další signály :

           8zařízení pracuje
  10volba hlavy
  12výměna disku
  14volba strany disku
  16disk je používán
  48separovaná data
  50   separované hodiny

  Pozn.10 :
  Všechny signály jsou aktivní v nule.

  Pozn.12 :
  Disky 5,25" mají pro napájení specielní konektor / +5V, +12V /.
  Disky 8" mají někdy napájení na signálovém konektoru /ZJŠ/ a nebo maji specielní konektor /ANSI Standard/.  TAB.2 TYPY ZNAČEK

  Typ značekHodiny   Data
  IAMD7HFCH
  IDAMC7HFEH
  DAMC7HFBH
  DDAMC7HF8H
  normální data   FF00H až FFH

  Index Address Mark
  označuje místo, u něhož je v disku otvor tzv. Index. Tento otvor značí fyzický začátek jedné otáčky disku. Je důležitý hlavně pro zápis formátu. U disket 8" je Indexová značka na disku zaznamenána, u disket 5,25" již byla tato značka vypuštěna jako nepotřebná. Ani u disků 8" se tato značka pro čtení a záznam nepoužívá.

  ID Address Mark
  označuje začátek identifikačního pole, které je zapsáno u každého sektoru.

  Data Address Mark
  označuje začátek datového pole každého sektoru v případě, že jsou data považována za platná .

  Deleted Data Address Mark
  označuje začátek datového pole toho sektoru, u kterého nejsou data považována za platná.  TAB. 3 ADRESY CITACU

  Čítač   Adresa   Mod   Řídící slovo
  023H00CH
  123H55EH
  223H00DH


  TAB.4 ZAPOJENÍ PROPOJEK

  DISKDISK
  PROPOJKY   5,25"8"
  RPD-1B   5-4spojitrozpojit
  7-6rozpojitrozpojit
  1-3rozpojit   spojit
  1-2spojitrozpojit
   
  RPD-1A1-2rozpojitspojit
  2-3spojitrozpojit


  TAB. 5 PERIODY KROKOVÁNÍ

  TYP JEDNOTKY   PERIODA KROKOVÁNÍ /ms/
  MOMFLEX3
  CONSUL 72138
  CONSUL 721212
  ROBOTRON10


 1. Příloha
 2. Obsazení konektoru X1 /RPD-1A/

  č.signál   název   typ   č.signál   název   typ
  12
  34STSTB   vzorek statutuINP
  56
  78RESnulováníINP
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portuINP
  1314
  15+5Vnapájení   NAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresyINP40A0adresyINP
  41A3adresyINP42A2adresyINP
  43A5adresyINP44   A4adresyINP
  45   A7adresyINP46A6adresyINP
  4748
  4950
  5152
  5354
  5556
  5758
  5960Φ2hodiny Φ2-TTL   INP
  6162
  KLÍČOVANÍ :C6
  KONEKTOR :   TY 517 3511 58


 3. Příloha
 4. Obsazení konektoru X1 /RPD-1B/

  č.signál   název   typ   č.signál   název   typ
  12
  34
  56
  78RESnulováníINP
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portuINP
  1314
  15+5Vnapájení   NAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresyINP40A0adresyINP
  41A3adresyINP42A2adresyINP
  43A5adresyINP44   A4adresyINP
  45   A7adresyINP46A6adresyINP
  4748
  4950
  5152
  530VzemNAP540VzemNAP
  5556
  5758
  5960Φ2hodiny Φ2-TTL   INP
  6162
  KLÍČOVANÍ :C6
  KONEKTOR :   TY 517 3511 58


 5. Příloha
 6. Obsazení konektoru X2 /RPD-1A/

  č.signál   název   typ   č.signál   název   typ
  10VzemNAP2WROUT
  30VzemNAP4WDOUT
  56
  78
  910
  1112
  1314
  1516
  1718
  1920
  2122
  2324
  250VzemNAP26D DATINP
  270VzemNAP28   C DATINP
  29   0VzemNAP30CLKINP
  KLÍČOVANÍ :A1
  KONEKTOR :   TY 513 1211 25


 7. Příloha
 8. Obsazení konektoru X2 /RPD-1B/

  č.signál   název   typ   č.signál   název   typ
  10VzemNAP2WRINP
  30VzemNAP4WDINP
  56
  78
  910
  1112
  1314
  1516
  1718
  1920
  2122
  2324
  250VzemNAP26D DATOUT
  270VzemNAP28   C DATOUT
  29   0VzemNAP30CLKOUT
  KLÍČOVANÍ :A1
  KONEKTOR :   TY 513 1211 25


 9. Příloha
 10. Obsazení konektoru X3 /RPD-1B/

  č.signál   název   typ   č.signál   název   typ
  10VZemNAP2HLOUT
  30VZemNAP4STEPOUT
  50VZemNAP6S0OUT
  70VZemNAP8RDDINP
  90VZemNAP10WROUT
  110VZemNAP12WDOUT
  130VZemNAP14T00INP
  150VZemNAP16WPINP
  170VZemNAP18INDXINP
  190VZemNAP20WFINP
  210VZemNAP22T43OUT
  230VZemNAP24STOUT
  250VZemNAP26FROUT
  270VZemNAP28DIROUT
  290VZemNAP30RESOUT
  KLÍČOVANÍ :A5
  KONEKTOR :   TY 513 3011 30


  Poznámky 11. Příloha
 12. Rozložení součástek RPD-1A


  Rozložení součástek RPD-1A dle dokumentace ZPS-3


  Rozložení součástek RPD-1A dle zadrátované verze (pravděpodobně standardní úprava)

 13. Příloha
 14. Rozpiska součástek RPD-1A

  ODPDRY
  R3TR 191 150RKR4TR 191 1K0K
  R1TR 191 1K0KR2TR 191 4K7K
   
  KONDENZÁTORY   
  C1TK 795 470pC6TK 783 100n
  C3TK 783 100nC7TK 783 100n
  C4TK 783 100nC2TF 010 22µ
  C5TK 783 100n
   
  POLOVODIČE
  D3CMH 7400D8CMH 74S287
  D4DMH 7400D2D74 174 PC
  D7CMH 7404D4A74 175 PC
  D3DMH 7420D4B74 175 PC
  D5DMH 7438D5C74 175 PC
  D7DMH 7474D8D74 175 PC
  D4CMH 7474D6AD 195 D (7495)
  D7AMH 7493AD6B   D 195 D (7495)
  D7BMH 7493AD1BK 155 IR15 (74173)
  D5AMH 3205D2BK 155 IR15 (74173)
  D5B   MH 3205D6CK 555 LL1 (74LS32)
  D1CMH 74 164D6DK 555 LI1 (74LS08)
  D1DUCY 74 132D3AKR 580 VI53 (8253)
  D2CMH 74S287


 15. Příloha
 16. Rozložení součástek RPD-1B


  Rozložení součástek RPD-1B (opraveno a upraveno dle DPS)

  RPD-1

 17. Příloha
 18. Rozpiska součástek RPD-1B

  ODPDRY
  R17TR 191 100RKR11TR 191 1K0K
  R13TR 191 150RKR20TR 191 1K5K
  R14TR 191 150RKR21TR 191 1K0K
  R15TR 191 150RKR23TR 191 1K0K
  R22TR 191 150RKR24TR 191 1K0K
  R18TR 191 220RKR12TR 191 4K7K
  R19TR 191 390RKR10TR 191 5K6K
  R1TR 191 1K0KR16TR 191 10KK
  R2TR 191 1K0KR8TR 191 15KK
  R3TR 191 1K0KR4TR 191 47KK
  R6TR 191 1K0KR7TR 191 47KK
  R9TR 191 1K0Kodpor regulační
  RP1WK 679 12 47K
   
  KONDENZÁTORY   
  C12TK 783 47nC22TK 783 47n
  C13TK 783 47nC23TK 783 47n
  C14TK 783 47nC8TK 783 68n
  C15TK 783 47nC9TK 783 68n
  C16TK 783 47nC3TK 745 2n2
  C17TK 783 47nC6TK 755 100pM
  C18TK 783 47nC2TE 981 20µ
  C19TK 783 47nC7TE 981 20µ
  C20TK 783 47nC10TE 981 20µ
  C21TK 783 47nC4TE 988 1µ0
   
  POLOVODIČE
  VT1KC 508D1BMH 7474
  D1AMH 7404D3BMH 7474
  D1DMH 7404D1CMH 7474
  D4DUCY 7406D2CMH 7474
  D7D   UCY 7406D5CMH 7474
  D5BMH 7420D3D   MH 7474
  D6DMH 7474D4CUCY 74 123
  D2BUCY 7486D6CUCY 74 132
  D2AMH 74 164D2DUCY 74 132
  D6BMH 7493AD5DUCY 74 132
  D4BMH 3205D3A74 174 PC
  D4AMH 3216D6AK555 LI1 (74LS08)
  D5AMH 3216D7AK555 LN1 (74LS04)
  D3CUCY 74 123BX18 MHZ


 19. Příloha
 20. Schéma zapojení RPD-1A


  Schéma zapojení RPD-1A dle dokumentace ZPS-3 a černobílá verze ZDE.


  Schéma zapojení RPD-1A dle zadrátované verze (pravděpodobně standardní úprava) a černobílá verze ZDE.

 21. Příloha
 22. Schéma zapojení RPD-1B


  Schéma zapojení RPD-1B (opraveno a upraveno dle DPS) a černobílá verze ZDE.

 23. Příloha
 24. Obsahy PROM z RPD-1A

  PROM MH74S87 D2C, formát dat INTELHEX

  :20000000F0F2F0F0F0F2F0F0F0F0F0FAF0F0F0FAF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0C8
  :20002000F0F2F0F0F0F2F0F0F0F8F4F0F0F8F4F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0A4
  :20004000F0F0F0F0F0F0F0F3F6F0F0FEF6F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F083
  :20006000F0F0F0F0F0F0F0F0FCF0F0F1FCF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F067
  :20008000F0FFF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FFF3F3FBFBF3F3FBFBF3F3FBFBF3F3FBFBD2
  :2000A000F0F0F0F0F0FBF0FFF0F0F0F0F0F9F0F0F9F9F5F5F9F9F5F5FDF9F5F5F9F9F5F5A9
  :2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F7F7FFFFF7F7FFFFF7F7FFFFF7F7FFFF70
  :2000E000F0F0F1F1F0F0F1F1F0F0F1F1F0F0F1F1FDFDF1F1FDFDF1F1FDFDF1F1FDFDF1F188
  :00000001FF
  

  PROM MH74S87 D8C, formát dat INTELHEX

  :20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F1F1F1F1F9F1F1F1F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0D0
  :20002000F4F4F4F4F4F4F4F4F5F5F5F5F5F5F5F5F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F5F5F5F534
  :20004000F8F8F8F8F8F8F8F8F9F8F9F8F9F8F9F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F9F8F9F9F9F9F996
  :20006000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F080
  :20008000F0F0F0F2F0F0F0F2F1F1F1F3F1F1F1F3F0F0F0F2F0F0F0F2F0F0F0F2F0F0F0F248
  :2000A000F4F4F4F6F4F4F4F6F5F5F5F7F5F5F5F7F4F4F4F6F4F4F4F6F4F4F4F6F5F5F5F7A4
  :2000C000F8F8F8FAF8F8F8FAF8F9F9FBF8F9F9FBF8F8F8FAF8F8F8FAF9F8F8F6F9F9F9F70D
  :2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1FF
  :00000001FF
  


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RPD-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz