ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / JPR-1
JPR-1Deska JPR-1 je popsána ve více zdrojích. První uveřejněný popis je v AR/B 83/1 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1983 číslo 1) kde je podrobnější popis funkce displeje a popis oživení. Dále je popsán v dokumentaci dodávané k ZPS (ZPS-1 a ZPS-2) či samotné desce.OCR návodu JPR-1

SAPI-1Jednotka programového řízení

JPR-16XV 122 06TESLA

LIBERECObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Instrukční soubor
 2. Zapojení drátových propojek
 3. Poloha EPROM, vyvedení portů na konektory
 4. Rozmístění integrovaných obvodů
 5. Rozpis dílů
 6. Schéma zapojení
 7. Obsazení vývodů konektoru X2
 8. Obsazení vývodů konektoru X3


 1. Úvod

 2. Deska JPR-1 je jednodeskový mikropočítač na bázi mikroprocesoru MHB 8080A. Moderní mikroelektronické součástky umožnily, aby na jedné desce o rozměru 140 x 150 mm byl celý počítač. Deska JPR-1 má centrální procesor tvořený mikroprocesorem a jeho podpůrnými obvody. Déle je na desce paměť RAM o kapacitě 1K byte a paměti typu EPROM o kapacitě 4 nebo 8K byte. Každý počítač musí mít obvody vstupu a výstupu, které umožňují komunikaci s obsluhou přes přídavná zařízení nebo řízení za pomocí snímacích a akčních členů. Deska JPR-1 má 3 osmibitové vstupy a 3 osmibitové výstupy /vstupní a výstupní porty/. Celkem má deska JPR-1 24 vstupů a 24 výstupů. Ve velké většině aplikaci se vstupy a výstupy mikropočítače obsluhují pomocí programu. Tam, kde by nestačila rychlost programové obsluhy, je možné využít systém přerušení mikroprocesoru. Deska JPR-1 má přerušovací systém s osmi úrovněmi. Jeden vstupní port je současně vstupem pro 8 žádostí o přerušení.

  Programově je možné povolovat přerušení od různého počtu vstupů. Mikropočítač tak může rychle reagovat na ty žádosti, které mají v daném okamžiku nejvyšší důležitost - prioritu. Všechny vstupy a výstupy pracují na úrovních TTL logiky, takže je snadné připojení vstupních a výstupních zařízení.

  Deska JPR-1 je určena pro aplikace všude tam, kde je vyžadován menší počet vstupů a výstupů a stačí malá kapacita pamětí RAM a EPROM. Pro tyto aplikace stačí zajistit napájecí napětí pro desku JPR-1, připojit vstupy a výstupy a napsat program pro danou problematiku.

  Tam, kde základní vlastnosti desky JPR-1 nestačí, je nutné desku mikropočítače doplnit dalšími deskami. Pro rozšiřování mikropočítače slouží jednotky JZS-1 a JSB-1, které obsahují sběrnici systému ARB-1. Deska JPR-1 má vyvedeny všechny signály pro řízení a přenos dat po sběrnici ARB-1. Jednotka jednodeskového mikropočítače JPR 1 může pak pracovat jako procesor více deskového souboru SAPI-1. 3. Technické parametry

 4. Napájení desky:+5 V ± 0,25 V
  -5 V ± 0,25 V
  +12 V ± 0,50 V
  Odběr proudu:
  a/ bez pamětí:+5 V/0,9 A
  -5 V/ -
  +12 V/40 mA
  b/ s max.pamětí:   +5 V/1,1 A
  -5 V/0,1 A
  +12 V/0,2 A
  Rozměry desky:140 x 150 mm
  Váha:200 g


  Kapacita paměti EPROM a PROM   0 až 8K byte
  Typ paměti EPROM a PROMMHB 2708, MHB 2716, MHB 8608
  Kapacita paměti RAM0 nebo 1K byte
  Typ paměti RAMMHB 2114
  Počet vstupů3x8 bit datové + řídící
  Počet výstupů3x8 bit datové + řídící
  Počet přerušovacích vstupů8
  Počet úrovní přerušení8


  Zátěže signálů:   MR1,6
  / v mA/MW3,2
  A100,25
  A11 až A150,5
  D0 až D31,25
  D4 až D71
  RDY5
  HLD5
  DEN100 Ω na zem
  Zátěže všech 24 vstupů1,5 mA
  Zátěže všech 24 výstupů v "1"   1 mA
  v "0"   15 mA 5. Instalace

 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektorů ERB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  Překontrolujeme zapojení propojek na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojení propojek je uvedeno v příloze XI.

  Poznámka: Propojky jsou konstruovány pro zapojování pomocí ovíjených spojů.

  Překontrolujeme, zda deska JPR-1 nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů systému, nebo překročení povolené zátěže sběrnice. Překontrolujeme, zda adresa navolená na desce není již v systému použita. / Viz Návod k obsluze a užití souboru SAPI-1 , příl. XII.,V.,X./

  Sejmeme ochranné AI fólie zkratující vývody konektoru a desku zasuneme do vany souboru SAPI-1. Desky je možné zasunovat a vyjímat pouze při vypnutém systému!

  Připojíme konektory vstupů a výstupů klávesnice ANK-1. Potom teprve zapneme napájení systému.

  Obal desky a kryty konektorů uložíme pro případ zaslání desky do opravy.

  Poznámka: S deskami systému se doporučuje manipulovat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Správné nastavení propojek, zapojení kabelů, volba adresy a další rozvahy je vhodné provést a překontrolovat před instalací desky. 7. Popis funkce

 8. Deska procesoru JPR-1 obsahuje obvody mikropočítače s mikroprocesorem MHB 8080A. Schéma desky procesoru je v příloze XI. Základem mikropočítače je trojice obvodů; mikroprocesor MHB 8080A /D3E/, hodinový obvod MH 8224 /D1E/ a systémový obvod MH 8228 /D8E/. Systémový obvod MH 8228 slouží jako generátor datových a řídících signálů sběrnice. Adresové signály sběrnice jsou generovány přímo mikroprocesorem MH 8080A a zesíleny až na sběrnici ARB-1. Výstupy sběrnice jsou na konektoru X1. Dále je na desce dekodér adres pro 4 paměti EPROM nebo PROM. Jako dekodér pracuje obvod MH 3205 /D10E/. Paměti EPROM se zasouvají do objímek v pozicích označených 4,5,6 a 7. /Viz příloha XII/. Jako paměti je možno použít obvody MHB 2708 /max.kapacita 4K B/ nebo EPROM MHB 2716 /max. kapacita 8K B/. Pro aplikace, kde nebudeme již program měnit je možno použít obvody PROM MHB 8608, které mají napájení a zapojení vývodů stejné jako obvody 2708. Při volbě napětí je nutno správně zapojit spojky mezi špičkami 5,4,6 a špičkami 7,8,9. Správné propojení všech spojek je uvedeno v kapitole o instalaci systému.

  Dále je na desce paměť RAM o kapacitě 1K byte. Do objímek v pozicích D12E a D13E je možno zasunout obvody MHB 2114 /2 ks/. Jak paměť RAM, tak paměť EPROM nemusí být na desce JPR-1 vůbec osazena. Paměťové obvody mohou být na desce pamětí REM-1. O tom, kde a jaké obvody budou, je nutné rozhodnout na základě požadované kapacity pamětí a také podle zatížení sběrnice.

  Kromě pamětí jsou na desce i vstupní a výstupní porty a přerušovací systém, mající 8 vstupů a 8 úrovní přerušení. Vstupy a výstupy jsou vyvedeny na konektory X2 a X3. Porty jsou tvořeny obvody MH 3212, takže mají úrovně TTL a jsou odolné proti zničení. Na konektoru X2 jsou vyvedeny vstupy portu P0 / 8 vstupů/ a signál STB /vzorek/ portu P0. Dále výstupy portu P0 / .8 výstupů/ a signál INT /přerušení/ portů P0. Dále vstupy por tu P1 /8 vstupů/ a výstup INT portu P1 a vstup STS portu P0.

  Na konektoru X3 jsou vyvedeny výstupy portu P1 / 8 výstupů/ a výstup INTR portu P1 a vstup STB0 portu P1. Dále výstupy portu P2 /8 výstupů/ a výstup INT portu P2 a vstup STB portu P2. Dále je zde 8 ,vstupů portu P2, které pracují buď jako paralelní 8-mi bitový port anebo jako vstup osmi žádostí o přerušení. Funkci přerušovacího systému plní obvod MH 3214 /D15E/ společně s obvodem MH 3212 /D16E/. Všechny vstupy portů jsou na desce ošetřeny odpory 4k7, připojenými na +5 V.

  Dekodér adres pro čtení a zápis do paměti RAM, pro čtení a zápis do portů a pro zápis do registru obvodu 3214 je tvořen obvodem MH 3205 /D9E/ a hradly D11E a D14E. Paměti RAM i porty jsou adresovány jako paměťové buňky. Dekodér D9E dekóduje bloky pamětí o rozsahu 1K byte. Adresace pamětí EPROM zabírá prvních 8K byte adresového prostoru 64K byte, který je schopen mikroprocesor MHB 8080A adresovat. Druhých 8K byte zabírá 1K byte adresa paměti RAM a pak tři porty P0, P1 a P2 s /každý zabírá prostor 1K byte/, další 1K byte adresy zabírá adresa obvodu přerušení MH 3214. Adresace pamětí a portů je uvedena v kapitole programování.

 9. Programování

 10. Programování desky JPR-1 je dáno použitým mikroprocesorem typu MHB 8080A. Tento mikroprocesor patří ve světě k nejrozšířenějším a díky tomu je v literatuře publikováno hodně příkladů programování tohoto mikroprocesoru. Mikroprocesor MHB 8080A je základem naší mikroelektronické součástkové základny a budou na něj navazovat další typy mikroprocesorů /8048 a 8086/-. Soubor SAPI-1, jehož je deska JPR-1 centrálním procesorem má dvě úrovně programování. Pro speciální aplikace, kde závisí na rychlosti provádění programu, nebo kde je potřeba šetřit kapacitu paměti, je určen vlastní strojový jazyk mikroprocesoru 8080A. Takové programy jako řízení krokového motoru nebo komunikační program pro terminál není možné napsat jinak než ve strojovém kódu. I když je strojový kód vlastně přímé binární vyjádření jednotlivých operačních kódů instrukcí, adres, konstant a dalších částí programu, není tak složité ve strojovém kódu programovat. Instrukce, adresy i data je možno vyjádřit symbolicky /zkratkami/ a takto napsaný program pak přeložit pomocným programem nazývaným Assembler. 11. Testování

 12. Deska JPR-1 je ve výrobním podniku testována pomocí speciálních testů. K ověření funkce v základním souboru SAPI-1 /konfigurace roku 1983/ slouží "Test systému" TSX 03. Tento test ověřuje funkci jednotky programového řízení při testování jednotlivých prvku souboru SAPI-1. Test souboru je popsán v Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1 a je dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 13. Údržba a servis

 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá činnost systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektorů ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému Tesla DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje

 16. Pracovní podmínky

  Teplota okolí+5°C až +40°C
  Relativní vlhkost40% až 80% při 30°C
  Prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
  Atmosférický tlak84 až 107 kPa
  Prašnost prostředímax. 1 mg/m3, velikost částic max. 10 µm
  Odolnost proti vibracím   0,1 mm při 25 Hz

  Krytí dle CSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060 Zařízení a přístroje na zpracování dat.

  Kvalifikace obsluhy a údržby: pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78 Sb

  Skladování
  Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí -5°C až +35°C a relativní vlhkost vzduchu smí být max. 75%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování systému / zvláště v zimním období/ je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 až 5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek systému,

  Záruka
  Dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem. 1. Příloha: instrukční soubor

 2. HEX | X0    X1    X2    X3    X4    X5    X6    X7    X8    X9    XA    XB    XC    XD    XE    XF
  ----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0X | NOP   LXI B  STAX B  INX B  INR B  OCR B  MVI B  RLC   X    DAD B  LDAX B  DCX B  INR C  DCR C  MVI C  RRC
  1X | X    LXI D  STAX D  INX D  INR D  DCR D  MVI D  RAL   X    DAD D  LDAX D  DCX D  INR E  DCR E  MVI E  RAR
  2X | X    LXI H  SHLD   INX H  INR H  DCR H  MVI H  DAA   X    DAD H  LHLD   DCX H  INR L  DCR L  MVI L  CMA
  3X | X    LXI SP  STA   INX SP  INR M  DCR M  MVI M  STC   X    DAD SP  LDA   DCX SP  INR A  OCR A  MVI A  CMC
  4X | MOV B,B MOV B,C MOV B,D MOV B,E MOV B,H MOV B,L MOV B,M MOV B,A MOV C,B MOV C,C MOV C,D MOV C,E MOV C,H MOV C,L MOV C,M MOV C,A
  5X | MOV D,B MOV D,C MOV D,D MOV D,E MOV D,H MOV D,L MOV D,M MOV D,A MOV E,B MOV E,C MOV E,D MOV E,E MOV E,H MOV E,L MOV E,M MOV E,A
  6X | MOV H,B MOV H,C MOV H,D MOV H,E MOV H,H MOV H,L MOV H,M MOV H,A MOV L,B MOV L,C MOV L,D MOV L,E MOV L,H MOV L,L MOV L,M MOV L,A
  7X | MOV M,B MOV M,C MOV M,D MOV M,E MOV M,H MOV M,L HLT   MOV M,A MOV A,B MOV A,C MOV A,D MOV A,E MOV A,H MOV A,L MOV A,M MOV A,A
  8X | ADO B  ADD C  ADD D  ADD E  ADD H  ADD L  ADD M  ADD A  ADC B  ADC C  ADC D  ADC E  ADC H  ADC L  ADC M  ADC A
  9X | SUB B  SUB C  SUB D  SUB E  SUB H  SUB L  SUB M  SUB A  SBB B  SBB C  SBB D  SBB E  SBB H  SBB L  SBB M  SBB A
  AX | ANA B  ANA C  ANA D  ANA E  ANA H  ANA L  ANA M  ANA A  XRA B  XRA C  XRA D  XRA E  XRA H  XRA L  XRA M  XRA A
  BX | ORA B  ORA C  ORA D  ORA E  ORA H  ORA L  ORA M  ORA A  CMP B  CMP C  CMP D  CMP E  CMP H  CMP L  CMP M  CMP A
  CX | RNZ   POP B  JNZ   JMP   CNZ   PUSH B  ADI   RST 0  RZ    RET   JZ    X    CZ    CALL   ACI   RST 1
  DX | RNC   POP D  JNC   OUT   CNC   PUSH D  SUI   RST 2  RC    X    JC    IN    CC    X    SBI   RST 3
  EX | RPO   POP H  JPO   XTHL   CPO   PUSH H  ANI   RST 4  RPE   PCHL   JPE   XCHG   CPE   X    XRI   RST 5
  FX | RP    POP A  JP    DI    CP    PUSH A  ORI   RST 6  RM    SPHL   JM    EI    CM    X    CPI   RST 7
  


 3. Příloha:


 4. Příloha: 2 5. Příloha:


 6. Příloha: 3  Příloha: 3a 7. Příloha:


 8. Výkres osazeni 9. Příloha:

 10. Deska JPR-1ROZPISKA DÍLŮ 6XK 198 84
  Ks   TypOznačení polohopisnéNázev
  16X8 004 66deska PS oboustranné 140x150
  146XA 474 151-14kontakt ovíjecí pro spojky
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62 pólové klíč F3
  1TY 513 3011X2vidlice FRB 30 pólová klíč F3
  1TY 513 3011X3vidlice FRB 30 pólové klíč C6
  16XA 000 21pásek zkratovací pro FRB 62V
  26XA 800 20pásek zkratovací pro FRB 30V
  26XF 497 07objímka IO upravené na 10 vývodů
  26XF 497 08objímka IO upravené na 8 vývodů
  4TX 782 5241objímka IO 24 vývodů
  115Z64Z1piezoel.krystal.jednotka 18 000 kHz
   
  16Integrovaný obvod :
  1MH 7400D14E
  2MH 7404D2E, D11E
  2MH 3205D9E, D10E
  7MH 3212D16E-D22E
  1MH 3214D15E
  1MH 8224D1E
  1MH 8228D8E
  1MHB 8080AD3E
   
  6Integrovaný obvod
  pro osazeni do .objímky ;
  (není součásti dodávky)
  2MHB 2114D12E,D13ERAM 1 KB
  4MHB 8708CD4E-D7EEPROM 4 KB nebo
  4MHB 2716D4E-D7EEPROM 8 KB
   
  3Polovodič jiný:
  1KA 206V1dioda
  1LQ 1132V2dioda svítivá rudá
  1KC 238AV3tranzistor
   
  48Odpor 0,25 W tolerance 10 %:   
  2TR 191 100RKR7,R9
  1TR 191 220RK   R47
  7TR 191 1K0KR3,R6,R40-R42,R44,R48
  30TR 191 4K7KR10-R33,R35,R37-R39,R43,R46
  8TR 191 10KKR1,R2,R4,R5,R8,R34,R36,R45
   
  16Kondenzátor:
  1TK 755 10pC2keramický
  13TK 783 22nC3-C8,C10-C16keramický
  1TE 121 4u7C9tantalový kapkový 6,3 V
  1TE 981 20uC1elektrolyt.miniat. 6 V

  Deska je předzapojena pro paměti EPROM typu MHB 8708C ( 1 K Byte).
  Dodává se s propojenými spojkami:
  1-2
  4-5
  7-8
  10-11
  12-13 11. Příloha:


 12. Schéma JPR-1 a černobílá verze ZDE. 13. Příloha:

 14. Deska JPR-1   Konektor: X2   Klič: F3Typ: TY 513 3011
  Kabal KB-01Protikus: x1FRB 30 pólový   Typ: TX 514 3013
  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  01P1-INTVst. port P1OUT02   P1-IN4Vst. port P1INP
  03   P1-IN2Vst. port P1INP04P1-IN1Vst. port P1INP
  05P1-IN3Vst. port P1INP06P1-IN0Vst. port P1INP
  07P1-IN7Vst. port P1INP08P1-IN5Vst. port P1INP
  09P1-IN6Vst. port P1INP10P1-STBVst. port P1INP
  110 VZenNAP12P0-INTVýst. port P0OUT
  13P0-OUT0   Výst. port P0OUT14P0-OUT1Výst. port P0OUT
  15P0-OUT5Výst. port P0   OUT16P0-OUT6Výst. port P0OUT
  17P0-OUT4Výst. port P0OUT18P0-OUT7Výst. port P0   OUT
  19P0-OUT3Výst. port P0OUT20P0-OUT2   Výst. port P0OUT
  210 VZemNAP22P0-STBVst. port P0INP
  23P0-IN4Vst. port P0INP24P0-IN6Vst. port P0INP
  25P0-IN7Vst. port P0INP26P0-IN5Vst. port P0INP
  27P0-IN2Vst. port P0INP28P0-IN1Vst. port P0INP
  29P0-IN3Vst. port P0INP30P0-IN0Vst. port P0INP
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUT   výstupní   NAP   napájeni 15. Příloha:

 16. Deska JPR-1   Konektor: X3   Klič: C6Typ: TY 513 3011
  Kabal KB-01Protikus: x1FRB 30 pólový   Typ: TX 514 3013
  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  01P2-INTVýst. port P2OUT02   P2-OUT5Výst. port P2OUT
  03   P2-OUT0Výst. port P2OUT04P2-OUT6Výst. port P2OUT
  05P2-OUT1Výst. port P2OUT06P2-OUT2Výst. port P2OUT
  07P2-OUT7Výst. port P2OUT08P2-OUT3Výst. port P2OUT
  09P2-STBVýst. port P2INP10P2-OUT4Výst. port P2OUT
  110 VZemNAP12P2-IN2Vst. port P2+př.INP
  11P2-IN4Vst. port P2+př.   INP14P2-IN3Vst. port P2+př.INP
  15P2-IN6Vst. port P2+př.INP16P2-IN7Vst. port P2+př.   INP
  17P2-IN1Vst. port P2+př.INP18P2-IN5Vst. port P2+př.INP
  19P1-STB1Výst. port P1INP20P2-IN0Vst. port P2+př.INP
  210 VZemNAP22P1-INTRVýst. port P1OUT
  23P1-OUT4Výst. port P1OUT24P1-OUT0Výst. port P1OUT
  25P1-OUT7Výst. port P1OUT26P1-OUT1Výst. port P1OUT
  27P1-OUT2   Výst. port P1OUT28P1-OUT5Výst. port P1OUT
  29P1-OUT3Výst. port P1OUT30P1-OUT6   Výst. port P1OUT
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUT   výstupní   NAP   napájeniObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Instrukční soubor
 2. Zapojení drátových propojek
 3. Poloha EPROM, vyvedení portů na konektory
 4. Rozmístění integrovaných obvodů
 5. Rozpis dílů
 6. Schéma zapojení
 7. Obsazení vývodů konektoru X2
 8. Obsazení vývodů konektoru X3
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / JPR-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz