ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-154
Z-154OCR návodu Z-154

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAZ-150Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-154 zapojení X1
 11. Z-154 zapojení X2
 12. Z-154 zapojení X3
 13. Vývojový diagram
 14. Adresní pole jednotky Z-154
 15. Volba přenosové rychlosti
 16. Rozpiska součástí Z-154
 17. Rozložení součástek Z-154

Přílohy:

 1. Schéma Z-141


 1. Úvod
 2. Jednotka Z-154 "Komunikace QASAD" je součástí mikropočítačového systému CHP 3000.Systém byl vyvinut v Chemoprojektu, odštěpném závodě Praha 9 - Satalice.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalaci a použití jednotky Z-154. 3. Technické parametry
 4. Napájeni jednotky:+5V +-0,25V
  Odběr proudu:+5V 900 mA
  Rozměr desky:140 x 150x 15 mm
  Hmotnost:145 g
  Počet integrovaných obvodů:   23
  Počet modulů:1
  Počet komunikačních linek:4
  Přenosová rychlost:volitelná v rozsahu 50Bd až 9600Bd
  Počet vstupů:12
  DI 0 až 3
  DSR 0 až 3
  CTS 0 až 3
  Počet výstupů:20
  INT Rx 0 až 3
  INT Tx 0 až 3
  DO 0 až 3
  DTR 0 až 3
  RTS 0 až 3 5. Instalace
 6. Před instalací jednotku Z-154 zkontrolujeme, zda nedošlo během přepravy nebo skladováni k mechanickému poškození desky nebo konektorů.

  Jednotka "Komunikace QASAD" Z-154 je připojena na sběrnici typu ARB-1 nebo IOB-1 systému CHP 3000 prostřednictvím konektoru X1.

  Po zasunutí jednotky Z-154 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Jednotka Z-154 "Komunikace QASAD" obsahuje 4 komunikační obvody, které umožňuji systému CHP 3000 obousměrný sériový asynchronní přenos dat do 4 na sobě nezávislých směrů (technických prostředků).

  Jednotku Z-154 je možno připojit na sběrnici ARB-1 nebo IOB-1. Integrované obvody IO1, IO2, IO3 (MH 3205) dekódují adresu jednotky. Vývody /0 až /7 integrovaného obvodu IO1 jsou vyvedeny na přepojovací pole I. Na přepojp-T, vací pole II jsou vyvedeny vývody /0 až /F integrovaných obvodů 102 a 103. Pomocí propojek I a II lze zvolit (podle tabulky adres) libovolnou dvojici adres z celého I/O adresní ho prostoru. Propojkami IIa až IIe lze zvolit, 5 dvojic adres. Propojky IIa až IId jsou určeny pro adresy jednotlivých komunikačních obvodů jednotky, propojka IIe určuje adresu klopného obvodu IO18 (MH 3212) určeného pro maskováni přerušení od jednotlivých komunikačních obvodů.

  Jednotky samostatně dodávané mají standardně zapojeny 5 dvojic adres v prostoru 0A0H - 0A9H.

  Datová část sběrnice (ARB-1, IOB-1) je impedančně oddělena integrovanými obvody IO4 a IO5 (MH 3216). Signály fi2, /IOW, /IOR jsou zavedeny do jednotky přímo, signál /RES je oddělen obvodem IO7 (MH 7404).

  Jednotka obsahuje 4 shodné komunikační obvody IO8,IO9, IO10, IO11 (MHB 8251). Každý z těchto obvodů má odděleně vyvedené vstupy pro hodinovou frekvenci přijímače a vysílače na přepojovací pole. To umožňuje zvolit libovolnou doporučenou přenosovou rychlost v rozsahu 50Bd až 9600Bd.

  Přijímač a vysilač jednoho obvodu MHB 8251 může mít zapojeny rozdílné frekvence pro přijímač a vysílač. Přepojovací pole je tvořeno body : I až VIII a R0, T0 až R3, T3, kde body I až VII jsou výstupy děliče frekvence a body R0, T0 až R2, T3 jsou vstupy jednotlivých komunikačních obvodů podle následující tabulky:

  IO8R0přijímače
  T0vstupvysilače
  IO9R1hodinovépřijímače
  T1frekvence   vysílače
  IO10   R2přijímače
  T2vysílače
  IO11R3   přijímače
  T3vysílače

  Vstupy Rx,Tx mohou být připojeny na kterýkoliv z vývodů děličky frekvence I až VII.

  Dělíčka frekvence je napájena frekvencí 12,288 MHz z krystalem řízeného oscilátoru IO23 (R2-R3-C11-C12) a osazena čítači IO19, IO20, IO21 (MH 7493) a IO22 (MH 7490). Výstupy děličky frekvence umožňují volbu přenosové rychlosti v rozmezí 50Bd až 9600Bd. Základní frekvence je dána vývody děličky I až VIII. Programem režimu činnosti jednotlivých komunikačních obvodů MHB 8251 určujeme výslednou přenosovou rychlost, která je 16ti nebo 64ti násobkem základní-frekvence. Způsob volby přenosové rychlosti jednotlivých přijímačů a vysilačů je zřejmý z následujících tabulek A, B, C.

  Tab.A:

  Výstup
  dělíčky   
  naprogram.   
  násobek
  přenosová
  rychlost v Bd
  I169600
  642400
  II164800
  641200
  III162400
  64600
  IV161200
  64300
  V16600
  64150
  VI16300
  6475

  Spojí-li se výstupy děličky V-VIII, pak připojením libovolného vstupu Rx, Tx do výstupu VII volíme jejich přenosovou rychlost:

  Tab.B:

  Výstup
  dělíčky   
  naprogram.   
  násobek
  přenosová
  rychlost v Bd
  VII16200
  6450

  Spojí-li se výstupy děličky VI-VIII, pak připojením vstupu Rx, Tx do výstupu VII volíme jejich přenosovou rychlost:

  Tab.C:

  Výstup
  dělíčky   
  naprogram.   
  násobek
  přenosová
  rychlost v Bd
  VII16100

  Jednotky Z-154 jsou z výroby nastaveny s přerušením Tx RDY a přenosovou rychlostí 600Bd.

  Výstupy jednotlivých komunikačních obvodů - vysílaná data, /DTR, /RTS - jsou impedančně odděleny obvody UCY7408 a jsou vyvedeny na konektory jednotky X2 a X3.

  Signály Rx RDY, Tx RDY, Tx E jsou přivedeny na součinový obvod tvořený hradlem typu MH 7403. Součin výstupního maskovacího obvodu podmiňuje přerušovací úroveň vznikající s přijetím platných dat příslušným obvodem MHB 8251. Součin výstupní úrovně příslušného maskovacího obvodu s výstupem Tx E nebo Tx RDY (zvolíme propojkou) tvoří přerušovací úroveň indikující buď prázdný datový registr vysílače (propojka na Tx E) nebo schopnost vysílače přijmout znak mikroprocesoru (propojka na Tx RDY).

  Vstupy pro přijímaná data a signály /DSR a /CTS jsou ošetřeny záchytnou Zenerovou diodou KZ 260/5V1 a vyvedeny na konektory jednotky X2 nebo X3.Umístěni těchto vývodů na konektorech je uvedena v popisu konektorů. Vstupy a výstupy jednotlivých komunikačních obvodů jsou označeny indexy podle následující tabulky:

  obvod   index
  IO 80
  IO 91
  IO 102
  IO 113

  Způsob ovládání maskovacího obvodu je uveden v kapitole 5. programování.

  Poznámka: Jednotka Z-154 potřebuje ke své činnosti ovládací jednotku buď X-44 "Proudové smyčky" - převodník úrovně TTL na úroveň TTY (proudová smyčka 0 až 20 mA) nebo X-52 "Převodník TTL - V.24". 9. Programování
 10. Jednotlivé komunikační obvody jednotky Z-154 jejichž vývody jsou označeny indexem 0 až 3 jsou přístupny na adresách uvedených v následující tabulce;

  Obvod   Index   Propojky   Adresa obecnáAdresa standardní
  IO-80I, IIaADR+0, ADR+10A0H, 0A1H
  IO-91I, IIbADR+2, ADR+30A2H, 0A3H
  IO-102I, IIcABR+4, ADR+50A4H, 0A5H
  IO-113I, IIdADR+6, ABR+7   0A6H, 0A7H
  IO-18I, IIeADR+80A8H

  Poznámka: Standardní adresy jsou použity u jednotek individuelně dodávaných.


  Programování jednotky Z-154 se skládá z naprogramování režimu činnosti, které musí následovat za signálem RESET a ze zaslání řídícího slova. Programování musí proběhnout v určité posloupnosti. Vývojový diagram inicializační posloupnosti je uveden v odd. inicializace.

  Kombinací řídících signálů při čtení a zápisu do komunikačního obvodu uvádí následující tabulka:

  řídící signályJimi určená činnost
  C+/D   /RD   /WR   /CS   
  0010čtení dat z přijímače
  0100zápis dat do vysílače
  1010čtení stavu
  1100zápis řídícího slova


  Pro programování asynchronního režimu práce se používají tato řídicí slova:

  Řídící slovo MIW:

  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
  S2 S1 EP PEN L2 L1 B2 B1
   |  |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |  | koeficient baudové rychlosti
   |  |  |  |  |  |  |  +-  0   1   0   1
   |  |  |  |  |  |  +-----  0   0   1   1
   |  |  |  |  |  |     synchr.
   |  |  |  |  |  |     režim   1x  16x  64x
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |     délka znaku
   |  |  |  |  |  +---------  0   1   0   1
   |  |  |  |  +-------------  0   0   1   1
   |  |  |  |
   |  |  |  |           5   6   7   8
   |  |  |  |           bitů  bitů  bitů  bitů
   |  |  |  |
   |  |  |  |
   |  |  |  +----------------- řízení parity
   |  |  |             H = Enable L = Disable
   |  |  |
   |  |  |
   |  |  +--------------------- nastavení (kontrola) parity
   |  |               H = sudá_L = lichá
   |  |
   |  |
   |  |             počet stop bitů
   |  +-------------------------  0   1   0   1
   +-----------------------------  0   0   1   1
  
                  neplat  1   1,5   2
                  znak   bit  bitu  bity
  

  řídící slovo IOW:

  D7 D6 D5 D4 D3 D2	D1 D0
  EH IR	RTS ER SBRK RxE	DTR TxEN
   |  |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |  +- ovládání vysilače dat
   |  |  |  |  |  |  |     H = Enable  L = Disable
   |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  +----- Koncové zařízení připravena
   |  |  |  |  |  |       H nastavuje výstup DTR na L
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  +--------- Ovládání přepínače dat
   |  |  |  |  |         H = Enable   L = Disable
   |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |
   |  |  |  |  +------------- Vysíláni "BREAK" znaku
   |  |  |  |           H = TxD se nastaví do L
   |  |  |  |           L = normální činnost
   |  |  |  |
   |  |  |  |
   |  |  |  +----------------- Nulování chyb
   |  |  |             H nuluje všechny chybové
   |  |  |             příznaky PE, OE, FE
   |  |  |
   |  |  |
   |  |  +--------------------- Požadavek na vysílání
   |  |               H nastaví výstup RTS na L
   |  |
   |  |
   |  +------------------------- Vnitřní nulování
   |                 H vrátí 8251 do formátu
   |                 CW povelu
   |
   |
   +----------------------------- Druh provozu "vyhledávání"
                    H umožňuje vyhledávání
                    znaku SYNC
  

  Při činnosti obvodu 8251 může být pro zahájení přenosu dat využíváno jednak signálů RxRDY, TxRDY a to pomocí obvodů pro zpracováni přerušení nebo cyklického programového čtení stavového slova které má tvar:

  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
  DSR SYN	FE DE PE Tx Rx Tx
  DSR DET	      EMPT RDY RDY
   |  |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |  +- H = vysílač je schopen
   |  |  |  |  |  |  |     přijmout znak z
   |  |  |  |  |  |  |     mikroprocesoru
   |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  +----- H = obvod přijal znak a může
   |  |  |  |  |  |       jej předat
   |  |  |  |  |  |       mikroprocesoru
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  +--------- H = indikuje prázdný registr
   |  |  |  |  |         vysilače
   |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |
   |  |  |  |  +------------- H = indikuje chybu parity
   |  |  |  |            Bit je nulován bitem ER
   |  |  |  |            řídicího slova ICW
   |  |  |  |
   |  |  |  |
   |  |  |  +----------------- H = mikroprocesor nestihl
   |  |  |             přečíst přijatý znak a
   |  |  |             ten je přepsán znakem
   |  |  |             přijatým po něm.
   |  |  |             Bit je nulován bitem ER
   |  |  |             řídícího slova ICW.
   |  |  |
   |  |  |
   |  |  +--------------------- H = indikuje chybu parity.
   |  |               Bit je nulován bitem ER
   |  |               řídícího slova ICW
   |  |
   |  |
   |  +------------------------- H = detekuje přerušení linky
   |
   |
   +----------------------------- H = indikuje, že vstup DSR
                    je na úrovni L
  

  řídící slovo pro zápis maskování přerušeni se vysílá na OUT ADR+8. Obsah datové části je následující:

  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0     Rx ... přijímač
  Tx3 Rx3 Tx2 Rx2 Tx1 Rx1 Tx0 Rx0     Tx ... vysilač
   |  |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |  +- L = maskování přerušení
   |  |  |  |  |  |  |  +- H = přerušení povoleno
   |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  +----- L = maskování přerušení
   |  |  |  |  |  |  +----- H = přerušení povoleno
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  +--------- L = maskování přerušení
   |  |  |  |  |  +--------- H = přerušení povoleno
   |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |
   |  |  |  |  +------------- L = maskování přerušení
   |  |  |  |  +------------- H = přerušení povoleno
   |  |  |  |
   |  |  |  |
   |  |  |  +----------------- L = maskování přerušení
   |  |  |  +----------------- H = přerušení povoleno
   |  |  |
   |  |  |
   |  |  +--------------------- L = maskování přerušení
   |  |  +--------------------- H = přerušení povoleno
   |  |
   |  |
   |  +------------------------- L = maskování přerušení
   |  +------------------------- H = přerušení povoleno
   |
   |
   +----------------------------- L = maskování přerušení
   +----------------------------- H = přerušení povoleno
  

  Jednotka přerušuje na individuálním vodiči. 11. Testování
 12. Jednotka Z-154 je ve výrobním závodě testována pomoci testovacího programu TES154. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DlZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5°C až +40°C
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30°C
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 µm
  vibrace-odolnost..0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78Sb.

  Skladování: skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35°C a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Bezpečnostní požadavek
 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy a výstupy jednotky Z-154 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV. 19. Z-154 zapojení X1
 20. číslo konektoru:X1konektor:TY 517 6211
  deska:Z-154   klíčování:C6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8/RESresetINP
  9
  10/IORčtení dat z adresovaného vstupuINP
  11
  12/IOWzápis dat na adresovaný výstupINP
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP
  200VzemNAP
  21
  22
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  530VzemNAP
  540VzemNAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60fi2hodiny TTLINP
  61
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 21. Z-154 zapojení X2
 22. číslo konektoru:X2konektor:TY 513 3011
  deska:Z-154   klíčování:C4
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1/DSR2Data Set ReadyINP
  2/INTRx2přerušeniOUT
  3D02dataOUT
  4/INTTx2přerušeníOUT
  5/CTS2Clear SendINP
  6DI3dataINP
  7/RTS2Request to SendOUT
  8/INTTx3   přerušeníOUT
  9/DTR2Data Terminal Ready   OUT
  10/INTRx3přerušeniOUT
  11DI2dataINP
  12/DTR3Data Terminal ReadyOUT
  13
  14/RTS3Request to SendOUT
  150Vsignálová zemNAP
  16/DSR3Data Set ReadyINP
  170Vsignálová zemNAP
  ISD03dataOUT
  190Vsignálová zemNAP
  20/CTS3Clear to SendINP
  210Vsignálová zemNAP
  22
  230Vsignálová zemNAP
  24
  250Vsignálová zemNAP
  26
  270Vsignálová zemNAP
  28
  290Vsignálová zemNAP
  30

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 23. Z-154 zapojení X3
 24. číslo konektoru:X3konektor:TY 513 3011
  deska:Z-154   klíčování:D4
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1/DSR0Data Set ReadyINP
  2/INTRX0   přerušeníOUT
  3DO0dataOUT
  4/INTTx0přerušeníOUT
  5/CTS0Clear to SendINP
  6DI1dataINP
  7/RTS0Request to SendOUT
  8/INTTx1přerušeníOUT
  9/DTR0Data Terminal ReadOUT
  10/INTRx1přerušeníOUT
  11DT0dataINP
  12/DTR1Data Terminal Read   OUT
  13
  14/RTS1Request to SendOUT
  150Vsignálová zemNAP
  16/DSR1Data Set ReadyINP
  170Vsignálová zemNAP
  18D01dataOUT
  190Vsignálová zemNAP
  20/CTS1Clear to SendINP
  210Vsignálová zemNAP
  22
  230Vsignálová zemNAP
  24
  250Vsignálová zemNAP
  26
  270Vsignálová zemNAP
  28
  290Vsignálová zemNAP
  30

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 25. Vývojový diagram
 26. Vývojový diagram inicializační posloupnosti Z-154. 27. Adresní pole jednotky Z-154
 28. Poznámka: Znázorněno je standardní zapojeni jednotek Z-154 vyrobených v CHP o.z. a samostatně dodávaných, které jsou adresovány v prostoru 0A0H až 0A9H.

  I.II.
  0123456789ABCDEF
  000 0102 0304 0506 0708 090A 0B0C 0D0E 0F10 1112 1314 1516 1718 191A 1B1C 1D1E 1F
  120 2122 2324 2526 2728 292A 2B2C 2D2E 2F30 3132 3334 3536 3738 393A 3B3C 3D3E 3F
  240 4142 4344 4546 4748 494A 4B4C 4D4E 4F50 5152 5354 5556 5758 595A 5B5C 5D5E 5F
  360 6162 6364 6566 6768 696A 6B6C 6D6E 6F70 7172 7374 7576 7778 797A 7B7C 7D7E 7F
  480 8182 8384 8586 8788 898A 8B8C 8D8E 8F90 9192 9394 9596 9798 999A 9B9C 9D9E 9F
  5A0 A1A2 A3A4 A5A6 A7A8 A9AA ABAC ADAE AFB0 B1B2 B3B4 B5B6 B7B8 B9BA BBBC BDBE BF
  6   C0 C1   C2 C3   C4 C5   C6 C7   C8 C9   CA CB   CC CD   CE CF   D0 D1   D2 D3   D4 D5   D6 D7   D8 D9   DA DB   DC DD   DE DF
  7E0 E1E2 E3E4 E5E6 E7E8 E9EA EBEC EDEE FFF0 F1F2 F3F4 F5F6 F7F8 F9FA FBFC FDFE FF 29. Volba přenosové rychlosti
 30. Poznámka: Znázorněno je standardní zapojení jednotek Z-154 vyrobených v CHP o.z. a samostatně dodávaných, mají přenosovou rychlost 600Bd. 31. Rozpiska součástí
 32. SoučástkaPozice
  OdporTR 1911K0R1
  1K2R2,R3
   
  KondenzátorTE 13147MC1
  TK 782M1C2-C10
  TC 210100JC11
  TC 210dle potř.   C* nastav.
   
  I.O.MH 3205IO1-IO3
  MH 3216IO4,IO5
  UCY 7417IO6
  MH 7404IO7
  MHB 8251IO8-IO11
  MH 7408IO12,IO14,IO15,IO17
  MH 3212IO18
  MH 7493IO19-IO21
  MH 7490IO22
  MH 74S00IO23
   
  DiodaKZ 260/5V1D1-D12
   
  Konektor FRB   TY 517 62 11X1
  TY 513 30 41X2,X3
   
  SpojkaWA 692 06X2,X3
   
  Krystal12.288MHzKR1 33. Rozložení součástek Z-154

 34. DPS Z-154Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšeni funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.Vývoj:

CHEMOPROJEKT O.Z. PRAHA 9 - SATALICE


Výroba:

JZD BUDOUCNOST Blatnice


Dodavatel:

TESLA-ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Přílohy: 1. Schéma Z-154

 2. Schéma Z-154 a černobílá verze ZDE.

  Obsah:

  1. Úvod
  2. Technické parametry
  3. Instalace
  4. Popis funkce
  5. Programování
  6. Testování
  7. Údržba
  8. Všeobecné údaje
  9. Bezpečnostní požadavek
  10. Z-154 zapojení X1
  11. Z-154 zapojení X2
  12. Z-154 zapojení X3
  13. Vývojový diagram
  14. Adresní pole jednotky Z-154
  15. Volba přenosové rychlosti
  16. Rozpiska součástí Z-154
  17. Rozložení součástek Z-154

  Přílohy:

  1. Schéma Z-141
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-154SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz