ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-152
Z-152

Z-152OCR návodu Z-152TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ
SAPI 1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAZ-152

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Údaje pro objednávku.
 11. Z-152 zapojení X1
 12. Z-152 zapojení X2
 13. Z-152 zapojení X3
 14. Adresní pole Z-152
 15. Adresní propojky jednotky Z-152
 16. Rozpiska součástí Z-152
 17. Rozložení součástek Z-152
 18. Převodník WSH 572 (XSH 572)

Přílohy:

 1. Elektrické schéma


 1. Úvod

 2. Jednotka Z-152 "A/D převodník s multiplexorem - 12bit" je v systému CHP 3000 využívána jako jednotka, která umožňuje převod vstupního analogového signálu 0 - 10V na digitální .

  Při použití polovodičových multiplexorů je počet měřeni cca 1000/sec, s reléovými multiplexory cca 20/sec.

  Mikropočítačový systém CHP 3000 byl vyvinut v Chemoprojektu, odštěpném závodě Praha 9 - Satalice.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalaci a použití jednotky Z-152. 3. Technické parametry

 4. Napájení jednotky:+5V +-0.25V
  + 15V +-0,50V
  -15V +-0,50V
  +24 V +-1.00V
   
  Odběr proudu:+5V/0,95A
  +15V/50mA
  -15V/50mA
  +24V/max 10mA
   
  Maximální výstupní proud multiplexoru5mA
   
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
   
  Hmotnost:150 g
   
  Počet integrovaných obvodů:17
   
  Počet modulů1
   
  Počet vstupů32.max
   
  Základní rozsah vstupních napětí0 - 10V (rozsah lze
  upravit drátovými
  propojkami)
   
  Počet výstupů (adresní vodiče pro X-42)5
   
  Kalibrační zdroj10V/10mA
   
  Počet měření:
     s polovodičovými multiplexorycca 1000/sec
     s reléovými multiplexorycca 20/sec
 5. Instalace

 6. Před instalaci jednotku Z-152 zkontrolujeme, zda nedošlo během přepravy nebo skladování k mechanickému poškození desky nebo konektorů.

  Jednotka Z-152 se připojuje na sběrnici typu ARB-1 nebo IOB-1 systému CHP 3000 konektorem X1.

  Po zasunutí jednotky Z-152 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce

 8. Jednotka Z-152 obsahuje 32 kanálový analogový multiplexor (2x MAC 16A), který propojuje měřené místo se vstupem A/D převodníku (WSH 572).

  Jednotku lze připojit na sběrnici ARB-1 nebo IOB-1. Integrované obvody IO1 a IO2 (MH 3205) dekódují adresu jednotky.Vývody 0-7 integrovaného obvodu IO1 jsou vyvedeny na přepínací pole I a vývody 0-7 integrovaného obvodu IO2 jsou vyvedeny na přepínací pole II. Pomocí propojek I a II lze zvolit podle tabulky "Adresní propojky" libovolnou čtveřici adres z celého IO adresního prostoru.

  Poznámka:

  Jednotky samostatně dodávané maji z výroby zapojenou standardní čtveřici adres 0B8H - 0BBH.

  Datová část sběrnice (ARB-1, IOB-1) je impedančně oddělena integrovanými obvody IO4 až IO7 (MH 3216).Signály /IOR, /IOW a A0 jsou odděleny a vyhodnocovány obvodem IO3 (MH 3205).

  Jednotka dále obsahuje obvod IO9 (MH 3212), který slouží jako paměť 5ti bitové adresy měřeného místa a informace o povolení či maskování přerušení.

  32 kanálový analogový multiplexor je osazen dvěma integrovanými obvody IO14 a IO15 typu MAC 16A. Každý z těchto obvodů je 16ti kanálový multiplexor. Na vstupní svorky S1-S16 těchto integrovaných obvodů jsou přivedeny vstupní měřené veličiny. Rozsah měřeného napětí lze upravit drátěnými spojkami umístěnými poblíž integrovaného obvodu WSH 572 (IO8). Volba rozsahu těmito propojkami a kalibrace převodů pomocí nastavovacích potenciometrů P1 až P3 je zřejmá z katalogového listu hybridního integrovaného obvodu WSH 572, který je také součástí Aplikační příručky.

  Každý z těchto multiplexorů MAC 16A je adresován 4 bitovou adresou. Pátý bit adresy měřeného místa je zapojen na vybavovací vstup EN a /EN. Adresa měřeného místa je vyvedena na kontakty č. 1, 3, 7, 9, 11 konektoru X3 a analogová sběrnice (vstup WSH 572) je vyvedena na kontakt č.5 konektoru X3. To umožňuje použití jednotky X-42 (reléový galvanicky oddělený 16ti kanálový multiplexor), která rozšiřuje funkční možnosti jednotky Z-152.

  Jedna jednotka X-42 může být použita místo jednoho z mutiplexorů IO4 nebo IO5, dvě jednotky X-42 mohou nahrazovat oba analogové multiplexory. Jednotka Z-152 bude pak pracovat jako A/D převodník s 32 kanálovým galvanicky odděleným multiplexorem.

  Jako A/D převodník je užit integrovaný obvod IO8 (WSH 572), který převádí vstupní napětí na binární číslicovou veličinu s přesností 0-4095 bit. Výstupní data tohoto převodníku jsou v paralelní formě k dispozici na jeho svorkách B1 - B12, kde B1 je bit s nejvyšší váhou (211) a B12 s nejnižší váhou (20). V této formě jsou data odečítána procesorem ve dvou slovech po sobě jdoucích.

  Pro zajištění doby ustálení měřeného vstupního napětí je na jednotce Z-152 osazen monostabilní klopný obvod IO11 (UCY 74123), který zpožďuje signál START oproti adrese měřeného místa o dobu nezbytně nutnou na ustálení vstupního napětí připojovaného multiplexorem. Při použiti multiplexoru MAC 16A je doba zpoždění cca 0,5msec, při použití releového multiplexoru X-42 cca 50msec.

  Tato doba je volena velikosti kondenzátorů C6 a C9 v obvodu časové konstanty IO11 (UCY 74123). Pro zpoždění 0,5 msec je jednotka osazena pouze kondenzátorem C6, který má hodnotu M1. Varianta Z-152 pro použiti jednotek X-42 má přidán kondenzátor C9, který má hodnotu 10M a nemá osazeny IO14, IO15 (MAC 16A).

  Na jednotce Z-152 jsou umístěny 2 referenční zdroje osazené integrovanými obvody IO16, IO17 typu MAC 01. Obvod IO16 je zapojen jako proudový zdroj 1-5mA tak, že je multiplexorem IO14 připojován jako výstupní proud na vstupní svorky S1 - S16, které jsou v tomto případě užity jako výstupní. Tohoto zapojení se užívá pro měření teplot pomocí odporových teploměrů Pt-100. Mutiplexory IO14, IO15 fungují v tomto případě paralelně, kde IO14 připojuje výstupní proud na max. 16 platinových teploměrů. Prostřednictvím integrovaného obvodu IO15 je pak jejich výstupní napětí připojováno na vstup A/D převodníku. V tomto případě pracuje jednotka jako 16ti kanálový multiplexor pro měření teploty.

  Obvod IO17 (MAC 01) je zapojen jako zdroj kalibračního napětí 0 - 10V a může být využit pro oživení a kontrolu jednotky. 9. Programování

 10. Adresa jednotky Z-152 je volitelná v celém I/O adresním prostoru po čtveřicích (viz popis funkce).

  Pro řídící slovo může být užita pouze první adresa ze zvolené čtveřice.


  Řidící slovo - /IOW ... OUT adr + 0

  Tvar řídícího slova:

  -----------------------------------------
  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
  -----------------------------------------
   |      \-----------v------------/
   |            +- Adresa měřeného místa 00H-1FH
   |
   +-------------------------- D7 = H přerušení povoleno
   +-------------------------- D7 = L přerušení zakázáno
  

  Pro stavová slova mohou být užity pouze první dvě adresy ze zvolené čtveřice.


  Stavové slovo - IN ... adr + 0

  -----------------------------------------
  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
  -----------------------------------------
   27  26  25  24  23  22  21  20
  \-------------------v-------------------/
            data
  

  Stavové slovo - IN .. . adr + 1

  -----------------------------------------
  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
  -----------------------------------------
   |          211 210  29  28
   |          \--------v--------/
   |              data
   |
   +-------------------------- D7 = H DATA READY
  

  Jednotka Z-152 přerušuje na individuálním vodiči. Přerušení je mazáno stavovým slovem. 11. Testování

 12. Jednotka Z-152 je ve výrobním závodě testována pomoci speciálních testů.

  Při dodávce s reléovými multiplexory, je testováni prováděno v dodávané konfiguraci . 13. Údržba

 14. Údržba desky spočívá v udržováni kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje

 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí...+5°C až +40°C
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30°C
  prostředí...   neklimatizované,
  bez agresivních
  plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 µm
  vibrace-odolnost   ...0,1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá CSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený podle § 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Skladováni: skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí . -5 až +35*C a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Bezpečnostní požadavek

 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy a výstupy jednotky Z-152 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV. 19. Údaje pro objednávku

 20. Jednotka Z-152 má dvě výrobní varianty:

  Z-152/I...   A/D převodník propojený s 32 kanálovým multiplexorem
  Z-152/II   ...A/D převodník s 32 kanálovým galvanicky odděleným multiplexorem

  Pokud se jednotka Z-152 objednává samostatně, musí objednávka obsahovat úplnou specifikaci:

  Poznámka: Výrobní varianta Z-152/II pracuje pouze ve spojení s 2-ma jednotkami X-44. 21. Z-152 - zapojení X1

 22. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X1         konektor: TY 517 6211
  deska: Z-152            klíčování: C6
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál název              typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8    /RES  nulováni systému        INP
  9
  10   /IOR  čtení z portu          INP
  11
  12   /IOW  zápis do portu         INP
  13
  14
  15   +5V   napájení            NAP
  16   +5V   napájení            NAP
  17   +5V   napájení            NAP
  18   +5V   napájení            NAP
  19   0V   zem               NAP
  20   0V   zem               NAP
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31   D4   data              BD
  32   D3   data              BD
  33   D6   data              BD
  34   D5   data              BD
  35   D2   data              BD
  36   D7   data              BD
  37   D0   data              BD
  38   D1   data              BD
  39   A1   adresa             INP
  40   A0   adresa             INP
  41   A3   adresa             INP
  42   A2   adresa             INP
  43   A5   adresa             INP
  44   A4   adresa             INP
  45   A7   adresa             INP
  46   A6   adresa             INP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53   0V   zem               NAP
  54   0V   zem               NAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62   /INT0  žádost o přerušení       OUT
  ---------------------------------------------------------
  
  
              INP   vstupní
              BD   obousměrný
              OUT   výstupní
              NAP   napájení
  


 23. Z-152 - zapojení X2

 24. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X2         konektor: TY 517 6211
  deska: Z-152            klíčování: C3
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál název              typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1    +15V  napájení            NAP
  2    1FH   měřené místo          INP
  3    0V   zem               NAP
  4    1EH   měřené místo          INP
  5    0V   zem               NAP
  6    1DH   měřené místo          INP
  7    -15V  napájení            NAP
  8    1CH   měřené místo          INP
  9
  10   1BH   měřené místo          INP
  11
  12   1AH   měřené místo          INP
  13   10H   měřené místo          INP
  14   19H   měřené místo          INP
  15
  16   18H   měřené místo          INP
  17   0V   měrná zem            NAP
  18   17H   měřené místo          INP
  19   0V   měrná zem            NAP
  20   16H   měřené místo          INP
  21   0V   měrná zem            NAP
  22   15H   měřené místo          INP
  23   0V   měrná zem            NAP
  24   14H   měřené místo          INP
  25
  26   13H měřené místo            INP
  27   +10V kalibrační napětí         NAP
  28   12H měřené místo            INP
  29   /INT žádost o přerušení         OUT
  30   11H měřené místo            INP
  ---------------------------------------------------------
  
  
              INP   vstupní
              BD   obousměrný
              OUT   výstupní
              NAP   napájení
  


 25. Z-152 - zapojení X3

 26. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X3         konektor: TY 517 6211
  deska: Z-152            klíčování: D3
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál název              typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1    A    adresa měřeného místa      OUT
  2    0FH   měřené místo          BD
  3    B    adresa měřeného místa      OUT
  4    0EH   měřené místo          BD
  5    SB   analogová sběrnice       BD
  6    0DH   měřené místo          BD
  7    B    adresa měřeného místa      OUT
  8    0CH   měřené místo          BD
  9    C    adresa měřeného místa      OUT
  10   0BH   měřené místo          BD
  11   D    adresa měřeného místa      OUT
  12   0AH   měřené místo          BD
  13   00H   měřené místo          BD
  14   09H   měřené místo          BD
  15   +24V  napájení            NAP
  16   08H   měřené místo          BD
  17   0V   měrná zem            NAP
  18   07H   měřené místo          BD
  19   0V   měrná zem            NAP
  20   06H   měřené místo          BD
  21   0V   měrná zem            NAP
  22   05H   měřené místo          BD
  23   0V   měrná zem            NAP
  24   04H   měřené místo          BD
  25
  26   03H   měřené místo          BD
  27   +10V  kalibrační napětí        NAP
  28   02H   měřené místo          BD
  29   /INT  žádost o přerušení       OUT
  30   01H   měřené místo          BD
  ---------------------------------------------------------
  
  
              INP   vstupní
              BD   obousměrný
              OUT   výstupní
              NAP   napájení
  


 27. Adresní pole Z—152 28. Poznámka: Znázorněno je standardní zapojení propojek I a II dodávané výrobním závodem. Propojky vymezují čtveřici adres 0B8H až 0BBH. 29. Adresní propojky jednotky Z-152

 30. +---+-----------------------------------------------+
  |  |           II .           |
  |I. +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | 00- | 04- | 08- | 0C- | 10- | 14- | 18- | 1C- |
  |0 | 03 | 07 | 0B | 0F | 13 | 17 | 1B | 1F |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | 20- | 24- | 28- | 2C- | 30- | 34- | 38- | 3C- |
  |1 | 23 | 27 | 2B | 2F | 33 | 37 | 3B | 3F |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | 40- | 44- | 48- | 4C- | 50- | 54- | 58- | 5C- |
  |2 | 43 | 47 | 4B | 4F | 53 | 57 | 5B | 5F |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | 60- | 64- | 68- | 6C- | 70- | 74- | 78- | 7C- |
  |3 | 63 | 67 | 6B | 6F | 73 | 77 | 7B | 7F |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | 80- | 84- | 88- | 8C- | 90- | 94- | 98- | 9C- |
  |4 | 83 | 87 | 8B | 8F | 93 | 97 | 9B | 9F |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | A0- | A4- | A8- | AC- | B0- | B4- | B8- | BC- |
  |5 | A3 | A7 | AB | AF | B3 | B7 | BB | BF |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | C0- | C4- | C8- | CC- | D0- | D4- | D8- | DC- |
  |6 | C3 | C7 | CB | CF | D3 | D7 | DB | DF |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  |  | E0- | E4- | E8- | EC- | F0- | F4- | F8- | FC- |
  |7 | E3 | E7 | EB | EF | F3 | F7 | FB | FF |
  +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  


 31. Rozpiska součásti Z-152

 32. ---------------------------------------------------------
   Součástka           Pozice
  ---------------------------------------------------------
  Odpor TR 191 4K7        R1
         10K        R2
         1K5        R3,R5,R6
         1K0        R4
         M1         R7
         100R        R8
  
  Potenciometr WK67912 100R    P1,P2
             10K    P3,P4
         WK67911 M1     P5 
  
  Kondensátor TE 131 47M/6V    C1,C10 TANTAL
        TK 782 M1      C2-C8,C13
        TE 981 10M/6V    C9
        TE 133 6M8/18V   C11,C12 TANTAL
  
  I.O. MH 3205          IO1-IO3
     MH 3216          IO4-IO7
     WSH 572          IO8
     MH 3212          IO9
     MH 7438          IO10
     UCY 74123         IO11
     MH 7474          IO12
     MH 7408          IO13
     MAC 16A          IO14,IO15
     MAC 01           IO16,IO17
  
  Dioda KY 130/80         D1
     K2 260/10         D2
  
  Konektor FRB TY 517 62 11    X1
         TY 513 30 41    X2,X3
  
  ---------------------------------------------------------
  


 33. Rozložení součástek Z-152 34. Převodní k WSH 572A,B / XSH 572A,B

 35. Převodník WSH 572 (XSH 572) je určen pro multiplexované vstupní analogové jednotky počítačů a pro obecné přístrojové aplikace.


  1. Popis
  2. WSH 572 je 12bitový aproximační analogově číslicový převodník s unipolárním nebo bipolárním vstupem a paralelním nebo sériovým výstupem.Obsahuje referenci, D/A převodník, komparátor, aproximační registr, hodiny a vstupní sledovač. Číselný kód je volitelný přirozený binární, posunutý binární nebo doplňkový binární. Analogový vstup je volitelný přímý nebo impedančně oddělený. Jmenovité vstupní rozsahy jsou volitelné propojením vývodů. Chyba nuly a chyba rozsahu mohou být vynulovány. Napájecí vývody musí být blokovány blízko převodníku proti zemi. Obě země, analogová a číslicová, musí být spojeny.


  3. Obsazení vývodů (pohled shora se strany pouzdra)
  4.           +----------------\
   (LSB)  B12    1 |        | 32     COMP IN
       B11    2 |        | 31      10V IN
       B10    3 |        | 30      20V IN
       B9    4 |        | 29     BIP OFF
       B8    5 |        | 28      REF IN
       B7    6 |        | 27     REF OUT
       B6    7 |        | 26       +VS
       B5    8 |        | 25     ANA GND
       B4    9 |        | 24       -VS
       B3    10 |        | 23      BUF IN
       B2    11 |        | 22     BUF OUT
   (MSB)  B1    12 |        | 21     CLK RATE
       /B1    13 |        | 20    START CONV
   SHORT CYCLE   14 |        | 19      STATUS
   DIG GND     15 |        | 18     SER OUT
   VL        16 |        | 17     CLK OUT
             \----------------/
   
   WSH 572A,B-hermetické kovové pouzdro DIL 2x16; délka 45mm šířka 29mm, Lmax je 6mm
   Vývod 25 (ANA GND) je elektricky spojen s pouzdrem.
   XSH 572A,B-keramické pouzdro


  5. Funkce
  6. Převodník WSH 572 kóduje vstupní napětí jeho postupnou aproximací dvanácti odstupňovanými váhami. Převod se spouští sestupnou hranou spouštěcího pulsu. Během převodu, signalizovaného vysokou úrovní stavového výstupu, vyšle převodník třináct hodinových pulsů a synchronně s nimi vyšle dvanáct datových bitů sériového výstupu. Paralelní výstup je během převodu neplatný. Ukončení převodu a uvolnění platnosti paralelního výstupu je signalizováno návratem stavového výstupu na nízkou úroveň. Datové bity paralelního výstupu jsou drženy až do dalšího převodu. Pro zkrácení doby převodu v méně přesných úlohách je možné zkrátit aproximační cyklus a zrychlit vnitřní hodiny.


  7. Volba rozsahu

   1. Přímý vstup
   2. +----------------------------------------------------+
    |Rozsah Spojky (R1,R2=50Ω)          Vstup |
    +----------------------------------------------------+
    |0/+5V  28-R1-27,29-25  23-25,30-32    31   |
    |0/+10V 28-R1-27,29-25  23-25       31   |
    |0/+20V 28-R1-27,29-25  23-25       30   |
    |                          |
    |+-2,5V 28-R1-27,29-R2-27,23-25,30-32    31   |
    |+-5V  28-R1-27,29-R2-27,23-25       31   |
    |+-10V  28-R1-27,29-R2-27,23-25       30   |
    +----------------------------------------------------+
    

   3. Impedančně oddělený vstup
   4. +----------------------------------------------------+
    |Rozsah Spojky (R1,R2=50Ω)          Vstup |
    +----------------------------------------------------+
    |0/+5V  28-R1-27,29-25  22-31,30-32    23   |
    |0/+10V 28-R1-27,29-25  22-31       23   |
    |                          |
    |+-2,5V 28-R1-27,29-R2-25,22-31,30-32    23   |
    |+-5V  28-R1-27,29-R2-27,22-31       23   |
    |+-10V  28-R1-27,29-R2-27,22-30       23   |
    +----------------------------------------------------+
    

   5. Volba převodu - schéma


   6. S pevnými rezistory R1,R2 = 50Ω jsou krajní body převodní charakteristiky definovány s chybou typ. 0,1%., která se zahrne do celkové chyby nuly a chyby zesíleni a vynuluje se při kalibraci systému. Použité rezistory musí být stabilní, slučitelné s přesností 12bitového převodníku; vhodný typ je TR 161 (47R nebo 56R).


   7. Volba rozsahu - příklady
   8. Přímý vstup na rozsahu 0/+5V    Impedančně oddělený vstup na rozsahu +-5V   9. Kalibrace

    1. Unipolární rozsah


    2. +----------------------------------------------------+
     | Rozsah  Kalibrace            Vstup  |
     +----------------------------------------------------+
     | 0/+5V   Nula (P1)            +0,0006V |
     |      Plný rozsah (P2)        +4,9982V |
     +----------------------------------------------------+
     | 0/+10V  Nula (P1)            +0,0012V |
     |      Plný rozsah (P2)        +9,9963V |
     +----------------------------------------------------+
     | 0/+20V  Nula (P1)            +0,0024V |
     |      Plný rozsah (P2)        +19,9927V |
     +----------------------------------------------------+
     

    3. Bipolární rozsah


    4. +----------------------------------------------------+
     | Rozsah  Kalibrace            Vstup  |
     +----------------------------------------------------+
     | +-2,5V  -Plný rozsah (P1)        -2,4994V |
     |      +Plný rozsah (P2)        +2,4982V |
     +----------------------------------------------------+
     | +-5V   -Plný rozsah (P1)        -4,9988V |
     |      +Plný rozsah (P2)        +4,9963V |
     +----------------------------------------------------+
     | +-10V   -Plný rozsah (P1)        -9,9976V |
     |      +Plný rozsah (P2)        +9,9927V |
     +----------------------------------------------------+
     

    5. Vlastní kalibrace
    6. Kalibrace převodníku se provádí dvěma potenciometry P1, P2 po každé volbě rozsahu. K příslušnému vstupu (viz Volba rozsahu) se připojí přesný nastavitelný zdroj stejnosměrného napětí s malým šumem a zvlněním. V prvním kroku se zdroj nastaví podle příslušného prvního řádku tabulky a potenciometr P1 se nastaví tak,že výstup přeskakuje stejně mezi kódy 0000 0000 0000 a 0000 0000 0001. Ve druhém kroku se zdroj nastaví podle příslušného druhého řádku tabulky a potenciometr P2 se nastaví tak,že výstup přeskakuje stejně mezi kódy 1111 1111 1110 a 1111 1111 1111.

     Použité rezistory a potenciometry musí být stabilní, slučitelné s přesností 12 bitového převodníku. Vhodný typ rezistoru je TR 161, vhodný typ potenciometru je mnohootáčkový WK 697 12. Stabilita kalibrace unipolární nuly je přímo ovlivněna kolísáním napájecího napětí +-15V.


   10. Zkrácení aproximačního cyklu a zrychlení hodin
   11. Nevyžaduje-li úloha rozlišení 12 bitů, může být aproximační cyklus podle potřeby zkrácen a vnitřní hodiny zrychleny. Oba zákroky přispívají ke zkrácení doby převodu a zvětšení rychlosti vzorkováni vstupního napětí.

    Při plném rozlišení 12 bitů zůstávají vývody SHORT CYCLE a CLK RATE volné.

    Pro zkráceni aproximačního cyklu na K kroků se vývod SHORT CYCLE spojí s bitem B(K+1) paralelního datového výstupu. Po spuštění vyšle převodník K+1 hodinových pulsů, vymezujících K aproximačních kroků. Poslední (K+1) hodinový puls způsobí návrat stavového výstupu na nízkou úroveň a ukončení převodu. Potlačené datové bity B(K+1) až B12 jsou trvale na vysoké úrovni.

    Menší rozlišeni, odpovídající zkrácenému aproximačnímu cyklu, připouští přiměřené zrychlení vnitřních hodin bez nebezpečí absence některých kódů. Kmitočet hodin se nastavuje připojením vhodného napětí k vývodu CLK RATE. Tabulka ukazuje doporučené zapojení vývodu CLK RATE pro rozlišení 12, 10 a 8 bitů.

    V případě potřeby je možné dostavit kmitočet hodin spojitě potenciometrem.

    +----------------------------------------------------+
    | Rozlišení Spojky        Kmitočet  Doba  |
    |                 hodin   převodu |
    +----------------------------------------------------+
    | 12 bitů  14 volný, 21 volný  0,6 MHz  20 uS  |
    | 10 bitů  14-2, 21-16     0,8 MHz  12 uS  |
    | 8 bitů  14-4, 21-26     1,3 MHz  6 uS  |
    +----------------------------------------------------+
    
   12. Volba kódu


    1. Unipolární kód
    2. +----------------------------------------------------+
     |   Vstupní napětí V        Výstupní kód  |
     |0/+5V   0/+10V   0/+20V       SBN    |
     +----------------------------------------------------+
     |+4,9888  +9,9976  +19,9951    1111 1111 1111 |
     |+4,9976  +9,9951  +19,9902    1111 1111 1110 |
     |+2,5012  +5,0024  +10,0049    1000 0000 0001 |
     |+2,500   +5,0000  +10,0000    1000 0000 0000 |
     |+2,4988  +4,9976  + 9,9951    0111 1111 1111 |
     |+0,0012  +0,0024  + 0,0049    0000 0000 0001 |
     | 0,0000   0,0000   0,0000    0000 0000 0000 |
     +----------------------------------------------------+
     

    3. Bipolární kód
    4. +---------------------------------------------------------+
     |  Vstupní napětí V        Výstupní kód     |
     |+-2,5V +-5V  +-10V     OBN       TSC   |
     +---------------------------------------------------------+
     |+2,4988 +4,9976 +4,9951  1111 1111 1111  0111 1111 1111|
     |+2,4976 +4,9951 +9,9902  1111 1111 1110  0111 1111 1110|
     |...   ...   ...    ...       ...      |
     |+0,0012 +0,0024 +0,0049  1000 0000 0001  0000 0000 0001|
     | 0,0000 0,0000 0,0000  1000 0000 0000  0000 0000 0000|
     |-0,0012 -0,0024 -0,0049  0111 1111 1111  1111 1111 1111|
     |...   ...   ...    ...       ...      |
     |-2,4988 -4,9976 -9,9951  0000 0000 0001  1000 0000 0001|
     |-2,5000 -5,0000 -10,0000 0000 0000 0000  1000 0000 0000|
     +---------------------------------------------------------+
     

     Přirozený binární kód SBN je použitelný pro unipolární rozsahy na paralelním výstupu B1...B12 a na sériovém výstupu SER OUT. Posunutý binární kód OBN je použitelný pro bipolární rozsahy na paralelním výstupu B1...B12 a na sériovém výstupu SER OUT. Doplňkový binární kód TSC je použitelný na paralelním výstupu /B1,B2...B12. Připojené tabulky udávají napětí středů kódů.

     Paralelní výstup je neplatný během převodu, signalizovaného vysokou úrovní na stavovém výstupu STATUS. Platnost paralelního výstupu se uvolňuje sestupnou hranou stavového výstupu. Po ukončení převodu jsou paralelní datové bity drženy na svých úrovních až do dalšího převodu.

     Sériový výstup je vysílán během převodu synchronně s hodinovými pulsy.Nejvyšší datový bit B1 je vyslán s náběžnou hranou druhého hodinového pulsu, nejnižší datový bit B12 je vyslán s náběžnou hranou třináctého hodinového pulsu. Mezi prvním a druhým hodinovým pulsem je sériový výstup v neurčitém stavu. Po třináctém hodinovém pulsu je sériový výstup držen ve stavu B12 až do dalšího převodu.

  Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšení funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.  1. Příloha: Schéma zapojení


  2. Schéma Z-152 a černobílá verze ZDE.

  Vývoj:
  CHEMOPROJEKT O.Z. PRAHA 9 - SATALICE

  Výrobce:
  JZD BUDOUCNOST Blatnice

  Dodavatel:
  TESLA ELTOS DIZ
  poštovní schránka 27
  pošta 45
  145 00 PRAHA 4

  Obsah:

  1. Úvod
  2. Technické parametry
  3. Instalace
  4. Popis funkce
  5. Programování
  6. Testování
  7. Údržba
  8. Všeobecné údaje
  9. Bezpečnostní požadavek
  10. Údaje pro objednávku.
  11. Z-152 zapojení X1
  12. Z-152 zapojení X2
  13. Z-152 zapojení X3
  14. Adresní pole Z-152
  15. Adresní propojky jednotky Z-152
  16. Rozpiska součástí Z-152
  17. Rozložení součástek Z-152
  18. Převodník WSH 572 (XSH 572)

  Přílohy:

  1. Elektrické schéma


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-152SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz