ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RMP-1
RMP-1OCR návodu RMP-1

SAPI-1      RMP-1ŘADIČ MAGNETICKÉ PÁSKYUživatelská dokumentace6XV 122 14Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce
 4. Programování
 5. Instalace
 6. Testováni
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Zapojení kabelu pro připojení jednotky IZOT k SAPI-1
 2. Tabulky zapojení vývodů konektorů jednotky IZOT (01PB, 02PB, 03PB)
 3. Tabulky konektorů RMP-1 (X1, X2, X3)
 4. Rozpiska součástí RMP-1
 5. Elektrické schéma RMP-1
 6. Výkres osazení RMP-1


 1. ÚVOD

 2. Řadič magnetické pásky RMP-1 je určen pro připojení magnetické páskové jednotky k souboru SAPI-1. Spolu s vlastním mechanismem páskové paměti a řídicím programem vytváří systém magnetické páskové paměti pro SAPI-1, který rozšiřuje kapacitu paměti souboru SAPI-1.

  Řadič RMP-1 je interface, který umožňuje desce procesoru JPR-1 řídit chod pásky a přenos dat. Záznam dat se provádí na devíti stopou 1/2 palcovou pásku s hustotou záznamu 800 bitů na palec. Použitý druh záznamu splňuje normu ČSN 36 9464 a vytváří předpoklad pro přenositelnost informací mezi systémem SAPI-1 a systémy SMEP, JSEP i jinými systémy mini a mikropočítačů.

  Deska RMP-1 má standardní rozměr 140 x 150 mm a je opatřena třemi konektory. Konektor X1 slouží pro připojení desky na sběrnici ARB-1, konektory X2 a X3 slouží pro připojení magnetické páskové jednotky. 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

 4. Napájení desky+ 5 V ± 0,25 V
  Odběr proudu0,85 A
   
  Rozměry desky140 x 150 mm
  Hmotnost150 g
   
  Zátěže signálů sběrnice (v mA)   
  A0, A10,5
  A2 až A70,25
  D0 až D70,25
  RES, Φ20,25


  Použité adresyC0 až CB HEX
  Způsob záznamu dat na páskupodle CSN 36 9464
  Maximální přenosová rychlost10K byte/s
  šířka zpracovávaných impulsů z pásky2 až 4µs
  šířka generovaných impulsů (WDS, WARS)2,5 ± 0,5µs
  Max. počet zakončovacích odporů na 1 vodič   1 x 220 Ω na +5V
  1 x 390 Ω na zem
  Počet připojitelných páskových jednotek1 až 3
  Doporučený typ páskových jednotekIZOT SM 5300 5. POPIS FUNKCE

  1. Základní údaje a pojmy o činnosti magnetické páskové paměti
  2. Záznam se provádí na devíti stopou magnetickou pásku hustotou 800bpi (bitů na palec). Metodou záznamu je způsob bez návratu k nule NRZI, při němž se jedničky vyjadřují změnou směru podélné magnetizace a nuly nepřítomností této změny. Při každém zápisu jedničky se překlopí zápisový klopný obvod pro určitou stopu, který je v magnetopáskové jednotce. Na výstup tohoto klopného obvodu je připojen zápisový zesilovač, který změní směr proudu do vinutí zapisovací hlavy. Této vlastnosti se využívá pro zápis podélné parity. Signálem WARS se v okamžiku, kdy má být podélná parita zaznamenána, vynulují zápisové klopné obvody. Tím se vytvoří znak podélné parity, který doplňuje součet všech jedniček v každé stopě na sudé číslo a zároveň se nastaví jednotná polarita mazacích proudů pro meziblokovou mezeru.

   Data se zaznamenávají v 9 stopách, z nichž jedna je paritní. Jelikož se používá liché parity, má znak "samé nuly" (8 nul) paritu jedničkovou, takže v každé řádce záznamu je alespoň jedna jednička. Z toho lze odvodit signál synchronizace čtení (RDS) jako logický součet všech signálů z jednotlivých stop.

   Při hustotě záznamu 800 bpi a rychlosti posuvu pásky (u jednotek IZOT) 12,5 palce/s je přenosová rychlost dat z pásky 10kB/s, Čemuž odpovídá doba přenosu jednoho znaku 100us. Tato rychlost umožňuje mikroprocesoru MHB 8080A zpracovat data přímo bez složitých obvodů běžných řadičů magnetických pásek.

   Pro ovládání magnetické páskové jednotky je třeba generovat povely pro pohyb pásky vpřed, vzad nebo pro rychlé převíjení, signál pro čtení nebo zápis a pokud je použito více jednotek také signál výběru jednotky, která má být připojena ke sběrnici. Magnetická pásková jednotka vydává počítači informaci o stavu paměti a poloze magnetické pásky.

   Zápis dat na pásku se provádí v blocích - blok představuje skupinu řádek (znaků), s níž se zachází jako s celkem. Délka bloku dat se má pohybovat mezi 18 a 2048 znaky. U magnetické pásky se používá často bloků 512 nebo 1024 znaků.


   Základní pojmy:

   zónová značka je řádka, která slouží k oddělování bloků nebo skupin bloků. Za ní následuje řádka podélné kontroly. Zónové značce se také říká mezi souborová značka nebo FILE MARK (FM), případně TAPE MARK (TM).

   Řádka podélné kontroly (LRC nebo podélná parita) je řádka, která se zapisuje na konci každého bloku - umožňuje zjištění chyb na jednotlivých stopách.

   Mezera řádky podélné kontroly je vzdálenost mezi řádkou cyklické kontroly a řádkou podélné kontroly.

   Řádka cyklické kontroly (CRC) je řádka, která se zapisuje na konci každého bloku před řádkou podélné kontroly a umožňuje zjištění chyb na jednotlivých stopách. Znak CRC je tvořen algoritmem daným ČSN 36 9464 a je zcela speciální (nesouvisí se znaky CRC u pružného disku nebo kazetové páskové paměti).

   Mezera řádky cyklické kontroly je vzdálenost mezi poslední řádkou záznamu dat a řádkou cyklické kontroly.

   Mezera mezi bloky (IRG) je vzdálenost mezi řádkou podélné kontroly a první řádkou dalšího bloku.

   Počáteční mezera je vzdálenost mezi značkou BOT (začátek přenosu) a první řádkou záznamu.

   Příčná kontrola (parita) je záznam, který umožňuje zjištění chyby v jednotlivé řádce.


   Řadič magnetické pásky RMP-1 se skládá z těchto funkčních bloků:
   • adresový dekodér
   • obvody pro čtení dat z pásky
   • obvody pro zápis dat na pásku
   • obvody řídicích signálů pro páskovou jednotku
   • obvody stavových signálů z páskové jednotky


  3. Adresový dekodér
  4. Dekodér adresy je tvořen obvodem MH 3205 (D5A), na jehož vstupy A, B, C jsou přivedeny adresové bity A2, A3 a A7, na pozitivní povolovací vstup E3 je připojen adresový bit A6 a na negativní povolovací vstupy E1 a E2 adresové bity A 4 a A5. Pro generaci signálu CS obvodů 8253 a 8255 jsou použity výstupy 4, 5, 6 dekodéru D5A. Z toho vyplývá, že adresace desky RMP-1 nastává při splnění těchto podmínek:

   A7 = 1   A6 = 1   A5 = 0   A4 = 0

   tj. v adresovém prostoru C0H až CBH. Výběr obvodů D2A (8253), D1B (8255) a D2B (8255) je potom proveden podle tab.1:

   Tab.1: Tabulka adresace portů na desce RMP-1

   A4   A3   A2   A1   adresa   
   (HEX)
   obvod   porttyp
   operace
   význam
   0000C0D1BAIOWdata k zápisu na pásku
   0001C1BIORdata přečtená z pásky
   0010C2CIORřídicí a stavový registr pro porty A a B
   0011C3CWR   IOWregistr řídicího slova
   0100C4D2BAIOWregistr řídicích signálů
   0101C5BIORregistr stavových signálů
   0110C6CIOW, IORregistr výběru jednotky registr časování a parity
   0111C7CWRIOWregistr řídicího slova
   1000C8D2AČ0IOW, IORdata čítače Č0
   1001C9Č1IOW, IOR   data čítače Č4
   1010CAČ2IOW, IORdata čítače Č2
   1011CBCWRIOWřídicí registr čítačů

   Aby byla adresace desky využita jen tam, kde je to nutné, jsou výstupy dekodéru D5A logicky sečteny hradlem D6A a jeho výstup pak ovládá povolovací vstupy datových zesilovačů D3A a D4A.

   Směr přenosu dat je potom řízen signálem IOR (IOR = 0 - čtení na sběrnici, IOR = 1 - zápis do portů DIB, D2A, D2B).

   Znamená to tedy, že deska RMP-1 zabírá 12 adres z adresového prostoru přídavných zařízení (IOR a IOW) systému SAPI-1.

   Adresové bity A0 a A1 vybírají v obvodech 8255 a 8253 příslušné porty a jsou pouze zesíleny hradly D1A stejně jako signály IOR a IOW .


  5. Obvody čtení dat z pásky
  6. Z magnetické páskové jednotky přicházejí všechny signály v negativní logice, to znamená, že log. "1" je charakterizována úrovní napětí 0V až 0,8V. Všechny vstupní signály desky jsou povinně zakončeny odporovými děliči 220Ω/390Ω, . Výstupní signály jsou pak zakončeny v magnetické páskové jednotce, kam přicházejí jako vstupní.

   Pro čtení jsou určeny tyto signály:

   • 8 datových signálů RD0RD7
   • (RD0 odpovídá D7 procesoru, neboť dříve se data u počítačů označovala opačně)
   • signál příčné paritní stopy RDP
   • signál platnosti a synchronizace dat RDS
   • (magnetické páskové jednotky IZOT musí být zapojeny pro generaci signálu RDS pomocí propojek v jednotkách).

   Signál RDS je upraven tvarovačem D3D/3 (toto označení znamená označení obvodu podle výkresu sestavení / číslo vývodu) a dále ještě hradlován signálem povolení čtení RE. Je-li povoleno čtení, pak signál RDS spouští monostabilní obvod D4C/9 a jeho výstup D4C/12 generuje krátké negativní signály STB přivedené na vstup PC2 obvodu D1B (8255). Port B tohoto obvodu naprogramovaný tak, aby pracoval jako vstupní port v módu 1 slouží pro čtení dat RD0 až RD7, invertovaných obvody D2C a D3C. Klopný obvod D5C/9 a hradlo D6C/5 počítá současně se vstupem dat do portu podélnou paritu paritní stopy RDP. Generátor a zkoušeč parity 74180 (D1C) společně s hradlem D6C/3 a klopným obvodem D5C/5 počítají příčnou paritu znaku z pásky.


  7. Obvody zápisu dat na pásku
  8. Podobně jako čtení dat z pásky se i data na pásku posílají v negativní logice. Časování dat pro zápis musí obstarat řadič, to znamená deska RMP-1 společně s procesorem a programem, časování dat je dáno hodinami procesoru Φ2 (2MHz) a dělícím poměrem čítače Č0 obvodu 8253 (D2A). Je-li povolena činnost časovače signálem TE (výstup PA5 obvodu D2B = 1) a je-li signál OBF (výstup PC7 obvodu D1B) také "1", spouští se monostabilní klopný obvod D7C/5 a generuje signály WARS nebo WDS podle stavu výstupu PC5 obvodu D1B. Po generaci jednoho z těchto signálů se spustí monostabilní obvod D7C/13 a na jeho výstupu D7C/4 je generován impuls ACK, který oznámí přes vstup PC6 obvodu D1B, že data byla zapsána.

   Data pro zápis jsou vydávána z portu A obvodu D13. Tento port pracuje jako výstupní v módu 1. To znamená, že po naplnění portu A daty se automaticky generuje signál OBF = 0 a proběhne celý zápisový cykl až po shození OBF signálem ACK. Navíc je k datům WD7WD0 přidána parita WDP generovaná z výstupu PC4 obvodu D1B.


  9. Obvody řídicích signálů pro páskovou jednotku
  10. Jako generátor řídicích signálů pracují porty C a A obvodu 8255 (D2B). Bity PC0, PC1 a PC2 umožňují generovat signály S0, S1, S2, které vybírají jednu ze tří připojených magnetopáskových jednotek. PC3 nuluje klopný obvod počátečního zastavení (PON) tvořený obvodem D7A. Tento obvod zajišťuje, aby po signálu RESET nebylo možné generovat řídicí signály pro pohyb pásky v době,kdy výstupy portu nejsou ještě nastaveny programem na správnou hodnotu.

   Význam jednotlivých bitů portu A obvodu D2B:

   PA0- signál VPŘED (SFC)
   PA1- signál VZAD (SRC)
   PA2- signál ZJCPIS (SWS)
   PA3- signál PŘEVÍJENÍ (RWC)
   PA4- signál pro přepnutí pásky do provozu OFF LINE (OFC)
   PA5- povoluje funkci časovače Č0
   PA6- povoluje čtení z pásky do portu B obvodu D13
   PA7- povoluje a blokuje funkci zapisovacích obvodů (D7C), aby mohl pracovat čítač Č0 i když se nezapisuje


  11. Obvody stavových signálů páskové jednotky
  12. Port B obvodu 8255 (D2B) pracuje jako vstupní port v módu 0. Pomocí tohoto portu může zjistit počítač stav magnetické páskové jednotky, která je navolena signály S0, S1, S2. Bit PB6 slouží pro zjištění stavu PON = 1, který nastane po generaci signálu RESET ze strany sběrnice. 6. PROGRAMOVANÍ

 7. Deska RMP-1 není autonomní řadič, jaké jsou běžné u velkých počítačů. To znamená, že generování řídicích signálů pro páskové jednotky je třeba zajistit programem. Deska obsahuje tři programovatelné obvody (2 x obvod paralelních vstupů/výstupů 8255 a 1 x časovač 8253), které z hlediska programátora představují 7 míst pro čtení a 9 míst pro zápis v poli adres vstupních/výstupních zařízení mikroprocesoru 8080.

  Chceme-li, aby programovatelný obvod plnil požadovanou funkci, je nutné jej naprogramovat pro příslušný funkční režim. Programování se uskutečňuje zápisem 1 byte (tzv. řídicího slova) na adresu, na níž se nachází registr řídicího slova (CWR). Význam jednotlivých bitů řídicího slova se liší podle typu obvodu.


  1. Programování obvodu 8255
  2. U obvodu 8255 rozlišujeme dva typy řídicích slov: řídicí slovo módu - umožňuje zvolit způsob činnosti obvodu řídicí slovo bitů - nastavuje zvolený bit portu C na hodnotu 0 nebo 1

   Obr. 2: Formát řídicího slova módu obvodu 8255   Obr. 2

   mód 0= jednoduchý vstup/výstup
   mód 1= strobovaný vstup/výstup v korespondenčním režimu
   mód 2= obousměrná datová brána


   Obr. 3: Formát řídicího slova bitů obvodu 8255   Obr. 3

  3. Programování obvodu 8253
  4. Obvod 8253 obsahuje tři šestnácti bitové čítače, z nichž každý lze použít samostatně.

   Obr. 4: Formát řídicího slova obvodu 8253   Obr. 4

  5. Port čtení a zápisu dat (obvod D1B - 8255)
  6. Obvod pracuje v módu 1, port A jako výstupní, port B jako vstupní, port C slouží k řízení přenosu. Bity PC4 a PC5 jsou ovládány řídicím slovem bitů.


   1. Registr zápisu dat na pásku (port A)
   2. Zápis instrukcí OUT C0H

    bitPA7PA6PA5PA4PA3PA2PA1PA0
    význam   WD0   WD1   WD2   WD3   WD4   WD5   WD6   WD7   

    WD0 je nejvyšší bit zapisovaného slova
    WD7 je nejnižší bit zapisovaného slova


   3. Registr čtení dat z pásky (port B)
   4. Ctění instrukcí IN C1H

    bitPB7   PB6   PB5   PB4   PB3PB2PB1PB0
    význam   RD0RD1RD2RD3RD4   RD5   RD6   RD7

    RD0 je nejvyšší bit přečteného slova
    RD7 je nejnižší bit přečteného slova


   5. Registr řízení čtení/zápisu (port C)

   6. bitPC7PC6PC5PC4PC3PC2PC1PC0
    význam   OBFA   INTEA   WDSE   WDP   INTRA   INTEB   IBFB   INTRB

    OBFA= 0   registr zápisu dat naplněn
    WDSE= 1povoleno generování signálu WDS
    WDSE= 0povoleno generování signálu WARS
    WDPparita zapisovaných dat
    IBFB= 1registr čtení dat naplněn ostatní bity se nevyužívají


   7. Registr řídicího slova
   8. Řídicí slovo se zapisuje instrukcí OUT C3H

    řídicí slovo (HEX)A   význam
    A6nastavení módu
    08WDP = 0 lichá parita dat WD0 až WD7
    09WDP = 1 lichá parita dat WD0 až WD7
    0Apovoleno generování signálu WARS
    0Bpovoleno generování signálu WDS


  7. Port řídicích a stavových signálů (D2B - 8255)
  8. Obvod pracuje v módu 0, 12 bitů se používá pro výstup signálů ovládání a výběru magnetické páskové jednotky, dalších 12 bitů pro vstup signálů o stavu páskové jednotky a paritě čtených dat.


   1. Registr řídicích signálů (port A)
   2. Zápis instrukcí OUT C4H

    bitPA7   PA6   PA5   PA4PA3PA2PA1PA0
    význam   WERETEOF-LINE   PŘEV   ZÁPIS   VZAD   VPŘED

    WE= 1   zápis povolen
    RE= 1čtení povoleno
    TE= 1činnost časovače (čítače 0) povolena
    OF-LINE= 1generace signálu OFC pro páskovou jednotku (přepnutí do provozu OFF-LINE)
    PŘEV= 1generace signálu pro převíjení (RWG)
    ZÁPIS= 1generace signálu pro zápis (SWS)
    VZAD= 1generace signálu pro pohyb pásky vzad (SRC)
    VPŘED= 1generace signálu pro pohyb pásky vpřed (SFC)


   3. Registr stavových signálů (port B)
   4. čtení instrukcí IN C5H

    bitPB7   PB6PB5PB4PB3PB2PB1PB0
    význam   PON   RDY   WPT   BOT   ONL   RWS   EOT

    PON= 1   klopný obvod počátečního zastavení nastaven
    RDY= 1pásková jednotka připravena
    WPT= 1zápis znemožněn (ochrana dat)
    BOT= 1značka začátku pásky
    ONL= 1pásková jednotka ve stavu ON-LINE
    RWS= 1páska se převíjí vzad
    EOT= 1značka konce pásky


   5. Registr časování a parity (port C - bity PC4 až PC7)
   6. čtení instrukcí IN C6H (platné jen vyšší 4 bity)

    bitPC7PC6PC5   PC4
    význam   OUT 2    OUT 0   LPPPAE

    OUT 2výstup čítače 2
    OUT 0výstup čítače 0
    LPPpodélná parita paritní stopy
    PAE= 1   chyba příčné parity


   7. Registr výběru jednotky (bity PC0 až PC3)
   8. Zápis instrukcí OUT C6H (platné jen nižší 4 bity)

    bitPC3PC2   PC1   PC0
    význam   RPON   S2S1S0

    RPON= 1nulování klopného obvodu PON
    S2= 1   vybrána jednotka č.2
    S1= 1vybrána jednotka č.1
    S0= 1vybrána jednotka č.0


  9. Časovač (obvod D2A - 8253)
  10. Tabulka zapojení vstupů a výstupů čítačů obvodu D2A

   čítač č. n012
   hodinový vstup CKnΦ2 (2 MHz)Φ2 (2 MHz)Φ2 (2 MHz)
   hradlovací vstup Gn   TEhodiny dat (D4C/5)   OUT 1
   výstup OUTnbit PC6 obvodu D2B   G2bit PC7 obvodu D2B 8. INSTALACE

 9. Desku RMP-1 vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda při přepravě nedošlo k mechanickému poškození desky, zejména kontaktů FRB konektorů.

  Překontrolujeme, zda deska RMP-1 nezpůsobí překročení max. proudového odběru napájecích zdrojů systému nebo překročení povolené zátěže sběrnice.

  Desku RMP-1 zasuneme do. vany souboru SAPI-1. Desky je možné zasouvat a vyjímat pouze při vypnutém systému !

  Připojíme kabely magnetické páskové jednotky.
  Upozornění: Magnetické páskové jednotky IZOT mají zapojeny zakončovací odpory. Výstupní signály z desky RMP-1 smí být zakončeny pouze jednou. V případě připojení více jednotek na sběrnici je nutno v ostatních jednotkách zakončovací odpory zrušit

  Obal desky uložíme pro potřebu zaslání desky do opravy.
  Poznámka: S deskami souboru se doporučuje manipulovat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Zapojení kabelů, volba adresy a další rozvahy je vhodné provést a překontrolovat před instalací desky.

  Pokyny pro instalaci a obsluhu ostatních desek souboru SAPI-1 jsou uvedeny v návodech k obsluze a užití jednotlivých desek nebo v návodech k základním počítačovým sestavám souboru SAPI-1. 10. TESTOVÁNÍ

 11. Funkce řadiče magnetické pásky RMP-1 je ve výrobním podniku testována pomocí testu TSX 10 v konfiguraci SAPI-1 rozšířené o desku RMP-1 a magnetickou páskovou jednotku IZOT SM 5300.00. 12. ÚDRŽBA A SERVIS

 13. Údržba desky RMP-1 spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá činnost systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému SAPI-1 je nutno zkontrolovat, zda nejsou vývody konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení.

  Servis desky RMP-1 zajišťuje dodavatel systému SAPI-1 Tesla ELTOS - DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě zaslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 14. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

  1. Pracovní podmínky
  2. Teplota okolí+5°C až +40°C
   Relativní vlhkost40% až 80% při 30°C
   Prostředíneklimatizované, bez agresivních par a plynů
   Atmosférický tlak84 až 107 kPa
   Prašnost prostředímax. 1 mg/m3, velikost částic max. 10 µm
   Odolnost proti vibracím   0,1 mm při 25 Hz


  3. Krytí dle ČSN 33 0330       IP 00

  4. Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá CSN 36 9060
  5. Stroje na zpracování dat.


  6. Kvalifikace obsluhy a údržby:
  7. pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78 Sb.


  8. Skladování
  9. Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí -5°C až +35°C a relativní vlhkost vzduchu smí být max. 75%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování výrobku (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 až 5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desky.


  10. Záruka
  11. Výrobce ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne prodeje za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem. 1. Příloha : Zapojení kabelu pro připojení jednotky IZOT k SAPI-1 2. Příloha 1 3. Příloha : Tabulky zapojení vývodů konektorů jednotky IZOT

 4. JEDNOTKA   IZOTSM 5300.01 - KONEKTOR 01PBDESKARMP-1
  vývodsignálvýznamkonektor   vývod
  ??RD1čtená data z páskyX230
  A1RD3čtená data z páskyX214
  A2RDSvzorkovací signál čtených datX324
  A3RD4čtená data z páskyX226
  A4RD5čtená data z páskyX220
  A5RD6čtená data z páskyX216
  A6RD7čtená data z páskyX224
  A7RDPparita čtených datX322
  A8RD0čtená data z páskyX222
  A10RD2čtená data z páskyX228
  A11 až A13nezapojeno
  B10VzemX213
  B20VzemX323
  B30VzemX225
  B40VzemX219
  B50VzemX215
  B60VzemX223
  B70VzemX321
  B80VzemX221
  B90VzemX229
  B100VzemX227
  B11 až B13nezapojeno
  C1 až C13nezapojeno
   
  JEDNOTKAIZOTSM 5300.01 - KONEKTOR 02PBDESKARMP-1
  vývodsignálvýznamkonektorvývod
  A1 až A13nezapojeno
  B1nezapojeno
  B20VzemX33
  B30VzemX31
  B40VzemX311
  B50VzemX29
  B60VzemX25
  B7 až B10nezapojeno
  B110VzemX27
  B120VzemX211
  B130VzemX217
  C1nezapojeno
  C2WDSvzorkovací signál zapisovaných datX34
  C3WARS   nulování zapisovacích zesilovačů = zápis podélné parityX32
  C4SWSnastavení režimu zápisX312
  C5WD7data zapisovaná do páskyX210
  C6WD6data zapisovaná do páskyX26
  C7WD5data zapisovaná do páskyX24
  C8WD4data zapisovaná do páskyX21
  C9WD3data zapisovaná do páskyX22
  C10WD2data zapisovaná do páskyX23
  C1lWD1data zapisovaná do páskyX28
  C12WD0data zapisovaná do páskyX212
  C13WDPparita zapisovaných datX218
   
  JEDNOTKAIZOTSM 5300.01 - KONEKTOR 03PBDESKARMP-1
  vývodsignálvýznamkonektorvývod
  A1 až A13nezapojeno
  B1S0výběr páskové jednotky 0X320
  B20VzemX315
  B3nezapojeno
  B40VzemX319
  B50VzemX317
  B60VzemX35
  B70VzemX37
  B80VzemX39
  B90VzemX313
  B10 až B13nezapojeno
  C1S1výběr páskové jednotky 1X318
  C2S2výběr páskové jednotky 2X316
  C3nezapojeno
  C4WPThlášení z pásky, že je založen kotouč s ochranou proti zápisu   X325
  C5RDYhlášení z pásky, že je páska připravenaX328
  C6RWCimpuls pro start převíjeníX314
  C7SRCpovel pro pohyb vzadX36
  C8SFCpovel pro pohyb vpředX38
  C9OFCimpuls pro přepnutí pásky do provozu OFF-LINEX310
  C10ONLhlášení z pásky, že páska je ve stavu ON-LINEX329
  C11RWShlášení z pásky, že se mg. páska převíjíX330
  C12EOThlášení z pásky, že je mg. páska na konciX327
  C13BOThlášení z pásky, že je mg. páska na začátkuX326 5. Příloha : Tabulky konektorů RMP-1

 6. Deska RMP-1   Konektor: X1    Klíč: C6    Typ: TY 517 6211
  Protikus: Sběrnice ARB-1 Konektor X2 až X8

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  12
  34
  56
  78RESnulováníINP
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portuINP
  1314
  15+5Vnapájení   NAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950
  5152
  53   0VzemNAP54   0VzemNAP
  5556
  5758
  5960Φ2hodiny Φ2 - TTL   INP
  6162
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  I/Oobousměrný
  NAP   napájeni


  Deska RMP-1   Konektor: X2    Klíč: F1    Typ: TY 513 3011
  Protikus: FRB 30-pólová zásuvka - kabel k mg. páskové jednotce

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1WD4zapisovaná data   OUT2WD3zapisovaná dataOUT
  3WD2zapisovaná dataOUT4WD5zapisovaná dataOUT
  50VzemNAP6WD6zapisovaná dataOUT
  70VzemNAP8WD1zapisovaná dataOUT
  90VzemNAP10WD7zapisovaná dataOUT
  110VzemNAP12WD0zapisovaná dataOUT
  130VzemNAP14RD3čtená dataINP
  150VzemNAP16RD6čtená dataINP
  170VzemNAP18WDPparita zapisovaných dat   OUT
  190VzemNAP20RD5čtená dataINP
  210VzemNAP22RD0čtená dataINP
  230VzemNAP24RD7čtená dataINP
  250VzemNAP26RD4čtená dataINP
  270VzemNAP28   RD2čtená dataINP
  29   0VzemNAP30RD1čtená dataINP
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  NAP   napájeni


  Deska RMP-1   Konektor: X3    Klíč: F2    Typ: TY 513 3011
  Protikus: FRB 30-pólová zásuvka - kabel k mg. páskové jednotce

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  10VzemNAP2WARS   zápis podélné parityOUT
  30VzemNAP4WDSvzork. signál zapisovaných dat   OUT
  50VzemNAP6SRCpovel pro pohyb vzadOUT
  70VzemNAP8SFCpovel pro pohyb vpředOUT
  90VzemNAP10OFCpřepnutí pásky do 0F-LINEOUT
  110VzemNAP12SWSnastavení režimu zápisOUT
  130VzemNAP14RWCimpuls pro start převíjeníOUT
  150VzemNAP16S2výběr jednotky 2OUT
  170VzemNAP18S1výběr jednotky 1OUT
  190VzemNAP20S0výběr jednotky 0OUT
  210VzemNAP22RDPparita čtených datINP
  230VzemNAP24RDSvzork. signál čtených datINP
  hlášení z páskyhlášení z pásky
  25WPTkotouč s ochranou proti zápisu   INP26BOTpáska na začátkuINP
  27EOTpáska na konciINP28   RDYpáska připravenaINP
  29   ONLpáska ve stavu ON-LINEINP30RWSpáska se převíjíINP
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  NAP   napájeni 7. Příloha : Rozpiska součástí RMP-1

 8. ks   označení součásti   označení polohynázev
   
  konstrukční. Materiál
  16XB 005 26deska PS oboustranná
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62-pólová, upravená
  2TY 513 3011X2,X3vidlice FRB 30-pólová
   
  odpory 0,25W tolerance 10%
  16TR 191 220RKR7,R9,R11,R13,R15,R17,R20,R22,
  R24,R26, R28,R30,R32,R34,R35,R37   
  16TR 191 390RKR8,R10,R12,R14,R16,R18,R19,R21,
  R23,R25,R27,R29,R31,R33,R36,R38
  3TR 191 1K0KR1,R39,R40
  2TR 191 4K7KR3,R6
  2TR 191 10KKR2,R4
  1TR 191 15KKR5
   
  kondenzátory
  2TE 131 6µ8C5,C14tantalový kapkový
  2TK 795 180pC1 ,C2keramický
  1TK 794 820pC3keramický
  1TK 783 100nC10keramický
  9TK 783 15nC4,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C15keramický
   
  integrované obvody
  3MH 7404D2D,D2C,D3B
  3UCY 7406D1D,D3C,D4D
  1MH 7410D6A
  1MH 7438D5D
  1MH 7474D5C
  1MH 7486D6C
  2UCY 74123D4C,D7C
  1UCY 74132D3D
  1UCY 74180D1C
  1MH 3205D5A
  2MH 3216D3A,D4A
  2MHB 8255AD1B,D2B
  1K 555 LI 1D1A(74LS08)
  1K 555 LE 1D7A(74LS02)
  1K 580 VI 53D2A(8253) 9. Příloha : Rozmístění součástek


 10. Výkres osazeni 11. Příloha : Schéma zapojení


 12. Schéma RMP-1 a černobílá verze ZDE.Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce
 4. Programování
 5. Instalace
 6. Testováni
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Zapojení kabelu pro připojení jednotky IZOT k SAPI-1
 2. Tabulky zapojení vývodů konektorů jednotky IZOT (01PB, 02PB, 03PB)
 3. Tabulky konektorů RMP-1 (X1, X2, X3)
 4. Rozpiska součástí RMP-1
 5. Elektrické schéma RMP-1
 6. Výkres osazení RMP-1


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RMP-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz