ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / MFC-1A




MFC-1A



OCR návodu FDC-1

Obsah:

 1. Základní údaje
 2. Blokové schéma
 3. Technické parametry
 4. Provozní údaje
 5. Popis funkce
 6. Instalace
 7. Programování
 8. Obsah pamětí PROM
 9. Vstupy a výstupy
 10. Připojení jednotek floppy disků
 11. Rozložení obvodů
 12. Použité součástky
 13. Všeobecné údaje
 14. Provozně technické údaje
 15. Schéma zapojení


 1. Základní údaje

 2. Název:DESKA MFC-1A
   
  Výroba:TESLA LIBEREC s. p.
  Kateřinská ulice
  235 461 98 LIBEREC
   
  Prodej:TESLA LIBEREC s. p.
  a
  TESLA ELTOS s. p.
  Dodavatelsko inženýrský závod
  pošta 45, schránka 27
  145 00 PRAHA 4
   
  Servis:TESLA ELTOS s. p.
  Dodavatelsko inženýrský závod
  Kocínova 136
  397 01 PÍSEK
   
  Technické podmínky:   TESLA LIBEREC s. p.
  TPTE 82-251/89

  Deska MFC - 1A je prvkem mikropočítačového souboru SAPI-1.5. Umožňuje připojení jednotek floppy disků jako systémové externí paměti (Mini Floppy Controller).



 3. Blokové schéma


 4. Obr



 5. Technické parametry

 6. Připojitelné jednotky floppy disků / neformátovaná kapacita:

  5,25"   DS/DD (dvoustranné s dvojitou hustotou)/500 kB
  8"SS/SD (jednostranné s jednoduchou hustotou)/   400 kB
  5,25"SS/DD (jednostranné s dvojitou hustotou)/250 kB
  8"DS/SD (dvoustranné s jednoduchou hustotou)/800 kB
  5,25"DS/SD (dvoustranné s jednoduchou hustotou)/250 kB
  5,25"SS/SD (jednostranné s jednoduchou hustotou)   /125 kB


  Nejvyšší počet současné připojených jednotek 4

  Druhy připojených jednotek floppy disků vzájemně různé

  Způsob přenosu DMA nebo programově řízený

  Přenosová rychlost při DMA 250 kBit/s nebo 125 kBit/s


  Maximální přípustně zatížení sběrnicových signálů

  A0 až A15, DO až D7   24 mAúroveň L
  2,6 mA   úroveň H
  MR, MW32 mAúroveň L
  1,6 mAúroveň H
  HOLD8 mAúroveň L
  0,4 mAúroveň H


  Maximální odběr sběrnicových signálů

  A0 až A15, DO až D7   -100 µA   úroveň L
  RES, HLDA, Φ2 +20 µAúroveň H


  Maximální přípustné zatížení signálů rozhraní floppy disků

  HL, HD1, WD, WE, STEP, DIR, T43   130 mA   úroveň L (OK)
  SELO až SEL3, MOO až M0380 mAúroveň L (OK)


 7. Provozní údaje

 8. Pracovní podmínky:

  Odolnost výrobku vůči vlivu klimatických činitelů je označena skupinou 2 podle ČSN 36 9302 čl. 1.3.1 tj. musí zabezpečit provozuschopnost a vnější vzhled pro:

  Rozsah pracovních teplot   +5 až +40 °C
  Relativní vlhkost vzduchu40 až 80 % při 25 °C
  Atmosférický tlak84 až 107 kPa
  Prostředíbez agresivních plynů a par


  Bezpečnostní ustanovení:

  Připojená zařízení napájená z rozvodné sítě 220 V/50 Hz musí splňovat ustanovení ČSN 36 9060 (zejména požadavek na izolační pevnost zkoušenou napětím 3,75 kV).

  Krytí: IP 00


  Funkční zkoušky:

  Odolnost proti vnějším vlivům je dána ČSN 36 9302 takto:

  mráz článek2.4
  suché teplo článek   2.5
  vlhké teplo článek2.6
  chvění článek2.10


  Střední doba mezi poruchami:

  prostředí normální+5 °C až +40 °C 27 000 hodin
  prostředí klimatizované   +15 °C až +30 °C 79 000 hodin


 9. Popis funkce

 10. Deska řadiče MFC-1A umožňuje připojit k sestavám, tvořeným prvky mikropočítačového souboru SAPI-1.5 nebo SAPI-1, až čtyři jednotky floppy disků pracující s disketami průměru 5,25" nebo 8" v programově volitelné kombinaci. Základním prvkem určujícím funkci desky je programovatelný monolitický řadič přístupu k floppy diskům - analog I8272, doplněný obvody styku se sběrnicí SAPI-1 (dekodér adresy, zesilovače sběrnicových signálů), obvody přenosu kanálem DMA (registr adresy DMA, monolitický řadič DMA), pomocnými obvody (generátor hodinového signálu, datový separátor) a obvody rozhraní pro jednotky floppy disků (obvod fázové prekompenzace, tvarovače vstupních signálů a budiče a zesilovače povelů). Přenos dat při čtení a zápisu se uskutečňuje prostřednictvím přímého přístupu do operační paměti nebo programově s využitím mechanismu přerušení.


  Monolitický řadič přístupu k floppy diskům

  Integrovaný obvod DD10 typu 8272 (SM 609) vykonává 15 povelů, které zajišťují automatické provádění všech operací, spojených s obsluhou jednotek floppy disků (nastavení stopy, čtení a zápis včetně kontroly dat, formátování disku). Parametry záznamu na disketě (počet stop, počet sektorů na stopu, délku sektoru, druh záznamu) lze volit programově.

  Obvod generuje signály pro řízení jednotky (DS0,DS1 - výběr jednotky, HL - přítlak hlavy, HD1 - volba povrchu, STEP - krokování, DIR - směr pohybu hlavy, WE - povolení zápisu, WD - data pro zápis, LC - snížení proudu záznamové hlavy) a pomocné signály, které slouží k řízení činnosti řadiče (MFM - dvojitá hustota záznamu, VCO - povolení čtení, PSO, PSI - fázová prekompenzace zapisovaných dat, SEEK - přepínání režimu vyhledání stopy/přenos dat). Signály DSO, DS1 nejsou na desce MFC-1A využity (viz odst. Registr volby jednotky).

  Obvod 8272 přijímá z jednotek FD tyto signály: RDY - jednotka připravena, IDX - index (signalizuje otáčení diskety), T00 - hlava je na stopě 0, WP - nastavena ochrana proti zápisu, RD - čtená data. Obvod nemá vestavěný datový separátor, pro správné čtení musí být data synchronizována signálem DW (datové okno) z vnějšího separátoru.

  Přenos dat mezi mikropočítačem a pamětí se uskutečňuje přednostně v DMA-módu. K řízení přenosu slouží signály DRQ, DACK a TC. Obvod 8272 však umožňuje i přenos bez DMA, kdy se při přenosu každého bajtu dat aktivuje signál INT.


  Řadič DMA

  Integrovaný obvod DD5 typu 8257 (KR580VT57) zajišťuje přenos dat mezi pamětí a obvodem 8272 při čtení nebo zápisu na disketu. Ze čtyř kanálů DMA, které jsou v obvodu 8257 k dispozici, se využívá pouze kanál č. 2, ostatní kanály jsou vyřazeny z činnosti uzemněním příslušných vstupů DRQ.

  Obvod po naprogramování reaguje na požadavek DRQ od obvodu 8272 vysláním žádosti o DMA do procesoru (HRQ = H) a po jejím potvrzení (HLDA = H) zahájí přenos. Při DMA přenosu 8257 generuje signály IOR, IOW, MR, MW a adresu paměťového místa. Vzhledem k omezenému počtu vývodů vystupuje horní polovina adresy na datové sběrnici a je zachycena v registru DD6 signálem ADSTB. Přenos se opakuje, dokud trvá požadavek ze strany 8272 nebo dokud není přenesen naprogramovaný počet bajtů.


  Připojení sběrnice

  Datové signály DO až D7 systémové sběrnice SAPI-1 jsou obousměrně zesíleny obvodem DD7. Směr přenosu je řízen signálem IOR, výstup se aktivuje součinem signálů IOR a IOW (hradlo DD12B) bud při SEL = L (čtení a zápis do desky MFC-1A) nebo při přenosu DMA.

  Adresové signály AO až A7 jsou obousměrně zesíleny obvodem DD8. Výstupy jsou trvale aktivní, směr přenosu se řídí signálem AEN. Při DMA (AEN - H) směřují adresové signály ven z desky. Adresové signály A8 až A15 se zachycují v registru DD6 při sestupné hraně signálu ADSTB na začátku každého cyklu DMA. Výstup se aktivuje při AEN = H.

  Signály IOW, IOR vstupují do desky přes třístavová hradla DD1B,C. Průchod signálů je uvolněn při SEL = L. Signály MR, MW vystupují při DMA přes třístavová hradla DD1A,D.

  Signál HLDA je v klopných obvodech DD3A,B zpožděn o jednu periodu systémových hodin, aby byla zajištěna časová rezerva mezi uvolněním sběrnice mikroprocesorem a jejím převzetím řadičem DMA.

  Dekodér adresy je tvořen pamětí PROM DD9. Vytváří signály výběru pro obvody 8272, 8257 a registr volby mechaniky a signál SEL. Dekodér je blokován při DMA.


  Generátor hodinového signálu

  Obvod 8272 vyžaduje ke své činnosti dva hodinové signály: CLK pro základní časování a WCLK pro určení přenosové rychlosti. Pro druhy provozu uvažované na desce MFC-1A jsou parametry hodinových signálů následující:

  CLK- kmitočet 8 MHz, střída 1:1 pro jednoduchou hustotu
  - kmitočet 4 MHz, střída 1:1 pro dvojitou hustotu
  WCLK- kmitočet 500 kHz, střída 1:7 pro oba druhy provozu


  Krystalový oscilátor DD15D,E,F kmitá na kmitočtu 8 MHz. Tento kmitočet je dělen čítačem DD14. Na výstupy čítače jsou připojena hradla DD13A, DD12C, která vytvářejí signál WCLK. Hradla DD13B,C,D slouží jako přepínač signálu CLK v závislosti na stavu signálu MFM. Přepínání je podmíněno přiklopením hlavy (HL = H), aby změnou hodinového kmitočtu nebyly ovlivněny naprogramované časové konstanty jednotky FD. Při HL = L je nastaven vždy kmitočet 8 MHz. Signál CLK slouží rovněž k časování separátoru dat a obvodu fázové prekompenzace .


  Separátor dat

  Ve funkci separátoru dat je na desce MFC-1A použito stavového automatu na bázi paměti PROM. Obvod je tvořen registrem DD24, pamětí PROM DD25 a klopnými obvody DD22A,B. Klopný obvod DD22A pomocí zpětné vazby z výstupu DD24/5 tvaruje data čtená z diskety na úzké impulsy, kterými se synchronizuje stavový automat, pracující jako fázově řízený čítač. Klopný obvod DD22B vytváří z vnitřního signálu stavového automatu impulsy DW. Signálem MFM se volí program stavového automatu pro jednouchou nebo dvojitou hustotu záznamu.


  Obvod fázové prekompenzace

  Tento obvod koriguje fázové chyby datového signálu, které vznikají při čtení z diskety. Korekce se provádí posuvem fáze při zápisu dat. Signál WD z obvodu 8272 vstupuje sériové do posuvného registru, tvořeného obvodem DD20. Na výstupech tohoto obvodu je signál zpožděný o 0, 1 a 2 periody hodin CLK. Fáze signálu potřebná pro kompenzaci se vybírá multiplexorem DD21 na základě signálů PS0, PS1.


  Registr volby jednotky FD

  Deska MFC-1A umožňuje obsluhovat až čtyři jednotky floppy disků. Registr slouží k určení jednotky, s kterou se bude právě pracovat. Registr je tvořen integrovanými obvody DD11 a DD23. Vstupy registru jsou připojeny na datovou sběrnici. Na výstupu registru jsou zapojeny dekodéry DD18, DD19, které vytvářejí vlastní signály pro ovládání pohonného motoru a výběr příslušné jednotky FD.


  Připojení mechaniky

  Jednotky floppy disků se připojují k výstupu řadiče paralelně. Výstupní signály řadiče jsou v jednotkách zakončeny odpory hodnoty řádu stovek ohmů připojenými na +5 V. Aby bylo možno.současně ovládat čtyři mechaniky, jsou výstupní signály zesíleny tranzistory VT2 až VT8. Vstupní signály jsou na řadiči zakončeny odpory R22 až R26 a tvarovány obvodem DD17.


  Poznámky uživatele k funkci desky MFC-1A











 11. Instalace

 12. Instalaci může provádět pracovník poučený podle §5 vyhlášky 50/78 Sbírky.

  Při uvádění výrobku do provozu bezprostředně po dopravě je nutně zajistit vyrovnání teploty zabalené desky s teplotou provozního prostředí a zabránit tak vzniku orosení.

  Na desce MFC-1A jsou použity elektrostaticky citlivé prvky. Z ochranných důvodů je nutné i při manipulaci s deskami dodržovat zásady práce s těmito součástkami - například podle oborové normy TESLA NT 8551.


  Při vlastní instalaci postupovat takto:

  Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Zejména kontrolujeme kontakty konektorů FRB.

  Při doplňování již provozovaných sestav zkontrolujeme, zda deska MFC-1A nezpůsobí překročení maximálního odběru z napájecího zdroje. Ověříme, zda adresy portů obsazené deskou MFC-1A nejsou již v systému využívány.

  Desku zasuneme do libovolné pozice sběrnice mikropočítače (s výjimkou pozic vyhrazených pro desky RTI-1 případně JPR-1x) tak, aby délka kabelu propojující desku s jednotkami floppy disků byla co nejmenší.

  Ověříme, zda je zajištěno dobré proudění vzduchu okolo desky tak, aby byl dodržen předepsaný teplotní režim. Desku zajistíme v rámu namontováním držáku.


  DESKU JE DOVOLENO ZASUNOVAT A VYJÍMAT POUZE U SYSTÉMU VE VYPNUTÉM STAVU


  Ke konektoru XP2 připojíme kabel od zkontrolovaných jednotek FD. Kryty konektorů zajistíme sponami. Poté je možné zapnout napájení systému. Pokud nejsou jednotky FD napájeny ze systémového zdroje - zapínat v pořadí připojené jednotky - mikropočítač.



 13. Programování

 14. Obsazení adres

  Deska MFC-1A obsazuje 6 bajtů v adresovém prostoru V/V systému. Význam jednotlivých adres je uveden v následující tabulce. Zde uvedené adresy odpovídají standardně dodávanému provedení a lze je v případě potřeby změnit výměnou paměti PROM v dekodéru adresy (DD9).

  AdresaOperace Význam
  04 hexR/Wregistr adresy kanálu 2 8257
  05 hexR/W   registr TC kanálu 2 8257
  08 hexWregistr módu 8257
  Rstavový registr 8257
  0C hexRhlavní stavový registr 8272
  0D hex   R/Wdatový registr 8272
  0F hexWregistr volby mechaniky

  Pozn.: R - čtení, w - zápis, R/W - čtení i zápis


  Řadič DMA

  Ze čtyř kanálů DMA integrovaného obvodu 8257 je na desce MFC-1 využit pouze kanál č. 2. K jeho programování slouží 3 registry:

  Registr adresy

  udává počáteční adresu oblasti paměti, určené pro přenos dat do/z diskety. Adresa se zapisuje nadvakrát, nejprve nižší, potom vyšší bajt.

  Registr TC

  udává délku přenášeného bloku. Tato délka se musí shodovat s délkou sektoru, na níž je naprogramován obvod 8272. Délka bloku se rovněž zapisuje nadvakrát. Nejvyšší dva bity registru TC určují druh přenosu takto:

  nastavení bitů TC druh přenosu

  TC15 = 0,   TC14 = 1zápis do paměti
  TC15 = 1,TC14 = 0   čtení z paměti

  Registr módu

  Význam jednotlivých bitů tohoto registru je následující:

  D7 - auto inicializace(=0)
  D6 - TC stop
  D5 - prodloužený zápis
  D4 - rotační priorita(=0)
  D3 - povolení přenosu pro kanál 3(=0)
  D2 - povolení přenosu pro kanál 2
  D1 - povolení přenosu pro kanál 1(=0)
  D0 - povolení přenosu pro kanál 0   (=0)

  Vzhledem k tomu, že deska MFC-1 využívá pouze kanál 2 musí být do bitů D7, D4, D3, D1 a DO zapsána 0.

  Stavový registr

  Ze stavového registru obvodu 8257 se využívá pouze bit D2. Hodnota 1 v tomto bitu indikuje ukončení přenosu.

  Podrobnější informace o programování řadiče DMA 8257 lze nalézt například v [1].


  Monolitický řadič přístupu k floppy diskům

  Programová obsluha obvodu 8272 je značně složitá a její podrobný popis přesahuje rámec tohoto Návodu k obsluze. V případě potřeby lze informace nalézt např. v [2] nebo ve firemním katalogu Intel.

  Registr volby mechaniky

  Význam jednotlivých bitů tohoto registru je následující:

  D7 -nevyužit
  D6 -povolení činnosti mechaniky
  D5 -povolení přerušení od 8272
  D4 -reset 8272
  D3 -číslo mechaniky pro signál
  D2MOTOR ON
  D1 -číslo mechaniky pro signál
  D0SELECT


  Literatura:

  [1]Valášek, P.:   Mikroprocesor 8080 a základní obvody sv.2, díl 1; ČSVTS 1986.
  [2]   Krejča, T.:ZX-Floppy, připojení floppy disků k počítači; 666. ZO Svazarmu, Praha 1988.


  Poznámky uživatele o programování desky











 15. Obsah pamětí PROM

 16. Dekodér adres obvodů V/V

  Pozice na desceDD9
  Výkresové označení TESLA Liberec   6XN 902 55
  Typ obvodu - paměti PROMMH 74S 287

  :200000000F0F0F0F0A0A0F0F0A0F0F0F09090F030F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F27
  :200020000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FE0
  :200040000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FC0
  :200060000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FA0
  :200080000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F80
  :2000A0000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F60
  :2000C0000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F40
  :2000E0000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F20
  :00000001FF
  

  Výpis ve formátu INTELHEX.


  Separátor dat - stavový automat

  Pozice na desceDD25
  Výkresové označení TESLA Liberec   6XN 902 57
  Typ obvodu - paměti PROMMH 74S 287

  :2000000001010B0903050F0D02030D0B0507000F01020C0A04060F0E03040E0C06080100FE
  :200020000002020A0206000E000102090205000D0003020B0207000F02080204000C000038
  :200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A0
  :20006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080
  :20008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060
  :2000A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040
  :2000C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020
  :2000E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  :00000001FF
  

  Výpis ve formátu INTELHEX.



 17. Vstupy a výstupy

 18. Vývody konektoru připojení ke sběrnici mikropočítače

  Pozice na desce   XP1
  KlíčováníC6
  Typ konektoruvidlice   TY 517 4311 08

  č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  12HOLDžádost o DMA   OUT
  34
  5HLDApotvrzení DMAINP6
  78RESnulováníINP
  9MRčtení z MEMOUT10IORčtení z I/OINP
  11MWzápis do MEM   OUT12IOWzápis do I/OINP
  1314
  15+5Vnapájení UccNAP16+5Vnapájení UccNAP
  17+5Vnapájení UccNAP18+5Vnapájení UccNAP
  19GNDzemNAP20GNDzemNAP
  2122
  23A9adresa-bit 9OUT24A15adresa-bit 15OUT
  25A11adresa-bit 11OUT26A14adresa-bit 14OUT
  27A13adresa-bit 13OUT28A12adresa-bit 12OUT
  29A10adresa-bit 10OUT30A8adresa-bit 8OUT
  31D4data - bit 4BD32D3data - bit 8BD
  33D6data - bit 6BD34D5data - bit 5BD
  35D2data - bit 2BD36D7data - bit 7BD
  37DOdata - bit 0BD38D1data - bit 1BD
  39A1adresa-bit 1BD40A0adresa-bit 0BD
  41A3adresa-bit 3BD42A2adresa-bit 2BD
  43A5adresa-bit 5BD44A4adresa-bit 4BD
  45A7adresa-bit 7BD46A6adresa-bit 6BD
  4748
  4950   
  5152
  530Vanalog. zemNAP540Vanalog. zemNAP
  55   56
  5758
  5960Φ2hodiny TTLOUT
  61INTApotvrz. přeruš.INP62INT0žád.o přer.0INP

  Typ signálu :INPvstupníBDobousměrný
  OUT výstupní   NAP napájení



  Vývody konektoru výstupního rozhraní pro jednotky floppy disků

  Pozice na desce   XP2
  KlíčováníA5
  Typ konektoruvidlice   TY 513 3011 30

  č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  1GNDzemNAP2HLpřiklop.hlavyOUT
  3GNDzemNAP4STEPkrokováníOUT
  5GNDzemNAP6SEL0výběr jedn. 0OUT
  7GNDzemNAP8RDčtená dataINP
  9GNDzemNAP10WEpovol, zápisuOUT
  11GNDzemNAP12WDdata pro záp.OUT
  13GNDzemNAP14T00stopa 0INP
  15GNDzemNAP16WPochrana záp.INP
  17GNDzemNAP18IDXindexINP
  19RDYjedn.připrav.INP20MO0motor 0OUT
  21MO1motor 1OUT22T43sniž.záznam.I   OUT
  23HD1strana 1OUT24SEL1výběr jedn. 1OUT
  25SEL2výběr jedn. 2OUT26M02motor 2OUT
  27SEL3výběr jedn. 3   OUT23   DIRsměr poh. hl.OUT
  29   GNDzemNAP30M03motor 3OUT

  Typ signálu :INPvstupní
  OUT výstupní   NAP napájení



  Poznámky uživatele o použiti výstupního rozhraní











 19. Připojeni jednotek floppy disků

 20. Připojení jednotky floppy disku 5,25" DS/DD jako systémové mechaniky A,

  Konektor XP2 na desce MFC-1A / Přímý konektor na jedn. FD

  výv.   signálnázevvýv.
  2HLpřiklopení hlavy (je-li siqn. použit)2
  4STEP   krokováni hlavy20
  6SEL0výběr jednotky FD 0 (A)10
  8RDčtená data30
  10WEpovolení zápisu24
  12WDdata pro zápis22
  14T00stopa 0026
  16WPochrana zápisu28
  18IDXindex - otáčení diskety8
  20MO0zapnutí pohonného motoru jednotky 0   16
  23HD1volba strany diskety32
  28DIRsměr krokování hlavy18
  GND všechny liché 1-17,29 / všechny liché 1-33 GND

  Příklad připojení jednotky FD 8" CONSUL 7115 se záznamem SS/SD jako přídavné mechaniky D

  Konektor XP2 na desce MFC-1A / Přímý konektor na C 7115

  výv.   signálnázevvýv.
  2HLpřiklopení hlavy18
  4STEP   krokování hlavy36
  8RDčtená data46
  10WEpovolení zápisu40
  12WDdata pro zápis38
  14T00stopa 0042
  16WPochrana zápisu44
  18IDXindex - otáčení diskety20
  22T43snížení zázn. proudu od stopy 43   2
  27SEL3výběr jednotky FD 3 (D)26
  28DIRsměr krokování hlavy34
  GND všechny liché 1-17,29 / všechny liché 1-49 GND

  Při využití signálu HD1 (propojit 23-14) může být jednotka C 7115 použita pro dvoustranný záznam na disketu 8" DS/SD.

  Poznámka: Zapojení sudé řady kontaktů na konektoru XP2 desky MFC-1A je shodné s výstupním konektorem X3 na desce RPD-1B ze souboru SAPI-1 (řadič pružných disků RPD-1).



 21. Rozložení obvodů

 22. Výkresové číslo kompletní desky6XK 199 245
  Výkresové číslo desky plošných spojů   6XB 006 99


  Výkres osazeni

  Formát desky140 x 150 mm
  Maximální výška součástek nad deskou   15 mm
  Maximální hmotnost kompletní desky200 g
  Tloušťka desky plošného spoje1,5 mm


 23. Použité součástk

 24. názevpozice na descehodn.typ
  vidliceXP1TY 517 4311 08
  vidliceXP2TY 513 3011 30
  objímka(DD9)TX 782 2161
   
  odporR1,R2,R6-R10 ,R27-R324k7TR 296
  odporR3-R5,R1110kTR 296
  odporR12,R131k2TR 296
  odporR145k6TR 296
  odporR15-R212k2TR 296
  odporR22-R26150RTR 296
   
  kondenzátorC1,C3,C4,C6,C7,C9-C11   15nTK 683
  kondenzátorC26u8TE 133
  kondenzátor   C5100pTK 794
  kondenzátorC8220p   TK 794
   
  PKJBX18 000 kHz
   
  tranzistorVT1-VT8KC 635
   
  obvod int.DD1MH74 ALS 125
  obvod int.DD2,DD15MH74 ALS 04
  obvod int.DD3,DD22,DD23MH74 ALS 74
  obvod int.DD4MH74 ALS 32
  obvod int.DD5KR580VT57(8257)
  obvod int.DD6MH74 ALS 373
  obvod int.DD7,DD8MH74 ALS 245
  obvod int.DD10SM 609R (8272)
  obvod int.DD11,DD24MH74 ALS 174
  obvod int.DD12,DD16MH74 ALS 08
  obvod int.DD13MH74 ALS 00
  obvod int.DD14MH74 ALS 193
  obvod int.DD17MH74 ALS 14
  obvod int.DD18,DD19K555ID10 (74LS145)
  obvod int.DD20MH74 ALS 175
  obvod int.DD21MH74 ALS 153


 25. Všeobecné údaje

 26. Výrobce provádí typové, kontrolní, informační i dílčí zkoušky pro ověření vlastností výrobku v mezních pracovních podmínkách a pro regulaci kvality práce v průběhu výrobního procesu. Metodika a rozsah těchto zkoušek jsou dány interními předpisy, které konkretizují ustanovení státních, oborových a podnikových norem.


  Záruka:

  Výrobce ručí za jakost výrobku po dobu uvedenou na záručním listě.


  Balení:

  Při dodávce jednotlivé desky je tato balena do přepravního obalu tvořeného výliskem z pěnového polystyrenu. Je-li deska dodávána v rámci sestavy, je upevněna do rámu mikropočítače.


  Doprava:

  Výrobek se přepravuje v dodávaném obalu chráněn před vlivy povětrnosti a agresivních látek všemi druhy krytých přepravních prostředků. Při přepravě nesmí docházet k hrubým otřesům. Klimatické podmínky při dopravě jsou určeny podle ČSN 36 9302 čl.1.8.1 to je :

  rozsah teplot-40 °C až +50 °C
  relativní vlhkost vzduchu95 % při 30 °C

  Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí +5 °C až +40 °C a relativní vlhkost maximálně 85 %. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu (ČSN 36 9302 ČI. 1.9.4 ).


  Údržba:

  Zařízení neobsahuje žádné nastavovací prvky. Údržba spočívá v občasné kontrole mechanického stavu desky a součástek na ní osazených, případně odstraňování usazeného prachu odsáváním.


  Servis:

  Záruční a běžné opravy výrobku zajišťuje TESLA ELTOS. Při poruše je nutné zaslat výrobek zabalený v původním obalu na adresu

  TESLA ELTOS DIZ
  Kocinova 136
  397 01PÍSEK

  Pro větší odebíraná množství si může odběratel dohodnout s výrobcem jinou formu zajišťování servisní činnosti.



 27. Provozně technické údaje

 28. Datum dne uvedení výrobku do provozu:

  Údaje o reklamacích: datum, obsah reklamace, opatření











  Údaje o provozu: termín od-do, způsob práce, doba práce











  Technická obsluha: datum, prováděné práce, technický stav











  Závady při provozu: datum, charakteristika závady, příčina











  Opravy, konstrukční změny: datum, popis, výsledný stav











  Výrobce si vyhrazuje v rámci technického rozvoje a dalšího vývoje zařízení provádět změny sloužící ke zlepšení funkce výrobku. Z tohoto důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení zcela shodovat s dodávaným zařízením.

  Uživatelská dokumentace je duševním majetkem firmy TESLA LIBEREC. Rozmnožování podléhá souhlasu výrobce. Nerespektování uvedené podmínky, případně jiné zneužití dokumentace může být soudně stíháno.



 29. Schéma zapojení


 30. Schéma MFC-1A a černobílá verze ZDE.

  Obsah:

  1. Základní údaje
  2. Blokové schéma
  3. Technické parametry
  4. Provozní údaje
  5. Popis funkce
  6. Instalace
  7. Programování
  8. Obsah pamětí PROM
  9. Vstupy a výstupy
  10. Připojení jednotek floppy disků
  11. Rozložení obvodů
  12. Použité součástky
  13. Všeobecné údaje
  14. Provozně technické údaje
  15. Schéma zapojení


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / MFC-1A



SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz