ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DSM-1
DSM-1


Deska DSM-1 je popsána ve více zdrojích. První uveřejněný popis je v AR/B 85/6 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1985 číslo 6) kde je podrobnější popis funkce sériového modemu a popis oživení. Dále je popsána v dokumentaci dodávané k ZPS (ZPS-1, ZPS-2, ZPS-3 a nebo v dokumentaci dodávané s deskou).


OCR návodu DSM-1 z dokumentace pro ZPS-3

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testováni
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy :

 1. Výstup UARTu a V24
 2. Kabel KB-05
 3. Připojení terminálu VIDEOTON 52 100C
 4. Adresace a volba přenosové rychlosti
 5. Obsazení konektoru X1
 6. Obsazení konektoru X2
 7. Obsazeni konektoru X3
 8. Rozložení součástek
 9. Rozpiska součástek
 10. Schéma zapojení


 1. Úvod

 2. Deska DSM-1 slouží k připojení terminálu a kazetového magnetofonu k souboru SAPI-1. Prostřednictvím dálnopisného konvertoru DPK-1 umožňuje připojit místo terminálu dálnopisný stroj.

  Deska DSM-1 komunikuje s procesorem pomoct signálů sběrnice ARB-1.

  Je-li magnetofon vybaven externím ovládáním, lze je řídit pomocí kontaktů relé desky DSM-1. V opačném případě je nutno magnetofon řídit ručně.

  Pomocí sériového rozhraní lze připojit i jiný počítač, pokud bude vybaven stejným sériovým stykem. 3. Technické parametry desky DSM-1

 4. Základní parametry desky

  Napájení :+ 5 V ± 5 % / 800 mA
  + 12 V ± 5 % / 70 mA
  - 12 V ± 5 % / 40 mA
   
  Rozměry :140 x 150 mm
  Způsob adresace :   IOR, IOW
  Použité adresy :10H až 13H /možno změnit na
  14H až 17H, resp, 18H až 1BH, resp.1CH až 1FH/
   
  Registry desky :10H - IOW - Řízení modemu
  11H - IOW - Řízení UARTu
  12H - IOW - Data k vysílání
  13H - IOW - Nulování
  10H - IOR - Stav modemu
  11H - IOR - Stav UARTu
  12H - IOR - Přijatá data


  Zátěže sběrnice

  vývod"L""H"
  vstupyA0, A10,5 mA0,02 mA
  D0 až D7   0,25 mA0,01 mA
  A2 až A70,25 mA   0,01 mA
  IOR1,25 mA0,09 mA
  IOW0,25 mA0,01 mA
  RES1,6 mA0,04 mA
   
  výstupy   D0 až D710 mA1 mA
  INT10 mA-


  Parametry připojení terminálu

  Obvod pro sériovou komunikaci   MHB 1012
  Způsob přenosu datsériový asynchronní
  Délka slovavolitelná programem 5, 6, 7 nebo 8 bitů
  Počet stop bitů1 nebo 2, u délky slova 5 bitů i 1,5 bitu
  Paritavolitelná programem /lichá, sudá, bez/
  Hlášení chybFE = chyba stop bitu
  DE = nepřevzetí přijatých dat
  PE = chyba parity
   
  PřerušeníOd přijatého znaku
  Od konce vyslaného znaku
   
  Přenosová rychlostnastavitelná 50, 75, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Bd
   
  Výstupní signály V24vysílače 74 150 PC ± 8 V / ± 5 V min./
  BRK, DTR, RTS, TD
   
  Vstupní signály V24přijímače 75 154 PC ± 3 V
  CTS, DSR, DCD, RD


  Připojení kazetového magnetofonu

  Způsob záznamufázový
  Rychlost přenosu2400 bit/s
  Formát dat1 start bit
  8 datových bitů
  2 stop bity
   
  Výstupní napětíMIC6 mV
  AUX   300 mV
   
  Vstupní napětíEARmin.100mV


 5. Instalace

 6. Viz popis instalace systému - kapitola ZPS-3 7. Popis funkce

 8. Dekodér adresy desky DSM-1 je řešen dvoustupňově, přičemž oba stupně jsou tvořeny obvody MH 3205 /D48, D1A a D2A/. Prvý stupeň dekodéru pracuje s adresami A2 až A7 a jeho výstupy jsou vyvedeny na špičky 12 až 15. Spojením špičky 16 s jednou z těchto špiček je přiváděn do druhého stupně dekodéru, který již ovládá jednotlivé registry desky.


  Obvod pro příjem a vysílání - UART je součástkou s vysokým stupněm integrace umožňující vysílání a příjem asynchronních signálů. Obvod použitý na desce je čs. produkce a má označení MHB 1012. Jak již bylo uvedeno UART umožňuje asynchronní přenos, t.j. přenos nevyžadující zvláštní synchronizační signál. Princip asynchronního přenosu spočívá ve vyslání startovacího impulsu na počátku každé přenášené kódové skupiny a ukončovacího impulsu na konci každé této skupiny. Tyto signály bývají označovány jako START bit a STOP bit a o asynchronním provozu se hovoří též jako o START-STOP provozu. Obvod UART v sobě obsahuje čítač, jehož vstupní kmitočet je 16 x vyšší než přenosová rychlost. Vzorkování přijímaného signálu je prováděno když čítač dosáhne hodnoty 8, t.j. uprostřed každé bitové pozice. Tím je zajištěno, že přijímaný signál může mít mírně odlišnou přenosovou rychlost než je rychlost předepsaná.

  Úkolem UARTu na desce DSM-1 je zajistit paralelně sériový a sériově paralelní převod vysílaných a přijímaných dat, doplnit START a STOP bit a signál vyslat resp. přijmout.


  Registr stavu modemu je realizován obvodem MH 3212 /D1C/. Nejnižší tři bity tohoto registru jsou přes převodník /D1E/ V24-TTL připojeny na tři výstupní signály terminálu nebo modemu /CTS, DSR a DCD/. Čtvrtý bit umožňuje číst přímo vstupní sériová data UARTu pro případ, že chceme zjistit stav BREAK představovaný dlouhou úrovní L na přenosovém vedení. Další tři bity stavového registru modemu umožňují přečíst do mikropočítače hlášení o chybách z obvodu UART. Poslední bit ohlašuje žádost DSM-1 o přerušení.


  Registr řízení modemu je opět tvořen obvodem MH 3212 /D2D/. Tento registr lze mikropočítačem naplnit jedním slovem, resp. lze jej vynulovat signálem RESET. Nejnižší dva bity jsou převodníkem TTL-V24 /D2E, D3E/ přivedeny na konektor X2 jako signály pro terminál nebo modem /RTS, DTR/. Třetí bit umožňuje vyslat stav BREAK a to v případě, kdy je uveden do stavu H. Čtvrtý.bit, je-li uveden do stavu L, blokuje příjem dat z magnetofonu. Pátý bit slouží k volbě práce s magnetofonem nebo terminálem. Výstup tohoto bitu ovládá multiplexor D3D, který přepíná vstup a výstup UARTu, hodiny UARTu a nulování čítače D6D buď pro práci s kazetou nebo s terminálem. Šestý bit registru ovládá spínač relé pro,dálkové ovládání kazetového magnetofonu. Poslední dva bity umožňují blokovat přerušení od skončení vysílání nebo příjmu znaku.


  Přerušovací systém desky DSM-1 umožňuje vyslat žádost o přerušení po skončení vysílání znaku /TBRE=1/ nebo po skončení příjmu znaku /DR=I/. Přerušení od přijmu, resp. od vyslání znaku lze blokovat a blokovat lze i obě přerušení. Počítač zjišťuje zdroj žádosti o přerušení pomocí registru stavu modemu.


  Obvod pro připojení dálnopisného konvertoru DPK-1 je na desce DSM-1 zastoupen pouze optoelektronickým oddělovačem signálu z konvertoru /V2/ a hradlem D4E a odporem R5 sloužícími pro buzení optočlenu v konvertoru DPK-1. Popsané obvody jsou určeny výlučně pro spolupráci s konvertorem a bez DPK-1 nesplňují žádné normy ani doporučení pro proudové smyčky.


  Generátor přenosových frekvencí je tvořen krystalovým oscilátorem 12,288MHz. Takto získaná frekvence je dělena v děličích na šestnáctinásobky přenosových rychlostí.. Rychlost záznamu na magnetofon je pevně zvolena a má hodnotu 2400 Bd. Rychlosti pro terminál, modem nebo dálnopis lze volit pomocí propojek - viz příloha.


  Obvody pro připojení magnetofonu pracují s přenosovou rychlostí 2400 Bd, což vyžaduje použití kvalitního magnetofonu a kvalitních kazet. Při použití obvodu pro připojení magnetofonu je blokován obvod pro připojení terminálu. Pokud by tato skutečnost byla při některých aplikacích na závadu, lze použít dvě desky DSM-1. Jednu pro magnetofon, druhou pro terminál

  Pro záznam na magnetofon byla zvolena fázová modulace při níž není kódován klidový stav, ale pouze změny tohoto stavu. Sériový signál přichází z obvodu UART na modulátor tvořený klopným obvodem D8D/5 a hradlem EX-OR D7E/8. Na výstupu tohoto modulátoru dochází ke změně fáze hodin 0 180° právě při změně signálu z H na L a z L na H. Po úpravě v odporovém děliči je pak výstup modulátoru přiveden na vstup magnetofonu.

  Při čtení z magnetofonu je přijímaný signál derivován v obvodech D7E/3 a D7E/6. Na výstupu derivačního obvodu jsou krátké impulsy vždy při průchodu signálu nulou. Je-li vzdálenost mezi impulsy 208 µs, nedošlo k žádné změně. Interval 416 µs indikuje fázovou změnu. Jako dekodér vzdálenosti impulsů slouží čítač D6D nulovaný impulsy z derivačního obvodu. Pokud tento čítač napočítá méně než 12, nedošlo ke změně. Naopak hodnota 12 a vyšší signalizuje přítomnost změny. Výskyt změny je pak vyhodnocen obvodem DSC/6, jehož výstup změní stav klopného obvodu, na jehož výstupu Q je již dekódovaný signál. 9. Programování

 10. Deska DSM-1 má 4 adresy pro zápis a tři adresy pro čtení. Zápis do registrů se provádí instrukcí OUT, čtení instrukcí IN.

  Pro nastavení adresy desky DSM-1 slouží čtyři propojky, t.j. lze volit čtyři adresy a tedy použít v systému čtyři desky DSM-1. Z výroby je deska nastavena dle této kapitoly.


  Význam bitů registrů je následující 11. Testování

 12. Deska DSM-1 je ve výrobním podniku testována pomocí specielních testů. 13. Údržba a servis

 14. Viz Údržba a servis v kapitole ZPS-3. 15. Všeobecné údaje

 16. Viz kapitola ZPS-3. 1. Příloha


 2. Příloha 1

 3. Příloha


 4. Příloha 2 (KB-05)

 5. Příloha

 6. Připojení terminálu VIDEOTON 52 100C

  DSM-1 X2KonektorOznačeníSměr k
  Signál     FRB 30Z/A2    VIDEOTON    CCITT V24  Název  terminálu  
  ZEM01A25101Ochranná zem
  0 V07A24102Signálová zem
  TD02A22103Vysílaná datado
  RD03A21104Přijímaná dataz
  RTS04A10105Výzva k vysílánído
  CTS05A13106Pohotovost k vysíláníz
  DSR06A14107Pohotovost termináluz
  DTR20A16108Pohotovost SAPI-1/DSM-1  do
  DCD08A23109Detektor přij. signáluz
   Pro připojení možno použít např. plochý vodič PNLY 9x0,15.


 7. Příloha


 8. Příloha 4

 9. Příloha

 10. Obsazení konektoru X1

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  62INT0Žádost o přeruš.   OUT61
  60   59   
  58-12 VNapájeníNAP57-12 VNapájeníNAP
  5655
  540 VNapájeníNAP530 VNapájeníNAP
  52+12 VNapájeníNAP51+12 VNapájeníNAP
  5049
  4847
  46A6Adresa portuINP45A7Adresa portu   INP
  44A4Adresa portuINP43A5Adresa portuINP
  42A2Adresa portuINP41A3Adresa portuINP
  40A0Adresa portuINP39A1Adresa portuINP
  38D1DataBD37D0DataBD
  36D7DataBD35D2DataBD
  34D5DataBD33D6DataBD
  32D3DataBD31D4DataBD
  3029
  2827
  2625
  2423
  2221
  200 VNapájeníNAP190 VNapájeníNAP
  18+5 VNapájeníNAP17+5 VNapájeníNAP
  16+5 VNapájeniNAP15+5 VNapájeníNAP
  1413
  12IOWZápis do portuINP11
  10IORČtení z portuINP09
  08RESNulováníINP07
  0605
  0403
  0201
  Typ signálu:   INPvstupníBDobousměrný
  OUTvýstupní   NAPnapájení


 11. Příloha

 12. Obsazení konektoru X2

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  01ZEMSignál 101 CCITTV2402TDVysílená dataV24
  03RDČtená dataV2404RTSSignál 105 CCITTV24
  05CTSSignál 106 CCITT   V2406DSRSignál 107 CCITTV24
  070 VSignál 102 CCITTV2408DCDSignál 109 CCITT   V24
  09   10
  1112   
  1314
  15RD(Pro dálnopis)SPC16RDDČtená data dáln.SPC
  1718
  19AVýstup na DPK-1SPC20DTRSignál 108 CCITTV24
  21KVýstup na DPK-1SPC22
  23-IVstup z DPK-1SPC24+IVstup z DPK-1SPC
  2526
  2728
  29S1TTL Reserva30
  Typ signálu:   V24přenosové úrovně V24
  SPC   speciální


 13. Příloha

 14. Obsazení konektoru X3

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  0102
  030 VZemANL04MICMikrofonní vstup   ANL
  050 VZemANL06AUXNahrávací vstupANL
  07   08
  0910   
  1112
  1314
  1516
  1718
  1920
  210 VZemANL22EARVýst. pro sluch.ANL
  2324
  25K3Kontakty relé   SPC26
  27K2ovládáníSPC28
  29K1STOPSPC30
  Typ signálu:   ANLanalogový
  SPC   speciální


 15. Příloha


 16. Rozložení součástek

 17. Příloha

 18. Rozpiska součástek

  KsTypOznačeni polohopisnéNázev
  16XB 004 69deska PS oboustranná 140x150 mm
  166XA 474 101 -16kontakt ovíjecí pro spojky
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62 pólová klíč.C6
  1TY 513 3011X2vidlice FRB 30 pólová klíč A2
  1TY 513 3011X3vidlice FRB 30 pólová klič B1
  16XA 800 21pásek zkratovací pro FRB 62V
  26XA 800 20pásek zkratovací pro FRB 30V
  115Z64Z1piezoel.krystal.jednotka 12 288 kHz
  1RP 210 2P 12V   F1min.relé 12 V se 2 přep.kontakty
   
  30   Integrovaný obvod :
  1MAA 741D8Eoperační zesilovač
  1A 110 DD6Ediferenční rychlý komparátor
  3MH 3205D1A,D2A,D4B
  2MH 3212D1C,D2D
  2MH 3216D2B,D3B
  1MH 7403D5B
  4MH 7404D1B,D4C,D1D,D1E
  1MH 7438D3A
  2MH 7474D8B,D5E
  1UCY 7486D7E
  1MH 7490D4D
  3MH 7493D5D,D6D,D7D
  2UCY 74123D6B,D3C
  1UCY 74132D5C
  275150 PCD2E,D3E
  175154 PCD1E
  1UCY 74157D3D
  1MHB 1012D2C
   
  9Polovodič jiný
  1KSY 21V1tranzistor
  1WK 164 12V2optoel. spojovací člen
  3KZ 141V5,V6,V9zenerova dioda 4,8-5,4 V
  3KA 206V3,V7,V8dioda
  1KA 222V4dioda
   
  44Odpor 0,25 W tolerance 10 %:
  2TR 191 100RKR16,R44
  1TR 191 220RKR13
  1TR 191 390RKR5
  1TR 191 470RKR17
  4TR 191 1K0KR7,R9,R11,R40
  2TR 191 1K2KR19,R20
  1TR 191 2K2KR10
  1TR 191 3K3KR4
  6TR 191 4K7KR3,R15,R22,R23,R26,R42
  1TR 191 6K8KR6
  17TR 191 10KKR1,R2,R18,R27,R28,
  R30-R39,R41,R43
  2TR 191 22KKR25,R29
  4TR 191 47KKR12,R14,R21,R24
  1TR 191 1M0KR8
   
  24Kondenzátor :
  1TK 795 100pC23keramický
  3TK 795 220pC14,C16,C20keramický
  1TK 783 4n7C6keramický
  1TK 783 15n C19keramický
  11TK 783 47nC3,C7,C8,C9,C11,
  C12,C15,Cl7,C18,C21,C24
  keramický
  2TK 745 1n5C1,C5keramický
  1TC 215 1µ0C4metal.polyesterový 100 V
  1TE 215 1µ0C13tantalový kapkový 40 V
  2TE 123 2µ2C2,C10tantalový kapkový 16 V
  1TE 121 6µ8C22tantalový kapkový 6,3 V
  Deska je dodávána s propojenými spojkami
  1 - 6přenosová rychlost 600 Bd
  12 - 16   adresa desky 10H...13H


 19. Příloha


 20. Schéma DSM-1 a černobílá verze ZDE.Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testováni
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy :

 1. Výstup UARTu a V24
 2. Kabel KB-05
 3. Připojení terminálu VIDEOTON 52 100C
 4. Adresace a volba přenosové rychlosti
 5. Obsazení konektoru X1
 6. Obsazení konektoru X2
 7. Obsazeni konektoru X3
 8. Rozložení součástek
 9. Rozpiska součástek
 10. Schéma zapojení


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DSM-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz