ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DSE-1
DSE-1OCR návodu DSE-1

SAPI-1     3WK 055 04, 3WK 055 07     DSE-1A, 1BDESKA SIMULÁTORU A PROGRAMÁTORU EPROM

3WK 055 04

3WK 055 07TESLA ELSTROJ     TESLA BLATNÁ     TESLA ELTOS-DIZObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis zapojení
 5. Programování
  1. Popis základního programového vybavení
  2. Příklad použití DSE-1 pro vývoj programu
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje
 9. Zapojení propojek

Přílohy:

 1. Rozpiska součástek
 2. Tabulka zapojení konektorů
 3. Elektrické schéma
 4. Výkres sestavy


 1. Úvod
 2. Deska simulátoru a programátoru EPROM DSE-1 je určena pro mikropočítačový systém SAPI-1 v sestavě ZPS-2, resp. ZPS-3. Ve spojení s příslušným programovým vybavením, jehož rozsah představuje 2 KB, se stává velice cenným prostředkem pro vývoj a odladění programového vybavení mikroelektronických aplikací bez ohledu na typ mikroprocesoru, resp. jednočipového mikropočítače užitého ve vyvíjené aplikaci. Deska DSE-1 je s výhodou využitelná i pro odladění např. generátoru znaků pro displej nebo tiskárnu. Použití desky DSE-1 tedy odstraňuje zdlouhavé a pracné několikráte se opakující nahrávání a mazání pamětí EPROM při vývoji programového vybavení. Deska DSE-1 umožňuje simulovat obsah EPROM paměti typu 2716, resp. 2732, tedy typů perspektivních. Výhodou desky DSE-1 je i skutečnost, že simulátorem odladěné programové vybavení je možno nahrát do paměti EPROM uvedených typů a zabránit tak zbytečným chybám při přenosu dat ze systému SAPI-1 do nahrávacího zařízení. Cenným přínosem desky DSE-1 je i fakt, že pro vývoj aplikačního programového vybavení je možno využívat všech dostupných programových prostředků sestav ZPS-2, resp. ZPS-3 - jedná se především o editory a překladače z vyšších programovacích jazyků. Další výhodou desky je i skutečnost, že umožňuje ovládání výstupu mapování adresného prostoru paměti (deska RAM-1 základní sestavy) a tím její použití v systému rozšiřuje adresový prostor paměti o dalších 64 KB. Tato skutečnost se s výhodou využije např. při použití desky grafického displeje DGD-1, jejíž 16 KB paměti již nemusí být na úkor paměti RAM systému. Uvažuje se s výrobou dvou alternativ:
  A - s vnitřním zdrojem programovacího napětí;
  B - s vnějším zdrojem programovacího napětí. Jako zdroj je možné použít nestabilizované napětí +30 v ze zdroje ZDR-1A. 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:+5 V ± 0,25 V
  +12 V resp. +30 V nestab.
  Odběr proudu:+5 V max. 1 A
  +12 V max. 100 mA (provedení A)
  Rozměry desky:140 x 150 mm
  Hmotnost:150 g
  Kapacita RAM simulátoru:4K byte
  Typy simulovaných a programovaných EPROM::   2716, 2732
  Způsob adresace na ARB-1:IOR, IOW 5. Instalace
 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  Překontrolujeme zapojení propojek (přepínačů) na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojení propojek je uvedeno v příloze.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů systému nebo povolené zátěže sběrnice. 7. Popis zapojení
 8. Pro uchování simulovaných hodnot je na desce DSE-1 použita statická paměť RAM o velikosti 4 KB sestavená z 8 kusů obvodů MHB 2114. Srdcem desky je obvod MHB 8255A, který slouží k adresaci i pro datové přenosy mezi pamětí RAM na desce DSE-1 a systémovou dynamickou pamětí RAM na desce RAM-1. Přístup do paměti RAM na desce DSE-1 je realizován pomocí instrukcí pro práci s perifériemi (IOW, IOR). Jako dekodér adres je použit obvod K 555SP1 (74LS85), který komparuje vyšší čtveřici adresových bitů proti propojkami předvolené hodnotě. Na základě logického stavu bitů A2, A3 je aktivován příslušný obvod na desce DSE-1. Dekodér těchto dvou bitů tvoří obvod K 555ID7 (74LS138). Obousměrný oddělovač dat tvoří obvod MHB 8286. Řídící slova pro jednotlivé režimy funkce desky DSE-1 jsou ukládány do registru K 555LM9 (74LS174). Jedná se o řídící signály pro zdroj programovacího napětí, pro řízení přijímače a vysílače dat a pro ovládání mapování adresného prostoru paměti, činnost desky DSE-1 je možno rozdělit na dva- pracovní stavy. Ve stavu OFF LINE má do paměti RAM na desce přístup procesor a může tak měnit nebo kontrolovat stav simulovaných dat. V režimu ON LINE má do paměti RAM na desce přístup "objímka" EPROM, odkud přicházejí adresy a chip select a kam se vybavují data. Při přechodu do režimu ON LINE se přepnou porty MHB 8255A, odkud se jinak generují adresy, na vstupní a odpojí se tak od paměti. Stejným způsobem jsou multiplexována data. Programátor je tvořen z velké části stejnými obvody jako simulátor. Programovací napětí z vnějšího zdroje je stabilizováno obvodem MAA 723 na hodnotu 24 V, které je nastaveno potenciometrem P2. Potenciometrem P1 je nastavena úroveň 5 V potřebná pro režim čtení obsahu paměti EPROM. Externí zdroj programovacího napětí je nutno připojit na linku 50 sběrnice ARB-1. S výhodou je možno využít nestabilizovaného napětí ze zdroje ZDR-1A, které je k dispozici na zadních svorkách zdroje označených N. 9. Programování
 10. Pro adresaci využívá deska DSE-1 5 adres v adresným prostoru periférií. Horní půl byte adresy je volitelný propojkami na desce, dolní půl byte má pevné přiřazený význam:

  0   port A MHB 8255
  1port B MHB 8255
  2port C MHB 8255
  3control word MHB 8255
  4registr 74LS174


  registr:port A   MHB 8255
  adresa:   X0
  směr:IOR, IOW

  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |


  registr:port B   MHB 8255
  adresa:   X1
  směr:IOW

  | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |


  registr:port C   MHB 8255
  adresa:   X2
  směr:IOW

  R/W | PROG.PULS | EN | WR | A11 | A10 | A9 | A8 |


  registr:řízení MHB 8255
  adresa:   X3
  směr:IOW, IOR

  | MSF | MS2 | MS1 | PA | PCh | MS | PB | PC1 |

  kde:   MSPnastavení modu   0bitové operace
  1druh provozu
  MS2, MS1   mod skupina A00mode 0
  01mode 1
  1X   mode 2
  PAport A - směr0výstup
  1vstup
  PChport C high0výstup
  1vstup
  MSmod skupina B0mode 0
  1mode 1
  PBport B - směr0výstup
  1vstup
  PC1port C low0výstup
  1vstup


  registr:řízení desky (74LS174)
  adresa:   X4
  směr:IOW

  | X | X | MAP | LED | ONLD | ONLA | U25V | U0V |

  kde:   Xnepoužito
  MAPvýstup mapování paměti   01 . 64 KB
  12. 64 KB
  LEDindikace programování0LED nesvítí +)
  1LED svítí +)
  ONLD   uvolnění dat simulace03. stav
  1uvolněno
  ONLAuvolnění adres simulace03. stav
  1uvolněno
  U25Vprogramovací napětí0+5 V
  1+25 V
  U0Vprogramovací napětí0   0 V
  1+5 V

  +) alternativně v kabelu programátoru
  1. Popis základního programového vybavení
  2. Základní programové vybavení pro desku DSE-1 tvoří 2 KB strojového kódu. Tento program je uložen ve dvou kusech EPROM MHB 2708, které je možno umístit na desku REM-1 nebo po přehrání do paměti 2716 i na desku JPR-1. Komunikace s uživatelem po odstartování probíhá prostřednictvím menu.

   Jsou umožněny tyto akce:

   Transfer- přenos obsahu EPROM do dynamické RAM od zadané adresy v zadaném rozsahu
   Simulate- přesun bloku 4 KB z dynamické RAM systému od zadané adresy do RAM desky a přechod do režimu ON LINE
   Program- programování EPROM 2716 resp. 2732 obsahem z dynamické RAM od zadané adresy v zadaném rozsahu
   Recall- přetažení obsahu RAM na desce DSE-1 do systémové RAM od zadané adresy v zadaném rozsahu
   Compare- komparace obsahu EPROM s obsahem systémové RAM od zadané adresy v zadaném rozsahu
   Alternate- modifikace obsahu systémové RAM od zadané adresy
   Dump- výpis obsahu systémové RAM v zadaném rozsahu
   Fill- naplnění systémové RAM v zadaném rozsahu zadanými daty
   Kontrola- kontrola smazání EPROM v zadaném rozsahu
   Exit- návrat do MONITORU
   Zkouška- test funkcí desky


  3. Příklad použití DSE-1 pro vývoj programu
  4. Desku DSE-1 vsuňte do volné pozice ve vaně JZS-1. EPROM s programovým vybavením DSE-1 zasuňte do desky REM-1 od pozice 1000H resp. na desku JPR-1 (pouze verze 2716). Připojte kabeláž programátoru a simulátoru ke konektorům X2, X3 desky DSE-1. Koncovku kabelu simulátoru zasuňte do patice pro EPROM na desce zařízení, jehož programové vybavení vytváříte. Zapněte počítač SAPI-1 a vytvořte a odlaďte program pomocí systému TOOL.SYS V4.0. Zjistěte počáteční a koncovou adresu strojového kódu vašeho programu. Základní programové vybavení DSE-1 odstartujte příkazem G = 1000. Po zobrazení nabídky zvolte variantu S, ve které budete vyzváni k zadání počáteční adresy v RAM systému, na které začíná aplikační strojový kód. Nyní můžete vyzkoušet činnost programu v aplikačním zařízení. Pokud zjistíte chybu opravitelnou na úrovni strojového kódu, využijte volbu A, při závažnější chybě volbu E a opětovné odstartování TOOLu z MONITORu. Po odladění programu vsuňte do objímky programátoru smazanou paměť EPROM 2716 a stiskněte K. Po zadání rozsahu kontroly EPROM (0 – 7FF), proběhne kontrola stavu smazání paměti a je zobrazen její výsledek. Pokud je paměť čistá, stiskněte P. Zadejte počáteční a koncovou adresu RAM, kde je uložen strojový kód a počáteční adresu EPROM, od které se začne programovat. Programování trvá cca 2,5 min. Ke kontrole naprogramování je vhodné využít volbu C s následným zadáním rozsahu komparace a oblasti v RAM, která se porovnává. Pokud je vše v pořádku, jemožno EPROM zasunout do zařízení místo koncovky simulátoru a vývoj programového vybavení je považován za ukončený. 11. Testování
 12. Deska je ve výrobním podniku testována pomocí speciálních testů. K ověření funkce systému SAPI-1 slouží "Test systému" TSX, který.je popsán v Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1 a jé dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 13. Údržba a servis
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktu FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje

 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí:+5 až +40 °C
  relativní vlhkost:40 až 80 % při 30 °C
  prostředí:neklimatizované, bez agresivních plynů a par
  atmosférický tlak:84-107 kPa
  prašnost:max. 1 mg/m3 částice max. 10 /µm
  vibrace - odolnost:   0,1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhl. č. 50/78 Sb.


  Skladování

  Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 °C a relativní vlhkost max. 75 %. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.


  Záruka

  Dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem.


  Deska DSE-1 představuje velice účinný prostředek pro vývoj, aplikačního programového vybavení pro mikroelektronické aplikace bez ohledu na typ použitého mikroprocesoru resp. jednočipového mikropočítače. Zařazením desky DSE-1 do systému SAPI-1 se tento stává vývojovým systémem.

 17. Zapojení propojek
 18. Spínači DIL, resp. propojkami S 1/1 až S 1/4 na desce, se nastaví horní hexačíslice adresy desky. Implicitní nastavení (tj. bez propojek, resp. všechny spínače v 0) je F hexa. 1. Rozpiska součástek
 2. D   Množství   Jedn.   Název
  11ksplošný spoj 150 x 140 3WA 396 04
  21ksX1konektor TY 517 6211
  31ksX2konektor TY 513 3011
  41ksX3konektor TY 513 3011
   
  rezistory
   
  1ksR1TR 191 2K2/J
  1ksR2TR 191 1K/J
  1ksR3TR 191 2K2/J
  1ksR4TR 191 2K2/J
  1ksR5TR 191 2K2/J
  1ksR6TR 191 820/J
  1ksR7TR 191 10/J
  1ksR8TR 191 10K/J
  1ksR9TR 191 2K2/J
  1ksR10TR 191 39K/J
  1ksR11TR 191 2K2/J
  1ksR12TR 191 2K2/J
  1ksR13TR 191 220/J
  1ksR14TR 191 220/J
  1ksR15TR 191 10K/J
  R16- neosazen
  R17- neosazen
  R18- neosazen
  1ksR19TR 191 4K7/J
  1ksR20TR 191 4K7/J
  1ksR21TR 191 4K7/J
  1ksR22TR 191 4K7/J
  1ksR23TR 191 1K/J
  1ksR24TR 191 1K/J
  1ksR25TR 191 1K/J
  1ksR26TR 191 1K/J
  1ksR27TR 191 1K/J
   
  kondenzátory
   
  1ksC1TE 986 50M
  C2, C3- neosazeny
  1ksC4TE 131 6M8
  C5- neosazen
  1ksC6TK 795 100
  C7 - C11- neosazeny
  1ksC12TK 795 100
  1ksC13TK 783 15n
  1ksC14TK 783 15n
  1ksC15TK 783 15n
  1ksc16TK 783 15n
  1ksC17TK 783 15n
  1ksC18TK 783 15n
  1ksC19TK 783 15n
  C20, C21- neosazeny
   
  integrované obvody
   
  1ksD2AK 555LI1 (MH 74ALS08)
  1ksD3AMHB 8286
  1ksD4AK 555SP1
  1ksD5AK 555ID7
  1ksD1BK 555LE1
  1ksD2BK 555LN1
  1ksD3BK 555TM9
  1ksD4BK 555LL1
  1ksD5BK 555LA3 (MH 74ALS00)
  1ksD6BK 555LN1
  1ksD1CK 555ID7
  1ksD2CMHB 8255A
  3ksD3C, D4C, D5CK 555KP11
  1ksD6CK 555LE1
  8ksD1D - D8DMHB 2114
  2ksD9D, D10DK 555KP11
  1ksV6MAA 723
   
  ostatní
   
  1ksV1tranzistor KFY 46
  1ksV2tranzistor KFY 46
  1ksRP1proměnný rezistor TP 095 470
  1ksRP2proměnný rezistor TP 095 4K7
  1ksSP1spínač TS 501 4141

  Pozn.: neosazen - provedení B 3. Tabulka zapojení konektorů
 4. č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  12
  34
  56
  78RESresetINP
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portuINP
  1314
  15+5 VnapájeníNAP16+5 VnapájeníNAP
  17+5 VnapájeníNAP18+5 VnapájeníNAP
  190 VnapájeníNAP200 VnapájeníNAP
  21MAP1mapování   OUT22
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataBD32D3dataBD
  33D6dataBD34D5dataBD
  35D2dataBD36D7dataBD
  37D0dataBD38D1dataBD
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950+30 Vnestab. napětí   NAP
  5152
  5354
  5556
  5758
  59   60
  6162   
  Číslo konektoru:   X1Konektor: TY 517 6211
  Deska:DSE-1B   
  Klíčování:C6


  č.signálnázevtyp   č.signálnázevtyp
  1PD6data 6BD2PD4data 4BD
  3PD5data 5BD4PD7data 7BD
  5PA9adresa 9OUT6PA3adresa 3OUT
  7PA8adresa 8OUT8PA5adresa 5OUT
  9PA4adresa 4OUT10PA10adresa 10OUT
  11PA11adresa 11 - 2732OUT12OEuvolnění výstupu   OUT
  13LED 2indikace map.OUT14PA6adresa 6OUT
  15Vcc+5 VNAP16LED1indikace progr.OUT
  17GND0 VNAP18CE 2716výběr pro 2716OUT
  19GND0 VNAP20CE 2732   výběr pro 2732OUT
  21PA1adresa 1OUT22PA0adresa 0OUT
  23PA7adresa 7OUT24PA2adresa 2OUT
  25OE/Vpp   uvolnění/progr. nap. 2732   OUT26Vppprogr. nap. 24 VOUT
  27PD2data 2BD28   PD0data 0BD
  29   PD3data 3BD30PD1data 1 - progr.BD
  Číslo konektoru:   X2Konektor: TY 513 3011
  Deska:DSE-1B   
  Klíčování:A1


  č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  1CS1výběr 2716/1, 2732   INP2OE1uvol. 2716/1, 2732   INP
  3CS2výběr 2716/2INP4OE2uvol. 2716/2INP
  5SA3adresa 3INP6SA2adresa 2INP
  7SA7adresa 7INP8SA4adresa 4INP
  9SA0adresa 0INP10SA6adresa 6INP
  11SA11adresa 11 - 2732INP12SA10adresa 10INP
  13SA8adresa 8INP14SA5adresa 5INP
  15SA1adresa 1INP16SA9adresa 9INP
  17SD0data 0 - simulát.OUT18SD2data 2OUT
  19GND0 VNAP20SD1data 1OUT
  21GND0 VNAP22SD3data 3OUT
  23GND0 VNAP24SD6data 6OUT
  25GND0 VNAP26SD5data 5OUT
  27GND0 VNAP28   SD7data 7OUT
  29   GND0 VNAP30SD4data 4 - simulát.OUT
  Číslo konektoru:   X3Konektor: TY 513 3011
  Deska:DSE-1B   
  Klíčování:A3


  NAP- napájení
  INP- vstup
  OUT- výstup
  BD- vstup/výstup 5. Obsazení vývodů konektoru
 6. Číslo konektoru:   X1Konektor: TY 517 6211
  Počet osazených kontaktů:27   

  12
  34
  56
  78X
  910X
  1112X
  1314
  15X16X
  17X18X
  19X20X
  21X   22
  2324
  2526
  2728
  2930
  31X32X
  33X34X
  35X36X
  37X38X
  39X40X
  41X42X
  43X44X
  45X46X
  4748
  4950X
  5152
  5354
  5556
  5758
  59   60
  6162   

  Obsazené vývody označeny: X 7. Elektrické schéma

 8. Elektrické schéma DSE-1 a černobílá verze ZDE. 9. Výkres sestavy

 10. Výkres sestavy

O - JČT 7 - 773224 87

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis zapojení
 5. Programování
  1. Popis základního programového vybavení
  2. Příklad použití DSE-1 pro vývoj programu
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje
 9. Zapojení propojek

Přílohy:

 1. Rozpiska součástek
 2. Tabulka zapojení konektorů
 3. Elektrické schéma
 4. Výkres sestavy
Deska DSE-1 je popsána i v AR/B 85/6 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1985 číslo 6) kde je popis simulátoru/programátoru a i popis oživení. Verze desky z AR a sériově vyráběné desky se od sebe liší a to v zapojení měniče a jinými budiči pro připojeni simulované EPROM (ve verzi AR jsou budiče 74125 a v sériově vyráběné jsou použity multiplexory 74LS257 (555 KP 11), pravděpodobně z důvodu lepší dostupnosti 74LS257 (555 KP 11) než 74125).

Výkres osazeni verze AR


Výkres osazeniSchéma zapojení verze AR


Schéma DSE-1_AR a černobílá verze ZDE.ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DSE-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz