ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / Dokumentace programů


OCR dokumentace "Dokumentace k programům TESLA ELTOS oranžová"TESLA
ELTOS
OBOROVÝ
PODNIK
DIZ
SAPI 1


1.
NÁVOD K PROGRAMU
GENCODE
 
2.
PRINTER-
program pro tisk souborů
 
3.
COPIER-
program pro kopírování souborů
 
4.
OVLADAČ DÁLNOPISU
T-100
 
5.
ARITMETIKA V POHYBLIVÉ
ŘÁDOVÉ ČÁRCE
 
6.
ARITMETIKA V PEVNÉ
ŘÁDOVÉ ČÁRCE


OBSAH

 1. NÁVOD K PROGRAMU GENCODE
 2. PRINTER - program pro tisk souborů
 3. COPIER - program pro kopírování souborů
 4. OVLADAČ DÁLNOPISU T-100
 5. ARITMETIKA V POHYBLIVÉ ŘÁDOVÉ ČÁRCE
 6. ARITMETIKA V PEVNÉ ŘÁDOVÉ ČÁRCE


NÁVOD K PROGRAMU GENCODE


Program GENCODE usnadňuje komunikaci programu v jazyku BASIC s podprogramy v ASSEMBLERU. GENCODE vytvoří přikaž Code (popř. soubor příkazů Code pro delší podprogram v ASSEMBLERu), který právě výše uvedenou komunikaci zajišťuje.

Máme-li podprogram napsaný v ASSEMBLERU přeložený již v paměti, známe tím jeho adresu začátku i konce. Program GENCODE na základě těchto údajů (počáteční, a koncové adresy) vytvoří příkaz Code nebo soubor příkazů Code (dle délky programu v ASSEMBLERu). Příkazy Code jsou již připraveny pro zařazení do programu napsaného v BASICu. To znamená, že obsahují čísla řádku, jak to vyžaduje BASIC. Číslo řádku pro první příkaz Code a krok řádku pro případné další Code je možné si volit.

Takto vzniklý příkaz Code či soubor příkazů Code pak k programu v BASICu připojíme v PEDITu (příkazem R # A) nebo přímo v BASICu (příkazem LOAD).

Počet vytvořených Code záleží na délce podprogramu v ASSEMBLERu. Jeden příkaz Code zpracuje 16 bytů přeloženého podprogramu v ASSEMBLERu.

Pro zvýšeni přehlednosti příkaz "CODE" popíšeme. Příkaz je určený pro komunikaci programu v BASICu ASSEMBLERu. Provede uložení dat od zadané adresy do paměti.

Má následující tvar:

CODE ADR;HEX DATA, ... DATA

Příklad použití:

CODE HEX(4300) ;3E, 20, 21 , 0, 0, C9;

Tento zápis odpovídá podprogramu v ASSEMBLERU, který je uložen od adresy 4300H a má tvar:

    MVI   A,' '
    LXI   H,0
    RET       ;Povinné!

Interpret BASIC EX má vyhrazený prostor pro uživatelské podprogramy v ASSEMBLERU Qd adresy 4300H po adresu 43FFH. Umístěni podprogramu mimo tuto oblast si musí uživatel zabezpečit sám (např. umístěním na konec paměti a snížením MEMTOPu - oboji je nutno provést před odstartováním interpretu BASICu) . Zdrojový tvar podprogramu by měl obsahovat direktivu ORG, jejíž operand udává vlastně adresu, od které se podprogram překládá. V opačném případě se automaticky překládá od adresy 7000H (pro BASIC nevhodné!).

Poznámka:

Každý podprogram v ASSEMBLERU volaný programem v BASICu musí končit instrukci RET (C9). Povinné!Stručný popis programu GENCODE

GENCODE se načitá do paměti příkazem MONITORu "K_L" a je uložen do adresy E000H. Může být spuštěn příkazy MONITORu "J" nebo příkazem "G=E000".

Program GENCODE má prakticky dva vstupy. Implicitní, který GENCODE bere automaticky z určitého místa paměti. Zadávaný, kterým uživatel upřesňuje tvar výstupu. Oba si nyní vysvětlíme podrobněji.

 1. IMPLICITNÍ - GENCODE si data pro vytvářeni výstupního souboru bere vždy od adresy 7000H. Tento postup je zvolen z následujícího důvodu: složitější, podprogram není vhodné psát přímo ve strojovém kódu, ale převést ho do něj programy souboru TOOL (PEDIT, ASSEMBLER). A právě ASSEMBLER ukládá strojový kód vždy od adresy 7000H, kde ho očekává GENCODE. (Umístěni strojového kódu podprogramu od adresy 7000H je tedy nutné pro správnou činnost programu GENCODE!)

 2. Zadávané - po textu "číslo, krok řádku, start, stop adr. uloženi" vyžaduje GENCODE zadat:

  • číslo řádku prvního příkazu "CODE" (tj. číslo příkazového řádku BASICu)

  • krok řádku pro určeni čísla dalších řádků dalších příkazů "CODE"

  • start adr. uloženi je adresa, od které se uloží podprogram do paměti (tj. adresa uvedená v prvním příkazu "CODE"); tato adresa by měla souhlasit s operandem direktivy ORG. podprogramu

  • stop adr. uloženi udává konec podprogramu; (rozdíl stop - start adr. uloženi určuje počet bytů, které GENCODE zpracuje).

   Vstup čísla a kroku řádku je desítkový. Vstup start a stop adr. uloženi je hexadecimální. Vstupy jsou odděleny mezerou a ukončeny znakem "CR". Pro vstupy (stejně jako v MONITORu) platí poslední čtyři zadané číslice.

Výstupem, jak již bylo uvedeno, je soubor příkazů "CODE", připravených pro program v jazyku BASIC. Výstup se provádí automaticky na kazetový magnetofon s běžnou obsluhou pro zápis na kazetu.

Ukončeni činnosti programu GENCODE je ohlášeno na obrazovku textem "** na pásce je BASIC program **" a následným skokem do monitoru.

Následující, přiklad ukazuje možné použití programu GENCODE.

Příklad:PRIKLAD:
--------

ZDROJOVY TVAR PODPROGRAMU:    TITLE  UKAZKA PODPROGRAMU V ASSEMBLERU
;        PRO PROGRAM V BASICU


;    PREPNUTI TISKARNY C-2111 NA CERVENOU BARVU

    ORG   4300H
    MVI   C,11H
    CALL  10FH  ;LO
    RET

;    PREPNUTI TISKARNY C-2111 NA CERNOU BARVU

    ORG   4310H
    MVI   C,12H
    CALL  10FH  ;LO
    RET


;    PREPINANI BAREV NA TISKÁRNĚ C-2111

    ORG   4320H
RUDA:  MVI   C,11H
    JMP   $+5
CERNA: MVI   C,12H
    CALL  10FH  ;LO"
    RET

.
.
PRELOZENI ZDROJOVE FORMY ASSEMBLERU OD ADRESY ZADANÉ
V DIREKTIVE ORG (4300H,4310H,4320H). PO UK0NCENI PŘEKLADU
JE STROJOVÝ KOD UMISTEN OD ADRESY 7000H.
.
.

.K_L
NAME:
GENCODE.SAV   - NAČTENI "GENCODE" DO PAMĚTI
.
.
.J       - (NEBO "G=E000")

CISLO,KROK RADKU,START,STOP ADR.ULOŽENI
=10 =10 =4300 =432F

LAST NAME
XXX.YY
PLAY DONE:Y

NEW NAME:
CODE.DAT
RECORD DONE:Y


** NA PASCE JE BASIC PROGRAM **-

.
.
NATAŽENI BASICU
.
.
READY:
LOAD

NAME:
CODE.DAT
.
.
READY:
LIST
10 CODE HEX(4300);0E,11,CD,0F,01,C9,21,40,21,40,21,40,21,40,21,40
20 CODE HEX(4310);0E,12,CD,0F,01,C9,21,40,21,40,21,40,21,40,21,40
30 CODE HEX(4320);0E,11,C3,27,43,0E,12,CD,0F,01,C9,40,21,40,21,40

READY:

NAPSANI HLAVNÍHO PROGRAMU (NEBO SPOJENI DALSIM "LOAD").
.
.
READY:
LIST


10 CODE HEX(4300);0E,11,CD,0F,01,C9,21,40,21,40,21,40,21,40,21,40
20 CODE HEX(4310);0E,12,CD,0F,01,C9,21,40,21,40,21,40,21,40,21,40
30 CODE HEX(4320);0E,11,C3,27,43,0E,12,CD,0F,01,C9,40,21,40,21,40
100 PRINT #L "UKAZKA PODPROGRAMU V ASSEMBLERU"
120 PRINT #L "PODPROGRAM PREPINA BARVY NA TISKÁRNĚ C-2111"
130 PRINT #L
150 PRINT #L "PREPNUTI NA ";
160 X=USR(HEX(4300))     ! NEBO X=USR(HEX(4320))
170 PRINT #L "CERVENOU BARVU"
180 PRINT #L
190 PRINT #L "PREPNUTI NA ";
200 X=USR(HEX(4310))     ! NEBO X=USR(HEX(4325))
210 PRINT #L "CERNOU BARVU"
220 END

READY:
PRINTER - PROGRAM PRO TISK SOUBORU


Program PRINTER je doplňkovým programem kazetopáskového programového vybavení. V. 4, určeného pro mikropočítač SAPI-1 v sestavě ZPS-2. Printer čte vstupní znakový (ASCII) soubor z mg. pásky a dle volby tento soubor současně zobrazuje na displeji nebo na tiskárně. Pro svoji činnost vyžaduje z programového vybavení V.4 MONITOR a MIKOS, jejichž standardní služby používá.

Význam programu PRINTER je především ve dvou oblastech:

 1. K mnoha systémům SAPI-1 je připojena tiskárna bez formátovacího zařízení. Při výpisech souborů potom schází nastránkování textů. To není ideální ani v případě použití papíru na roli, ani při použití skládaného papíru (v tomto případě tiskne tiskárna i přes přehyb papíru). Jednou z funkcí PRINTERu je simulace činnosti formátovacího zařízení, kdy program provádí stránkování. Tuto funkci PRINTERu je možno potlačit v případě, že tiskárna formátovacím zařízením vybavena je.

 2. V případě tisku souboru příkazem programu PEDIT je na konci každého řádku CR zobrazen jako "^" Především u textových souborů to působí rušivě. Program PRINTER toto neprovádí. Podobně.jako program PEDIT i PRINTER rozvíjí tabulátor.

  Není-li k systému SAPI-1 připojena systémová tiskárna, ale tiskárna uživatelská, je značným problémem tisk textového souboru. Ze systémových programů pracuje s uživatelskou tiskárnou jen BASIC, program TOOL uživatelskou tiskárnu nepřipouští. Není tedy možný tisk příkazem "P" v PEDITu. Program PRINTER umožňuje tisk na systémovou i uživatelskou tiskárnu i zobrazení souboru na displeji.

  Program má pevně nastavený formát tisku. Změnou konstant na určených adresách je možno formát změnit a vytvořit si tak svoji "uživatelskou" modifikaci PRINTERu. Formát tisku není vstupním parametrem programu z toho důvodu, že se předpokládá dlouhodobé používáni stejné tiskárny a opakované zadáváni parametru při každém spouštěni printeru je zbytečné.Spuštěni programu

Natažení programu PRINTER do paměti se provádí z MONITORu příkazem K_L. Program je přeložen a umístěn od adresy 4300H a na toto místo paměti ho příkaz K_L také uloží.

Délka PRINTERu je necelých 250 B, vejde se tedy do adresnýho prostoru 4300H - 4400H. Znamená to, že svým natažením ani svou činností neporuší systémové programy BASIC a TOOL, ani uživatelské programy, umístěné dále v paměti. Pouze je třeba si uvědomit, že v případě BASICu je prostor 4300H - 4400H vyhrazen pro assemblerovské podprogramy, PRINTER je tedy přepíše!

Spuštěni PRINTERu se provede příkazem J, případně příkazem G = 4300. Program se ohlásí:

'PRINTER V4.0'

a očekává určení výstupního zařízení.Výstupní možnosti PRINTERu

Program kopíruje vstupní soubor na výstupní zařízení typu L-list (logická tiskárna). Tomuto zařízení mohou v systému SAPI-1 odpovídat tato fyzická zařízení:

    LPR  - tiskárna
    CRT  - displej
    USER 1 - uživatelské zařízeni typu L

Přiřazeni fyzických zařízeni logické tiskárně je dáno hodnotou IOBYTU a dává tyto možnosti (označeni je stejné jako v povelech "A" a "Q" MONITORu):

    L = T  LIST = tiskárna + displej (LPR + CRT)
    L = C  LIST = displej (CRT)
    L = L  LIST = tiskárna (LPR)
    L = 1  LIST = uživatelská tiskárna (USER 1)

PRINTER umožňuje výstup na všechna výše uvedená zařízeni. Typ výstupu se zadá po dotazu:

"Výstup (T;C;L;1;M)?"

Odpovědi je jedno písmeno (ze znaků uvedených v dotazu v závorce) , kde znamená:

T-výstupní soubor se bude zobrazovat na displeji (CRT) a současně tisknout na tiskárně (LPR)
C-výstupní soubor se bude pouze zobrazovat na displeji (CRT)
L-výstupní soubor se bude pouze tisknout na tiskárně (LPR)
1-výstupní soubor vystoupl na uživatelském zařízeni typu L (USER 1)
M-znamená ukončeni činnosti PRINTERu a návrat do MONITORu.

(Návrat do MONITORu způsobí také každý další výše neuvedený znak.)

Poznámka:
Podle zadaného výstupního zařízeni si PRINTER nastavuje IQBYT. Vždy po ukončeni kopírováni souboru však nastaví původní hodnotu IOBYTu, jaká byla při vyvoláni PRINTERu. Po ukončení činnosti PRINTERu zůstává tedy IOBYT nezměněn.Vstup PRINTERu

Vstup programu je implicitní a je jim znakový (ASCII) soubor z magnetofonu. Po zadáni typu výstupu z klávesnice očekává program zadáni jména souboru, proto vypíše:

NAME

Zadáváni jména a obsluha magnetofonu odpovídá programovému vybavení V4.0, nebude zde tedy popsáno.

Po nalezeni zadaného souboru probíhá kopírováni na příslušné výstupní zařízení. Kopírováni jde blok po bloku, tj. načte se jeden blok vstupního souboru a vytiskne se na výstupní zařízeni. Potom se načítá další blok atd., až do konce souboru. Po zkopírování celého souboru PRINTER obnoví IOBYT na původní hodnotu a vypíše opět dotaz:

"VYSTUP (T;C;L;1;M)?"

Je tedy možno tisknout další soubor. Pokud nechceme, zadáním "M" (nebo jiného, neuvedeného znaku) ukončíme činnost programu a předáme řízení MONTTORu.Formát tisku

Jak již bylo uvedeno, PRINTER nahrazuje formátovací zařízení na tiskárně, kde není použito.

Předpokládaný formát tisku je:

72 znaků na řádku
72 znaků na stránce - tj. však celá kapacita stránky tiskne se 65 řádků na stránce.

To znamená, že mezera mezi tištěnými stránkami je 7 řádků. Při použiti skládaného papíru je třeba papír nastavit tak, aby řádky oddělující stránky vyšly na přehyb. To je zajištěno tehdy, když při zahájeni tisku bude horní okraj papíru 1,5 - 2 cm nad hlavičkou tiskárny. (Hlavička je na úrovni druhé vodici dírky v papíru). Tisk má potom následující formát:

3 řádky vynechány
.
.
.
65 řádků textu 1. stránky
.
.
.
4 řádky vynechány
--------------------------------- přehyb papíru
.
.
.
3 řádky vynechány
.
.
.
65 řádků textu
atd.

Na jeden řádek se tiskne maximálně uvedený počet znaků. Je-li řádek delší, jsou přebývající znaky vynechány (netisknou se, řádek je oříznut)!Modifikace formátu tisku

Ne každém uživateli a každé tiskárně vyhovuje použitý formát tisku 72 znaků a 72 řádků. Tyto hodnoty je možno modifikovat a vytvořit si tak PRINTER "šitý na míru". Konstanty určující formát tisku Jsou uloženy na počátku PRINTERu.

ADRESA   OBSAH   VÝZNAM
4303H48Hhexadecimálně počet znaků na jeden řádek (48H = 72DEC)
4304H48Hhexadecimálně počet řádků (celkem) na stránku
4305H4EH= 'N' - na tiskárně není použito formátovací zařízení

Změnou těchto hodnot změníme i formát tisku. V případě, že použitá tiskárna má formátovací zařízení, potom lze stránkování v PRINTERu potlačit tím, že na adresu 4305H uložíme kód znaku 'A' (41H). Modifikovaný program si uložíme na kazetu pro další používání.

Příklad:

Chceme formát tisku 60 znaků na řádek a 40 řádků na stránku. Formátovací zařízení na tiskárně není. Dodaný PRINTER má paramétry:

- 72 znaků na řádek
- 72 znaků na stránku
- formátovací zařízení nepoužito

 1. PRINTER natáhne do paměti příkazem K_L
 2. Změníme parametry v paměti na uvedených adresách příkazem "S" MONITORu:
 3. .S=4303<SP> 48-3C<SP> 48-28<SP> 4E-<CR>
  

  kde zadáme:
  3CH = 60DEC je nový počet znaků na řádek
  28H = 40DEC je nový počet řádků na stránce
  - znak 4EH = 'N' ponecháme

 4. Uložíme takto upravený program na pásku příkazem:
 5. .K_S
  =4300 <SP> =43FF<CR>
  

  Tím máme PRINTER modifikovaný pro další používání pro stejný formát tisku.Příklad použití PRINTERu

Na pásce je soubor POPIS.TXT. Chceme si jej zobrazit na displej a případně vytisknout na tiskárně (systémové).

.K_L
 NAME
:PRINTER <CR>
.. Natažení programu do paměti
:.J   (nebo G=4300)
PRINTER V4.0
VYSTUP (T;C;L;1;M);C - Výstup na displej
 NAME
:POPIS.TXT <CR>
.
.
.
Nalezení a zobrazení souboru POPIS.TXT na displej.
Výstup (T;C;L;1;M)?L - Výstup na tiskárnu
 NAME
:POPIS.TXT
.
.
Nalezení a tisk souboru POPIS.TXT na tiskárně
.
VYSTUP (T;C;L;1;M)?M - Ukončení PRINTERu a návrat do MONITORu


COPIER - program pro kopírování souborů

Program COPIER slouží ke snadnému a rychlému kopírováni souborů. Umožňuje načíst jeden nebo.několik souborů z kazety do paměti a potom je v celku, ve skupinách nebo jednotlivě nahrát na kazetu. V rámci jednoho celku nahrávaného naráz nelze pořadí jednotlivých souborů měnit. Při kopírování je možno jednotlivé soubory přejmenovat, případně pod stejným jménem nahrát několikrát (max. 9 krát) za sebou.

Dále umožňuje dokončit kopírování souboru, který se při načítání do paměti již nevešel a zůstal tedy "rozpracovaný". Součásti COPIERu je též možnost kontroly souboru zaznamenaného na pásku s jeho vzorem v paměti, tedy s originálem.

Pro práci s kazetovým magnetofonem se používají stejné konvence jako v MIKOSu (v příkazech K_S, K_L, L_A, K_I); pracuje se i s hvězdičkovou konvencí.

Program COPIER je určen pro počítače SAPI-1 v sestavě ZPS-2. Pro svou činnost vyžaduje pouze monitor programového vybavení verze 4.0 a paměť typu RAM od adresy 4000(HEX) .Mapa paměti při práci s programem COPIER

Program se ukládá do paměti od adresy 4400(HEX), tedy na stejné místo jako BASIC nebo TOOL.

Jedná se tedy o systémový program, který je při své činnosti jediným programem v paměti.

0000H  I----------------------I
    I    MONITOR    I
0800H  I----------------------I
    I (MONITOR+, MIKOS)  I
    I   NENÍ NUTNÉ    I
1000H  I----------------------I
    I STANDARDNÍ ROZDĚLENÍ I
    I PAMĚTI SAPI-1 ZPS 2 I
    I (VOLNÉ EPROM, PORTY, I
    I VIDEOGRAM)      I
4000H  I----------------------I
    I PRACOVNÍ OBLAST   I
    I MONITORU A COPIERU  I
4400H  I----------------------I
    I    COPIER     I
5130H  I----------------------I
    I  DATOVÁ OBLAST   I
    I    COPIERU    I
    I      -     I
    I KOPÍROVANÉ SOUBORY  I
FFFFH  I----------------------I
(MEMTOP)

COPIER tedy nevyžaduje přítomnost MIKOSu. Všechny rutiny pro práci s kazetovým magnetofonem má v sobě obsaženy. Protože však COPIER používá pro svou činnost stejnou pracovní oblast jako MIKOS, je vhodné po ukončení činnosti programu COPIER vykonat v monitoru příkaz "C", který nastaví příznaky pro vstupní a výstupní soubory do počátečního stavu.

"Kapacita" COPIERu, tedy kolik souborů naráz je program schopen kopírovat, je dána velikostí použité paměti typu RAM. Program COPIER si sám zjistí nastavení horního konce paměti (MEMTOP).Struktura bloku na pásce a v paměti

OS MIKOS při zápisu souboru na kazetový magnetofon rozčleňuje soubor na bloky, které maji následující formát:

I--------------------I----I----I----I-----I---------------I-------I---------
I MEZIBLOKOVÁ MEZERA I 10 I 10 I 10 I KÓD I 255 BYTŮ DATA I NÁZEV I
I--------------------I----I----I----I-----I---------------I-------I--------

--I----------I------------I------------I----I----I---------------------I--------
 I Č. BLOKU I Č. SOUBORU I KONT. SUMA I 10 I 00 I MEZ IBLOKOVÁ MEZERA I ...
--I----------I------------I------------I----I----I---------------------I-------


10      - jsou synchronizační znaky

kód      - určuje typ bloku:
        01 - první blok souboru
        04 - poslední blok souboru
        A  - datový blok znakového souboru
        B  - datový blok binárního souboru
        :  - blok tvořící záhlaví pásky, vytváří
           se inicializací kazety

DATA     - 255 BYTŮ DAT, která jsou specifikována
        kódem:
        01 - blok obsahuje pouze název souboru
           a poznámku do celkové délky 64 bytů
        A  - ASCII DATA
        B  - binární data; tento blok navíc obsa-
           huje i počáteční a koncovou adresu
           uložení dat a další kontrolní součty
           (vše i s daty má délku 255 bytů)
        04 - blok obsahuje zbytek dat typu "A"
           nebo "B"
        :  - blok obsahuje název kazety do délky
           64 bytů

název     - 11 bytů názvu souborní

č. bloku   - hexadecimální pořadové číslo bloku
        v souboru

č. souboru  - pořadové číslo souboru na pásce

kont. suma  - kontrolní součet celého bloku

10,00     - ukončení bloku

Z bloku souboru, který je vybrán pro kopírování, se do paměti načitá pouze kód bloku a vlastní data. Jeden blok souboru má potom v paměti délku 256 bytů a do jednoho volného kilobytu paměti se tedy vejdou čtyři bloky kopírovaného souboru. Pro snazší odhad volné paměti program COPIER vypisuje velikost volné paměti, a to v počtu bloků, které se do paměti ještě vejdou (hexadecimálně).Zavedení programu a jeho spouštění

COPIER se zavede do paměti z monitoru příkazem "K_L" a odstartuje se příkazem "J" nebo "G=4400".

Po startu programu se provede počáteční inicializace, datová oblast COPIERu se "vymaže" a program se ohlásí. "COPIER V 4.0C". Současně s hlavičkou se také vypíše rozsah volné paměti (hexadecimálně - pro kolik bloků z pásky je v paměti místo). COPIER je připraven k práci a očekává vstup příkazu po znaku ">".

Spuštění programu bez inicializace a "výmazu" paměti je možné na adrese tzv. "teplého startu" - 4403(HEX).

Příkazy jsou tvořeny jednotlivými znaky (příkaz = jedno písmeno). Vždy, když je možnost volby vstupního příkazu, jsou všechny možnosti zobrazeny i se stručným popisem.

            COPIER V4.0C

Počet volných bloků: AF

 F - načtení souboru do paměti
 C - zápis souboru z paměti na magnetofon
 B - restart COPIERu
 M - převíjení pásky
 Q - návrat do monitoru
 V - kontrola souboru páska/paměti
*U - uložení rozpracovaného souboru
*R - dočtení souboru do paměti 
*W - dokončení rozpracovaného souboru

 > - očekává příkaz COPIER

Poznámka:

Hvězdičkou "*" jsou označeny příkazy pro rozpracovaný soubor, který vyžaduje speciální ošetření (viz dále). Zadání jiných příkazů, než které COPIER připouští, nevyvolá žádnou činnost. Tato možnost je ošetřena a nevede k chybě.Popis příkazu COPIERu


>F

Příkaz "F" načte zadaný počet souborů z pásky a uloží je do paměti. Vyžaduje zadat počet načítaných souborů:

"Počet vstupních souborů ="

Dále se zadá jméno prvního vstupního souboru, další soubory se načítají automaticky v pořadí, jak jsou zapsány na pásce.

Pozor!

Zadání většího počtu souborů, než na pásce od zadaného jména, vede k chybě. Zadáním nuly se přeruší přikaž "F" a program se vrací na vstup nového příkazu.

Při zápisu do paměti se hlídá její konec (MEMTOP). Nevejde-li se určitý soubor už do paměti, je hlášena chyba :

Soubor XXX.YY nedokončen!
konec paměti!

Program ukonči přikaž "F", vrací se na vstup nového příkazu a nedokončený soubor se bere jako rozpracovaný.

Příkaz "F" nahrávané soubory přidává (!) za soubory již v paměti umístěné případnými předchozími příkazy "F". Neprovádí tedy přepisování souborů v paměti.

Přiklad:

>F
Počet vstupních souborů=<3>
NAME:
<XXX.YY>
PLAY DONE: <Y>
  - v paměti jsou nyní načteny tři soubory počínaje souborem XXX.YY


>V

Provádí:

Po spuštění magnetofonu se s výpisem první hlavičky (názvu) vypíše současně dotaz "(Y/N)":

"N"-pro tento soubor se provede pouze porovnání kontrolních součtů; s nalezením a vypsáním hlavičky dalšího souboru se opět vypíše dotaz ("Y/N")
"Y"-

se vypíše

"Počet kontrolovaných souborů="

a zadá se počet souborů (včetně již vypsaného), u kterých se provede i kontrola s jejich vzory v paměti; je-li zadána hodnota = 0, přeruší se provádění příkazu "V" a program se vrací na vstup dalšího příkazu; v případě, že některý ze souborů v paměti není, vypíše se pod hlavičku souboru zpráva:

"-- soubor není v paměti"

a pro tento soubor se provede pouze porovnání kontrolních součtů.

Po kontrole zadaného počtu souborů se provádí návrat a vstup dalšího příkazu bez zobrazení volby možnosti, protože výsledkem příkazu "V" je zpráva na obrazovce a není vhodné si ji hned přepsat.

Poznámka:

Při indikaci chyby (znak "#") není rozlišeno, zda se jedná o chybu kontrolního součtu nebo o ohybu při porovnávání přečteného bloku s jeho vzorem v paměti.

Příklad:

>V
PLAY DONE: <Y>

XXX. YY   (Y/N) <N>
03-15           - provedeno pouze "K_D"
XXX.ZZ   (Y/N) <Y>
Počet kontrolovaných souborů = <3>
XXX.ZZ          - znovu hlavička souborů
04-11
XXX. WW
-- soubor není v paměti
05-10           - provedeno pouze "K_D"
XXX.QQ          - indikace chyb ve třech blocích
06-05
>

U souboru č. 03 byla odpověd "<N>", proto byly porovnány pouze kontrolní součty jeho jednotlivých bloků. Dotaz "(Y/N)" tedy následoval opět s výpisem hlavičky dalšího souboru. Nyní byla odpověď "<Y>" a požadovaná kontrola tří souborů. Soubor č. 05 nebyl nalezen v paměti, proto byly porovnány jen kontrolní součty bloků. Soubory č. (04 a 06 byly navíc porovnány se svými vzory v paměti.>B

Je restart COPIERu. Po jeho provedení jsou soubory v paměti "vymazány". Proto je vykonání příkazu "B" vázáno ještě na kladnou odpověď na dotaz:

"Chceš opravdu vymazat paměť? (Y/N)">M

Je převíjeni pásky, naprosto totožné s příkazem "K_M" MIKOSu.>O

Je návrat do MONITORu. Tedy ukončeni činnosti programu COPIER. Zpětný návrat do COPIERu bez ztráty souboru v paměti (tedy bez inicializace) je možný tzv. "teplým startem" na adrese 4403 (HEX), tj. příkazem "G=4403".>C

Přikaz umožňuje přejmenovat jednotlivé soubory a nahrát soubory na pásku. Pro bližší specifikaci požadované činnosti je nutno zadat další parametr po znaku ":", přičemž je opět zobrazena nabídka všech možnosti.

COPY
  L  -  uloženi typu "LAST NAME"
A-uloženi typu "APPEND"
I-uloženi s inicializaci kazety
S-výběr souboru pro uloženi
J-návrat do COPIERu
:-očekává parametr příkazu "C"

Parametry příkazu "C"

:S

Příkaz "S" umožňuje přejmenovat jednotlivé soubory a zadat, kolikrát se který soubor při kopírováni na pásku zopakuje.

Na obrazovce se vypíše hlavička:

   SOUBOR     :POČET   PŘEJMENOVAT
           OPAKOVÁNÍ (Y/N)

Program postupně vypisuje názvy souborů, které jsou v paměti a čeká hodnotu, kolikrát má daný soubor při zápisu na pásku zopakovat (povoleno 0 až 9 krát). Dále se ptá, zda se má daný soubor přejmenovat. Jestliže ano, vypíše se na nový řádek

"NEV NAME:"

a je možno zadat nové jméno (max. 64 znaků), které se uloží do paměti do prvního bloku přejmenovávaného souboru. Po projití všech souborů v paměti se program vrací na vstup dalšího parametru příkazu "C", tedy na ":"

V případě chybně zadaného počtu opakování či nového jména některého souboru je možno opětovným zadáním parametru "S" příslušné údaje opravit. Přejmenované soubory jsou nyní již zobrazeny pod svým novým jménem (původní název se nikde neuchovává).

Soubor s počtem opakování = 0 se na pásku nezapíše.

Ihned po zadání příkazu "C" jsou implicitně počty opakování pro všechny soubory v paměti nastaveny na jedenkrát. Nechceme-li žádný soubor přejmenovat a chceme všechny načtené soubory nahrát jednou ve stejném pořadí na pásku, není třeba parametr "S" zadávat a je možno soubory přímo kopírovat.

Rozpracovaný soubor se kopíruje zvláštním postupem a ve volbě "S" se proto neuvažuje.

Příklad;

:S
SOUBOR    POČET    PŘEJMENOVAT
       OPAKOVÁNÍ  (Y/N)
XXX.YY    <3>     <N>
XXX.ZZ    <1>     <Y>
NEW NAME   ZZZ.XX    COMMENT
XXX.WW    <0>     <N>

Soubor XXX.YY je připraven pro nahráni na pásku třikrát za sebou. Soubor XXX.ZZ byl přejmenován na ZZZ.XX a je připraven pro jedno nahráni. Soubor XXX.WW na pásku nahrán nebude

Příkaz "S" tedy slouží pouze pro definování posloupnosti souboru pro zápis na pásku. Vlastní záznam je vyvolán zadáním příkazu "L,A" nebo "I".

Program pak prochází pamětí a kopíruje jednotlivé soubory v tom pořadí, jak byly nahrány do paměti. Každý soubor navíc zapisuje tolikrát, jak bylo nastaveno příkazem "S" (byl-li použit, jinak zapíše každý soubor jednou). První soubor se zapisuje podle zvoleného způsobu zápisu (L, A nebi I). Další soubory se za první soubor nahrávají již automaticky.


:L

Zápis na pásku za zadaný poslední soubor, tedy uložení způsobem "LAST NAME" (podrobný popis viz MIKOS) .


:A

Zápis na pásku tam, kde je právě nastavena.


:I

Inicializace kazety a poté zápis souboru na pásku. První soubor se začne automat nahrávat ihned po záznamu bloku s názvem kazety.


:J

Návrat do hlavního cyklu COPIERu bez jakékoliv činnosti.

Poznámka:

U parametru L, A, I se nezadává "NEV NAME" jako v MIKOSu. Soubory se zapisuji na pásku pod stejným jménem, jak byly načteny do paměti nebo v ni přejmenovány. Zápis se tedy začne provádět ihned po odpovědi <Y> na dotaz "RECORD DONE?" COPIER při nahráváni na kazetu zobrazuje na první řádek obrazovky název souboru a číslo bloku (na rozdíl od MIKOSu, který zobrazuje jen číslo bloku).Příkazy pro rozpracovaný soubor

>U

Příkaz provede zápis první části rozpracovaného souboru, načtené příkazem "F" na pásku. I tento soubor je možno přejmenovat po kladné odpovědi (<Y>) na dotaz, který COPIER vypíše

"PŘEJMENOVAT (Y/N)"

a po vypsáni "NEW NAME" je možno zadat nové jméno (celková délka jména i s poznámkou je opět 64 znaků).

V příkazu "U" je zápis implicitně typu "LAST NAME", tedy za zadaný poslední soubor. Tímto příkazem zapsaný soubor však zůstává otevřený!>R

Dočteni zbylé části rozpracovaného souboru do paměti. Pásku je nutno nastavit před začátek "rozpracovaného" souboru, jehož jméno COPIER sám vypíše na obrazovku, po spuštěni přehráváni se zbytek rozpracovaného souboru uloží do paměti. (Vždy od začátku - je to nyní jediný soubor v paměti!)

I v případě přejmenováni příkazem "U" se soubor dočítá pod starým jménem.>W

Uložení zbylé části rozpracovaného souboru na pásku. Pásku je nutno nastavit před začátek uloženého rozpracovaného souboru, jehož jméno COPIER opět sám vypíše na obrazovku (v případě přejmenování v "U" pochopitelně nové jméno). Po spuštění přehráváni COPIER "přejede" již nahrané bloky první části souboru, zastaví se a vyžádá si nahrávání. Potom přidá zbylou část rozpracovaného souboru.

Poznámka:

Z důvodu synchronizace je mezi dvěma částmi rozpracovaného souboru dlouhá mezisouborová mezera. COPIER umožňuje rozpracování jen jednoho souboru, ale s možnosti vícenásobného rozpracování.

Příklad kopírování "rozpracovaného" souboru:

V paměti je několik souborů a první část "rozpracovaného" souboru, COPIER v příkazu "F" ohlásil konec paměti:

soubor XXX.YY nedokončen!
konec paměti !

Předchozí "celé" soubory je nutno uložit pomocí příkazu "C". Provedením posloupnosti příkazů pro "rozpracovaný" soubor (přesněji příkazem "W") by tyto soubory byly v paměti přepsány a ztraceny.

Uložení rozpracovaného souboru vyžaduje následující postup:

>U
Přejmenovat (Y/N)<N>
LAST NAME: <"poslední soubor">
PLAY DONE: <Y>
RECORD DONE:<Y> - nahraje první část souboru

>R
NAME
XXX.YY     - toto jméno vypíše COPIER sám!
PLAY DONE:<Y>  - přečte zbylou část souboru do paměti

>W
NAME:
XXX.YY     - opět COPIER vypíše sám (v případě pře-
         jmenování vypíše nové jméno zadané 
         v příkazu "U")
PLAY DONE:<Y>
RECORD DONE:<Y>

Pro správný zápis rozpracovaného souboru nelze uvedenou posloupnost příkazu zaměnit (nebo narušit jiným příkazem)!Zadávání vstupu v programu COPIER

 1. Vstup číselné hodnoty pro:
 2. se provádí pomocí služby EXPR MONITORu. Tato rutina bere jako vstup poslední čtyři zadané cifry ukončené znakem <CR> nebo <SP> . Program COPIER v obou případech vyžaduje jako vstup pouze dvě cifry. Zbylé dvě "levé" cifry musí být nulové, což je implicitně dáno při zadání čísla <100.

  Zjistíme-li při zadávání ještě před zmáčknutím < CR>, že jsme zadali špatnou cifru, je možno chybu opravit takto:

  Zadáme další čtyři cifry tak, aby poslední dvojice měla správnou hodnotu a obě "levé" cifry byly nulové. Potom teprve zadáme <CR>.

  Např. místo "3" bylo zadáno "4".

  Počet vstupních souborů = <40003><CR>"

  Služba EXPR umožňuje vstup pouze hexadecimálních cifer, tj. znaku 0 - 9, A - F. Zadáni jiného znaku způsobí chybu a okamžitý skok do monitoru! Náprava vzniklé situace je možná "teplým startem" programu na adrese 4403(HEX)

 3. Všechny ostatní vstupy jsou znakové a nevyžaduji potvrzení znakem <CR>. Zadáni špatného znaku v těchto případech je ošetřeno programem COPIER a nezpůsobí žádnou chybu.

Poznámka k příkladům:

V příkladech komunikace programu COPIER s obsluhou jsou odpovědi obsluhy (tedy vstupy programu) uzavřeny v "<,>". Ostatní uvedené texty COPIER vypisuje na obrazovce.Schéma činnosti programu COPIEROVLADAČ DÁLNOPISU T-100

"Ovladač dálnopisu T-100" je knihovna podprogramů, které umožňuji připojit dálnopis T-100 k systému SAPI-1 ZPS 2 jako "další" přídavné zařízeni.

Podprogramy knihovny je však možno s výhodou využit i pro připojeni dálnopisu T-100 jako "systémového" zařízeni, především jako "USER LO" - ve funkci tiskárny. I tato možnost zde bude ukázána.

V úvodu si ještě připomeňme skutečnost, že dálnopis T-100 používá pro výměnu informaci kód MTA-2, zatímco SAPI-1 kód ASCII. Je nezbytné zajistit převod znaku z kódu ASCII systému SAPI-1 na kód MTA-2 dálnopisu (před výstupem na dálnopis) a převod z kódu MTA-2 na kód ASCII (po vstupu z dálnopisu). Dálnopis T-100 se připojuje k systému SAPI-1 k desce DSM-1 přes dálnopisný konvertor DPK-1. Konvertor odbytuje TESLA ELTOS DIZ. Způsob jeho připojeni k SAPI-1 a možné varianty jsou popsány v příslušné technické dokumentaci.

Vlastní ovladač pro připojeni dálnopisu T-100 jako přídavného zařízení je knihovna podprogramů. Podprogramy umožňuji :

Knihovna je přeložena od adresy 7000H, Použitím jiného operandu v direktivě ORG ji lze přeložit a umístit na libovolné místo paměti (omezeno pouze rozsahem paměti RAM a umístěním případných jiných programů).

Knihovnu není nutné používat celou. Při použití jen některých podprogramů je však nutné dát pozor na jejich vzájemné volání!


Způsob použiti knihovny podprogramů:

 1. Knihovnu je možno přeložit samostatně a umístit na předem zvolené mís to do paměti. Zde je ji možno ochránit proti přepsáni (např. umístit na konec paměti a snížit MEMTOP - vrchol paměti). Volání jednotlivých podprogramů je pak nejlépe provádět přes tabulku skoku.

 2. Podprogramy knihovny lze zařadit přímo do uživatelského programu. Spojení lze provést například programem PEDIT a překlad je potom společný. V tomto případě je ale nutno překontrolovat, zda v uživatelském programu nejsou použita stejná návěsti jako v podprogramech knihovny!

Nyní popíšeme připojeni dálnopisu k systému SAPI-1 tak, jak je předpokládá ovladač. Samozřejmě toto připojeni není jediné a jsou i zde nabídnuty další možnosti.


Připojení dálnopisu:

Ovladač předpokládá připojeni dálnopisu na "první" desku DSM-1 systému SAPI-1 (tj. adresy 10-13(HEX)). V případě připojeni dálnopisu na další desku DSM-1 je nutné změnit adresy v tabulce portů!

Porty pro dálnopis maji stejnou adresu jako porty pro magnetofon. Z toho vyplývá, že dálnopis a magnetofon nemohou pracovat "současně" na jedné desce. . Po zapnuti systému (nebo po RESET) je automaticky připojen magnetofon. Dálnopis se připojuje (a magnetofon odpojuje) podprogramem AKTIV knihovny.

Opětovné připojeni magnetofonu se provede:

 1. RESET
 2. Nastavením řídicích slov:   URESna88H
  UMODE00H
  USTAT0DH

(V případě připojeni magnetofonu a dálnopisu na stejnou desku DSM-1. Přepínáni lze provádět pouze až po uzavřeni souboru, který vstupoval či vystupoval na/z magnetofon).

Pro správnou funkci vstupu z dálnopisu je třeba:

 1. Před prvním znakem vstupu vidy zadat odpovídající změnu.

 2. Jestliže následuje vstup z dálnopisu po výstupu na dálnopis, je třeba před vstupem vyvolat podprogram PID, který bude popsán později.

V následující části bude popsána stručně činnost jednotlivých podprogramů.


TRAN

Provádí převod znaku z kódu ASCII do kódu MTA2. Vstupní údaj je očekáván ve střadači. Výstup (kód MTA2) je opět ve střadači. Nepřeveditelný kód ASCII je na výstupu nahrazen znakem "?" . Pro převod používá tabulku "TABAM", nastavuje proměnnou "ZMENA", vyvolává podprogramy "NENI" a "PIŠ".


TRAN 1

Provádí převod z kódu MTA2 do kódu ASCII. Vstupní údaj (kód MTA2) je očekáván ve střadači. Výstupní údaj (kód ASCII) je dán opět do střadače. Nepřeveditelný kód, číslicová a písmenová změna dávají na výstup ASCII znak nul (00H).

Pro převod používá tabulku "TABAM", nastavuje proměnnou "ZMĚNA".


NENI

Ošetřuje vznik ohyby v podprogramu "TRAN" - nepřeveditelný kód ASCII. Na výstup podprogramu "TRAN" vnucuje znak "?" (v kódu MTA2). Vypisuje varovnou zprávu na obrazovku:

"Kód ASCII'XY' nelze převést do MTA2 !!"
"Místo něho je zobrazen "?"

Podprogram používá některé služby MONITORU.


PIS

Provede výstup jednoho znaku na dálnopis. Znak v kódu MTA2 je očekáván ve střadači.


CTI

Podprogram čte jeden znak z dálnopisu. Přečtený znak je v kódu MTA2 umístěn do střadače.


AKTIV

Provádí nastaveni a start dálnopisu:

Používá podprogram "PIS". Proměnnou "ZMENA" nastaví na nulu (písmenová změna).


PID

Je součástí podprogramu "AKTIV". Zajišťuje nastavení stavového registru pro vstup z dálnopisu po předcházejícím zápisu na dálnopis. Používá podprogram "PIS".


TTEXT

Provádí výstup řetězce znaku v kódu ASCII na dálnopis. Řetězec musí být ukončen kódem 0FF (HEX). Podprogram očekává v registrovém páru HL. adresu řetězce. Používá podprogram "PASC".


CRLF

Podprogram zajistí na dálnopisu přechod na nový řádek. Používá podprogram "TTEXT".


SPACE

Vytiskne jednu mezeru na dálnopis. Používá podprogram "TTEXT".


LTEXT

Provádí tisk řetězce znaku a přechod na nový řádek. Adresu řetězce očekává v registrovém páru HL a řetězec musí být ukončen kódem 0FF (HEX). Používá podprogramy "TTEXT" a "CRLF"


CASC

Podprogram čte jeden znak z dálnopisu a převede jej do kódu ASCII. Přečteni znaku NUL (ASCII po převodu) je ignorováno (čte se další znak). Znak vystupuje do střadače. Používá podprogramy "TRAN1" a "CTI".


PASC

Převede jeden ASCII znak do kódu MTA2 a vytiskne jej na dálnopis. Vstupní znak je očekáván ve střadači. Používá podprogramy "TRAN" a "PIS".


PHEX

Vytiskne hexadecimálně obsah střadače na dálnopis. Používá podprogram "PASC".Možnost připojeni dálnopisu T-100 jako syst. zařízení

V úvodu popisu programu "ovladač dálnopisu T-100" jsme se zmínili o této možnosti připojeni dálnopisu, jeho přiřazeni systému.

Pro lepši názornost nejprve uvedeme strukturu povelu MONITORU A = ASSIGN DEVICE - přiřazeni periferii systému.

   Logická zařízeni systému SAPI-1:
C   -   CONSQLE (např. terminál a klávesnicí, teletype ...)
R-READER (čtení - např. snímač děrné pásky, kazetový magnetofon ...)
P-PUNCH (zápis - např. děrovač děrné pásky, kazetový magnetofon ...)
L-LIST (LISTING - tiskový protokol např. CONSUL 2111)


   Použité zkratky pro označeni fyzických zařízeni:
CRT-displej s klávesnicí
LPR-tiskárna
PTP-děrovač děrné pásky
PTR-snímač děrné pásky
USER1-   uživatelské zařízení
USER2   -uživatelské zařízení


Povel   Přiřazení fyzických zařízeni   Číslo služby pro IODEF
C=TCRT+LPR
C=CCRT
C=BBATCH(TN:PTR)
(OUT:LPR)
C=1USER(IN:1)0
(OUT: 1)1
R=TCRT
R=PPTR
R=1USER12
R=2USER23
P=TCRT
P=PPTP
P=1USER14
P=2USER25
L=TCRT+LPR
L=CCTR
L=LLPR
L=1USER16
console user status7
memtop8


Nastavení uživatelských, periferii se provádí pomoci rutiny IODEF. V registru <C> je číslo služby <0-8> , v reg. páru <DE> je adresa příslušné rutiny.

Vrátíme se nyní k našemu problému. Z popisu příkazu ASSIGN' je vidět, že by se dálnopis dal připojit teoreticky jako C, R, P, L. Zřejmě nejzajímavější je jeho připojení jako uživatelské periferie "LO" - ve funkci tiskárny. Naznačili jsme v úvodu, že je možno s výhodou pro realizaci tohoto připojeni použít knihovnu podprogramů. Jeden z možných způsobů provedení, kdy dálnopis bude pracovat jako tiskárna a bude reagovat v BASICu na příkazy pro tisk (# L), nyní ukážeme. Je ale třeba si uvědomit, že soubor znaků kódu MTA2 není totožný se souborem znaků kódu ASCII!

Ukážeme nejprve postup a potom popíšeme jednotlivé kroky.

.K-L
NAME
:BASIC<CR>       ; Natažení programu BASIC do adresy 4400H
PLAY DONE? <Y>
.A_L=1         ; Přiřazení uživatelského zařízení systému
.K_L
NAME
:OVLADAC.ASM
PLAY DONE?<Y> 
.G=F9E0        ; Adresa programu ovladač.ASM
*BASIC-EX V4.0     ; Přihlášeni BASICu

Přihlásil se BASIC a můžeme provádět zadané operace.


Vrátíme se nyní k programu OVLADAČ.ASM, který je jádrem celého připojeni. Je nutné ho umístit do horní části paměti. Jeho součásti je nastaveni MEMTOP - horní hranice paměti. Za tuto hranici nemá BASIC přistup a nemůže ji využívat. V této části jsou uschovány podprogramy knihovny, které využijeme pro řízeni dálnopisu. Pro funkci dálnopisu jako tiskárny nám plně postačí tyto podprogramy: TRAN, NENI, PIS, AKTIV, PSC.

   Samotný OVLADAC.ASM potom může vypadat následovně:

Adresa    Instrukce

V PAM.    PROGR.
F9E0     LXI   D,F9FF
       MVI   C,8
       CALL  IODEF    ; nastaveni MEMTOP
       LXI   D,FA00
       MVI   C,6
       CALL  IODEF    ; ovladač pro dálnopis
       JMP   4400    ; skok do BASICu
FA00     CALL  AKTIV
       CALL  PASC
       RET
FA10     ; Podprogramy knihovny
       .
       .
       AKTIV
       TRAN
       PASC
       NENI
       PIS
       + definice proměnné ZMĚNA
       .
       .

V tomto případě se při každém tisku jednoho znaku vyvolává rovněž podprogram AKTIV. Vlastní tisk se tímto značně zpomaluje. Určité zrychlení můžeme dosáhnout snížením počtu psaní písmenových změn v podprogramu AKTIV (nejmenší počet pro správnou funkci je 3).

Nabízí se jiné, méně pohodlné řešení, které však urychlí ještě více tisk na dálnopis.

Posloupnost úvodních příkazů programu OVLADAČ.ASM bude stejná. Na adrese FA00 však bude tabulka skoků:

FA00     JMP   PASC
FA03     JMP   AKTIV
FA06     JMP   TRAN
FA09     JMP   PIS
FA0C     JMP   NENI
       .
       .
       Dále již opět stejné podprogramy knihovny
       .
       .

Rozdíl v obou zápisech je v tom, že aktivaci dálnopisu si musíme ošetřovat sami v programu v jazyku BASIC. Po aktivování je dálnopis připraven pro příjem znaku. Pokud se toto nestane, je ještě po dobu asi 1 minuty v provozu. Potom se automaticky vypíná. S příchodem znaku po uplynutí této doby by se sice sám aktivoval, ale znak by vystoupil ve změněné podobě - chybné. V programu v BASICu by bylo nutné na tento fakt pamatovat a vždy před tisky, s přihlédnutím na dobu mezi nimi (více než 1 minuta), provést aktivaci. K tomu lze využit instrukci pro spolupráci BASICu a ASSEMBLERU. Např. instrukci CALL. Využila by se tabulka skoků a jako adresa volného podprogramu by se dala FA03H (JMP AKTIV).

Příkaz by mohl vypadat:

    .
    .
    .
60 X=CALL(HEX(FA03))
70 PRINT L "TESLA ELTOS DIZ"
    .
    .

Poznámka:

Jak již bylo uvedeno, soubor znaků v kódu ASCII není totožný se souborem znaků v kódu MTA2. Zde popsaný ovladač tuto skutečnost řeší tak, že znaky, které při převodu z ASCII do MTA2 v tabulce kódu MTA2 nenašel, nahrazuje znakem "?" a vypisuje o tom zprávu na displej.

Upozorněni:

Výše uvedená pravidla pro připojeni dálnopisu jako systémové periferie, resp. jeho využiti jako tiskárny, platí pouze pro BASIC (příkazy PRINT#L a LLIST). Tento způsob nelze použít pro tisk v PEDITu (příkaz #P, ani pro tisk po zadáni ^A <SHIFT A> (HARAD COPY tiskárny). Je to dáno tim, že tyto příkazy se na tiskárnu neobracejí přes IOBYTE.;    KNIHOVNA PODPROGRAMU PRO OVLADANI
;    DALNOPISU T-100

;    ========================================

    TITLE  OVLADAC DALNOPISU T-100

;    ========================================


    ORG   7000H

;    ----------------------------------------

;    TABULKA SKOKU

    JMP   TRAN  ;PREVOD ASCII/MTA2
    JMP   TRAN1  ;PREVOD MTA2/ASCII
    JMP   NENI  ;CHYBA PREVODU ASCII/MTA2
    JMP   PIS   ;TISK 1 ZNAKU
    JMP   CTI   ;CTENI 1 ZNAKU
    JMP   AKTIV  ;START DALNOPISU
    JMP   PID   ;AKTIV PRO CTENI PO ZAPISU
    JMP   TTEXT  ;TISK RETEZCE ZNAKU
    JMP   CRLF  ;CR,LF NA DALNOPIS
    JMP   SPACE  ;MEZERA
    JMP   LTEXT  ;TTEXT+CRLF
    JMP   CASC  ;CTI+TRAN1
    JMP   PASC  ;TRAN+PIS
    JMP   PHEX  ;BYTE NA DALNOPIS

;    ----------------------------------------

;    TABULKA PORTU

URES  EQU   13H   ;NULOVANI
UDATA  EQU   12H   ;DATA
USTAT  EQU   11H   ;STAVOVE SLOVO UARTU
UMODE  EQU   10H   ;STAVOVE SLOVO MODEMU

;    ----------------------------------------

    TITLE  PREVOD Z ASCII NA MTA2

TRAN:  PUSH  B    ;V/V UDAJ JE
    PUSH  H    ; VE STRADACI
    CPI   5EH   ;MAX. ASCII
    JNC   P17   ;A> =NELZE
    CPI   10H   ;UMIRA?
    JZ   P17
    MVI   C,64  ;POCITADLO V TABAM
    MVI   B,0   ;PRO KOD MTA2
    LXI   H,TABAM
P2:   CMP   M
    JZ   P1   ;"ASCII"=<TABAM>
    INX   H
    INR   B
    DCR   C
    JNZ   P2   ;HLEDEJ DAL
P17:  CALL  NENI  ;ASCII NELZE NA MTA2!!
P1:   MOV   A,B   ;A="MTA2"
    ANI   20H
    MOV   C,A   ;<C>=AKTUALNI ZMENA
    LDA   ZMENA  ;<A>=NASTAVENA ZMENA
    CMP   C    ;JEJICH POROVNANI
    JZ   P8   ;JSOU STEJNE
    MOV   A,C
    STA   ZMENA  ;NASTAVENI NOVE ZMENY
    CPI   0
    JZ   P5   ;PRO PISMENOVOU ZMENU
    MVI   A,1BH  ;CISLICOVA ZMENA
    JMP   P6
P5:   MVI   A,1FH  ;PISMENOVA ZMENA
P6:   CALL  PIS   ;NA DALNOPIS
P8:   MOV   A,B   ;A="MTA2",
    ANI   1FH   ;ALE JEN 5 BITU
    POP   H
    POP   B
    RET


    TITLE  PREVOD Z MTA2 DO ASCII

TRAN1: PUSH  B    ;V/V UDAJ JE
    PUSH  H    ; VE STRADACI
    MVI   B,0   ;NEPREVEDITELNY ZNAK A
    LXI   H,TABAM ;ZMENA DAJI 00H (NUL)
    MOV   C,A
    CPI   1FH   ;PISMENOVA ZMENA?
    JZ   P10   ;ANO
    CPI   1BH   ;CISLICOVA ZMENA?
    JZ   P12   ;ANO
    CPI   0FFH  ;NEPREVEDITELNY KOD?
    JZ   P11   ;ANO
    LDA   ZMENA  ;PRO PREVOD ZNAKU
    ADD   C    ;MODIFIKACE DLE PLATNE ZMENY
    MOV   C,A
    DAD   B    ;ZISKANI ADRESY ASCII
    MOV   A,M   ;A="ASCII"
    JMP   P14
P10:  MVI   A,0   ;PRO PISMENOVOU ZMENU
    JMP   P13
P12:  MVI   A,20H  ;PRO CISLICOVOU ZMENU
P13:  STA   ZMENA
P11:  MVI   A,0   ;NUL NA VYSTUP
P14:  POP   H
    POP   B
    RET

ZMENA: DS   1


    TITLE  CHYBA PREVODU ASCII NA MTA2

NENI:  PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    MOV   E,A   ;NEPREVEDITELNY KOD
    LXI   H,TNENI
    MVI   D,10  ;VYPIS VAROVANI
    CALL  142H  ;NA TERMINAL
    MOV   A,E
    CALL  133H  ;KOD NA 'CO'
    CALL  13CH  ;MEZERA NA 'CO'
    MOV   C,E
    CALL  109H  ;ZNAK NA 'CO'
    MVI   D,25
    LXI   H,TN1
    CALL  142H
    CALL  124H
    LXI   H,TNENY
    MVI   D,26
    CALL  142H
    CALL  124H
    CALL  124H
    POP   B
    MVI   B,39H  ;VNUCENI "?"
    POP   D
    POP   H
    RET       ;NAVRAT DO TRAN"
TNENI: DB   'KOD ASCII '
TN1:  DB   ' NELZE PREVEST DO MTA2 !!'
TNENY: DB   'MISTO NEHO JE ZOBRAZEN "?"'


;PREVODNI TABULKA ASCII-MTA2 OBSAHUJE 64 PRVKU
;INDEXY PRVKU V TABULCE(PRVEK=ASCII ZNAK) ODPOVIDAJI KODU MTA2
;FFH...PRAZDNY NEBO NEODPOVIDAJICI ZNAK PRO ASCII
;A0H...CISLICOVA ZMENA, 80H...PISMENOVA ZMENA

TABAM: DB 0FFH,'E',0AH,'A',20H,'S','I','U',0DH,'D'
TABA1: DB 52H,'J','N','F','C','K','T','Z','L','W'
TABA2: DB 48H,'Y','P','Q','O','B','G',0A0H,'M','X'
TABA3: DB 56H,80H,0FFH,'3',0AH,'-',20H,27H,'8','7'
TABA4: DB 0DH,'#','4','$',',','[',':','(','5','+'
TABA5: DB 29H,'2',0FFH,'6','0','1','9','?',']',0A0H
TABA6: DB 2EH,'/','=',80H


    TITLE  TISK 1 ZNAKU NA DALNOPISU

PIS:  PUSH  B    ;ZNAK JE VE STRADACI
    MOV   B,A
P3:   IN   USTAT  ;CTE STAVOVY REG.
    ANI   40H   ;JEHO TEST
    JZ   P3   ;JESTE NEPRIPRAVEN
    MOV   A,B
    OUT   UDATA  ;VYSTUP NA DALNOPIS
    POP   B
    RET


    TITLE  CTENI 1 ZNAKU Z DALNOPISU

CTI:  IN   USTAT  ;CTE STAVOVY REG.
    ANI   80H   ;JEHO TEST
    JZ   CTI   ;JESTE ZNAK NENI
    IN   UDATA  ;CTENI Z DALNOPISU
    RET       ;ZNAK JE VE STRADACI


    TITLE  AKTIVOVANI DALNOPISU

AKTIV: PUSH  B
    MVI   A,3
    OUT   USTAT  ;ZRIDICI SLOVO UARTU
    MVI   A,0
    OUT   UMODE  ;RIDICI SLOVO MODEMU
    STA   ZMENA  ;=PISMENOVA ZMENA
    MVI   A,1FH
    MVI   B,6
P7:   CALL  PIS   ;A.. NA DALNOPIS
    DCR   B
    JNZ   P7
    POP   B
PID:  MVI   A,0   ;NUTNO PRO CTENI
    CALL  PIS   ;PO VYSTUPU
    CALL  PIS
    OUT   URES  ;NASTAVI STAVOVY REG.
    IN   UDATA  ;"PRVNI" CTENI
    RET


    TITLE  TISK RETEZCE ZNAKU NA DALNOPIS
;        PREDPOKLADA V HL ADRESU RETEZCE
;        UKONCENEHO 0FFH

TTEXT: MOV   A,M   ;NATAZENI ZNAKU DO <A>
    CPI   0FFH  ;TEST KONCOVEHO ZNAKU
    JZ   P4
    CALL  PASC  ;PREVOD A TISK
    INX   H    ;DALSI ZNAK
    JMP   TTEXT
P4:   RET


    TITLE NOVY RADEK NEBO MEZERA NA DALNOPISU

CRLF:  PUSH  H
    LXI   H,TCRLF
    JMP   P9
SPACE: PUSH  H
    LXI   H,TSPACE
P9:   CALL  TTEXT
    POP   H
    RET
TCRLF: DB   0DH/0AH/0FFH
TSPACE: DB   20H/0FFH


    TITLE  TISK RETEZCE ZNAKU A NOVY RADEK

LTEXT: CALL  TTEXT  ;V HL ADRESA RETEZCE
    CALL  CRLF  ;UKONCENEHO 0FFH
    RET


    TITLE  CTENI 1 ZNAKU A PREVOD DO ASCII,
;        ZNAK NUL IGNORUJE

CASC:  CALL  CTI   ;ZNAK JE PRECTEN DO <A>
    CALL  TRAN1
    CPI   0    ;PRECTEN NUL?
    JNZ   P16   ;HOTOVO
    JMP   CASC
P16:  RET


    TITLE  PREVOD 1 ZNAKU DO MTA2 A TISK

PASC:  CALL  TRAN  ;VSTUPNI UDAJ V <A>
    CALL  PIS
    RET


    TITLE  PREVOD 1 BYTU (HEX) NA 2 MTA2 A TISK

PHEX:  PUSH  B    ;VSTUPNI UDAJ V <A>
    MVI   B,2
    MOV   C,A
    RRC
    RRC
    RRC
    RRC
P15:  ANI   0FH   ;JEN PULBYTE
    PUSH  B
    CALL  148H  ;PREVOD NA ASCII
    POP   B
    CALL  PASC  ;PREVOD NA MAT2 A TISK
    MOV   A,C
    DCR   B
    JNZ   P15   ;NA DRUHY PULBYTE
    POP   B
    RET


;    ========================================

;    PRIKLAD VYSTUPU OBSAHU PAMETI NA DALNOPIS.
;    ADRESY SE ZADAVAJI Z KLAVESNICE.


    TITLE  ZKOUSKA VYSTUPU NA DALNOPIS

    ORG   7200H
ODLPS: LXI   H,WUVOD
    MVI   D,33
    CALL  142H  ;TEXT NA 'CO'
    CALL  124H  ;NOVY RADEK
    MVI   C,2   ;POCET VSTUPU
    CALL  127H  ;VSTUP DO STAKU
    POP   D    ;KONC.ADRESA
    CALL  AKTIV
    CALL  CRLF
    CALL  CRLF
    LXI   H,DUMP
    CALL  TTEXT  ;NADPIS NA DLPS
    POP   H    ;START.ADRESA
    MOV   A,H
    CALL  PHEX
    MOV   A,L
    CALL  PHEX  ;VYSTUP START.ADRESY
    PUSH  H
    LXI   H,DUMP
    CALL  TTEXT  ;POKRACOVANI NADPISU
    MOV   A,D
    CALL  PHEX
    MOV   A,E
    CALL  PHEX  ;VYSTUP KONC.ADRESY
    CALL  CRLF
    CALL  CRLF
    POP   H    ;START.ADRESA
XX6:  PUSH  H
    MVI   B,8   ;POCITADLO NA RADKU
    MOV   A,H
    CALL  PHEX
    MOV   A,L
    CALL  PHEX  ;ADRESA VYPISU
    CALL  SPACE
    CALL  SPACE
XX2:  MOV   A,M
    CALL  PHEX  ;VYSTUP BYTU(HEX)
    CALL  SPACE
    CALL  136H  ;HILO
    JC   XX1   ;START.=KONC.
    DCR   B
    JNZ   XX2
XX1:  POP   H    ;OBNOVA HL
    MVI   B,8
XX5:  MOV   A,M
    CALL  PASC  ;VYSTUP BYTU(ZNAK)
    CALL  136H  ;HILO
    JC   XX4
    DCR   B
    JNZ   XX5
    CALL  CRLF
    JMP   XX6   ;NA DALSI RADEK
XX4:  CALL  139H  ;DO MONITORU

WUVOD: DB   'ZADEJ POCATECNI A KONCOVOU ADRESU'
DUMP:  DB   'VYPIS PAMETI OD ADRESY '
WUV1:  DB   0FFH
DUMPl: DB   ' PO ADRESU '
ZP1:  DB   0FFH


;    =========================================

;    PRIKLAD SOUCTU DVOU CISEL:
;    OBA SCITANCI MAJI VZDY DVE CIFRY,
;    SOUCET MUSI BYT MENSI NEZ 100.
;    VSTUP I VYSTUP JSOU NA DALNOPIS.

    TITLE  ZKOUSKA V/V NA DALNOPIS

    ORG   7300H  ;SOUCET DVOU CISEL
    CALL  AKTIV
    LXI   H,UVOD
    CALL  LTEXT  ;TISK NADPISU
    LXI   H,SC1
    CALL  TTEXT
    MVI   B,2   ;POCET SCITANCU
X2:   CALL  PID
    CALL  CASC  ;VSTUP 1.CIFRY
    ANI   0FH   ;1.PULBYTE NA BCD
    RRC
    RRC
    RRC
    RRC
    MOV   D,A
    CALL  CASC  ;VSTUP 2.CIFRY
    ANI   0FH   ;NA BCD
    ORA   D    ;CELY CSITANEC
    MOV   D,A
    DCR   B
    JZ   X1
    MOV   E,D
    CALL  CRLF
    LXI   H,SC2
    CALL  TTEXT
    JMP   X2
X1:   CALL  CRLF
    LXI   H,VYSL
    CALL  TTEXT
    MOV   A,D
    ADD   E
    DAA       ;KOREKCE NA BCD
    MOV   D,A
    JNC   X5   ;PRO SOUCET<100
    MVI   A,31H  ;"1" ASCII
    CALL  PASC  ;NA DALNOPIS
X5:   MVI   B,2   ;POCET CIFER
    MOV   A,D
    RRC
    RRC
    RRC
    RRC
X6:   ANI   0FH   ;JEN PULBYTE
    ORI   30H   ;NA ASCII
    CALL  PASC  ;NA DALNOPIS
    MOV   A,D
    DCR   B
    JNZ   X6   ;NA 2.PULBYTE
    CALL  CRLF
    CALL  139H  ;DO MONITORU

UVOD:  DB 'SOUCET DVOU CISEL MENSICH NEZ 100'
UV1:  DB 0FFH
SC1:  DB '1.SCITANEC: '
SC11:  DB 0FFH
SC2:  DB '2.SCITANEC: '
SC21:  DB 0FFH
VYSL:  DB 'SOUCET:   '
VY1:  DB 0FFH

    END
ARITMETIKA V POHYBLIVÉ ŘÁDOVÉ ČÁRCE

Aritmetika v pohyblivé čárce je knihovna podprogramů, které provádějí základní aritmetické operace a standardní funkce, včetně funkcí trigonometrických v pohyblivé řádové čárce. Nejde tedy o samostatně spustitelný program. Aritmetika je použitelná jako součást dalšího (nadřazeného) programu. Přitom je nutno definovaným způsobem nastavit vstupní hodnoty jednotlivých podprogramů aritmetiky, jak bude uvedeno dále.

Kromě jednotlivých podprogramů obsahuje i úvodní tabulku skoků, která usnadňuje práci s knihovnou. Celková délka programu je 2 kilobyty.


Formát čísla v pohyblivé řádové čárce

Čísla (proměnné) v pohyblivé řádové čárce jsou uložena na čtyřech bytech a maji tvar:

             - znaménko mantisy
             |
             V
  I--------I--------I--------I--------I
  I...........mantisa........I..exp...I

   nižší        vyšší
             bity

Na pozici 7. bitu nejvyššího bytu mantisy je uloženo její znaménko. Exponent je uložen v modifikovaném tvaru - MODULO 80H (80 hexadecimálně), tj. 0 jako 80H. Čísla menší než 0 mají exponent menší než 80H a naopak. Čísla mantisy mají tzv. "skrytý bit" - tj. vychází se z toho, že čísla jsou v rozsahu (0.5,1) a tudíž nejvyšší bit je vždy roven jedné. Tento nejvyšší bit potom vlastně není třeba v mantise uchovávat! Aritmetika s takto zobrazenými čísly (4 byte = jednoduchá přesnost) pracuje s přesností 6 platných dekadických číslic, sedmá číslice je již zaokrouhlována. Čísla mohou být v rozsahu:

1.70141E-38 až 1.70141E+38

Příklady zobrazení některých hodnot:

  00 00 00 81 = 1           (EXP. = 2**1)
  00 00 00 80 = 0.5          (EXP. = 2**0)
  00 00 80 81 = -1
  XX XX XX 00 = 0           (obsah mantisy je
                      nevýznamný)
  FF FF 7F FF = 1 .70141*10*38
  FF FF FF FF = -1 .70141*10*38

Operace prováděné aritmetikou

Pro vstup jednotlivých číslic, připravení operandů pro jednotlivé operace, pro uložení výsledku a jeho výstup má aritmetika v pohyblivé řádové čárce definována pracovní pole.


Pracovní pole a tvar operandu

FACC- střadač v délce 5 bytů:slouží pro vstup operandu i uložení výsledku operace
ASCBF   - vstupní pole, v němž je znakově (ASCII) uložena vstupní hodnota (operand)
VRBF- výstupní pole - do něho je znakově (ASCII) uložen výsledek
FCON- proměnná obsahující adresu konstanty; využívá se v případě, že se vyžaduje operace mezi střadačem a konstantou uloženou v parně ti
FMD- pracovní pole

Všechny operace a funkce, jež aritmetika provádí, předpokládají umístění vstupního operandu ve střadači FACC. Jestliže některá operace vyžaduje operandy dva, může být druhý operand určen následujícím způsobem:

 1. Druhým operandem je konstanta, jejíž adresa je předpokládána v proměnné FCON.
 2. Adresa druhého operandu je uložena v REG. páru HL.
 3. Druhý operand je uložen v zásobníku. Je tedy adresován obsahem ukazatele na vrchol zásobníku SP.
 4. Druhý operand je uložen přímo v registrech B, C, D, E.

Všechny operandy musí být ve formátu pohyblivé řádové čárky. Způsob uložení operandu:

ad a), b)  (FCON), (HL)    +0   +1   +2   +3
ad c)             SP+2  SP+3  SP   SP+1
ad d)              E   D   C   B
               I-----I------I------I------I
               I.....MANTISA........ EXP. I
               nižší........vyšší

Takto umístěné a zapsané operandy předpokládají jednotlivé výkonné podprogramy, které provádějí požadované operace. Aritmetika ovšem umožňuje zápis jednotlivých operandů znakově a stejným způsobem může vystupovat i výsledek. Rozsah takto zadaných hodnot je omezen rozsahem aritmetiky, který byl uveden výše.


Aritmetické operace

Tyto operace vyžadují dva operandy. Jeden je uložen ve střadači, (FACC) , druhý může být určen libovolným ze čtyř uvedených způsobů.

Porovnává obsah střadače (FACC) s operandem určeným adresou v reg. páru HL nebo přímo uloženým v registrech B, C, D, E.

Porovnání obsahu střadače s nulou.


Trigonometrické funkce

Všechny trigonometrické funkce pracují s jediným operandem, který je předpokládán ve střadači (FACC).

Operand může být vyjádřen ve stupních nebo v radiánech.

Operand pouze v radiánech.


Standardní funkce

Všechny výše uvedené funkce pracuji s jediným operandem umístěným ve střadači (FACC).

Druhý operand je umístěn v registrech B, C, D, E.


Popis jednotlivých podprogramů

Použité označeni:
 
FACC- střadač aritmetiky
(FCON)   - konstanta určená adresou v proměnné FCON
(HL)- operand v paměti určený adresou v reg. páru HL
(SP)- operand uložený v zásobníku
BCDE- registry B, C, D, E obsahující operand

Výsledek všech operací (mimo porovnáni) se ukládá do střadače (FACC). U jednotlivých podprogramů je popsána jejich funkce, vstupy a výstupy, nikoliv algoritmus výpočtu.

Způsob uložení operandu pro daný podprogram vyplývá z jeho popisu.

Tvar popisu

   NÁZEV      stručný popis funkce
PODPROGRAMU ......... a uloženi operandu i výsledku

V názvu programu znamená:

1. písmeno:F- podprogram aritmetiky
M- pomocný podprogram (přesuny)
 
A) U podprogramů aritmetických operací:
 
2. písmeno:A- sečítání
S- odčítání
M- násobení
D- dělení
C- porovnávání
 
3. písmeno:C- druhý operand je konstanta
X, M- druhý operand je určen adresou v reg. páru HL
S- druhý operand je uložen v zásobníku
R- druhý operand je v registrech B, C, D, E
 
4. písmeno:   A- výsledek uložen do střadače (FACC)
 
B) u pomocných podprogramů přesunu:
 
2. písmeno:A- zdroj je střadač (FACC)
S- zdroj je zásobník
X- zdroj je paměť adresována obsahem reg. páru HL
R- jsou registry B, D, D, E
 
3. písmeno:A- cíl je střadač
S- cíl je zásobník
X- cil je paměť adresována obsahem reg. páru HL
R- cil jsou registry B, C, D, E
E- jde o záměnu obsahu (podprogramy MAER a MXER)
 
C) U ostatních podprogramů je zbytek názvu tvořen zkratkou funkce, jíž provádějí. 1. Aritmetické operace
 2. SEČÍTÁNÍ

  K obsahu střadače se přičte obsah druhého operandu

     FACA....................FACC = (FCON) + FACC
     FAXA....................FACC = (HL)+ FACC
     FASA....................FACC = (SP) + FACC
     FARA....................FACC = BCDE + FACC
  

  ODEČÍTANÍ

  Od operandu odečte obsah střadače a výsledek uloží do střadače

    FSCA....................FACC = (FCON) - FACC
    FSXA....................FACC = (HL) - FACC
    FSSA....................FACC = (SP) - FACC
    FSRA....................FACC = BCDE - FACC
  

  NÁSOBENÍ

  Obsah střadače se vynásobí obsahem druhého operandu

    FMCA....................FACC = (FCON) * FACC
    FMXA....................FACC = (HL) * FACC
    FMSA....................FACC = (SP) * FACC
    FMRA....................FACC = BCDE * FACC
  

  DĚLENÍ

  Zadaný operand se vydělí obsahem střadače a výsledek se. uloží do střadače

    FDCA....................FACC = (FCON) / FACC
    FDXA....................FACC = (HL) / FACC
    FDSA....................FACC = (SP) / FACC
    FDRA....................FACC = BCDE / FACC
  

  POROVNÁNÍ

  Porovnává obsah střadače se zadaným operandem. Výsledkem operace je nastaveni příznaku a obsahu střadače mikroprocesoru (!), tedy stavového slova programu (PSW). Obsah střadače aritmetiky (FACC) a operandu se nemění.

    FCM .......... FACC ? (HL)
    FCR .......... FACC ? BCDE
  

  Tyto podprogramy nastavují PSW takto:

                   S
                  Z C P
     FACC<X  PSW = 0102    0 0 0
     FACC=X  PSV = 0056    1 0 1
     FACC>X  PSV = FF87    0 1 1
     Kde X je (HL) nebo BCDE.
     FSAF .......... FACC ? 0
  

  Tento podprogram porovnává obsah střadače (FACC) s nulou a pr,o opačnou relaci nastavuje stejně

  Hodnoty PSW

                   S
                  Z C P
     FACC<X  PSW = 0102    0 0 0
     FACC=X  PSV = 0056    1 0 1
     FACC>X  PSV = FF87    0 1 1
  

  V případě použiti aritmetiky na počítačích a mikroprocesorem ZILOG je porovnáním nastavena hodnota PSW takto:

     FACC<X  PSW = 0100
     FACC=X  PSW = 0042
     FACC>X  PSW = FFBF
  

 3. Trigonometrické funkce
 4. Aritmetika umožňuje výpočet funkcí SINUS, COSINUS, TANGENS a ARCUS TANGENS. Parametr funkce může být ve stupních nebo v radiánech (mimo funkce ARCUS TANGENS, která má parametr pouze v radiánech) a je předpokládán ve střadači (FACC).

     FSID.......... FACC = SIN(FACC) parametr v DEG.
     FSIN.......... FACC = SIN(FACC)      RAD.
     PCOD.......... FACC = COS(FACC)      DEG.
     FCOS.......... FACC = COS(FACC)      RAD.
     FTAD.......... FACC = TG(FACC)       DEG.
     FTAN.......... FACC = TG(FACC)       RAD.
     FATN.......... FACC = ARCTC(FACC)     RAD.
  

 5. Standardní funkce
 6. Výpočet obecné mocniny - obsah střadače je umocněn hodnotou v registrech B, C, D, E.

     FPXY.......... FACC = FACC**BCDE
  

  Výpočet přirozeného logaritmu (FACC>0):

     FLN.......... FACC = LN(FACC)
  

  Výpočet desítkového logaritmu (FACC>0):

     FLOG.......... FACC = LOG(FACC)
  

  Výpočet odmocniny (FACC>0):

     FSQR.......... FACC = SQR(FACC)
  

  Výpočet exponenciální funkce, tj. E umocněno obsahem střadače:

     FEXP.......... FACC = E**FACC
  

  Nastavení hodnoty dle znaménka střadače:

     FSGN.......... FACC = -1 pro FACC < 0
            FACC = 0   FACC =0
            FACC = 1   FACC > 0
  

  Celočíselná část čísla (oříznutí desetinných míst):

     FINT.......... FACC = celá část (FACC)
  

  Výpočet absolutní hodnoty:

     FABS.......... FACC = FACC pro FACC>= 0
            FACC = -FACC   FACC < 0
  

  Negace obsahu střadače (změna znaménka):

     FNEG.......... FACC = - FACC
  

 7. Podprogramy vstupu a výstupu
 8. VSTUP

  Znakový obsah vstupního pole ASCBF převede do formátu v pohyblivé řádové čárce a hodnotu uloží do střadače (FACC).

     FRD.......... FACC = FLOAT(ASCBF)
  

  Pole ASCBF má délku 14 bytů. Znakový řetězec vstupního údaje může být tvořen číslicemi a znaky " . ", " + ", "-" a "E". Mezery se mohou zadávat, ale při převodu jsou ignorovány. Pouze "zabírají" místo ve vstupním poli a je tedy nevhodné je zadávat. Délka znakového řetězce může být 13 bytů, 14. byte je určen pro ukončovací znak. Obecně může být ukončovacím znakem libovolný znak mimo číslic a znaku "." (tečka) a "E". Pro zadání čísla v rozsahu aritmetiky stačí 12 znaků, jako ukončovací znaky je potom vhodné použit znaků "CR" a "LF" (ASCII kódy 0DH a 0AH).

  Číslo může být v poli ASCBF zobrazeno buď. "přímo", nebo v exponenciálním tvaru.

  Příklad:

      35.23
     - 145
       0.65     nula není povinná, možno i: .65
       2.765E3
     - 35E-27
       -.56E12
       -1,23456E-12 tvar zápisu postihující max. přesnost
             (6 číslic) i rozsah aritmetiky; délka
             zápisu je 12 znaků
  

  Znaménko "+" se zadávat nemusí.


  VÝSTUP

  Obsah střadače (FACC) v pohyblivé řádové čárce se převede do znakového (ASCII) tvaru a uloží se do výstupního pole WRBF.

     FWR.......... WRBF = ASCII (FACC)
  

  Výstupní pole WRBF má délku 14 bytů. Čísla v rozsahu 0.1 až 999 999 se zobrazují přímo. Mimo tento rozsah se zobrazují v exponenciálním tvaru. Znakový řetězec je v poli VRBF ukončen znakem NUL (ASCII kód 00H). Znaménko exponentu se zobrazuje (plní) vždy, tedy i znaménko "+". U mantisy nebo čísla v přímém tvaru se zobrazuje znaménko "-", místo "+" se do výstupního pole plní mezera (ASCII kód 20H)

  Příklad:

    Číslo Obsah pole WRBF ( hexadecimálně )
  
    235.41    20, 32, 33, 35, 2E, 34, 31, 00, ...
     -.76    2D, 2E, 37, 36, 00, ...
     3.83E+08  20, 33, 2E, 38, 33, 45, 2B, 30, 38, 00, ...
     -1.9E-12   2D, 31, 2E, 39, 45, 2D, 31, 32, 00, ...
  

 9. Podprogramy přesunu
 10. Přesun obsahu střadače (FACC) do zásobníku:

     MAS.......... (SP) = FACC
  

  Přesun obsahu střadače (FACC) do registru B, C, D, E:

     MAR.......... BCDE = FACC
  

  Přesun obsahu střadače do paměti na adresu určenou obsahem reg. páru HL:

     MAX.......... (HL) = FACC
  

  Přesun operandu ze zásobníku do střadače (FACC):

     MSA.......... FACC = (SP)
  

  Přesun operandu v paměti z adresy, určené obsahem REG. páru DE na adresu určenou obsahem reg. páru HL:

     MXX.......... (HL) = (DE)
  

  Přesun operandu z paměti z adresy určené obsahem reg. páru HL do střadače (FACC) a do registru B, C, D, E:

     MXA.......... FACC = (HL)
            BCDE = (HL)
  

  Přesun operandu z paměti z adresy určené obsahem reg. páru HL do střadače (FACC):

     MXA1 ......... FACC = (HL)
  

  Přesun obsahu registrů B, C, D, E do střadače (FACC):

     MRA.......... FACC = BCDE
  

  Přesun operandu z paměti g adresy určené obsahem reg. páru HL do registrů B, C, D, E:

     MXR.......... BCDE = (HL)
  

  Záměna obsahu střadače (FACC) a registrů B, C, D, E:

     MAER......... FACC <=> BCDE
  

  Záměna obsahu paměti na adrese určené obsahem reg, páru HL a registrů B, C, D, E:

     MXER......... (HL) <=> BCDE
  


Aplikace aritmetiky

Jak bylo uvedeno, aritmetika v pohyblivé řádové čárce je knihovna podprogramů, které umožňují provádět jednotlivé aritmetické operace a funkce, přičemž jsou přesně definovány jednotlivé vstupy i výstupy. Ty mohou být buď znakové, nebo ve formátu pohyblivé řádové čárky. Protože převod z "normálního" tvaru čísla do formátu pohyblivé řádové čárky je dosti obtížný, je vstup ve znakové podobě výhodnější. Převod ze znakové formy do formátu pohyblivé čárky a zpět je zajištěn podprogramy knihovny.

Dodaná zdrojová forma aritmetiky předpokládá její umístění (po překladu) od adresy 7000H. pracovní oblast pak od adresa 7800H. Tyto adresy jsou definovány v úvodu aritmetiky:

Systém ADDRESS:

   RAM   EQU   7800H
   EPROM  EQU   7000H
   MONIT  EQU   139H

Změnou hodnot 7000H a 7800H je možno aritmetiku přemístit na libovolné místo v paměti. Vynecháním definice začátku programu "EPROM EQU ..." a následně direktivy "ORG EPROM" lze aritmetiku začlenit do jiného programu jako jeho součást. Definici prostoru pro pracovní pole aritmetiky "RAM EQU ..." je potom nutno uzpůsobit příslušnému rozdělení paměti.

Poznámka:

Pracovní oblast aritmetiky obsahující jednotlivá pole a proměnil je určena pomocí proměnné "RAM" a musí ležet v prostoru fyzické paměti typu RAM. Uložení vlastní aritmetiky v paměti je dáno obsahem proměnné "EPROM". Aritmetika může přitom být fyzicky uložena jak v paměti typu "EPROM", tak i typu "RAM".


Ošetřeni operandu a výsledku

Překročeni povoleného rozsahu operandu při jejich vstupu ze znakového pole ASCBF a přetečeni výsledku v jednotlivých operacích je aritmetikou kontrolováno. Program však nevypisuje žádnou zprávu a při přetečeni výsledku nebo překročeni rozsahu operandu pouze ukončí svoji činnost a předá řízení monitoru. To je dáno deklarací:

   MONIT   EQU   139H

V konkrétní aplikaci matematiky lze již určit, jak ošetřit vznik přetečení. Má-li např. podprogram, který ošetřuje přetečeni, název "OVER", bude příslušná direktiva v aritmetice vypadat takto:

   MONIT   EQU   OVER

Ještě je třeba upozornit, že řízení (pod)programu, který ošetřuje přetečeni, se předává skokovou instrukcí, nikoliv instrukcí voláni podprogramu. Adresa návratu se tedy neuchovává.


Překlad aritmetiky

Aritmetika se dodává nahraná na pásce ve zdrojovém tvaru, tedy textový tvar programu v assembleru. Pro vlastni používáni je nutno ji přeložit.

Před překladem je nutno si ujasnit způsob používáni aritmetiky a především její uloženi v paměti, případné vazby na další (nadřízený) program. Ve zdrojovém tvaru aritmetiky je v části "SYSTEM ADRESS" nutno opravit proměnné "RAM", "EPROM" a "MONIT" na hodnoty, které odpovídají požadovanému použití aritmetiky. Potom je možno provést překlad.

Opravy zdrojového tvaru aritmetiky se provedou programem "PEDIT". Překlad se provede překladačem ASSEMBLERU v programu "TOOL". Vzhledem k délce aritmetiky do 2 kilobytů je možno provést překlad z paměti, tedy "MODE X". Přeložená aritmetika je však uložena od adresy 7000H. Aby byla spustitelná, je nutno ji příkazem "M" v TOOLu nebo MONITORu přemístit na správné místo (na adresu, kam byla překládána podle direktivy "EPROM EQU ...").


Tabulka skoků

Pro jednodušší práci s jednotlivými podprogramy knihovny obsahuje aritmetika tabulku skoků. V této tabulce jsou jednotlivé podprogramy seřazeny za sebou a jejich volání je přehlednější. Z důvodů omezení rozsahu aritmetiky pod 2 kilobyty neobsahuje tabulka skoků adresy úplně všech podprogramů - jsou vynechány některé podprogramy přesunu. Pokud by chtěl uživatel použít i tyto podprogramy, jsou jejich adresy uvedeny za tabulkou skoků.

Přírůstek   Podprogram   Adresa (pro EPROM EQU 7000H)
-----------------------------------------------------------

  + 0H     FACA         7000H
  + 3      FAXA         7003
  + 6      FASA         7006
  + 9      FARA         7009
  + C      FSCA         700C
  + F      FSXA         700F
  +12      FSSA         7012
  +15      FSRA         7015
  +18      FMCA         7018
  +1B      FMXA         701B
  +1E      FMSA         701E
  +21      FMRA         7021
  +24      FDCA         7024
  +27      FDXA         7027
  +2A      FDSA         702A
  +2D      FDRA         702B
  +30      FSID         7030
  +33      FSIN         7033
  +36      FCOD         7036
  +39      FCOS         7039
  +3C      FTAD         703C
  +3F      FTAN         703F
  +42      FATN         7042
  +45      FPXY         7045
  +48      FLN          7048
  +4B      FLOG         704B
  +4E      FSQR         704E
  +51      FEXP         7051
  +54      FINT         7054
  +57      FSGN         7057
  +5A      FABS         705A
  +5D      FNEG         705D
  +60      FCM          7060
  +63      FCR          7063
  +66      FSAF         7066
  +69      FRD          7069
  +6C      FWR          706C
  +6F      MAS          706F
  +72      MAR          7072
  +75      MAX          7075
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  +5E8     MSA          75E8
  +5F5     MXX          75F5
  +606     MXA          7606
  +609     MRA          7609
  +617     MXR          7617
  +635     MXA1         7635
  +64A     MAER         764A
  +64D     MXER         764D

Při používání této tabulky pro volání podprogramů aritmetiky se hodnota přírůstku připočte k adrese definované direktivou " EPROM EQU ...".

Upozornění:

Kromě podprogramů, které očekávají 2. operand v zásobníku (podprogramy FASA, FSSA, FMSA, FDSA), jsou všechny ostatní podprogramy volány instrukcí CALL. Pro uvedené 4 podprogramy platí následující:


Adresy pracovních polí

                   Délka pole

FCON       + 0          2 byty
FACC       + 2          5 bytů
VRBF       + 7         14 bytů
ASCBF      +21 (+15H)      14 bytů
FMD       +35 (+23H)      4 byty

Adresy poli získáme připočtením přírůstku k adrese uvedené v direktivě "RAM EQU ...". Uvedené adresy slouží například pro orientační kontrolu obsahu jednotlivých poli jejich prohlížením v paměti.


Přiklad použiti aritmetiky

Zde uvedené příklady provádějí součin dvou čísel ve formátu pohyblivé řádové čárky. Jsou demonstrovány všechny možnosti uložení 1. operandu (2. operand je vždy předpokládán ve střadači (FACC)). Jednotlivé příklady se tedy liší pouze ulož ním operandu a vyvoláním různého výkonného podprogramu pro násobení. Operandy vstupují ve znakové formě a stejným způsobem vystupuje i výsledek. Pro tento příklad byla aritmetika přelo žena od adresy 8000H. Pracovní prostor byl určen od adresy 8900H a přetečení je avizováno varovným textem "CHYBA - PŘETEČENÍ". Příslušný program je uložen od adresy 7200H. Definice systémových adres tedy vypadá takto:

       SYSTEM ADRESS

   RAM   EQU   890CH
   EPROM  EQU   8000H
   MONIT  EQU   7200H

Dále je nutno nějakým způsobem naplnit vstupní pole a zobrazit výsledek. V uvedených příkladech se operandy zadávají (a do vstupního pole ASCBF plní) z klávesnice. Obstará to pod program QFRD, který navíc ještě za zadaný operand doplní koncové znaky CR a LF (ASCII kódy 0DH a 0AH). Vstup se ukončuje znakem <SP> nebo končí automaticky po zadání 12. znaku (včetně mezer, ty jsou však zbytečné - převodní podprogram FRD je ignoruje).

Výsledek operace je z výstupního znakového pole WRBF vypsán na displej pomocí podprogramu SFWR, který z výstupního pole zobrazuje ASCII znaky až po koncový znak NUL (kód 00H).

Postup vlastního výpočtu je ve všech příkladech v principu stejný a vyžaduje:

Volání výkonných podprogramů násobení se provádí přes tabulku skoků. Obdobným způsobem jsou určeny i adresy obou znakových polí.

Uvedený příklad je čistě demonstrační a nepostihuje zcela přesně aplikační možnosti aritmetiky, především z hlediska volby požadované operace. Příklad byl přeložen samostatně, aritmetika byla nahrána do paměti již přeložená.


Ukázka spuštěni přikladu, vstupu a výstupu

(načteni příkladu a aritmetiky do paměti)

.G=7000 <CR>            FACC=(FCON) * FACC
76* 1.1E0 = 83.6
.G=7040 <CR>            FACC=(HL) * FACC
2.45E-3*57 = .13965
.G=7080 <CR>            FACC=(SP) * FACC
-24.5E12*  3.2E-2 = -7.84E+11
.G=70C0 <CR>            FACC=BCDE * FACC
76.5*0 = 0
.G=7000 <CR>
23.65E37  CHYBA –PŘETEČENÍ     Překročeni rozsahu operandu
.G=7000 <CR>
47.65E30* 2.2E6 CHYBA - PŘETEČENÍ  Překročeni rozsahu aritmetiky,
                  tj. přetečeni výsledku


Přehled podprogramů aritmetiky v pohyblivé ř. č.

 1. Aritmetické operace
 2. I-------------------------------------------------------------I
  I OPERAND        KONST.  (HL)  (SP)   B, C, D, E I
  I-------------------------------------------------------------I
  I SEČÍTÁNÍ   FA..  FACA   FAXA  FASA     FARA  I
  I ODČÍTÁNÍ   FS..  FSCA   FSXA  FSSA     FSRA  I
  I NÁSOBENÍ   FM..  FMCA   FMXA  FMSA     FMRA  I
  I DĚLENÍ    FD..  FDCA   FDXA  FDSA     FDRA  I
  I POROVNÁNÍ   FC.       FCM         FCR   I
  I POROVNÁNÍ S 0 FSAF                     I
  I-------------------------------------------------------------I
  
  Pro všechny operace platí:
  
     FACC = operand operace <FACC>
  


 3. Trigonometrické funkce
 4. I-------------------------------------------------------------I
  I OPERAND V     DEG.  RAD.               I
  I-------------------------------------------------------------I
  I SINUS       FSID  FSIN   Vstup všech funkcí je  I
  I COSINUS      FCOD  FCOS   předpokládán ve střada- I
  I TANGENS      FTAD  FTAN   či (FACC); výsledek je I
  I ARCUS TANGENS       FATN   také ve střadači (FACC) I
  I-------------------------------------------------------------I
  


 5. Standardní funkce
 6. I-------------------------------------------------------------I
  I MOCNINA           FPXY  FACC = FACC**BCDE    I
  I LOGARITMUS          FLN  FACC = LN(FACC)     I
  I DESÍTKOVÝ LOGARITMUS     FLOG  FACC = LOG(FACC)    I
  I ODMOCNINA          FSQR  FACC = SQR(FACC)    I
  I EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE     FEXP  FACC = E**FACC     I
  I CELÁ ČÁST          FINT  FACC = INT(FACC)    I
  I ZNAMÉNKO           FSGN  FACC = SGN(FACC)    I
  I ABSOLUTNÍ HODNOTA      FABS  FACC = ABS(FACC)    I
  I NEGACE            FNEG  FACC = -FACC      I
  I-------------------------------------------------------------I
  
  Operand i výsledek jsou ve střadači (FACC)
  


 7. Podprogramy přesunu
 8. I-------------------------------------------------------------I
  I Znakový obsah pole ASCBF převede              I
  I do střadače (FACC)          FRD FACC=FLOAT(ASCBF)I
  I Obsah střadače (FACC) převede do              I
  I ASCII a uloží do pole WRBF      FWR WRBF=ASCII(FACC) I
  I Obsah střadače (FACC) do zásobníku  MAS (SP)FACC     I
  I Obsah střadače (FACC) do reg.B,C,D,E MAR BCDE=FACC    I
  I Obsah střadače do paměti dle HL    MAX (HL)=FACC    I
  I Operand ze zásobníku do střadače              I
  I (FACC)                MSA FACC=(SP)    I
  I Operand dle DE do paměti dle HL    MXX (HL)=(DE)    I
  I Operand z paměti dle HL do střadače             I
  I (FACC)                MXA1 FACC=(HL)    I
  I Operand z paměti dle HL do střadače  MXA FACC=(HL)    I
  I (FACC) a registru B,C,D,E         BCDE=(HL)    I
  I Obsah registrů B,C,D,E do střadače             I
  I (FACC)                MRA FACC=BCDE    I
  I Operand z paměti dle HL do registrů             I
  I B,C,D,E                MXR BCDE=(HL)    I
  I Záměna střadače (FACC) a registru              I
  I B,C,D,E                MAER FACC <=> BCDE  I
  I Záměna obsahu paměti dle HL a re-              I
  I gistrů B, C, D, E           MXER (HL) <=> BCDE  I
  I-------------------------------------------------------------I
  

    TITLE  PRIKLAD POUZITI PODPROGRAMU KNIHOVNY
;        PRO NASOBENI.


; A)      SOUCIN
;        FACC=(FCON)*FACC

    ORG   7000H

    CALL  QFRD  ;1.OPERAND
    LXI   H,ASCBF ;PREVOD DO FACC
    CALL  FRD
    LXI   H,8950H
    SHLD  FCON
    CALL  MAX   ;OPERAND DO "KONSTANTY"
    MVI   C,'*'
    CALL  CO
    CALL  SPACE
    CALL  QFRD  ;2.OPERAND
    LXI   H,ASCBF
    CALL  FRD   ;DO FACC
    CALL  FMCA  ;FACC=(FCON)*FACC
    CALL  FWR   ;PREVOD Z FACC
    CALL  QFWR
    CALL  NEXT


; B)      SOUCIN
;        FACC=(HL)*FACC

    ORG   7040H

    CALL  QFRD  ;1.OPERAND
    LXI   H,ASCBF ;PREVOD DO FACC
    CALL  FRD
    LXI   H,8950H
    PUSH  H
    CALL  MAX   ;OPERAND DO (HL)
    MVI   C,'*'
    CALL  CO
    CALL  SPACE
    CALL  QFRD  ;2.OPERAND
    LXI   H,ASCBF
    CALL  FRD   ;DO FACC
    POP   H
    CALL  FMXA  ;FACC*(HL)*FACC
    CALL  FWR   ;PREVOD Z FACC
    CALL  QFWR
    CALL  NEXT


; C)      SOUCIN
;        FACC=(SP)*FACC

    ORG   7080H

    CALL  QFRD  ;1.OPERAND
    LXI   H,ASCBF ;PREVOD DO FACC
    CALL  FRD
    LXI   H,QFMSA ;NAVRATOVA ADRESA PRO
    PUSH  H    ;PODPR. FMSA
    CALL  MAR
    PUSH  D
    PUSH  B    ;OPERAND DO (SP)
    MVI   C,'*'
    CALL  CO
    CALL  SPACE
    CALL  QFRD  ;2.OPERAND
    LXI   H,ASCBF
    CALL  FRD   ;DO FACC
    JMP   FMSA  ;FACC=(SP)*FACC
QFMSA: CALL  FWR   ;PREVOD Z FACC
    CALL  QFWR
    CALL  NEXT


; D)      SOUCIN"
;        FACC=BCDE*FACC"

    ORG   70C0H
    CALL  QFRD  ;1.OPERAND
    LXI   H,ASCBF ;PREVOD DO FACC
    CALL  FRD
    CALL  MAR   ;OPERAND DO BCDE
    PUSH  B
    PUSH  D
    MVI   C,'*'
    CALL  CO
    CALL  SPACE
    CALL  QFRD  ;2.OPERAND
    LXI   H,ASCBF
    CALL  FRD   ;DO FACC
    POP   D
    POP   B    ;OBNOVA 1.OPERANDU
    CALL  FMRA  ;FACC=BCDE*FACC
    CALL  FWR   ;PREVOD Z FACC
    CALL  QFWR
    CALL  NEXT


;------------------------


    ORG   7100H

QFRD:  LXI   H,ASCBF ;NAPLN VSTUPNI BUFFER
    MVI   B,12
Q1:   CALL  CINCR
    JZ   Q2
    MOV   M,A
    INX   H
    DCR   B
    JNZ   Q1
Q2:   MVI   M,0DH  ;KONCOVE ZNAKY
    INX   H
    MVI   M,0AH
    RET


QFWR:  MVI   C,'='
    CALL  CO
    CALL  SPACE
    LXI   H,WRBF
    MVI   D,14  ;TISK VYST. BUFFRU
Q3:   MOV   A,M
    CPI   0
    RZ
    MOV   C,A
    CALL  CO
    INX   H
    DCR   D
    JNZ   Q3
    RET


    ORG   7200H

OVER:  MVI   D,17
    LXI   H,ERR
    CALL  TEXT
    CALL  NEXT

ERR:  DB   'CHYBA - PRETECENI'

FCON  EQU   8900H
WRBF  EQU   8907H
ASCBF  EQU   8915H

FMCA  EQU   8018H
FMXA  EQU   801BH
FMSA  EQU   801EH
FMRA  EQU   8021H
FRD   EQU   8069H
FWR   EQU   806CH
MAR   EQU   8072H
MAX   EQU   8075H

CO   EQU   109H
NEXT  EQU   139H
SPACE  EQU   13CH
CINCR  EQU   13FH
TEXT  EQU   142H

    END


;KNIHOVNA PROGRAMU V PEVNE RADOVE CARCE

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
TITLE  'ARITHMETICS FOR CONTROL  V1.0'
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


    ORG   7000H

    JMP   PRIK1  ;PRIKLAD POUZITI KNIHOVNY
    JMP   PRIK2  ;PRIKLAD POUZITI KNIHOVNY
    JMP   PLUS  ;PLUS
    JMP   DSUB  ;MINUS
    JMP   MUL   ;MULTIPLY
    JMP   DIV   ;DIVIDE
    JMP   PROC  ;%
    JMP   COMP  ;COMPLEMENT
    JMP   EQUAL  ;COMPARE
;
;
;#################################
;
;
; DECIMAL <A>,<HL>  TO BINAR <HL>
;*************************************************
;    IN: <A>..HIGH <HL>..DEC
;    OUT: <HL>..BIN
;    DES: <PSW>

DEBIN: PUSH  B
    PUSH  D
    LXI   D,0   ; DE-BINAR
    MVI   C,5   ; COUNTER
    ANI   07H
    JMP   DEBN2
DEBN1: XRA   A
    DAD   H    ; NIBBLE->A
    RAL
    DAD   H
    RAL
    DAD   H
    RAL
    DAD   H
    RAL
DEBN2: XCHG      ; DE...DEC
    PUSH  D    ; HL...BIN
    DAD   H    ; 2*
    MOV   E,L
    MOV   D,H
    DAD   H    ; 4*
    DAD   H    ; 8*
    DAD   D    ;8*(+2)=10*
    MVI   D,0
    MOV   E,A   ; 10*NIBBLE
    DAD   D    ; HL BINAR
    POP   D
    XCHG
    DCR   C    ; DALSI NIBBLE??
    JNZ   DEBN1
    XCHG
    POP   D
    POP   B    ; HL .. RESULT
    RET


;    PREVOD <HL>=BIN NA <A>/<HL>=DEC
;************************************************
;    IN: <HL>..BIN
;    OUT: <A>..HIGH <HL>..DEC
;    DES: <PSW>

BINDE: PUSH  B    ; SAVE
    PUSH  D
    LXI   B,0
    MVI   C,16
    LXI   D,0
BIND0: DAD   H    ; MSB->CY
    MOV   A,E   ; PRICTI K DE
    ADC   A    ; A PREVED NA DEC
    DAA
    MOV   E,A
    MOV   A,D
    ADC   A
    DAA
    MOV   D,A
    MOV   A,B
    ADC   A
    DAA
    MOV   B,A
    DCR   C    ; DALSI NIBBLE??
    JNZ   BIND0
    XCHG
    MOV   A,B
    POP   D
    POP   B
    RET
;
;    COMPLEMENT HL"
;************************************************
;    IN: <HL>..BIN OUT: <HL>..BIN

COMP:  MOV   A,L   ; ONE COMPL.
    CMA
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    CMA
    MOV   H,A
    INX   H    ; TWOS COMPL.
    RET
;
;    ADD HL+BC->HL
;*************************************************
;
PLUS:  DAD   B
    RET
;
;    SUBTRACT HL-DE->HL    (BINAR)
;*************************************************
;
DSUB:  MOV   A,L
    SUB   E
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    SBB   D
    MOV   H,A
    RET
;
;
;    COMPARE HL : DE     (BINAR)
;*************************************************
;
EQUAL: MOV   A,H   ; CY=0 HL > DE
    SUB   D    ; CY=1 HL < DE
    RNZ       ; Z=1  HL = DE
    MOV   A,L
    SBB   E
    RET
;
;
;    <HL>*<BC>-><HL,DE>   (BINAR)
;*************************************************
;
MUL:  XRA   A
    MOV   D,A
    MOV   E,A
AR1:  DAD   H 
    RAR
    XCHG
    DAD   H
    JNC   $+4
    INX   D
    RAL
    JNC   AR2
    DAD   B
    JNC   AR2
    INX   D
AR2:  XCHG
    ADI   10H
    JNC   AR1
    RET
;
;
; <HL,DE>:<BC>-><HL>;<DE>..REMAINDER (BINAR)
;*************************************************
;
DIV:  XRA   A
    DAD   H
    PUSH  PSW
    XCHG
    DAD   H
    XCHG
    JNC   $+4
    INX   H
    MOV   A,L
    SUB   C
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    SBB   B
    MOV   H,A
    JC   AR4
    POP   PSW
    INX   D
    JMP   AR5
AR4:  POP   PSW
    JC   $-5
    DAD   B
AR5:  ADI   10H
    JNC   DIV+1
    XCHG      ; HL .. RESULT
    RET
;
;    PROCENTA
;*************************************************
;    IN: <HL>..PROCENTOVA CAST
;      <BC>..PROCENT
;    OUT: <HL>..ZAKLAD
PROC:  PUSH  B
    LXI   B,100
    CALL  MUL
    POP   B
    JMP   DIV
;
;
;#################################################
;
;
;    PRIKLADY POUZITI KNIHOVNY
;    =========================
;
;
;    PRIK1:
;    ------
;    ARITMETIKA V PEVNE RADOVE CARCE V ROZSAHU 15 BITU
;    VSTUP I VYSTUP JE NA OBRAZOVKU V 'BCD' KODU
;    S OSETRENIM ZNAMENKA
;    (ZNAMENKO '+' SE NEZADAVA ANI NEVYSTUPUJE)
;
    ORG   7400H

PRIK1: CALL  CRLF
    CALL  READ
    CALL  DEBIN
    LDA   SIGN
    CPI   '-'
    JNZ   PRI1
    MOV   A,H
    ORI   80H
    MOV   H,A
PRI1:  PUSH  H
    CALL  READ
    CALL  DEBIN
    LDA   SIGN
    CPI   '-'
    JNZ   PRI2
    MOV   A,H
    ORI   80H
    MOV   H,A
PRI2:  MOV   B,H
    MOV   C,L
    POP   H
    LXI   D,EX
    PUSH  D
    PUSH  B
    CALL  CRLF
    MVI   C,'_'
    CALL  CO
    POP   B
    LXI   D,0   ; FOR 32 BITS
;
    CALL  CINCR  ; SIGN
    STA   SRPR
    CPI   '+'
    JZ   SECTI
    CPI   '-'
    JZ   MI
    CPI   'N'
    JZ   NEG
    CPI   'E'
    JZ   SROV
    CPI   '*'
    JZ   NA
    CPI   ':'
    JZ   DEL
    CPI   '%'
    JZ   PROCC
    RET
;
;-------------------------------------------------
;
EX:   LDA   SRPR
    CPI   'E'
    JNZ   EXX
    CALL  CRLF
    MOV   B,L
    MVI   D,2
    LXI   H,TE1
    CALL  TEXT
    MOV   A,B
    ANI   40H
    JZ   EXX1
    MVI   A,L
EXX1:  CALL  DBYTE
    CALL  SPACE
    CALL  SPACE
    MVI   D,3
    LXI   H,TE2
    CALL  TEXT
    MOV   A,B
    ANI   1
    CALL  DBYTE
    JMP   PRIK1
EXX:  MVI   C,'='
    CALL  CO
    LDA   SIGN
    CPI   '-'
    JNZ   EX2
    MVI   C,'-'
    CALL  CO
EX2:  CALL  BINDE  ; TO DECIMAL
    ORA   A
    JZ   EX1
    CALL  DBYTE
EX1:  CALL  DADR
    JMP   PRIK1
;
TE1:  DB   'Z='
TE2:  DB   'CY='
;-------------------------------------------------
;
SECTI: CALL  MIPL
    CALL  PLUS
    CALL  VYSL
    RET
MI:   CALL  MIPL
    MOV   D,B
    MOV   E,C
    CALL  DSUB
    CALL  VYSL
    RET
NA:   CALL  NADEL
    CALL  MUL
    XCHG
    RET
DEL:  CALL  NADEL
    XCHG
    CALL  DIV
    RET
SROV:  CALL  MIPL
    MOV   D,B
    MOV   E,C
    CALL  EQUAL
    MVI   A,0
    PUSH  PSW
    POP   H
    RET
;
NEG:  MVI   A,'+'
    STA   SIGN
    MVI   A,80H
    XRA   H
    ANI   80H
    JZ   NE1
    MVI   A,'-'
    STA   SIGN
NE1:  MOV   A,H
    ANI   7FH
    MOV   H,A
    RET
;
PROCC: MOV   A,H
    ANI   80H
    JZ   PRO1
    MVI   A,'-'
    STA   SIGN
    MOV   A,H
    ANI   7FH
    MOV   H,A
PRO1:  MOV   A,B
    ANI   7FH
    MOV   B,A
    CALL  PROC
    RET
;
;-------------------------------------------------
;
VYSL:  MVI   A,'+'
    STA   SIGN
    MOV   A,H
    ANI   80H
    JZ   VYSL1
    MVI   A,'-'
    STA   SIGN
    CALL  COMP
VYSL1: RET
;
MIPL:  MOV   A,H
    ANI   80H
    JZ   MIPL1
    MOV   A,H
    ANI   7FH
    MOV   H,A
    CALL  COMP
MIPL1: MOV   A,B
    ANI   80H
    JZ   MIPL2
    MOV   A,B
    ANI   7FH
    MOV   B,A
    PUSH  H
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    CALL  COMP
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    POP   H
MIPL2: RET
;
NADEL: MOV   A,B
    ANI   80H
    MOV   D,A
    JZ   NADE
    MOV   A,B
    ANI   7FH
    MOV   B,A
NADE:  MOV   A,H
    ANI   80H
    PUSH  PSW
    JZ   NADE1
    MOV   A,H
    ANI   7FH
    MOV   H,A
NADE1: POP   PSW
    XRA   D
    JZ   NADE2
    MVI   A,'-'
    JMP   NADE3
NADE2: MVI   A,'+'
NADE3: STA   SIGN
    LXI   D,0
    RET
;
READ:  PUSH  B
    PUSH  D
R6:   CALL  CRLF
    MVI   C,':'
    CALL  CO
    MVI   A,'+'
    STA   SIGN
    LXI   H,RBF
    MVI   B,0
    CALL  CINCR
    CPI   '-'
    JNZ   R1
    STA   SIGN
R2:   CALL  CINCR
    JZ   R3   ; ZNAKU < 5
R1:   ANI   0FH
    MOV   M,A
    INX   H
    INR   B
    MOV   A,B
    CPI   5
    JZ   R4   ; 5 ZNAKU
    JMP   R2
R3:   MOV   E,B
    DCR   E
    MVI   D,0
    LXI   H,RBF
    DAD   D
    XRA   A
    JMP   R5
R4:   MOV   E,B
    DCR   E
    MVI   D,0
    LXI   H,RBF
    DAD   D
    LDA   RBF
    DCR   B
R5:   MOV   C,A
    LXI   D,0
    MOV   E,M
    DCR   B
    JZ   DOST
    DCX   H
    MOV   A,M
    RLC
    RLC
    RLC
    RLC
    ORA   E
    MOV   E,A
    DCR   B
    JZ   DOST
    DCX   H
    MOV   D,M
    DCR   B
    JZ   DOST
    DCX   H
    MOV   A,M
    RLC
    RLC
    RLC
    RLC
    ORA   D
    MOV   D,A
DOST:  XCHG
    MOV   A,C
    POP   D
    POP   B
    RET
;
;
;    PRIK2:
;    ------
;    ARITMETIKA V PEVNE RADOVE CARCE V ROZSAHU 15 BITU
;    16 BIT JE ZNAMENKOVY
;    OPERANDY JSOU V REGISTROVYCH PARECH <HL>,<BC>
;    (15 BITU VYZNAMOVYCH A 16.BIT ZNAMENKO)
;    V BINARNIM TVARU. DRUH OPERACE JE V REGISTRU <A>
;    VYSTUP JE V REG.PARU <HL> (16.BIT ZNAMENKO)
;
;
    ORG   7600H
;
PRIK2: LXI   D,ZNVYS
    PUSH  D
    CPI   '+'
    JZ   SECTI
    CPI   '-'
    JZ   MI
    CPI   'N'
    JZ   NEG
    CPI   'E'
    JZ   SROV1
    CPI   '*'
    JZ   NA
    CPI   ':'
    JZ   DEL
    CPI   '%'
    JZ   PROCC
POKR:  RET
;
SROV1: CALL  SROV
    MOV   A,H
    ANI   7FH
    MOV   H,A
    RET
;
ZNVYS: LDA   SIGN
    CPI   '-'
    JNZ   ZNVY1
    MOV   A,H
    ORI   80H
    MOV   M,A
ZNVY1: JMP   POKR
;
;-------------------------------------------------
;
SIGN:  DS   1
SRPR:  DS   1
RBF:  DS   5
;
CO   EQU   109H
CRLF  EQU   124H
DADR  EQU   130H
DBYTE  EQU   133H
SPACE  EQU   13CH
CINCR  EQU   13FH
TEXT  EQU   142H
;
;
    END

;******************************************

    TITLE  FP-ARIT V 4.1

;******************************************
;
;
; STANDART FUNCTIONS:  SIN,COS,TAN (DEC OR RAD)
;            ATN (RAD)
;            SQRT,LN,LOG,EXP,SGN,INT,FIX,FLO
; FLOATING OPERATIONS: ADD,SUB,MUL,DIV,CMP,SAF
;            FRD,FWR
;            MXA,MAX,MXX,MRA,MAR,MAS,MSA 
;            MAER
;--------------------------------------------------------------
;            FACC - FLOATING ACCUMULATOR
; WORKING AREAS:    WRBF - NUMERIC ASCII OUTPUT BF
;            ASCBF - NUMERIC ASCII INPUT BF
;            FMD$ - TEMPORARY WORKING BF
;            FCON - CONSTANT ADDRESS BF
;--------------------------------------------------------------
;            E D C B (REG.)
;            B0 B1 B2 B3
; FLOATING FORMAT:   XX XX XX XX
; (INTERNAL CODING)   ML MM MH EXP(EXCESS 80)
;               MS
;            MANTISA: SIGN.+"1"+23 BITS
;         I E. XX XX XX 00 = 0
;            00 00 00 81 = 1  EXP. 2**1
;            00 00 00 80 = .5  EXP. 2**0
;            00 00 80 81 = -1
;            FF FF 7F FF = 1.7014117 X 10 ^ 38
;            00 00 00 01 = 2.9387359 X 10 ^ 39
;            00 00 80 01 =-2.9387359 X 10 ^ 38
;            FF FF FF FF =-1.7014117 X 10 ^ 38
;--------------------------------------------------------------
;            A - FLOATING ACCUMULATOR (FACC)
; SYMBOL USED:     R - "REGISTER" B,C,D,E (BCDE)
;            S - 4 STACK CELS POINTED BY (SP)
;            X - 4 RAM CELS
;              (LSB POINTED BY (HL) )

;==============================================================

;    SYSTEM ADDRESS:

RAM   EQU   7800H  ; DATA ARRAY
EPROM  EQU   7000H  ; START OF PROGAM
MONIT  EQU   139H  ; RETURN TO MONITOR SAPI 1


;==============================================================


    ORG   EPROM


;JUMP TABLE:
;==========


;    ADD:  FACC = (FCON) + FACC ........ FACA
;    ----     = (HL)  + FACC ........ FAXA
;          = (SP)  + FACC ........ FASA
;          = BCDE  + FACC ........ FARA
    JMP   FACA
    JMP   FAXA
    JMP   FASA
    JMP   FARA

;    SUB:  FACC = (FCON) - FACC ........ FSCA
;    ----     = (HL)  - FACC ........ FSXA
;          = (SP)  - FACC ........ FSSA
;          = BCDE  - FACC ........ FSRA
    JMP   FSCA
    JMP   FSXA
    JMP   FSSA
    JMP   FSRA

;    MULT:  FACC = (FCON) * FACC ........ FMCA
;    -----    = (HL)  * FACC ........ FMXA
;          = (SP)  * FACC ........ FMSA
;          = BCDE  * FACC ........ FMRA
    JMP   FMCA
    JMP   FMXA
    JMP   FMSA
    JMP   FMRA

;    DIV:  FACC = (FCON) / FACC ........ FDCA
;    ----     = (HL)  / FACC ........ FDXA
;          = (SP)  / FACC ........ FDSA
;          = BCDE  / FACC ........ FDRA
    JMP   FDCA
    JMP   FDXA
    JMP   FDSA
    JMP   FDRA

;    TRIGONOMETRIC FUNCTIONS:
;    ------------------------

;    SIN:  FACC = SIN(FACC)   ........ FSID  DEG
;          = SIN(FACC)   ........ FSIN  RAD
    JMP   FSID
    JMP   FSIN

;    COS:  FACC = COS(FACC)   ........ FCOD  DEG
;          = COS(FACC)   ........ FCOS  RAD
    JMP   FCOD
    JMP   FCOS

;    TAN:  FACC = TAN(FACC)   ........ FTAD  DEG
;          = TAN(FACC)   ........ FTAN  RAD
    JMP   FTAD
    JMP   FTAN

;    ATN:  FACC = ATN(FACC)   ........ FATN  RAD
    JMP   FATN

;    STANDART FUNCTIONS:
;    -------------------

;    POWER: FACC = FACC ** BCDE  ........ FPXY
    JMP   FPXY

;    LN:   FACC = LN(FACC)    ........ FLN
    JMP   FLN

;    LOG:  FACC = LOG(FACC)   ........ FLOG
    JMP   FLOG

;    SQR:  FACC = SQR(FACC)   ........ FSQR
    JMP   FSQR

;    EXP:  FACC = EXP(FACC)   ........ FEXP
    JMP   FEXP

;    INT:  FACC = INT(FACC)   ........ FINT
    JMP   FINT

;    SGN:  FACC = SIGN(FACC)   ........ FSGN
    JMP   FSGN

;    ABS:  FACC = ABS(FACC)   ........ FABS
    JMP   FABS

;    NEG:  FACC = -FACC     ........ FNEG
    JMP   FNEG

;    COMPARE FACC WITH: (HL)    ....... FCM
;    ------------------ BCDE    ....... FCR
;             "0"(SET AF) ....... FSAF
    JMP   FCM
    JMP   FCR
    JMP   FSAF

;INTEL: FACC<X AF=0102; FACC=X AF=0056; FACC>X AF=FF87
;ZIL0G:      0100      0042      FFBF
;        Z:  0        1        0
;       CY:  0        0        1
;        P:  0(0)      1(E)      1(E)

;    READ/WRITE AND MOVE PROCEDURES:
;    -------------------------------

;    READ INPUT ASCII BUFFER    ........ FRD
;    WRITE OUTPUT ASCII BUFFER   ........ FWR
    JMP   FRD
    JMP   FWR

;    MOVE FACC TO STACK      ........ MAS
;    MOVE FACC TO BCDE       ........ MAR
;    MOVE FACC TO FXHL       ........ MAX
    JMP   MAS
    JMP   MAR
    JMP   MAX


;**************************************************************


;ADD FCON SUBROUTINE

;    (FCON)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FACA
;    (FACC)=(FCON)+(FACC)
;
FACA:  LHLD  FCON
;
;ADD FXHL SUBROUTINE
;
;    (HL)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FAXA
;    (FACC)=((HL))+(FACC)
;
FAXA:  CALL  MXR
;
;ADD FXSP SUBROUTINE
;
;    (SP)=(SOURCE ADDRESS)
;    JMP FASA
;    (FACC)=((SP))+(FACC)
;
    DB   21H
FASA:  POP   B
    POP   D
    JMP   FARA
;
;SUBTRACT FCON SUBROUTINE
;
;    (FCON)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FSCA
;    (FACC)=(FCON)-(FACC)
;
FSCA:  LHLD  FCON
;
;SUBTRACT FXHL SUBROUTINE
;
;    (HL)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FSXA
;    (FACC)-((HL))-(FACC)
;
FSXA:  CALL  MXR
;
;SUBTRACT FXSP SUBROUTINE
;
;    (SP)=(SOURCE ADDRESS)
;    JMP FSSA
;    (FACC)=((SP))-(FACC)
;
    DB   21H
FSSA:  POP   B
    POP   D
;
;SUBTRACT BCDE SUBROUTINE
;
;    (BCDE)=(SOUCE DATA)
;    CALL FSRA
;    (FACC)=(BCDE)-(FACC)
;
FSRA:  LXI   H,FACC+2
    MOV   A,M
    XRI   80H
    MOV   M,A
;
;ADD BCDE SUBROUTINE
;
;    (BCDE)=(SOURCE DATA)
;    CALL FARA
;    (FACC)=(BCDE)+(FACC)
FARA:  MOV   A,B
    ANA   A
    RZ
    LDA   FACC+3
    ANA   A
FAR1:  JZ   MRA
    SUB   B
    JNC   FAR2
    CMA
    INR   A
    PUSH  PSW
    CALL  MAER
    POP   PSW
FAR2:  CPI   19H
    RNC
    PUSH  PSW
    CALL  F$F
    MOV   H,A
    POP   PSW
    CALL  F$D
    ORA   H
    LXI   H,FACC
    JP   F$K
    CALL  F$B
    JNC   F$L2
    INX   H
    INR   M
    JZ   F$OV
    MVI   L,1
    CALL  F$D5
    JMP   F$L2
;
;MULTIPLY FCON SUBROUTINE
;
;    (FCON)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FMCA
;    (FACC)=(FCON)*(FACC)
;
FMCA:  LHLD  FCON

;MULTIPLY FXHL SUBROUTINE
;
;    (HL)*(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FMXA
;    (FACC)=((HL))*(FACC)
;
FMXA:  CALL  MXR
;
;MULTIPLY FXSP SUBROUTINE
;
;    (SP)=(SOURCE ADDRESS)
;    JMP FMSA
;    (FACC)=((SP))*(FACC)
;
    DB   21H
FMSA:  POP   B
    POP   D
;
;MULTIPLY BCDE SUBROUTINE
;
;    (BCDE)=(SOURCE DATA)
;    CALL FMRA
;    (FACC)=(BCDE)*(FACC)
;
FMRA:  CALL  FSAF
    RZ
FMR1:  MVI   L,0
    CALL  F$E
    MOV   A,C
    STA   FMD$
    XCHG
    SHLD  FMD$+1
    LXI   B,0
    MOV   D,B
    MOV   E,B
    LXI   H,F$K2
    PUSH  H 
    LXI   H,FMR2
    PUSH  H
    PUSH  H
    LXI   H,FACC
FMR2:  MOV   A,M
    INX   H
    ANA   A
    JZ   FMR6
    PUSH  H
    XCHG
    MVI   E,8
FMR3:  RAR
    MOV   D,A
    MOV   A,C
    JNC   FMR4
    PUSH  D
    XCHG
    LHLD  FMD$+1
    DAD   D
    PUSH  H
    LXI   H,FMD$
    ADC   M
    POP   H
    POP   D
FMR4:  RAR
    MOV   C,A
    MOV   A,H
    RAR
    MOV   H,A
    MOV   A,L
    RAR
    MOV   L,A
    MOV   A,B
    RAR
    MOV   B,A
    DCR   E
    MOV   A,D
    JNZ   FMR3
    XCHG
FMR5:  POP   H
    RET
FMR6:  MOV   B,E
    MOV   E,D
    MOV   D,C
    MOV   C,A
    RET
;
;DIVIDE FCON SUBROUTINE
;
;    (FCON)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FDCA
;    (FACC)=(FCON)/(FACC)
;
FDCA:  LHLD  FCON
;
;DIVIDE FXHL SUBROUTINE
;
;    (HL)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL FDXA
;    (FACC)=((HL))/(FACC)
;
FDXA:  CALL  MXR
;
;DIVIDE FXSP SUBROUTINE
;
;    (SP)=(SOURCE ADDRESS)
;    JMP FDSA
;    (FACC)=((SP))/(FACC)
;
    DB   21H
FDSA:  POP   B
    POP   D
;
;DIVIDE BCDE SUBROUTINE
;
;    (BCDE)=(SOURCE DATA)
;    CALL FDRA
;    (FACC)=(BCDE)/(FACC)
;
FDRA:  CALL  FSAF
    JZ   F$OV
    MVI   L,-1
    CALL  F$E
    INR   M
    INR   M
    DCX   H
    MOV   A,M
    STA   FMD$+2
    DCX   H
    MOV   A,M
    STA   FMD$+1
    DCX   H
    MOV   A,M
    STA   FMD$
    MOV   B,C
    XCHG
    XRA   A
    MOV   C,A
    MOV   D,A
    MOV   E,A
    STA   FMD$+3
FDR2:  PUSH  H
    PUSH  B
    PUSH  D
    XCHG
    LXI   H,FMD$
    MOV   A,E
    SUB   M
    MOV   E,A
    MOV   A,D
    INX   H
    SBB   M
    MOV   D,A
    MOV   A,B
    INX   H
    SBB   M
    MOV   B,A
    INX   H
    MOV   A,M
    SBI   0
    XCHG
    POP   D
    CMC
    JNC   FDR4
    STA   FMD$+3
    POP   PSW
    POP   PSW
    STC
    DB   0D2H
FDR4:  POP   B
    POP   H
    MOV   A,C
    INR   A
    DCR   A
    RAR
    JM   F$L3
    RAL
    MOV   A,E
    RAL
    MOV   E,A
    MOV   A,D
    RAL
    MOV   D,A
    MOV   A,C
    RAL
    MOV   C,A
    DAD   H
    MOV   A,B
    RAL
    MOV   B,A
    LDA   FMD$+3
    RAL
    STA   FMD$+3
    MOV   A,C
    ORA   D
    ORA   E
    JNZ   FDR2
    LDA   FACC+3
    DCR   A
    STA   FACC+3
    JNZ   FDR2
    JMP   F$OV
;
;APROXIMATE (X*X) CALCULATION SUBROUTINE
;
;    (HL)=(CONSTANT TABLE ADDRESS)
;    (FACC)=(X DATA)
;    CALL FCXX
;    (FACC)=(((C1XX+C2)XX+C3)XX+...)
;
FCXX:  CALL  MAS
    LXI   D,FMSA
    PUSH  D
    PUSH  H
    CALL  MAR
    CALL  FMRA
    POP   H
;
;APPROXIMATE (X) CALCULATION SUBROUTINE
;
;    (HL)=(CONSTANT TABLE ADDRESS)
;    (FACC)=(X DATA)
;    CALL FCX
;    (FACC)=(((C1X+C2)X+C3)X+...)
;
FCX:  CALL  MAS
    MOV   A,M
    INX   H
    CALL  MXA
    DB   6
FCX1:  POP   PSW
    POP   B
    POP   D
    DCR   A
    RZ
    PUSH  D
    PUSH  B
    PUSH  PSW
    PUSH  H
    CALL  FMRA
    POP   H
    CALL  MXR
    PUSH  H
    CALL  FARA
    POP   H
    JMP   FCX1
;
;GENERAL LOGARITHM SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FLOG
;    (FACC)=LOC(FACC)
;
FLOG:  MVI   A,1
    ANA   A
    JMP   FLN+1
;
;NATURAL LOGARITHM SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FLN
;    (FACC)=LN(FACC)
;
FLN:  XRA   A
    PUSH  PSW
    CALL  FSAF
    JPE   F$OV
    LXI   H,FACC+3
    MOV   A,M
    LXI   B,8035H
    LXI   D,04F3H
    SUB   B
    PUSH  PSW
    MOV   M,B
    PUSH  D
    PUSH  B
    CALL  FARA
    POP   B
    POP   D
    INR   B
    CALL  FDRA
    LXI   B,8100H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FSRA
    LXI   H,FLGT
    CALL  FCXX
    LXI   B,8080H
    LXI   D,0
    CALL  FARA
    POP   PSW
    CALL  FLN3
    POP   PSW
    JNZ   FLN2
FLN1:  LXI   B,8031H
    LXI   D,7218H
    JMP   FMRA
FLN2:  LXI   B,7F1AH
    LXI   D,209BH
    JMP   FMRA
FLN3:  CALL  MAS
    CALL  FSG1
    JMP   FASA
;
FLGT:  DB   3
    DB   0AAH,56H,19H,80H
    DB   0F1H,22H,76H,80H
    DB   45H,0AAH,38H,82H
;
;SQUARE ROOT SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FSQR
;    (FACC)=SQR(FACC)
;
FSQR:  CALL  MAR
    LXI   H,8000H
    SHLD  FACC+2
    MOV   H,L
    SHLD  FACC
    CALL  FSAF
    MOV   A,B
    JZ   FEXP
    JP   FSQ1
    ANA   A
    JP   F$OV
FSQ1:  ANA   A
    JZ   F$K5
    PUSH  D
    PUSH  B
    MOV   A,C
    ORI   7FH
    CALL  MAR
    JP   FSQ2
    PUSH  D
    PUSH  B
    CALL  FINT
    POP   B
    POP   D
    PUSH  PSW
    CALL  FCR
    POP   H
    MOV   A,H
    RAR
FSQ2:  POP   H
    SHLD  FACC+2
    POP   H
    SHLD  FACC
    CC   FSQ3
    CZ   FNEG
    LXI   H,FEXP
    PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    CALL  FLN 
    JMP   FMSA
FSQ3:  LXI   H,FNEG
    XTHL
    PCHL
;
;EXPONENTIAL SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FEXP
;    (FACC)=EXP(FACC)
;
FEXP:  CALL  MAS
    LXI   B,8138H
    LXI   D,0AA3BH
    CALL  FMRA
    LDA   FACC+3
    CPI   88H
    JNC   F$E1
    CALL  FINT
    ADI   82H
    JC   F$E1
    PUSH  PSW
    LXI   B,8100H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FARA
    CALL  FLN1
    POP   PSW
    POP   B
    POP   D
    PUSH  PSW
    CALL  FSRA
    LXI   H,FACC+2
    MOV   A,H
    XRI   80H
    MOV   M,A
    LXI   H,FEXT
    CALL  FCX
    LXI   D,0
    POP   B
    MOV   C,D
    JMP   FMRA
;
FEXT:  DB   8
    DB   40H,2EH,94H,74H
    DB   70H,4FH,2EH,77H
    DB   6EH,2,88H,7AH
    DB   0E6H,0A0H,2AH,7CH
    DB   50H,0AAH,0AAH,7EH
    DB   0FFH,0FFH,7FH,7FH
    DB   0,0,80H,81H
FONE:  DB   0,0,0,81H
FC05:  DB   0,0,0,80H
;
;INT FACC SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FINT
;    (FACC)=INT(FACC)
;
FINT:  LXI   H,FACC+3
    MOV   A,M
    CPI   98H
    LDA   FACC
    RNC
    MOV   A,M
    CALL  F$J
    MVI   M,98H
    MOV   A,E
    PUSH  PSW
    MOV   A,C
    RAL
    CALL  F$K1
    POP   PSW
    RET
;
;SGN INITIALIZE SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FSIG
;    (FACC)=SGN(FACC)
;
FSGN:  CALL  FSAF
FSG1:  MVI   B,88H
    LXI   D,0
FSG2:  LXI   H,FACC+3
    MOV   M,B
    MOV   C,A
    MVI   B,0
    INX   H
    MVI   M,80H
    RAL
    JMP   F$K1
;
;ABSOLUTE VALUE SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FABS
;    (FACC)=ABS(FACC)
;
FABS:  CALL  FSAF
    RP
;
;NEGATE FACC SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL=FNEG
;    (FACC)=-(FACC)
;
FNEG:  LXI   H,FACC+2
    MOV   A,M
	XRI   80H
    MOV   M,A
    RET
;
;COSIN SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA: DEGREE)
;    CALL FCOD
;    (FACC)=COS(FACC)
;
FCOD:  LXI   B,3734H
    LXI   D,0
    CALL  FARA
;
;SIN SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA: DEGREE)
;    CALL FSID
;    (FACC)=SIN(FACC)
;
FSID:  LXI   B,7B0EH
    LXI   D,0FA35H
    CALL  FMRA
    JMP   FSIN
;
;COSIN SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA: RADIAN)
;    CALL FCOS
;    (FACC)=COS(FACC)
;
FCOS:  LXI   B,8149H
    LXI   D,0FDBH
    CALL  FARA
;
;SIN SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA: RADIAN)
;    CALL FSIN
;    (FACC)=SIN(FACC)
;
FSIN:  LXI   B,8349H
    LXI   D,0FDBH
    CALL  MAER
    CALL  FDRA
    CALL  MAS
    CALL  FINT
    POP   B
    POP   D
    CALL  FSRA
    LXI   B,7F00H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FSRA
    CALL  FSAF
    STC
    JP   FSI1
    LXI   B,8000H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FARA
    CALL  FSAF
    ANA   A
FSI1:  PUSH  PSW
    CP   FNEG
    LXI   B,7F00H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FARA
    POP   PSW
    CNC   FNEG
    LXI   H,FSIT
    JMP   FCXX
;
FSIT:  DB   5
    DB   0BAH,0D7H,1EH,86H
    DB   64H,26H,99H,87H
    DB   58H,34H,23H,87H
    DB   0E0H,5DH,0A5H,86H
    DB   0DAH,0FH,49H,83H
;
;
;TANGENTH SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA:DEGREE)
;    CALL FTAD
;    (FACC)=TAN(FACC)
;
FTAD:  LXI   B,7B0EH
    LXI   D,0FA35H
    CALL  FMRA
;
;TANGENTH SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA: RADIAN)
;    CALL FTAN
;    (FACC)=TAN(FACC)
;
FTAN:  CALL  MAS
    CALL  FSIN
    POP   B
    POP   H
    CALL  MAS
    XCHG
    CALL  MRA
    CALL  FCOS
    JMP   FDSA
;
;ARCTAN SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FATN
;    (FACC)=ATN(FACC)
;
FATN:  CALL  FSAF
    CM   FSQ3
    CM   FNEG
    LDA   FACC+3
    CPI   81H
    JC   FAT1
    LXI   B,8100H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FDRA
    LXI   H,FSRA
    PUSH  H
FAT1:  LXI   H,FATT
    CALL  FCXX
    LXI   B,8149H
    LXI   D,0FDBH
    RET
;
FATT:  DB   9
    DB   4AH,0D7H,3BH,78H
    DB   2,6EH,84H,7BH
    DB   -2,0C1H,2FH,7CH
    DB   74H,31H,9AH,7DH
    DB   84H,3DH,5AH,7DH
    DB   0C8H,7FH,91H,7EH
    DB   0E4H,0BBH,4CH,7EH
    DB   6CH,0AAH,0AAH,7FH
    DB   0,0,0,81H
;
;GENERAL POWEP SUBROUTINE
;    (FACC)=(X DATA)
;    (BCDE)=(Y DATA)
;    CALL FPXY
;    (FACC)=X**Y
;
FPXY:  LXI   H,FEXP
    PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    CALL  FLN
    JMP   FMSA
;
;SET AF SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)    S
;    CALL  FSAF       Z C P
;    IF FACC>0 THEN AF=0102  0 0 0
;     FACC=0   AF=0056  1 0 1
;     FACC<0   AF=FF87  0 1 1
;
FSAF:  LDA   FACC+3
    ANA   A
    JNZ   FSAF1
    RET
FSAF1: LDA   FACC+2
    DB   -2
    CMA
    RAL
FSAF2: SBB   A
FSAF3: CALL  FSAF5
    RNZ
    INR   A
Z80:
FSAF5: PUSH  H
    PUSH  PSW
    POP   H
    ANA   A
    MOV   A,L
    JPE   FSAF6
    ANI   11111011B
    JMP   FSAF7
FSAF6: ORI   00000100B
FSAF7: MOV   L,A
    PUSH  H
    POP   PSW
    POP   H
    RET
;
;F$B SUBROUTINE
;
F$B:  MOV   A,M
    ADD   E
    MOV   E,A
    INX   H
    MOV   A,M
    ADC   D
    MOV   D,A
    INX   H
    MOV   A,M
    ADC   C
    MOV   C,A
    RET
;
;F$C SUBROUTINE
;
F$C:  LXI   H,FACC+4
    MOV   A,M
    CMA
    MOV   M,A
    XRA   A
    MOV   L,A
    SUB   B
    MOV   B,A
    MOV   A,L
    SBB   E
    MOV   E,A
    MOV   A,L
    SBB   D
    MOV   D,A
    MOV   A,L
    SBB   C
    MOV   C,A
    RET
;
;F$D SUBROUTINE
;
F$D:  MVI   B,0
F$D1:  SUI   8
F$D2:  JC   F$D3
    MOV   B,E
    MOV   E,D
    MOV   D,C
    MVI   C,0
    JMP   F$D1
F$D3:  ADI   9
    MOV   L,A
F$D4:  XRA   A
    DCR   L
    RZ
    MOV   A,C
F$D5:  RAR
    MOV   C,A
    MOV   A,D
    RAR
    MOV   D,A
    MOV   A,E
    RAR
    MOV   E,A
    MOV   A,B
    RAR
    MOV   B,A
    JMP   F$D4
;
;F$E SUBROUTINE
;
F$E:  MOV   A,B
    ANA   A
    JZ   F$E3
    MOV   A,L
    LXI   H,FACC+3
    XRA   M
    ADD   B
    MOV   B,A
    RAR
    XRA   B
    MOV   A,B
    JP   F$E2
    ADI   80H
    MOV   M,A
    JZ   FMR5
    CALL  F$F
    MOV   M,A
    DCX   H
    RET
F$E1:  CALL  FSAF
    CMA
    POP   H
F$E2:  ANA   A
F$E3:  POP   H
    JP   F$K4
    JMP   F$OV
;
;F$F SUBROUTINE
;
F$F:  LXI   H,FACC+2
    MOV   A,M
    RLC
    STC
    RAR
    MOV   M,A
    CMC
    RAR
    INX   H
    INX   H
    MOV   M,A
    MOV   A,C
    RLC
    STC
    RAR
    MOV   C,A
    RAR
    XRA   M
    RET
;
;
;COMPARE FXHL SUBROUTINE
;
;    (HL)=(SOURCE ADDRESS)
;    CALL  FCX
;    (FACC)=((HL)) ?
;
FCM:  CALL  MXR
;
;COMPARE BCDE SUBROUTINE
;
;    (BCDE)=(SOURCE DATA)
;    CALL FCR           S
;    (FACC)-(BCDE) ?       Z C P
;    IF FACC<BCDE THEN AF=0102  0 0 0
;     FACC=BCDE   AF=0056  1 0 1
;     FACC>BCDE   AF=FF87  0 1 1
;
FCR:  MOV   A,B
    ANA   A
    JZ   FSAF
    LXI   H,FSAF1+4
    PUSH  H
    CALL  FSAF
    MOV   A,C
    RZ
    LXI   H,FACC+2
    XRA   M
    MOV   A,C
    RM
    CALL  F$H
    RAR
    XRA   C
    RET
;
;F$H SUBROUTINE
;
F$H:  INX   H
    MOV   A,B
    CMP   M
    RNZ
    DCX   H
    MOV   A,C
    CMP   M
    RNZ
    DCX   H
    MOV   A,D
    CMP   M
    RNZ
    DCX   H
    MOV   A,E
    SUB   M
    RNZ
    POP   H
    POP   H
    RET
;
;FIX FACC SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FFIX
;    (BCDE)=FIX(FACC)
;
FFIX:  LDA   FACC+3
;
F$J:  MOV   B,A
    MOV   C,A
    MOV   D,A
    MOV   E,A
    ANA   A
    RZ
    PUSH  H
    CALL  MAR
    CALL  F$F
    XRA   M
    MOV   H,A
    CM   F$J1 
    MVI   A,98H 
    SUB   B
    CALL  F$D
    MOV   A,H
    RAL
    CC   F$M
    MVI   B,0
    CC   F$C
    POP   H
    RET
F$J1:  DCX   D
    MOV   A,D
    ANA   E
    INR   A
    RNZ
    DCX   B
    RET
;
;    FLOAT(HL) SUBROUTINE
;
;    (HL)=(SOURCE DATA)
;    CALL FFLO
;    (FACC)=FLOAT(HL)
;
FFLO:  XCHG
    XRA   A
    MVI   B,98H
    CALL  FSG2
    RET
;
;F$K SUBROUTINE
;
F$K:  XRA   A
    SUB   B
    MOV   B,A
    MOV   A,M
    SBB   E
    MOV   E,A
    INX   H
    MOV   A,M
    SBB   D
    MOV   D,A
    INX   H
    MOV   A,M
    SBB   C
    MOV   C,A
F$K1:  CC   F$C
F$K2:  MOV   L,B
    MOV   H,E
    XRA   A
F$K3:  MOV   B,A
    MOV   A,C
    ANA   A
    JNZ   F$L1
    MOV   C,D
    MOV   D,H
    MOV   H,L
    MOV   L,A
    MOV   A,B
    SUI   8
    CPI   0E0H
    JNZ   F$K3
F$K4:  XRA   A
F$K5:  STA   FACC+3
    RET
;
;F$L SUBROUTINE
;
F$L:  DCR   B
    DAD   H
    MOV   A,D
    RAL
    MOV   D,A
    MOV   A,C
    ADC   A
    MOV   C,A
F$L1:  JP   F$L
    MOV   A,B
    MOV   E,H
    MOV   B,L
    ANA   A
    JZ   F$L2
    LXI   H,FACC+3
    ADD   M
    MOV   M,A
    JNC   F$K4
    RZ
F$L2:  MOV   A,B
F$L3:  LXI   H,FACC+3
    ANA   A
    CM   F$M
    MOV   B,M
    INX   H
    MOV   A,M
    ANI   80H
    XRA   C
    MOV   C,A
    JMP   MRA
;
;F$M SUBROUTINE
;
F$M:  INR   E
    RNZ
    INR   D
    RNZ
    INR   C
    RNZ
    MVI   C,80H
    INR   M
    RNZ
    JMP   F$OV
;
;F$N SUBROUTINE
;
F$N:  CALL  MAR
    MOV   A,B
    ANA   A
    RZ
    ADI   2
    JC   F$OV
    MOV   B,A
    CALL  FARA
    LXI   H,FACC+3
    INR   M
    RNZ
    JMP   F$OV
;
;F$O SUBROUTINE
;
F$O:  INX   H
F$O1:  MOV   A,M
    CPI   ':'
    RNC
    CPI   ' '
    JZ   F$O
    CPI   '0'
    CMC
    INR   A
    DCR   A
    RET
;
;MOVE FACC TO STACK SUBROUTINE
;
MAS:  XCHG
    LHLD  FACC
    XTHL
    PUSH  H
    LHLD  FACC+2
    XTHL
    PUSH  H
    XCHG
    RET
;
;MOVE STACK TO FACC SUBROUTINE
;
MSA:  XCHG
    POP   H
    XTHL
    SHLD  FACC+2
    POP   H
    XTHL
    SHLD  FACC
    XCHG
    RET
;
;MOVE FXDE TO FXHL SUBROUTINE
;
MXX:  LDAX  D
    MOV   M,A
    INX   D
    INX   H
    LDAX  D
    MOV   M,A
    INX   D
    INX   H
    LDAX  D
    MOV   M,A
    INX   D
    INX   H
    LDAX  D
    MOV   M,A
    INX   D
    INX   H
    RET
;
;MOVE FXHL TO FACC SUBROUTINE
;
MXA:  CALL  MXR
;
;MOVE BCDE TO FACC SUBROUTINE
;
MRA:  XCHG
    SHLD  FACC
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    SHLD  FACC+2
    XCHG
    RET
;
;MOVE FACC TO BCDE SUBROUTINE
;
MAR:  LXI   H,FACC
;
;MOVE FXHL TO BCDE SUBROUTINE
;
MXR:  MOV   E,M
    INX   H
    MOV   D,M
    INX   H
    MOV   C,M
    INX   H
    MOV   B,M
    INX   H
    RET
;
; MOVE FACC TO FXHL SUBROUTINE
;
MAX:  LDA   FACC
    MOV   M,A
    INX   H
    LDA   FACC+1
    MOV   M,A
    INX   H
    LDA   FACC+2
    MOV   M,A
    INX   H
    LDA   FACC+3
    MOV   M,A
    INX   H
    RET
;
;MOVE FXHL TO FACC SUBROUTINE
;
MXA1:  MOV   A,M
    STA   FACC
    INX   H
    MOV   A,M
    STA   FACC+1
    INX   H
    MOV   A,M
    STA   FACC+2
    INX   H
    MOV   A,M
    STA   FACC+3
    INX   H
    RET
;
;EXCHANGE FACC AND BCDE SUBROUTINE
;
MAER:  LXI   H,FACC
;
;EXCHANGE FXHL AND BCDE SUBROUTINE
;
MXER:  MOV   A,E
    MOV   E,M
    MOV   M,A
    INX   H
    MOV   A,D
    MOV   D,M
    MOV   M,A
    INX   H
    MOV   A,C
    MOV   C,M
    MOV   M,A
    INX   H
    MOV   A,B
    MOV   B,M
    MOV   M,A
    INX   H
    RET
;
;FLOATING READ SUBROUTINE
;
;    (HL)=(INPUT ASCII BUFFER ADDRESS)
;    CALL FRD
;    (FACC)=FLOAT((HL))
;
FRD:  MOV   A,M
    CPI   '-'
    PUSH  PSW
    JZ   FRD1
    CPI   '+'
    JZ   FRD1
    DCX   H
FRD1:  XRA   A
    STA   FACC+3
    MOV   B,A
    MOV   D,A
    MOV   E,A
    CMA
    MOV   C,A
FRD2:  CALL  F$O
    JC   FRD10
    CPI   '.'
    JZ   FRD4
    CPI   'E'
    JNZ   FRD5
    CALL  F$O
    PUSH  H
    LXI   H,FRD3
    XTHL
    DCR   D
    CPI   '-'
    RZ
    INR   D
    CPI   '+'
    RZ
    POP   PSW
    DCX   H
FRD3:  CALL  F$O
    JC   FRD11
    INR   D
    JNZ   FRD5
    XRA   A
    SUB   E
    MOV   E,A
    INR   C
FRD4:  INR   C
    JZ   FRD2
FRD5:  PUSH  H
    MOV   A,E
    SUB   B
FRD6:  CP   FRD8
    JP   FRD7
    PUSH  PSW
    LXI   B,8420H
    LXI   D,0
    CALL  MAER
    CALL  FDRA
    POP   PSW
    INR   A
FRD7:  JNZ   FRD6
    POP   D
    POP   PSW
    CZ   FNEG
    XCHG
    RET
FRD8:  RZ
FRD9:  PUSH  PSW
    CALL  F$N
    POP   PSW
    DCR   A
    RET
FRD10: PUSH  D
    MOV   D,A
    MOV   A,B
    ADC   C
    MOV   B,A
    PUSH  B
    PUSH  H
    PUSH  D
    CALL  F$N
    POP   PSW
    SUI   30H
    CALL  MAS
    CALL  FSG1
    POP   B
    POP   D
    CALL  FARA
    POP   H
    POP   B
    POP   D
    JMP   FRD2
FRD11: MOV   A,E
    RLC
    RLC
    ADD   E
    RLC
    ADD   M
    SUI   30H
    MOV   E,A
    JMP   FRD3
;
;FLOATING WRITE SUBROUTINE
;
;    (FACC)=(SOURCE DATA)
;    CALL FWR
;    (WRBF)=ASCII(FACC)
;    FACC UNDEFINED
;
FWR:  LXI   H,WRBF
    PUSH  H
    CALL  FSAF
    MVI   M,' '
    JP   FWR1
    MVI   M,'-'
FWR1:  INX   H
    MVI   M,30H
    JZ   FWR12
    PUSH  H
    CM   FNEG
    XRA   A
    PUSH  PSW
    CALL  FWR14
FWR2:  LXI   B,9143H
    LXI   D,4FF8H
    CALL  FCR
    JPO   FWR4
    POP   PSW
    CALL  FRD9
    PUSH  PSW
    JMP   FWR2
FWR3:  CALL  MAR
    LXI   H,0
    SHLD  FACC
    LXI   H,8420H
    SHLD  FACC+2
    CALL  FDRA
    POP   PSW
    INR   A
    PUSH  PSW
    CALL  FWR14
FWR4:  LXI   B,8000H
    MOV   D,C
    MOV   E,C
    CALL  FARA
    INR   A
    CALL  F$J
    CALL  MRA
    LXI   B,0306H
    POP   PSW
    ADD   C
    INR   A
    JM   FWR5
    CPI   8
    JNC   FWR5
    INR   A
    MOV   B,A
    MVI   A,2
FWR5:  DCR   A
    DCR   A
    POP   H
    PUSH  PSW
    LXI   D,FWRC
    DCR   B
    JNZ   FWR6
    MVI   M,'.'
    INX   H
    MVI   M,'0'
    INX   H
FWR6:  DCR   B
    MVI   M,'.'
    JNZ   $+4
    INX   H
    PUSH  B
    PUSH  H
    PUSH  D
    CALL  MAR
    POP   H
    MVI   B,2FH
FWR7:  INR   B
    MOV   A,E
    SUB   M
    MOV   E,A
    INX   H
    MOV   A,D
    SBB   M
    MOV   D,A
    INX   H
    MOV   A,C
    SBB   M
    MOV   C,A
    DCX   H
    DCX   H
    JNC   FWR7
    CALL  F$B
    INX   H
    CALL  MRA
    XCHG
    POP   H
    MOV   M,B
    INX   H
    POP   B
    DCR   C
    JNZ   FWR6
    DCR   B
    JZ   FWR9
FWR8:  DCX   H
    MOV   A,M
    CPI   30H
    JZ   FWR8
    CPI   '.'
    JZ   $+4
    INX   H
FWR9:  POP   PSW
    JZ   FWR13
    MVI   M,'E'
    INX   H
    MVI   M,'+'
    JP   FWR10
    MVI   M,'-'
    CMA
    INR   A
FWR10: MVI   B,2FH
FWR11: INR   B
    SUI   10
    JNC   FWR11
    ADI   3AH
    INX   H
    MOV   M,B
FWR12: INX   H
    MOV   M,A
    INX   H
FWR13: MOV   M,C
    POP   H
    RET
;
FWR14: LXI   B,9474H
    LXI   D,23F7H
    CALL  FCR
    POP   H
    JPO   FWR3
    PCHL
;
FWRC:  DB   0A0H,86H,1,10H
    DB   27H,0,0E8H,3
    DB   0,64H,0,0
    DB   0AH,0,0,1
    DB   0,0
;
;
;F$OV SUBROUTINE
;
F$OV:  JMP   MONIT
;
@@@@@  EQU   $-1
;
;RAM  AREA
    ORG   RAM
;
FCON:  DS   2
FACC:  DS   5    ;FLOATING ACCUMULATOR
WRBF:  DS   14    ;OUTPUT ASCII BUFFER (NUMERIC)
ASCBF: DS   14    ;INPUT ASCII BUFFER (NUMERIC)
FMD$:  DS   4    ;WORKING AREA 
;
RAMNEX EQU   $    ;NEXT RAM CELL

    END
ARITMETIKA V PEVNÉ ŘÁDOVÉ ČÁRCE

Aritmetika v pevné řádové čárce je prakticky knihovna podprogramů, které umožňují provádět základní aritmetické operace v pevné řádové čárce.

Názvy podprogramů, které tyto operace řeší, jsou uvedeny v následující tabulce:

     OPERACE     NÁZEV PODPROGRAMU
    ------------------------------------
     Sečítání        PLUS
     Odečítáni       DSUB
     Násobení        MUL
     Dělení         DIV
     Procenta        PROC
     Doplněk        COMP
     Srovnání        EQUAL

     PŘEVODY (v rozsahu 16 bitů)
    ------------------------------------
     BINAR/DEC       BINDE
     DEC/BINAR       DEBIN

Všechny podprogramy knihovny mají přesně definovány své vstupy a výstupy. Vstupem jsot operandy operací, výstupem je potom výsledek. Podprogramy předpokládají vstup a dávají výstup do registrových párů, a to v binárním tvaru.

Aby bylo možno operandy operací zadávat desítkově a stejně tak zobrazovat výsledek, obsahuje knihovna rovněž podprogramy BINDE a DEBIN. Tyto realizují převody v rozsahu 16 bitů z binárního do dekadického tvaru a naopak.

Výše uvedené podprogramy knihovny pracuji s čísly v rozsahu <0 – 65535>. Znaménkový bit není uvažován, všech 16 bitů představuje platná místa. Tyto podprogramy tedy samostatně neřeší aritmetiku v pevné řádové čárce na požadované úrovni - tj s ošetřením znaménka na vstupu i výstupu. Proto byly do knihovny zařazeny také dva podprogramy PRIK1, PRUC2 řešící aritmetiku již s uvedenými požadavky v pevné řádové čárce. V rozsahu <0 - 32767> (15 bitová, 16. bit je uvažován pro znaménko). Oba podprogramy budou popsány později.

Poznámka:

Podprogram pro operace násobení dává výsledek do dvou reg. párů . Podobně podprogram pro dělení předpokládá dělenec ve dvou registrových párech <HLDE> . Je tedy možno při násobeni a následném dělení uchovat všechna platná místa! Jako příklad lze uvést převod "cm" na "palce":

    .
    .
    .
    LHLD 	cm   ; HL = převáděná hodnota 2540 CM
    LXI   B,100  ; *100
    CALL  MUL   ; výsledek HLDE = 254000
    LXI   B,254  ; :254
    CALL  DIV   ; HL = HLDE:BC
    SHLD  palce  ; výsledek v palcích: 1000
    .        ; DE = zbytek

Z příkladu je zřejmé, že rozsah výsledku při násobení a dělence při dělení umožňuje uchování všech platných míst a tím nezkreslení výsledku.

Velkou výhodou "knihovny" je skutečnost, že podprogramy řešící jednotlivé aritmetické operace jsou až na podprogram pro výpočet procent na sobě nezávislé.

Mohou být tedy použity i samostatně (podprogram pro výpočet procent využívá podprogramy násobeni a děleni).

Knihovna je přeložena a umístěna v paměti od adresy 7000. Použitím direktivy ORG ji lze přeložit a pak umístit na libovolné místo paměti. V úvodu, tedy od adresy 7000H, začíná tabulka skoků na jednotlivé podprogramy. Je vhodné si například zadanou knihovnu podprogramů umístit na konec operační paměti a pomocí tabulky skoků se odvolávat na jednotlivé podprogramy - aritmetické operace.


Popis jednotlivých podprogramů knihovny

DEBIN

Provádí převod dekadického čísla na binární. Vstupem je dekadické číslo v rozsahu <0,65535 >. Spodní čtyři řády dekadického čísla vstupuji v reg. páru <HL> . Pátý řád (nejvyšší) pak v registru <A > .

Binární tvar vystupuje v registrovém páru-< HL> . Podprogram mění obsah stavového slova <PSW> '


BINDE

Provádí převod binárního čísla na dekadické. Vstupem je binární číslo v rozsahu 16 bitů uložené v reg. páru <HL>. Výstupem je dekadické číslo v rozsahu <0,65535>. Spodní čtyři řády jsou uloženy do reg. páru <HL> , pátý řád (nejvyšší) je uložen do registru <A> . Podprogram mění obsah stavového slova <PSW>.


COMP

Provádí, dvojkový doplněk obsahu reg. páru <HL>. Mění obsah stavového slova <PSW>.

Mezní hodnoty:   0     výsledek:   0
          65535           1
          1             65535

PLUS

Provádí součet dvou čísel v binárním tvaru. Oba operandy i výsledek jsou v rozsahu,16 bitů. Vstupní hodnoty jsou v reg. párech <HL> a <BC> . Výsledek je uložen do reg. páru <HL> .

Podprogram mění v obsahu stavového slova <PSW> pouze hodnotu příznaku CY. V případě, že příznak CY = 1, došlo k přetečení.


DSUB

Provádí rozdíl dvou čísel v binárním tvaru.

Vstup: menšenec v reg. páru <HL>
    menši tel v reg. Páru <DE>
Výstup: rozdíl do reg. páru <HL>

Podprogram mění obsah stavového slova <PSW>

Příznak CY udává vztah mezi menšencem a menšitelem dle následující tabulky:

menšenec > menšitel    CY = 0    Z = 0
menšenec < menšitel    CY = 1    Z = 0
menšenec = menšitel    CY = 0    Z = 1

(v případě rovnosti obou operandů rozhoduje příznak nuly Z).


EQUAL

Provádí porovnáni dvou čísel v binárním tvaru. Porovnané hodnoty jsou v reg. párech <HL> a <DE> . Výsledkem operace je nastaveni příznaků CY, Z dle následující tabulky:

    Z = 1   CY = 0   HL = DE
    Z = 0   CY = 0   HL > DE
    Z = 0   CY = 1   HL < DE

Obsahy reg. párů <HL>, jsou zachovány, mění se obsah stavového slova PSW


MUL

Provádí součin dvou čísel v binárním tvaru. Vstupní hodno ty v rozsahu 16 bitů jsou v reg. párech <HL>, <BC>. Výsledek v rozsahu 32 bitů je dán do 2 reg. párů <HLDE> . Podprogram mění obsah stavového slova <PSW> .


DIV

Provádí podil dvou čišel v binárním tvaru.

Vstup: dělenec v rozsahu 32 bitů je ve 2 reg. párech <HLDE>
    dělitel v rozsahu 16 bitů je v reg. páru <BC>
Výstup: podil v rozsahu 16 bitů je v reg. páru <HL>
    zbytek v rozsahu 16 bitů je v reg. páru <DE>

Dělení nulou není ošetřováno, dává výsledek 65535. Podprogram mění obsah stavového slova <PSW>.


PROC

Provádí výpočet procentového základu.

Vstup: procentová část v reg. páru <HL>
    počet procent v reg. páru <BC>
Výstup: procentový základ v reg. Páru<HL>

Podprogram mění obsah stavového slova <PSW>

Poznámka:

 1. Pro počet procent = 0 dává základ = 65535
 2. Při překročeni rozsahu dává základ = 65535


Nyní popíšeme podprogramy PRIK1, PRIK2 představující aritmetiku v pevné řádové čárce v rozsahu 0 - 32767 (15 bitová, 16. bit je uvažován pro znaménko). Oba využívají plně výše popsané podprogramy knihovny.


PRIK1

Je uložen od adresy 7400H. Po spuštěni umožňuje provádět uvedené aritmetické a logické operace.

Operandy a operace se zadávají z klávesnice, výsledek se zobrazí na displeji. Zadání i výstup se provádí v BCD kódu. Vstup cifer operandu i znaménka je realizován službou monitoru CINCR v podprogramu READ.

Operandy se zadávají po znaku ' : 'Nejvíce je možno zadat 5ciferné číslo. Vstup operandu se ukončuje znakem 'SP' (mezera) nebo automaticky po zadání 5. cifry. Operace se zadává po znaku ' - ' dle následující tabulky:

    sčítání .................... + (SECII)
    odčítání ................... - (MI)
    násobení ................... * (NA)
    dělení ..................... : (DEL)
    procenta ................... % (PROCC)
    negace...................... N (NEG)
    srovnáni ................... E (SROV)

V závorce jsou názvy podprogramů řešící dané operace. Tyto před vyvoláním vlastních podprogramů knihovny provádějí určité předzpracování související s ošetřením znaménka. Výstup znaku znaménka ' - ' (' + ' nevystupuje) a hodnoty výsledku je realizován posloupností příkazů začínajících návěštím EX:, která je aktivována instrukcí RET. Potom je podprogram opět připraven pro další vstup, což oznámí vypsáním znaku ' : ' na obrazovku.


Příklady vstupu:

1. Požadovaná operace:    -2*5
  způsob zadání       :-2
               :5
výsledek           -*=-0010

2. Požadovaná operace:    12800:4
  způsob zadání:       :12800
               :4
  výsledek          -:=3200

3. Přiklad chybného zadání:
  požadovaná operace:    35000+15
  způsob zadání:       :35000
               :15
  výsledek          -+=-2222

  1 . operand zadán mimo rozsah <0 – 32767>. Pak výsledek chybný !

Operace negace 'N ' provádí negování zadaného operandu.


Přiklad:

Požadovaná operace:      Negace  (-75)
zadání:            :-75
               :0
               -n=0075

Prakticky se tedy jedná o změnu znaménka. Negace se provádí pouze z 1. operandu, 2. operand je v tomto případě bezvýznamní.

Zadáním znaku '%' jako operace se provede výpočet procentového základu ze zadané procentové části - 1 . operand a počtu procent - 2. operand.

Přiklad:

Požadovaná operace:      procent, část. .50
               počet procent. .5
               procent, základ .?
zadáni:            :50
               :5
               -%=1 000

Výsledkem operace SROV je nastaveni příznaků CY, Z. V tomto případě je výstupem hodnota příznaků Z, CY dle registru příznaku (význam BITU; S;Z;0;AC;0;P;1;CY;).

Přiklad:

=0<SP>=10<SP>=0<SP>=10<CR>
Z=1  CY=0

Z toho vyplývá, že operandy jsou shodné.

Výstup se zobrazuje na 4 nebo 6 dekadických míst. Operandy jsou zadávány dekadicky, podprogramy knihovny pracují s binárními; operandy. Převody realizují podprogramy DEBIN a BINDE.

PRIK2

Je uložen od adresy 760CH. Tento podprogram je obdobou PRIK1 v tom smyslu, že řeší operace aritmetiky v pevné řádové čárce v rozsahu <0 - 32767> . Nemá však ošetřeno zadáváni operandu, operace a výstup výsledku.

Operandy a znaménko předpokládá připravené v registrech.

1. operand ..... reg. pár <HL>
2. operand ..... reg. Pár <BC>

(znaménka operandů jsou v 16. bitu, hodnota pak v 15 zbývajících významových bitech).

Znak operace.....reg. <A>

Podobně výstup dává do reg. páru se znaménkem v 16. bitu.

Tento podprogram netvoři samostatný spustitelný celek, jako tomu bylo u PRIK1. Je naopak určen pro využiti jako modul s pevně definovanými vstupy a výstupem.

Poznámka;

Podprogramy PRIK1 a PRIK2 využívají rovněž služeb monitoru (např. CINCR, CO ...). Tabulka použitých služeb je za podprogramem PRIK2.

 SAPI-1
 TESLA ELTOS OBOROVÝ PODNIK DIZ

I-------------------------------------------------------I
I VÝVOJ: TESIA-ELSTROJ, KÚO, KONCERN ES        I
I VÝROBA: TESLA LIBEREC k. p.              I
I DODÁVÁ: TESLA ELTOS,                 I
I    DODAVATELSKO INŽENÝRSKÝ ZÁVOD         I
I    poštovní schránka 27, pošta 45, 145 00 PRAHA 4 I
I-------------------------------------------------------I

(C) TESIA ELTOS 1985OBSAH

 1. NÁVOD K PROGRAMU GENCODE
 2. PRINTER - program pro tisk souborů
 3. COPIER - program pro kopírování souborů
 4. OVLADAČ DÁLNOPISU T-100
 5. ARITMETIKA V POHYBLIVÉ ŘÁDOVÉ ČÁRCE
 6. ARITMETIKA V PEVNÉ ŘÁDOVÉ ČÁRCE


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / Dokumentace programůSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz