ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / BASIMS V4.0
BASIMS může běžet pouze pod MONITORem V4.x a !!! MIKOSem V4.0F !!! a to kvůli tomu že přílepek pro podporu IMS-2 přes desku DPS-1 se přímo odkazuje na několik podprogramů v MIKOSu V4.0F.

Návod


  ROZSIRENI BASICU V4.0 PRO SPOLUPRACI S DESKOU DPS-1 PRO IMS-2 (IEEE 488)
  ========================================================================


	PREDEM BYCH RAD UPOZORNIL VSECHNY UZIVATELE, ZE JAK BYLO KONSTATOVANO
 V AR ING.SMUTNYM, DESKA DPS-1 MUZE PRACOVAT V SYSTEMU SAPI-1 POUZE JAKO
 RIDIC (CONTROLER) A NEMUZE BYT POUZITA JAKO STANDARTNI PERIFERIE PRO SBERNI-
CI IMS-2.
	PRI UVAHACH O SIRI SOFTWARE JSME POSTUPNE DOSPELI K NAZORU, ZE 90 %
UZIVATELU POSTACUJE DESKA I S TIMTO OMEZENIM, TZN. ZE JE SCHOPNA PRISTROJE 
S NI SPOLUPRACUJICI NAADRESOVAT, VYSLAT JIM POTREBNE PRIKAZY A PREVZIT OD 
NICH NAMERENA DATA. 


	PRIKAZY PRO IMS-2 V BASICU V4.0
	===============================
	ABYCHOM SE VYHNULI SLOZITYM UPRAVAM BASICU, NAHRADILI JSME KLICOVE 
SLOVO E D I T KLICOVYM SLOVEM I M S #. (EDITACNI FUNKCE LZE TEDY NADALE
VOLAT POUZE POMOCI KLICOVEHO SLOVA @ ).PRIKAZY PRO IMS-2 TEDY VYPADAJI TAKTO
 - KLICOVE SLOVO NASLEDOVANE PISMENEM FUNKCE A PRIPADNYMI PARAMETRY.

 1. - IMS# N		-PROVEDE NULOVANI SBERNICE POMOCI SIGNALU IFC

 2. - IMS# O ADR ; SEZNAM
			- O (OUTPUT)
			- ADR - V ROZSAHU 0-30 (PRI PREKROCENI MEZI JE HLA-
			 SENO SN ERROR)
			- SEZNAM - STEJNE JAKO V PRIKAZU PRINT

			- TENTO PRIKAZ ZPUSOBI NAADRESOVANI PRISTROJE S ADRE-
			 SOU (ADR) JAKO POSLUCHACE A VYSLANI POZADOVANEHO
			 PRIKAZU NEBO DAT

 3. - IMS# T ADR	- TENTO PRIKAZ PROVEDE NAADRESOVANI PRISTRIJE S ADRE-
			 SOU (ADR) JAKO MLUVCIHO A DESKY DPS-1 JAKO POSLUCHACE

 4. - IMS# I SEZNAM STRINGOVYCH PROMENNYCH
			- I (INPUT)
			- SEZNAM S T R I N G O V Y C H PROMENNYCH   !!!
			 DATA VSTUPUJICI DO POCITACE JSOU NACITANA JAKO 
			 RETEZCE ZNAKU ASCII A LZE JE PROTO PRIRADIT POUZE
			 RETEZCOVYM PROMENNYM (POLIM RET. PROMENNYCH) A DAL-
			 SI ZPRACOVANI PROVEST V BASICU POMOCI RETEZCOVYCH
			 FUNKCI (JEDNA-LI SE O ZNAKOVE UDAJE) CI POMOCI
			 FUNKCE V A L (JEDNA-LI SE O CISELNE UDAJE)

	VSECHNY PRIKAZY KROME IMS# I LZE POUZIT I V DIALOGOVEM REZIMU.


	PRIKLAD PROGRAMU PRO SPOLUPRACI SAPI-1 S VOLTMETREM M1T330 
	==========================================================

1000 REM IMS-2<==>M1T330 -ADR 3
1010 IMS# N
1020 IMS# O3;"R4D0E" ! R4-AUT.VOLBA ROZSAHU,D0-BEZ FILTRU,E-1 MERENI
1030 IMS# T3
1040 IMS# I A$    ! VSTUP NAMERENEHO UDAJE
1050 PRINT A$


 PO RUN
V+1.2564E+1   - MERENE NAPETI JE 12.564 V


	MOZNE PROGRAMOVE CHYBY
	======================
 - JE NUTNE PRECIST Z PRISTROJE PRESNE STEJNY POCET UDAJU, KTERY JSME OD NEJ
  NAPROGRAMOVANIM VYZADALI
 - BUDEME-LI POZADOVAT VETSI POCET UDAJU - PROGRAM SE ZABLOKUJE !
 - BUDEME-LI VYZADOVAT MENSI POCET UDAJU - MUZE U NEKTERYCH PRISTROJU 
   DOJIT PRI DALSIM CTENI KE SPATNEMU PRIRAZENI DAT

 - POZOR NA SPRAVNE ADRESY
 - VYSLEME-LI PROGRAMOVACI PRIKAZY NA NEEXISTUJICI ADRESU SYSTEM SE SICE NE-
  ZABLOKUJE ALE TAKE SE NIC NEDOZVIME
 - BUDEMELI VYZADOVAT DATA OD NEEXISTUJICIHO MLUVCIHO - SYSTEM SE ZABLOKUJE !Část ovladače pro IMS-2 z dokumentace


	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


  1	                ;##############################
  2	                ;# S B E R N I C E I M S - 2 #
  3	                ;##############################
  4	                    ;
  5	 0030             IMSPA  EQU 30H     ;VST.RIDICI PORT A
  6	 0031             IMSPB  EQU 31H     ;VST.RIDICI PORT B
  7	 0032             IMSPC  EQU 32H     ;VYST.RIDICI PORT C
  8	 0033             IMSCW  EQU 33H     ;RID.REG.OBVODU PRO RIZENI
  9	 0034             DATPA  EQU 34H     ;VST.DATOV7 PORT A
  10	 0035             DATPB  EQU 35H     ;VYST.DATOVY PORT B
  11	 0036             DATPC  EQU 36H     ;STAV.REG.,PORT C
  12	 0037             DATCW  EQU 37H     ;RID.REG.OBVODU QRO DATA
  13	 000D             CR   EQU 0DH     ;CR
  14	 000A             LF   EQU 0AH     ;LF
  15	 0003             EXT   EQU 03H     ;KONEC DAT
  16	 3000             INIPR  EQU 3000H    ;INICIAL.PRER.SYSTEMU
  17	 4012             ADRPR  EQU 4012H    ;ADR/SKOK.INSTR.DO PODPR.
  18	                            ;OBSLUHY PRERUSENI
  19	 0F98             TIME  EQU 0F98H    ;CEKANI !! PRIMI SKOK DO MIKOS V4.0F !!
  20	 51BF             VYRAZ  EQU 51BFH    ;VYHODN.VYRAZU V BASICU
  21	 47D1             SNERR  EQU 47D1H    ;SN CHYBA
  22	 50AA             READ  EQU 50AAH    ;ULOZENI PRECTENICH HODNOT
  23	 4C56             INT   EQU 4C56H    ;PREVOD NA INTEGER
  24	 4F97             PRINT  EQU 4F97H    ;VYSLE ZADANE HODNOTY
  25	                    ;
  26	                ;HLAVNI PROGRAM
  27	                ;--------------
  28	                    ;
  29	                    ORG 6102H
  30	                    ;
  31	 6102  7E          IMSHL: MOV A,M
  32	 6103  FE 4F             CPI 'O     ;VYSTUP NA IMS
  33	 6105  CA 611A            JZ VYST
  34	 6108  FE 54             CPI 'T     ;ADR.PRO VSTUP Z IMS2
  35	 610A  CA 6148            JZ ADRTA
  36	 610D  FE 49             CPI 'I     ;VSTUP Z IMS
  37	 610F  CA 6159            JZ VSTUP
  38	 6112  FE 4E             CPI 'N     ;NULOVANI
  39	 6114  CA 6185            JZ NULO
  40	 6117  C3 47D1            JMP SNERR    ;SYNT.CHYBA
  41	                    ;
  42	                ;VYSTUP NA IMS-2
  43	                ;---------------
  44	                    ;
  45	 611A  32 60C6        VYST:  STA 60C6H    ;IOBIT
  46	 611D  23              INX H
  47	 611E  CD 51BF            CALL VYRAZ
  48	 6121  E5              PUSH H
  49	 6122  CD 4C56            CALL INT
  50	 6125  4B              MOV C,E
  51	 6126  CD 6199            CALL IMS+3   ;OUADR
  52	                    ;---------
  53	 6129  E1              POP H
  54	 612A  DA 47D1            JC SNERR    ;CHYBA
  55	 612D  7E              MOV A,M
  56	 612E  FE 00             CPI 0
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


  57	 6130  C8              RZ
  58	 6131  FE 3B             CPI ';'
  59	 6133  C2 47D1            JNZ SNERR    ;SYNT.CHYBA
  60	 6136  23              INX H
  61	 6137  7E              MOV A,M
  62	 6138  FE 00             CPI 0
  63	 613A  C3 4F97            JMP PRINT    ;VYSLE ZADANE ZNAKY
  64	                ;ODSKOK Z BASICU
  65	                    ;
  66	 613D  FE 42             CPI 'B'
  67	 613F  C8              RZ
  68	 6140  FE 4F             CPI 'O'
  69	 6142  CA 619F            JZ IMS+9    ;OUIMS
  70	                    ;-------
  71	 6145  C3 449C            JMP 449CH
  72	                ;ADRESOVANI PRO VSTUP Z IMS-2
  73	                ;----------------------------
  74	                    ;
  75	 6148  23          ADRTA: INX H
  76	 6149  CD 51BF            CALL VYRAZ
  77	 614C  E5              PUSH H
  78	 614D  CD 4C56            CALL INT
  79	 6150  4B              MOV C,E
  80	 6151  CD 619C            CALL IMS+6   ;INADR
  81	                    ;---------
  82	 6154  DA 47D1            JC SNERR    ;CHYBA
  83	 6157  E1              POP H
  84	 6158  C9              RET
  85	                    ;
  86	                ;VSTUP Z IMS-2
  87	                ;-------------
  88	                    ;
  89	 6159             VSTUP:
  90	 6159  CD 618E            CALL MEZ    ;VYNACHAT MEZERY
  91	 615C  FE 00             CPI 0
  92	 615E  CA 47D1            JZ SNERR    ;CHYBA
  93	 6161  E5              PUSH H
  94	 6162  21 6009            LXI H,6009H   ;ADR.BUFFERU PRO VSTUP.RETEZEC
  95	 6165  06 01             MVI B,1
  96	 6167  CD 61A2        VS1:  CALL IMS+12   ;INIMS
  97	                    ;----------
  98	 616A  FE 2C             CPI ',     ;KONEC DAT (,)
  99	 616C  CA 617B            JZ VS2
 100	 616F  77              MOV M,A
 101	 6170  04              INR B
 102	 6171  23              INX H
 103	 6172  79              MOV A,C     ;V REG. C JE 'EXT'
 104	 6173  FE 03             CPI EXT     ;KONEC DAT (EOI)
 105	 6175  CA 617B            JZ VS2
 106	 6178  C3 6167            JMP VS1
 107	 617B  36 00         VS2:  MVI M,0
 108	 617D  21 6008            LXI H,6008H
 109	 6180  36 2C             MVI M,',    ;CARKA
 110	 6182  C3 50AA            JMP READ    ;ULOZENI PRECTEN.HODNOTY
 111	                    ;
 112	                ;NULOVANI
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


 113	                ;--------
 114	                    ;
 115	 6185  CD 618E        NULO:  CALL MEZ    ;MEZERY
 116	 6188  E5              PUSH H
 117	 6189  CD 6196            CALL IMS    ;NULOVANI IMS-2
 118	                    ;---------
 119	 618C  E1              POP H
 120	 618D  C9              RET
 121	                    ;
 122	                ;VYNECHA MEZERY
 123	                    ;
 124	 618E  23          MEZ:  INX H
 125	 618F  7E              MOV A,M
 126	 6190  FE 20             CPI ' '
 127	 6192  C0              RNZ
 128	 6193  C3 618E            JMP MEZ
 129	                    ;
 130	                ;IMS PRO BASIC
 131	                ;=============
 132	 6196  C3 6298        IMS:  JMP KONVS    ;NULOVANI IMS-2
 133	 6199  C3 61EF            JMP OUADR    ;ADRESOVANI PRO VSTUP <C>
 134	 619C  C3 61FE            JMP INADR    ;ADRESOVANI PRO VYSTUP <C>
 135	 619F  C3 61C1            JMP OUIMS    ;VSTUP NA IMS-2 <C>
 136	 61A2  C3 61D6            JMP INIMS    ;VYSTUP Z IMS-2 <A>
 137	                    ;
 138	                ;INICIALIZACE
 139	                ;------------
 140	                    ;
 141	 61A5  32 6091        INIT:  STA 6091H
 142	 61A8  3E C3             MVI A,0C3H   ;KOD INSTR.JMP
 143	 61AA  32 4012            STA ADRPR
 144	 61AD  21 62C2            LXI H,PRER   ;ADRESA.PODPR.OBSL.PRERUSENI
 145	 61B0  22 4013            SHLD ADRPR+1
 146	                    ;
 147	 61B3  3E 92             MVI A,10010010B ;NASTAVENI RID.PORTU
 148	 61B5  D3 33             OUT IMSCW
 149	 61B7  3E 0B             MVI A,00001011B ;NAHODI CEN
 150	 61B9  D3 33             OUT IMSCW
 151	 61BB  3A 6091            LDA 6091H
 152	 61BE  C3 440B            JMP 440BH
 153	                    ;
 154	                ;VYSTUP NA IMS-2 (POSILANY ZNAK V REG.C
 155	                ;------------------------------------------
 156	                    ;
 157	 61C1  79          OUIMS: MOV A,C
 158	 61C2  CD 624F            CALL OUTDAT   ;POSILA DATA NA IMS
 159	 61C5  DA 47D1            JC SNERR    ;CHYBA
 160	 61C8  79              MOV A,C     ;POSLANY ZNAK
 161	 61C9  FE 0A             CPI LF     ;KONEC PRIKAZU
 162	 61CB  37              STC
 163	 61CC  3F              CMC       ;CY=0
 164	 61CD  C0              RNZ
 165	                    ;
 166	 61CE  CD 62AD            CALL KONDA   ;KONEC VYSTUP.DAT
 167	 61D1  CD 628A            CALL KONVY   ;KONEC NYSTUPU
 168	 61D4  B7              ORA A      ;CY=0
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


 169	 61D5  C9              RET
 170	                    ;
 171	                ;VSTUP Z IMS-2 (CTENY ZNAK DO REG.A)
 172	                ;-----------------------------------
 173	                    ;
 174	 61D6  CD 6268        INIMS: CALL INDAT   ;VSTUP DAT Z IMS-2
 175	 61D9  E6 7F             ANI 7FH     ;NULUJE 8.BIT
 176	 61DB  4F              MOV C,A     ;PRECTENY ZNAK
 177	 61DC  3E 1E             MVI A,30
 178	 61DE  3D          CEK:  DCR A      ;CEKANI
 179	 61DF  C2 61DE            JNZ CEK
 180	 61E2  DB 30             IN IMSPA
 181	 61E4  E6 04             ANI 4      ;TEST EIO
 182	 61E6  79              MOV A,C
 183	 61E7  C8              RZ
 184	                    ;
 185	 61E8  CD 6298            CALL KONVS   ;KONEC VSTUP.DAT
 186	 61EB  79              MOV A,C
 187	 61EC  0E 03             MVI C,EXT    ;KONEC DAT
 188	 61EE  C9              RET
 189	                    ;
 190	                ;ADRESOVANI POSLUCHACE (BIN.ADR.PRISTROJE V REG.C)
 191	                ;--------------------------------------------------
 192	                    ;
 193	 61EF  CD 621F        OUADR: CALL INITA   ;INICIAL.MLUVCIHO
 194	 61F2  16 20             MVI D,20H    ;KOD POSLUCHACE
 195	 61F4  CD 6228            CALL ADROU   ;VYSLANI ADRESY
 196	 61F7  D8              RC       ;PRI CHYBE
 197	 61F8  3E 06             MVI A,6     ;SHODI ATN
 198	 61FA  D3 33             OUT IMSCW
 199	 61FC  B7              ORA A      ;CY=0
 200	 61FD  C9              RET
 201	                    ;
 202	                ;ADRESOVANI MLUVCIHO  (BIN.ADR.PRISTROJE V REG.C)
 203	                ;------------------------------------------------
 204	                    ;
 205	 61FE  CD 621F        INADR: CALL INITA   ;INICIAL.MLUVCIHO
 206	 6201  16 40             MVI D,40H    ;KOD MLUVCIHO
 207	 6203  CD 6233            CALL ADRIN   ;VYSLANI ADRESY
 208	 6206  D8              RC       ;PRI CHYBE
 209	 6207  CD 6210            CALL INILI   ;INICIAL.POSUCHACE
 210	 620A  3E 06             MVI A,6     ;SHODI ATN
 211	 620C  D3 33             OUT IMSCW
 212	 620E  B7              ORA A      ;CY=0
 213	 620F  C9              RET
 214	                    ;
 215	                ;INICIALIZACE POSLUCHACE
 216	                    ;
 217	 6210  3E 0F         INILI: MVI A,00001111B ;UVOLNENI SIG.NDAC
 218	 6212  D3 33             OUT IMSCW
 219	 6214  3E B0             MVI A,10110000B ;NASTAVENI DAT PORTU
 220	 6216  D3 37             OUT DATCW
 221	 6218  3E 03             MVI A,00000011B ;ZABLOKOVANI SIGNALU DAV
 222	 621A  D3 37             OUT DATCW
 223	 621C  DB 34             IN DATPA
 224	 621E  C9              RET
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


 225	                    ;
 226	                ;INICIALIZACE MLUVCIHO
 227	                    ;
 228	 621F  3E 0E         INITA: MVI A,00001110B ;ZABLOKOVANI SIG.NDAC
 229	 6221  D3 33             OUT IMSCW
 230	 6223  3E 94             MVI A,10010100B ;STROB.VYST.DAT.PORTU B
 231	 6225  D3 37             OUT DATCW
 232	 6227  C9              RET
 233	                    ;
 234	                ;VYSTUP ADRESY
 235	                    ;
 236	 6228  79          ADROU: MOV A,C     ;KONTROLA ADRESY
 237	 6229  FE 1F             CPI 1FH
 238	 622B  3F              CMC
 239	 622C  DC 627C            CC ERRAO    ;CHYBA ADRESY
 240	 622F  D8              RC       ;PRI CHYBE
 241	 6230  C3 623B            JMP ADR
 242	 6233  79          ADRIN: MOV A,C     ;KONTROLA ADRESY
 243	 6234  FE 1F             CPI 1FH
 244	 6236  3F              CMC
 245	 6237  DC 6283            CC ERRAI    ;CHIBA ADRSY
 246	 623A  D8              RC
 247	                    ;
 248	 623B  3E 07         ADR:  MVI A,7H    ;NAHODI ATV
 249	 623D  D3 33             OUT IMSCW
 250	 623F  3E 03             MVI A,03H    ;NAHODI REN
 251	 6241  D3 33             OUT IMSCW
 252	 6243  3E 01             MVI A,1     ;CAS T8
 253	 6245  CD 0F98            CALL TIME
 254	 6248  79              MOV A,C     ;ADR.PREV.DO.BINARU
 255	 6249  B2              ORA D      ;PRIDA ADR.KE KODU
 256	 624A  CD 624F            CALL OUTDAT   ;VYSTUP 1 BYTU
 257	 624D  D8              RC       ;PRI CHYBE
 258	 624E  C9              RET
 259	                    ;
 260	                ;VYSTUP 1 BYTU DAT NA IMS-2
 261	                    ;
 262	 624F  57          OUTDAT: MOV D,A
 263	 6250  DB 31         OU:   IN IMSPB    ;VYST.RIDICI PORT B
 264	 6252  E6 60             ANI 60H
 265	 6254  CC 6272            CZ ERRLI    ;CHYBA PRI NAHOZ.NDAT
 266	 6257  D8              RC       ;PRI CHYBE
 267	 6258  FE 40             CPI 40H
 268	 625A  C2 6250            JNZ OU     ;SKOK PRI SHOZEN.NDAC
 269	 625D  7A              MOV A,D
 270	 625E  D3 35             OUT DATPB    ;VYST.DAYOVY. PORT B
 271	 6260  DB 36         OU1:  IN DATPC    ;STAV.REG.,PORTU C
 272	 6262  E6 02             ANI 2
 273	 6264  CA 6260            JZ OU1
 274	 6267  C9              RET
 275	                    ;
 276	                ;VSTUP 1 BYTE DAT Z IMS-2
 277	                    ;
 278	 6268  DB 36         INDAT: IN DATPC    ;STAV.REG.,PORTU C
 279	 626A  E6 20             ANI 20H     ;TEST IBFA
 280	 626C  CA 6268            JZ INDAT
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


 281	 626F  DB 34             IN DATPA    ;VSTUP.DAT.PORT A
 282	 6271  C9              RET
 283	                    ;
 284	                ;ULOZENI CISLA CHYBY DO REG.A
 285	                    ;
 286	 6272  CD 628A        ERRLI: CALL KONVY   ;KONEC VYSTUPU
 287	 6275  CD 6298            CALL KONVS   ;KONEC VSTUP.DAT
 288	 6278  3E 01             MVI A,1     ;CHYBA ADRESY
 289	 627A  37              STC
 290	 627B  C9              RET
 291	                    ;
 292	 627C  CD 628A        ERRAO: CALL KONVY   ;KONEC VYSTUPU
 293	 627F  3E 00             MVI A,0     ;CHYBA PRISTROJE
 294	 6281  37              STC
 295	 6282  C9              RET
 296	                    ;
 297	 6283  CD 6298        ERRAI: CALL KONVS   ;KONEC VSTUP.DAT
 298	 6286  3E 00             MVI A,0     ;CHYBA PRISTROJE
 299	 6288  37              STC
 300	 6289  C9              RET
 301	                    ;
 302	                ;KONEC VYSTUPU
 303	                    ;
 304	 628A  3E 07         KONVY: MVI A,7     ;NAHODI ATN
 305	 628C  D3 33             OUT IMSCW
 306	 628E  3E 3F             MVI A,3FH    ;KOD UNL
 307	 6290  CD 624F            CALL OUTDAT
 308	 6293  3E 06             MVI A,6     ;SHODI ATN
 309	 6295  D3 33             OUT IMSCW
 310	 6297  C9              RET
 311	                    ;
 312	                ;KONEC VYSTUPNICH DAT
 313	                    ;
 314	 6298  CD 621F        KONVS: CALL INITA   ;INICIAL.MLUVCIHO
 315	 629B  3E 02             MVI A,2     ;SHODI REN
 316	 629D  D3 33             OUT IMSCW
 317	 629F  3E 01             MVI A,1     ;NAHODI IFC
 318	 62A1  D3 33             OUT IMSCW
 319	 62A3  3E 01             MVI A,1
 320	 62A5  CD 0F98            CALL TIME    ;CEKANI
 321	 62A8  3E 00             MVI A,0
 322	 62AA  D3 33             OUT IMSCW
 323	 62AC  C9              RET
 324	                    ;
 325	                ;KONEC VYSTUPNICH DAT
 326	                    ;
 327	 62AD  3E 05         KONDA: MVI A,5H    ;NAHODI EOI
 328	 62AF  D3 33             OUT IMSCW
 329	 62B1  3E 0A             MVI A,10
 330	 62B3  CD 0F98            CALL TIME
 331	 62B6  3E 0A             MVI A,LF    ;VYSTUP LF
 332	 62B8  CD 624F            CALL OUTDAT
 333	 62BB  3E 04             MVI A,4H    ;SHODI EOI
 334	 62BD  D3 33             OUT IMSCW
 335	 62BF  C9              RET
 336	                    ;
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


 337	 62C0             ULSP:  DS 2      ;UKLADA REG.SP
 338	                
 339	 62C2             PRER:	                

Dále následuje obsluha přerušení, která vyžívá tyto podprogramy START, NULBF, STOP a WOB z MIKOSu V4.0F. Ovladač vyžívá z MIKOSu V4.0F podprogram TIME.

Ovladače se liší v podprogramech VSTUP a INIMS.Část ovladače pro IMS-2 který je součástí BASIMS


	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


  1	                ;##############################
  2	                ;# S B E R N I C E I M S - 2 #
  3	                ;##############################
  4	                    ;
  5	 0030             IMSPA  EQU 30H     ;VST.RIDICI PORT A
  6	 0031             IMSPB  EQU 31H     ;VST.RIDICI PORT B
  7	 0032             IMSPC  EQU 32H     ;VYST.RIDICI PORT C
  8	 0033             IMSCW  EQU 33H     ;RID.REG.OBVODU PRO RIZENI
  9	 0034             DATPA  EQU 34H     ;VST.DATOV7 PORT A
  10	 0035             DATPB  EQU 35H     ;VYST.DATOVY PORT B
  11	 0036             DATPC  EQU 36H     ;STAV.REG.,PORT C
  12	 0037             DATCW  EQU 37H     ;RID.REG.OBVODU QRO DATA
  13	 000D             CR   EQU 0DH     ;CR
  14	 000A             LF   EQU 0AH     ;LF
  15	 0003             EXT   EQU 03H     ;KONEC DAT
  16	 3000             INIPR  EQU 3000H    ;INICIAL.PRER.SYSTEMU
  17	 4012             ADRPR  EQU 4012H    ;ADR/SKOK.INSTR.DO PODPR.
  18	                            ;OBSLUHY PRERUSENI
  19	 0F98             TIME  EQU 0F98H    ;CEKANI !! PRIMI SKOK DO MIKOS V4.0F !!
  20	 51BF             VYRAZ  EQU 51BFH    ;VYHODN.VYRAZU V BASICU
  21	 47D1             SNERR  EQU 47D1H    ;SN CHYBA
  22	 50AA             READ  EQU 50AAH    ;ULOZENI PRECTENICH HODNOT
  23	 4C56             INT   EQU 4C56H    ;PREVOD NA INTEGER
  24	 4F97             PRINT  EQU 4F97H    ;VYSLE ZADANE HODNOTY
  25	                    ;
  26	                ;HLAVNI PROGRAM
  27	                ;--------------
  28	                    ;
  29	                    ORG 6102H
  30	                    ;
  31	 6102  7E          IMSHL: MOV A,M
  32	 6103  FE 4F             CPI 'O     ;VYSTUP NA IMS
  33	 6105  CA 611A            JZ VYST
  34	 6108  FE 54             CPI 'T     ;ADR.PRO VSTUP Z IMS2
  35	 610A  CA 6148            JZ ADRTA
  36	 610D  FE 49             CPI 'I     ;VSTUP Z IMS
  37	 610F  CA 6159            JZ VSTUP
  38	 6112  FE 4E             CPI 'N     ;NULOVANI
  39	 6114  CA 6191            JZ NULO
  40	 6117  C3 47D1            JMP SNERR    ;SYNT.CHYBA
  41	                    ;
  42	                ;VYSTUP NA IMS-2
  43	                ;---------------
  44	                    ;
  45	 611A  32 60C6        VYST:  STA 60C6H    ;IOBIT
  46	 611D  23              INX H
  47	 611E  CD 51BF            CALL VYRAZ
  48	 6121  E5              PUSH H
  49	 6122  CD 4C56            CALL INT
  50	 6125  4B              MOV C,E
  51	 6126  CD 61A5            CALL IMS+3   ;OUADR
  52	                    ;---------
  53	 6129  E1              POP H
  54	 612A  DA 47D1            JC SNERR    ;CHYBA
  55	 612D  7E              MOV A,M
  56	 612E  FE 00             CPI 0
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


  57	 6130  C8              RZ
  58	 6131  FE 3B             CPI ';'
  59	 6133  C2 47D1            JNZ SNERR    ;SYNT.CHYBA
  60	 6136  23              INX H
  61	 6137  7E              MOV A,M
  62	 6138  FE 00             CPI 0
  63	 613A  C3 4F97            JMP PRINT    ;VYSLE ZADANE ZNAKY
  64	                ;ODSKOK Z BASICU
  65	                    ;
  66	 613D  FE 42             CPI 'B'
  67	 613F  C8              RZ
  68	 6140  FE 4F             CPI 'O'
  69	 6142  CA 61AB            JZ IMS+9    ;OUIMS
  70	                    ;-------
  71	 6145  C3 449C            JMP 449CH
  72	                ;ADRESOVANI PRO VSTUP Z IMS-2
  73	                ;----------------------------
  74	                    ;
  75	 6148  23          ADRTA: INX H
  76	 6149  CD 51BF            CALL VYRAZ
  77	 614C  E5              PUSH H
  78	 614D  CD 4C56            CALL INT
  79	 6150  4B              MOV C,E
  80	 6151  CD 61A8            CALL IMS+6   ;INADR
  81	                    ;---------
  82	 6154  DA 47D1            JC SNERR    ;CHYBA
  83	 6157  E1              POP H
  84	 6158  C9              RET
  85	                    ;
  86	                ;VSTUP Z IMS-2
  87	                ;-------------
  88	                    ;
  89	 6159             VSTUP:
  90	 6159  CD 619A            CALL MEZ    ;VYNACHAT MEZERY
  91	 615C  FE 00             CPI 0
  92	 615E  CA 47D1            JZ SNERR    ;CHYBA
  93	 6161  E5              PUSH H
  94	 6162  21 6009            LXI H,6009H   ;ADR.BUFFERU PRO VSTUP.RETEZEC
  95	 6165  3E 0C             MVI A,0CH    ;NASTAV ZS A POP
  96	 6167  D3 33             OUT IMSCW
  97	 6169  3E 0D             MVI A,0DH
  98	 616B  D3 33             OUT IMSCW
  99	 616D  3E 0C             MVI A,0CH
 100	 616F  D3 33             OUT IMSCW
 101	 6171  06 01             MVI B,1
 102	 6173  CD 61AE        VS1:  CALL IMS+12   ;INIMS
 103	                    ;----------
 104	 6176  FE 2C             CPI ',     ;KONEC DAT (,)
 105	 6178  CA 6187            JZ VS2
 106	 617B  77              MOV M,A
 107	 617C  04              INR B
 108	 617D  23              INX H
 109	 617E  79              MOV A,C     ;V REG. C JE 'EXT'
 110	 617F  FE 03             CPI EXT     ;KONEC DAT (EOI)
 111	 6181  CA 6187            JZ VS2
 112	 6184  C3 6173            JMP VS1
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


 113	 6187  36 00         VS2:  MVI M,0
 114	 6189  21 6008            LXI H,6008H
 115	 618C  36 2C             MVI M,',    ;CARKA
 116	 618E  C3 50AA            JMP READ    ;ULOZENI PRECTEN.HODNOTY
 117	                    ;
 118	                ;NULOVANI
 119	                ;--------
 120	                    ;
 121	 6191  CD 619A        NULO:  CALL MEZ    ;MEZERY
 122	 6194  E5              PUSH H
 123	 6195  CD 61A2            CALL IMS    ;NULOVANI IMS-2
 124	                    ;---------
 125	 6198  E1              POP H
 126	 6199  C9              RET
 127	                    ;
 128	                ;VYNECHA MEZERY
 129	                    ;
 130	 619A  23          MEZ:  INX H
 131	 619B  7E              MOV A,M
 132	 619C  FE 20             CPI ' '
 133	 619E  C0              RNZ
 134	 619F  C3 619A            JMP MEZ
 135	                    ;
 136	                ;IMS PRO BASIC
 137	                ;=============
 138	 61A2  C3 62A4        IMS:  JMP KONVS    ;NULOVANI IMS-2
 139	 61A5  C3 61FB            JMP OUADR    ;ADRESOVANI PRO VSTUP <C>
 140	 61A8  C3 620A            JMP INADR    ;ADRESOVANI PRO VYSTUP <C>
 141	 61AB  C3 61CD            JMP OUIMS    ;VSTUP NA IMS-2 <C>
 142	 61AE  C3 61E2            JMP INIMS    ;VYSTUP Z IMS-2 <A>
 143	                    ;
 144	                ;INICIALIZACE
 145	                ;------------
 146	                    ;
 147	 61B1  32 6091        INIT:  STA 6091H
 148	 61B4  3E C3             MVI A,0C3H   ;KOD INSTR.JMP
 149	 61B6  32 4012            STA ADRPR
 150	 61B9  21 62CE            LXI H,PRER   ;ADRESA.PODPR.OBSL.PRERUSENI
 151	 61BC  22 4013            SHLD ADRPR+1
 152	                    ;
 153	 61BF  3E 92             MVI A,10010010B ;NASTAVENI RID.PORTU
 154	 61C1  D3 33             OUT IMSCW
 155	 61C3  3E 0B             MVI A,00001011B ;NAHODI CEN
 156	 61C5  D3 33             OUT IMSCW
 157	 61C7  3A 6091            LDA 6091H
 158	 61CA  C3 440B            JMP 440BH
 159	                    ;
 160	                ;VYSTUP NA IMS-2 (POSILANY ZNAK V REG.C
 161	                ;------------------------------------------
 162	                    ;
 163	 61CD  79          OUIMS: MOV A,C
 164	 61CE  CD 625B            CALL OUTDAT   ;POSILA DATA NA IMS
 165	 61D1  DA 47D1            JC SNERR    ;CHYBA
 166	 61D4  79              MOV A,C     ;POSLANY ZNAK
 167	 61D5  FE 0A             CPI LF     ;KONEC PRIKAZU
 168	 61D7  37              STC
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


 169	 61D8  3F              CMC       ;CY=0
 170	 61D9  C0              RNZ
 171	                    ;
 172	 61DA  CD 62B9            CALL KONDA   ;KONEC VYSTUP.DAT
 173	 61DD  CD 6296            CALL KONVY   ;KONEC NYSTUPU
 174	 61E0  B7              ORA A      ;CY=0
 175	 61E1  C9              RET
 176	                    ;
 177	                ;VSTUP Z IMS-2 (CTENY ZNAK DO REG.A)
 178	                ;-----------------------------------
 179	                    ;
 180	 61E2  CD 6274        INIMS: CALL INDAT   ;VSTUP DAT Z IMS-2
 181	 61E5  E6 7F             ANI 7FH     ;NULUJE 8.BIT
 182	 61E7  4F              MOV C,A     ;PRECTENY ZNAK
 183	 61E8  3E 1E             MVI A,30
 184	 61EA  3D          CEK:  DCR A      ;CEKANI
 185	 61EB  C2 61EA            JNZ CEK
 186	 61EE  DB 30             IN IMSPA
 187	 61F0  E6 80             ANI 80H     ;TEST ZS
 188	 61F2  79              MOV A,C
 189	 61F3  C8              RZ
 190	                    ;
 191	 61F4  CD 62A4            CALL KONVS   ;KONEC VSTUP.DAT
 192	 61F7  79              MOV A,C
 193	 61F8  0E 03             MVI C,EXT    ;KONEC DAT
 194	 61FA  C9              RET
 195	                    ;
 196	                ;ADRESOVANI POSLUCHACE (BIN.ADR.PRISTROJE V REG.C)
 197	                ;--------------------------------------------------
 198	                    ;
 199	 61FB  CD 622B        OUADR: CALL INITA   ;INICIAL.MLUVCIHO
 200	 61FE  16 20             MVI D,20H    ;KOD POSLUCHACE
 201	 6200  CD 6234            CALL ADROU   ;VYSLANI ADRESY
 202	 6203  D8              RC       ;PRI CHYBE
 203	 6204  3E 06             MVI A,6     ;SHODI ATN
 204	 6206  D3 33             OUT IMSCW
 205	 6208  B7              ORA A      ;CY=0
 206	 6209  C9              RET
 207	                    ;
 208	                ;ADRESOVANI MLUVCIHO  (BIN.ADR.PRISTROJE V REG.C)
 209	                ;------------------------------------------------
 210	                    ;
 211	 620A  CD 622B        INADR: CALL INITA   ;INICIAL.MLUVCIHO
 212	 620D  16 40             MVI D,40H    ;KOD MLUVCIHO
 213	 620F  CD 623F            CALL ADRIN   ;VYSLANI ADRESY
 214	 6212  D8              RC       ;PRI CHYBE
 215	 6213  CD 621C            CALL INILI   ;INICIAL.POSUCHACE
 216	 6216  3E 06             MVI A,6     ;SHODI ATN
 217	 6218  D3 33             OUT IMSCW
 218	 621A  B7              ORA A      ;CY=0
 219	 621B  C9              RET
 220	                    ;
 221	                ;INICIALIZACE POSLUCHACE
 222	                    ;
 223	 621C  3E 0F         INILI: MVI A,00001111B ;UVOLNENI SIG.NDAC
 224	 621E  D3 33             OUT IMSCW
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


 225	 6220  3E B0             MVI A,10110000B ;NASTAVENI DAT PORTU
 226	 6222  D3 37             OUT DATCW
 227	 6224  3E 03             MVI A,00000011B ;ZABLOKOVANI SIGNALU DAV
 228	 6226  D3 37             OUT DATCW
 229	 6228  DB 34             IN DATPA
 230	 622A  C9              RET
 231	                    ;
 232	                ;INICIALIZACE MLUVCIHO
 233	                    ;
 234	 622B  3E 0E         INITA: MVI A,00001110B ;ZABLOKOVANI SIG.NDAC
 235	 622D  D3 33             OUT IMSCW
 236	 622F  3E 94             MVI A,10010100B ;STROB.VYST.DAT.PORTU B
 237	 6231  D3 37             OUT DATCW
 238	 6233  C9              RET
 239	                    ;
 240	                ;VYSTUP ADRESY
 241	                    ;
 242	 6234  79          ADROU: MOV A,C     ;KONTROLA ADRESY
 243	 6235  FE 1F             CPI 1FH
 244	 6237  3F              CMC
 245	 6238  DC 6288            CC ERRAO    ;CHYBA ADRESY
 246	 623B  D8              RC       ;PRI CHYBE
 247	 623C  C3 6247            JMP ADR
 248	 623F  79          ADRIN: MOV A,C     ;KONTROLA ADRESY
 249	 6240  FE 1F             CPI 1FH
 250	 6242  3F              CMC
 251	 6243  DC 628F            CC ERRAI    ;CHIBA ADRSY
 252	 6246  D8              RC
 253	                    ;
 254	 6247  3E 07         ADR:  MVI A,7H    ;NAHODI ATV
 255	 6249  D3 33             OUT IMSCW
 256	 624B  3E 03             MVI A,03H    ;NAHODI REN
 257	 624D  D3 33             OUT IMSCW
 258	 624F  3E 01             MVI A,1     ;CAS T8
 259	 6251  CD 0F98            CALL TIME
 260	 6254  79              MOV A,C     ;ADR.PREV.DO.BINARU
 261	 6255  B2              ORA D      ;PRIDA ADR.KE KODU
 262	 6256  CD 625B            CALL OUTDAT   ;VYSTUP 1 BYTU
 263	 6259  D8              RC       ;PRI CHYBE
 264	 625A  C9              RET
 265	                    ;
 266	                ;VYSTUP 1 BYTU DAT NA IMS-2
 267	                    ;
 268	 625B  57          OUTDAT: MOV D,A
 269	 625C  DB 31         OU:   IN IMSPB    ;VYST.RIDICI PORT B
 270	 625E  E6 60             ANI 60H
 271	 6260  CC 627E            CZ ERRLI    ;CHYBA PRI NAHOZ.NDAT
 272	 6263  D8              RC       ;PRI CHYBE
 273	 6264  FE 40             CPI 40H
 274	 6266  C2 625C            JNZ OU     ;SKOK PRI SHOZEN.NDAC
 275	 6269  7A              MOV A,D
 276	 626A  D3 35             OUT DATPB    ;VYST.DAYOVY. PORT B
 277	 626C  DB 36         OU1:  IN DATPC    ;STAV.REG.,PORTU C
 278	 626E  E6 02             ANI 2
 279	 6270  CA 626C            JZ OU1
 280	 6273  C9              RET
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


 281	                    ;
 282	                ;VSTUP 1 BYTE DAT Z IMS-2
 283	                    ;
 284	 6274  DB 36         INDAT: IN DATPC    ;STAV.REG.,PORTU C
 285	 6276  E6 20             ANI 20H     ;TEST IBFA
 286	 6278  CA 6274            JZ INDAT
 287	 627B  DB 34             IN DATPA    ;VSTUP.DAT.PORT A
 288	 627D  C9              RET
 289	                    ;
 290	                ;ULOZENI CISLA CHYBY DO REG.A
 291	                    ;
 292	 627E  CD 6296        ERRLI: CALL KONVY   ;KONEC VYSTUPU
 293	 6281  CD 62A4            CALL KONVS   ;KONEC VSTUP.DAT
 294	 6284  3E 01             MVI A,1     ;CHYBA ADRESY
 295	 6286  37              STC
 296	 6287  C9              RET
 297	                    ;
 298	 6288  CD 6296        ERRAO: CALL KONVY   ;KONEC VYSTUPU
 299	 628B  3E 00             MVI A,0     ;CHYBA PRISTROJE
 300	 628D  37              STC
 301	 628E  C9              RET
 302	                    ;
 303	 628F  CD 62A4        ERRAI: CALL KONVS   ;KONEC VSTUP.DAT
 304	 6292  3E 00             MVI A,0     ;CHYBA PRISTROJE
 305	 6294  37              STC
 306	 6295  C9              RET
 307	                    ;
 308	                ;KONEC VYSTUPU
 309	                    ;
 310	 6296  3E 07         KONVY: MVI A,7     ;NAHODI ATN
 311	 6298  D3 33             OUT IMSCW
 312	 629A  3E 3F             MVI A,3FH    ;KOD UNL
 313	 629C  CD 625B            CALL OUTDAT
 314	 629F  3E 06             MVI A,6     ;SHODI ATN
 315	 62A1  D3 33             OUT IMSCW
 316	 62A3  C9              RET
 317	                    ;
 318	                ;KONEC VYSTUPNICH DAT
 319	                    ;
 320	 62A4  CD 622B        KONVS: CALL INITA   ;INICIAL.MLUVCIHO
 321	 62A7  3E 02             MVI A,2     ;SHODI REN
 322	 62A9  D3 33             OUT IMSCW
 323	 62AB  3E 01             MVI A,1     ;NAHODI IFC
 324	 62AD  D3 33             OUT IMSCW
 325	 62AF  3E 01             MVI A,1
 326	 62B1  CD 0F98            CALL TIME    ;CEKANI
 327	 62B4  3E 00             MVI A,0
 328	 62B6  D3 33             OUT IMSCW
 329	 62B8  C9              RET
 330	                    ;
 331	                ;KONEC VYSTUPNICH DAT
 332	                    ;
 333	 62B9  3E 05         KONDA: MVI A,5H    ;NAHODI EOI
 334	 62BB  D3 33             OUT IMSCW
 335	 62BD  3E 0A             MVI A,10
 336	 62BF  CD 0F98            CALL TIME
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


 337	 62C2  3E 0A             MVI A,LF    ;VYSTUP LF
 338	 62C4  CD 625B            CALL OUTDAT
 339	 62C7  3E 04             MVI A,4H    ;SHODI EOI
 340	 62C9  D3 33             OUT IMSCW
 341	 62CB  C9              RET
 342	                    ;
 343	 62CC             ULSP:  DS 2      ;UKLADA REG.SP
 344	                
 345	 62CE             PRER:

Dále následuje obsluha přerušení, která vyžívá tyto podprogramy START, NULBF, STOP a WOB z MIKOSu V4.0F. Ovladač vyžívá z MIKOSu V4.0F podprogram TIME.

Ovladače se liší v podprogramech VSTUP a INIMS.

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / BASIMS V4.0SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz