ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DGD-1
DGD-1
DGD-1 prototypová série (ve fázi rekonstrukce)OCR návodu DGD-1N Á V O D   K   P O U Ž I T ÍDeska grafického displeje DGD-1Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. POPIS FUNKCE
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje
 9. Zapojení propojek
 10. Obsah pamětí PROM

Přílohy:

 1. Schéma zapojení
 2. Rozmístění součástí
 3. Rozpiska součástek
 4. Tabulka zapojeni konektoru X1
 5. Tabulka zapojeni konektoru X3


 1. Úvod

 2. Deska DGD-1 je deska grafického displeje pro mikropočítačový systém SAPI-1. Pracuje s rastrem 320 krát 240 bodů. Pro zobrazení je možno využít televizního přijímače s videovstupem nebo zobrazovací jednotky AZJ - 462 (je možno použít i obojí najednou). Deska obsahuje blok 16 KB v libovolné čtvrtině adresního prostoru paměti a umožňuje práci v systému vybaveném mapováním paměťového adresního prostoru. Zahrnutím desky DGD-1 do sestavy ZPS-2 resp. ZPS-3 se rozšíří možnosti aplikace systému SAPI-1 i do oblasti počítačové grafiky (CAD). Deska DGD-1 nenahrazuje zatím desku alfanumerického displeje AND-1 ze základní sestavy, která je i nadále využívána pro zobrazení alfanumerických informací. Pro desku DGD-1 je možno použít samostatně zobrazovací jednotky (resp. TVP) nebo přepojovat v případě potřeby kabely od AND-1 a DGD-1. Toto řešení je vyžadováno požadavkem kompatibility programového vybavení standartní sestavy ZPS-2 resp. ZPS-3. Řešení pouze s deskou DGD-1 vyžaduje změnu systémového programu MONITOR resp. BIOS. 3. Technické parametry

 4. Napájení desky:+5V ±0,25V
  Odběr proudu:+5V max. 1,2A
  Rozměr desky:140 x 150 mm
  Hmotnost:150 g
  Kapacita RAM displeje:16K byte
  Celkový počet zobrazovaných bodů:76 800
  Počet bodů v řádce:320
  Počet bodů ve sloupci:240
  Perioda řádkové synchronizace:64 µs
  Perioda snímkové synchronizace:20,5 ms
  Počet televizních řádků na snímku:240
  Výstupy pro videomonitor:úplný TV signál
  Nastavení horizontální synchronizace:ano
  Výstupy pro AZJ - 642:ano
  Nastavení vertikální synchronizace:ano
  Šířka horizont. synch. impulsu:4 µs
  Způsob adresace na ARB-1:MR, MW
  Možnost mapování adresního prostoru:   ano
  Počáteční adresa RAM dispeje:0000 resp. 4000 resp. 8000 resp. 0C000 hex


 5. Instalace

 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  Překontrolujeme zapojení propojek (přepínačů) na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojení propojek je uvedno v příloze.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů systému nebo povolené zátěže sběrnice. 7. POPIS FUNKCE

 8. Schéma desky DGD-1 je možno rozdělit na několik logických částí. Jedná se o obvody okolo sběrnice a paměti displeje, generátor časové základny pro vertikální a horizontální adresaci paměti a synchronizaci se zobrazovací jednotkou.Dekodér adresy je tvořen pamětí PROM (D1A), jejíž obsah společně s polohou adresačních přepínačů určují polohu l6 KB paměti na desce DGD-1 v adresním prostoru paměti včetně mapování. Výstupním signálem z dekóderu adres je signál SEL. V jeho aktivním stavu je na adresové části sběrnice adresa displeje a povoluje průchod signálu STSTB ze sběrnice a nastaví klopný obvod WAIT (D1C). Tím spadne RDY na sběrnici a procesor by zařadil stav WAIT. Problém je v tom, že u procesoru 8080A se po horních bitech adresy přenáší i adresa periférie, pak by procesor zakazoval stavy WAIT i v případě vykonávání operací s periferiemi. Proto je klopný obvod WAIT nulován signálem IOR, IOW. V případě IOR je již jeden čekací cyklus zařazen, jak plyne z časování signálu na řídicí části sběrnice ARB. zařazení čekacího stavu WAIT při MR, MW je nutnou podmínkou synchronizace procesoru a displeje. Signál SEL povolí průchod signálu MR, MW (D2A). Tyto dva signály se sečtou a vznikne tak signál RQ (D2C). Pak začne pracovat synchronizační logika tvořená klopnými obvody (D2D). V čase, který je dán náběhem signálu HSCK, začíná čas vyhrazený pro přístup počítače do paměti. Je-li požadavek RQ = "1", nastaví se klopný obvod D2D/9 na "0" a povolí se jak vstup adresy ze sběrnice do desky (BMUX, AMUX), tak zápis (WE). Po skončení vyhrazeného času v okamžiku náběhu D2D/11 se nastaví na "0" klopný obvod D2D/5 a první klopný obvod se vynuluje. Nastavením D2D/5 na "0" se zakáže požadavek RQ do doby, než skončí předcházející a současně se nuluje klopný obvod WAIT - počítač přestane vkládat stavy WAIT. Rozdělení času na část pro displej a procesor zajišťuje Johnsonův čítač, tvořený posuvným registrem, který dělí osmi kmitočet 8 MHz z generátoru D1D řízeného krystalem. Signál HSCK inkrementuje horizontální čítač časové základny. Tento čítač (D5C, D3C) adresuje v paměti displeje 64 znaků na 1 řádce.

  Jednotlivé adresy H1-H32 a V1-V128 procházejí přes multiplexery D6C, D80, D4C, D10A na adresové vstupy paměti K 565 RU6. Posuvný registr VIDEO dat, který posouvá s kmitočtem DOT vertikálního rozkladu je řešena pomocí pamětí PROM D5D, D10C, které kódují synchronizační impulsy. Výstup paměti PROM je vzorkován do registru D6D. Z výstupu D2D/10 je inkrementován vertikální čítač D7C, D9C, D10A s krácením cyklu tak, aby bylo zobrazeno 240 TV řádek z celkového množství 312 řádek. Výstupy na TV přijímač a AZJ - 462 jsou stejné jako u AND-1. 9. Programování

 10. Dynamická paměť RAM na desce DGD-1 představuje pro programátora normální paměť RAM. je tedy možné do ní zapisovat i z ní číst, a to na adrese navolené obsahem PROM (D1A) a kombinací adresovacích propojek. Je možno použít adresaci desky s využitím metody mapování adresového prostoru paměti, pokud je systém touto možností vybaven. Pokud je deska DGD-1 použita v systému bez možnosti mapování adresního prostoru paměti, je nutno příslušný blok 16 KB, na který je adresována DGD-1, vyřadit na desce RAM-1. Základním prostředkem pro programování v grafickém režimu je interpretr BASIC V5.0/G, který společně s MONITOREM V5.0 a MIKOSEM V5 dodává TESLA DIZ Pardubice, Hronovická 437.

  Mapa adresace grafické paměti (začátek na C000H):

  0 ... bod nesvítí   1 ... bod svítí
   
  C000C027
  C040C067
  C080C0A7
   
  FB80FBA7
  FBC0FBE7


 11. Testování

 12. Deska je ve výrobním podniku testována pomocí speciálních testů. K ověření funkce systému SAPI-1 slouží "Test systému" TSX, který je popsán v Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1 a je dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 13. Údržba a servis

 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktu FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje

 16. Pracovní podmínky:

  teplota okolí:+5 až +40 °C
  relativní vlhkost:40 až 80% při 30°C
  prostředí:neklimatizované, bez agresivních plynů a par
  atmosférický tlak:84 až 107 kPa
  prašnost:max. 1 mg/m3 částice max 10 µm
  vibrace - odolnost:   0,1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00. Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060. Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhl. č. 50/78 Sb.

  Skladování

  Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 °C a relativní vlhkost max. 75%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování systému, zvláště v zimním období, je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 - 5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka

  Dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem. 17. Zapojení propojek

 18. Přepínačem SP1 se volí počáteční adresa 16K grafické paměti RAM (0000H, C000H) a režim adresace s mapováním nebo bez mapování. Sepnutí přepínače (poloha I na přepínači) je v tabulce vyznačeno symbolem "1".

  Přepínač
  12            počáteční adresa
  00C000H bez mapování
  010000H bez mapování
  10C000H s mapováním
  110000H s mapováním

  V systému ZPS-2 lze umístit DGD-1 do adresového prostoru od C000H a propojkami na desce RAM-1 je nutné vymaskovat adresní prostor C000H - FFFFH. Beze změny adresního dekóderu desky RAM-1 (výměna PROM 74S287 za 74S571) nelze využít mapování.

  V systému ZPS-3 lze umístit DGD-1 od adresy C000H s tím, že adresace desek AND-1A a DGD-1 je společná v rozsahu EB00H - EFFFH ve variantě bez mapování. Pro využití mapování platí změna adresního dekodéru desky RAM-1 stejně jako u ZPS-2 s tím, že zde se využije adresový prostor od adresy 0000H.

  V systému SAPI-1Z se DGD-1 umístí od adresy 0000H s mapováním. Deska RAM-1Z je pro mapování připravena obsahem svého adresního dekodéru (maskuje 16KB od adresy 0000H). 19. Obsah pamětí PROM

  1. Obsah paměti MH 74S287 - video pozice: D5D
  2. 00  4 0 8 0 5 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0
   10  C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0
   20  C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0
   30  C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0
   40  C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0
   50  C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   60  C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   70  8 0 8 0 9 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   80  8 0 8 0 9 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   90  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   A0  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   B0  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   C0  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   D0  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   E0  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   F0  8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0
   
   :20000000F4F0F8F0F5F0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F0FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F068
   :20002000FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F0FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F038
   :20004000FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F0FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F018
   :20006000FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F8F0F9F0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F000
   :20008000F8F0F8F0F9F0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8
   :2000A000F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0E8
   :2000C000F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0C8
   :2000E000F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0A8
   :00000001FF
   

  3. Obsah paměti MH 74S287 - adresy pozice: D1A
  4. adresace: C000H, 0000H            S1 rozepnuto bez mapování
   (ZPS-2,ZPS-3)S1 sepnuto s mapováním
   0000HS2 rozepnuto C000H
   (ZPS-4)S2 sepnuto 0000H
   mapování -MAP1 = 1
   MAP2 = 1
   bez mapování -MAP1 = 0
   MAP2 = 1
   00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
   20  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   60  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   90  0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
   A0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   B0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   C0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   D0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
   E0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   F0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   :20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0DC
   :20002000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0C0
   :20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F49C
   :20006000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F080
   :20008000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0F0F0F0F05C
   :2000A000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F040
   :2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0F01C
   :2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F000
   :00000001FF
   

  5. Obsah paměti MH 74S571 - video pozice: D10C
  6. 000  E E E E E E E E E E E E E E E E
   010  E E E E E E E E E E E E E E E E
   020  E E E E E E E E E E E E E E E E
   030  E E E E E E E E E E E E E E E E
   040  E E E E E E E E E E E E E E E E
   050  E E E E E E E E E E E E E E E E
   060  E E E E E E E E E E E E E E E E
   070  E E E E E E E E E E E E E E E E
   080  4 0 F F 4 6 F F 4 4 F F 6 6 F F
   090  6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F
   0A0  4 4 0 0 6 6 0 0 0 4 0 0 6 6 0 0
   0B0  6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0
   0C0  6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F
   0D0  6 F F F F F F F 6 F F F F F F F
   0E0  6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0
   0F0  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   100  E E E E E E E E E E E E E E E E
   110  E E E E E E E E E E E E E E E E
   120  E E E E E E E E E E E E E E E E
   130  E E E E E E E E E E E E E E E E
   140  E E E E E E E E E E E E E E E E
   150  E E 6 6 E E 6 4 E E 6 6 E E 6 4
   160  E E E E E E E E E E E E E E E E
   170  E E 6 6 E E 4 4 E E 6 6 E E 4 4
   180  F F F F F F F F F F F F F F F F
   190  F F F F F F F F F F F F F F F F
   1A0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1B0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1C0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   1D0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   1E0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1F0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   
   :20000000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE20
   :20002000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE00
   :20004000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEE0
   :20006000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEC0
   :20008000F4F0FFFFF4F6FFFFF4F4FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFF1E
   :2000A000F4F4F0F0F6F6F0F0F0F4F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0EC
   :2000C000F6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6FFFFFFFFFFFFFFF6FFFFFFFFFFFFFF9A
   :2000E000F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F7F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0C9
   :20010000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE1F
   :20012000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFF
   :20014000FEFEFEFEFEFEFEFEFEEEFEFEFEFEFEFEFEFEF6F6FEFEF6F4FEFEF6F6FEFEF6F433
   :20016000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEF6F6FEFEF4F4FEFEF6F6FEFEF4F407
   :20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
   :2001A000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F
   :2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
   :2001E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1FE
   :00000001FF
    1. Schéma zapojení


 2. Schéma DGD-1 a černobílá verze ZDE.
  Schéma DGD-1 prototypové série a černobílá verze ZDE. 3. Rozmístění součástí


 4. Rozmístění součástí
  Rozmístění součástí prototypové série 5. Rozpiska součástek

 6. D   Množství   Jedn.Název
  11ksplošný spoj 150 x 140 - 3WA 396 03
  21ksX1 - konektor TY 517 6211
  31ksX3 - konektor TY 513 3011
  1ksR1rezistor TR 191 4k7/J
  1ksR2rezistor TR 191 47K/J
  1ksR3rezistor TR 191 1K/J
  1ksR4, R5rezistor TR 191 12K/J
  1ksR6rezistor TR 191 330/J
  1ksR7,R8,R9rezistor TR 191 12K/J
  1ksR10rezistor TR 191 220/J
  1ksR11, R12rezistor TR 191 1K2/J
  1ksR13rezistor TR 191 68/J
  1ksR14, R15 rezistor TR 191 1K/J
  1ksR16rezistor TR 191 150/J
  1ksR17, R18, R19   rezistor TR 191 1K/J
  1ksR20rezistor TR 191 680/J
  1ksR21, R22rezistor TR 191 1K/J
  1ksR23rezistor TR 191 220/J
  1ksR24rezistor TR 191 3K3/J
  1ksC1kondenzátor TK 754 100
  1ksC3kondenzátor TK 754 47
  1ksC4kondenzátor TK 724 1n
  1ksC7kondenzátor TK 783 15n
  1ksC8kondenzátor TE 132 10M
  1ksC9kondenzátor TK 783 47n
  1ksC11kondenzátor TK 783 15nn
  1ksC12kondenzátor TK 783 47n
  1ksC13kondenzátor TK 783 47n
  1ksC14kondenzátor TK 783 15n
  1ksC18kondenzátor TK 783 15n
  1ksC19kondenzátor TK 783 15n
  1ksC20kondenzátor TE 132 10M
  1ksC21kondenzátor TK 783 47n
  1ksC22kondenzátor TK 783 47n
  1ksD1Aintegrovaný obvod MH 74S287
  1ksD2Aintegrovaný obvod K 555LL1 (74LS08)
  1ksD3Aintegrovaný obvod K 555IR11A (74LS194)
  1ksD4Aintegrovaný obvod K 555TM8 (74LS175)
  1ksD5Aintegrovaný obvod MH 3216
  1ksD6Aintegrovaný obvod MH 3216
  1ksD7Aintegrovaný obvod K 555TM8 (74LS175)
  1ksD8Aintegrovaný obvod K 555IR11A (74LS194)
  1ksD9Aintegrovaný obvod K 555IE7 (74LS193)
  1ksD10Aintegrovaný obvod K 555KP12 (74LS253)
  1ksD1Bintegrovaný obvod K 555LN1 (74LS04)
  1ksD2Bintegrovaný obvod K 555LA4 (74LS10)
  1ksD3B - D10Bintegrovaný obvod K 565RU6 (41 18 /41 16 5V/)
  1ksD1Cintegrovaný obvod K 555TM2 (74LS74)
  1ksD2Cintegrovaný obvod K 555LA3 (74LS00)
  1ksD3Cintegrovaný obvod K 555IE7 (74LS193)
  1ksD4Cintegrovaný obvod K 555KP12 (74LS253)
  1ksD5Cintegrovaný obvod K 555IE7 (74LS193)
  1ksD6Cintegrovaný obvod K 555KP12 (74LS253)
  1ksD7Cintegrovaný obvod K 555IE7 (74LS193)
  1ksD8Cintegrovaný obvod K 555KP12 (74LS253)
  1ksD9Cintegrovaný obvod K 555IE7 (74LS193)
  1ksD10Cintegrovaný obvod MH 74S571
  1ksD1Dintegrovaný obvod K 555LN1 (74LS04)
  1ksD2Dintegrovaný obvod K 555TM2 (74LS74)
  1ksD3Dintegrovaný obvod K 555TM8 (74LS175)
  1ksD4Dintegrovaný obvod K 555LI1 (74LS08)
  1ksD5Dintegrovaný obvod MH 74S287
  1ksD6Dintegrovaný obvod K 555TM9 (74LS174)
  1ksD7Dintegrovaný obvod K 555LE1 (74LS02)
  1ksD8Dintegrovaný obvod UCY 7406
  1ksV5tranzistor KSY 82
  1ksV6tranzistor KSY 21
  4ksV1, V2, V3, V4dioda KA 206
  1ksZpiezoel. kryst. jed. 8MHz, 051320
  1ksSP1spínač TS 501 2121
  1ksobjímka TX 7822171


 7. Tabulka zapojeni konektoru X1

 8. č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  12
  3RDYREADYAUT4STSTB   status platnýINP
  56
  78RESRESETINP
  9MRčtení z pamětiINP10IORčteni z portuINP
  11MWzápis do paměti   INP12IOWzápis do portu   INP
  1314
  15   +5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18   +5VnapájeníNAP
  190VnapájeníNAP200VnapájeníNAP
  21MAP1mapováníINP22MAP2mapováníINP
  23A9adresaINP24A15adresaINP
  25A11adresaINP26A14adresaINP
  27A13adresaINP28A12adresaINP
  29A10adresaINP30A8adresaINP
  31D4dataBD32D3dataBD
  33D6dataBD34D5dataBD
  35D2dataBD36D7dataBD
  37D0dataBD38D1dataBD
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950
  5152
  530 VnapájeniNAP540 VnapájeníNAP
  5556
  5758
  5960
  6162
  Číslo konektoru: X1   Konektor: TY 517 6211   NAP - napájení
  Deska: DGD-1Klíčování: C6INP - vstup
  OUT - výstup
  BD - vstup/výstup


 9. Tabulka zapojeni konektoru X3

 10. č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  1GND0V napájeníNAP2AZJ-HShoria. synchr.OUT
  34
  5GND0V napájeníNAP6AZJ-VSvertik synchr.OUT
  78
  910
  1112
  1314
  1516
  17GND0V napájeníNAP18AZJ-VID   VIDEO + zatmív. pro AZJ   OUT
  1920
  2122
  2324
  2526
  2728
  29   GND0V napájeníNAP30   TVúplný video signálOUT
  Číslo konektoru: X3   Konektor: TY 513 3011   NAP - napájení
  Deska DGD-1Klíčování: A4AZJ - alfanumerická zobrazovací jednotka
  TV - televizní přijímač
  OUT - výstup


Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. POPIS FUNKCE
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje
 9. Zapojení propojek
 10. Obsah pamětí PROM

Přílohy:

 1. Schéma zapojení
 2. Rozmístění součástí
 3. Rozpiska součástek
 4. Tabulka zapojeni konektoru X1
 5. Tabulka zapojeni konektoru X3
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DGD-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz