ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517


Výpis programu PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1 V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2

Původní verze tj. jak byl získán listing


;PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1
;V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;ODLISNA ADRESACE JE PRO PRIPAD POUZITI DESKY
;PORTU SPOLECNE S OMLADANIM KZD-1 NEBO SP-210

;VERSE V.1-MGF V RAM F800-FFFF
;150289

MINIG  EQU   0F800H
START  EQU   MINIG+0F0H
STAR1  EQU   MINIG+4FDH
PORT  EQU   033H  ;CWR
PORT2  EQU   PORT-2 ;PORT B
INC   EQU   0C0B1H ;SLUZBA MONITORU
IODEF  EQU   0011EH ;SLUZBA MONITORU
NEXT  EQU   00139H ;NAVRAT DO MONITORU
ZAZN  EQU   0FFD0H ;ZAZNAMNIK V RAM
RMTOP  EQU   MINIG-1 ;VERSE V RAM
;RMTOP EQU   ZAZN-1 ;VERSE V EPROM
SIZXX  EQU   ZAZN+02H
SIZXY  EQU   ZAZN+04H
SIZYX  EQU   ZAZN+06H
SIZYY	EQU	ZAZN+08H
POL1X  EQU   ZAZN+0AH
POL1Y  EQU   ZAZN+0CH
POL2X  EQU   ZAZN+0EH
POL2Y  EQU   ZAZN+10H
WIDE	EQU	ZAZN+12H
REZIM  EQU   ZAZN+13H
ZBS	EQU	ZAZN+14H
PENZ  EQU   ZAZN+16H
ZPOZD	EQU	ZAZN+1CH
TABSK  EQU   0FD40H ;NIZSI BYTE 40H
HBYTE  EQU   0FDH  ;HORNI BYTE TOTOZNE S TABSK
VIRAM  EQU   03800H ;POCATEK VIDEORAM
KVRAM  EQU   03EH  ;HORNI BYTE KONCE VIDEORAM


;TABULKA SKOKU:


    .PHASE MINIG
    NOP
    NOP
    NOP
    CALL  ORGB0  ;INICIALIZACE PORTU
    JMP   NEXT
    CALL  TEST  ;SPUSTI TEST Z MONITORU
    JMP   MINIG+06H
    CALL  COPY1  ;COPY Z MONITORU
    JMP   MINIG+06H
    CALL  SYST0  ;NASTAVI MINIGRAF JAKO
    JMP   MINIG+06H;SYST.TISKARNU
    JMP   SYSTB  ;DTTO Z BASICU
    NOP
    NOP
    NOP
    JMP   RAMTP  ;SPUSTENI Z BASICU
    NOP
    NOP
    NOP
    JMP   COPYB  ;COPY Z BASICU
    JMP   MOVA  ;MOVA
    JMP   MOVAB  ;MOVA Z BASICU
    JMP   VECTA  ;VECTA
    JMP   VECTB  ;VECTA Z BASICU
    JMP   POINA  ;POINTA
    JMP   POINB  ;POINTA Z BASICU
    JMP   MOVR  ;MOVR
    JMP   MOVRB  ;MOVR Z BASICU
    JMP   VECTR  ;VECTR
    JMP   VECTC  ;VECTR Z BASICU
    JMP   POINR  ;POINTR
    JMP   PONRB  ;POINTR Z BASICU
    JMP   SPEED  ;NASTAVI SPEED
    JMP   WRTEB  ;TISK RETEZCE
    JMP   ZNAK  ;TISK ZNAKU
    JMP   NASXX  ;NASTAVENI SIZE XX A YY
    JMP   NASYX  ;NASTAVENI SIZE XY A YX
    JMP   NWIDE  ;NASTAVENI WIDE
    JMP   NNARR  ;NASTAVENI NARROW
    .DEPHASE

    .PHASE   START

SYSTB: PUSH  H
    POP   B
    JMP   SYST
SYST0: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
SYST:  CALL  ORG1
    MVI   A,001H ;NAST.ASCII
    STA   REZIM
    MVI   C,00DH
    LXI   D,TISK
    CALL  IODEF
    RET
TISK:  PUSH  B    ;TEST NA 0AH
    PUSH  D
    PUSH  H
    MOV   A,C
    CPI   00AH
    JNZ   NO0A
    LHLD  POL2Y
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    LXI   D,00000H
    CALL  MOVA
    JMP   NAVR

NO0A:  CPI   00DH  ;TEST NA 0DH
    JNZ   NO0D
    LHLD  SIZYY
    MVI   B,008H
    PUSH  H
    XCHG
    POP   H
POCET: DAD   D
    DAD   D
    DCR   B
    JNZ   POCET
    MOV   A,H
    CMA
    MOV   H,A
    MOV   A,L
    CMA
    MOV   L,A
    INX   H
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    LXI   D,00000H
    CALL  MOVR
NAVR:  POP   H
    POP   D
    POP   B
    RET

NO0D:  CALL  ZNAK
    POP   H
    POP   D
    POP   B
    RET

NASXX: SHLD  SIZYY
    XCHG
    SHLD  SIZXX
    RET
NASYX: SHLD  SIZYX
    XCHG
    SHLD  SIZXY
    RET
NWIDE: MVI   A,000H
    STA   WIDE
    RET
NNARR: MVI   A,080H
    STA   WIDE
    RET

MOVAB: PUSH  H
    POP   B
MOVA:  CALL  PEN0
    JMP   SK02
VECTB: PUSH  H
    POP   B
VECTA: CALL  PEN1
    JMP   SK02
POINB: PUSH  H
    POP   B
POINA: CALL  PEN0
    CALL  SK02
    JMP   SK06
MOVRB: PUSH  H
    POP   B
MOVR:  CALL  PEN0
    JMP   SK07
VECTC: PUSH  H
    POP   B
VECTR: CALL  PEN1
    JMP   SK07
PONRB: PUSH  H
    POP   B
POINR: CALL  PEN0
    CALL  SK07
    JMP   SK06
SK06:  CALL  PEN1
    JMP   PEN0
SPEED: ADI   008H
    STA   0017CH
    RET
ORGB0: LXI   H,00000H
    LXI   D,00000H
RAMTP: PUSH  D    ;NASTAVI RAMTOP
    MVI   C,08H
    LXI   D,RMTOP
    CALL  IODEF
    POP   D
ORGB:  MVI   A,099H
    OUT   PORT
    PUSH  H
    POP   B
    JMP   ORG1
ORG1:  MVI   A,014H
    STA   ZPOZD
    STA   ZAZN+25H
    PUSH  D
    PUSH  B
    MVI   A,001H
    STA   PENZ
    LXI   B,00008H
    MOV   D,B
    MOV   E,C
    CALL  MOVR
    MVI   A,00BH
    STA   ZPOZD
    LXI   H,006A4H
    SHLD  POL1X
    LXI   H,0F95CH
    SHLD  POL1Y
    POP   B
    PUSH  B
    LXI   D,00000H
    CALL  MOVA
    POP   B
    PUSH  B
    LXI   D,00050H
    CALL  MOVA
    XRA   A
    STA   POL1X
    POP   B
    POP   D
    CALL  MOVA
NAST:  MVI   A,00AH
    STA   ZAZN+25H
NSIZE: LXI   H,00003H
    SHLD  SIZXX
    SHLD  SIZYY
    MVI   L,000H
    SHLD  SIZXY
    SHLD  SIZYX
    SHLD  REZIM
    MVI   A,080H
    STA   WIDE
    RET

SK07:  LHLD  POL1X
    DAD   D
    XCHG
    LHLD  POL1Y
    DAD   B
    MOV   B,H
    MOV   C,L
SK02:  LHLD  POL1X
    XCHG
    SHLD  POL1X
    SHLD  POL2X
    CALL  SK09
    PUSH  H
    PUSH  B
    MOV   C,A
    POP   D
    LHLD  POL1Y
    XCHG
    SHLD  POL1Y
    SHLD  POL2Y
    CALL  SK09
    RLC
    RLC
    RLC
    RLC
    MOV   B,A
    ORA   C
    STA   ZAZN+1EH
    POP   D
    RZ
    MOV   A,L
    SUB   E
    MOV   A,H
    SBB   D
    MOV   A,C
    JC   SK10
    XCHG
    MOV   A,B
SK10:  STA   ZAZN+1FH
    SHLD  ZAZN+20H
    LXI   H,00014H
    CALL  ZPOZ0
    MVI   A,029H
    STA   ZAZN+1DH
    MOV   B,D
    MOV   C,E
    XRA   A
    SUB   E
    MOV   L,A
    MVI   A,000H
    SBB   D
    MOV   H,A
    XRA   A
    MOV   A,D
    RAR
    MOV   D,A
    MOV   A,E
    RAR
    MOV   E,A
SK16:  PUSH  H
    PUSH  D
    XCHG
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    DAD   H
    DCX   H
    DAD   D
    LXI   H,ZAZN+1DH
    JNC   SK12
    LDA   ZAZN+25H
    CMP   M
    JZ   SK12
    DCR   M
SK12:  MVI   A,028H
    SUB   M
    SUB   C
    MVI   A,000H
    SBB   B
    JC   SK13
    INR   M
SK13:  LHLD  ZAZN+20H
    POP   D
    DAD   D
    XCHG
    POP   H
    PUSH  H
    DAD   D
    LDA   ZAZN+1FH
    JNC   SK14
    XCHG
    LDA   ZAZN+1EH
SK14:  PUSH  D
    CALL  SK15
    DCX   B
    MOV   A,B
    ORA   C
    POP   D
    POP   H
    JNZ   SK16
    RET

SK09:  MOV   A,L
    SUB   E
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    SBB   D
    MOV   H,A
    DAD   H
    JNC   SK17
    XRA   A
    SUB   L
    MOV   L,A
    MVI   A,000H
    SBB   H
    MOV   H,A
    MVI   A,00FH
    RET
SK17:  MOV   A,H
    ORA   L
    RZ
    MVI   A,001H
    RET

WRTEB: XCHG
    MOV   E,C
    JMP   WRITE
SK08:  LHLD  ZAZN
    MOV   E,H
    INX   H
    INX   H
    MOV   A,M
    INX   H
    MOV   H,M
    MOV   L,A
WRITE: XRA   A
    STA   ZAZN+15H
SK25:  MOV   A,E
    ORA   A
    RZ
    LDA   ZAZN+15H
    ORA   A
    JNZ   SK18
    MOV   A,M
    ORA   A
    JZ   SL19
    MOV   A,M
    CALL  ZNAK
SK19:  JMP   SK20
SL19:  INR   A
    STA   ZAZN+15H
    CALL  SK21
SK18:  MOV   A,M
    CALL  SK22
    MOV   A,M
    ORA   A
    JP   SK20
    XRA   A
    STA   ZAZN+15H
    CALL  SK24
SK20:  INX   H
    DCR   E
    JMP   SK25
SK21:  PUSH  H
    LXI   H,ZBS
    XRA   A
    CMP   M
    MOV   M,A
    JNZ   SK26
    LHLD  POL2X
    SHLD  ZAZN+18H
    LHLD  POL2Y
    SHLD  ZAZN+1AH
SK26:  POP   H
    RET

ZNAK:  PUSH  H
    LXI   H,ZBS
    CPI   008H
    JNZ   SK27
    MOV   M,A
    POP   H
    RET
SK27:  ANI   07FH
    MOV   C,A
    CALL  SK21
    LDA   REZIM
    ORA   A
    JNZ   SK28
    MOV   A,C
    CPI   07BH
    JC   SK28
    ADI   005H
    MOV   C,A
    INR   M
SK28:  MOV   A,C
    CPI   020H
    JC   SK29
    ANI   0F8H
    RAR
    RAR
    ADI   0F8H
    ADI   040H
    MOV   L,A
    MVI   A,000H
    ACI   HBYTE
    MOV   H,A
    MOV   A,M
    INX   H
    MOV   H,M
    MOV   L,A
    MOV   A,C
    ANI   007H
    MOV   C,A
    JZ   SK31
SK32:  MOV   A,M
    ORA   A
    INX   H
    JP   SK32
    DCR   C
    JNZ   SK32
SK31:  MVI   A,008H
    CALL  SK22
SK30:  MOV   A,M
    CALL  SK22
    MOV   A,M
    INX   H
    ORA   A
    JP   SK30
SK29:  POP   H
SK24:  PUSH  H
    LDA   WIDE
    RLC
    RAL
    ADI   0F6H
    CMA
    MVI   C,000H
    CALL  SL22
    POP H
    RET

SK22:  MOV   C,A
    ANI   007H
SL22:  PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  PSW
    LHLD  SIZXX
    XCHG
    LHLD  ZAZN+18H
    CALL  SL32
    XCHG
    MOV   A,C
    ANI   038H
    RAR
    RAR
    RAR
    LXI   H,ZBS
    ADD   M
    MOV   B,A
    LHLD  SIZYX
    XCHG
    CALL  SL32
    POP   PSW
    PUSH  H
    LHLD  SIZXY
    XCHG
    LHLD  ZAZN+1AH
    CALL  SL32
    MOV   A,B
    XCHG
    LHLD  SIZYY
    XCHG
    CALL  SL32
    PUSH  H
    MOV   A,C
    ANI   040H
    JZ   SL33
    LHLD  POL2X
    XCHG
    LHLD  POL2Y
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    LDA   PENZ
    ORA   A
    CZ   MOVA
    POP   B
    POP   D
    CALL  VECTA
    JMP   SK33
SL33:  CALL  PEN0
    POP   H
    SHLD  POL2Y
    POP   H
    SHLD  POL2X
SK33:  POP   D
    POP   H
    RET

SL32:  INR   E
    DCR   E
    RZ
    PUSH  H
    LXI   H,00000H
SK35:  DCR   A
    JM   SK34
    DAD   D
    JMP   SK35
SK34:  POP   D
    DAD   D
    RET

SK15:  LHLD  PENZ+1
    MOV   H,A
    ADD   L
    ANI   00FH
    MOV   E,A
    MOV   A,H
    ANI   0F0H
    ADD   L
    ANI   0F0H
    ORA   E
    STA   PENZ+1
    XRA   A
    MOV   H,A
    LDA   ZAZN+1DH
    RAR
    MOV   L,A
    JMP   SK36
PEN0:  LDA   PENZ
    DCR   A
    RNZ
    JMP   SK37
PEN1:  LDA   PENZ
    DCR   A
    RZ
    MVI   A,001H
SK37:  STA   PENZ
    LXI   H,001F4H
SK36:  PUSH  H
    LHLD  PENZ
    MOV   A,H
    ANI   00EH
    ORA   L
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    ANI   0E0H
    RRC
    ORA   L
    RRC
    OUT   PORT2
    POP   H
ZPOZ0: LDA   ZPOZD
ZPOZ1: DCR   A
    JNZ   ZPOZ1
    DCX   H
    MOV   A,H
    ORA   L
    JNZ   ZPOZ0
    RET

COPYB: MOV   B,H
    MOV   C,L
    JMP   COPY2
COPY1: PUSH  B
    PUSH  D
    POP   B
    POP   D
COPY2: PUSH  B
    PUSH  D
    CALL  MOVA
    LXI   D,002F0H    ;RAMECEK
    LXI   B,00000H
    PUSH  B
    CALL  VECTR
    POP   D
    PUSH  D
    LXI   B,0FD08H
    CALL  VECTR
    LXI   D,0FD10H
    POP   B
    CALL  VECTR
    POP   D
    POP   B
    CALL  VECTA
    LXI   D,00012H    ;POC.TISKU
    LXI   B,0FFDCH
    CALL  MOVR
    CALL  NSIZE
    MVI   A,001H     ;NAST.ASCII
    STA   REZIM
    LHLD  POL1X
    XCHG
    LXI   H,VIRAM
DALZN: MOV   A,M
    ANI   020H  ;PREKODOVANI AND->ASCII
    MOV   A,M
    JNZ   VYST
    ORI   40H   ;DOPL.BITU 6 NA ASCII
VYST:  CALL  ZNAK
    MOV   A,M   ;TEST NA DVOJ.SIRKU ZN.
    CMA
    ANI   0C0H
    JNZ   NENI
    MVI   A,020H ;KOD MEZERY
    CALL  ZNAK
    INX   H
NENI:  INX   H
    MOV   A,L
    ANI   03FH  ;DALSI RADEK?
    CPI   028H  ;>27HH=K0NEC RADKU
    JC   DALZN
DALR:  PUSH  B
    LXI   B,00018H
    DAD   B    ;DALSI PAM.MISTO
    POP   B
    PUSH  H
    PUSH  D
    LXI   B,0FFE0H
    LHLD  POL2Y
    DAD   B
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    CALL  MOVA  ;NA DALSI RADEK
    POP   D
    POP   H
    MOV   A,H   ;TEST NA KONEC VIDEORAM
    CPI   KVRAM
    JC   DALZN
    JMP   NSIZE
    .DEPHASE

    .PHASE   STAR1

TEST:  LXI   D,00186H
    LXI   B,00708H
    CALL  ORG1
    MVI   A,00AH
    STA   SIZXX
    STA   SIZYY
    ADD   A
    STA   ZAZN+25H
    XRA   A
    STA   WIDE
    INR   A
    STA   REZIM
    MVI   H,020H
SK56:  MOV   A,H
    CALL  ZNAK
    INR   H
    MOV   A,H
    ANI   007H
    JNZ   SK56
    PUSH  H
    MOV   H,D
    MOV   L,E
    SHLD  POL2X
    LHLD  POL2Y
    LXI   B,0FF80H
    DAD   B
    SHLD  POL2Y
    POP   H
    MOV   A,H
    ORA   A
    JP   SK56
    JMP   NAST
    .DEPHASE
    .PHASE   TABSK

    DW   TAB20,TAB28,TAB30,TAB38,TAB40
    DW   TAB48,TAB50,TAB58,TAB60,TAB68
    DW   TAB70,TAB78,TAB80

TAB20: DB   80H,3AH,5AH,0AH,0CAH,31H,7AH
    DB   32H,0FBH,39H,49H,0BH,7BH,2CH,68H,18H,0DCH
    DB   10H,53H,5CH,63H,61H,68H,71H
    DB   74H,3AH,0CAH,7CH,39H,70H,69H
    DB   72H,79H,1BH,52H,4BH,54H,0DBH
    DB   0CH,68H,70H,79H,7AH,73H,6BH
    DB   50H,49H,4AH,0DCH,3BH,0F2H
TAB28: DB   3BH,69H,59H,0CBH,39H,6BH,5BH
    DB   0C9H,11H,73H,24H,60H,31H,0D3H
    DB   20H,64H,32H,0D2H,12H,0C1H,20H
    DB   0E4H,0AH,0CAH,0FCH
TAB30: DB   7CH,34H,54H,4BH,49H,50H,70H
    DB   79H,7BH,0F4H,29H,7BH,0CBH,30H
    DB   79H,7BH,74H,6CH,48H,0CCH,30H
    DB   79H,7BH,74H,6CH,63H,5CH,54H
    DB   4BH,49H,0D0H,0BH,7BH,58H,0DCH
    DB   10H,49H,4BH,54H,5CH,63H,60H
    DB   78H,0FCH,34H,7BH,79H,70H,50H
    DB   49H,4BH,54H,5CH,63H,61H,0D8H,7CH,0F8H
TAB38: DB   09H,50H,58H,61H,63H,6CH,74H
    DB   7BH,79H,70H,68H,61H,63H,5CH
    DB   54H,4BH,0C9H,10H,49H,4BH,54H
    DB   74H,7BH,79H,70H,68H,61H,63H
    DB   0ECH,1AH,5AH,2AH,0EAH,01H,52H
    DB   22H,0E2H,33H,61H,0D3H,28H,6CH
    DB   18H,0DCH,31H,63H,0D1H,30H,79H
    DB   7BH,74H,6CH,5AH,52H,0AH,0CAH
TAB40: DB   68H,71H,73H,6CH,54H,4BH,4AH
    DB   51H,61H,6AH,63H,0CBH,7AH,4CH
    DB   21H,0E3H,78H,7BH,74H,6CH,63H
    DB   60H,63H,5CH,54H,4BH,0C8H,34H
    DB   7BH,79H,70H,50H,49H,4BH,0D4H
    DB   78H,7BH,74H,54H,4BH,0C8H,3CH
    DB   78H,48H,4CH,20H,0E2H,78H,7CH,20H,0E2H
    DB   34H,7BH,79H,70H,50H,49H,4BH,54H,5CH,0DAH
TAB48: DB   78H,3CH,4CH,20H,0E4H,09H,4BH,4AH
    DB   7AH,79H,0FBH,10H,49H,4BH,54H
    DB   0FCH,78H,3CH,60H,0CCH,38H,48H
    DB   0CCH,78H,62H,7CH,0CCH,78H,4CH
    DB   0FCH,09H,50H,70H,79H,7BH,74H,54H,4BH,0C9H
TAB50: DB   78H,7BH,74H,6CH,63H,0E0H,09H
    DB   50H,70H,79H,7BH,74H,54H,4BH
    DB   49H,1AH,0CCH,78H,7BH,74H,6CH
    DB   63H,60H,0CCH,10H,49H,4BH,54H
    DB   5CH,63H,61H,68H,70H,79H,7BH
    DB   0F4H,38H,7CH,3AH,0CAH,38H,50H
    DB   49H,4BH,54H,0FCH,38H,4AH,0FCH
    DB   38H,49H,6AH,4BH,0FCH
TAB58: DB   7CH,38H,0CCH,38H,62H,7CH,22H
    DB   0CAH,38H,7CH,48H,0CCH,3BH,79H
    DB   49H,0CBH,38H,0CCH,39H,7BH,4BH
    DB   0C9H,31H,7AH,0F3H,0H,0C4H
TAB60: DB   39H,0F2H,29H,6BH,64H,54H,4BH
    DB   49H,50H,59H,5BH,54H,0CCH,78H
    DB   28H,6BH,64H,54H,4BH,0C8H,2CH
    DB   69H,60H,50H,49H,0CCH,3CH,4CH
    DB   49H,50H,60H,69H,0ECH,18H,5CH
    DB   64H,6BH,69H,60H,50H,49H,0CCH
    DB   0AH,72H,7BH,7CH,21H,0E3H,00H
    DB   43H,4CH,6CH,69H,60H,58H,51H,0D4H
TAB68: DB   78H,28H,6BH,64H,0CCH,09H,4BH
    DB   4AH,6AH,69H,3AH,0FAH,01H,42H
    DB   4BH,6BH,6AH,3BH,0FBH,78H,2CH
    DB   58H,0CCH,09H,4BH,4AH,7AH,0F9H
    DB   68H,60H,69H,62H,4AH,22H,6BH
    DB   64H,0CCH,68H,60H,69H,6BH,64H
    DB   0CCH,09H,50H,60H,69H,6BH,64H,54H,4BH,0C9H
TAB70: DB   00H,68H,6BH,64H,5CH,53H,0D0H
    DB   04H,6CH,69H,60H,58H,51H,0D4H
    DB   09H,69H,61H,6AH,6BH,0E4H,4BH
    DB   54H,5BH,59H,60H,69H,0ECH,0CH
    DB   4BH,52H,7AH,29H,0EBH,28H,50H,49H
    DB   4BH,54H,0ECH,28H,4AH,0ECH,28H
    DB   49H,62H,4BH,0ECH
TAB78: DB   6CH,28H,0CCH,0H,43H,4CH,6CH
    DB   28H,58H,51H,0D4H,28H,6CH,48H
    DB   0CCH,0BH,52H,5AH,61H,6AH,72H
    DB   0FBH,0AH,0FAH,09H,52H,5AH,63H
    DB   6AH,72H,0F9H,20H,69H,5BH,0E4H,80H
TAB80: DB   32H,0FBH,2AH,71H,7AH,73H,0EAH
    DB   39H,72H,0FBH,31H,7AH,0F3H,39H,79H,3BH,0FBH
    .DEPHASE
    END

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz