ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / IOT / LST


Výpis programu IOT pro ZPS-2 MIKOS/D, listing


PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


                TITLE	PROGRAM IOT
                
                ; TEST IO
                ; PROGRAM PROVEDE POUZE ZAKLADNI FUNKCNI TEST IO
                ; C 11.12.2023EC
                
                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                ;NASTAVENI PARAMETRU PRO PREKLAD
                
 0000             SYS	EQU	0		;-- -1 = CPM
                				;\- 00 = MIKOS
 FFFF             MIKOSD	EQU	-1		;-1 = MIKOS/D
                
                ;-------------------------------
                ;ADRESACE DESEK
                
 0038             VADR	EQU	38H		;VYCOZI ADRESA PRO BWP-1
 00D0             ADP1_1	EQU	0D0H		;VYCOZI ADRESA PRO PRVNI ADP-1
 00E0             ADP1_2	EQU	0E0H		;VYCOZI ADRESA PRO DRUHOU ADP-1
                
                ;-------------------------------
                ;POPIS PROVADENE OPRACE PRI KROKOVANI
                
 FFFF             POPIS	EQU	-1		;-1 ZAPNUTO
                
                ;-------------------------------
                ;POMOCNE KNIHOVNY IO
                
 FFFF             TESLA	EQU	-1		;-1 ZAPNUTO
 FFFF             RUS	EQU	-1		;-1 ZAPNUTO
                
                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                
                	IF	SYS
                START	EQU	0100H		;CPM
                	ELSE
 4400             START	EQU	4400H		;MIKOS
                	ENDIF
 0000'             	ASEG
                
                	IF	SYS
                BDOS	EQU	0005H
                NEXT	EQU	0		;PREDANI RIZENI SYSTEMU
                	ORG	START		;CPM
                	ELSE
                	IF	MIKOSD
 0000  3C          	DB	'<'
 0001  ECF5         	DW	$KONEC
 0003  4400         	DW	START
 0005  3E          	DB	'>'
 0263             SUM	EQU	LOW $KONEC+HIGH $KONEC+LOW START+HIGH START+'>'
 0006  63          	DB	LOW SUM	
                	ENDIF
                	.PHASE	START		;MIKOS
 0103             CI	EQU	0103H		;VSTUP ZNAKU Z CONSOLY
                				;VYSTUP: A - ASCII KOD ZNAKU
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


                				;RUSI: PSW
 0109             CO	EQU	0109H		;VYSTUP ZNAKU NA CONSOLY
                				;vstup: C - ASCII KOD ZNAKU
                				;RUSI: PSW
 0112             CSTS	EQU	0112H		;TEST KONSOLY
                				;VYSTUP: A = 0 NENI ZNAK
                				;	 A <> 0 JE ZNAK
                				;RUSI: PSW
 0139             NEXT	EQU	0139H		;PREDANI RIZENI MONITORU
                
 4400  C3 4403        	JMP	START+3
                	ENDIF
                
                ;POLE PRO ZPRACOVANI NAPETI, ZAROVNANO NA XX00
 ED00             POLE2	EQU	HIGH $KONEC*100H+100H
                
                ;===============================
                ;KONSTANTY
 0003             CTRLC	EQU	3
 000D             CR	EQU	0DH
 000A             LF	EQU	0AH
 001B             ESC	EQU	27
 000A             PPK	EQU	10		;POCET PRUCHODU TESTEM
 00F7             ZPC	EQU	11110111B	;ZAPIS PREHOD NA CTENI
                
                ;NASTAVENI ROZHODOVACI UROVNE PRO KONTROLU LOG. ROZDILU
 0020             VELN	EQU	20H		;MAX ROZDILOVE NAPETI PRO LOG. UROVEN "DESITKOVE" V 0.XXV
 0032             VELN1	EQU	'2'		;PRVNI PISMENO TEXTU
 0030             VELN2	EQU	'0'		;DRUHE PISMENO TEXTU
                
                ;===============================
                ;ADRESY PRO TESTER
                
 0038             PORT1	EQU	VADR
 0039             PORT2	EQU	PORT1 + 1
 003A             PORT3	EQU	PORT1 + 2
 003B             P_REG	EQU	PORT1 + 3
                
                ;-------------------------------
                ;ADRESACE PRO PREVODNIKY ADP-1
                ;PRVNI ADP-1
                
 00D0             ADP1D	EQU	ADP1_1
 00D1             ADP1R	EQU	ADP1_1+1
                
                ;DRUHA ADP-1
                
 00E0             ADP2D	EQU	ADP1_2
 00E1             ADP2R	EQU	ADP1_2+1
                
                ;===============================
                ;KONSTATY PRO POMOCNY REGISTR
                
                ;VYBER POVOLOVACICH REGISTRU PRO VYSTUP
                
 00C0             POV_OUT	EQU	11000000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


                
                ;ZAKLADNI STAV POMOCNEHO REGISTRU
                
 0040             ZSTAV	EQU	01000000B
                
                ;PRIPRAVA NA ZAPNUTI NAPAJENI PRO ZIF28
                ;ROZSVITI ZELENOU SVITIVKU NAD PATICI ZIF28
                	
 0044             DIL14	EQU	01000100B
 0045             DIL16	EQU	01000101B
 0046             DIL20	EQU	01000110B
 0047             DIL24	EQU	01000111B
                
                ;PRIPRAVA NA ZAPNUTI NAPAJENI PRO ZIF16
                ;ROZSVITI ZELENOU SVITIVKU NAD PATICI ZIF16
                
 0048             DIL5_12	EQU	01001000B
 0049             DIL4_12	EQU	01001001B
 004A             DIL4_13	EQU	01001010B
 004B             DIL5_13	EQU	01001011B
                
                ;PRO ZAPNUTI NAPAJENI JE POTREBA PRICIST KONSTANTU
                
 0020             Z_NAP	EQU	00100000B
                
                ;===============================
                ;STRUKTURA IDENTIFIKATORU PARAMETRU
                
                ;NASTAVENI VSTUPU A VYSTUPU 
 0008             T_VV2	EQU	00001000B	;PORT 1 A 2
 0010             T_VV3	EQU	00010000B	;PORT 1, 2 A 3
                
                ;PRO ZAPIS S NASLEDNYM CTENIM
 0019             T_W1	EQU	00011001B	;PORT 1
 001A             T_W2	EQU	00011010B	;PORT 2
 001B             T_W12	EQU	00011011B	;PORT 1 A 2
 001C             T_W3	EQU	00011100B	;PORT 3
 001D             T_W13	EQU	00011101B	;PORT 1 A 3
 001E             T_W23	EQU	00011110B	;PORT 2 A 3
 001F             T_W123	EQU	00011111B	;PORT 1, 2 A 3
                
                ;KONSTANTA V/V PARAMATRU
 0018             KVVP	EQU	00011000B
                
                ;PRO CTENI
 0001             T_I1	EQU	00000001B	;PORT 1
 0002             T_I2	EQU	00000010B	;PORT 2
 0003             T_I12	EQU	00000011B	;PORT 1 A 2
 0004             T_I3	EQU	00000100B	;PORT 3
 0005             T_I13	EQU	00000101B	;PORT 1 A 3
 0006             T_I23	EQU	00000110B	;PORT 2 A 3
 0007             T_I123	EQU	00000111B	;PORT 1, 2 A 3
                
                ;KONSTANTA PRO UPRAVU NA CTENI (AND)
 00E7             CTENI	EQU	11100111B
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


                ;PRO ZAPIS
 0009             T_O1	EQU	00001001B	;PORT 1
 000A             T_O2	EQU	00001010B	;PORT 2
 000B             T_O12	EQU	00001011B	;PORT 1 A 2
 000C             T_O3	EQU	00001100B	;PORT 3
 000D             T_O13	EQU	00001101B	;PORT 1 A 3
 000E             T_O23	EQU	00001110B	;PORT 2 A 3
 000F             T_O123	EQU	00001111B	;PORT 1, 2 A 3
                
                ;KONSTANTA PRO UPRAVU NA ZAPIS (AND)
 00EF             ZAPIS	EQU	11101111B
                
                ;SKOKY V RAMCI TESTOVACICH DAT
 0020             T_GOTO	EQU	00100000B	;PRESKOK (ADRESA)
 0021             T_GOSUB	EQU	00100001B	;ODSKOK DO "PODPROGRAMU" (ADRESA)
 0022             T_RET	EQU	00100010B	;NAVRAT Z "PODPROGRAMU"
 0023             T_PROG	EQU	00100011B	;SKOK DO SROJOVEHO KODU (ADRESA)
                
                ;OSTATNI
 0024             T_NAP	EQU	00100100B	;NAPAJENI
 0025             T_NZ2	EQU	00100101B	;NEZAPOJENE VYNODY PORT 1 A 2
 0026             T_NZ3	EQU	00100110B	;NEZAPOJENE VYNODY PORT 1, 2 A 3
 0027             T_ZIF14	EQU	00100111B	;POZDRO DIL 14 V ZIF 16 (BEZ PARAMETRU)
                
 0000             T_NIC	EQU	00000000B	;NEJSOU TESTOVACI DATA
 00FE             T_KONEC	EQU	11111110B	;KONEC TESTOVACI TABULKY
                
                ;===============================
                
 FFEB             BLOKO	EQU	0FFFFH-BLOKP+1	;KONSTANTA PRO ODECTENI BLOKU
                
                ;*******************************
                ;ZACATEK PROGRAMU
                ;HLAVNI SMICKA
                
 4403  31 58D2        	LXI	SP,STACK	;ZALOZ ZASOBNIK
 4406  CD 48D8        	CALL	VYSTAV		;VYCHOZI STAV TESTTERU
 4409  AF          	XRA	A
 440A  32 568F        	STA	KROKO		;KROKOVANI VYPNUTO
 440D  32 5690        	STA	ZOBRO		;ZOBRAZENI DIL VYPNUTO
 4410  32 5691        	STA	MNAP		;ZOBRAZENI MERENI NAPETI U DIL VYPNUTO
 4413  32 5692        	STA	PAKNAP		;ZRUS PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4416  32 5693        	STA	KTN		;TRIDENI NAPETI VYPNUTO
 4419  32 5694        	STA	LOG		;KOTROLA TTL LOG UROVNI
 441C  21 568F        	LXI	H,KROKO
 441F  77          	MOV	M,A		;KROKO	KROKOVANI VYPNUTO
 4420  23          	INX	H
 4421  77          	MOV	M,A		;ZOBRO	ZOBRAZENI DIL VYPNUTO
 4422  23          	INX	H
 4423  77          	MOV	M,A		;MNAP	ZOBRAZENI MERENI NAPETI U DIL VYPNUTO
 4424  23          	INX	H
 4425  77          	MOV	M,A		;PAKNAP	ZRUS PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4426  23          	INX	H
 4427  77          	MOV	M,A		;KTN	TRIDENI NAPETI VYPNUTO
 4428  23          	INX	H
 4429  77          	MOV	M,A		;LOG	KOTROLA TTL LOG UROVNI
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


 442A  11 51D6        	LXI	D,UVOD
 442D  CD 487B        	CALL	PRINT		;VYPIS UVOD
 4430  21 58D3        	LXI	H,SADYIO
 4433  22 5686        	SHLD	STAB		;POLOHA V TABULCE SKUPIN IO
 4436  31 58D2        PRVVYB:	LXI	SP,STACK	;OBNOV ZASOBNIK
 4439  21 58D3        	LXI	H,SADYIO
 443C  22 567E        	SHLD	ZTAB
 443F  11 FFEB        	LXI	D,BLOKO
 4442  21 5A4D        	LXI	H,SADYIOK
 4445  19          	DAD	D
 4446  22 5680        	SHLD	KTAB
 4449  CD 4875        	CALL	CRLF2
 444C  11 5399        	LXI	D,VYB1T
 444F  CD 487B        	CALL	PRINT		;PRVNI VYBER, SADA IO
 4452  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4455  2A 5686        	LHLD	STAB		;POLOHO V TABULCE SKUPIN IO
 4458  CD 480E        	CALL	VYBER1
 445B  FE 0D         	CPI	CR
 445D  22 5686        	SHLD	STAB		;SHOV POLOHU V TABULCE SKUPIN IO
 4460  CA 4475        	JZ	VYBIO
 4463  CD 48D8        KONEC:	CALL	VYSTAV		;VYCHOZI STAV TESTTERU
 4466  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4469  11 5388        	LXI	D,KONECT	;KONEC PROGRAMU
 446C  CD 487B        	CALL	PRINT
 446F  C3 0139        	JMP	NEXT		;VRACENI RIZENI MONITORU/SYSTEMU
 4472  2A 5682        VYBIO2:	LHLD	PTAB		;OBNOV POZICI V TABULCE
 4475  11 0011        VYBIO: LXI	D,TEXTP		;DELKA TEXTU
 4478  19          	DAD	D		;PRICTI JI K 
 4479  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 447A  23          	INX	H
 447B  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE
 447C  EB          	XCHG			;PROHOD A 
 447D  22 567E        	SHLD	ZTAB		;ULOZ ZACATEK TABULKY
 4480  EB          	XCHG			;PROHOD A 
 4481  23          	INX	H
 4482  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 4483  23          	INX	H
 4484  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE
 4485  EB          	XCHG			;PROHOD A 
 4486  11 FFEB        	LXI	D,BLOKO
 4489  19          	DAD	D
 448A  22 5680        	SHLD	KTAB		;ULOZ KONEC TABULKY
 448D  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4490  11 53A7        	LXI	D,VYB2T
 4493  CD 487B        	CALL	PRINT		;DRUHY VYBER, IO
 4496  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4499  CD 480B        VYBIO1:	CALL	VYBER
 449C  C3 44B1        	JMP	VYBIO4
 449F  CD 4875        VYBIO3:	CALL	CRLF2
 44A2  11 53A7        	LXI	D,VYB2T		;OBNOVA VYBERU IO
 44A5  CD 487B        	CALL	PRINT		;DRUHY VYBER, IO
 44A8  CD 4875        	CALL	CRLF2
 44AB  2A 5682        	LHLD	PTAB		;OBNOV POZICI V TABULCE	
 44AE  CD 480E        	CALL	VYBER1		;OBNOV VYBER IO
 44B1  FE 1B         VYBIO4:	CPI	ESC
 44B3  CA 4436        	JZ	PRVVYB		;NAVRAT NA VYBER SKUPINY IO
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


 44B6  FE 0D         	CPI	CR
 44B8  CA 44BE        	JZ	TEST		;JDEM TESTOVAT
 44BB  C3 4499        	JMP	VYBIO1
                
                ;*******************************
                ;TEST IO
 44BE  22 5682        TEST:	SHLD	PTAB		;ULOZ POLOHU V TABULCE
 44C1  CD 4878        	CALL	CRLF		;ODRADKUJ
 44C4  11 0011        	LXI	D,TEXTP		;DELKA TEXTU
 44C7  19          	DAD	D		;PRICTI JI K 
 44C8  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 44C9  23          	INX	H
 44CA  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE
 44CB  D5          	PUSH	D		;SCHOV SI ADRESU POLOHY POPISU NAPAJENI IO
 44CC  13          	INX	D
 44CD  13          	INX	D		;POCATEK POPISU IO
 44CE  CD 487B        	CALL	PRINT		;VYPIS POPIS IO
 44D1  CD 4878        	CALL	CRLF		;ODRADKUJ
 44D4  D1          	POP	D		;OBNOV SI ADRESU POLOHY POPISU NAPAJENI IO
 44D5  E5          	PUSH	H		;SCHOV SI UKAZOVATKO
 44D6  EB          	XCHG			;ADRESU POPISU NAPAJENI IO DO 
 44D7  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 44D8  23          	INX	H
 44D9  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE
 44DA  CD 487B        	CALL	PRINT		;VYPIS POPISU NAPAJENI IO
 44DD  E1          	POP	H		;OBNOV UKAZOVATKO
 44DE  CD 4875        	CALL	CRLF2
 44E1  11 53B0        	LXI	D,POKT
 44E4  CD 487B        	CALL	PRINT		;POKRACOVAT?
 44E7  CD 4893        TEST1:	CALL	CTIZ		;CTI KONZOLI
 44EA  FE 1B         	CPI	ESC
 44EC  CA 449F        	JZ	VYBIO3		;NAVRAT NA VYBER IO
 44EF  FE 0D         	CPI	CR
 44F1  C2 44E7        	JNZ	TEST1		;SPUST TEST
                
                ;===============================
                ;VLASTNI TEST
 44F4  23          	INX	H		;ADRESA TEST TABULKY
 44F5  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 44F6  23          	INX	H
 44F7  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE (V ADRESA TEST TABULKY)
 44F8  3E 0A         	MVI	A,PPK		;POCET PRUCHODU TESTEM
 44FA  32 5689        	STA	PP		;A ULOZ JE
 44FD  21 0000        	LXI	H,0		;VYCHOZI STAV NEZAPOJENYCH VIVODU PRO ZOBRAZOVANI
 4500  22 56A6        	SHLD	NCZ
 4503  22 56A8        	SHLD	NCZ+2		;+ VYCHOZI STAV PRO ZIF16 PRO ZOBRAZOVANI
 4506  22 56A9        	SHLD	NCZ+3		;+ VYCHOZI STAV PRO ERR PRO ZOBRAZOVANI
 4509  2B          	DCX	H
 450A  22 569C        	SHLD	VDAT		;VYCHOZI NASTAVENI VYSTUPNICH DAT PRO ZOBRAZENI
 450D  22 569D        	SHLD	VDAT+1
                
                	IF	POPIS
                
 4510  21 567A        	LXI	H,TXNDEF
 4513  22 567C        	SHLD	OPR		;VYCHOZI NASTAVENI PRO TEXT PROVEDENE OPERACE
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


                	ENDIF
                
 4516  EB          	XCHG			;ADRESA TEST TABULKY DO 
 4517  22 5684        	SHLD	TTAB		;ULOZ AKTUALNI TEST TABULKU
 451A  C3 451E        	JMP	TEST3
 451D  23          TESTHS:	INX	H		;DALSI ADRESA V TABULCE
                ;	CALL	WAIT24		;CHVILI POCKEJ MAME KB-01 TJ. 2M KABLU	
 451E  3A 568F        TEST3:	LDA	KROKO		;NACTI PRIZNAK KROKOVANI
 4521  FE 01         	CPI	01
 4523  C2 4536        	JNZ	TEST8		;NENI KROKOVANI
                
                	IF	POPIS
                
 4526  EB          	XCHG
 4527  2A 567C        	LHLD	OPR		;NACTI ADRESU TEXTU PROVEDENE OPERACE
 452A  EB          	XCHG
 452B  CD 487B        	CALL	PRINT		;VYTISNI TEXT OPERACE
                
                	ENDIF
                
 452E  E5          	PUSH	H
 452F  CD 48EC        	CALL	HADR		;TISK OBSAHU 
 4532  CD 4893        	CALL	CTIZ		;CTI ZNAK Z KOZOL
 4535  E1          	POP	H
 4536  3A 568A        TEST8:	LDA	VVP		;TEST NA V/V PARAMETR
 4539  A7          	ANA	A
 453A  CA 4540        	JZ	TEST7		;NENI DRUHA FAZE V/V PARAMETR
 453D  2A 568B        	LHLD	WZTAB		;OBNOV ADRESU V TEST TABULCE
 4540  7E          TEST7:	MOV	A,M		;NACTI PARAMETR PRO TEST
 4541  47          	MOV	B,A		;A ULOZ DO 
 4542  E6 F8         	ANI	11111000B	;JEN HORNICH 5 BITU
 4544  FE 18         	CPI	KVVP		;PARAMETR V/V PARAMETRU
 4546  C2 4569        	JNZ	TEST5		;NENI V/v PARAMETR - JDEM HLEDAT
 4549  3A 568A        	LDA	VVP		;STAV V/V PARAMETR
 454C  A7          	ANA	A
 454D  CA 455E        	JZ	TEST6		;PRVNI FAZE V/V PARAMETRU
 4550  AF          	XRA	A		;DRUHA FAZE V/V PARAMATRU
 4551  32 568A        	STA	VVP		;VYCHOZI STAV PRO V/V PARAMETR
 4554  78          	MOV	A,B
 4555  E6 E7         	ANI	CTENI		;VYTVOR CTENI
 4557  47          	MOV	B,A		;VRAT DO 
 4558  11 45D8        	LXI	D,TABTT		;PRESKOCI ZAPIS
 455B  C3 456C        	JMP	TEST4
                
 455E  3C          TEST6:	INR	A
 455F  32 568A        	STA	VVP		;ULOZ ZE ZAPISUJEM
 4562  22 568B        	SHLD	WZTAB		;ULOZ ADRESU V TEST TABULCE
 4565  78          	MOV	A,B		;
 4566  E6 EF         	ANI	ZAPIS		;JEN SPODNI 3 BITY - BUDE ZAPIS
 4568  47          	MOV	B,A		;VRAT DO 
                
                ;-------------------------------
                ;PROHLEDA TABULKU A SKOCI NA ADRSU
                ;V JE CO SE HLEDA
                ;ZACHOVA 
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-7


 4569  11 45B5        TEST5:	LXI	D,TABTST	;ADRESA POCATKU DABULKY
 456C  E5          TEST4:	PUSH	H		;SCHOV ADRESU V TEST TABULCE
 456D  EB          	XCHG			;ADRESU TABULKY DO 	
 456E  7E          PROHL:	MOV	A,M		;CTI PRIKAZ
 456F  B8          	CMP	B
 4570  CA 4580        	JZ	PROHU		;NASEL PRIKAZ	
 4573  FE FF         	CPI	-1		;KONEC TABULKY
 4575  CA 4590        	JZ	PROHK
 4578  23          	INX	H		;HL=HL+3 / +5 ->
 4579  23          	INX	H		;DALSI POZICE
 457A  23          	INX	H
                
                	IF	POPIS
                
 457B  23          	INX	H
 457C  23          	INX	H
                
                	ENDIF
                
 457D  C3 456E        	JMP	PROHL		;DALSI PRIKAZ V TABULCE
 4580  23          PROHU:	INX	H		;VYBER ADRESU Z TABULKY
                
                	IF	POPIS
                
 4581  5E          	MOV	E,M		;DO 
 4582  23          	INX	H
 4583  56          	MOV	D,M		;DALSI PULKU DO 
 4584  EB          	XCHG
 4585  22 567C        	SHLD	OPR		;ULOZ ADRESU TEXTU OPERACE
 4588  EB          	XCHG
 4589  23          	INX	H		;VYBER ADRESU Z TABULKY
                
                	ENDIF
                
 458A  5E          	MOV	E,M		;DO 
 458B  23          	INX	H
 458C  56          	MOV	D,M		;DALSI PULKU DO 
 458D  EB          	XCHG			;ADRESU PROGRAMU DO HL
 458E  E3          	XTHL			;OBNOV A ADRESU PROGAMU NA ZASOBNIK
 458F  C9          	RET			;SKOK DO PROGRAMU -> JMP
                
 4590  E1          PROHK:	POP	H		;OBNOV ADRESU V TEST TABULCE
 4591  11 5419        	LXI	D,NEZKO		;NEZNAMI KOD
 4594  CD 487B        VYSTV1:	CALL	PRINT
 4597  CD 4878        	CALL	CRLF
 459A  CD 48EC        	CALL	HADR		;TISK OBSAHU 
 459D  CD 4878        	CALL	CRLF
 45A0  7E          	MOV	A,M
 45A1  CD 48F1        	CALL	DBYT
 45A4  3A 568F        VYSTV3:	LDA	KROKO		;NACTI PRIZNAK KROKOVANI
 45A7  FE 01         	CPI	01
 45A9  C2 45AF        	JNZ	VYSTV2		;NENI KROKOVANI
 45AC  CD 4893        	CALL	CTIZ		;CTI ZNAK Z KOZOLI
 45AF  CD 48D8        VYSTV2:	CALL	VYSTAV		;VYCHOZI STAV TESTTERU
 45B2  C3 449F        	JMP	VYBIO3		;NOVY VYBER
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-8


                ;-------------------------------
                ;TABULKA PRIKAZU V TESTOVACI TABULCE
                
                	IF	POPIS
                
 45B5  0B          TABTST:	DB	T_O12
 45B6  55EA         	DW	TXO12		;ADRESA TEXTU OPERACE
 45B8  46CD         	DW	TO12		;VYSTAVENI DAT NA PORT 12
 45BA  0F          	DB	T_O123
 45BB  55F0         	DW	TXO123
 45BD  46DF         	DW	TO123		;VYSTAVENI DAT NA PORT 123
 45BF  09          	DB	T_O1
 45C0  55F7         	DW	TXO1
 45C2  46C7         	DW	TO1		;VYSTAVENI DAT NA PORT 1
 45C4  0A          	DB	T_O2
 45C5  55FC         	DW	TXO2
 45C7  46D0         	DW	TO2		;VYSTAVENI DAT NA PORT 2
 45C9  0C          	DB	T_O3
 45CA  5601         	DW	TXO3
 45CC  46E5         	DW	TO3		;VYSTAVENI DAT NA PORT 3
 45CE  0D          	DB	T_O13
 45CF  5606         	DW	TXO13
 45D1  46D6         	DW	TO13		;VYSTAVENI DAT NA PORT 13
 45D3  0E          	DB	T_O23
 45D4  560C         	DW	TXO23
 45D6  46E2         	DW	TO23		;VYSTAVENI DAT NA PORT 23
 45D8  03          TABTT:	DB	T_I12
 45D9  5612         	DW	TXI12
 45DB  4709         	DW	TI12		;POROVNANI DAT Z PORTU 12
 45DD  07          	DB	T_I123
 45DE  5618         	DW	TXI123
 45E0  471B         	DW	TI123		;POROVNANI DAT Z PORTU 123
 45E2  01          	DB	T_I1
 45E3  561F         	DW	TXI1
 45E5  4703         	DW	TI1		;POROVNANI DAT Z PORTU 1
 45E7  02          	DB	T_I2
 45E8  5624         	DW	TXI2
 45EA  470C         	DW	TI2		;POROVNANI DAT Z PORTU 2
 45EC  04          	DB	T_I3
 45ED  5629         	DW	TXI3
 45EF  4721         	DW	TI3		;POROVNANI DAT Z PORTU 3
 45F1  05          	DB	T_I13
 45F2  562E         	DW	TXI13
 45F4  4712         	DW	TI13		;POROVNANI DAT Z PORTU 13
 45F6  06          	DB	T_I23
 45F7  5634         	DW	TXI23
 45F9  471E         	DW	TI23		;POROVNANI DAT Z PORTU 23
 45FB  08          	DB	T_VV2
 45FC  563A         	DW	TXVV2
 45FE  4638         	DW	TVV2		;NASTAV V/V MAX DIL 16
 4600  10          	DB	T_VV3
 4601  5640         	DW	TXVV3
 4603  465D         	DW	TVV3		;NASTAV V/V MAX DIL 24
 4605  24          	DB	T_NAP
 4606  5646         	DW	TXNAP
 4608  468E         	DW	TNAP		;NASTAV, ZAPNI NAPAJENI
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-9


 460A  20          	DB	T_GOTO
 460B  564C         	DW	TXGOTO
 460D  4783         	DW	TGOTO		;SKOK V TABULCE
 460F  21          	DB	T_GOSUB
 4610  5653         	DW	TXGOSUB
 4612  47EB         	DW	TGOSUB		;PODPROGRAM V DATECH
 4614  22          	DB	T_RET
 4615  565B         	DW	TXRET
 4617  47F6         	DW	TRET		;NAVRAT Z DATOVEHO PODPROGRAMU
 4619  23          	DB	T_PROG
 461A  5661         	DW	TXPROG
 461C  47FC         	DW	TPROG		;SKOK DO STROJOVEHO KODU
 461E  25          	DB	T_NZ2
 461F  5668         	DW	TXNZ2
 4621  466A         	DW	TNZ2		;NEZAPONENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL MAX DIL 16
 4623  26          	DB	T_NZ3
 4624  566E         	DW	TXNZ3
 4626  467B         	DW	TNZ3		;NEZAPONENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL MAX DIL 24
 4628  27          	DB	T_ZIF14
 4629  5674         	DW	TXZIF14
 462B  4686         	DW	TZIF14		;PRIZNAK POUZDRA DIL14 V ZIF16
 462D  00          	DB	T_NIC
 462E  567A         	DW	TXNDEF
 4630  478B         	DW	TNIC		;NENI TESTOVACI TABULKA
 4632  FE          	DB	T_KONEC
 4633  567A         	DW	TXNDEF
 4635  4794         	DW	TKONEC		;KONEC TESTU
 4637  FF          	DB	-1		;KONEC TABULKY
                
                	ELSE
                
                TABTST:	DB	T_O12
                	DW	TO12		;VYSTAVENI DAT NA PORT 12
                	DB	T_O123
                	DW	TO123		;VYSTAVENI DAT NA PORT 123
                	DB	T_O1
                	DW	TO1		;VYSTAVENI DAT NA PORT 1
                	DB	T_O2
                	DW	TO2		;VYSTAVENI DAT NA PORT 2
                	DB	T_O3
                	DW	TO3		;VYSTAVENI DAT NA PORT 3
                	DB	T_O13
                	DW	TO13		;VYSTAVENI DAT NA PORT 13
                	DB	T_O23
                	DW	TO23		;VYSTAVENI DAT NA PORT 23
                TABTT:	DB	T_I12
                	DW	TI12		;POROVNANI DAT Z PORTU 12
                	DB	T_I123
                	DW	TI123		;POROVNANI DAT Z PORTU 123
                	DB	T_I1
                	DW	TI1		;POROVNANI DAT Z PORTU 1
                	DB	T_I2
                	DW	TI2		;POROVNANI DAT Z PORTU 2
                	DB	T_I3
                	DW	TI3		;POROVNANI DAT Z PORTU 3
                	DB	T_I13
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-10


                	DW	TI13		;POROVNANI DAT Z PORTU 13
                	DB	T_I23
                	DW	TI23		;POROVNANI DAT Z PORTU 23
                	DB	T_VV2
                	DW	TVV2		;NASTAV V/V MAX DIL 16
                	DB	T_VV3
                	DW	TVV3		;NASTAV V/V MAX DIL 24
                	DB	T_NAP
                	DW	TNAP		;NASTAV, ZAPNI NAPAJENI
                	DB	T_GOTO
                	DW	TGOTO		;SKOK V TABULCE
                	DB	T_GOSUB
                	DW	TGOSUB		;PODPROGRAM V DATECH
                	DB	T_RET
                	DW	TRET		;NAVRAT Z DATOVEHO PODPROGRAMU
                	DB	T_PROG
                	DW	TPROG		;SKOK DO STROJOVEHO KODU
                	DB	T_NZ2
                	DW	TNZ2		;NEZAPONENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL MAX DIL 16
                	DB	T_NZ3
                	DW	TNZ3		;NEZAPONENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL MAX DIL 24
                	DB	T_ZIF14
                	DW	TZIF14		;PRIZNAK POUZDRA DIL14 V ZIF16
                	DB	T_NIC
                	DW	TNIC		;NENI TESTOVACI TABULKA
                	DB	T_KONEC
                	DW	TKONEC		;KONEC TESTU
                	DB	-1		;KONEC TABULKY
                
                	ENDIF
                
                ;===============================
                ;NASTAVENI V/V PRO MAX DIL 16
 4638  CD 4646        TVV2:	CALL	TVV2P
 463B  3A 5688        TVVN:	LDA	ANAP		;STAV NAPAJENI
 463E  06 40         	MVI	B,ZSTAV		;JESTE ZAKLADNI STAV P. REG.
 4640  B0          	ORA	B
 4641  D3 3B         	OUT	P_REG		;ZAPIS DO POM. REGISTRU
 4643  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
                ;-------------------------------
 4646  06 C0         TVV2P:	MVI	B,POV_OUT	;VYBER POV. REG. PRO VYSTUP
 4648  3A 5688        	LDA	ANAP
 464B  B0          	ORA	B		;A PRICI AKTUALNI NAPAJENI
 464C  D3 3B         	OUT	P_REG		;ZAPIS DO POM. REGISTRU
 464E  23          	INX	H
 464F  7E          	MOV	A,M
 4650  D3 38         	OUT	PORT1
 4652  32 5699        	STA	VVZ		;ULOZ PRO ZOBRAZENI PRO DIL CO JE VSTUP A VYSTUP PORT 1
 4655  23          	INX	H
 4656  7E          	MOV	A,M
 4657  D3 39         	OUT	PORT2
 4659  32 569A        	STA	VVZ+1		;ULOZ PRO ZOBRAZENI PRO DIL CO JE VSTUP A VYSTUP PORT 2
 465C  C9          	RET
                ;===============================
                ;NASTAVENI V/V PRO MAX DIL 24
 465D  CD 4646        TVV3:	CALL	TVV2P
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-11


 4660  23          	INX	H
 4661  7E          	MOV	A,M
 4662  D3 3A         	OUT	PORT3
 4664  32 569B        	STA	VVZ+2		;ULOZ PRO ZOBRAZENI PRO DIL CO JE VSTUP A VYSTUP PORT 3
 4667  C3 463B        	JMP	TVVN		;NASTAV AKTUALNI NAPAJENI
                
                ;===============================
                ;NASTAVENI NEZAPOJENYCH VYVODU PRO ZOBRAZENI DIL
 466A  CD 4670        TNZ2:	CALL	TNZ2A
 466D  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
 4670  23          TNZ2A:	INX	H
 4671  7E          	MOV	A,M
 4672  32 56A6        	STA	NCZ		;ULOZ NEZAPOJENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL NA PORTU 1
 4675  23          	INX	H
 4676  7E          	MOV	A,M
 4677  32 56A7        	STA	NCZ+1		;ULOZ NEZAPOJENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL NA PORTU 2
 467A  C9          	RET
                ;===============================
 467B  CD 4670        TNZ3:	CALL	TNZ2A
 467E  23          	INX	H
 467F  7E          	MOV	A,M
 4680  32 56A8        	STA	NCZ+2		;ULOZ NEZAPOJENE VYVODY PRO ZOBRAZENI DIL NA PORTU 3
 4683  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
                
                ;===============================
                ;NASTAV PRIZNAK POUZDRA DIL14 V ZIF16
 4686  3E 01         TZIF14:	MVI	A,1
 4688  32 56A9        	STA	ZIF14		;ULOZ PRIZNAK POUZDRA DIL14 V ZIF16
 468B  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
                
                ;===============================
                ;NASTAVENI A ZAPNUTI NAPETI
 468E  23          TNAP:	INX	H
 468F  3A 5689        	LDA	PP		;POCET PRUCHODU
 4692  FE 0A         	CPI	PPK		;JE TO PRVNI PRUCHOD
 4694  C2 46C1        	JNZ	TNAP3		;JINAK POKRACUJEM
 4697  7E          	MOV	A,M
 4698  32 5688        	STA	ANAP		;ULOZ PRO POZDEJI
 469B  32 5696        	STA	DIL		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL NAPAJENI
 469E  D3 3B         	OUT	P_REG		;ROZNI LED
 46A0  CD 4875        	CALL	CRLF2
 46A3  11 53E1        	LXI	D,ZALOZT
 46A6  CD 487B        	CALL	PRINT		;ZALOZ IO
 46A9  CD 4893        TNAP2:	CALL	CTIZ
 46AC  FE 1B         	CPI	ESC
 46AE  CA 449F        	JZ	VYBIO3		;NAVRAT NA VYBER IO
 46B1  FE 0D         	CPI	CR
 46B3  C2 46A9        	JNZ	TNAP2		;CEKAME NA "CR"
 46B6  06 20         	MVI	B,Z_NAP		;PRIZNAK PRO ZAPNUTI NAPAJANI
 46B8  3A 5688        	LDA	ANAP		;JAKE NAPAJENI
 46BB  B0          	ORA	B
 46BC  32 5688        	STA	ANAP		;ULOZ STAV NAPAJENI
 46BF  D3 3B         	OUT	P_REG		;ZAPNI NAPAJENI
 46C1  CD 48E2        TNAP3:	CALL	WAIT24		;POCKEJ 24mS
 46C4  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-12


                ;===============================
                ;BLOK PRO VYSTAVEVANI DAT NA PORT
 46C7  CD 46EB        TO1:	CALL	TO1P
 46CA  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
 46CD  CD 46EB        TO12:	CALL	TO1P
 46D0  CD 46F3        TO2:	CALL	TO2P
 46D3  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
 46D6  CD 46EB        TO13:	CALL	TO1P
 46D9  CD 46FB        	CALL	TO3P
 46DC  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
 46DF  CD 46EB        TO123:	CALL	TO1P
 46E2  CD 46F3        TO23:	CALL	TO2P
 46E5  CD 46FB        TO3:	CALL	TO3P
 46E8  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
 46EB  23          TO1P:	INX	H		;VYSTAVENI DAT NA PORT1
 46EC  7E          	MOV	A,M
 46ED  D3 38         	OUT	PORT1
 46EF  32 569C        	STA	VDAT		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 1
 46F2  C9          	RET
 46F3  23          TO2P:	INX	H		;VYSTAVENI DAT NA PORT2
 46F4  7E          	MOV	A,M
 46F5  D3 39         	OUT	PORT2
 46F7  32 569D        	STA	VDAT+1		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 2
 46FA  C9          	RET
 46FB  23          TO3P:	INX	H		;VYSTAVENI DAT NA PORT3
 46FC  7E          	MOV	A,M
 46FD  D3 3A         	OUT	PORT3
 46FF  32 569E        	STA	VDAT+2		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 3
 4702  C9          	RET
                
                ;===============================
                ;BLOK PRO POROVNANI DAT Z PORTU
 4703  CD 4736        TI1:	CALL	TI1P
 4706  C3 4724        	JMP	TI
 4709  CD 4736        TI12:	CALL	TI1P
 470C  CD 4749        TI2:	CALL	TI2P
 470F  C3 4724        	JMP	TI
 4712  CD 4736        TI13:	CALL	TI1P
 4715  CD 475C        	CALL	TI3P
 4718  C3 4724        	JMP	TI
 471B  CD 4736        TI123:	CALL	TI1P
 471E  CD 4749        TI23:	CALL	TI2P
 4721  CD 475C        TI3:	CALL	TI3P
 4724  3A 5690        TI:	LDA	ZOBRO		;PRIZNAK ZOBRAZOVANI DIL
 4727  FE 01         	CPI	01
 4729  CC 4BAB        	CZ	ZDIL		;SKOK POKUT SE ZOBRAZUJE DIL
 472C  3A 56AA        	LDA	ERR		;PRIZNAK CHYBY
 472F  A7          	ANA	A
 4730  C4 4BAB        	CNZ	ZDIL		;JE-LI TAK ZOBRAZ DIL
 4733  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
                
 4736  DB 38         TI1P:	IN	PORT1		;POROVNANI DAT Z PORTU 1
 4738  47          	MOV	B,A		;SCHOV DATA Z PORTU
 4739  32 569F        	STA	CDAT		;ULOZ CTENA DATA Z PORTU 1 PRO ZOBRAZENI DIL
 473C  23          	INX	H
 473D  7E          	MOV	A,M
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-13


 473E  32 569C        	STA	VDAT		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 1
 4741  A8          	XRA	B		;POROVNEJ
 4742  C8          	RZ
 4743  11 5404        	LXI	D,ERR1T
 4746  C3 476C        	JMP	TIXP
                
 4749  DB 39         TI2P:	IN	PORT2		;POROVNANI DAT Z PORTU 2
 474B  47          	MOV	B,A		;SCHOV DATA Z PORTU
 474C  32 56A0        	STA	CDAT+1		;ULOZ CTENA DATA Z PORTU 2 PRO ZOBRAZENI DIL
 474F  23          	INX	H
 4750  7E          	MOV	A,M
 4751  32 569D        	STA	VDAT+1		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 2
 4754  A8          	XRA	B		;POROVNEJ
 4755  C8          	RZ
 4756  11 5407        	LXI	D,ERR2T
 4759  C3 476C        	JMP	TIXP
                
 475C  DB 3A         TI3P:	IN	PORT3		;POROVNANI DAT Z PORTU 3
 475E  47          	MOV	B,A		;SCHOV DATA Z PORTU
 475F  32 56A1        	STA	CDAT+2		;ULOZ CTENA DATA Z PORTU 3 PRO ZOBRAZENI DIL
 4762  23          	INX	H
 4763  7E          	MOV	A,M
 4764  32 569E        	STA	VDAT+2		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 3
 4767  A8          	XRA	B		;POROVNEJ
 4768  C8          	RZ
 4769  11 540A        	LXI	D,ERR3T
 476C  3A 56AA        TIXP:	LDA	ERR		;PRIZNAK CHYBY
 476F  A7          	ANA	A
 4770  C0          	RNZ			;JE-LI TAK SE VRAT
 4771  22 56A2        	SHLD	HLERR		;ULOZ A PRO ZOBRAZENI CHYBZ
 4774  EB          	XCHG
 4775  22 56A4        	SHLD	DEERR
 4778  EB          	XCHG			;VRAT DO PUVODNIHO STAVU
 4779  78          	MOV	A,B
 477A  32 5689        	STA	PP		;ULOZ DATA Z PORTU
 477D  3E 01         	MVI	A,1
 477F  32 56AA        	STA	ERR		;ULOZ PRIZNAK CHIBY
 4782  C9          	RET
                
                ;===============================
                ;SKOK V TABULCE
 4783  23          TGOTO:	INX	H
 4784  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 4785  23          	INX	H
 4786  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE
 4787  EB          	XCHG			;PROHOD A 
 4788  C3 451E        	JMP	TEST3		;POKRACUJ V TESTU
                
                ;===============================
                ;NENI TESTOVACI TABULKA
 478B  CD 4875        TNIC:	CALL	CRLF2
 478E  11 5427        	LXI	D,TNICT
 4791  C3 4594        	JMP	VYSTV1		;NA VYBER IO
                
                ;===============================
                ;KONEC TABULKY PRO TEST
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-14


 4794  3E 2E         TKONEC:	MVI	A,'.'
 4796  CD 490C        	CALL	COA		;ZA PRUCHOD UDELA TECKU
 4799  3A 568F        	LDA	KROKO		;NACTI PRIZNAK KROKOVANI
 479C  FE 01         	CPI	01
 479E  C2 47AB        	JNZ	TKONEC1		;NENI KROKOVANI
 47A1  CD 4893        	CALL	CTIZ		;CTI ZNAK Z KOZOLI
 47A4  3A 568F        	LDA	KROKO		;NACTI PRIZNAK KROKOVANI
 47A7  07          	RLC			;VYPNI DOCASNE KROKOVANI
 47A8  32 568F        	STA	KROKO		;ULOZ PRIZNAK KROKOVANI
 47AB  3A 5690        TKONEC1:LDA	ZOBRO		;NACTI PRIZNAK ZOBRAZOVANI DIL
 47AE  FE 01         	CPI	01
 47B0  C2 47B7        	JNZ	TKONEC2		;NENI ZOBRAZOVANI DIL
 47B3  07          	RLC			;VYPNI DOCASNE ZOBRAZOVANI DIL
 47B4  32 5690        	STA	ZOBRO		;ULOZ PRIZNAK ZOBRAZOVANI DIL
 47B7  3A 5689        TKONEC2:LDA	PP		;NACTI POCET PRUCHODU
 47BA  3D          	DCR	A		;POCET PRUCHODU -1
 47BB  32 5689        	STA	PP		;ULOZ POCET PRUCHODU
 47BE  CA 47C7        	JZ	FKONEC		;JE KONEC TESTU
 47C1  2A 5684        	LHLD	TTAB		;OBNOV AKTUALNI TEST TABULKU
 47C4  C3 451E        	JMP	TEST3		;POKRACUJ V TESTU
 47C7  3A 568F        FKONEC:	LDA	KROKO		;NACTI PRIZNAK KROKOVANI
 47CA  FE 02         	CPI	02
 47CC  C2 47D3        	JNZ	TKONEC3		;NENI DACASNE VYPNUTE KROKOVANI
 47CF  0F          	RRC			;ZAPNI DACASNE VYPNUTE KROKOVANI
 47D0  32 568F        	STA	KROKO		;ULOZ PRIZNAK KROKOVANI
 47D3  3A 5690        TKONEC3:LDA	ZOBRO		;NACTI PRIZNAK ZOBRAZOVANI DIL
 47D6  FE 02         	CPI	02
 47D8  C2 47DF        	JNZ	TKONEC4		;NENI DACASNE VYPNUTE ZOBRAZOVANI DIL
 47DB  0F          	RRC			;ZAPNI DACASNE VYPNUTE ZOBRAZOVANI DIL
 47DC  32 5690        	STA	ZOBRO		;ULOZ PRIZNAK ZOBRAZOVANI DIL
 47DF  CD 4875        TKONEC4:CALL	CRLF2
 47E2  11 540D        	LXI	D,TKT		;TEXT USPESNEHO KONCE TESTU
 47E5  CD 487B        	CALL	PRINT
 47E8  C3 45AF        	JMP	VYSTV2		;NA VYBER IO
                
                ;===============================
                ;SKOK DO PODPROGRAMU V TABULCE
                ;JE MOZNA JEN JEDNA UROVEN
 47EB  23          TGOSUB:	INX	H
 47EC  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 47ED  23          	INX	H
 47EE  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE
 47EF  22 568D        	SHLD	AGOSUB		;ULOZ ADRESU PRO NAVRAT
 47F2  EB          	XCHG			;PROHOD A 
 47F3  C3 451E        	JMP	TEST3		;POKRACUJ V TESTU
                
                ;===============================
                ;NAVRAT Z PODPOGRAMU V TABUKCU
 47F6  2A 568D        TRET:	LHLD	AGOSUB		;OBNOV ADRESU V TABULCE
 47F9  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVI SMICKY
                
                ;===============================
                ;SKOK DO STROJOVEHO KODU
                ;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU SE PROVEDE STANDARTNE INSTRUKCI RET
 47FC  23          TPROG:	INX	H
 47FD  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-15


 47FE  23          	INX	H
 47FF  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE ADRESY STOJOVEHO PODPROGRAMU
 4800  E5          	PUSH	H		;SCHOV ADRESU V TESTOVACI TABULCE
 4801  21 4807        	LXI	H,TPROGR	;NAVRATOVA ADRESA
 4804  E5          	PUSH	H		;A ULOZ JI
 4805  EB          	XCHG			;PROHOD A 
 4806  E9          	PCHL			;SKOC DO SROJOVEHO KODU
 4807  E1          TPROGR:	POP	H		;OBNOV ADRESU V TESTOVACI TABULCE
 4808  C3 451D        	JMP	TESTHS		;NAVRAT DO HLAVNI PROGRAMOVE SMYCKY
                
                ;*******************************
                ;PODPROGRAMY
                ;*******************************
                
 480B  2A 567E        VYBER:	LHLD	ZTAB		;POCATEKU TABULKY
 480E  3E 0D         VYBER1:	MVI	A,CR
 4810  CD 490C        	CALL	COA		;NA ZACATEK RADKU
 4813  54          	MOV	D,H
 4814  5D          	MOV	E,L		; DO 
 4815  CD 487B        	CALL	PRINT		;ZOBRAZ TEXT
 4818  CD 4893        VYBER2:	CALL	CTIZ		;CTI ZNAK Z KOZOLI
 481B  FE 3E         	CPI	'>'
 481D  CA 4833        	JZ	DALSI		;DALSI POLOZKA
 4820  FE 3C         	CPI	'<'
 4822  CA 4851        	JZ	KZP		;PREDCHOZI POLOZKA
 4825  FE 0D         	CPI	CR
 4827  C8          	RZ
 4828  FE 1B         	CPI	ESC		;NAVRAT O UROVEN VISE
 482A  C8          	RZ
 482B  FE 23         	CPI	'#'
 482D  CC 4A82        	CZ	NADP1		;NASTAVENI PREVODNIKU ADP-1
 4830  C3 480E        	JMP	VYBER1
                
 4833  EB          DALSI:	XCHG			;PROHOD A 
 4834  21 5680        	LXI	H,KTAB		;ADRESA PROMNENE KONECE TABULKY
 4837  23          	INX	H		;ADRESA VYSSIHO BYTE
 4838  7E          	MOV	A,M		;NACTI VYSSI BYTE
 4839  BA          	CMP	D		;POROVNEJ S AKTUALNIM VYSSI BYTE	
 483A  C2 4849        	JNZ	DALSI1
 483D  2B          	DCX	H		;ADRESA NIZSIHO BYTE
 483E  7E          	MOV	A,M		;NACTI NIZSSI BYTE
 483F  BB          	CMP	E		;POVNEJ S AKTUALNIM NIZSSI BYTE	
 4840  C2 4849        	JNZ	DALSI1
 4843  2A 567E        	LHLD	ZTAB		;POKUT SHOTA TAK NA ZACATEK TABULKY
 4846  C3 480E        	JMP	VYBER1		;DALSI VYBER
 4849  EB          DALSI1:	XCHG			;PROHOD A 
 484A  11 0015        	LXI	D,BLOKP
 484D  19          	DAD	D		;PRICTI DELKU TABULKY
 484E  C3 480E        	JMP	VYBER1		;DALSI VYBER
                
 4851  EB          KZP:	XCHG			;PROHOD A 
 4852  21 567E        	LXI	H,ZTAB		;ADRESA PROMNENE ZACATKU TABULKY
 4855  23          	INX	H		;ADRESA VYSSIHO BYTE
 4856  7E          	MOV	A,M		;NACTI VYSSI BYTE
 4857  BA          	CMP	D		;POVNEJ S AKTUALNIM VYSSI BYTE	
 4858  C2 4867        	JNZ	KZP1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-16


 485B  2B          	DCX	H		;ADRESA NIZSIHO BYTE
 485C  7E          	MOV	A,M		;NACTI NIZSSI BYTE
 485D  BB          	CMP	E		;POVNEJ S AKTUALNIM NIZSSI BYTE	
 485E  C2 4867        	JNZ	KZP1
 4861  2A 5680        	LHLD	KTAB		;POKUT SHOTA TAK NA KONEC TABULKY
 4864  C3 480E        	JMP	VYBER1		;DALSI VYBER
 4867  EB          KZP1:  XCHG			;PROHOD A 
 4868  11 FFEB        	LXI	D,BLOKO
 486B  19          	DAD	D		;ODECTI DELKU TABULKY
 486C  C3 480E        	JMP	VYBER1		;DALSI VYBER
                
 486F  11 5207        HELP:	LXI	D,HELPT
 4872  CD 487B        	CALL	PRINT
 4875             CRLF2:
 4875  CD 4878        NAVRAT:	CALL	CRLF
                
                ;===============================
 4878  11 5396        CRLF:	LXI	D,CRLFT
                
                ;===============================
                	IF	SYS		;CPM
                
                PRINT:	MVI	C,9
                BDOS1:	PUSH	B
                	PUSH	H
                	CALL	BDOS
                	POP	H
                	POP	B
                	RET
                
                	ELSE			;MIKOS
                
 487B  1A          PRINT:	LDAX	D		;NACTI DATA
 487C  FE 24         	CPI	'$'		;TEST KONCE TEXTU
 487E  C8          	RZ			;JE-LI TAK NAVRAT
 487F  FE 60         	CPI	'a'-1
 4881  DA 488B        	JC	PRINT1
 4884  FE 7B         	CPI	'z'+1
 4886  D2 488B        	JNC	PRINT1
 4889  E6 DF         	ANI	11011111B	;PREVED NA VELKA PISMENA
 488B  4F          PRINT1:	MOV	C,A
 488C  CD 0109        	CALL	CO		;VYTISKNI ZNAK Z REG. 'C'
 488F  13          	INX	D		;ADRESA DAT +1
 4890  C3 487B        	JMP	PRINT
                
                	ENDIF	
                
                ;===============================
                	IF	SYS		;CPM
                
                CTIZ:	MVI	C,6
                	MVI	E,0FFH		;CHCEME ZNAK
                	CALL	BDOS1
                	ANA	A
                	JZ	CTIZ		;ZADNY NENI
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-17


                	ELSE			;MIKOS
                
 4893  CD 0103        CTIZ:	CALL	CI
                
                	ENDIF
                
 4896  FE 03         	CPI	CTRLC
 4898  CA 4463        	JZ	KONEC		;^C - KONEC PROGRAMU
 489B  FE 3F         	CPI	'?'
 489D  CA 486F        	JZ	HELP		;ZOBRAZ NAPOVDU
 48A0  FE 4B         	CPI	'K'
 48A2  CA 4930        	JZ	KROK		;ZAPNE / VYPNE KROKOVANI
 48A5  FE 6B         	CPI	'k'
 48A7  CA 4930        	JZ	KROK		;ZAPNE / VYPNE KROKOVANI
 48AA  FE 5A         	CPI	'Z'
 48AC  CA 495A        	JZ	NDIL		;ZAPNE / VYPNE ZOBRAZENI DIL
 48AF  FE 7A         	CPI	'z'
 48B1  CA 495A        	JZ	NDIL		;ZAPNE / VYPNE ZOBRAZENI DIL
 48B4  FE 4D         	CPI	'M'
 48B6  CA 4984        	JZ	ZDNAP		;ZAPNE / VYPNE MERENI NAPETI PRO ZOBRAZENI DIL
 48B9  FE 6D         	CPI	'm'
 48BB  CA 4984        	JZ	ZDNAP		;ZAPNE / VYPNE MERENI NAPETI PRO ZOBRAZENI DIL
 48BE  FE 54         	CPI	'T'
 48C0  CA 49B5        	JZ	ZTN		;ZAPNE / VYPNE TRIDENI NAPETI
 48C3  FE 74         	CPI	't'
 48C5  CA 49B5        	JZ	ZTN		;ZAPNE / VYPNE TRIDENI NAPETI
 48C8  FE 4C         	CPI	'L'
 48CA  CA 49DF        	JZ	LOGN		;NASTAVI KONTROLNI LOG. UROVNE
 48CD  FE 6C         	CPI	'l'
 48CF  CA 49DF        	JZ	LOGN		;NASTAVI KONTROLNI LOG. UROVNE
 48D2  FE 2A         	CPI	'*'
 48D4  CA 4A09        	JZ	STAVY		;ZOBRAZI STAVY PREPINACU
 48D7  C9          	RET
                
                ;===============================
                ;NASTAVENI POCATECNICH PARAMETRU
 48D8  AF          VYSTAV:	XRA	A
 48D9  D3 3B         	OUT	P_REG		;TETESR DO VYCHOZIHO STAVU
 48DB  32 5688        	STA	ANAP		;I STAV NAPAJENI
 48DE  32 568A        	STA	VVP		;VYCHOZI STAV PRO V/V PARAMETR
 48E1  C9          	RET
                
                ;===============================
 48E2  11 07D0        WAIT24:	LXI	D,2000D		;24 MILI SEKUND
                
                ;===============================
                ;CEKACI SMYCKA
 48E5  1B          WAIT:	DCX	D		;DE*12us+5us
 48E6  7A          	MOV	A,D
 48E7  B3          	ORA	E
 48E8  C2 48E5        	JNZ	WAIT		;DOKUD NENI DE=0
 48EB  C9          	RET
                ;===============================
                ;TISK OBSAHU V HEXA KODU
 48EC  7C          HADR:	MOV	A,H
 48ED  CD 48F1        	CALL	DBYT		;VYPISE H
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-18


 48F0  7D          	MOV	A,L
                
                ;-------------------------------
 48F1  F5          DBYT:	PUSH	PSW		;VYPISE BYTE V REG. A
 48F2  CD 48FF        	CALL	HBYTE
 48F5  CD 490C        	CALL	COA
 48F8  F1          	POP	PSW
 48F9  CD 4903        	CALL	LBYTE		;VYPISE DOLNI NIBBLE REG A
 48FC  C3 490C        	JMP	COA
                
                ;-------------------------------
 48FF  0F          HBYTE:	RRC
 4900  0F          	RRC
 4901  0F          	RRC
 4902  0F          	RRC
 4903  E6 0F         LBYTE:	ANI	0FH
 4905  C6 90         	ADI	90H		;PREVOD HEX-->ASCII
 4907  27          	DAA
 4908  CE 40         	ACI	'@'
 490A  27          	DAA
 490B  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;TISK ZNAKU Z REG. <A>
 490C  E5          COA:	PUSH	H
 490D  D5          	PUSH	D
 490E  C5          	PUSH	B
                
                	IF	SYS		;CPM
                
                	MOV	E,A
                	MVI	C,2
                	CALL	BDOS		;VYPIS ZNAKU Z REG. 'E'
                
                	ELSE			;MIKOS
                
 490F  4F          	MOV	C,A
 4910  CD 0109        	CALL	CO		;VYPIS ZNAKU Z REG. 'C'
                
                	ENDIF
                
 4913  C1          	POP	B
 4914  D1          	POP	D
 4915  E1          	POP	H
 4916  C9          	RET
                
                ;===============================
                ;TISK REGISRTRU "A" V BIN. TVARU
 4917  57          DBIN:	MOV	D,A		;SCHOV DATA
 4918  3E 20         	MVI	A,' '		;MEZERA
 491A  CD 490C        	CALL	COA		;TISK MEZERY
 491D  1E 08         	MVI	E,8		;MAME 8 BITU
 491F  7A          DBIN2:	MOV	A,D		;OBNOV DATA
 4920  17          	RAL			;DALSI BIT DO "CY"
 4921  57          	MOV	D,A		;SCHOV DATA
 4922  3E 31         	MVI	A,'1'		;NASTAV 1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-19


 4924  DA 4928        	JC	DBIN1		;JDEM TISKNOUT 1
 4927  3D          	DCR	A		;BUDE 0
 4928  CD 490C        DBIN1:	CALL	COA		;VYTISKNI ZNAK
 492B  1D          	DCR	E		;POCITALO -1
 492C  C2 491F        	JNZ	DBIN2		;ZNOVU
 492F  C9          	RET
                ;===============================
                ;ZAPNE / VYPNE KROKOVANI
 4930  CD 4875        KROK:	CALL	CRLF2
 4933  3A 568F        	LDA	KROKO		;NACTI PRIZNAK KROKO
 4936  A7          	ANA	A
 4937  CA 494A        	JZ	KROK1
 493A  3D          	DCR	A		;VYPNI KROKOVANI
 493B  32 568F        	STA	KROKO		;ULOZ PRIZNAK KROKO
 493E  11 5458        	LXI	D,KROKT
 4941  CD 487B        	CALL	PRINT
 4944  11 544B        	LXI	D,VYPT
 4947  C3 487B        	JMP	PRINT
                
 494A  3C          KROK1:	INR	A		;ZAPNI KROKOVANI
 494B  32 568F        	STA	KROKO		;ULOZ PRIZNAK KROKO
 494E  11 5458        	LXI	D,KROKT
 4951  CD 487B        	CALL	PRINT
 4954  11 543E        	LXI	D,ZAPT
 4957  C3 487B        	JMP	PRINT
                ;===============================
                ;ZAPNE / VYPNE ZOBRAZOVANI DIL
 495A  CD 4875        NDIL:	CALL	CRLF2
 495D  3A 5690        	LDA	ZOBRO		;NACTI PRIZNAK ZOBRO
 4960  A7          	ANA	A
 4961  CA 4974        	JZ	NDIL1
 4964  3D          	DCR	A		;VYPNI ZOBRAZOVANI DIL
 4965  32 5690        	STA	ZOBRO		;ULOZ PRIZNAK ZOBRO
 4968  11 5462        	LXI	D,ZOBRT
 496B  CD 487B        	CALL	PRINT
 496E  11 544B        	LXI	D,VYPT
 4971  C3 487B        	JMP	PRINT
                
 4974  3C          NDIL1:	INR	A		;ZAPNI ZOBRAZOVANI DIL
 4975  32 5690        	STA	ZOBRO		;ULOZ PRIZNAK KROKO
 4978  11 5462        	LXI	D,ZOBRT
 497B  CD 487B        	CALL	PRINT
 497E  11 543E        	LXI	D,ZAPT
 4981  C3 487B        	JMP	PRINT
                ;===============================
                ;ZAPNE / VYPNE ZOBRAZOVANI NAPETI U DIL
 4984  CD 4875        ZDNAP:	CALL	CRLF2
 4987  3A 5691        	LDA	MNAP		;NACTI PRIZNAK MNAP
 498A  A7          	ANA	A
 498B  CA 499E        	JZ	ZDNAP1
 498E  3D          ZDNAP2:	DCR	A		;VYPNI ZOBRAZOVANI NAPETI U DIL
 498F  32 5691        	STA	MNAP		;ULOZ PRIZNAK MNAP
 4992  11 5470        	LXI	D,MNAPT
 4995  CD 487B        	CALL	PRINT
 4998  11 544B        	LXI	D,VYPT
 499B  C3 487B        	JMP	PRINT
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-20


                
 499E  CD 4B67        ZDNAP1:	CALL	PADP1		;TEST NA PRITOMNOST PREVODNIKU ADP-1
 49A1  A7          	ANA	A
 49A2  C2 498E        	JNZ	ZDNAP2		;JE-LI CHYBA VYPNI ZOBRAZOVANI
 49A5  3C          	INR	A		;ZAPNI ZOBRAZOVANI NAPETI U DIL
 49A6  32 5691        	STA	MNAP		;ULOZ PRIZNAK MNAP
 49A9  11 5470        	LXI	D,MNAPT
 49AC  CD 487B        	CALL	PRINT
 49AF  11 543E        	LXI	D,ZAPT
 49B2  C3 487B        	JMP	PRINT
                ;===============================
                ;ZAPNE / VYPNE TRIDENI NAPETI
 49B5  CD 4875        ZTN:	CALL	CRLF2
 49B8  3A 5693        	LDA	KTN		;NACTI PRIZNAK TRIDENI NAPETI
 49BB  A7          	ANA	A
 49BC  CA 49CF        	JZ	ZTN1
 49BF  3D          	DCR	A		;VYPNI TRIDENI NAPETI
 49C0  32 5693        	STA	KTN		;ULOZ PRIZNAK KTN
 49C3  11 552F        	LXI	D,ZTNT
 49C6  CD 487B        	CALL	PRINT
 49C9  11 544B        	LXI	D,VYPT
 49CC  C3 487B        	JMP	PRINT
                
 49CF  3C          ZTN1:	INR	A		;ZAPNI TRIDENI NAPETI
 49D0  32 5693        	STA	KTN		;ULOZ PRIZNAK KTN
 49D3  11 552F        	LXI	D,ZTNT
 49D6  CD 487B        	CALL	PRINT
 49D9  11 543E        	LXI	D,ZAPT
 49DC  C3 487B        	JMP	PRINT
                ;===============================
                ;NASTAVI LOG. UROVNE PRO KOTROLU TTL/CMOS
 49DF  CD 4875        LOGN:	CALL	CRLF2
 49E2  3A 5694        	LDA	LOG		;NACTI PRIZNAK LOG UROVNI
 49E5  A7          	ANA	A
 49E6  CA 49F9        	JZ	LOGN1
 49E9  3D          	DCR	A		;VYPNI TRIDENI NAPETI
 49EA  32 5694        	STA	LOG		;ULOZ PRIZNAK KTN
 49ED  11 55D4        	LXI	D,LOGT
 49F0  CD 487B        	CALL	PRINT
 49F3  11 55C3        	LXI	D,TTLT
 49F6  C3 487B        	JMP	PRINT
                
 49F9  3C          LOGN1:	INR	A		;ZAPNI TRIDENI NAPETI
 49FA  32 5694        	STA	LOG		;ULOZ PRIZNAK KTN
 49FD  11 55D4        	LXI	D,LOGT
 4A00  CD 487B        	CALL	PRINT
 4A03  11 55CB        	LXI	D,CMOST
 4A06  C3 487B        	JMP	PRINT
                ;===============================
                ;ZOBRAZI STAV PREPINACU
 4A09  CD 4875        STAVY:	CALL	CRLF2
 4A0C  3E 4B         	MVI	A,'K'		;KROKOVANI
 4A0E  CD 490C        	CALL	COA
 4A11  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4A13  CD 490C        	CALL	COA
 4A16  3A 568F        	LDA	KROKO
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-21


 4A19  C6 30         	ADI	'0'
 4A1B  CD 490C        	CALL	COA
 4A1E  3E 20         	MVI	A,' '
 4A20  CD 490C        	CALL	COA
 4A23  3E 5A         	MVI	A,'Z'		;ZOBRAZENI DIL
 4A25  CD 490C        	CALL	COA
 4A28  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4A2A  CD 490C        	CALL	COA
 4A2D  3A 5690        	LDA	ZOBRO
 4A30  C6 30         	ADI	'0'
 4A32  CD 490C        	CALL	COA
 4A35  3E 20         	MVI	A,' '
 4A37  CD 490C        	CALL	COA
 4A3A  3E 4D         	MVI	A,'M'		;MERENI NAPETI
 4A3C  CD 490C        	CALL	COA
 4A3F  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4A41  CD 490C        	CALL	COA
 4A44  3A 5691        	LDA	MNAP
 4A47  C6 30         	ADI	'0'
 4A49  CD 490C        	CALL	COA
 4A4C  3E 20         	MVI	A,' '
 4A4E  CD 490C        	CALL	COA
 4A51  3E 54         	MVI	A,'T'		;TRIDENI NAPETI
 4A53  CD 490C        	CALL	COA
 4A56  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4A58  CD 490C        	CALL	COA
 4A5B  3A 5693        	LDA	KTN
 4A5E  C6 30         	ADI	'0'
 4A60  CD 490C        	CALL	COA
 4A63  3E 20         	MVI	A,' '
 4A65  CD 490C        	CALL	COA
                
 4A68  3E 4C         	MVI	A,'L'		;NASTAVENI LOG UROVNI
 4A6A  CD 490C        	CALL	COA
 4A6D  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4A6F  CD 490C        	CALL	COA
 4A72  11 55C3        	LXI	D,TTLT
 4A75  3A 5694        	LDA	LOG
 4A78  A7          	ANA	A
 4A79  CA 4A7F        	JZ	STAVY1
 4A7C  11 55CB        	LXI	D,CMOST
 4A7F  C3 487B        STAVY1:	JMP	PRINT
                ;===============================
                ;NASTAVENI PREVODNIKU ADP-1
 4A82  CD 4875        NADP1:	CALL	CRLF2
 4A85  CD 4B67        	CALL	PADP1		;ZJISTI PRITOMNOST PREVODNIKU
 4A88  A7          	ANA	A
 4A89  C0          	RNZ			;PRI CHYBE NAVRAT
 4A8A  11 54CE        	LXI	D,TTPOP
 4A8D  CD 487B        	CALL	PRINT		;UVODNI TEXT PRO NASTAVENI ADP-1
 4A90  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4A93  06 00         	MVI	B,0		;PRO ZACATEK BUDE ZESILENI A=1 A KANAL 0
 4A95             NADP2:
                	IF	SYS		;CPM
                
                	PUSH	B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-22


                	MVI	C,6
                	MVI	E,0FFH		;CHCEME ZNAK
                	CALL	BDOS1
                	POP	B
                
                	ELSE			;MIKOS
                
 4A95  CD 0112        	CALL	CSTS		;JE STISKLA KLAVESA
 4A98  A7          	ANA	A
 4A99  CA 4AB3        	JZ	NADP3		;NENI
 4A9C  CD 0103        	CALL	CI		;PRECTI ZNAK Z KLAVESNICE
                
                	ENDIF
                
 4A9F  FE 30         	CPI	'0'
 4AA1  CA 4AEB        	JZ	ZA1		;ZESILENI A=1
 4AA4  FE 31         	CPI	'1'
 4AA6  CA 4AF0        	JZ	ZA10		;ZESILENI A=10
 4AA9  FE 0D         	CPI	CR
 4AAB  CA 4875        	JZ	NAVRAT		;KONEC NASTAVENI
 4AAE  FE 03         	CPI	CTRLC
 4AB0  CA 4463        	JZ	KONEC		;^C - KONEC PROGRAMU
                
 4AB3  78          NADP3:	MOV	A,B
 4AB4  A7          	ANA	A
 4AB5  11 5523        	LXI	D,TZA1		;ZESILENI A=1
 4AB8  CA 4ABE        	JZ	NADP4
 4ABB  11 552A        	LXI	D,TZA10		;ZESILENI A=10
 4ABE  CD 487B        NADP4:	CALL	PRINT
                
 4AC1  11 54AA        	LXI	D,TADP1		;ADP-1/0DH
 4AC4  CD 487B        	CALL	PRINT
 4AC7  CD 4AF5        	CALL	CADP1		;SPUST PRENOD A CTI DATA
 4ACA  CD 4B21        	CALL	PNCA		;PREVOD NA KONSOLI "A"
 4ACD  DB D0         	IN	ADP1D		;SPODNI CISLICE
 4ACF  CD 4B53        	CALL	PNCB		;PREVOD NA KONSOLI "B"
                
                	IF	SYS		;CPM
                
                	LXI	D,TADP2		;ADP-1/0EH
                
                	ELSE			;MIKOS
                
 4AD2  11 54C4        	LXI	D,TADP2M	;../0EH
                
                	ENDIF
                
 4AD5  CD 487B        	CALL	PRINT
 4AD8  CD 4B05        	CALL	CADP2		;SPUST PRENOD A CTI DATA
 4ADB  CD 4B21        	CALL	PNCA		;PREVOD NA KONSOLI "A"
 4ADE  DB E0         	IN	ADP2D		;SPODNI CISLICE
 4AE0  CD 4B53        	CALL	PNCB		;PREVOD NA KONSOLI "B"
                
 4AE3  3E 0D         	MVI	A,CR
 4AE5  CD 490C        	CALL	COA		;NA ZACATEK RADKU
 4AE8  C3 4A95        	JMP	NADP2		;ZNONU
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-23


                
 4AEB  06 00         ZA1:	MVI	B,0		;ZESILENI A=1 A KANAL 0
 4AED  C3 4AB3        	JMP	NADP3
 4AF0  06 10         ZA10:	MVI	B,10H		;ZESILENI A=10 A KANAL 0
 4AF2  C3 4AB3        	JMP	NADP3
                
                ;-------------------------------
                ;SPUSTENI PREVODU A PRECTENI NENISIHO BYTE A ZNAMENKA
                ;V JE CISLO KANALU A ZESILENI
 4AF5  78          CADP1:	MOV	A,B
 4AF6  D3 D1         	OUT	ADP1R		;PREPNI KANAL
 4AF8  CD 4B15        	CALL	CEKEJ		;POCKEJ NA USTALENI HODNOT
 4AFB  D3 D1         	OUT	ADP1R		;SPUST PREVOD
 4AFD  DB D1         CADP1A:	IN	ADP1R	
 4AFF  07          	RLC			;NACTI READY DO 
 4B00  DA 4AFD        	JC	CADP1A		;NENI-LI PROVOD HOTOV TAK ZNOVU
 4B03  0F          	RRC			;NACTENA DATA DO PUVODNIHO STAVU
 4B04  C9          	RET
                
                ;DRUHY PREVODNIK
 4B05  78          CADP2:	MOV	A,B
 4B06  D3 E1         	OUT	ADP2R		;PREPNI KANAL
 4B08  CD 4B15        	CALL	CEKEJ		;POCKEJ NA USTALENI HODNOT
 4B0B  D3 E1         	OUT	ADP2R		;SPUST PREVOD
 4B0D  DB E1         CADP2A:	IN	ADP2R	
 4B0F  07          	RLC			;NACTI READY DO 
 4B10  DA 4B0D        	JC	CADP2A		;NENI-LI PROVOD HOTOV TAK ZNOVU
 4B13  0F          	RRC			;NACTENA DATA DO PUVODNIHO STAVU
 4B14  C9          	RET
                
                ;POCKEJ NEZ SE PREPNENE MAC16 A USTALI HODOTA PREVODU
                ;CEKA SE ASI 1000X DELE NEZ JE KATALOGOVA HODNOTA (CCA MAX 3uS PRO MAC16)
                ;PROC TO TAK JE NETUSIM
 4B15  F5          CEKEJ:	PUSH	PSW
 4B16  C5          	PUSH	B
 4B17  D5          	PUSH	D
 4B18  E5          	PUSH	H
 4B19  CD 48E2        	CALL	WAIT24		;POCKEJ 24 mS
 4B1C  E1          	POP	H
 4B1D  D1          	POP	D
 4B1E  C1          	POP	B
 4B1F  F1          	POP	PSW
 4B20  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;PRENOD NA KONSOLI ZNAMENKO A NEJVISSI CISLICE
 4B21  4F          PNCA:	MOV	C,A		;SCHOV NACTENA DATA
 4B22  E6 10         	ANI	00010000B	;CHCEME JEN ZNAMENKO
 4B24  A7          	ANA	A
 4B25  3E 2B         	MVI	A,'+'
 4B27  CA 4B2C        	JZ	PNCA1
 4B2A  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4B2C  CD 490C        PNCA1:	CALL	COA		;ZOBRAZ ZNAMENKO
 4B2F  78          	MOV	A,B		;JAKE MAME ZESILENI
 4B30  A7          	ANA	A
 4B31  CA 4B46        	JZ	PNCA2		;MAME A=1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-24


 4B34  3E 30         	MVI	A,'0'
 4B36  CD 490C        	CALL	COA		;ZOBRAZ NULU
 4B39  3E 2E         	MVI	A,'.'
 4B3B  CD 490C        	CALL	COA		;A TECKU
 4B3E  79          	MOV	A,C		;OBNOV DATA
 4B3F  CD 5179        	CALL	LDEC		;PREVED SPODNI NIBL
 4B42  CD 490C        	CALL	COA		;COBRAZ CISLO
 4B45  C9          	RET
                
 4B46  79          PNCA2:	MOV	A,C		;OBNOV DATA
 4B47  CD 5179        	CALL	LDEC		;PREVED SPODNI NIBL
 4B4A  CD 490C        	CALL	COA		;COBRAZ CISLO
 4B4D  3E 2E         	MVI	A,'.'
 4B4F  CD 490C        	CALL	COA		;A TECKU
 4B52  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;PREVOD NA KONSOLI NIZSI DVE CISLICE A JEDNOTKU
 4B53  4F          PNCB:	MOV	C,A		;SCHOV NACTENA DATA
 4B54  CD 5175        	CALL	HDEC		;PREVED HORNI NIBL
 4B57  CD 490C        	CALL	COA		;COBRAZ CISLO
 4B5A  79          	MOV	A,C		;OBNOV DATA
 4B5B  CD 5179        	CALL	LDEC		;PREVED SPODNI NIBL
 4B5E  CD 490C        	CALL	COA		;COBRAZ CISLO
 4B61  3E 56         	MVI	A,'V'
 4B63  CD 490C        	CALL	COA		;ZOBRAZ "V"
 4B66  C9          	RET
                
                ;===============================
                ;TEST NA PRITOMNOST PREVODNIKU ADP-1
                ;V <A> VRATI:
                ;ADP-1 PRITOMNY = 0
                ;CHYBA U NEKTERE ADP-1 = 1
 4B67  0E 00         PADP1:	MVI	C,0
 4B69  DB D1         	IN	ADP1R
 4B6B  17          	RAL			;NACTI READY DO 
 4B6C  D2 4B78        	JNC	PADP2
 4B6F  AF          	XRA	A
 4B70  D3 D1         	OUT	ADP1R		;SPUST PREVOD
 4B72  DB D1         	IN	ADP1R	
 4B74  17          	RAL			;NACTI READY DO 
 4B75  D2 4B89        	JNC	PADP3
 4B78  11 549A        PADP2:	LXI	D,TADPT
 4B7B  CD 487B        	CALL	PRINT	
 4B7E  11 54AA        	LXI	D,TADP1
 4B81  CD 487B        	CALL	PRINT
 4B84  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4B87  0E 01         	MVI	C,1
                
 4B89  DB E1         PADP3:	IN	ADP2R
 4B8B  17          	RAL			;NACTI READY DO 
 4B8C  D2 4B98        	JNC	PADP4
 4B8F  AF          	XRA	A
 4B90  D3 E1         	OUT	ADP2R		;SPUST PREVOD
 4B92  DB E1         	IN	ADP2R
 4B94  17          	RAL			;NACTI READY DO 
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-25


 4B95  D2 4BA9        	JNC	PADP5
 4B98  11 549A        PADP4:	LXI	D,TADPT
 4B9B  CD 487B        	CALL	PRINT
 4B9E  11 54B7        	LXI	D,TADP2
 4BA1  CD 487B        	CALL	PRINT
 4BA4  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4BA7  0E 01         	MVI	C,1
                
 4BA9  79          PADP5:	MOV	A,C
 4BAA  C9          	RET
                
                ;===============================
                ;ZOBRAZENI DIL ANEB PREHLEDNE ZOBAZENI STAVU NA DIL PRI CTENI
                ;VYMAZ CELE TABULKY A NASTAVENI ZAKLADNICH CR-LF A $
                ;FORMAT RADKU
                ;
                ;	 1	  2	   3
                ;12345678901234567890123456789012345678
                ;+0.00V 0 0 XXX 1 14 YYY 1 1 +0.00V 
                ; |	| | |  |  | | | |  |
                ; |	| | |  |  | | | |  +- NAPETI NA PATICI
                ; |	| | |  |  | | | +----- LOG. STAV NA PATICI
                ; |	| | |  |  | | +-------- LOG. STAV DLE TABULKY
                ; |	| | |  |  | +----------- TYP SIGNALU (GND, VCC, IN, OUT, NZ)
                ; |	| | |  +---+-------------- CISLO VYVODU
                ; |	| | +---------------------- TYP SIGNALU (GND, VCC, IN, OUT, NZ)
                ; |	| +------------------------- LOG. STAV DLE TABULKY
                ; |	+---------------------------- LOG. STAV NA PATICI
                ; +--------------------------------- NAPETI NA PATICI
                
 4BAB  E5          ZDIL:	PUSH	H		;SCHOV UKAZATEL V TESTOVACI TABULCE
 4BAC  21 56B2        	LXI	H,POLE		;POCATEK POLE PRO ZOBRAZENI DIL
 4BAF  E5          	PUSH	H		;ULOZ POCATEK POLE
 4BB0  11 01E0        	LXI	D,480		;VELIKOST POLE
 4BB3  36 20         ZDIL1:	MVI	M,' '		;ULOZ MEZERU
 4BB5  23          	INX	H		;ADRESA +1
 4BB6  1B          	DCX	D		;POCITALO -1
 4BB7  7B          	MOV	A,E
 4BB8  B2          	ORA	D
 4BB9  C2 4BB3        	JNZ	ZDIL1		;NENI-LI KONEC TAK ZNOVU
 4BBC  21 ED00        	LXI	H,POLE2		;POCATEK POLE PRO VYHODNOCENI NAPETI
 4BBF  11 0200        	LXI	D,512		;VELIKOST POLE
 4BC2  36 FF         ZDIL17:	MVI	M,-1		;BUDEME ZAPISOVAT FFH
 4BC4  23          	INX	H		;ADRESA +1
 4BC5  1B          	DCX	D		;POCITALO -1
 4BC6  7B          	MOV	A,E
 4BC7  B2          	ORA	D
 4BC8  C2 4BC2        	JNZ	ZDIL17		;NENI-LI KONEC TAK ZNOVU
 4BCB  E1          	POP	H		;OBNOV POCATEK POLE PRO ZOBRAZENI DIL
 4BCC  06 0B         	MVI	B,11		;POCET RADKU
 4BCE  11 0026        	LXI	D,38		;KROK V TABULCE
 4BD1  19          ZDIL2:	DAD	D
 4BD2  36 0D         	MVI	M,CR		;ULOZ CR
 4BD4  23          	INX	H
 4BD5  36 0A         	MVI	M,LF		;ULOZ LF
 4BD7  23          	INX	H
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-26


 4BD8  05          	DCR	B
 4BD9  C2 4BD1        	JNZ	ZDIL2		;NENI-LI KONEC TAK ZNOVU
                
 4BDC  3E 24         	MVI	A,'$'
 4BDE  32 5890        	STA	POLE+478	;ULOZ KONCOVY ZNAK
                ;-------------------------------
                ;NACTENI PARAMTU PRO ZOBRAZENI DIL, GND, VCC, ...
 4BE1  3A 5696        	LDA	DIL		;NACTI NAPAJENI
 4BE4  E6 07         	ANI	00000111B	;CHCEME JEN SPODI 3 BITY
 4BE6  07          	RLC			;* 2
 4BE7  07          	RLC			;* 4
 4BE8  07          	RLC			;* 8
 4BE9  4F          	MOV	C,A
 4BEA  06 00         	MVI	B,0		;KOLIK PRICIST
 4BEC  21 517E        	LXI	H,TABD1		;POCATEK TABULKY
 4BEF  09          	DAD	B		;V ADRESA V TABULCE
 4BF0  46          	MOV	B,M		;POCATECNI HODNOTA PRO LEVI SLOUPEC
 4BF1  23          	INX	H
 4BF2  4E          	MOV	C,M		;POCATECNI HODNOTA PRO PRVY SLOPEC
 4BF3  23          	INX	H
 4BF4  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 4BF5  23          	INX	H
 4BF6  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE ADRESY ODKUT ZOBRAZOVAT
 4BF7  D5          	PUSH	D		;SCHOV ADRESU ODKUT ZOBRAZIT
 4BF8  23          	INX	H
 4BF9  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 4BFA  23          	INX	H
 4BFB  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE ADRESY GND
 4BFC  D5          	PUSH	D		;SCHOV ADRESU GND
 4BFD  23          	INX	H
 4BFE  5E          	MOV	E,M		;NACTI NIZSI BYTE
 4BFF  23          	INX	H
 4C00  56          	MOV	D,M		;NACTI VYSSI BYTE ADRESY VCC
 4C01  D5          	PUSH	D		;SCHOV ADRESU VCC
 4C02  3A 56A9        	LDA	ZIF14		;NACTI PRIZNAK DIL14 V ZIF16
 4C05  A7          	ANA	A
 4C06  CA 4C10        	JZ	ZDIL3
 4C09  0E 07         	MVI	C,7H		;NOVY POCATEK PRO PRAVY SLOPEC
 4C0B  3E 24         	MVI	A,'$'
 4C0D  32 5868        	STA	POLE+480-42	;NOVY ULOZ KONCOVY ZNAK
                ;-------------------------------
                ;CISELNY POPIS (CISLA PRO DIL)
                ;ZOBRAZI CISLA, LEVY SLOUPEC
 4C10  C5          ZDIL3:	PUSH	B
 4C11  11 0027        	LXI	D,39		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C14  21 56C2        	LXI	H,POLE+16	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C17  CD 5110        	CALL	ZDIL4
 4C1A  C1          	POP	B
                
                ;ZOBRAZI CISLA, PRAVI SLOUPEC
 4C1B  41          	MOV	B,C
 4C1C  11 FFD7        	LXI	D,-41		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C1F  21 587E        	LXI	H,POLE+20+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C22  CD 5110        	CALL	ZDIL4
                ;-------------------------------
                ;POPIS IN A OUT
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-27


                ;ZOBRAZI IN OUT, PORT 1
 4C25  3A 5699        	LDA	VVZ		;STAV V/V PORT1
 4C28  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4C2A  11 0026        	LXI	D,38		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C2D  21 575E        	LXI	H,POLE+12+40*4	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C30  CD 5120        	CALL	ZDIL7
                
                ;ZOBRAZI IN OUT, PORT 2
 4C33  3A 569A        	LDA	VVZ+1		;STAV V/V PORT2
 4C36  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4C38  11 FFD6        	LXI	D,-42		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C3B  21 5881        	LXI	H,POLE+23+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C3E  CD 5120        	CALL	ZDIL7
                
                ;ZOBRAZI IN OUT, PORT 3
 4C41  3A 569B        	LDA	VVZ+2		;STAV V/V PORT3
 4C44  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4C46  11 0026        	LXI	D,38		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C49  21 56BE        	LXI	H,POLE+12	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C4C  CD 5120        	CALL	ZDIL7
                
                ;ZOBRAZI IN OUT, PORT 3
 4C4F  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4C51  11 FFD6        	LXI	D,-42		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C54  21 5741        	LXI	H,POLE+23+40*3	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C57  CD 5120        	CALL	ZDIL7
                ;-------------------------------
                ;POPIS NEZOPOJENE VYVODY
                ;ZOBRAZI NZ, PORT 1
 4C5A  3A 56A6        	LDA	NCZ		;NAZAPOJENE VYVODY PORT1
 4C5D  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4C5F  11 0026        	LXI	D,38		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C62  21 575E        	LXI	H,POLE+12+40*4	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C65  CD 513D        	CALL	ZDIL10
                
                ;ZOBRAZI NZ, PORT 2
 4C68  3A 56A7        	LDA	NCZ+1		;NAZAPOJENE VYVODY PORT2
 4C6B  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4C6D  11 FFD6        	LXI	D,-42		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C70  21 5881        	LXI	H,POLE+23+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C73  CD 513D        	CALL	ZDIL10
                
                ;ZOBRAZI NZ, PORT 3
 4C76  3A 56A8        	LDA	NCZ+2		;NAZAPOJENE VYVODY PORT3
 4C79  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4C7B  11 0026        	LXI	D,38		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C7E  21 56BE        	LXI	H,POLE+12	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C81  CD 513D        	CALL	ZDIL10
                
                ;ZOBRAZI NZ, PORT 3
 4C84  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4C86  11 FFD6        	LXI	D,-42		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4C89  21 5741        	LXI	H,POLE+23+40*3	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4C8C  CD 513D        	CALL	ZDIL10
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZENI VCC GND
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-28


                ;ZOBRAZI VCC
 4C8F  E1              POP	H		;VYZVEDNI ADRESU VCC
 4C90  36 56         	MVI	M,'V'
 4C92  23          	INX	H
 4C93  36 43         	MVI	M,'C'
 4C95  23          	INX	H
 4C96  36 43         	MVI	M,'C'
                
                ;ZOBRAZI GND
 4C98  E1              POP	H		;VYZVEDNI ADRESU GND
 4C99  36 47         	MVI	M,'G'
 4C9B  23          	INX	H
 4C9C  36 4E         	MVI	M,'N'
 4C9E  23          	INX	H
 4C9F  36 44         	MVI	M,'D'
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZENI ZAPISOVANYCH DAT
                ;ZOBRAZI ZAPISOVANA DATA, PORT 1
 4CA1  3A 569C        	LDA	VDAT		;VYSTUPNI DATA PORT1
 4CA4  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4CA6  11 0028        	LXI	D,40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4CA9  21 575C        	LXI	H,POLE+10+40*4	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CAC  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;ZOBRAZI ZAPISOVANA DATA, PORT 2
 4CAF  3A 569D        	LDA	VDAT+1		;VYSTUPNI DATA PORT2
 4CB2  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4CB4  11 FFD8        	LXI	D,-40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4CB7  21 5885        	LXI	H,POLE+27+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CBA  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;ZOBRAZI ZAPISOVANA DATA, PORT 3
 4CBD  3A 569E        	LDA	VDAT+2		;VYSTUPNI DATA PORT3
 4CC0  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4CC2  11 0028        	LXI	D,40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4CC5  21 56BC        	LXI	H,POLE+10	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CC8  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;ZOBRAZI ZAPISOVANA DATA, PORT 3
 4CCB  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4CCD  11 FFD8        	LXI	D,-40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4CD0  21 5745        	LXI	H,POLE+27+40*3	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CD3  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZENI CTENYCH DAT
                ;ZOBRAZI CTENA DATA, PORT 1
 4CD6  3A 569F        	LDA	CDAT		;CTENA DATA PORT1
 4CD9  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4CDB  11 0028        	LXI	D,40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4CDE  21 5759        	LXI	H,POLE+7+40*4	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CE1  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;ZOBRAZI CTENA DATA, PORT 2
 4CE4  3A 56A0        	LDA	CDAT+1		;CTENA DATA PORT2
 4CE7  0E 08         	MVI	C,8		;POCET BYTE
 4CE9  11 FFD8        	LXI	D,-40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-29


 4CEC  21 5888        	LXI	H,POLE+30+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CEF  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;ZOBRAZI CTENA DATA, PORT 3
 4CF2  3A 56A1        	LDA	CDAT+2		;CTENA DATA PORT3
 4CF5  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4CF7  11 0028        	LXI	D,40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4CFA  21 56B9        	LXI	H,POLE+7	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4CFD  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;ZOBRAZI CTENA DATA, PORT 3
 4D00  0E 04         	MVI	C,4		;POCET BYTE
 4D02  11 FFD8        	LXI	D,-40		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4D05  21 5748        	LXI	H,POLE+30+40*3	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4D08  CD 5154        	CALL	ZDIL8
                
                ;-------------------------------
                ;DOBRAZENI NAPETI
                ;ZDIL14:
 4D0B  3A 5691        	LDA	MNAP		;NACTI PRIZNAK MNAP	
 4D0E  A7          	ANA	A
 4D0F  CA 4E28        	JZ	ZDIL13		;ZOBRAZOVAT NAPETI SE NEBUDE 
 4D12  3A 5696        	LDA	DIL		;KOLIK RADKU BUDEM ZOBRAZOVAT
 4D15  E6 07         	ANI	00000111B	;CHCE JEN BITY 1, 2 A 3
 4D17  16 00         	MVI	D,0
 4D19  5F          	MOV	E,A		;POZICE V TABULCE DELEK IO
 4D1A  21 51BE        	LXI	H,DILDEL	;TABULKA DELEK IO
 4D1D  19          	DAD	D		;VYPOCITEJ ADRESU
 4D1E  4E          	MOV	C,M		;A NACTI DELKU
 4D1F  3A 56A9        	LDA	ZIF14		;NACTI PRIZNAK DIL14 V ZIF16
 4D22  47          	MOV	B,A		;ULOZ HO JAKO POCATEK ODKUD MERIT
 4D23  A7          	ANA	A
 4D24  CA 4D28        	JZ	ZDIL14		;NENI-LI DIL14 V ZIF16
 4D27  0D          	DCR	C		;ZKRAT POCITADLO DELKY IO
 4D28  C5          ZDIL14:	PUSH	B		;SCHOV SI TO PRO DRUHY PREVODNIK
                
                ;LEVA RADA
                
 4D29  11 FFD3        	LXI	D,-45		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4D2C  21 5842        	LXI	H,POLE+40*10	;ADRESA ODKUD UKLADAT PRO DIL14 V ZIF16
 4D2F  A7          	ANA	A
 4D30  C2 4D36        	JNZ	ZDIL15		;JE DIL14 V ZIF16
 4D33  21 586A        	LXI	H,POLE+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4D36  CD 4AF5        ZDIL15:	CALL	CADP1		;SPUST PREVOD A CTI DATA
 4D39  D5          	PUSH	D		;POSCHOVAVEJ REGISTRY
 4D3A  E5          	PUSH	H
 4D3B  F5          	PUSH	PSW
 4D3C  3A 5693        	LDA	KTN		;PRIZNAK TRIDENI
 4D3F  A7          	ANA	A
 4D40  CA 4D82        	JZ	KNAP1		;NENILI PRIZNAK TAK TRIDIT NEBUDEMA
 4D43  11 000C        	LXI	D,12		;POSUV NA SLOUPEC S TYPEM VSTUPU
 4D46  19          	DAD	D		;CO BUDE ZA VSTUP
 4D47  7E          	MOV	A,M
 4D48  FE 49         	CPI	'I'		;VSTUP
 4D4A  CA 4D52        	JZ	KNAP		;NENI-LI 'I' TAK TEST NA 'O'
 4D4D  FE 4F         	CPI	'O'		;VYSTUP
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-30


 4D4F  C2 4D82        	JNZ	KNAP1		;NENI-LI 'O' TAK NAVRAT
 4D52  E6 02         KNAP:	ANI	00000010B	;CHCEME JEN BIT 1
 4D54  0F          	RRC			;A DO BITU 0
 4D55  16 ED         	MVI	D,HIGH POLE2	;ZACATEK POLE2 HORNI ARESA
 4D57  82          	ADD	D
 4D58  57          	MOV	D,A		;HORNI ADRSA
 4D59  2B          	DCX	H
 4D5A  2B          	DCX	H		;ADRESA LOG. HODNOTY
 4D5B  7E          	MOV	A,M		;A NACTIJI
 4D5C  23          	INX	H
 4D5D  23          	INX	H
 4D5E  23          	INX	H
 4D5F  23          	INX	H
 4D60  23          	INX	H
 4D61  23          	INX	H		;ADRESA ODKUT SE PRECTE CISLO RADKU
 4D62  E6 01         	ANI	00000001B	;CHCEME JEN BIT 0
 4D64  0F          	RRC			;A DO BITU 7 ... A MAME ADRESU BLOKU (IN0 00,IN1 01, OUT0 10, OUT1 11) 
 4D65  5F          	MOV	E,A		;ULOZ NA POZDEJI
 4D66  78          	MOV	A,B		;CISLO KANALU DO <A>, LEVA STRANA
 4D67  07          	RLC
 4D68  07          	RLC			;POSUN DOLEVA
 4D69  B3          	ORA	E		;SPOJ
 4D6A  5F          	MOV	E,A		;V  (.......A BCDDDD00) ANEB ADRESA V POLE2
                				;A - IN/OUT
                				;B - 0/1
                				;C - STRAN
                				;D - KANAL
                
 4D6B  F1          	POP	PSW
 4D6C  E6 1F         	ANI	00011111B	;JEN PLATNE BITY
 4D6E  12          	STAX	D		;ULOZ HORNI BYTE NAPETI
 4D6F  F5          	PUSH	PSW
 4D70  13          	INX	D
 4D71  EB          	XCHG
 4D72  22 56AB        	SHLD	AKNAP		;ULOZ ADRESU PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4D75  EB          	XCHG
 4D76  3E 01         	MVI	A,1
 4D78  32 5692        	STA	PAKNAP		;ULOZ PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4D7B  13          	INX	D		;ADRSA V POLE2 ANEB KAM ULOZIT CISLO RADKU
 4D7C  7E          	MOV	A,M
 4D7D  12          	STAX	D		;ULOZ PRVNI CISLO
 4D7E  23          	INX	H
 4D7F  13          	INX	D
 4D80  7E          	MOV	A,M
 4D81  12          	STAX	D		;ULOZ DRUHE CISLO
 4D82  F1          KNAP1:	POP	PSW		;OBNOV REGISTY
 4D83  E1          	POP	H
 4D84  D1          	POP	D
 4D85  CD 50EC        	CALL	ZDILA		;PREVOD DO TABULKY "A"
 4D88  3A 5692        	LDA	PAKNAP		;NACTI PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4D8B  A7          	ANA	A	
 4D8C  DB D0         	IN	ADP1D		;SPODNI CISLICE
 4D8E  CA 4D9C        	JZ	KNAP4
 4D91  E5          	PUSH	H
 4D92  2A 56AB        	LHLD	AKNAP		;ADRESA V POLE2
 4D95  77          	MOV	M,A		;ULOZ DOLNI BYTE NAPETI
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-31


 4D96  AF          	XRA	A
 4D97  32 5692        	STA	PAKNAP		;ZRUS PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4D9A  7E          	MOV	A,M
 4D9B  E1          	POP	H
 4D9C  CD 5103        KNAP4:	CALL	ZDILB		;PREVOD DO TABULKY "B"
 4D9F  19          	DAD	D		;NOVA ADRESA V POLI
 4DA0  04          	INR	B		;DALSI KANAL
 4DA1  0D          	DCR	C		;POCET RADKU -1
 4DA2  C2 4D36        	JNZ	ZDIL15		;NENI-LI KONEC ZNOVU
                
                ;PRAVA RADA
                
 4DA5  C1          	POP	B		;OBNOV DATA PRO DRUHY PREVODNIK
 4DA6  11 FFD3        	LXI	D,-45		;O KOLIK JE NOVY RADEK
 4DA9  21 5862        	LXI	H,POLE+32+40*10	;ADRESA ODKUD UKLADAT PRO DIL14 V ZIF16
 4DAC  78          	MOV	A,B
 4DAD  A7          	ANA	A
 4DAE  C2 4DB4        	JNZ	ZDIL16		;JE DIL14 V ZIF16
 4DB1  21 588A        	LXI	H,POLE+32+40*11	;ADRESA ODKUD UKLADAT
 4DB4  CD 4B05        ZDIL16:	CALL	CADP2		;SPUST PREVOD A CTI DATA
 4DB7  D5          	PUSH	D		;POSCHOVAVEJ REGISTRY
 4DB8  E5          	PUSH	H
 4DB9  F5          	PUSH	PSW
 4DBA  3A 5693        	LDA	KTN		;PRIZNAK TRIDENI
 4DBD  A7          	ANA	A
 4DBE  CA 4E05        	JZ	KNAP3		;NENILI PRIZNAK TAK TRIDIT NEBUDEMA
 4DC1  11 FFF7        	LXI	D,-9		;POSUV NA SLOUPEC S TYPEM VSTUPU
 4DC4  19          	DAD	D		;CO BUDE ZA VSTUP
 4DC5  7E          	MOV	A,M
 4DC6  FE 49         	CPI	'I'		;VSTUP
 4DC8  CA 4DD0        	JZ	KNAP2		;NENI-LI 'I' TAK TEST NA 'O'
 4DCB  FE 4F         	CPI	'O'		;VYSTUP
 4DCD  C2 4E05        	JNZ	KNAP3		;NENI-LI 'O' TAK NAVRAT
 4DD0  E6 02         KNAP2:	ANI	00000010B	;CHCEME JEN BIT 1
 4DD2  0F          	RRC			;A DO BITU 0
 4DD3  16 ED         	MVI	D,HIGH POLE2	;HORNI ARESA
 4DD5  82          	ADD	D
 4DD6  57          	MOV	D,A		;HORNI ADRSA
 4DD7  23          	INX	H
 4DD8  23          	INX	H
 4DD9  23          	INX	H
 4DDA  23          	INX	H		;ADRESA LOG. HODNOTY
 4DDB  7E          	MOV	A,M		;A NACTIJI
 4DDC  2B          	DCX	H
 4DDD  2B          	DCX	H
 4DDE  2B          	DCX	H
 4DDF  2B          	DCX	H
 4DE0  2B          	DCX	H
 4DE1  2B          	DCX	H
 4DE2  2B          	DCX	H		;ADRESA ODKUT SE PRECTE CISLO RADKU
 4DE3  E6 01         	ANI	00000001B	;CHCEME JEN BIT 0
 4DE5  0F          	RRC			;A DO BITU 7 ... A MAME ADRESU BLOKU (IN0 00,IN1 01, OUT0 10, OUT1 11) 
 4DE6  5F          	MOV	E,A		;ULOZ NA POZDEJI
 4DE7  78          	MOV	A,B		;CISLO KANALU DO <A>,
 4DE8  F6 10         	ORI	0010000B	;A LEVA STRANA
 4DEA  07          	RLC
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-32


 4DEB  07          	RLC			;POSUN DOLEVA
 4DEC  B3          	ORA	E		;SECTI
 4DED  5F          	MOV	E,A		;V  (.......A BCDDDD00) ANEB ADRESA V POLE2
                				;A - IN/OUT
                				;B - 0/1
                				;C - STRAN
                				;D - KANAL
                
 4DEE  F1          	POP	PSW
 4DEF  E6 1F         	ANI	00011111B	;JEN PLATNE BITY
 4DF1  12          	STAX	D		;ULOZ HORNI BYTE NAPETI
 4DF2  F5          	PUSH	PSW
 4DF3  13          	INX	D
 4DF4  EB          	XCHG
 4DF5  22 56AB        	SHLD	AKNAP		;ULOZ ADRESU PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4DF8  EB          	XCHG
 4DF9  3E 01         	MVI	A,1
 4DFB  32 5692        	STA	PAKNAP		;ULOZ PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4DFE  13          	INX	D		;ADRSA V POLE2 ANEB KAM ULOZIT CISLO RADKU
 4DFF  7E          	MOV	A,M
 4E00  12          	STAX	D		;ULOZ PRVNI CISLO
 4E01  23          	INX	H
 4E02  13          	INX	D
 4E03  7E          	MOV	A,M
 4E04  12          	STAX	D		;ULOZ DRUHE CISLO
 4E05  F1          KNAP3:	POP	PSW		;OBNOV REGISTY
 4E06  E1          	POP	H
 4E07  D1          	POP	D
 4E08  CD 50EC        	CALL	ZDILA		;PREVOD DO TABULKY "A"
 4E0B  3A 5692        	LDA	PAKNAP		;NACTI PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4E0E  A7          	ANA	A	
 4E0F  DB E0         	IN	ADP2D		;SPODNI CISLICE
 4E11  CA 4E1F        	JZ	KNAP5
 4E14  E5          	PUSH	H
 4E15  2A 56AB        	LHLD	AKNAP		;ODRESA V POLE2
 4E18  77          	MOV	M,A		;ULOZ DOLNI BYTE NAPETI
 4E19  AF          	XRA	A
 4E1A  32 5692        	STA	PAKNAP		;ZRUS PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 4E1D  7E          	MOV	A,M
 4E1E  E1          	POP	H
 4E1F  CD 5103        KNAP5:	CALL	ZDILB		;PREVOD DO TABULKY "B"
 4E22  19          	DAD	D		;NOVA ADRESA V POLI
 4E23  04          	INR	B		;DALSI KANAL
 4E24  0D          	DCR	C		;POCET RADKU -1
 4E25  C2 4DB4        	JNZ	ZDIL16		;NENI-LI KONEC ZNOVU
                
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZENI SESTAVENE TABULKY
 4E28  CD 4878        ZDIL13:	CALL	CRLF		;ZOBRA CO JSME ZPACHALI
 4E2B  D1          	POP	D		;ODRESA ODKUT ZOBRAZIT
 4E2C  CD 487B        	CALL	PRINT
                ;	CALL	CRLF
                ;	CALL	CRLF
                ;	LXI	D,POLE		;KOMPLETNI TABULKA
                ;	MVI	A,CR
                ;	STA	POLE+480-42	;I POSLEDNI RADEK
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-33


                ;	CALL	PRINT
 4E2F  CD 4878        	CALL	CRLF
                ;-------------------------------
                ;ZOBARENI TRIDENEHO NAPETI
                ;	 1	  2	   3		4
                ;1234567890123456789012345678901234567890
                ; IN 0   IN 1   OUT 0   OUT 1
                ;+0.00V 1 +0.00V 10 +0.00V 11 +0.00V 15
                ;+0.00V 1 +0.00V 10 +0.00V 11 +0.00V 15
                ;+0.00V 1 +0.00V 10 +0.00V 11 +0.00V 15
                ;+0.00V 1 +0.00V 10 +0.00V 11 +0.00V 15
                ;+0.00V 1 +0.00V 10 +0.00V 11 +0.00V 15
                ;+0.00V 1 +0.00V 10 +0.00V 11 +0.00V 15
                
 4E32  3A 5691        	LDA	MNAP		;PRIZNAK MERENI NAPETI
 4E35  A7          	ANA	A
 4E36  CA 50A5        	JZ	KCHYB		;NENILI PRIZNAK TAK TRIDIT A ZOBRAZOVAT NEBUDEM
 4E39  3A 5693        	LDA	KTN		;PRIZNAK TRIDENI
 4E3C  A7          	ANA	A
 4E3D  CA 50A5        	JZ	KCHYB		;NENILI PRIZNAK TAK TRIDIT A ZOBRAZOVAT NEBUDEM
                ;	CALL	DUMP		;POLE2
 4E40  AF          	XRA	A
 4E41  32 5697        	STA	CHLOG
 4E44  32 5698        	STA	CHLOG1		;VINULUJ PRIZNAKY CHIBNE LOG UROVNE
 4E47  CD 502A        	CALL	TTN		;SETRID NAPETI
 4E4A  11 5549        	LXI	D,PZTTNT
 4E4D  CD 487B        	CALL	PRINT		;POPIS TABULKY
 4E50  06 20         	MVI	B,32		;MAX 32 RADKU 
 4E52  21 ED00        	LXI	H,POLE2		;POCATEK POLE K ZOBRAZENI
 4E55  11 007D        ZTTN4:	LXI	D,125		;DALSI POLOZKA
 4E58  3E 04         	MVI	A,4		;POCET POLI
 4E5A  32 56AD        	STA	PR		;PRO NALEZENI KONCE DAT
 4E5D  AF          	XRA	A
 4E5E  32 5695        	STA	POUT1		;VINULUJ PRIZNAK OUT 1
 4E61  CD 4F4C        	CALL	ZTTN1		;ZOBRAZ POLOZKU IN0 NA RADKU
 4E64  19          	DAD	D
 4E65  CD 4F4C        	CALL	ZTTN1		;ZOBRAZ POLOZKU IN1 NA RADKU
 4E68  19          	DAD	D
 4E69  CD 4F4C        	CALL	ZTTN1		;ZOBRAZ POLOZKU OUT0 NA RADKU
 4E6C  19          	DAD	D
 4E6D  3E 01         	MVI	A,1
 4E6F  32 5695        	STA	POUT1		;NASTAV PRIZNAK OUT 1
 4E72  CD 4F4C        	CALL	ZTTN1		;ZOBRAZ POLOZKU OUT1 NA RADKU
 4E75  3A 56AD        	LDA	PR
 4E78  A7          	ANA	A
 4E79  CA 4E87        	JZ	ZTTN5		;PRAZDNY RADEK
 4E7C  CD 4878        	CALL	CRLF
 4E7F  11 FE81        	LXI	D,-383		;DALSI RADEK
 4E82  19          	DAD	D
 4E83  05          	DCR	B
 4E84  C2 4E55        	JNZ	ZTTN4
 4E87  CD 4878        ZTTN5:	CALL	CRLF
                
                ;SPOCITEJ ROZDILI MIN/MAX
                
 4E8A  AF          	XRA	A
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-34


 4E8B  32 56AD        	STA	PR		;VZNULUJ PRIZNAK VELKEHO ROZDILU
 4E8E  32 5695        	STA	POUT1		;VINULUJ PRIZNAK OUT 1
 4E91  3D          	DCR	A
 4E92  32 5697        	STA	CHLOG		;VYPNI KONTROLU LOG UROVNI
 4E95  21 ED00        	LXI	H,POLE2
 4E98  06 04         	MVI	B,4		;POCET POLI
 4E9A  E5          ZTTN10:	PUSH	H
 4E9B  C5          	PUSH	B
                
                ;ZOBRAZI POLOZKU Z POLE2
                ;V ADRESA POLOZKY
                ;V POLOZKA V POLI
                ;V POCET POLOZEK K ZOBRAZENI
                ;.......A BCDDDD00, ADRESA V POLE2
                ;A - IN/OUT
                ;B - 0/1
                ;C - STRAN
                ;D - KANAL
                
 4E9C  01 001F        	LXI	B,31		;MAX. POCET POLOZEK POLE A POLOZKA V POLI 
 4E9F  E5          ZTTN11:	PUSH	H		;ULOZ POCATEK BLOKU V POLE2
 4EA0  79          	MOV	A,C		;POJEDEME OD KONCE
 4EA1  07          	RLC
 4EA2  07          	RLC
 4EA3  B5          	ORA	L
 4EA4  6F          	MOV	L,A		;ADESA POLOZKY 	
 4EA5  7E          	MOV	A,M
 4EA6  E1          	POP	H		;OBNOV POCATEK POLE2
 4EA7  FE FF         	CPI	-1
 4EA9  C2 4EC0        	JNZ	ZTTN12		;JSOU PRVNI DATA OD KONCE
 4EAC  0D          	DCR	C
 4EAD  C2 4E9F        	JNZ	ZTTN11		;NENI-LI KONEC DALSI POLOZKA
 4EB0  3A 5695        	LDA	POUT1		;NACTI PRIZNAK OUT
 4EB3  A7          	ANA	A
 4EB4  C2 4F03        	JNZ	ZTTN13		;JE OUT 1 TAK BEZ MEZER
 4EB7  11 553E        	LXI	D,MEZ10T	;JINAK TISKNI MEZERY
 4EBA  CD 487B        	CALL	PRINT		;ANEB NENI CO POCITAT
 4EBD  C3 4F03        	JMP	ZTTN13
                
 4EC0  54          ZTTN12:	MOV	D,H		;V JE ADRESA NEJNISSIHO NAPETI
 4EC1  5D          	MOV	E,L		;ADRSU POCATKU POLE I DO 
 4EC2  79          	MOV	A,C	
 4EC3  07          	RLC
 4EC4  07          	RLC
 4EC5  B3          	ORA	E
 4EC6  5F          	MOV	E,A		;V JE ADRESA NEJVISSIHO NAPETI
 4EC7  46          	MOV	B,M
 4EC8  23          	INX	H
 4EC9  4E          	MOV	C,M		;NEJNISSI NAPETI DO MENSITEL
 4ECA  EB          	XCHG
 4ECB  56          	MOV	D,M
 4ECC  23          	INX	H
 4ECD  5E          	MOV	E,M		;NEJVISSIHO NAPETI DO MENSENEC
                
                ;ODECITANI DESTKOVE
 4ECE  37          	STC			;CY=1 STOVKOVY DOPLNEK PRO 1. ODECET
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-35


 4ECF  3E 99         	MVI	A,99H		;HLEDANI DOPLNKU 99 NEBO 100
 4ED1  CE 00         	ACI	0		;MENSITELE (CY=0 NEBO 1)
 4ED3  91          	SUB	C		;ODECET S CY
 4ED4  83          	ADD	E		;PRICTENI MENSENCE
 4ED5  27          	DAA			;PREVOD NA DESITKOVE CISLO
 4ED6  67          	MOV	H,A		;ULOZ
 4ED7  3E 99         	MVI	A,99H		;HLEDANI DOPLNKU 99 NEBO 100, VYSSI BYTE
 4ED9  CE 00         	ACI	0		;MENSITELE (CY=0 NEBO 1)
 4EDB  90          	SUB	B		;ODECET S CY
 4EDC  82          	ADD	D		;PRICTENI MENSENCE
 4EDD  27          	DAA			;PREVOD NA DESITKOVE CISLO
 4EDE  6F          	MOV	L,A		;ULOZ
                
 4EDF  22 56AE        	SHLD	RNAP		;ULOZ PRO TISK
 4EE2  A7          	ANA	A		;BUDE MENE NEZ 1V
 4EE3  C2 4EF2        	JNZ	ZTTN14
 4EE6  7C          	MOV	A,H
 4EE7  FE 21         	CPI	VELN+1		;MAX ROZDIL
 4EE9  D2 4EF2        	JNC	ZTTN14
 4EEC  21 2020        	LXI	H,2020H		;MEZERY
 4EEF  C3 4EFA        	JMP	ZTTN15		;RODIL NAPETI POD 0.20V
 4EF2  21 202A        ZTTN14:	LXI	H,202AH		;"* " 
 4EF5  3E 01         	MVI	A,1
 4EF7  32 56AD        	STA	PR		;ULOZ, BYL VELKY ROZDIL NAPETI
 4EFA  22 56B0        ZTTN15:	SHLD	RNAP+2		;MISTO CISEL
 4EFD  21 56AE        	LXI	H,RNAP		;ODKUT VITISKNOUT
 4F00  CD 4F4C        	CALL	ZTTN1		;VYTISKNI ROZDILOVE NAPETI
                
 4F03  C1          ZTTN13:	POP	B
 4F04  E1          	POP	H
 4F05  11 0080        	LXI	D,128		;DELKA POLE
 4F08  19          	DAD	D
 4F09  05          	DCR	B
 4F0A  78          	MOV	A,B
 4F0B  FE 01         	CPI	1
 4F0D  C2 4F13        	JNZ	ZTTN18
 4F10  32 5695        	STA	POUT1		;ULOZ PRIZNAK OUT 1
 4F13  A7          ZTTN18:	ANA	A
 4F14  C2 4E9A        	JNZ	ZTTN10		;JESTE NEJSOU VSECHNY BLOKY
 4F17  CD 4875        	CALL	CRLF2
 4F1A  3A 56AD        	LDA	PR
 4F1D  A7          	ANA	A
 4F1E  CA 4F27        	JZ	ZTTN16		;JE-LI ROZPTIL V PORADKU TAK NA KONTROLU LOG UROVNI 
 4F21  11 5572        	LXI	D,VELNT
 4F24  CD 487B        	CALL	PRINT		;TISK UPOZORNENI
                
 4F27  3A 5698        ZTTN16:	LDA	CHLOG1
 4F2A  A7          	ANA	A
 4F2B  CA 4F34        	JZ	ZTTN17		;JSOU-LI LOG UROBNE V PORADKU TAK NA KONTROLU CHYB
 4F2E  11 559B        	LXI	D,CHLOGT
 4F31  CD 487B        	CALL	PRINT		;TISK UPOZORNENI
                
 4F34  3A 56AD        ZTTN17:	LDA	PR
 4F37  4F          	MOV	C,A
 4F38  3A 5698        	LDA	CHLOG1	
 4F3B  B1          	ORA	C
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-36


 4F3C  CA 50A5        	JZ	KCHYB		;NENI CHYBA
                
 4F3F  3A 56AA        	LDA	ERR		;PRIZNAK CHYBY
 4F42  A7          	ANA	A
 4F43  C2 50A5        	JNZ	KCHYB		;PRESKOC POKUT JE CHYBA
 4F46  CD 4893        	CALL	CTIZ		;POCKEJ NA POTVRENI
 4F49  C3 50A5        	JMP	KCHYB		;NA ZOBRAZENI CHYBI
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZENI JDNOHO POLE NA RADKU SE SETRIZENIM NAPETIM
 4F4C  7E          ZTTN1:	MOV	A,M		;NACTI DATA ... 1
 4F4D  4F          	MOV	C,A		;SCHOV
 4F4E  FE FF         	CPI	-1		;TEST NA PRITOMNOST DAT
 4F50  C2 4F6D        	JNZ	ZTTN2		;JSOU-LI DATA TAK JE VYTISKNI
 4F53  3A 5695        	LDA	POUT1		;NACTI PRIZNAK OUT
 4F56  A7          	ANA	A
 4F57  C2 4F62        	JNZ	ZTTN1M		;JE OUT 1 TAK BEZ MEZER
 4F5A  D5          	PUSH	D
 4F5B  11 553E        	LXI	D,MEZ10T	;JINAK TISKNI MEZERY
 4F5E  CD 487B        	CALL	PRINT
 4F61  D1          	POP	D
 4F62  23          ZTTN1M:	INX	H
 4F63  23          	INX	H
 4F64  23          	INX	H
 4F65  3A 56AD        	LDA	PR
 4F68  3D          	DCR	A		;ODECET ZA PRAZDNE POLE
 4F69  32 56AD        	STA	PR
 4F6C  C9          	RET
                
                ;V ADRESA POLOZKY
                ;.......A BCDDDD00, ADRESA V POLE2
                ;A - IN/OUT
                ;B - 0/1
                ;C - STRAN
                ;D - KANAL
                
                
 4F6D  3A 5697        ZTTN2:	LDA	CHLOG
 4F70  FE FF         	CPI	-1
 4F72  CA 4FD5        	JZ	ZTTN20		;JE VIPNUTA KONTROLA LOG UROVNI
 4F75  D5          	PUSH	D
 4F76  C5          	PUSH	B
 4F77  E5          	PUSH	H
 4F78  11 51C6        	LXI	D,NTTL		;TABUKA LOG NAPETI PRO TTL
 4F7B  3A 5694        	LDA	LOG		;PRIZNAK NA TTL/CMOS
 4F7E  A7          	ANA	A
 4F7F  CA 4F85        	JZ	ZTTN21		;MAME TTL
 4F82  11 51CE        	LXI	D,NCMOS		;TABUKA LOG NAPETI PRO TTL
 4F85  29          ZTTN21:	DAD	H
 4F86  29          	DAD	H		; O DVA BITY DO LEVA
 4F87  7C          	MOV	A,H
 4F88  E6 06         	ANI	00000110B	;CHCEME JEN BITY 1 A 2
 4F8A  4F          	MOV	C,A		;SPOCITEJ ADRESU LOG UROVE PRO KONTROLU
 4F8B  06 00         	MVI	B,0
 4F8D  EB          	XCHG
 4F8E  09          	DAD	B
 4F8F  EB          	XCHG			;V JE ADRESA LOG NAPETI PRO KONTROLU
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-37


 4F90  E1          	POP	H		;OBNOV ADRESU V POLE 2
 4F91  E5          	PUSH	H		;A ZASE JI SCHOV
 4F92  7D          	MOV	A,L
 4F93  17          	RAL			;TEST NA LOG 0/1
 4F94  DA 4FAE        	JC	ZTTN22
                ;LOG 0
 4F97  46          	MOV	B,M		;DATA
 4F98  1A          	LDAX	D		;KONSTANTA
 4F99  B8          	CMP	B
 4F9A  CA 4FA3        	JZ	ZTTN27		;SHODA NAPETI ... JEDNOTKY VOLTU
 4F9D  D2 4FC3        	JNC	ZTTN25		;NAPETI V TOLERANCI ... JEDNOTKY VOLTU
 4FA0  DA 4FCA        	JC	ZTTN24		;NAPETI MIMO TOLERANCI ... JEDNOTKY VOLTU
 4FA3  23          ZTTN27:	INX	H
 4FA4  13          	INX	D		;KONSTANTA
 4FA5  46          	MOV	B,M		;DATA
 4FA6  1A          	LDAX	D
 4FA7  B8          	CMP	B
 4FA8  DA 4FCA        	JC	ZTTN24		;NAPETI MIMO TOLERANCI ... DESETINY VOLTU
 4FAB  C3 4FC3        	JMP	ZTTN25		;NAPETI V TOLERANCI
                ;LOG 1
 4FAE  EB          ZTTN22:	XCHG
 4FAF  1A          	LDAX	D		;DATA
 4FB0  46          	MOV	B,M		;KONSTANTA
 4FB1  B8          	CMP	B
 4FB2  CA 4FBB        	JZ	ZTTN28		;SHODA NAPETI ... JEDNOTKY VOLTU
 4FB5  D2 4FC3        	JNC	ZTTN25		;NAPETI V TOLERANCI ... JEDNOTKY VOLTU
 4FB8  DA 4FCA        	JC	ZTTN24		;NAPETI MIMO TOLERANCI ... JEDNOTKY VOLTU	
 4FBB  23          ZTTN28:	INX	H
 4FBC  13          	INX	D
 4FBD  1A          	LDAX	D		;DATA
 4FBE  46          	MOV	B,M		;KONSTANTA
 4FBF  B8          	CMP	B
 4FC0  DA 4FCA        	JC	ZTTN24		;NAPETI MIMO TOLERANCI ... DESETINY VOLTU
                
 4FC3  AF          ZTTN25:	XRA	A
 4FC4  32 5697        	STA	CHLOG		;NAPETI V TOLERANCI	
 4FC7  C3 4FD2        	JMP	ZTTN23
                
 4FCA  3E 01         ZTTN24:	MVI	A,1
 4FCC  32 5697        	STA	CHLOG		;NAPETI MIMO TOLERANCI
 4FCF  32 5698        	STA	CHLOG1
 4FD2  E1          ZTTN23:	POP	H
 4FD3  C1          	POP	B
 4FD4  D1          	POP	D
 4FD5  79          ZTTN20:	MOV	A,C
 4FD6  E6 10         	ANI	00010000B	;CHCEME JEN ZNAMENKO
 4FD8  A7          	ANA	A
 4FD9  3E 2B         	MVI	A,'+'
 4FDB  CA 4FE0        	JZ	ZTTN3
 4FDE  3E 2D         	MVI	A,'-'
 4FE0  CD 490C        ZTTN3:	CALL	COA		;TISKNI ZNAMENKO
 4FE3  79          	MOV	A,C		;OBNOV DATA
 4FE4  CD 5179        	CALL	LDEC		;PREVOD NA ASCII
 4FE7  CD 490C        	CALL	COA		;DISKNI CISLO
 4FEA  3E 2E         	MVI	A,'.'		;ULOZ DESETINOU TECKU
 4FEC  CD 490C        	CALL	COA		;DISKNI TECKU
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-38


 4FEF  23          	INX	H		;DALSI POZICE ... 2
 4FF0  7E          	MOV	A,M
 4FF1  4F          	MOV	C,A		;SCHOV
 4FF2  CD 5175        	CALL	HDEC		;DESITKY
 4FF5  CD 490C        	CALL	COA		;DISKNI CISLO
 4FF8  79          	MOV	A,C		;OBNOV
 4FF9  CD 5179        	CALL	LDEC		;ZAPIS SPONIHO NYBLU
 4FFC  CD 490C        	CALL	COA		;DISKNI CISLO
 4FFF  3E 56         	MVI	A,'V'		;JESTE ZNAK NAPETI
 5001  CD 490C        	CALL	COA
 5004  3A 5697        	LDA	CHLOG		;PRINAK CHIBNE LOG UROVNE
 5007  A7          	ANA	A
 5008  3E 20         	MVI	A,' '		;MEZERU
 500A  FA 5012        	JM	ZTTN26		;VYPNUTA KONTROLOLA LOG UROVNI
 500D  CA 5012        	JZ	ZTTN26		;JE CHIBNA LOG UROVEN
 5010  3E 21         	MVI	A,'!'		;VYKRICNIK
 5012  CD 490C        ZTTN26:	CALL	COA
 5015  23          	INX	H		;DALSI POZICE ... 3
 5016  7E          	MOV	A,M		;A CISLO VYVODU
 5017  CD 490C        	CALL	COA
 501A  23          	INX	H		;DALSI POZICE ... 4
 501B  7E          	MOV	A,M		;A CISLO VYVODU
 501C  CD 490C        	CALL	COA
 501F  3A 5695        	LDA	POUT1		;NACTI PRIZNAK OUT
 5022  A7          	ANA	A
 5023  C0          	RNZ			;JE OUT 1 TAK BEZ MEZERY
 5024  3E 20         	MVI	A,' '		;MEZERU
 5026  CD 490C        	CALL	COA
 5029  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;SETRIDENI POLE2
 502A  21 ED00        TTN:	LXI	H,POLE2
 502D  06 04         	MVI	B,4		;POCET POLI
 502F  E5          TTN1:	PUSH	H
 5030  C5          	PUSH	B
                
                ;V ADRESA POLOZKY
                ;V ADRESA POLOZKY+1
                ;V POLOZKA V POLI
                ;V POCET POLOZEK KE TRIDENI
                ;.......A BCDDDD00, ADRESA V POLE2
                ;A - IN/OUT
                ;B - 0/1
                ;C - STRAN
                ;D - KANAL
                
 5031  01 001F        	LXI	B,31		;MAX. POCET POLOZEK POLE PRO TRIDENI A POLOZKA V POLI 
 5034  E5          TTN6:	PUSH	H		;ULOZ POCATEK BLOKU V POLE2
 5035  79          	MOV	A,C		;POJEDEME OD KONCE
 5036  07          	RLC
 5037  07          	RLC
 5038  B5          	ORA	L
 5039  6F          	MOV	L,A		;ADESA POLOZKY 	
 503A  7E          	MOV	A,M
 503B  E1          	POP	H		;OBNOV POCATEK POLE2
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-39


 503C  FE FF         	CPI	-1
 503E  C2 504B        	JNZ	TTN4		;JSOU PRVNI DATA OD KONCE
 5041  79          	MOV	A,C
 5042  FE 02         	CPI	2
 5044  CA 504B        	JZ	TTN4		;ZARIZNI TO NA TRETI POZICI
 5047  0D          	DCR	C
 5048  C3 5034        	JMP	TTN6		;DALSI POLOZKA
                
 504B  E5          TTN4:	PUSH	H		;ULOZ POCATEK BLOKU V POLE2
 504C  54          	MOV	D,H
 504D  5D          	MOV	E,L		;ADRSU POCATKU POLE I DO 
 504E  78          	MOV	A,B
 504F  07          	RLC
 5050  07          	RLC
 5051  B5          	ORA	L
 5052  6F          	MOV	L,A		;ADESA POLOZKY 	
 5053  78          	MOV	A,B
 5054  3C          	INR	A
 5055  07          	RLC
 5056  07          	RLC
 5057  B3          	ORA	E
 5058  5F          	MOV	E,A		;ADRESA POLOZKY +1 
 5059  1A          	LDAX	D
 505A  BE          	CMP	M
 505B  DA 5068        	JC	TTN3		;PROHOD
 505E  C2 5082        	JNZ	TTN5		;JEST-LI NEJSOU SHODNE TAK DALSI POLOZKA
 5061  2C          	INR	L
 5062  1C          	INR	E		;DRHA CAST NAPETI
 5063  1A          	LDAX	D
 5064  BE          	CMP	M
 5065  D2 5082        	JNC	TTN5		;PROHOD
 5068  C5          TTN3:	PUSH	B
 5069  06 04         	MVI	B,4		;POCET PREHAZOVANYCH DAT
 506B  7D          	MOV	A,L
 506C  E6 FC         	ANI	11111100B	;CHCEME PRVNI POZICI POLOZKY
 506E  6F          	MOV	L,A
 506F  7B          	MOV	A,E
 5070  E6 FC         	ANI	11111100B	;CHCEME PRVNI POZICI POLOZKY +1
 5072  5F          	MOV	E,A
 5073  4E          TTN2:	MOV	C,M
 5074  1A          	LDAX	D
 5075  77          	MOV	M,A
 5076  79          	MOV	A,C
 5077  12          	STAX	D
 5078  2C          	INR	L
 5079  1C          	INR	E
 507A  05          	DCR	B
 507B  C2 5073        	JNZ	TTN2		;POKUT NENI VSE TAK DALSI
 507E  C1          	POP	B
 507F  32 56AD        	STA	PR		;ULOZ NECO ANEB SE PREHAZOVALO
 5082  E1          TTN5:	POP	H		;OBNOV POCATEK BLOKU V POLE2
 5083  04          	INR	B		;DALSI PAR POLOZEK
 5084  79          	MOV	A,C
 5085  B8          	CMP	B
 5086  C2 504B        	JNZ	TTN4		;JESTE NENI PROJITO VSECHY POLOZEK
 5089  06 00         	MVI	B,0		;OD PRVNI POLOZKY
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-40


 508B  3A 56AD        	LDA	PR		;NACTI ZNACKU SETRIDENI
 508E  A7          	ANA	A
 508F  CA 509A        	JZ	TTN8		;JE SETRIDENO DALSI POLE
 5092  AF          	XRA	A
 5093  32 56AD        	STA	PR		;VYNULUJ ZNACKU SETRIDENI
 5096  0D          	DCR	C		;POCET POLOZEK -1
 5097  C2 504B        	JNZ	TTN4		;JESTE NENI VSE HOTOVO
 509A  C1          TTN8:	POP	B
 509B  E1          	POP	H
 509C  11 0080        	LXI	D,128		;DELKA POLE
 509F  19          	DAD	D
 50A0  05          	DCR	B
 50A1  C2 502F        	JNZ	TTN1		;JESTE NEJSOU VSECHNY BLOKY
 50A4  C9          	RET	
                
                ;-------------------------------
                ;KONTROLA NA CHYBU, TISK CHYBY A NAVRAT
 50A5  E1          KCHYB:	POP	H		;OBNOV UKAZATEL V TESTOVACI TABULCE
 50A6  3A 56AA        	LDA	ERR		;PRIZNAK CHYBY
 50A9  A7          	ANA	A
 50AA  C8          	RZ			;NAVRAT POKUT NENI CHYBA
 50AB  11 5487        	LXI	D,CHPOT	
 50AE  CD 487B        	CALL	PRINT		;TISK "CHYBA PORT"
 50B1  2A 56A4        	LHLD	DEERR		;OBNOV DATA PRO VYPIS CHYBY
 50B4  EB          	XCHG
 50B5  2A 56A2        	LHLD	HLERR
 50B8  33          	INX	SP
 50B9  33          	INX	SP		;SROVNEJ ZASOBNIK
 50BA  CD 487B        	CALL	PRINT
 50BD  CD 4878        	CALL	CRLF
 50C0  CD 48EC        	CALL	HADR		;TISK OBSAHU 
 50C3  CD 4878        	CALL	CRLF
 50C6  3A 5689        	LDA	PP		;OBNOV DATA Z PORTU
 50C9  CD 48F1        	CALL	DBYT		;TISK DAT Z PORTU
 50CC  3A 5689        	LDA	PP		;OBNOV DATA Z PORTU
 50CF  CD 4917        	CALL	DBIN		;TISK DAT ALE BINARNE
 50D2  11 548E        	LXI	D,PORTT		;DATA Z PORTU
 50D5  CD 487B        	CALL	PRINT
 50D8  CD 4878        	CALL	CRLF
 50DB  7E          	MOV	A,M
 50DC  CD 48F1        	CALL	DBYT		;TISK DAT Z TABULKY
 50DF  7E          	MOV	A,M
 50E0  CD 4917        	CALL	DBIN		;TISK DAT Z TABULKY ALE BINARNE
 50E3  11 5494        	LXI	D,TABT		;TADA Z TABULKY
 50E6  CD 487B        	CALL	PRINT
 50E9  C3 45A4        	JMP	VYSTV3		;VZPIS CHYBY A NOVY VYBER IO
                
                ;-------------------------------
                ;-------------------------------
                ;PREVOD CISLA Z PREVODNIKU A ULOZENI DO TABULKY
                ;ZNAMEHO A NEVISI NYBL
 50EC  F5          ZDILA:	PUSH	PSW		;SCHOV SI DATA
 50ED  E6 10         	ANI	00010000B	;CHCEME JEN ZNAMENKO
 50EF  A7          	ANA	A
 50F0  3E 2B         	MVI	A,'+'
 50F2  CA 50F7        	JZ	ZDILA1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-41


 50F5  3E 2D         	MVI	A,'-'
 50F7  77          ZDILA1:	MOV	M,A		;ULOZ ZNAMENKO
 50F8  23          	INX	H
 50F9  F1          	POP	PSW		;OBNOV DATA
 50FA  CD 5179        	CALL	LDEC		;PREVOD NA ASCII
 50FD  77          	MOV	M,A
 50FE  23          	INX	H
 50FF  36 2E         	MVI	M,'.'		;ULOZ DESETINOU TECKU
 5101  23          	INX	H
 5102  C9          	RET
                
                ;PREVOD Z BIN/DEC NA TXT
 5103  F5          ZDILB:	PUSH	PSW		;ZAPISE DO POLE CISLO Z <A>
 5104  CD 5175        	CALL	HDEC
 5107  77          	MOV	M,A
 5108  F1          	POP	PSW
 5109  CD 516F        	CALL	DEC2		;ZAPIS SPONIHO NYBLU
 510C  23          	INX	H
 510D  36 56         	MVI	M,'V'		;JESTE ZNAK NAPETI
 510F  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;PODPROGRAMI PRO DIL
                ;ZOBRAZI CISLA, SPOLECNA CAST
 5110  0E 0C         ZDIL4:	MVI	C,12		;POCET RADU
 5112  78          ZDIL4A:	MOV	A,B
 5113  CD 5162        	CALL	DEC		;PREVOD NA TXT CISLO
 5116  78          	MOV	A,B
 5117  3C          	INR	A		;POCITADLO NOZICEK +1
 5118  27          	DAA			;DEKADICKA KOREKCE
 5119  47          	MOV	B,A
 511A  19          	DAD	D		;NOVA ADRESA V POLI
 511B  0D          	DCR	C		;POCET RADKU -1
 511C  C2 5112        	JNZ	ZDIL4A		;NENI-LI KONEC ZNOVU
 511F  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZI IN OUT, SPOLECNA CAST
 5120  0F          ZDIL7:	RRC			;ROTACE V PRAVO
 5121  D2 512F        	JNC	ZDIL5
                ;ZOBRAZI IN
 5124  36 49         	MVI	M,'I'
 5126  23          	INX	H
 5127  36 4E         	MVI	M,'N'
 5129  23          	INX	H
 512A  36 20         	MVI	M,' '
 512C  C3 5137        	JMP	ZDIL6	
                ;ZOBRAZI OUT
 512F  36 4F         ZDIL5:	MVI	M,'O'
 5131  23          	INX	H
 5132  36 55         	MVI	M,'U'
 5134  23          	INX	H
 5135  36 54         	MVI	M,'T'
 5137  19          ZDIL6:	DAD	D		;NOVA ADRESA V POLI
 5138  0D          	DCR	C		;POCET RADKU -1
 5139  C2 5120        	JNZ	ZDIL7		;NENI-LI KONEC ZNOVU
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-42


 513C  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZI NZ, SPOLECNA CAST
 513D  0F          ZDIL10:	RRC			;ROTACE V PRAVO
 513E  D2 514C        	JNC	ZDIL11
                ;ZOBRAZI NZ
 5141  36 4E         	MVI	M,'N'
 5143  23          	INX	H
 5144  36 43         	MVI	M,'C'
 5146  23          	INX	H
 5147  36 20         	MVI	M,' '
 5149  C3 514E        	JMP	ZDIL12
 514C  23          ZDIL11:	INX	H
 514D  23          	INX	H
 514E  19          ZDIL12:	DAD	D		;NOVA ADRESA V POLI
 514F  0D          	DCR	C		;POCET RADKU -1
 5150  C2 513D        	JNZ	ZDIL10		;NENI-LI KONEC ZNOVU
 5153  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;ZOBRAZI 0 1, SPOLECNA CAST
 5154  0F          ZDIL8:	RRC			;ROTACE V PRAVO
 5155  36 30         	MVI	M,'0'
 5157  D2 515C        	JNC	ZDIL9	
 515A  36 31         	MVI	M,'1'
 515C  19          ZDIL9:	DAD	D		;NOVA ADRESA V POLI
 515D  0D          	DCR	C		;POCET RADKU -1
 515E  C2 5154        	JNZ	ZDIL8		;NENI-LI KONEC ZNOVU
 5161  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;PREVOD Z BIN/DEC NA TXT
 5162  F5          DEC:	PUSH	PSW		;ZAPISE DO POLE CISLO Z <A>
 5163  CD 5175        	CALL	HDEC
 5166  FE 30         	CPI	'0'
 5168  C2 516D        	JNZ	DEC1
 516B  3E 20         	MVI	A,' '
 516D  77          DEC1:	MOV	M,A
 516E  F1          	POP	PSW
 516F  CD 5179        DEC2:	CALL	LDEC		;ZAPISE DO POLE NIBBLE <A>
 5172  23          	INX	H
 5173  77          	MOV	M,A
 5174  C9          	RET
                ;-------------------------------
 5175  0F          HDEC:	RRC
 5176  0F          	RRC
 5177  0F          	RRC
 5178  0F          	RRC
 5179  E6 0F         LDEC:	ANI	0FH
 517B  C6 30         	ADI	30H		;PREVOD DEC-->ASCII
 517D  C9          	RET
                
                ;-------------------------------
                ;DUMP:	LXI	H,POLE2		;POCATEK POLE K ZOBRAZENI
                ;	LXI	D,512		;DELKA
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-43


                ;DUMP1:	MOV	A,L
                ;	ANI	00001111B	;JEN SPODNI 4 MITY
                ;	PUSH	D	;
                ;	PUSH	PSW	;
                ;	CZ	CRLF
                ;	MOV	A,L
                ;	ANI	01111111B
                ;	CZ	CRLF
                ;	POP	PSW	;
                ;	CZ	HADR
                ;	MVI	A,' '		;MEZERU
                ;	CALL	COA
                ;	MOV	A,L
                ;	ANI	00000011B
                ;	MVI	A,' '		;MEZERU
                ;	CZ	COA
                ;	POP	D	;
                ;	MOV	A,M
                ;	CALL	DBYT
                ;	INX	H
                ;	DCX	D
                ;	MOV	A,E
                ;	ORA	D
                ;	JNZ	DUMP1		;NENI-LI KONEC TAK ZNOVU
                ;	JMP	CRLF2
                
                ;-------------------------------
                ;TABULKA POCATECNICH CISEL A ADRES GND VCC A ODKUD ZOBRAZOVAT
 517E  97 09         TABD1:	DB	97H,9H		;POCATECNI CISLA	DIL5_12
 5180  5752         	DW	POLE+40*4	;ADRESA ODKUD ZOBRAZOVAT
 5182  5809         	DW	POLE+23+40*8	;GND
 5184  57FE         	DW	POLE+12+40*8	;VCC
 5186  97 09         	DB	97H,9H		;DIL4_12
 5188  5752         	DW	POLE+40*4
 518A  5809         	DW	POLE+23+40*8
 518C  57D6         	DW	POLE+12+40*7
 518E  97 09         	DB	97H,9H		;DIL4_13
 5190  5752         	DW	POLE+40*4
 5192  57E1         	DW	POLE+23+40*7
 5194  57D6         	DW	POLE+12+40*7
 5196  97 09         	DB	97H,9H		;DIL5_13
 5198  5752         	DW	POLE+40*4
 519A  57E1         	DW	POLE+23+40*7
 519C  57FE         	DW	POLE+12+40*8
 519E  96 08         	DB	96H,8H		;DIL14
 51A0  577A         	DW	POLE+40*5
 51A2  5876         	DW	POLE+12+40*11
 51A4  5791         	DW	POLE+23+40*5
 51A6  97 09         	DB	97H,9H		;DIL16
 51A8  5752         	DW	POLE+40*4
 51AA  5876         	DW	POLE+12+40*11
 51AC  5769         	DW	POLE+23+40*4
 51AE  99 11         	DB	99H,11H		;DIL20
 51B0  5702         	DW	POLE+40*2
 51B2  5876         	DW	POLE+12+40*11
 51B4  5719         	DW	POLE+23+40*2
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-44


 51B6  01 13         	DB	1H,13H		;DIL24
 51B8  56B2         	DW	POLE
 51BA  5876         	DW	POLE+12+40*11
 51BC  56C9         	DW	POLE+23
                
                ;-------------------------------
                ; TABULKA DELEK IO PRO MERENI NAPETI
 51BE  08 08 08 08      DILDEL:	DB	8,8,8,8,7,8,10,12
 51C2  07 08 0A 0C      
                
                ;-------------------------------
                ;NAPETOVE KONSTANY PRO KONTROLU LOG. UROVNI TTL A CMOS
                ;TTL
 51C6  00 80         NTTL:	DB	00H,80H		;UIL VSTUPNI LOG0 MAX 0.80V
 51C8  02 00         	DB	02H,00H		;UIH VSTUPNI LOG1 MIN 2.00V
 51CA  00 40         	DB	00H,40H		;UOL VYSTUPNI LOG0 MAX 0.40V
 51CC  02 40         	DB	02H,40H		;UOH VYSTUPNI LOG1 MIN 2.40V
                ;CMOS 5V
 51CE  01 50         NCMOS:	DB	01H,50H		;UIL VSTUPNI LOG0 MAX 1.50V
 51D0  03 50         	DB	03H,50H		;UIH VSTUPNI LOG1 MIN 3.50V
 51D2  00 50         	DB	00H,50H		;UOL VYSTUPNI LOG0 MAX 0.50V
 51D4  04 44         	DB	04H,44H		;UOH VYSTUPNI LOG1 MIN 4.44V
                
                ;===============================
                ;TEXTY			 1	  2	   3		4	 5	  6
                ;		 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
 51D6  0D 0A 49 4F      UVOD:	DB	CR,LF,'IO TEST - ZAKLADNI FUNKCNI TEST',CR,LF
 51DA  20 54 45 53      
 51DE  54 20 2D 20      
 51E2  5A 41 4B 4C      
 51E6  41 44 4E 49      
 51EA  20 46 55 4E      
 51EE  4B 43 4E 49      
 51F2  20 54 45 53      
 51F6  54 0D 0A       
 51F9  43 20 31 31      	DB	'C 11.12.2023EC'
 51FD  2E 31 32 2E      
 5201  32 30 32 33      
 5205  45 43         
 5207  0D 0A 0D 0A      HELPT:	DB	CR,LF,CR,LF
 520B  22 3C 22 20      	DB	'"<"  - PREDCHOZI POLOZKA',CR,LF
 520F  20 20 2D 20      
 5213  50 52 45 44      
 5217  43 48 4F 5A      
 521B  49 20 50 4F      
 521F  4C 4F 5A 4B      
 5223  41 0D 0A       
 5226  22 3E 22 20      	DB	'">"  - NASLEDUJICI POLOZKA',CR,LF
 522A  20 20 2D 20      
 522E  4E 41 53 4C      
 5232  45 44 55 4A      
 5236  49 43 49 20      
 523A  50 4F 4C 4F      
 523E  5A 4B 41 0D      
 5242  0A          
 5243  22 43 52 22      	DB	'"CR" - VYBER',CR,LF
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-45


 5247  20 20 2D 20      
 524B  56 59 42 45      
 524F  52 0D 0A       
 5252  22 3F 22 20      	DB	'"?"  - NAPOVEDA',CR,LF
 5256  20 20 2D 20      
 525A  4E 41 50 4F      
 525E  56 45 44 41      
 5262  0D 0A         
 5264  22 45 53 43      	DB	'"ESC" - O UROVEN VYS',CR,LF
 5268  22 20 2D 20      
 526C  4F 20 55 52      
 5270  4F 56 45 4E      
 5274  20 56 59 53      
 5278  0D 0A         
 527A  22 4B 22 20      	DB	'"K"  - ZAPNE / VYPNE KROKOVANI',CR,LF
 527E  20 20 2D 20      
 5282  5A 41 50 4E      
 5286  45 20 2F 20      
 528A  56 59 50 4E      
 528E  45 20 4B 52      
 5292  4F 4B 4F 56      
 5296  41 4E 49 0D      
 529A  0A          
 529B  22 5A 22 20      	DB	'"Z"  - ZAPNE / VYPNE ZOBRAZENI DIL',CR,LF
 529F  20 20 2D 20      
 52A3  5A 41 50 4E      
 52A7  45 20 2F 20      
 52AB  56 59 50 4E      
 52AF  45 20 5A 4F      
 52B3  42 52 41 5A      
 52B7  45 4E 49 20      
 52BB  44 49 4C 0D      
 52BF  0A          
 52C0  22 4D 22 20      	DB	'"M"  - ZAPNE / VYPNE ZOBRAZENI NAPETI',CR,LF
 52C4  20 20 2D 20      
 52C8  5A 41 50 4E      
 52CC  45 20 2F 20      
 52D0  56 59 50 4E      
 52D4  45 20 5A 4F      
 52D8  42 52 41 5A      
 52DC  45 4E 49 20      
 52E0  4E 41 50 45      
 52E4  54 49 0D 0A      
 52E8  22 54 22 20      	DB	'"T"  - ZAPNE / VYPNE TRIDENI NAPETI',CR,LF
 52EC  20 20 2D 20      
 52F0  5A 41 50 4E      
 52F4  45 20 2F 20      
 52F8  56 59 50 4E      
 52FC  45 20 54 52      
 5300  49 44 45 4E      
 5304  49 20 4E 41      
 5308  50 45 54 49      
 530C  0D 0A         
 530E  22 4C 22 20      	DB	'"L"  - KONTROLA LOG. UROVNI TTL/CMOS',CR,LF
 5312  20 20 2D 20      
 5316  4B 4F 4E 54      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-46


 531A  52 4F 4C 41      
 531E  20 4C 4F 47      
 5322  2E 20 55 52      
 5326  4F 56 4E 49      
 532A  20 54 54 4C      
 532E  2F 43 4D 4F      
 5332  53 0D 0A       
 5335  22 2A 22 20      	DB	'"*"  - STAV PREPINACU',CR,LF
 5339  20 20 2D 20      
 533D  53 54 41 56      
 5341  20 50 52 45      
 5345  50 49 4E 41      
 5349  43 55 0D 0A      
 534D  22 23 22 20      	DB	'"#"  - NASTAVENI PREVODNIKU ADP-1',CR,LF
 5351  20 20 2D 20      
 5355  4E 41 53 54      
 5359  41 56 45 4E      
 535D  49 20 50 52      
 5361  45 56 4F 44      
 5365  4E 49 4B 55      
 5369  20 41 44 50      
 536D  2D 31 0D 0A      
 5371  22 5E 43 22      	DB	'"^C" - KONEC PROGRAMU$' 
 5375  20 20 2D 20      
 5379  4B 4F 4E 45      
 537D  43 20 50 52      
 5381  4F 47 52 41      
 5385  4D 55 24       
 5388  4B 4F 4E 45      KONECT:	DB	'KONEC PROGRAMU'
 538C  43 20 50 52      
 5390  4F 47 52 41      
 5394  4D 55         
 5396  0D 0A 24       CRLFT:		CR,LF,'$'
 5399  56 59 42 45      VYB1T:	DB	'VYBER SADU IO$'
 539D  52 20 53 41      
 53A1  44 55 20 49      
 53A5  4F 24         
 53A7  56 59 42 45      VYB2T:	DB	'VYBER IO$'
 53AB  52 20 49 4F      
 53AF  24          
 53B0  22 43 52 22      POKT:	DB	'"CR" - SPUSTIT TEST',CR,LF
 53B4  20 20 2D 20      
 53B8  53 50 55 53      
 53BC  54 49 54 20      
 53C0  54 45 53 54      
 53C4  0D 0A         
 53C6  22 45 53 43      	DB	'"ESC" - NAVRAT NA VYBER IO$'
 53CA  22 20 2D 20      
 53CE  4E 41 56 52      
 53D2  41 54 20 4E      
 53D6  41 20 56 59      
 53DA  42 45 52 20      
 53DE  49 4F 24       
 53E1  5A 41 4C 4F      ZALOZT:	DB	'ZALOZ IO',CR,LF
 53E5  5A 20 49 4F      
 53E9  0D 0A         
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-47


 53EB  22 43 52 22      	DB	'"CR" - PRO POKRACOVANI',CR,LF,'$'
 53EF  20 2D 20 50      
 53F3  52 4F 20 50      
 53F7  4F 4B 52 41      
 53FB  43 4F 56 41      
 53FF  4E 49 0D 0A      
 5403  24          
 5404  20 31 24       ERR1T:	DB	' 1$'
 5407  20 32 24       ERR2T:	DB	' 2$'
 540A  20 33 24       ERR3T:	DB	' 3$'
 540D  4B 4F 4E 45      TKT:	DB	'KONEC TESTU$'
 5411  43 20 54 45      
 5415  53 54 55 24      
 5419  0D 0A 4E 45      NEZKO:	DB	CR,LF,'NEZNAMY KOD$'
 541D  5A 4E 41 4D      
 5421  59 20 4B 4F      
 5425  44 24         
 5427  4E 45 4E 49      TNICT:	DB	'NENI TESTOVACI TABULKA$'
 542B  20 54 45 53      
 542F  54 4F 56 41      
 5433  43 49 20 54      
 5437  41 42 55 4C      
 543B  4B 41 24       
 543E  20 5A 41 50      ZAPT:	DB	' ZAPNUTO',CR,LF,CR,LF,'$'
 5442  4E 55 54 4F      
 5446  0D 0A 0D 0A      
 544A  24          
 544B  20 56 59 50      VYPT:	DB	' VYPNUTO',CR,LF,CR,LF,'$'
 544F  4E 55 54 4F      
 5453  0D 0A 0D 0A      
 5457  24          
 5458  4B 52 4F 4B      KROKT:	DB	'KROKOVANI$'
 545C  4F 56 41 4E      
 5460  49 24         
 5462  5A 4F 42 52      ZOBRT:	DB	'ZOBRAZENI DIL$'
 5466  41 5A 45 4E      
 546A  49 20 44 49      
 546E  4C 24         
 5470  5A 4F 42 52      MNAPT:	DB	'ZOBRAZENI NAPETI U DIL$'
 5474  41 5A 45 4E      
 5478  49 20 4E 41      
 547C  50 45 54 49      
 5480  20 55 20 44      
 5484  49 4C 24       
 5487  0D 0A 43 48      CHPOT:	DB	CR,LF,'CHYBA'
 548B  59 42 41       
 548E  20 50 4F 52      PORTT:	DB	' PORT$'
 5492  54 24         
 5494  20 44 41 54      TABT:	DB	' DATA$'
 5498  41 24         
 549A  4E 45 4E 49      TADPT:	DB	'NENI NEBO CHYBA$'
 549E  20 4E 45 42      
 54A2  4F 20 43 48      
 54A6  59 42 41 24      
 54AA  20 20 41 44      TADP1:	DB	' ADP-1/0DH $'
 54AE  50 2D 31 2F      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-48


 54B2  30 44 48 20      
 54B6  24          
 54B7  20 20 41 44      TADP2:	DB	' ADP-1/0EH $'
 54BB  50 2D 31 2F      
 54BF  30 45 48 20      
 54C3  24          
 54C4  20 20 2E 2E      TADP2M:	DB	' ../0EH $'
 54C8  2F 30 45 48      
 54CC  20 24         
 54CE  4E 41 53 54      TTPOP:	DB	'NASTAVENI PREVODNIKU ADP-1',CR,LF
 54D2  41 56 45 4E      
 54D6  49 20 50 52      
 54DA  45 56 4F 44      
 54DE  4E 49 4B 55      
 54E2  20 41 44 50      
 54E6  2D 31 0D 0A      
 54EA  22 30 22 20      	DB	'"0" - ZESILENI A= 1',CR,LF
 54EE  20 2D 20 5A      
 54F2  45 53 49 4C      
 54F6  45 4E 49 20      
 54FA  41 3D 20 31      
 54FE  0D 0A         
 5500  22 31 22 20      	DB	'"1" - ZESILENI A=10',CR,LF
 5504  20 2D 20 5A      
 5508  45 53 49 4C      
 550C  45 4E 49 20      
 5510  41 3D 31 30      
 5514  0D 0A         
 5516  22 43 52 22      	DB	'"CR" - KONEC$'
 551A  20 2D 20 4B      
 551E  4F 4E 45 43      
 5522  24          
 5523  41 3D 31 20      TZA1:	DB	'A=1  $'
 5527  20 20 24       
 552A  41 3D 31 30      TZA10:	DB	'A=10$'
 552E  24          
 552F  54 52 49 44      ZTNT:	DB	'TRIDENI NAPETI$'
 5533  45 4E 49 20      
 5537  4E 41 50 45      
 553B  54 49 24       
 553E  20 20 20 20      MEZ10T:	DB	'     $'
 5542  20 20 20 20      
 5546  20 20 24       
 5549  0D 0A 20 49      PZTTNT:	DB	CR,LF,' IN 0   IN 1   OUT 0   OUT 1',CR,LF,'$'
 554D  4E 20 30 20      
 5551  20 20 20 20      
 5555  20 49 4E 20      
 5559  31 20 20 20      
 555D  20 20 20 4F      
 5561  55 54 20 30      
 5565  20 20 20 20      
 5569  20 4F 55 54      
 556D  20 31 0D 0A      
 5571  24          
 5572  2A 20 2D 20      VELNT:	DB	'* - ROZDIL LOG. UROVNI VETSI NEZ 0.',VELN1,VELN2,'V',CR,LF,'$'
 5576  52 4F 5A 44      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-49


 557A  49 4C 20 4C      
 557E  4F 47 2E 20      
 5582  55 52 4F 56      
 5586  4E 49 20 56      
 558A  45 54 53 49      
 558E  20 4E 45 5A      
 5592  20 30 2E 32      
 5596  30 56 0D 0A      
 559A  24          
 559B  21 20 2D 20      CHLOGT:	DB	'! - NAPETI LOG. UROVNE MIMO TOLERANCI',CR,LF,'$'
 559F  4E 41 50 45      
 55A3  54 49 20 4C      
 55A7  4F 47 2E 20      
 55AB  55 52 4F 56      
 55AF  4E 45 20 4D      
 55B3  49 4D 4F 20      
 55B7  54 4F 4C 45      
 55BB  52 41 4E 43      
 55BF  49 0D 0A 24      
 55C3  54 54 4C 0D      TTLT:	DB	'TTL',CR,LF,CR,LF,'$'
 55C7  0A 0D 0A 24      
 55CB  43 4D 4F 53      CMOST:	DB	'CMOS',CR,LF,CR,LF,'$'
 55CF  0D 0A 0D 0A      
 55D3  24          
 55D4  4B 4F 4E 54      LOGT:	DB	'KONTROLA LOG. UROVNI $'
 55D8  52 4F 4C 41      
 55DC  20 4C 4F 47      
 55E0  2E 20 55 52      
 55E4  4F 56 4E 49      
 55E8  20 24         
                
                	IF	POPIS
                
 55EA  2D 4F 31 32      TXO12:	DB	'-O12 $'
 55EE  20 24         
 55F0  2D 4F 31 32      TXO123:	DB	'-O123 $'
 55F4  33 20 24       
 55F7  2D 4F 31 20      TXO1:	DB	'-O1 $'
 55FB  24          
 55FC  2D 4F 32 20      TXO2:	DB	'-O2 $'
 5600  24          
 5601  2D 4F 33 20      TXO3:	DB	'-O3 $'
 5605  24          
 5606  2D 4F 31 33      TXO13:	DB	'-O13 $'
 560A  20 24         
 560C  2D 4F 32 33      TXO23:	DB	'-O23 $'
 5610  20 24         
 5612  2D 49 31 32      TXI12:	DB	'-I12 $'
 5616  20 24         
 5618  2D 49 31 32      TXI123:	DB	'-I123 $'
 561C  33 20 24       
 561F  2D 49 31 20      TXI1:	DB	'-I1 $'
 5623  24          
 5624  2D 49 32 20      TXI2:	DB	'-I2 $'
 5628  24          
 5629  2D 49 33 20      TXI3:	DB	'-I3 $'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-50


 562D  24          
 562E  2D 49 31 33      TXI13:	DB	'-I13 $'
 5632  20 24         
 5634  2D 49 32 33      TXI23:	DB	'-I23 $'
 5638  20 24         
 563A  2D 56 56 32      TXVV2:	DB	'-VV2 $'
 563E  20 24         
 5640  2D 56 56 33      TXVV3:	DB	'-VV3 $'
 5644  20 24         
 5646  2D 4E 41 50      TXNAP:	DB	'-NAP $'
 564A  20 24         
 564C  2D 47 4F 54      TXGOTO:	DB	'-GOTO $'
 5650  4F 20 24       
 5653  2D 47 4F 53      TXGOSUB:DB	'-GOSUB $'
 5657  55 42 20 24      
 565B  2D 52 45 54      TXRET:	DB	'-RET $'
 565F  20 24         
 5661  2D 50 52 4F      TXPROG:	DB	'-PROG $'
 5665  47 20 24       
 5668  2D 4E 5A 32      TXNZ2:	DB	'-NZ2 $'
 566C  20 24         
 566E  2D 4E 5A 33      TXNZ3:	DB	'-NZ3 $'
 5672  20 24         
 5674  2D 5A 49 46      TXZIF14:DB	'-ZIF14'
 5678  31 34         
 567A  20 24         TXNDEF:	DB	' $'
                
                ;*****************************
                ;PROMNENE
                
 567C             OPR:	DS	2	;ADRESA TEXTU PROVADENE OPRACE Z TABULKY
                
                	ENDIF
                
 567E             ZTAB:	DS	2	;ZACATEK AKTIVNI TABULKY
 5680             KTAB:	DS	2	;KONEC AKTIVNI TABULKY
 5682             PTAB:	DS	2	;POZICE V AKTIVNI TABULCE
 5684             TTAB:	DS	2	;ADRESA AKTIVNI TEST TABULKY
 5686             STAB:	DS	2	;ADRESA V TABULCE SKUPIN IO
 5688             ANAP:	DS	1	;AKTUALNI NAPAJANI
 5689             PP:	DS	1	;POCET PRUOCHODU TESTEM
 568A             VVP:	DS	1	;PRIZNAK V/V PARAMETRU
 568B             WZTAB:	DS	2	;V/V ZALOHA V TABULCE
 568D             AGOSUB:	DS	2	;USCHOVA ADRESY PRO NAVRAT PRI "GOSUB"
 568F             KROKO:	DS	1	;PRIZNAK KROKOVANI
                
                ;PRO ZOBRAZOVANI DIL
 5690             ZOBRO:	DS	1	;PRIZNAK ZOBRAZENI DIL
 5691             MNAP:	DS	1	;PRIZNAK MERENI NAPETI PRI ZOBRAZENI DIL
 5692             PAKNAP:	DS	1	;PRIZNAK ADRESY PRO ZAPIS DRUHE POLOVINY NAPETI
 5693             KTN:	DS	1	;PRIZNAK TRIDENI NAPETI
 5694             LOG:	DS	1	;PRIZNAK PRO TYP KONTROLOVANYCH LOG. UROVNI TTL/CMOS
 5695             POUT1:	DS	1	;PRIZNAK PRO OUT 1 PRI VYPISECH
 5696             DIL:	DS	1	;KDE NAPAJENI
 5697             CHLOG:	DS	1	;PRIZNAK CHYBI KONKRETNI ZOBRAZOVANE LOG UROVNE
 5698             CHLOG1:	DS	1	;CELKOVY PRIZNAK ZE JE CHYBA LOG UROVNE
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-51


 5699             VVZ:	DS	3	;CO JE VSTUP A VYSTUP
 569C             VDAT:	DS	3	;ZAPISOVANA DATA PRO ZOBRAZENI DIL
 569F             CDAT:	DS	3	;CTENA DATA PRO ZOBRAZENI DIL
 56A2             HLERR:	DS	2	;ARESA V TABULCE DAT PRI CHYBE
 56A4             DEERR:	DS	2	;ARESA CHIBOVE HLASKY PRI CHYBE
 56A6             NCZ:	DS	3	;KDE NEZAPOJENE VYVODY
 56A9             ZIF14:	DS	1	;JE DIL14 V ZIF16
 56AA             ERR:	DS	1	;PRIZNAK CHYBY
 56AB             AKNAP:	DS	2	;ARESA V TABULCE PRO ZPRACOVANI NAPETI
 56AD             PR:	DS	1	;POCITALO PRO PRAZDNZ RADEK (TRIDENE NAPETI)
 56AE             RNAP:	DS	4	;ROZDILOVE NAPETI PRO TISK
 56B2             POLE:	DS	480	;DATOVE POLE PRO ZOBRAZENI DIL (38+CR+LF*12)
                ;********************************
                
 5892             	DS	64
 58D2             STACK:
 58D2             	DS	1
                ;
                ;********************************
                
                ;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                ;$$	DATOVE POLE	   $$
                ;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPIN IO
                ;		 1234567890123456
 58D3             SADYIO:
 58D3  37 34 30 30      	DB	'7400 - 7499   $'	;SKIPINA IO (16 ZNAKU + $)
 58D7  20 2D 20 37      
 58DB  34 39 39 20      
 58DF  20 20 20 20      
 58E3  24          
 0011             TEXTP	EQU	$-SADYIO		;DELKA TEXTU
 58E4  5A4D         	DW	I7400			;POCATEK SKUPINY IO
 58E6  6131         	DW	I7400K			;KONEC SKUPINY IO
 0015             BLOKP	EQU	$-SADYIO		;DELKA BLOKU
                
 58E8  37 34 31 30      	DB	'74100 - 74199  $'
 58EC  30 20 2D 20      
 58F0  37 34 31 39      
 58F4  39 20 20 20      
 58F8  24          
 58F9  6131         	DW	I74100
 58FB  66EF         	DW	I74100K
                
 58FD  37 34 32 30      	DB	'74200 - 74299  $'
 5901  30 20 2D 20      
 5905  37 34 32 39      
 5909  39 20 20 20      
 590D  24          
 590E  66EF         	DW	I74200
 5910  697A         	DW	I74200K
                
 5912  37 34 33 30      	DB	'74300 - 74399  $'
 5916  30 20 2D 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-52


 591A  37 34 33 39      
 591E  39 20 20 20      
 5922  24          
 5923  697A         	DW	I74300
 5925  6B1E         	DW	I74300K
                
 5927  37 34 34 30      	DB	'74400 - 74499  $'
 592B  30 20 2D 20      
 592F  37 34 34 39      
 5933  39 20 20 20      
 5937  24          
 5938  6B1E         	DW	I74400
 593A  6C6E         	DW	I74400K
                
 593C  37 34 35 30      	DB	'74500 - 74599  $'
 5940  30 20 2D 20      
 5944  37 34 35 39      
 5948  39 20 20 20      
 594C  24          
 594D  6C6E         	DW	I74500
 594F  6DA9         	DW	I74500K
                
 5951  37 34 36 30      	DB	'74600 - 74699  $'
 5955  30 20 2D 20      
 5959  37 34 36 39      
 595D  39 20 20 20      
 5961  24          
 5962  6DA9         	DW	I74600
 5964  701F         	DW	I74600K
                
 5966  37 34 37 30      	DB	'74700 - 74...  $'
 596A  30 20 2D 20      
 596E  37 34 2E 2E      
 5972  2E 20 20 20      
 5976  24          
 5977  701F         	DW	I74700
 5979  7106         	DW	I74700K
                
 597B  34 30 30 30      	DB	'4000 - 4099   $'
 597F  20 2D 20 34      
 5983  30 39 39 20      
 5987  20 20 20 20      
 598B  24          
 598C  7256         	DW	I4000
 598E  75F2         	DW	I4000K
                
 5990  34 35 30 30      	DB	'4500 - 4599   $'
 5994  20 2D 20 34      
 5998  35 39 39 20      
 599C  20 20 20 20      
 59A0  24          
 59A1  75F2         	DW	I4500
 59A3  776C         	DW	I4500K
                
 59A5  34 58 58 58      	DB	'4XXX - 4XXXX  $'
 59A9  20 2D 20 34      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-53


 59AD  58 58 58 58      
 59B1  20 20 20 20      
 59B5  24          
 59B6  776C         	DW	I4XXX
 59B8  7796         	DW	I4XXXK
                
 59BA  33 32 58 58      	DB	'32XX, 82XX, ... $'
 59BE  2C 20 38 32      
 59C2  58 58 2C 20      
 59C6  2E 2E 2E 20      
 59CA  24          
 59CB  7106         	DW	I3200
 59CD  71D8         	DW	I3200K
                
 59CF  44 44 52 20      	DB	'DDR 7seg. dekod.$'
 59D3  37 73 65 67      
 59D7  2E 20 64 65      
 59DB  6B 6F 64 2E      
 59DF  24          
 59E0  71D8         	DW	IDDR
 59E2  7256         	DW	IDDRK
                
 59E4  37 35 58 58      	DB	'75XXX      $'
 59E8  58 20 20 20      
 59EC  20 20 20 20      
 59F0  20 20 20 20      
 59F4  24          
 59F5  7796         	DW	I75XXX
 59F7  7829         	DW	I75XXXK
                
 59F9  4F 53 54 41      	DB	'OSTATNI IO   $'
 59FD  54 4E 49 20      
 5A01  49 4F 20 20      
 5A05  20 20 20 20      
 5A09  24          
 5A0A  7829         	DW	OIO
 5A0C  78BC         	DW	OIOK
                
                	IF	RUS
                
 5A0E  43 43 43 50      	DB	'CCCP TTL    $'
 5A12  20 54 54 4C      
 5A16  20 20 20 20      
 5A1A  20 20 20 20      
 5A1E  24          
 5A1F  78BC         	DW	IRUS
 5A21  812F         	DW	IRUSK
                
                	ENDIF
                
                	IF	TESLA
                
 5A23  54 45 53 4C      	DB	'TESLA MH74/MH74S$'
 5A27  41 20 4D 48      
 5A2B  37 34 2F 4D      
 5A2F  48 37 34 53      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-54


 5A33  24          
 5A34  812F         	DW	ITESLA
 5A36  840E         	DW	ITESLAK
                
                	ENDIF
                
 5A38  54 45 53 54      	DB	'TEST TESTERU IO $'
 5A3C  20 54 45 53      
 5A40  54 45 52 55      
 5A44  20 49 4F 20      
 5A48  24          
 5A49  840E         	DW	ITEST
 5A4B  844D         	DW	ITESTK
                
 5A4D             SADYIOK:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 7400 - 7499
                ;		 1234567890123456
 5A4D             I7400:
 5A4D  37 34 30 30      	DB	'7400   LA3 LB3$'	;TYP TESTOVANEHO IO
 5A51  20 20 20 20      
 5A55  20 4C 41 33      
 5A59  20 4C 42 33      
 5A5D  24          
 5A5E  844D         	DW	I7400P			;ADRESA PODROBNEHO POPISU
 5A60  AB05         	DW	I7400T			;TESTOVACI TABULKA
                ;7401
 5A62  37 34 30 31      	DB	'7401   LA8 LB0$'
 5A66  20 20 20 20      
 5A6A  20 4C 41 38      
 5A6E  20 4C 42 30      
 5A72  24          
 5A73  845B         	DW	I7401P
 5A75  AB17         	DW	I7401T
                ;7402
 5A77  37 34 30 32      	DB	'7402     LE1$'
 5A7B  20 20 20 20      
 5A7F  20 20 20 20      
 5A83  20 4C 45 31      
 5A87  24          
 5A88  8469         	DW	I7402P
 5A8A  AB29         	DW	I7402T
                ;7403
 5A8C  37 34 30 33      	DB	'7403     LA9$'
 5A90  20 20 20 20      
 5A94  20 20 20 20      
 5A98  20 4C 41 39      
 5A9C  24          
 5A9D  845B         	DW	I7401P
 5A9F  AB05         	DW	I7400T
                ;7404
 5AA1  37 34 30 34      	DB	'7404     LN1$'
 5AA5  20 20 20 20      
 5AA9  20 20 20 20      
 5AAD  20 4C 4E 31      
 5AB1  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-55


 5AB2  8476         	DW	I7404P
 5AB4  AB3B         	DW	I7404T
                ;7405
 5AB6  37 34 30 35      	DB	'7405     LN2$'
 5ABA  20 20 20 20      
 5ABE  20 20 20 20      
 5AC2  20 4C 4E 32      
 5AC6  24          
 5AC7  8487         	DW	I7405P
 5AC9  AB3B         	DW	I7404T
                ;7406
 5ACB  37 34 30 36      	DB	'7406     LN3$'
 5ACF  20 20 20 20      
 5AD3  20 20 20 20      
 5AD7  20 4C 4E 33      
 5ADB  24          
 5ADC  8498         	DW	I7406P
 5ADE  AB3B         	DW	I7404T
                ;7407
 5AE0  37 34 30 37      	DB	'7407   LN4 LP9$'
 5AE4  20 20 20 20      
 5AE8  20 4C 4E 34      
 5AEC  20 4C 50 39      
 5AF0  24          
 5AF1  84BA         	DW	I7407P
 5AF3  AB47         	DW	I7407T
                ;7408
 5AF5  37 34 30 38      	DB	'7408     LI1$'
 5AF9  20 20 20 20      
 5AFD  20 20 20 20      
 5B01  20 4C 49 31      
 5B05  24          
 5B06  84D4         	DW	I7408P
 5B08  AB53         	DW	I7408T
                ;7409
 5B0A  37 34 30 39      	DB	'7409     LI2$'
 5B0E  20 20 20 20      
 5B12  20 20 20 20      
 5B16  20 4C 49 32      
 5B1A  24          
 5B1B  84E1         	DW	I7409P
 5B1D  AB53         	DW	I7408T
                ;7410
 5B1F  37 34 31 30      	DB	'7410   LA4 LB4$'
 5B23  20 20 20 20      
 5B27  20 4C 41 34      
 5B2B  20 4C 42 34      
 5B2F  24          
 5B30  84EE         	DW	I7410P
 5B32  AB65         	DW	I7410T
                ;7411
 5B34  37 34 31 31      	DB	'7411     LI3$'
 5B38  20 20 20 20      
 5B3C  20 20 20 20      
 5B40  20 4C 49 33      
 5B44  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-56


 5B45  84FC         	DW	I7411P
 5B47  AB83         	DW	I7411T
                ;7412
 5B49  37 34 31 32      	DB	'7412    LA10$'
 5B4D  20 20 20 20      
 5B51  20 20 20 20      
 5B55  4C 41 31 30      
 5B59  24          
 5B5A  8509         	DW	I7412P
 5B5C  AB65         	DW	I7410T
                ;7413
 5B5E  37 34 31 33      	DB	'7413     TL1$'
 5B62  20 20 20 20      
 5B66  20 20 20 20      
 5B6A  20 54 4C 31      
 5B6E  24          
 5B6F  8517         	DW	I7413P
 5B71  ABA1         	DW	I7413T
                ;7414
 5B73  37 34 31 34      	DB	'7414     TL2$'
 5B77  20 20 20 20      
 5B7B  20 20 20 20      
 5B7F  20 54 4C 32      
 5B83  24          
 5B84  852E         	DW	I7414P
 5B86  AB3B         	DW	I7404T
                ;7415
 5B88  37 34 31 35      	DB	'7415     LI4$'
 5B8C  20 20 20 20      
 5B90  20 20 20 20      
 5B94  20 4C 49 34      
 5B98  24          
 5B99  8548         	DW	I7415P
 5B9B  AB83         	DW	I7411T
                ;7416
 5B9D  37 34 31 36      	DB	'7416     LN5$'
 5BA1  20 20 20 20      
 5BA5  20 20 20 20      
 5BA9  20 4C 4E 35      
 5BAD  24          
 5BAE  8555         	DW	I7416P
 5BB0  AB3B         	DW	I7404T
                ;7417
 5BB2  37 34 31 37      	DB	'7417     LP4$'
 5BB6  20 20 20 20      
 5BBA  20 20 20 20      
 5BBE  20 4C 50 34      
 5BC2  24          
 5BC3  8577         	DW	I7417P
 5BC5  AB47         	DW	I7407T
                ;7418
 5BC7  37 34 31 38      	DB	'7418      .$'
 5BCB  20 20 20 20      
 5BCF  20 20 20 20      
 5BD3  20 20 20 2E      
 5BD7  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-57


 5BD8  8591         	DW	I7418P
 5BDA  ABA1         	DW	I7413T
                ;7419
 5BDC  37 34 31 39      	DB	'7419      .$'
 5BE0  20 20 20 20      
 5BE4  20 20 20 20      
 5BE8  20 20 20 2E      
 5BEC  24          
 5BED  85AF         	DW	I7419P
 5BEF  AB3B         	DW	I7404T
                ;7420
 5BF1  37 34 32 30      	DB	'7420   LA1 LB1$'
 5BF5  20 20 20 20      
 5BF9  20 4C 41 31      
 5BFD  20 4C 42 31      
 5C01  24          
 5C02  85C9         	DW	I7420P
 5C04  ABA1         	DW	I7413T
                ;7421
 5C06  37 34 32 31      	DB	'7421     LI6$'
 5C0A  20 20 20 20      
 5C0E  20 20 20 20      
 5C12  20 4C 49 36      
 5C16  24          
 5C17  85D7         	DW	I7421P
 5C19  ABC8         	DW	I7421T
                ;7422
 5C1B  37 34 32 32      	DB	'7422   LA7 LB7$'
 5C1F  20 20 20 20      
 5C23  20 4C 41 37      
 5C27  20 4C 42 37      
 5C2B  24          
 5C2C  85E4         	DW	I7422P
 5C2E  ABA1         	DW	I7413T
                ;7423
 5C30  37 34 32 33      	DB	'7423    LE2R$'
 5C34  20 20 20 20      
 5C38  20 20 20 20      
 5C3C  4C 45 32 52      
 5C40  24          
 5C41  85F2         	DW	I7423P
 5C43  ABEF         	DW	I7423T
                ;7423 + 7460
 5C45  37 34 32 33      	DB	'7423 + 7460  R$'
 5C49  20 2B 20 37      
 5C4D  34 36 30 20      
 5C51  20 20 20 52      
 5C55  24          
 5C56  85F2         	DW	I7423P
 5C58  AC1C         	DW	I7423R
                ;7424
 5C5A  37 34 32 34      	DB	'7424      $'
 5C5E  20 20 20 20      
 5C62  20 20 20 20      
 5C66  20 20 20 20      
 5C6A  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-58


 5C6B  8618         	DW	I7424P
 5C6D  AB05         	DW	I7400T
                ;7425
 5C6F  37 34 32 35      	DB	'7425     LE3$'
 5C73  20 20 20 20      
 5C77  20 20 20 20      
 5C7B  20 4C 45 33      
 5C7F  24          
 5C80  862F         	DW	I7425P
 5C82  AC8C         	DW	I7425T
                ;7426
 5C84  37 34 32 36      	DB	'7426    LA11$'
 5C88  20 20 20 20      
 5C8C  20 20 20 20      
 5C90  4C 41 31 31      
 5C94  24          
 5C95  8648         	DW	I7426P
 5C97  AB05         	DW	I7400T
                ;7427
 5C99  37 34 32 37      	DB	'7427     LE4$'
 5C9D  20 20 20 20      
 5CA1  20 20 20 20      
 5CA5  20 4C 45 34      
 5CA9  24          
 5CAA  865A         	DW	I7427P
 5CAC  ACCE         	DW	I7427T
                ;7428
 5CAE  37 34 32 38      	DB	'7428     LE5$'
 5CB2  20 20 20 20      
 5CB6  20 20 20 20      
 5CBA  20 4C 45 35      
 5CBE  24          
 5CBF  8667         	DW	I7428P
 5CC1  AB29         	DW	I7402T
                ;7430
 5CC3  37 34 33 30      	DB	'7430   LA2 LB2$'
 5CC7  20 20 20 20      
 5CCB  20 4C 41 32      
 5CCF  20 4C 42 32      
 5CD3  24          
 5CD4  867B         	DW	I7430P
 5CD6  ACEC         	DW	I7430T
                ;7431
 5CD8  37 34 33 31      	DB	'7431      $'
 5CDC  20 20 20 20      
 5CE0  20 20 20 20      
 5CE4  20 20 20 20      
 5CE8  24          
 5CE9  8686         	DW	I7431P
 5CEB  AD2B         	DW	I7431T
                ;7432
 5CED  37 34 33 32      	DB	'7432     LL1$'
 5CF1  20 20 20 20      
 5CF5  20 20 20 20      
 5CF9  20 4C 4C 31      
 5CFD  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-59


 5CFE  869F         	DW	I7432P
 5D00  AD3D         	DW	I7432T
                ;7433
 5D02  37 34 33 33      	DB	'7433    LE11$'
 5D06  20 20 20 20      
 5D0A  20 20 20 20      
 5D0E  4C 45 31 31      
 5D12  24          
 5D13  86AB         	DW	I7433P
 5D15  AB29         	DW	I7402T
                ;7434
 5D17  37 34 33 34      	DB	'7434    LI9*$'
 5D1B  20 20 20 20      
 5D1F  20 20 20 20      
 5D23  4C 49 39 2A      
 5D27  24          
 5D28  86BF         	DW	I7434P
 5D2A  AB47         	DW	I7407T
                ;7435
 5D2C  37 34 33 35      	DB	'7435      *$'
 5D30  20 20 20 20      
 5D34  20 20 20 20      
 5D38  20 20 20 2A      
 5D3C  24          
 5D3D  86D5         	DW	I7435P
 5D3F  AB47         	DW	I7407T
                ;7436
 5D41  37 34 33 36      	DB	'7436     nt$'
 5D45  20 20 20 20      
 5D49  20 20 20 20      
 5D4D  20 20 6E 74      
 5D51  24          
 5D52  86EB         	DW	I7436P
 5D54  AD4F         	DW	I7436T
                ;7437
 5D56  37 34 33 37      	DB	'7437    LA12$'
 5D5A  20 20 20 20      
 5D5E  20 20 20 20      
 5D62  4C 41 31 32      
 5D66  24          
 5D67  86F8         	DW	I7437P
 5D69  AB05         	DW	I7400T
                ;7438
 5D6B  37 34 33 38      	DB	'7438    LA13$'
 5D6F  20 20 20 20      
 5D73  20 20 20 20      
 5D77  4C 41 31 33      
 5D7B  24          
 5D7C  870D         	DW	I7438P
 5D7E  AB05         	DW	I7400T
                ;7439
 5D80  37 34 33 39      	DB	'7439      $'
 5D84  20 20 20 20      
 5D88  20 20 20 20      
 5D8C  20 20 20 20      
 5D90  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-60


 5D91  870D         	DW	I7438P
 5D93  AB17         	DW	I7401T
                ;7440
 5D95  37 34 34 30      	DB	'7440   LA6 LB6$'
 5D99  20 20 20 20      
 5D9D  20 4C 41 36      
 5DA1  20 4C 42 36      
 5DA5  24          
 5DA6  8722         	DW	I7440P
 5DA8  ABA1         	DW	I7413T
                ;7441
 5DAA  37 34 34 31      	DB	'7441      $'
 5DAE  20 20 20 20      
 5DB2  20 20 20 20      
 5DB6  20 20 20 20      
 5DBA  24          
 5DBB  8737         	DW	I7441P
 5DBD  AD61         	DW	I7441T
                ;7442
 5DBF  37 34 34 32      	DB	'7442     ID6$'
 5DC3  20 20 20 20      
 5DC7  20 20 20 20      
 5DCB  20 49 44 36      
 5DCF  24          
 5DD0  874F         	DW	I7442P
 5DD2  AD97         	DW	I7442T
                ;7443
 5DD4  37 34 34 33      	DB	'7443      $'
 5DD8  20 20 20 20      
 5DDC  20 20 20 20      
 5DE0  20 20 20 20      
 5DE4  24          
 5DE5  8768         	DW	I7443P
 5DE7  ADCD         	DW	I7443T
                ;7444
 5DE9  37 34 34 34      	DB	'7444      $'
 5DED  20 20 20 20      
 5DF1  20 20 20 20      
 5DF5  20 20 20 20      
 5DF9  24          
 5DFA  8782         	DW	I7444P
 5DFC  AE03         	DW	I7444T
                ;7445
 5DFE  37 34 34 35      	DB	'7445    ID24$'
 5E02  20 20 20 20      
 5E06  20 20 20 20      
 5E0A  49 44 32 34      
 5E0E  24          
 5E0F  879D         	DW	I7445P
 5E11  AD97         	DW	I7442T
                ;7446
 5E13  37 34 34 36      	DB	'7446      $'
 5E17  20 20 20 20      
 5E1B  20 20 20 20      
 5E1F  20 20 20 20      
 5E23  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-61


 5E24  87B5         	DW	I7446P
 5E26  AE39         	DW	I7446T
                ;7447
 5E28  37 34 34 37      	DB	'7447      $'
 5E2C  20 20 20 20      
 5E30  20 20 20 20      
 5E34  20 20 20 20      
 5E38  24          
 5E39  87D1         	DW	I7447P
 5E3B  AE39         	DW	I7446T
                ;7448
 5E3D  37 34 34 38      	DB	'7448      $'
 5E41  20 20 20 20      
 5E45  20 20 20 20      
 5E49  20 20 20 20      
 5E4D  24          
 5E4E  87ED         	DW	I7448P
 5E50  AE8C         	DW	I7448T
                ;7449
 5E52  37 34 34 39      	DB	'7449     PP4$'
 5E56  20 20 20 20      
 5E5A  20 20 20 20      
 5E5E  20 50 50 34      
 5E62  24          
 5E63  8805         	DW	I7449P
 5E65  AEDF         	DW	I7449T
                ;7450
 5E67  37 34 35 30      	DB	'7450    LR1 R$'
 5E6B  20 20 20 20      
 5E6F  20 20 20 4C      
 5E73  52 31 20 52      
 5E77  24          
 5E78  8822         	DW	I7450P
 5E7A  AF7D         	DW	I7450T
                ;7450 + 7460
 5E7C  37 34 35 30      	DB	'7450 + 7460  R$'
 5E80  20 2B 20 37      
 5E84  34 36 30 20      
 5E88  20 20 20 52      
 5E8C  24          
 5E8D  8822         	DW	I7450P
 5E8F  AFAC         	DW	I7450R
                ;7451
 5E91  37 34 35 31      	DB	'7451    LR11$'
 5E95  20 20 20 20      
 5E99  20 20 20 20      
 5E9D  4C 52 31 31      
 5EA1  24          
 5EA2  8853         	DW	I7451P
 5EA4  AFE1         	DW	I7451T
                ;74LS51
 5EA6  37 34 4C 53      	DB	'74LS51   LR11$'
 5EAA  35 31 20 20      
 5EAE  20 20 20 20      
 5EB2  4C 52 31 31      
 5EB6  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-62


 5EB7  886C         	DW	I74X51P
 5EB9  B008         	DW	I74LS51
                ;7453
 5EBB  37 34 35 33      	DB	'7453    LR3 R$'
 5EBF  20 20 20 20      
 5EC3  20 20 20 4C      
 5EC7  52 33 20 52      
 5ECB  24          
 5ECC  8887         	DW	I7453P
 5ECE  B038         	DW	I7453T
                ;7453 + 7460
 5ED0  37 34 35 33      	DB	'7453 + 7460  R$'
 5ED4  20 2B 20 37      
 5ED8  34 36 30 20      
 5EDC  20 20 20 52      
 5EE0  24          
 5EE1  8887         	DW	I7453P
 5EE3  B080         	DW	I7453R
                ;7454
 5EE5  37 34 35 34      	DB	'7454    LR13$'
 5EE9  20 20 20 20      
 5EED  20 20 20 20      
 5EF1  4C 52 31 33      
 5EF5  24          
 5EF6  88B9         	DW	I7454P
 5EF8  B0B2         	DW	I7454T
                ;74LS54
 5EFA  37 34 4C 53      	DB	'74LS54   LR13$'
 5EFE  35 34 20 20      
 5F02  20 20 20 20      
 5F06  4C 52 31 33      
 5F0A  24          
 5F0B  88D3         	DW	I74X54P
 5F0D  B0FD         	DW	I74LS54
                ;7455
 5F0F  37 34 35 35      	DB	'7455    LR4 R$'
 5F13  20 20 20 20      
 5F17  20 20 20 4C      
 5F1B  52 34 20 52      
 5F1F  24          
 5F20  88ED         	DW	I7455P
 5F22  B130         	DW	I7455T
                ;7455 + 7460
 5F24  37 34 35 35      	DB	'7455 + 7460  R$'
 5F28  20 2B 20 37      
 5F2C  34 36 30 20      
 5F30  20 20 20 52      
 5F34  24          
 5F35  88ED         	DW	I7455P
 5F37  B15F         	DW	I7455R
                ;74LS55
 5F39  37 34 4C 53      	DB	'74LS55   LR4 $'
 5F3D  35 35 20 20      
 5F41  20 20 20 20      
 5F45  4C 52 34 20      
 5F49  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-63


 5F4A  891B         	DW	I74X55P
 5F4C  B190         	DW	I74LS55
                ;7458
 5F4E  37 34 35 38      	DB	'7458      $'
 5F52  20 20 20 20      
 5F56  20 20 20 20      
 5F5A  20 20 20 20      
 5F5E  24          
 5F5F  8931         	DW	I7458P
 5F61  B1C3         	DW	I7458T
                ;7460 + 7423, 7450, 7453, 7455
 5F63  37 34 36 30      	DB	'7460+X LP1 LD1 R$'
 5F67  2B 58 20 4C      
 5F6B  50 31 20 4C      
 5F6F  44 31 20 52      
 5F73  24          
 5F74  8945         	DW	I7460P
 5F76  B1F3         	DW	I7460T
                ;7464
 5F78  37 34 36 34      	DB	'7464     LR9$'
 5F7C  20 20 20 20      
 5F80  20 20 20 20      
 5F84  20 4C 52 39      
 5F88  24          
 5F89  8986         	DW	I7464P
 5F8B  B1F4         	DW	I7464T
                ;7465
 5F8D  37 34 36 35      	DB	'7465    LR10$'
 5F91  20 20 20 20      
 5F95  20 20 20 20      
 5F99  4C 52 31 30      
 5F9D  24          
 5F9E  89A1         	DW	I7465P
 5FA0  B1F4         	DW	I7464T
                ;7472
 5FA2  37 34 37 32      	DB	'7472   TV1 TK1$'
 5FA6  20 20 20 20      
 5FAA  20 54 56 31      
 5FAE  20 54 4B 31      
 5FB2  24          
 5FB3  89BC         	DW	I7472P
 5FB5  B227         	DW	I7472T
                ;7473
 5FB7  37 34 37 33      	DB	'7473      $'
 5FBB  20 20 20 20      
 5FBF  20 20 20 20      
 5FC3  20 20 20 20      
 5FC7  24          
 5FC8  89CF         	DW	I7473P
 5FCA  B263         	DW	I7473T
                ;7474
 5FCC  37 34 37 34      	DB	'7474   TM2 TK2$'
 5FD0  20 20 20 20      
 5FD4  20 54 4D 32      
 5FD8  20 54 4B 32      
 5FDC  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-64


 5FDD  89E4         	DW	I7474P
 5FDF  B287         	DW	I7474T
                ;7475
 5FE1  37 34 37 35      	DB	'7475     TM7$'
 5FE5  20 20 20 20      
 5FE9  20 20 20 20      
 5FED  20 54 4D 37      
 5FF1  24          
 5FF2  89F8         	DW	I7475P
 5FF4  B29F         	DW	I7475T
                ;7476
 5FF6  37 34 37 36      	DB	'7476     TK3$'
 5FFA  20 20 20 20      
 5FFE  20 20 20 20      
 6002  20 54 4B 33      
 6006  24          
 6007  8A0D         	DW	I7476P
 6009  B2B7         	DW	I7476T
                ;7477
 600B  37 34 37 37      	DB	'7477     TM5$'
 600F  20 20 20 20      
 6013  20 20 20 20      
 6017  20 54 4D 35      
 601B  24          
 601C  8A23         	DW	I7477P
 601E  B2E0         	DW	I7477T
                ;7481
 6020  37 34 38 31      	DB	'7481     RU1$'
 6024  20 20 20 20      
 6028  20 20 20 20      
 602C  20 52 55 31      
 6030  24          
 6031  8A39         	DW	I7481P
 6033  B2FC         	DW	I7481T
                ;7483
 6035  37 34 38 33      	DB	'7483     IM3$'
 6039  20 20 20 20      
 603D  20 20 20 20      
 6041  20 49 4D 33      
 6045  24          
 6046  8A4A         	DW	I7483P
 6048  B39B         	DW	I7483T
                ;7485
 604A  37 34 38 35      	DB	'7485     SP1$'
 604E  20 20 20 20      
 6052  20 20 20 20      
 6056  20 53 50 31      
 605A  24          
 605B  8A64         	DW	I7485P
 605D  B3BF         	DW	I7485T
                ;7486
 605F  37 34 38 36      	DB	'7486     LP5$'
 6063  20 20 20 20      
 6067  20 20 20 20      
 606B  20 4C 50 35      
 606F  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-65


 6070  8A7A         	DW	I7486P
 6072  B3E0         	DW	I7486T
                ;74L86
 6074  37 34 4C 38      	DB	'74L86    LP5$'
 6078  36 20 20 20      
 607C  20 20 20 20      
 6080  20 4C 50 35      
 6084  24          
 6085  8A7A         	DW	I7486P
 6087  CB9B         	DW	I74386T
                ;7489
 6089  37 34 38 39      	DB	'7489     RU2$'
 608D  20 20 20 20      
 6091  20 20 20 20      
 6095  20 52 55 32      
 6099  24          
 609A  8A89         	DW	I7489P
 609C  B3F2         	DW	I7489T
                ;7490
 609E  37 34 39 30      	DB	'7490     IE2$'
 60A2  20 20 20 20      
 60A6  20 20 20 20      
 60AA  20 49 45 32      
 60AE  24          
 60AF  8A9B         	DW	I7490P
 60B1  B49E         	DW	I7490T
                ;7491
 60B3  37 34 39 31      	DB	'7491     IR2$'
 60B7  20 20 20 20      
 60BB  20 20 20 20      
 60BF  20 49 52 32      
 60C3  24          
 60C4  8AAA         	DW	I7491P
 60C6  B4CC         	DW	I7491T
                ;7492
 60C8  37 34 39 32      	DB	'7492     IE4$'
 60CC  20 20 20 20      
 60D0  20 20 20 20      
 60D4  20 49 45 34      
 60D8  24          
 60D9  8AC1         	DW	I7492P
 60DB  B516         	DW	I7492T
                ;7493
 60DD  37 34 39 33      	DB	'7493     IE5$'
 60E1  20 20 20 20      
 60E5  20 20 20 20      
 60E9  20 49 45 35      
 60ED  24          
 60EE  8AD8         	DW	I7493P
 60F0  B54D         	DW	I7493T
                ;7495
 60F2  37 34 39 35      	DB	'7495     IR1$'
 60F6  20 20 20 20      
 60FA  20 20 20 20      
 60FE  20 49 52 31      
 6102  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-66


 6103  8AED         	DW	I7495P
 6105  B590         	DW	I7495T
                ;7496
 6107  37 34 39 36      	DB	'7496      $'
 610B  20 20 20 20      
 610F  20 20 20 20      
 6113  20 20 20 20      
 6117  24          
 6118  8B28         	DW	I7496P
 611A  B5AF         	DW	I7496T
                ;7497
 611C  37 34 39 37      	DB	'7497     IE8$'
 6120  20 20 20 20      
 6124  20 20 20 20      
 6128  20 49 45 38      
 612C  24          
 612D  8B66         	DW	I7497P
 612F  B5E1         	DW	I7497T
 6131             I7400K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74100 - 74199
                ;		 1234567890123456
 6131             I74100:
 6131  37 34 31 30      	DB	'74100   TK7 R$'
 6135  30 20 20 20      
 6139  20 20 20 54      
 613D  4B 37 20 52      
 6141  24          
 6142  8B82         	DW	I74100P
 6144  B692         	DW	I74100T
                ;74106
 6146  37 34 31 30      	DB	'74106      $'
 614A  36 20 20 20      
 614E  20 20 20 20      
 6152  20 20 20 20      
 6156  24          
 6157  8A0D         	DW	I7476P
 6159  B2B7         	DW	I7476T
                ;74107
 615B  37 34 31 30      	DB	'74107    TV6$'
 615F  37 20 20 20      
 6163  20 20 20 20      
 6167  20 54 56 36      
 616B  24          
 616C  8BA7         	DW	I74107P
 616E  B6B3         	DW	I74107T
                ;74109
 6170  37 34 31 30      	DB	'74109    TV15$'
 6174  39 20 20 20      
 6178  20 20 20 20      
 617C  54 56 31 35      
 6180  24          
 6181  8BBC         	DW	I74109P
 6183  B6D6         	DW	I74109T
                ;74110
 6185  37 34 31 31      	DB	'74110      $'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-67


 6189  30 20 20 20      
 618D  20 20 20 20      
 6191  20 20 20 20      
 6195  24          
 6196  89BC         	DW	I7472P
 6198  B227         	DW	I7472T
                ;74111
 619A  37 34 31 31      	DB	'74111      $'
 619E  31 20 20 20      
 61A2  20 20 20 20      
 61A6  20 20 20 20      
 61AA  24          
 61AB  8BBC         	DW	I74109P
 61AD  B70C         	DW	I74111T
                ;74112
 61AF  37 34 31 31      	DB	'74112    TV9$'
 61B3  32 20 20 20      
 61B7  20 20 20 20      
 61BB  20 54 56 39      
 61BF  24          
 61C0  8BBC         	DW	I74109P
 61C2  B739         	DW	I74112T
                ;74113
 61C4  37 34 31 31      	DB	'74113    TV10$'
 61C8  33 20 20 20      
 61CC  20 20 20 20      
 61D0  54 56 31 30      
 61D4  24          
 61D5  8BD2         	DW	I74113P
 61D7  B766         	DW	I74113T
                ;74114
 61D9  37 34 31 31      	DB	'74114    TV11$'
 61DD  34 20 20 20      
 61E1  20 20 20 20      
 61E5  54 56 31 31      
 61E9  24          
 61EA  8BE7         	DW	I74114P
 61EC  B787         	DW	I74114T
                ;74119
 61EE  37 34 31 31      	DB	'74119      $'
 61F2  39 20 20 20      
 61F6  20 20 20 20      
 61FA  20 20 20 20      
 61FE  24          
 61FF  8C0A         	DW	I74119P
 6201  B7AB         	DW	I74119T
                ;74121
 6203  37 34 31 32      	DB	'74121   AG1 R$'
 6207  31 20 20 20      
 620B  20 20 20 41      
 620F  47 31 20 52      
 6213  24          
 6214  8C2D         	DW	I74121P
 6216  B7CA         	DW	I74121T
                ;74123
 6218  37 34 31 32      	DB	'74123   AG3 R$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-68


 621C  33 20 20 20      
 6220  20 20 20 41      
 6224  47 33 20 52      
 6228  24          
 6229  8C3E         	DW	I74123P
 622B  B827         	DW	I74123T
                ;74125
 622D  37 34 31 32      	DB	'74125    LP8$'
 6231  35 20 20 20      
 6235  20 20 20 20      
 6239  20 4C 50 38      
 623D  24          
 623E  8C60         	DW	I74125P
 6240  B8EB         	DW	I74125T
                ;74126
 6242  37 34 31 32      	DB	'74126    LP14$'
 6246  36 20 20 20      
 624A  20 20 20 20      
 624E  4C 50 31 34      
 6252  24          
 6253  8C60         	DW	I74125P
 6255  B8FD         	DW	I74126T
                ;74128
 6257  37 34 31 32      	DB	'74128    LE6$'
 625B  38 20 20 20      
 625F  20 20 20 20      
 6263  20 4C 45 36      
 6267  24          
 6268  8C77         	DW	I74128P
 626A  AB29         	DW	I7402T
                ;74130
                ;	DB	'74130      $'
                ;	DW	I74130P
                ;	DW	I74130T
                ;74131
 626C  37 34 31 33      	DB	'74131      $'
 6270  31 20 20 20      
 6274  20 20 20 20      
 6278  20 20 20 20      
 627C  24          
 627D  8C96         	DW	I74131P
 627F  B90F         	DW	I74131T
                ;74132
 6281  37 34 31 33      	DB	'74132    TL3$'
 6285  32 20 20 20      
 6289  20 20 20 20      
 628D  20 54 4C 33      
 6291  24          
 6292  8CB7         	DW	I74132P
 6294  AB05         	DW	I7400T
                ;74133
 6296  37 34 31 33      	DB	'74133      $'
 629A  33 20 20 20      
 629E  20 20 20 20      
 62A2  20 20 20 20      
 62A6  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-69


 62A7  8CCE         	DW	I74133P
 62A9  B94C         	DW	I74133T
                ;74136
 62AB  37 34 31 33      	DB	'74136  LL3 LP12$'
 62AF  36 20 20 20      
 62B3  4C 4C 33 20      
 62B7  4C 50 31 32      
 62BB  24          
 62BC  8CE0         	DW	I74136P
 62BE  B3E0         	DW	I7486T
                ;74137
 62C0  37 34 31 33      	DB	'74137      $'
 62C4  37 20 20 20      
 62C8  20 20 20 20      
 62CC  20 20 20 20      
 62D0  24          
 62D1  8CED         	DW	I74137P
 62D3  B97F         	DW	I74137T
                ;74138
 62D5  37 34 31 33      	DB	'74138    ID7$'
 62D9  38 20 20 20      
 62DD  20 20 20 20      
 62E1  20 49 44 37      
 62E5  24          
 62E6  8D12         	DW	I74138P
 62E8  B9B2         	DW	I74138T
                ;74139
 62EA  37 34 31 33      	DB	'74139    ID14$'
 62EE  39 20 20 20      
 62F2  20 20 20 20      
 62F6  49 44 31 34      
 62FA  24          
 62FB  8D2B         	DW	I74139P
 62FD  B9E5         	DW	I74139T
                ;74140
 62FF  37 34 31 34      	DB	'74140    LA16$'
 6303  30 20 20 20      
 6307  20 20 20 20      
 630B  4C 41 31 36      
 630F  24          
 6310  8D45         	DW	I74140P
 6312  ABA1         	DW	I7420T
                ;74141
 6314  37 34 31 34      	DB	'74141    ID1$'
 6318  31 20 20 20      
 631C  20 20 20 20      
 6320  20 49 44 31      
 6324  24          
 6325  8D63         	DW	I74141P
 6327  AD61         	DW	I7441T
                ;74143
 6329  37 34 31 34      	DB	'74143      $'
 632D  33 20 20 20      
 6331  20 20 20 20      
 6335  20 20 20 20      
 6339  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-70


 633A  8D7D         	DW	I74143P
 633C  BA03         	DW	I74143T
                ;74144
 633E  37 34 31 34      	DB	'74144      $'
 6342  34 20 20 20      
 6346  20 20 20 20      
 634A  20 20 20 20      
 634E  24          
 634F  8D9A         	DW	I74144P
 6351  BA03         	DW	I74143T
                ;74145
 6353  37 34 31 34      	DB	'74145    ID10$'
 6357  35 20 20 20      
 635B  20 20 20 20      
 635F  49 44 31 30      
 6363  24          
 6364  8DBD         	DW	I74145P
 6366  AD97         	DW	I7442T
                ;74147
 6368  37 34 31 34      	DB	'74147    IV3$'
 636C  37 20 20 20      
 6370  20 20 20 20      
 6374  20 49 56 33      
 6378  24          
 6379  8DDB         	DW	I74147P
 637B  BA8A         	DW	I74147T
                ;74148
 637D  37 34 31 34      	DB	'74148    IV1$'
 6381  38 20 20 20      
 6385  20 20 20 20      
 6389  20 49 56 31      
 638D  24          
 638E  8DF5         	DW	I74148P
 6390  BAB1         	DW	I74148T
                ;74150
 6392  37 34 31 35      	DB	'74150    KP1$'
 6396  30 20 20 20      
 639A  20 20 20 20      
 639E  20 4B 50 31      
 63A2  24          
 63A3  8E0F         	DW	I74150P
 63A5  BAD5         	DW	I74150T
                ;74151
 63A7  37 34 31 35      	DB	'74151    KP7$'
 63AB  31 20 20 20      
 63AF  20 20 20 20      
 63B3  20 4B 50 37      
 63B7  24          
 63B8  8E27         	DW	I74151P
 63BA  BB44         	DW	I74151T
                ;74152
 63BC  37 34 31 35      	DB	'74152    KP5$'
 63C0  32 20 20 20      
 63C4  20 20 20 20      
 63C8  20 4B 50 35      
 63CC  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-71


 63CD  8E3E         	DW	I74152P
 63CF  BB80         	DW	I74152T
                ;74153
 63D1  37 34 31 35      	DB	'74153    KP2$'
 63D5  33 20 20 20      
 63D9  20 20 20 20      
 63DD  20 4B 50 32      
 63E1  24          
 63E2  8E55         	DW	I74153P
 63E4  BBB6         	DW	I74153T
                ;74154
 63E6  37 34 31 35      	DB	'74154    ID3$'
 63EA  34 20 20 20      
 63EE  20 20 20 20      
 63F2  20 49 44 33      
 63F6  24          
 63F7  8E6F         	DW	I74154P
 63F9  BBDA         	DW	I74154T
                ;74155
 63FB  37 34 31 35      	DB	'74155    ID4$'
 63FF  35 20 20 20      
 6403  20 20 20 20      
 6407  20 49 44 34      
 640B  24          
 640C  8E83         	DW	I74155P
 640E  BC2D         	DW	I74155T
                ;74156
 6410  37 34 31 35      	DB	'74156    ID5$'
 6414  36 20 20 20      
 6418  20 20 20 20      
 641C  20 49 44 35      
 6420  24          
 6421  8E9A         	DW	I74156P
 6423  BC2D         	DW	I74155T
                ;74157
 6425  37 34 31 35      	DB	'74157    KP16$'
 6429  37 20 20 20      
 642D  20 20 20 20      
 6431  4B 50 31 36      
 6435  24          
 6436  8EB1         	DW	I74157P
 6438  BC48         	DW	I74157T
                ;74158
 643A  37 34 31 35      	DB	'74158    KP18$'
 643E  38 20 20 20      
 6442  20 20 20 20      
 6446  4B 50 31 38      
 644A  24          
 644B  8ECB         	DW	I74158P
 644D  BC60         	DW	I74158T
                ;74159
 644F  37 34 31 35      	DB	'74159    ID19$'
 6453  39 20 20 20      
 6457  20 20 20 20      
 645B  49 44 31 39      
 645F  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-72


 6460  8EED         	DW	I74159P
 6462  BBDA         	DW	I74154T
                ;74160
 6464  37 34 31 36      	DB	'74160    IE9$'
 6468  30 20 20 20      
 646C  20 20 20 20      
 6470  20 49 45 39      
 6474  24          
 6475  8F01         	DW	I74160P
 6477  BC78         	DW	I74160T
                ;74161
 6479  37 34 31 36      	DB	'74161    IE10$'
 647D  31 20 20 20      
 6481  20 20 20 20      
 6485  49 45 31 30      
 6489  24          
 648A  8F20         	DW	I74161P
 648C  BC9F         	DW	I74161T
                ;74162
 648E  37 34 31 36      	DB	'74162    IE11$'
 6492  32 20 20 20      
 6496  20 20 20 20      
 649A  49 45 31 31      
 649E  24          
 649F  8F3F         	DW	I74162P
 64A1  BCCE         	DW	I74162T
                ;74163
 64A3  37 34 31 36      	DB	'74163    IE18$'
 64A7  33 20 20 20      
 64AB  20 20 20 20      
 64AF  49 45 31 38      
 64B3  24          
 64B4  8F65         	DW	I74163P
 64B6  BCD4         	DW	I74163T
                ;74164
 64B8  37 34 31 36      	DB	'74164    IR8$'
 64BC  34 20 20 20      
 64C0  20 20 20 20      
 64C4  20 49 52 38      
 64C8  24          
 64C9  8F8B         	DW	I74164P
 64CB  BD49         	DW	I74164T
                ;74165
 64CD  37 34 31 36      	DB	'74165    IR9$'
 64D1  35 20 20 20      
 64D5  20 20 20 20      
 64D9  20 49 52 39      
 64DD  24          
 64DE  8FC4         	DW	I74165P
 64E0  BD81         	DW	I74165T
                ;74166
 64E2  37 34 31 36      	DB	'74166    IR10$'
 64E6  36 20 20 20      
 64EA  20 20 20 20      
 64EE  49 52 31 30      
 64F2  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-73


 64F3  8FFE         	DW	I74166P
 64F5  BDCA         	DW	I74166T
                ;74168
 64F7  37 34 31 36      	DB	'74168    IE16$'
 64FB  38 20 20 20      
 64FF  20 20 20 20      
 6503  49 45 31 36      
 6507  24          
 6508  9041         	DW	I74168P
 650A  BE20         	DW	I74168T
                ;74169
 650C  37 34 31 36      	DB	'74169    IE17$'
 6510  39 20 20 20      
 6514  20 20 20 20      
 6518  49 45 31 37      
 651C  24          
 651D  9067         	DW	I74169P
 651F  BE85         	DW	I74169T
                ;74170
 6521  37 34 31 37      	DB	'74170  IR32 RP1$'
 6525  30 20 20 20      
 6529  49 52 33 32      
 652D  20 52 50 31      
 6531  24          
 6532  908D         	DW	I74170P
 6534  BF28         	DW	I74170T
                ;74173
 6536  37 34 31 37      	DB	'74173    IR15$'
 653A  33 20 20 20      
 653E  20 20 20 20      
 6542  49 52 31 35      
 6546  24          
 6547  909F         	DW	I74173P
 6549  BF86         	DW	I74173T
                ;74174
 654B  37 34 31 37      	DB	'74174    TM9$'
 654F  34 20 20 20      
 6553  20 20 20 20      
 6557  20 54 4D 39      
 655B  24          
 655C  90B1         	DW	I74174P
 655E  BFA4         	DW	I74174T
                ;74175
 6560  37 34 31 37      	DB	'74175    TM8$'
 6564  35 20 20 20      
 6568  20 20 20 20      
 656C  20 54 4D 38      
 6570  24          
 6571  90C0         	DW	I74175P
 6573  BFB9         	DW	I74175T
                ;74176
 6575  37 34 31 37      	DB	'74176     .$'
 6579  36 20 20 20      
 657D  20 20 20 20      
 6581  20 20 20 2E      
 6585  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-74


 6586  90CF         	DW	I74176P
 6588  BFCE         	DW	I74176T
                ;74177
 658A  37 34 31 37      	DB	'74177     nt$'
 658E  37 20 20 20      
 6592  20 20 20 20      
 6596  20 20 6E 74      
 659A  24          
 659B  90E7         	DW	I74177P
 659D  BFDB         	DW	I74177T
                ;74180
 659F  37 34 31 38      	DB	'74180    IP2$'
 65A3  30 20 20 20      
 65A7  20 20 20 20      
 65AB  20 49 50 32      
 65AF  24          
 65B0  90FF         	DW	I74180P
 65B2  C02D         	DW	I74180T
                ;74181
 65B4  37 34 31 38      	DB	'74181    IP3$'
 65B8  31 20 20 20      
 65BC  20 20 20 20      
 65C0  20 49 50 33      
 65C4  24          
 65C5  912B         	DW	I74181P
 65C7  C051         	DW	I74181T
                ;74182
 65C9  37 34 31 38      	DB	'74182    IP4$'
 65CD  32 20 20 20      
 65D1  20 20 20 20      
 65D5  20 49 50 34      
 65D9  24          
 65DA  913A         	DW	I74182P
 65DC  C098         	DW	I74182T
                ;74184
 65DE  37 34 31 38      	DB	'74184    PR6$'
 65E2  34 20 20 20      
 65E6  20 20 20 20      
 65EA  20 50 52 36      
 65EE  24          
 65EF  9161         	DW	I74184P
 65F1  C0D1         	DW	I74184T
                ;74185
 65F3  37 34 31 38      	DB	'74185    PR7$'
 65F7  35 20 20 20      
 65FB  20 20 20 20      
 65FF  20 50 52 37      
 6603  24          
 6604  9178         	DW	I74185P
 6606  C13D         	DW	I74185T
                ;74188
 6608  37 34 31 38      	DB	'74188      $'
 660C  38 20 20 20      
 6610  20 20 20 20      
 6614  20 20 20 20      
 6618  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-75


 6619  918F         	DW	I74188P
 661B  C1A5         	DW	I74188T
                ;74189
 661D  37 34 31 38      	DB	'74189    RU8$'
 6621  39 20 20 20      
 6625  20 20 20 20      
 6629  20 52 55 38      
 662D  24          
 662E  91A2         	DW	I74189P
 6630  C211         	DW	I74189T
                ;74190
 6632  37 34 31 39      	DB	'74190  IE12 nt$'
 6636  30 20 20 20      
 663A  20 49 45 31      
 663E  32 20 6E 74      
 6642  24          
 6643  9041         	DW	I74168P
 6645  C21C         	DW	I74190T
                ;74191
 6647  37 34 31 39      	DB	'74191    IE13$'
 664B  31 20 20 20      
 664F  20 20 20 20      
 6653  49 45 31 33      
 6657  24          
 6658  9067         	DW	I74169P
 665A  C273         	DW	I74191T
                ;74192
 665C  37 34 31 39      	DB	'74192    IE6$'
 6660  32 20 20 20      
 6664  20 20 20 20      
 6668  20 49 45 36      
 666C  24          
 666D  91B4         	DW	I74192P
 666F  C319         	DW	I74192T
                ;74193
 6671  37 34 31 39      	DB	'74193    IE7$'
 6675  33 20 20 20      
 6679  20 20 20 20      
 667D  20 49 45 37      
 6681  24          
 6682  91E7         	DW	I74193P
 6684  C360         	DW	I74193T
                ;74194
 6686  37 34 31 39      	DB	'74194    IR11$'
 668A  34 20 20 20      
 668E  20 20 20 20      
 6692  49 52 31 31      
 6696  24          
 6697  921A         	DW	I74194P
 6699  C3FF         	DW	I74194T
                ;74195
 669B  37 34 31 39      	DB	'74195    IR12$'
 669F  35 20 20 20      
 66A3  20 20 20 20      
 66A7  49 52 31 32      
 66AB  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-76


 66AC  9260         	DW	I74195P
 66AE  C44D         	DW	I74195T
                ;74196
 66B0  37 34 31 39      	DB	'74196    IE14$'
 66B4  36 20 20 20      
 66B8  20 20 20 20      
 66BC  49 45 31 34      
 66C0  24          
 66C1  90CF         	DW	I74176P
 66C3  BFCE         	DW	I74176T
                ;74197
 66C5  37 34 31 39      	DB	'74197  IE15 nt$'
 66C9  37 20 20 20      
 66CD  20 49 45 31      
 66D1  35 20 6E 74      
 66D5  24          
 66D6  90E7         	DW	I74177P
 66D8  BFDB         	DW	I74177T
                ;74198
 66DA  37 34 31 39      	DB	'74198    IR13$'
 66DE  38 20 20 20      
 66E2  20 20 20 20      
 66E6  49 52 31 33      
 66EA  24          
 66EB  929C         	DW	I74198P
 66ED  C47E         	DW	I74198T
 66EF             I74100K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74200 - 74299
                ;		 1234567890123456
 66EF             I74200:
                ;74225
                ;	DB	'74225   RU10#$'
                ;	DW	I74225P
                ;	DW	I74225T
                ;74238
 66EF  37 34 32 33      	DB	'74238    ID19$'
 66F3  38 20 20 20      
 66F7  20 20 20 20      
 66FB  49 44 31 39      
 66FF  24          
 6700  8D12         	DW	I74138P
 6702  C4C2         	DW	I74238T
                ;74240
 6704  37 34 32 34      	DB	'74240    AP3$'
 6708  30 20 20 20      
 670C  20 20 20 20      
 6710  20 41 50 33      
 6714  24          
 6715  92E2         	DW	I74240P
 6717  C4F5         	DW	I74240T
                ;74241
 6719  37 34 32 34      	DB	'74241    AP4$'
 671D  31 20 20 20      
 6721  20 20 20 20      
 6725  20 41 50 34      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-77


 6729  24          
 672A  9307         	DW	I74241P
 672C  C51C         	DW	I74241T
                ;74242
 672E  37 34 32 34      	DB	'74242    IP6$'
 6732  32 20 20 20      
 6736  20 20 20 20      
 673A  20 49 50 36      
 673E  24          
 673F  9324         	DW	I74242P
 6741  C543         	DW	I74242T
                ;74243
 6743  37 34 32 34      	DB	'74243    IP7$'
 6747  33 20 20 20      
 674B  20 20 20 20      
 674F  20 49 50 37      
 6753  24          
 6754  9351         	DW	I74243P
 6756  C576         	DW	I74243T
                ;74244
 6758  37 34 32 34      	DB	'74244    AP5$'
 675C  34 20 20 20      
 6760  20 20 20 20      
 6764  20 41 50 35      
 6768  24          
 6769  9376         	DW	I74244P
 676B  C5A9         	DW	I74244T
                ;74245
 676D  37 34 32 34      	DB	'74245    AP6$'
 6771  35 20 20 20      
 6775  20 20 20 20      
 6779  20 41 50 36      
 677D  24          
 677E  938D         	DW	I74245P
 6780  C5D0         	DW	I74245T
                ;74246
 6782  37 34 32 34      	DB	'74246      $'
 6786  36 20 20 20      
 678A  20 20 20 20      
 678E  20 20 20 20      
 6792  24          
 6793  87B5         	DW	I7446P
 6795  AE47         	DW	ID146T
                ;74247
 6797  37 34 32 34      	DB	'74247    ID18$'
 679B  37 20 20 20      
 679F  20 20 20 20      
 67A3  49 44 31 38      
 67A7  24          
 67A8  93AF         	DW	I74247P
 67AA  AE47         	DW	ID146T
                ;74248
 67AC  37 34 32 34      	DB	'74248      $'
 67B0  38 20 20 20      
 67B4  20 20 20 20      
 67B8  20 20 20 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-78


 67BC  24          
 67BD  87ED         	DW	I7448P
 67BF  AE9A         	DW	I74248T
                ;74249
 67C1  37 34 32 34      	DB	'74249      $'
 67C5  39 20 20 20      
 67C9  20 20 20 20      
 67CD  20 20 20 20      
 67D1  24          
 67D2  93CB         	DW	I74249P
 67D4  AE9A         	DW	I74248T
                ;74251
 67D6  37 34 32 35      	DB	'74251    KP15$'
 67DA  31 20 20 20      
 67DE  20 20 20 20      
 67E2  4B 50 31 35      
 67E6  24          
 67E7  93E8         	DW	I74251P
 67E9  C64F         	DW	I74251T
                ;74253
 67EB  37 34 32 35      	DB	'74253    KP12$'
 67EF  33 20 20 20      
 67F3  20 20 20 20      
 67F7  4B 50 31 32      
 67FB  24          
 67FC  9401         	DW	I74253P
 67FE  C65D         	DW	I74253T
                ;74256
 6800  37 34 32 35      	DB	'74256      $'
 6804  36 20 20 20      
 6808  20 20 20 20      
 680C  20 20 20 20      
 6810  24          
 6811  941D         	DW	I74256P
 6813  C66B         	DW	I74256T
                ;74257
 6815  37 34 32 35      	DB	'74257    KP11$'
 6819  37 20 20 20      
 681D  20 20 20 20      
 6821  4B 50 31 31      
 6825  24          
 6826  943D         	DW	I74257P
 6828  C6AC         	DW	I74257T
                ;74258
 682A  37 34 32 35      	DB	'74258    KP14$'
 682E  38 20 20 20      
 6832  20 20 20 20      
 6836  4B 50 31 34      
 683A  24          
 683B  9457         	DW	I74258P
 683D  BC60         	DW	I74158T
                ;74259
 683F  37 34 32 35      	DB	'74259    IR30$'
 6843  39 20 20 20      
 6847  20 20 20 20      
 684B  49 52 33 30      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-79


 684F  24          
 6850  9479         	DW	I74259P
 6852  C6BA         	DW	I74259T
                ;74260
 6854  37 34 32 36      	DB	'74260    LE7$'
 6858  30 20 20 20      
 685C  20 20 20 20      
 6860  20 4C 45 37      
 6864  24          
 6865  949E         	DW	I74260P
 6867  C713         	DW	I74260T
                ;74265
 6869  37 34 32 36      	DB	'74265      $'
 686D  35 20 20 20      
 6871  20 20 20 20      
 6875  20 20 20 20      
 6879  24          
 687A  94AB         	DW	I74265P
 687C  C72E         	DW	I74265T
                ;74266
 687E  37 34 32 36      	DB	'74266    LP12$'
 6882  36 20 20 20      
 6886  20 20 20 20      
 688A  4C 50 31 32      
 688E  24          
 688F  94C6         	DW	I74266P
 6891  C740         	DW	I74266T
                ;74273
 6893  37 34 32 37      	DB	'74273    IR35$'
 6897  33 20 20 20      
 689B  20 20 20 20      
 689F  49 52 33 35      
 68A3  24          
 68A4  94D6         	DW	I74273P
 68A6  C752         	DW	I74273T
                ;74276
 68A8  37 34 32 37      	DB	'74276      $'
 68AC  36 20 20 20      
 68B0  20 20 20 20      
 68B4  20 20 20 20      
 68B8  24          
 68B9  94EF         	DW	I74276P
 68BB  C78F         	DW	I74276T
                ;74279
 68BD  37 34 32 37      	DB	'74279    TR2$'
 68C1  39 20 20 20      
 68C5  20 20 20 20      
 68C9  20 54 52 32      
 68CD  24          
 68CE  9510         	DW	I74279P
 68D0  C831         	DW	I74279T
                ;74280
 68D2  37 34 32 38      	DB	'74280    IP5$'
 68D6  30 20 20 20      
 68DA  20 20 20 20      
 68DE  20 49 50 35      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-80


 68E2  24          
 68E3  90FF         	DW	I74180P
 68E5  C846         	DW	I74280T
                ;74283
 68E7  37 34 32 38      	DB	'74283    IM6$'
 68EB  33 20 20 20      
 68EF  20 20 20 20      
 68F3  20 49 4D 36      
 68F7  24          
 68F8  9521         	DW	I74283P
 68FA  C85E         	DW	I74283T
                ;74287
 68FC  37 34 32 38      	DB	'74287      $'
 6900  37 20 20 20      
 6904  20 20 20 20      
 6908  20 20 20 20      
 690C  24          
 690D  953B         	DW	I74287P
 690F  C7C6         	DW	I74287T
                ;74290
 6911  37 34 32 39      	DB	'74290      $'
 6915  30 20 20 20      
 6919  20 20 20 20      
 691D  20 20 20 20      
 6921  24          
 6922  954F         	DW	I74290P
 6924  C882         	DW	I74290T
                ;74292
                ;	DB	'74292    PC1?$'
                ;	DW	I74292P
                ;	DW	I74292T
                ;74293
 6926  37 34 32 39      	DB	'74293      $'
 692A  33 20 20 20      
 692E  20 20 20 20      
 6932  20 20 20 20      
 6936  24          
 6937  9565         	DW	I74293P
 6939  C8AA         	DW	I74293T
                ;74295
 693B  37 34 32 39      	DB	'74295    IR16$'
 693F  35 20 20 20      
 6943  20 20 20 20      
 6947  49 52 31 36      
 694B  24          
 694C  9581         	DW	I74295P
 694E  C8E3         	DW	I74295T
                ;74298
 6950  37 34 32 39      	DB	'74298    KP13$'
 6954  38 20 20 20      
 6958  20 20 20 20      
 695C  4B 50 31 33      
 6960  24          
 6961  95AD         	DW	I74298P
 6963  C911         	DW	I74298T
                ;74299
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-81


 6965  37 34 32 39      	DB	'74299    IR24$'
 6969  39 20 20 20      
 696D  20 20 20 20      
 6971  49 52 32 34      
 6975  24          
 6976  95D0         	DW	I74299P
 6978  C948         	DW	I74299T
 697A             I74200K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74300 - 74399
                ;		 1234567890123456
 697A             I74300:
                ;74322
 697A  37 34 33 32      	DB	'74322    IR28$'
 697E  32 20 20 20      
 6982  20 20 20 20      
 6986  49 52 32 38      
 698A  24          
 698B  95F4         	DW	I74322P
 698D  C9A4         	DW	I74322T
                ;74348
 698F  37 34 33 34      	DB	'74348    IV2$'
 6993  38 20 20 20      
 6997  20 20 20 20      
 699B  20 49 56 32      
 699F  24          
 69A0  964F         	DW	I74348P
 69A2  BAB1         	DW	I74148T
                ;74351
 69A4  37 34 33 35      	DB	'74351      $'
 69A8  31 20 20 20      
 69AC  20 20 20 20      
 69B0  20 20 20 20      
 69B4  24          
 69B5  9671         	DW	I74351P
 69B7  CA2F         	DW	I74351T
                ;74352
 69B9  37 34 33 35      	DB	'74352    KP19$'
 69BD  32 20 20 20      
 69C1  20 20 20 20      
 69C5  4B 50 31 39      
 69C9  24          
 69CA  9693         	DW	I74352P
 69CC  CA6F         	DW	I74352T
                ;74353
 69CE  37 34 33 35      	DB	'74353    KP17$'
 69D2  33 20 20 20      
 69D6  20 20 20 20      
 69DA  4B 50 31 37      
 69DE  24          
 69DF  96B5         	DW	I74353P
 69E1  CA6F         	DW	I74352T
                ;74363
 69E3  37 34 33 36      	DB	'74363      $'
 69E7  33 20 20 20      
 69EB  20 20 20 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-82


 69EF  20 20 20 20      
 69F3  24          
 69F4  96D7         	DW	I74363P
 69F6  CA93         	DW	I74363T
                ;74365
 69F8  37 34 33 36      	DB	'74365    LP10$'
 69FC  35 20 20 20      
 6A00  20 20 20 20      
 6A04  4C 50 31 30      
 6A08  24          
 6A09  96FC         	DW	I74365P
 6A0B  CABE         	DW	I74365T
                ;74366
 6A0D  37 34 33 36      	DB	'74366    LN6$'
 6A11  36 20 20 20      
 6A15  20 20 20 20      
 6A19  20 4C 4E 36      
 6A1D  24          
 6A1E  9713         	DW	I74366P
 6A20  CAD3         	DW	I74366T
                ;74367
 6A22  37 34 33 36      	DB	'74367 LL11 LP11$'
 6A26  37 20 20 4C      
 6A2A  4C 31 31 20      
 6A2E  4C 50 31 31      
 6A32  24          
 6A33  9732         	DW	I74367P
 6A35  CAE8         	DW	I74367T
                ;74368
 6A37  37 34 33 36      	DB	'74368    LN7$'
 6A3B  38 20 20 20      
 6A3F  20 20 20 20      
 6A43  20 4C 4E 37      
 6A47  24          
 6A48  9750         	DW	I74368P
 6A4A  CAFD         	DW	I74368T
                ;74373
 6A4C  37 34 33 37      	DB	'74373    IR22$'
 6A50  33 20 20 20      
 6A54  20 20 20 20      
 6A58  49 52 32 32      
 6A5C  24          
 6A5D  9776         	DW	I74373P
 6A5F  CA93         	DW	I74363T
                ;74374
 6A61  37 34 33 37      	DB	'74374    IR23$'
 6A65  34 20 20 20      
 6A69  20 20 20 20      
 6A6D  49 52 32 33      
 6A71  24          
 6A72  9795         	DW	I74374P
 6A74  CB12         	DW	I74374T
                ;74377
 6A76  37 34 33 37      	DB	'74377    IR27$'
 6A7A  37 20 20 20      
 6A7E  20 20 20 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-83


 6A82  49 52 32 37      
 6A86  24          
 6A87  97B5         	DW	I74377P
 6A89  CB2A         	DW	I74377T
                ;74378
 6A8B  37 34 33 37      	DB	'74378      $'
 6A8F  38 20 20 20      
 6A93  20 20 20 20      
 6A97  20 20 20 20      
 6A9B  24          
 6A9C  97D5         	DW	I74378P
 6A9E  CB47         	DW	I74378T
                ;74379
 6AA0  37 34 33 37      	DB	'74379    TM10$'
 6AA4  39 20 20 20      
 6AA8  20 20 20 20      
 6AAC  54 4D 31 30      
 6AB0  24          
 6AB1  97F5         	DW	I74379P
 6AB3  CB71         	DW	I74379T
                ;74386
 6AB5  37 34 33 38      	DB	'74386      $'
 6AB9  36 20 20 20      
 6ABD  20 20 20 20      
 6AC1  20 20 20 20      
 6AC5  24          
 6AC6  8A7A         	DW	I7486P
 6AC8  CB9B         	DW	I74386T
                ;74390
 6ACA  37 34 33 39      	DB	'74390    IE20$'
 6ACE  30 20 20 20      
 6AD2  20 20 20 20      
 6AD6  49 45 32 30      
 6ADA  24          
 6ADB  982B         	DW	I74390P
 6ADD  CBAD         	DW	I74390T
                ;74393
 6ADF  37 34 33 39      	DB	'74393    IE19$'
 6AE3  33 20 20 20      
 6AE7  20 20 20 20      
 6AEB  49 45 31 39      
 6AEF  24          
 6AF0  983D         	DW	I74393P
 6AF2  CBDD         	DW	I74393T
                ;74395
 6AF4  37 34 33 39      	DB	'74395    IR25$'
 6AF8  35 20 20 20      
 6AFC  20 20 20 20      
 6B00  49 52 32 35      
 6B04  24          
 6B05  984F         	DW	I74395P
 6B07  CC4F         	DW	I74395T
                ;74399
 6B09  37 34 33 39      	DB	'74399    KP20$'
 6B0D  39 20 20 20      
 6B11  20 20 20 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-84


 6B15  4B 50 32 30      
 6B19  24          
 6B1A  9887         	DW	I74399P
 6B1C  CC7E         	DW	I74399T
 6B1E             I74300K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74400 - 74499
                ;		 1234567890123456
 6B1E             I74400:
                ;74405
 6B1E  37 34 34 30      	DB	'74405      $'
 6B22  35 20 20 20      
 6B26  20 20 20 20      
 6B2A  20 20 20 20      
 6B2E  24          
 6B2F  8D12         	DW	I74138P
 6B31  B9B2         	DW	I74138T
                ;74412
 6B33  37 34 34 31      	DB	'74412      $'
 6B37  32 20 20 20      
 6B3B  20 20 20 20      
 6B3F  20 20 20 20      
 6B43  24          
 6B44  98A8         	DW	I74412P
 6B46  CC9C         	DW	I74412T
                ;74414
 6B48  37 34 34 31      	DB	'74414      $'
 6B4C  34 20 20 20      
 6B50  20 20 20 20      
 6B54  20 20 20 20      
 6B58  24          
 6B59  98C8         	DW	I74414P
 6B5B  CCDB         	DW	I74414T
                ;74416
 6B5D  37 34 34 31      	DB	'74416      $'
 6B61  36 20 20 20      
 6B65  20 20 20 20      
 6B69  20 20 20 20      
 6B6D  24          
 6B6E  98E9         	DW	I74416P
 6B70  CDA8         	DW	I74416T
                ;74426
 6B72  37 34 34 32      	DB	'74426      $'
 6B76  36 20 20 20      
 6B7A  20 20 20 20      
 6B7E  20 20 20 20      
 6B82  24          
 6B83  990C         	DW	I74426P
 6B85  CDBF         	DW	I74426T
                ;74440
 6B87  37 34 34 34      	DB	'74440     .$'
 6B8B  30 20 20 20      
 6B8F  20 20 20 20      
 6B93  20 20 20 2E      
 6B97  24          
 6B98  9937         	DW	I74440P
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-85


 6B9A  CDE6         	DW	I74442T
                ;74441
 6B9C  37 34 34 34      	DB	'74441     .$'
 6BA0  31 20 20 20      
 6BA4  20 20 20 20      
 6BA8  20 20 20 2E      
 6BAC  24          
 6BAD  9951         	DW	I74441P
 6BAF  CEAB         	DW	I74443T
                ;74442
 6BB1  37 34 34 34      	DB	'74442      $'
 6BB5  32 20 20 20      
 6BB9  20 20 20 20      
 6BBD  20 20 20 20      
 6BC1  24          
 6BC2  9973         	DW	I74442P
 6BC4  CDE6         	DW	I74442T
                ;74443
 6BC6  37 34 34 34      	DB	'74443      $'
 6BCA  33 20 20 20      
 6BCE  20 20 20 20      
 6BD2  20 20 20 20      
 6BD6  24          
 6BD7  998D         	DW	I74443P
 6BD9  CEAB         	DW	I74443T
                ;74444
 6BDB  37 34 34 34      	DB	'74444      $'
 6BDF  34 20 20 20      
 6BE3  20 20 20 20      
 6BE7  20 20 20 20      
 6BEB  24          
 6BEC  99AF         	DW	I74444P
 6BEE  CEEA         	DW	I74444T
                ;74448
 6BF0  37 34 34 34      	DB	'74448     .$'
 6BF4  38 20 20 20      
 6BF8  20 20 20 20      
 6BFC  20 20 20 2E      
 6C00  24          
 6C01  99DB         	DW	I74448P
 6C03  CEEA         	DW	I74444T
                ;74461
 6C05  37 34 34 36      	DB	'74461      $'
 6C09  31 20 20 20      
 6C0D  20 20 20 20      
 6C11  20 20 20 20      
 6C15  24          
 6C16  9A07         	DW	I74461P
 6C18  CF73         	DW	I74461T
                ;74482
 6C1A  37 34 34 38      	DB	'74482      $'
 6C1E  32 20 20 20      
 6C22  20 20 20 20      
 6C26  20 20 20 20      
 6C2A  24          
 6C2B  9A23         	DW	I74482P
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-86


 6C2D  D0AF         	DW	I74482T
                ;74483
 6C2F  37 34 34 38      	DB	'74483      $'
 6C33  33 20 20 20      
 6C37  20 20 20 20      
 6C3B  20 20 20 20      
 6C3F  24          
 6C40  9A42         	DW	I74483P
 6C42  D0CE         	DW	I74483T
                ;74486
 6C44  37 34 34 38      	DB	'74486      $'
 6C48  36 20 20 20      
 6C4C  20 20 20 20      
 6C50  20 20 20 20      
 6C54  24          
 6C55  938D         	DW	I74245P
 6C57  D0ED         	DW	I74486T
                ;74487
 6C59  37 34 34 38      	DB	'74487      $'
 6C5D  37 20 20 20      
 6C61  20 20 20 20      
 6C65  20 20 20 20      
 6C69  24          
 6C6A  9A69         	DW	I74487P
 6C6C  D110         	DW	I74487T
 6C6E             I74400K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74500 - 74599
                ;		 1234567890123456
 6C6E             I74500:
                ;74518
 6C6E  37 34 35 31      	DB	'74518     nt$'
 6C72  38 20 20 20      
 6C76  20 20 20 20      
 6C7A  20 20 6E 74      
 6C7E  24          
 6C7F  9A93         	DW	I74518P
 6C81  D133         	DW	I74518T
                ;74520
 6C83  37 34 35 32      	DB	'74520     .$'
 6C87  30 20 20 20      
 6C8B  20 20 20 20      
 6C8F  20 20 20 2E      
 6C93  24          
 6C94  9AB5         	DW	I74520P
 6C96  D153         	DW	I74521T
                ;74521
 6C98  37 34 35 32      	DB	'74521      $'
 6C9C  31 20 20 20      
 6CA0  20 20 20 20      
 6CA4  20 20 20 20      
 6CA8  24          
 6CA9  9AB5         	DW	I74520P
 6CAB  D153         	DW	I74521T
                ;74533
                ;	DB	'74533    IR40$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-87


                ;	DW	I74533P
                ;	DW	I74533T
                ;74534
 6CAD  37 34 35 33      	DB	'74534    IR41$'
 6CB1  34 20 20 20      
 6CB5  20 20 20 20      
 6CB9  49 52 34 31      
 6CBD  24          
 6CBE  9ADF         	DW	I74534P
 6CC0  D172         	DW	I74534T
                ;74540
 6CC2  37 34 35 34      	DB	'74540    AP12$'
 6CC6  30 20 20 20      
 6CCA  20 20 20 20      
 6CCE  41 50 31 32      
 6CD2  24          
 6CD3  9B07         	DW	I74540P
 6CD5  D195         	DW	I74540T
                ;74541
 6CD7  37 34 35 34      	DB	'74541    AP13$'
 6CDB  31 20 20 20      
 6CDF  20 20 20 20      
 6CE3  41 50 31 33      
 6CE7  24          
 6CE8  9B29         	DW	I74541P
 6CEA  D1B7         	DW	I74541T
                ;74563
 6CEC  37 34 35 36      	DB	'74563      $'
 6CF0  33 20 20 20      
 6CF4  20 20 20 20      
 6CF8  20 20 20 20      
 6CFC  24          
 6CFD  9B43         	DW	I74563P
 6CFF  D1C8         	DW	I74563T
                ;74564
 6D01  37 34 35 36      	DB	'74564      $'
 6D05  34 20 20 20      
 6D09  20 20 20 20      
 6D0D  20 20 20 20      
 6D11  24          
 6D12  9ADF         	DW	I74534P
 6D14  D1F0         	DW	I74564T
                ;74571
 6D16  37 34 35 37      	DB	'74571      $'
 6D1A  31 20 20 20      
 6D1E  20 20 20 20      
 6D22  20 20 20 20      
 6D26  24          
 6D27  9B6A         	DW	I74571P
 6D29  D20C         	DW	I74571T
                ;74573
 6D2B  37 34 35 37      	DB	'74573    IR33$'
 6D2F  33 20 20 20      
 6D33  20 20 20 20      
 6D37  49 52 33 33      
 6D3B  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-88


 6D3C  9776         	DW	I74373P
 6D3E  D237         	DW	I74573T
                ;74574
 6D40  37 34 35 37      	DB	'74574    IR37$'
 6D44  34 20 20 20      
 6D48  20 20 20 20      
 6D4C  49 52 33 37      
 6D50  24          
 6D51  9795         	DW	I74374P
 6D53  D25F         	DW	I74574T
                ;74576
 6D55  37 34 35 37      	DB	'74576      $'
 6D59  36 20 20 20      
 6D5D  20 20 20 20      
 6D61  20 20 20 20      
 6D65  24          
 6D66  9ADF         	DW	I74534P
 6D68  D1F0         	DW	I74564T
                ;74580
 6D6A  37 34 35 38      	DB	'74580      $'
 6D6E  30 20 20 20      
 6D72  20 20 20 20      
 6D76  20 20 20 20      
 6D7A  24          
 6D7B  9B43         	DW	I74563P
 6D7D  D1C8         	DW	I74563T
                ;74595
 6D7F  37 34 35 39      	DB	'74595      $'
 6D83  35 20 20 20      
 6D87  20 20 20 20      
 6D8B  20 20 20 20      
 6D8F  24          
 6D90  9B7E         	DW	I74595P
 6D92  D27B         	DW	I74595T
                ;74596
 6D94  37 34 35 39      	DB	'74596     .$'
 6D98  36 20 20 20      
 6D9C  20 20 20 20      
 6DA0  20 20 20 2E      
 6DA4  24          
 6DA5  9BC3         	DW	I74596P
 6DA7  D27B         	DW	I74595T
 6DA9             I74500K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74600 - 74699
                ;		 1234567890123456
 6DA9             I74600:
                ;74638
 6DA9  37 34 36 33      	DB	'74638     .$'
 6DAD  38 20 20 20      
 6DB1  20 20 20 20      
 6DB5  20 20 20 2E      
 6DB9  24          
 6DBA  9C08         	DW	I74638P
 6DBC  D2E3         	DW	I74640T
                ;74639
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-89


 6DBE  37 34 36 33      	DB	'74639      $'
 6DC2  39 20 20 20      
 6DC6  20 20 20 20      
 6DCA  20 20 20 20      
 6DCE  24          
 6DCF  9C35         	DW	I74639P
 6DD1  C5D0         	DW	I74245T
                ;74640
 6DD3  37 34 36 34      	DB	'74640    AP9$'
 6DD7  30 20 20 20      
 6DDB  20 20 20 20      
 6DDF  20 41 50 39      
 6DE3  24          
 6DE4  9C5A         	DW	I74640P
 6DE6  D2E3         	DW	I74640T
                ;74641
 6DE8  37 34 36 34      	DB	'74641    AP7$'
 6DEC  31 20 20 20      
 6DF0  20 20 20 20      
 6DF4  20 41 50 37      
 6DF8  24          
 6DF9  9C84         	DW	I74641P
 6DFB  C5D0         	DW	I74245T
                ;74642
 6DFD  37 34 36 34      	DB	'74642      $'
 6E01  32 20 20 20      
 6E05  20 20 20 20      
 6E09  20 20 20 20      
 6E0D  24          
 6E0E  9CA6         	DW	I74642P
 6E10  D2E3         	DW	I74640T
                ;74643
 6E12  37 34 36 34      	DB	'74643    AP16$'
 6E16  33 20 20 20      
 6E1A  20 20 20 20      
 6E1E  41 50 31 36      
 6E22  24          
 6E23  9CD0         	DW	I74643P
 6E25  D362         	DW	I74643T
                ;74644
 6E27  37 34 36 34      	DB	'74644      $'
 6E2B  34 20 20 20      
 6E2F  20 20 20 20      
 6E33  20 20 20 20      
 6E37  24          
 6E38  9D05         	DW	I74644P
 6E3A  D362         	DW	I74643T
                ;74645
 6E3C  37 34 36 34      	DB	'74645    AP8$'
 6E40  35 20 20 20      
 6E44  20 20 20 20      
 6E48  20 41 50 38      
 6E4C  24          
 6E4D  938D         	DW	I74245P
 6E4F  C5D0         	DW	I74245T
                ;74646
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-90


 6E51  37 34 36 34      	DB	'74646    VA1$'
 6E55  36 20 20 20      
 6E59  20 20 20 20      
 6E5D  20 56 41 31      
 6E61  24          
 6E62  9D39         	DW	I74646P
 6E64  D369         	DW	I74646T
                ;74647
 6E66  37 34 36 34      	DB	'74647      $'
 6E6A  37 20 20 20      
 6E6E  20 20 20 20      
 6E72  20 20 20 20      
 6E76  24          
 6E77  9D64         	DW	I74647P
 6E79  D369         	DW	I74646T
                ;74648
 6E7B  37 34 36 34      	DB	'74648   VA2 nt$'
 6E7F  38 20 20 20      
 6E83  20 20 56 41      
 6E87  32 20 6E 74      
 6E8B  24          
 6E8C  9D8F         	DW	I74648P
 6E8E  D3B8         	DW	I74648T
                ;74649
 6E90  37 34 36 34      	DB	'74649     nt$'
 6E94  39 20 20 20      
 6E98  20 20 20 20      
 6E9C  20 20 6E 74      
 6EA0  24          
 6EA1  9DC2         	DW	I74649P
 6EA3  D3B8         	DW	I74648T
                ;74651
 6EA5  37 34 36 35      	DB	'74651    AP17$'
 6EA9  31 20 20 20      
 6EAD  20 20 20 20      
 6EB1  41 50 31 37      
 6EB5  24          
 6EB6  9DF5         	DW	I74651P
 6EB8  D44E         	DW	I74653T
                ;74652
 6EBA  37 34 36 35      	DB	'74652    AP24$'
 6EBE  32 20 20 20      
 6EC2  20 20 20 20      
 6EC6  41 50 32 34      
 6ECA  24          
 6ECB  9E26         	DW	I74652P
 6ECD  D407         	DW	I74652T
                ;74653
 6ECF  37 34 36 35      	DB	'74653      $'
 6ED3  33 20 20 20      
 6ED7  20 20 20 20      
 6EDB  20 20 20 20      
 6EDF  24          
 6EE0  9E4F         	DW	I74653P
 6EE2  D44E         	DW	I74653T
                ;74654
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-91


 6EE4  37 34 36 35      	DB	'74654      $'
 6EE8  34 20 20 20      
 6EEC  20 20 20 20      
 6EF0  20 20 20 20      
 6EF4  24          
 6EF5  9E83         	DW	I74654P
 6EF7  D407         	DW	I74652T
                ;74668
 6EF9  37 34 36 36      	DB	'74668      $'
 6EFD  38 20 20 20      
 6F01  20 20 20 20      
 6F05  20 20 20 20      
 6F09  24          
 6F0A  9041         	DW	I74168P
 6F0C  BE20         	DW	I74168T
                ;74669
 6F0E  37 34 36 36      	DB	'74669      $'
 6F12  39 20 20 20      
 6F16  20 20 20 20      
 6F1A  20 20 20 20      
 6F1E  24          
 6F1F  9067         	DW	I74169P
 6F21  BE85         	DW	I74169T
                ;74670
 6F23  37 34 36 37      	DB	'74670    IR26$'
 6F27  30 20 20 20      
 6F2B  20 20 20 20      
 6F2F  49 52 32 36      
 6F33  24          
 6F34  9EAF         	DW	I74670P
 6F36  BF28         	DW	I74170T
                ;74673
 6F38  37 34 36 37      	DB	'74673     #$'
 6F3C  33 20 20 20      
 6F40  20 20 20 20      
 6F44  20 20 20 23      
 6F48  24          
 6F49  9EC7         	DW	I74673P
 6F4B  D495         	DW	I74673T
                ;74674
 6F4D  37 34 36 37      	DB	'74674     #$'
 6F51  34 20 20 20      
 6F55  20 20 20 20      
 6F59  20 20 20 23      
 6F5D  24          
 6F5E  9EF7         	DW	I74674P
 6F60  D496         	DW	I74674T
                ;74688
 6F62  37 34 36 38      	DB	'74688      $'
 6F66  38 20 20 20      
 6F6A  20 20 20 20      
 6F6E  20 20 20 20      
 6F72  24          
 6F73  9AB5         	DW	I74520P
 6F75  D153         	DW	I74521T
                ;74690
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-92


 6F77  37 34 36 39      	DB	'74690      $'
 6F7B  30 20 20 20      
 6F7F  20 20 20 20      
 6F83  20 20 20 20      
 6F87  24          
 6F88  9F21         	DW	I74690P
 6F8A  D497         	DW	I74690T
                ;74691
 6F8C  37 34 36 39      	DB	'74691      $'
 6F90  31 20 20 20      
 6F94  20 20 20 20      
 6F98  20 20 20 20      
 6F9C  24          
 6F9D  9F57         	DW	I74691P
 6F9F  D4B8         	DW	I74691T
                ;74692
 6FA1  37 34 36 39      	DB	'74692      $'
 6FA5  32 20 20 20      
 6FA9  20 20 20 20      
 6FAD  20 20 20 20      
 6FB1  24          
 6FB2  9F8D         	DW	I74692P
 6FB4  D4E5         	DW	I74692T
                ;74693
 6FB6  37 34 36 39      	DB	'74693      $'
 6FBA  33 20 20 20      
 6FBE  20 20 20 20      
 6FC2  20 20 20 20      
 6FC6  24          
 6FC7  9FCA         	DW	I74693P
 6FC9  D4EE         	DW	I74693T
                ;74696
 6FCB  37 34 36 39      	DB	'74696      $'
 6FCF  36 20 20 20      
 6FD3  20 20 20 20      
 6FD7  20 20 20 20      
 6FDB  24          
 6FDC  A007         	DW	I74696P
 6FDE  D56A         	DW	I74696T
                ;74697
 6FE0  37 34 36 39      	DB	'74697      $'
 6FE4  37 20 20 20      
 6FE8  20 20 20 20      
 6FEC  20 20 20 20      
 6FF0  24          
 6FF1  A043         	DW	I74697P
 6FF3  D5A6         	DW	I74697T
                ;74698
 6FF5  37 34 36 39      	DB	'74698      $'
 6FF9  38 20 20 20      
 6FFD  20 20 20 20      
 7001  20 20 20 20      
 7005  24          
 7006  A07F         	DW	I74698P
 7008  D5DC         	DW	I74698T
                ;74699
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-93


 700A  37 34 36 39      	DB	'74699      $'
 700E  39 20 20 20      
 7012  20 20 20 20      
 7016  20 20 20 20      
 701A  24          
 701B  A0C6         	DW	I74699P
 701D  D5EE         	DW	I74699T
 701F             I74600K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 74700 - 74...
                ;		 1234567890123456
 701F             I74700:
                ;74794
 701F  37 34 37 39      	DB	'74794      $'
 7023  34 20 20 20      
 7027  20 20 20 20      
 702B  20 20 20 20      
 702F  24          
 7030  A10D         	DW	I74794P
 7032  D6D0         	DW	I74794T
                ;74821
 7034  37 34 38 32      	DB	'74821      $'
 7038  31 20 20 20      
 703C  20 20 20 20      
 7040  20 20 20 20      
 7044  24          
 7045  A12D         	DW	I74821P
 7047  D6FB         	DW	I74821T
                ;74827
 7049  37 34 38 32      	DB	'74827      $'
 704D  37 20 20 20      
 7051  20 20 20 20      
 7055  20 20 20 20      
 7059  24          
 705A  A14F         	DW	I74827P
 705C  D717         	DW	I74827T
                ;74828
 705E  37 34 38 32      	DB	'74828     NT$'
 7062  38 20 20 20      
 7066  20 20 20 20      
 706A  20 20 4E 54      
 706E  24          
 706F  A16A         	DW	I74828P
 7071  D733         	DW	I74828T
                ;74841
 7073  37 34 38 34      	DB	'74841      $'
 7077  31 20 20 20      
 707B  20 20 20 20      
 707F  20 20 20 20      
 7083  24          
 7084  A18D         	DW	I74841P
 7086  D74F         	DW	I74841T
                ;74848
 7088  37 34 38 34      	DB	'74848      $'
 708C  38 20 20 20      
 7090  20 20 20 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-94


 7094  20 20 20 20      
 7098  24          
 7099  964F         	DW	I74348P
 709B  BAB1         	DW	I74148T
                ;74873
 709D  37 34 38 37      	DB	'74873    IR34$'
 70A1  33 20 20 20      
 70A5  20 20 20 20      
 70A9  49 52 33 34      
 70AD  24          
 70AE  A1B0         	DW	I74873P
 70B0  D778         	DW	I74873T
                ;74874
 70B2  37 34 38 37      	DB	'74874    IR38$'
 70B6  34 20 20 20      
 70BA  20 20 20 20      
 70BE  49 52 33 38      
 70C2  24          
 70C3  A1D9         	DW	I74874P
 70C5  D797         	DW	I74874T
                ;741004
 70C7  37 34 31 30      	DB	'741004    LN8$'
 70CB  30 34 20 20      
 70CF  20 20 20 20      
 70D3  20 4C 4E 38      
 70D7  24          
 70D8  A1F6         	DW	I71004P
 70DA  AB3B         	DW	I7404T
                ;741005
 70DC  37 34 31 30      	DB	'741005   LN10$'
 70E0  30 35 20 20      
 70E4  20 20 20 20      
 70E8  4C 4E 31 30      
 70EC  24          
 70ED  A20C         	DW	I71005P
 70EF  AB3B         	DW	I7404T
                ;741245
 70F1  37 34 31 32      	DB	'741245     $'
 70F5  34 35 20 20      
 70F9  20 20 20 20      
 70FD  20 20 20 20      
 7101  24          
 7102  938D         	DW	I74245P
 7104  C5D0         	DW	I74245T
 7106             I74700K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 32XX, 82XX, ....
                ;		 1234567890123456
 7106             I3200:
                ;3205
 7106  33 32 30 35      	DB	'3205, 8205   $'
 710A  2C 20 38 32      
 710E  30 35 20 20      
 7112  20 20 20 20      
 7116  24          
 7117  8D12         	DW	I74138P
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-95


 7119  B9B2         	DW	I74138T
                ;3212
 711B  33 32 31 32      	DB	'3212, 8212 IR12$'
 711F  2C 20 38 32      
 7123  31 32 20 20      
 7127  49 52 31 32      
 712B  24          
 712C  98A8         	DW	I74412P
 712E  CC9C         	DW	I74412T
                ;3214
 7130  33 32 31 34      	DB	'3214, 8214 IK14$'
 7134  2C 20 38 32      
 7138  31 34 20 20      
 713C  49 4B 31 34      
 7140  24          
 7141  98C8         	DW	I74414P
 7143  CCDB         	DW	I74414T
                ;3216
 7145  33 32 31 36      	DB	'3216, 8216 AP16$'
 7149  2C 20 38 32      
 714D  31 36 20 20      
 7151  41 50 31 36      
 7155  24          
 7156  98E9         	DW	I74416P
 7158  CDA8         	DW	I74416T
                ;3226
 715A  33 32 32 36      	DB	'3226, 8226 AP26$'
 715E  2C 20 38 32      
 7162  32 36 20 20      
 7166  41 50 32 36      
 716A  24          
 716B  990C         	DW	I74426P
 716D  CDBF         	DW	I74426T
                ;8243
 716F  38 32 34 33      	DB	'8243      $'
 7173  20 20 20 20      
 7177  20 20 20 20      
 717B  20 20 20 20      
 717F  24          
 7180  A2D1         	DW	I8243P
 7182  D7B1         	DW	I8243T
                ;8282
 7184  38 32 38 32      	DB	'8282      $'
 7188  20 20 20 20      
 718C  20 20 20 20      
 7190  20 20 20 20      
 7194  24          
 7195  9A23         	DW	I74482P
 7197  D0AF         	DW	I74482T
                ;8283
 7199  38 32 38 33      	DB	'8283      $'
 719D  20 20 20 20      
 71A1  20 20 20 20      
 71A5  20 20 20 20      
 71A9  24          
 71AA  9A42         	DW	I74483P
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-96


 71AC  D0CE         	DW	I74483T
                ;8286
 71AE  38 32 38 36      	DB	'8286      $'
 71B2  20 20 20 20      
 71B6  20 20 20 20      
 71BA  20 20 20 20      
 71BE  24          
 71BF  938D         	DW	I74245P
 71C1  D0ED         	DW	I74486T
                ;8287
 71C3  38 32 38 37      	DB	'8287      $'
 71C7  20 20 20 20      
 71CB  20 20 20 20      
 71CF  20 20 20 20      
 71D3  24          
 71D4  9A69         	DW	I74487P
 71D6  D110         	DW	I74487T
 71D8             I3200K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY DDR 7seg. dekod.
                ;		 1234567890123456
 71D8             IDDR:
                ;D146
 71D8  44 31 34 36      	DB	'D146D/E146D   $'
 71DC  44 2F 45 31      
 71E0  34 36 44 20      
 71E4  20 20 20 20      
 71E8  24          
 71E9  87B5         	DW	I7446P
 71EB  AE47         	DW	ID146T
                ;D147
 71ED  44 31 34 37      	DB	'D147D/E147D   $'
 71F1  44 2F 45 31      
 71F5  34 37 44 20      
 71F9  20 20 20 20      
 71FD  24          
 71FE  87D1         	DW	I7447P
 7200  AE47         	DW	ID146T
                ;D345
 7202  44 33 34 35      	DB	'D345D/E345D   $'
 7206  44 2F 45 33      
 720A  34 35 44 20      
 720E  20 20 20 20      
 7212  24          
 7213  A226         	DW	ID345P
 7215  AF1B         	DW	ID345T
                ;D346
 7217  44 33 34 36      	DB	'D346D/E346D NT R$'
 721B  44 2F 45 33      
 721F  34 36 44 20      
 7223  4E 54 20 52      
 7227  24          
 7228  A242         	DW	ID346P
 722A  AF1B         	DW	ID345T
                ;D347
 722C  44 33 34 37      	DB	'D347D/E347D   $'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-97


 7230  44 2F 45 33      
 7234  34 37 44 20      
 7238  20 20 20 20      
 723C  24          
 723D  A274         	DW	ID347P
 723F  AF38         	DW	ID347T
                ;D348
 7241  44 33 34 38      	DB	'D348D/E348D NT R$'
 7245  44 2F 45 33      
 7249  34 38 44 20      
 724D  4E 54 20 52      
 7251  24          
 7252  A297         	DW	ID348P
 7254  AF38         	DW	ID347T
 7256             IDDRK:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 4000 - 4099
                ;		 1234567890123456
 7256             I4000:
                ;4000
 7256  34 30 30 30      	DB	'4000     LP4$'
 725A  20 20 20 20      
 725E  20 20 20 20      
 7262  20 4C 50 34      
 7266  24          
 7267  A2F9         	DW	I4000P
 7269  D8EA         	DW	I4000T
                ;4001
 726B  34 30 30 31      	DB	'4001     LE5$'
 726F  20 20 20 20      
 7273  20 20 20 20      
 7277  20 4C 45 35      
 727B  24          
 727C  A30D         	DW	I4001P
 727E  D90B         	DW	I4001T
                ;4002
 7280  34 30 30 32      	DB	'4002     LE6$'
 7284  20 20 20 20      
 7288  20 20 20 20      
 728C  20 4C 45 36      
 7290  24          
 7291  A317         	DW	I4002P
 7293  D91D         	DW	I4002T
                ;4011
 7295  34 30 31 31      	DB	'4011     LA7$'
 7299  20 20 20 20      
 729D  20 20 20 20      
 72A1  20 4C 41 37      
 72A5  24          
 72A6  A321         	DW	I4011P
 72A8  D944         	DW	I4011T
                ;4012
 72AA  34 30 31 32      	DB	'4012     LA8$'
 72AE  20 20 20 20      
 72B2  20 20 20 20      
 72B6  20 4C 41 38      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-98


 72BA  24          
 72BB  A32C         	DW	I4012P
 72BD  D956         	DW	I4012T
                ;4013
 72BF  34 30 31 33      	DB	'4013     TM2$'
 72C3  20 20 20 20      
 72C7  20 20 20 20      
 72CB  20 54 4D 32      
 72CF  24          
 72D0  A337         	DW	I4013P
 72D2  D97D         	DW	I4013T
                ;4015
 72D4  34 30 31 35      	DB	'4015     IR2$'
 72D8  20 20 20 20      
 72DC  20 20 20 20      
 72E0  20 49 52 32      
 72E4  24          
 72E5  A348         	DW	I4015P
 72E7  D998         	DW	I4015T
                ;4017
 72E9  34 30 31 37      	DB	'4017     IE8$'
 72ED  20 20 20 20      
 72F1  20 20 20 20      
 72F5  20 49 45 38      
 72F9  24          
 72FA  A37E         	DW	I4017P
 72FC  D9C5         	DW	I4017T
                ;4020
 72FE  34 30 32 30      	DB	'4020    IE16$'
 7302  20 20 20 20      
 7306  20 20 20 20      
 730A  49 45 31 36      
 730E  24          
 730F  A39B         	DW	I4020P
 7311  DA33         	DW	I4020T
                ;4021
 7313  34 30 32 31      	DB	'4021      $'
 7317  20 20 20 20      
 731B  20 20 20 20      
 731F  20 20 20 20      
 7323  24          
 7324  A3BA         	DW	I4021P
 7326  DB48         	DW	I4021T
                ;4023
 7328  34 30 32 33      	DB	'4023     LA9$'
 732C  20 20 20 20      
 7330  20 20 20 20      
 7334  20 4C 41 39      
 7338  24          
 7339  A3F8         	DW	I4023P
 733B  DB91         	DW	I4023T
                ;4024
 733D  34 30 32 34      	DB	'4024     IE1$'
 7341  20 20 20 20      
 7345  20 20 20 20      
 7349  20 49 45 31      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-99


 734D  24          
 734E  A403         	DW	I4024P
 7350  DBAF         	DW	I4024T
                ;4025
 7352  34 30 32 35      	DB	'4025    LE10$'
 7356  20 20 20 20      
 735A  20 20 20 20      
 735E  4C 45 31 30      
 7362  24          
 7363  A415         	DW	I4025P
 7365  DC81         	DW	I4025T
                ;4027
 7367  34 30 32 37      	DB	'4027     TV1$'
 736B  20 20 20 20      
 736F  20 20 20 20      
 7373  20 54 56 31      
 7377  24          
 7378  A41F         	DW	I4027P
 737A  DC9F         	DW	I4027T
                ;4028
 737C  34 30 32 38      	DB	'4028     ID1$'
 7380  20 20 20 20      
 7384  20 20 20 20      
 7388  20 49 44 31      
 738C  24          
 738D  A432         	DW	I4028P
 738F  DCC6         	DW	I4028T
                ;4029
 7391  34 30 32 39      	DB	'4029    IE14$'
 7395  20 20 20 20      
 7399  20 20 20 20      
 739D  49 45 31 34      
 73A1  24          
 73A2  A448         	DW	I4029P
 73A4  DCFC         	DW	I4029T
                ;4030
 73A6  34 30 33 30      	DB	'4030     LP2$'
 73AA  20 20 20 20      
 73AE  20 20 20 20      
 73B2  20 4C 50 32      
 73B6  24          
 73B7  A469         	DW	I4030P
 73B9  DDDC         	DW	I4030T
                ;4032
 73BB  34 30 33 32      	DB	'4032     IM2$'
 73BF  20 20 20 20      
 73C3  20 20 20 20      
 73C7  20 49 4D 32      
 73CB  24          
 73CC  A475         	DW	I4032P
 73CE  DDEE         	DW	I4032T
                ;4034
 73D0  34 30 33 34      	DB	'4034     IR6$'
 73D4  20 20 20 20      
 73D8  20 20 20 20      
 73DC  20 49 52 36      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-100


 73E0  24          
 73E1  A488         	DW	I4034P
 73E3  DE5E         	DW	I4034T
                ;4035
 73E5  34 30 33 35      	DB	'4035     IR9$'
 73E9  20 20 20 20      
 73ED  20 20 20 20      
 73F1  20 49 52 39      
 73F5  24          
 73F6  A4B4         	DW	I4035P
 73F8  DF68         	DW	I4035T
                ;4040
 73FA  34 30 34 30      	DB	'4040    IE20$'
 73FE  20 20 20 20      
 7402  20 20 20 20      
 7406  49 45 32 30      
 740A  24          
 740B  A4CF         	DW	I4040P
 740D  DFAD         	DW	I4040T
                ;4042
 740F  34 30 34 32      	DB	'4042     TM3$'
 7413  20 20 20 20      
 7417  20 20 20 20      
 741B  20 54 4D 33      
 741F  24          
 7420  A4E2         	DW	I4042P
 7422  E117         	DW	I4042T
                ;4043
 7424  34 30 34 33      	DB	'4043     TR2$'
 7428  20 20 20 20      
 742C  20 20 20 20      
 7430  20 54 52 32      
 7434  24          
 7435  A4F1         	DW	I4043P
 7437  E138         	DW	I4043T
                ;4048
 7439  34 30 34 38      	DB	'4048      $'
 743D  20 20 20 20      
 7441  20 20 20 20      
 7445  20 20 20 20      
 7449  24          
 744A  A507         	DW	I4048P
 744C  E162         	DW	I4048T
                ;4063
 744E  34 30 36 33      	DB	'4063      $'
 7452  20 20 20 20      
 7456  20 20 20 20      
 745A  20 20 20 20      
 745E  24          
 745F  A52A         	DW	I4063P
 7461  B3BF         	DW	I7485T
                ;4068 NAND-AND
 7463  34 30 36 38      	DB	'4068  NAND-AND$'
 7467  20 20 20 20      
 746B  4E 41 4E 44      
 746F  2D 41 4E 44      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-101


 7473  24          
 7474  A53D         	DW	I4068P
 7476  E276         	DW	I4068T
                ;4068 NAND
 7478  34 30 36 38      	DB	'4068    NAND$'
 747C  20 20 20 20      
 7480  20 20 20 20      
 7484  4E 41 4E 44      
 7488  24          
 7489  A549         	DW	I4068PA
 748B  E24F         	DW	I4068TA
                ;4069
 748D  34 30 36 39      	DB	'4069     PU7$'
 7491  20 20 20 20      
 7495  20 20 20 20      
 7499  20 50 55 37      
 749D  24          
 749E  A551         	DW	I4069P
 74A0  AB3B         	DW	I7404T
                ;4070
 74A2  34 30 37 30      	DB	'4070  LP14 LP2$'
 74A6  20 20 20 20      
 74AA  4C 50 31 34      
 74AE  20 4C 50 32      
 74B2  24          
 74B3  A469         	DW	I4030P
 74B5  DDDC         	DW	I4030T
                ;4071
 74B7  34 30 37 31      	DB	'4071      $'
 74BB  20 20 20 20      
 74BF  20 20 20 20      
 74C3  20 20 20 20      
 74C7  24          
 74C8  A55D         	DW	I4071P
 74CA  E29D         	DW	I4071T
                ;4072
 74CC  34 30 37 32      	DB	'4072      $'
 74D0  20 20 20 20      
 74D4  20 20 20 20      
 74D8  20 20 20 20      
 74DC  24          
 74DD  A566         	DW	I4072P
 74DF  E2AF         	DW	I4072T
                ;4073
 74E1  34 30 37 33      	DB	'4073      $'
 74E5  20 20 20 20      
 74E9  20 20 20 20      
 74ED  20 20 20 20      
 74F1  24          
 74F2  A56F         	DW	I4073P
 74F4  E2D6         	DW	I4073T
                ;4075
 74F6  34 30 37 35      	DB	'4075      $'
 74FA  20 20 20 20      
 74FE  20 20 20 20      
 7502  20 20 20 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-102


 7506  24          
 7507  A579         	DW	I4075P
 7509  E2F4         	DW	I4075T
                ;4076
 750B  34 30 37 36      	DB	'4076    IR14$'
 750F  20 20 20 20      
 7513  20 20 20 20      
 7517  49 52 31 34      
 751B  24          
 751C  A582         	DW	I4076P
 751E  E312         	DW	I4076T
                ;4077
 7520  34 30 37 37      	DB	'4077      $'
 7524  20 20 20 20      
 7528  20 20 20 20      
 752C  20 20 20 20      
 7530  24          
 7531  A591         	DW	I4077P
 7533  E33F         	DW	I4077T
                ;4078 NOR-OR
 7535  34 30 37 38      	DB	'4078   NOR-OR$'
 7539  20 20 20 20      
 753D  20 20 4E 4F      
 7541  52 2D 4F 52      
 7545  24          
 7546  A59E         	DW	I4078P
 7548  E35C         	DW	I4078T
                ;4078 NOR
 754A  34 30 37 38      	DB	'4078     NOR$'
 754E  20 20 20 20      
 7552  20 20 20 20      
 7556  20 4E 4F 52      
 755A  24          
 755B  A5A8         	DW	I4078PA
 755D  E351         	DW	I4078TA
                ;4081
 755F  34 30 38 31      	DB	'4081     LI2$'
 7563  20 20 20 20      
 7567  20 20 20 20      
 756B  20 4C 49 32      
 756F  24          
 7570  A5AF         	DW	I4081P
 7572  E383         	DW	I4081T
                ;4082
 7574  34 30 38 32      	DB	'4082      $'
 7578  20 20 20 20      
 757C  20 20 20 20      
 7580  20 20 20 20      
 7584  24          
 7585  A5B9         	DW	I4082P
 7587  E395         	DW	I4082T
                ;4093
 7589  34 30 39 33      	DB	'4093     TL1$'
 758D  20 20 20 20      
 7591  20 20 20 20      
 7595  20 54 4C 31      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-103


 7599  24          
 759A  A5C3         	DW	I4093P
 759C  D944         	DW	I4011T
                ;4094
 759E  34 30 39 34      	DB	'4094     PR1$'
 75A2  20 20 20 20      
 75A6  20 20 20 20      
 75AA  20 50 52 31      
 75AE  24          
 75AF  A5DC         	DW	I4094P
 75B1  E3BC         	DW	I4094T
                ;4095
 75B3  34 30 39 35      	DB	'4095     nt$'
 75B7  20 20 20 20      
 75BB  20 20 20 20      
 75BF  20 20 6E 74      
 75C3  24          
 75C4  A60D         	DW	I4095P
 75C6  E437         	DW	I4095T
                ;4096
 75C8  34 30 39 36      	DB	'4096     nt$'
 75CC  20 20 20 20      
 75D0  20 20 20 20      
 75D4  20 20 6E 74      
 75D8  24          
 75D9  A60D         	DW	I4095P
 75DB  E473         	DW	I4096T
                ;4099
 75DD  34 30 39 39      	DB	'4099      $'
 75E1  20 20 20 20      
 75E5  20 20 20 20      
 75E9  20 20 20 20      
 75ED  24          
 75EE  A61D         	DW	I4099P
 75F0  E4AF         	DW	I4099T
 75F2             I4000K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 4500 - 4599
                ;		 1234567890123456
 75F2             I4500:
                ;4502
 75F2  34 35 30 32      	DB	'4502     LN1$'
 75F6  20 20 20 20      
 75FA  20 20 20 20      
 75FE  20 4C 4E 31      
 7602  24          
 7603  A669         	DW	I4502P
 7605  E57F         	DW	I4502T
                ;4503
 7607  34 35 30 33      	DB	'4503      $'
 760B  20 20 20 20      
 760F  20 20 20 20      
 7613  20 20 20 20      
 7617  24          
 7618  9732         	DW	I74367P
 761A  CAE8         	DW	I74367T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-104


                ;4507
 761C  34 35 30 37      	DB	'4507      $'
 7620  20 20 20 20      
 7624  20 20 20 20      
 7628  20 20 20 20      
 762C  24          
 762D  A469         	DW	I4030P
 762F  DDDC         	DW	I4030T
                ;4511
 7631  34 35 31 31      	DB	'4511      $'
 7635  20 20 20 20      
 7639  20 20 20 20      
 763D  20 20 20 20      
 7641  24          
 7642  A689         	DW	I4511P
 7644  E591         	DW	I4511T
                ;4512
 7646  34 35 31 32      	DB	'4512     KP3$'
 764A  20 20 20 20      
 764E  20 20 20 20      
 7652  20 4B 50 33      
 7656  24          
 7657  A6B0         	DW	I4512P
 7659  E5DD         	DW	I4512T
                ;4515
 765B  34 35 31 35      	DB	'4515      $'
 765F  20 20 20 20      
 7663  20 20 20 20      
 7667  20 20 20 20      
 766B  24          
 766C  A6C7         	DW	I4515P
 766E  E60B         	DW	I4515T
                ;4516
 7670  34 35 31 36      	DB	'4516    IE11$'
 7674  20 20 20 20      
 7678  20 20 20 20      
 767C  49 45 31 31      
 7680  24          
 7681  A6E5         	DW	I4516P
 7683  E666         	DW	I4516T
                ;4518
 7685  34 35 31 38      	DB	'4518      $'
 7689  20 20 20 20      
 768D  20 20 20 20      
 7691  20 20 20 20      
 7695  24          
 7696  A704         	DW	I4518P
 7698  E708         	DW	I4518T
                ;4520
 769A  34 35 32 30      	DB	'4520    IE10$'
 769E  20 20 20 20      
 76A2  20 20 20 20      
 76A6  49 45 31 30      
 76AA  24          
 76AB  A713         	DW	I4520P
 76AD  E757         	DW	I4520T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-105


                ;4531
 76AF  34 35 33 31      	DB	'4531     SA1$'
 76B3  20 20 20 20      
 76B7  20 20 20 20      
 76BB  20 53 41 31      
 76BF  24          
 76C0  A722         	DW	I4531P
 76C2  E781         	DW	I4531T
                ;4532
 76C4  34 35 33 32      	DB	'4532      $'
 76C8  20 20 20 20      
 76CC  20 20 20 20      
 76D0  20 20 20 20      
 76D4  24          
 76D5  A739         	DW	I4532P
 76D7  E799         	DW	I4532T
                ;4543
 76D9  34 35 34 33      	DB	'4543     ID2$'
 76DD  20 20 20 20      
 76E1  20 20 20 20      
 76E5  20 49 44 32      
 76E9  24          
 76EA  A753         	DW	I4543P
 76EC  E7BD         	DW	I4543T
                ;4555
 76EE  34 35 35 35      	DB	'4555     ID6$'
 76F2  20 20 20 20      
 76F6  20 20 20 20      
 76FA  20 49 44 36      
 76FE  24          
 76FF  A77E         	DW	I4555P
 7701  E839         	DW	I4555T
                ;4556
 7703  34 35 35 36      	DB	'4556     ID7$'
 7707  20 20 20 20      
 770B  20 20 20 20      
 770F  20 49 44 37      
 7713  24          
 7714  A794         	DW	I4556P
 7716  E84E         	DW	I4556T
                ;4560
 7718  34 35 36 30      	DB	'4560      $'
 771C  20 20 20 20      
 7720  20 20 20 20      
 7724  20 20 20 20      
 7728  24          
 7729  A7AA         	DW	I4560P
 772B  E863         	DW	I4560T
                ;4581
 772D  34 35 38 31      	DB	'4581     IP3$'
 7731  20 20 20 20      
 7735  20 20 20 20      
 7739  20 49 50 33      
 773D  24          
 773E  A7C3         	DW	I4581P
 7740  C051         	DW	I74181T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-106


                ;4582
 7742  34 35 38 32      	DB	'4582     IP4$'
 7746  20 20 20 20      
 774A  20 20 20 20      
 774E  20 49 50 34      
 7752  24          
 7753  A7CF         	DW	I4582P
 7755  C098         	DW	I74182T
                ;4585
 7757  34 35 38 35      	DB	'4585     IP2$'
 775B  20 20 20 20      
 775F  20 20 20 20      
 7763  20 49 50 32      
 7767  24          
 7768  A52A         	DW	I4063P
 776A  E884         	DW	I4585T
 776C             I4500K:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 4x00 - 4xxx
                ;		 1234567890123456
 776C             I4XXX:
                ;4311
 776C  34 33 31 31      	DB	'4311      $'
 7770  20 20 20 20      
 7774  20 20 20 20      
 7778  20 20 20 20      
 777C  24          
 777D  A643         	DW	I4311P
 777F  E533         	DW	I4311T
                ;40106
 7781  34 30 31 30      	DB	'40106    TL2$'
 7785  36 20 20 20      
 7789  20 20 20 20      
 778D  20 54 4C 32      
 7791  24          
 7792  A7F3         	DW	I40106P
 7794  AB3B         	DW	I7404T
 7796             I4XXXK:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY 75XXX
                ;		 1234567890123456
 7796             I75XXX:
                ;75123
 7796  37 35 31 32      	DB	'75123  559IP4 R$'
 779A  33 20 20 20      
 779E  35 35 39 49      
 77A2  50 34 20 52      
 77A6  24          
 77A7  A864         	DW	I8T23P
 77A9  EA4D         	DW	I8T23T
                ;75124
 77AB  37 35 31 32      	DB	'75124  559IP5/7$'
 77AF  34 20 20 20      
 77B3  35 35 39 49      
 77B7  50 35 2F 37      
 77BB  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-107


 77BC  A890         	DW	I8T24P
 77BE  EA6E         	DW	I8T24T
                ;75160
 77C0  37 35 31 36      	DB	'75160      $'
 77C4  30 20 20 20      
 77C8  20 20 20 20      
 77CC  20 20 20 20      
 77D0  24          
 77D1  A8B2         	DW	I75160P
 77D3  EAA4         	DW	I75160T
                ;75161
 77D5  37 35 31 36      	DB	'75161      $'
 77D9  31 20 20 20      
 77DD  20 20 20 20      
 77E1  20 20 20 20      
 77E5  24          
 77E6  A8DA         	DW	I75161P
 77E8  EB1B         	DW	I75161T
                ;75162 DIL24
 77EA  37 35 31 36      	DB	'75162   DIL24$'
 77EE  32 20 20 20      
 77F2  20 20 20 44      
 77F6  49 4C 32 34      
 77FA  24          
 77FB  A90E         	DW	I75162P
 77FD  EB8B         	DW	I75162T
                ;75162 DIL22
 77FF  37 35 31 36      	DB	'75162  DIL22 R$'
 7803  32 20 20 20      
 7807  20 44 49 4C      
 780B  32 32 20 52      
 780F  24          
 7810  A93F         	DW	I75162R
 7812  EB8B         	DW	I75162T
                ;75163
 7814  37 35 31 36      	DB	'75163      $'
 7818  33 20 20 20      
 781C  20 20 20 20      
 7820  20 20 20 20      
 7824  24          
 7825  A8B2         	DW	I75160P
 7827  EAA4         	DW	I75160T
 7829             I75XXXK:
                ;===============================
                ;SEZNAM SKUPINY OSTATNI IO
                ;		 1234567890123456
 7829             OIO:
                ;MAB1502
 7829  4D 41 42 31      	DB	'MAB1502 MAC1502 $'
 782D  35 30 32 20      
 7831  4D 41 43 31      
 7835  35 30 32 20      
 7839  24          
 783A  A82B         	DW	I1502P
 783C  E8CC         	DW	I1502T
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-108


                ;MAB1504
 783E  4D 41 42 31      	DB	'MAB1504 MAC1504 $'
 7842  35 30 34 20      
 7846  4D 41 43 31      
 784A  35 30 34 20      
 784E  24          
 784F  A847         	DW	I1504P
 7851  E94E         	DW	I1504T
                ;MH8641
 7853  4D 48 2F 44      	DB	'MH/DS8641 559IP3$'
 7857  53 38 36 34      
 785B  31 20 35 35      
 785F  39 49 50 33      
 7863  24          
 7864  A808         	DW	I8641P
 7866  E8A5         	DW	I8641T
                ;AM25S05
 7868  41 4D 32 35      	DB	'AM25S05   IK1$'
 786C  53 30 35 20      
 7870  20 20 20 20      
 7874  20 49 4B 31      
 7878  24          
 7879  A979         	DW	I25S05P
 787B  EB8C         	DW	I25S05T
                ;DS8838
 787D  4D 48 38 36      	DB	'MH8641 DS8838  $'
 7881  34 31 20 44      
 7885  53 38 38 33      
 7889  38 20 20 20      
 788D  24          
 788E  A808         	DW	I8641P
 7890  E8A5         	DW	I8641T
                ;8T23
 7892  38 54 32 33      	DB	'8T23  559IP4 R$'
 7896  20 20 20 20      
 789A  35 35 39 49      
 789E  50 34 20 52      
 78A2  24          
 78A3  A864         	DW	I8T23P
 78A5  EA4D         	DW	I8T23T
                ;8T24
 78A7  38 54 32 34      	DB	'8T24  559IP5/7$'
 78AB  20 20 20 20      
 78AF  35 35 39 49      
 78B3  50 35 2F 37      
 78B7  24          
 78B8  A890         	DW	I8T24P
 78BA  EA6E         	DW	I8T24T
 78BC             OIOK:
                ;===============================
                ;RAZENI DLE CCCP ZNACENI
                
                	IF	RUS
                
 78BC             IRUS:
                ;74121
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-109


 78BC  41 47 20 31      	DB	'AG 1   74121 R$'
 78C0  20 20 20 20      
 78C4  20 37 34 31      
 78C8  32 31 20 52      
 78CC  24          
 78CD  8C2D         	DW	I74121P
 78CF  B7CA         	DW	I74121T
                ;74123
 78D1  41 47 20 33      	DB	'AG 3   74123 R$'
 78D5  20 20 20 20      
 78D9  20 37 34 31      
 78DD  32 33 20 52      
 78E1  24          
 78E2  8C3E         	DW	I74123P
 78E4  B827         	DW	I74123T
                ;74240
 78E6  41 50 20 33      	DB	'AP 3    74240$'
 78EA  20 20 20 20      
 78EE  20 20 20 37      
 78F2  34 32 34 30      
 78F6  24          
 78F7  92E2         	DW	I74240P
 78F9  C4F5         	DW	I74240T
                ;74241
 78FB  41 50 20 34      	DB	'AP 4    74241$'
 78FF  20 20 20 20      
 7903  20 20 20 37      
 7907  34 32 34 31      
 790B  24          
 790C  9307         	DW	I74241P
 790E  C51C         	DW	I74241T
                ;74245
 7910  41 50 20 36      	DB	'AP 6    74245$'
 7914  20 20 20 20      
 7918  20 20 20 37      
 791C  34 32 34 35      
 7920  24          
 7921  938D         	DW	I74245P
 7923  C5D0         	DW	I74245T
                ;74141
 7925  49 44 20 31      	DB	'ID 1    74141$'
 7929  20 20 20 20      
 792D  20 20 20 37      
 7931  34 31 34 31      
 7935  24          
 7936  8D63         	DW	I74141P
 7938  AD61         	DW	I7441T
                ;74154
 793A  49 44 20 33      	DB	'ID 3    74154$'
 793E  20 20 20 20      
 7942  20 20 20 37      
 7946  34 31 35 34      
 794A  24          
 794B  8E6F         	DW	I74154P
 794D  BBDA         	DW	I74154T
                ;74155
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-110


 794F  49 44 20 34      	DB	'ID 4    74155$'
 7953  20 20 20 20      
 7957  20 20 20 37      
 795B  34 31 35 35      
 795F  24          
 7960  8E83         	DW	I74155P
 7962  BC2D         	DW	I74155T
                ;74138
 7964  49 44 20 37      	DB	'ID 7    74138$'
 7968  20 20 20 20      
 796C  20 20 20 37      
 7970  34 31 33 38      
 7974  24          
 7975  8D12         	DW	I74138P
 7977  B9B2         	DW	I74138T
                ;74145
 7979  49 44 31 30      	DB	'ID10    74145$'
 797D  20 20 20 20      
 7981  20 20 20 37      
 7985  34 31 34 35      
 7989  24          
 798A  8DBD         	DW	I74145P
 798C  AD97         	DW	I7442T
                ;74139
 798E  49 44 31 34      	DB	'ID14    74139$'
 7992  20 20 20 20      
 7996  20 20 20 37      
 799A  34 31 33 39      
 799E  24          
 799F  8D2B         	DW	I74139P
 79A1  B9E5         	DW	I74139T
                ;74247
 79A3  49 44 31 38      	DB	'ID18    74247$'
 79A7  20 20 20 20      
 79AB  20 20 20 37      
 79AF  34 32 34 37      
 79B3  24          
 79B4  93AF         	DW	I74247P
 79B6  AE47         	DW	ID146T
                ;7490
 79B8  49 45 20 32      	DB	'IE 2    7490$'
 79BC  20 20 20 20      
 79C0  20 20 20 20      
 79C4  37 34 39 30      
 79C8  24          
 79C9  8A9B         	DW	I7490P
 79CB  B49E         	DW	I7490T
                ;7493
 79CD  49 45 20 35      	DB	'IE 5    7493$'
 79D1  20 20 20 20      
 79D5  20 20 20 20      
 79D9  37 34 39 33      
 79DD  24          
 79DE  8AD8         	DW	I7493P
 79E0  B54D         	DW	I7493T
                ;74192
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-111


 79E2  49 45 20 36      	DB	'IE 6    74192$'
 79E6  20 20 20 20      
 79EA  20 20 20 37      
 79EE  34 31 39 32      
 79F2  24          
 79F3  91B4         	DW	I74192P
 79F5  C319         	DW	I74192T
                ;74193
 79F7  49 45 20 37      	DB	'IE 7    74193$'
 79FB  20 20 20 20      
 79FF  20 20 20 37      
 7A03  34 31 39 33      
 7A07  24          
 7A08  91E7         	DW	I74193P
 7A0A  C360         	DW	I74193T
                ;7497
 7A0C  49 45 20 38      	DB	'IE 8    7497$'
 7A10  20 20 20 20      
 7A14  20 20 20 20      
 7A18  37 34 39 37      
 7A1C  24          
 7A1D  8B66         	DW	I7497P
 7A1F  B5E1         	DW	I7497T
                ;74160
 7A21  49 45 20 39      	DB	'IE 9    74160$'
 7A25  20 20 20 20      
 7A29  20 20 20 37      
 7A2D  34 31 36 30      
 7A31  24          
 7A32  8F01         	DW	I74160P
 7A34  BC78         	DW	I74160T
                ;74161
 7A36  49 45 31 30      	DB	'IE10    74161$'
 7A3A  20 20 20 20      
 7A3E  20 20 20 37      
 7A42  34 31 36 31      
 7A46  24          
 7A47  8F20         	DW	I74161P
 7A49  BC9F         	DW	I74161T
                ;74196
 7A4B  49 45 31 34      	DB	'IE14    74196$'
 7A4F  20 20 20 20      
 7A53  20 20 20 37      
 7A57  34 31 39 36      
 7A5B  24          
 7A5C  90CF         	DW	I74176P
 7A5E  BFCE         	DW	I74176T
                ;74168
 7A60  49 45 31 36      	DB	'IE16    74168$'
 7A64  20 20 20 20      
 7A68  20 20 20 37      
 7A6C  34 31 36 38      
 7A70  24          
 7A71  9041         	DW	I74168P
 7A73  BE20         	DW	I74168T
                ;AM25S05
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-112


 7A75  49 4B 20 31      	DB	'IK 1   AM25S05$'
 7A79  20 20 20 20      
 7A7D  20 41 4D 32      
 7A81  35 53 30 35      
 7A85  24          
 7A86  A979         	DW	I25S05P
 7A88  EB8C         	DW	I25S05T
                ;7483
 7A8A  49 4D 20 33      	DB	'IM 3    7483$'
 7A8E  20 20 20 20      
 7A92  20 20 20 20      
 7A96  37 34 38 33      
 7A9A  24          
 7A9B  8A4A         	DW	I7483P
 7A9D  B39B         	DW	I7483T
                ;74180
 7A9F  49 50 20 32      	DB	'IP 2    74180$'
 7AA3  20 20 20 20      
 7AA7  20 20 20 37      
 7AAB  34 31 38 30      
 7AAF  24          
 7AB0  90FF         	DW	I74180P
 7AB2  C02D         	DW	I74180T
                ;74181
 7AB4  49 50 20 33      	DB	'IP 3    74181$'
 7AB8  20 20 20 20      
 7ABC  20 20 20 37      
 7AC0  34 31 38 31      
 7AC4  24          
 7AC5  912B         	DW	I74181P
 7AC7  C051         	DW	I74181T
                ;74182
 7AC9  49 50 20 34      	DB	'IP 4    74182$'
 7ACD  20 20 20 20      
 7AD1  20 20 20 37      
 7AD5  34 31 38 32      
 7AD9  24          
 7ADA  913A         	DW	I74182P
 7ADC  C098         	DW	I74182T
                ;74280
 7ADE  49 50 20 35      	DB	'IP 5    74280$'
 7AE2  20 20 20 20      
 7AE6  20 20 20 37      
 7AEA  34 32 38 30      
 7AEE  24          
 7AEF  90FF         	DW	I74180P
 7AF1  C846         	DW	I74280T
                ;7495
 7AF3  49 52 20 31      	DB	'IR 1    7495$'
 7AF7  20 20 20 20      
 7AFB  20 20 20 20      
 7AFF  37 34 39 35      
 7B03  24          
 7B04  8AED         	DW	I7495P
 7B06  B590         	DW	I7495T
                ;74164
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-113


 7B08  49 52 20 38      	DB	'IR 8    74164$'
 7B0C  20 20 20 20      
 7B10  20 20 20 37      
 7B14  34 31 36 34      
 7B18  24          
 7B19  8F8B         	DW	I74164P
 7B1B  BD49         	DW	I74164T
                ;74194
 7B1D  49 52 31 31      	DB	'IR11    74194$'
 7B21  20 20 20 20      
 7B25  20 20 20 37      
 7B29  34 31 39 34      
 7B2D  24          
 7B2E  921A         	DW	I74194P
 7B30  C3FF         	DW	I74194T
                ;74198
 7B32  49 52 31 33      	DB	'IR13    74198$'
 7B36  20 20 20 20      
 7B3A  20 20 20 37      
 7B3E  34 31 39 38      
 7B42  24          
 7B43  929C         	DW	I74198P
 7B45  C47E         	DW	I74198T
                ;74173
 7B47  49 52 31 35      	DB	'IR15    74173$'
 7B4B  20 20 20 20      
 7B4F  20 20 20 37      
 7B53  34 31 37 33      
 7B57  24          
 7B58  909F         	DW	I74173P
 7B5A  BF86         	DW	I74173T
                ;74295
 7B5C  49 52 31 36      	DB	'IR16    74295$'
 7B60  20 20 20 20      
 7B64  20 20 20 37      
 7B68  34 32 39 35      
 7B6C  24          
 7B6D  9581         	DW	I74295P
 7B6F  C8E3         	DW	I74295T
                ;74373
 7B71  49 52 32 32      	DB	'IR22    74373$'
 7B75  20 20 20 20      
 7B79  20 20 20 37      
 7B7D  34 33 37 33      
 7B81  24          
 7B82  9776         	DW	I74373P
 7B84  CA93         	DW	I74363T
                ;74374
 7B86  49 52 32 33      	DB	'IR23    74374$'
 7B8A  20 20 20 20      
 7B8E  20 20 20 37      
 7B92  34 33 37 34      
 7B96  24          
 7B97  9795         	DW	I74374P
 7B99  CB12         	DW	I74374T
                ;74170
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-114


 7B9B  49 52 33 32      	DB	'IR32 RP1  74170$'
 7B9F  20 52 50 31      
 7BA3  20 20 20 37      
 7BA7  34 31 37 30      
 7BAB  24          
 7BAC  908D         	DW	I74170P
 7BAE  BF28         	DW	I74170T
                ;74148
 7BB0  49 56 20 31      	DB	'IV 1    74148$'
 7BB4  20 20 20 20      
 7BB8  20 20 20 37      
 7BBC  34 31 34 38      
 7BC0  24          
 7BC1  8DF5         	DW	I74148P
 7BC3  BAB1         	DW	I74148T
                ;74153
 7BC5  4B 50 20 32      	DB	'KP 2    74153$'
 7BC9  20 20 20 20      
 7BCD  20 20 20 37      
 7BD1  34 31 35 33      
 7BD5  24          
 7BD6  8E55         	DW	I74153P
 7BD8  BBB6         	DW	I74153T
                ;74151
 7BDA  4B 50 20 37      	DB	'KP 7    74151$'
 7BDE  20 20 20 20      
 7BE2  20 20 20 37      
 7BE6  34 31 35 31      
 7BEA  24          
 7BEB  8E27         	DW	I74151P
 7BED  BB44         	DW	I74151T
                ;74257
 7BEF  4B 50 31 31      	DB	'KP11    74257$'
 7BF3  20 20 20 20      
 7BF7  20 20 20 37      
 7BFB  34 32 35 37      
 7BFF  24          
 7C00  943D         	DW	I74257P
 7C02  C6AC         	DW	I74257T
                ;74253
 7C04  4B 50 31 32      	DB	'KP12    74253$'
 7C08  20 20 20 20      
 7C0C  20 20 20 37      
 7C10  34 32 35 33      
 7C14  24          
 7C15  9401         	DW	I74253P
 7C17  C65D         	DW	I74253T
                ;74298
 7C19  4B 50 31 33      	DB	'KP13    74298$'
 7C1D  20 20 20 20      
 7C21  20 20 20 37      
 7C25  34 32 39 38      
 7C29  24          
 7C2A  95AD         	DW	I74298P
 7C2C  C911         	DW	I74298T
                ;74258
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-115


 7C2E  4B 50 31 34      	DB	'KP14    74258$'
 7C32  20 20 20 20      
 7C36  20 20 20 37      
 7C3A  34 32 35 38      
 7C3E  24          
 7C3F  9457         	DW	I74258P
 7C41  BC60         	DW	I74158T
                ;74251
 7C43  4B 50 31 35      	DB	'KP15    74251$'
 7C47  20 20 20 20      
 7C4B  20 20 20 37      
 7C4F  34 32 35 31      
 7C53  24          
 7C54  93E8         	DW	I74251P
 7C56  C64F         	DW	I74251T
                ;7420
 7C58  4C 41 20 31      	DB	'LA 1 LB1  7420$'
 7C5C  20 4C 42 31      
 7C60  20 20 20 20      
 7C64  37 34 32 30      
 7C68  24          
 7C69  85C9         	DW	I7420P
 7C6B  ABA1         	DW	I7413T
                ;7430
 7C6D  4C 41 20 32      	DB	'LA 2 LB2  7430$'
 7C71  20 4C 42 32      
 7C75  20 20 20 20      
 7C79  37 34 33 30      
 7C7D  24          
 7C7E  867B         	DW	I7430P
 7C80  ACEC         	DW	I7430T
                ;7400:
 7C82  4C 41 20 33      	DB	'LA 3 LB3  7400$'
 7C86  20 4C 42 33      
 7C8A  20 20 20 20      
 7C8E  37 34 30 30      
 7C92  24          
 7C93  844D         	DW	I7400P
 7C95  AB05         	DW	I7400T
                ;7410
 7C97  4C 41 20 34      	DB	'LA 4 LB4  7410$'
 7C9B  20 4C 42 34      
 7C9F  20 20 20 20      
 7CA3  37 34 31 30      
 7CA7  24          
 7CA8  84EE         	DW	I7410P
 7CAA  AB65         	DW	I7410T
                ;7440
 7CAC  4C 41 20 36      	DB	'LA 6 LB6  7440$'
 7CB0  20 4C 42 36      
 7CB4  20 20 20 20      
 7CB8  37 34 34 30      
 7CBC  24          
 7CBD  8722         	DW	I7440P
 7CBF  ABA1         	DW	I7413T
                ;7422
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-116


 7CC1  4C 41 20 37      	DB	'LA 7 LB7  7422$'
 7CC5  20 4C 42 37      
 7CC9  20 20 20 20      
 7CCD  37 34 32 32      
 7CD1  24          
 7CD2  85E4         	DW	I7422P
 7CD4  ABA1         	DW	I7413T
                ;7401
 7CD6  4C 41 20 38      	DB	'LA 8 LB0  7401$'
 7CDA  20 4C 42 30      
 7CDE  20 20 20 20      
 7CE2  37 34 30 31      
 7CE6  24          
 7CE7  845B         	DW	I7401P
 7CE9  AB17         	DW	I7401T
                ;7403
 7CEB  4C 41 20 39      	DB	'LA 9    7403$'
 7CEF  20 20 20 20      
 7CF3  20 20 20 20      
 7CF7  37 34 30 33      
 7CFB  24          
 7CFC  845B         	DW	I7401P
 7CFE  AB05         	DW	I7400T
                ;7412
 7D00  4C 41 31 30      	DB	'LA10    7412$'
 7D04  20 20 20 20      
 7D08  20 20 20 20      
 7D0C  37 34 31 32      
 7D10  24          
 7D11  8509         	DW	I7412P
 7D13  AB65         	DW	I7410T
                ;7437
 7D15  4C 41 31 32      	DB	'LA12    7437$'
 7D19  20 20 20 20      
 7D1D  20 20 20 20      
 7D21  37 34 33 37      
 7D25  24          
 7D26  86F8         	DW	I7437P
 7D28  AB05         	DW	I7400T
                ;7438
 7D2A  4C 41 31 33      	DB	'LA13    7438$'
 7D2E  20 20 20 20      
 7D32  20 20 20 20      
 7D36  37 34 33 38      
 7D3A  24          
 7D3B  870D         	DW	I7438P
 7D3D  AB05         	DW	I7400T
                ;74140
 7D3F  4C 41 31 36      	DB	'LA16    74140$'
 7D43  20 20 20 20      
 7D47  20 20 20 37      
 7D4B  34 31 34 30      
 7D4F  24          
 7D50  8D45         	DW	I74140P
 7D52  ABA1         	DW	I7420T
                ;7402
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-117


 7D54  4C 45 20 31      	DB	'LE 1    7402$'
 7D58  20 20 20 20      
 7D5C  20 20 20 20      
 7D60  37 34 30 32      
 7D64  24          
 7D65  8469         	DW	I7402P
 7D67  AB29         	DW	I7402T
                ;7423
 7D69  4C 45 20 32      	DB	'LE 2   7423 R$'
 7D6D  20 20 20 20      
 7D71  20 20 37 34      
 7D75  32 33 20 52      
 7D79  24          
 7D7A  85F2         	DW	I7423P
 7D7C  ABEF         	DW	I7423T
                ;7423 + 7460
 7D7E  4C 45 20 32      	DB	'LE 2 + LD 1 23+R$'
 7D82  20 2B 20 4C      
 7D86  44 20 31 20      
 7D8A  32 33 2B 52      
 7D8E  24          
 7D8F  85F2         	DW	I7423P
 7D91  AC1C         	DW	I7423R
                ;7425
 7D93  4C 45 20 33      	DB	'LE 3    7425$'
 7D97  20 20 20 20      
 7D9B  20 20 20 20      
 7D9F  37 34 32 35      
 7DA3  24          
 7DA4  862F         	DW	I7425P
 7DA6  AC8C         	DW	I7425T
                ;7427
 7DA8  4C 45 20 34      	DB	'LE 4    7427$'
 7DAC  20 20 20 20      
 7DB0  20 20 20 20      
 7DB4  37 34 32 37      
 7DB8  24          
 7DB9  865A         	DW	I7427P
 7DBB  ACCE         	DW	I7427T
                ;7408
 7DBD  4C 49 20 31      	DB	'LI 1    7408$'
 7DC1  20 20 20 20      
 7DC5  20 20 20 20      
 7DC9  37 34 30 38      
 7DCD  24          
 7DCE  84D4         	DW	I7408P
 7DD0  AB53         	DW	I7408T
                ;7409
 7DD2  4C 49 20 32      	DB	'LI 2    7409$'
 7DD6  20 20 20 20      
 7DDA  20 20 20 20      
 7DDE  37 34 30 39      
 7DE2  24          
 7DE3  84E1         	DW	I7409P
 7DE5  AB53         	DW	I7408T
                ;7411
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-118


 7DE7  4C 49 20 33      	DB	'LI 3    7411$'
 7DEB  20 20 20 20      
 7DEF  20 20 20 20      
 7DF3  37 34 31 31      
 7DF7  24          
 7DF8  84FC         	DW	I7411P
 7DFA  AB83         	DW	I7411T
                ;7415
 7DFC  4C 49 20 34      	DB	'LI 4    7415$'
 7E00  20 20 20 20      
 7E04  20 20 20 20      
 7E08  37 34 31 35      
 7E0C  24          
 7E0D  8548         	DW	I7415P
 7E0F  AB83         	DW	I7411T
                ;7421
 7E11  4C 49 20 36      	DB	'LI 6    7421$'
 7E15  20 20 20 20      
 7E19  20 20 20 20      
 7E1D  37 34 32 31      
 7E21  24          
 7E22  85D7         	DW	I7421P
 7E24  ABC8         	DW	I7421T
                ;7432
 7E26  4C 4C 20 31      	DB	'LL 1    7432$'
 7E2A  20 20 20 20      
 7E2E  20 20 20 20      
 7E32  37 34 33 32      
 7E36  24          
 7E37  869F         	DW	I7432P
 7E39  AD3D         	DW	I7432T
                ;7404
 7E3B  4C 4E 20 31      	DB	'LN 1    7404$'
 7E3F  20 20 20 20      
 7E43  20 20 20 20      
 7E47  37 34 30 34      
 7E4B  24          
 7E4C  8476         	DW	I7404P
 7E4E  AB3B         	DW	I7404T
                ;7405
 7E50  4C 4E 20 32      	DB	'LN 2    7405$'
 7E54  20 20 20 20      
 7E58  20 20 20 20      
 7E5C  37 34 30 35      
 7E60  24          
 7E61  8487         	DW	I7405P
 7E63  AB3B         	DW	I7404T
                ;7406
 7E65  4C 4E 20 33      	DB	'LN 3    7406$'
 7E69  20 20 20 20      
 7E6D  20 20 20 20      
 7E71  37 34 30 36      
 7E75  24          
 7E76  8498         	DW	I7406P
 7E78  AB3B         	DW	I7404T
                ;7407
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-119


 7E7A  4C 4E 20 34      	DB	'LN 4 LP9  7407$'
 7E7E  20 4C 50 39      
 7E82  20 20 20 20      
 7E86  37 34 30 37      
 7E8A  24          
 7E8B  84BA         	DW	I7407P
 7E8D  AB47         	DW	I7407T
                ;7460 + 7423, 7450, 7453, 7455
 7E8F  4C 50 20 31      	DB	'LP 1+X LD1 7460R$'
 7E93  2B 58 20 4C      
 7E97  44 31 20 37      
 7E9B  34 36 30 52      
 7E9F  24          
 7EA0  8945         	DW	I7460P
 7EA2  B1F3         	DW	I7460T
                ;74366
 7EA4  4C 4E 20 36      	DB	'LN 6    74366$'
 7EA8  20 20 20 20      
 7EAC  20 20 20 37      
 7EB0  34 33 36 36      
 7EB4  24          
 7EB5  9713         	DW	I74366P
 7EB7  CAD3         	DW	I74366T
                ;7486
 7EB9  4C 50 20 35      	DB	'LP 5    7486$'
 7EBD  20 20 20 20      
 7EC1  20 20 20 20      
 7EC5  37 34 38 36      
 7EC9  24          
 7ECA  8A7A         	DW	I7486P
 7ECC  B3E0         	DW	I7486T
                ;74125
 7ECE  4C 50 20 38      	DB	'LP 8    74125$'
 7ED2  20 20 20 20      
 7ED6  20 20 20 37      
 7EDA  34 31 32 35      
 7EDE  24          
 7EDF  8C60         	DW	I74125P
 7EE1  B8EB         	DW	I74125T
                ;74365
 7EE3  4C 50 31 30      	DB	'LP10    74365$'
 7EE7  20 20 20 20      
 7EEB  20 20 20 37      
 7EEF  34 33 36 35      
 7EF3  24          
 7EF4  96FC         	DW	I74365P
 7EF6  CABE         	DW	I74365T
                ;7450
 7EF8  4C 52 20 31      	DB	'LR 1   7450 R$'
 7EFC  20 20 20 20      
 7F00  20 20 37 34      
 7F04  35 30 20 52      
 7F08  24          
 7F09  8822         	DW	I7450P
 7F0B  AF7D         	DW	I7450T
                ;7450 + 7460
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-120


 7F0D  4C 52 20 31      	DB	'LR 1 + LD 1 50+R$'
 7F11  20 2B 20 4C      
 7F15  44 20 31 20      
 7F19  35 30 2B 52      
 7F1D  24          
 7F1E  8822         	DW	I7450P
 7F20  AFAC         	DW	I7450R
                ;7453
 7F22  4C 52 20 33      	DB	'LR 3   7453 R$'
 7F26  20 20 20 20      
 7F2A  20 20 37 34      
 7F2E  35 33 20 52      
 7F32  24          
 7F33  8887         	DW	I7453P
 7F35  B038         	DW	I7453T
                ;7453 + 7460
 7F37  4C 52 20 33      	DB	'LR 3 + LD 1 53+R$'
 7F3B  20 2B 20 4C      
 7F3F  44 20 31 20      
 7F43  35 33 2B 52      
 7F47  24          
 7F48  8887         	DW	I7453P
 7F4A  B080         	DW	I7453R
                ;7455
 7F4C  4C 52 20 34      	DB	'LR 4   7455 R$'
 7F50  20 20 20 20      
 7F54  20 20 37 34      
 7F58  35 35 20 52      
 7F5C  24          
 7F5D  88ED         	DW	I7455P
 7F5F  B130         	DW	I7455T
                ;7455 + 7460
 7F61  4C 52 20 34      	DB	'LR 4 + LD 1 55+R$'
 7F65  20 2B 20 4C      
 7F69  44 20 31 20      
 7F6D  35 35 2B 52      
 7F71  24          
 7F72  88ED         	DW	I7455P
 7F74  B15F         	DW	I7455R
                ;74LS55
 7F76  4C 52 20 34      	DB	'LR 4   74LS55$'
 7F7A  20 20 20 20      
 7F7E  20 20 37 34      
 7F82  4C 53 35 35      
 7F86  24          
 7F87  891B         	DW	I74X55P
 7F89  B190         	DW	I74LS55
                ;7464
 7F8B  4C 52 20 39      	DB	'LR 9    7464$'
 7F8F  20 20 20 20      
 7F93  20 20 20 20      
 7F97  37 34 36 34      
 7F9B  24          
 7F9C  8986         	DW	I7464P
 7F9E  B1F4         	DW	I7464T
                ;7451
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-121


 7FA0  4C 52 31 31      	DB	'LR11    7451$'
 7FA4  20 20 20 20      
 7FA8  20 20 20 20      
 7FAC  37 34 35 31      
 7FB0  24          
 7FB1  8853         	DW	I7451P
 7FB3  AFE1         	DW	I7451T
                ;74LS51
 7FB5  4C 52 31 31      	DB	'LR11   74LS51$'
 7FB9  20 20 20 20      
 7FBD  20 20 37 34      
 7FC1  4C 53 35 31      
 7FC5  24          
 7FC6  886C         	DW	I74X51P
 7FC8  B008         	DW	I74LS51
                ;74184
 7FCA  50 52 20 36      	DB	'PR 6    74184$'
 7FCE  20 20 20 20      
 7FD2  20 20 20 37      
 7FD6  34 31 38 34      
 7FDA  24          
 7FDB  9161         	DW	I74184P
 7FDD  C0D1         	DW	I74184T
                ;74185
 7FDF  50 52 20 37      	DB	'PR 7    74185$'
 7FE3  20 20 20 20      
 7FE7  20 20 20 37      
 7FEB  34 31 38 35      
 7FEF  24          
 7FF0  9178         	DW	I74185P
 7FF2  C13D         	DW	I74185T
                ;7489
 7FF4  52 55 20 32      	DB	'RU 2    7489$'
 7FF8  20 20 20 20      
 7FFC  20 20 20 20      
 8000  37 34 38 39      
 8004  24          
 8005  8A89         	DW	I7489P
 8007  B3F2         	DW	I7489T
                ;7485
 8009  53 50 20 31      	DB	'SP 1    7485$'
 800D  20 20 20 20      
 8011  20 20 20 20      
 8015  37 34 38 35      
 8019  24          
 801A  8A64         	DW	I7485P
 801C  B3BF         	DW	I7485T
                ;7413
 801E  54 4C 20 31      	DB	'TL 1    7413$'
 8022  20 20 20 20      
 8026  20 20 20 20      
 802A  37 34 31 33      
 802E  24          
 802F  8517         	DW	I7413P
 8031  ABA1         	DW	I7413T
                ;7414
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-122


 8033  54 4C 20 32      	DB	'TL 2    7414$'
 8037  20 20 20 20      
 803B  20 20 20 20      
 803F  37 34 31 34      
 8043  24          
 8044  852E         	DW	I7414P
 8046  AB3B         	DW	I7404T
                ;74132
 8048  54 4C 20 33      	DB	'TL 3    74132$'
 804C  20 20 20 20      
 8050  20 20 20 37      
 8054  34 31 33 32      
 8058  24          
 8059  8CB7         	DW	I74132P
 805B  AB05         	DW	I7400T
                ;7474
 805D  54 4D 20 32      	DB	'TM 2 TK2  7474$'
 8061  20 54 4B 32      
 8065  20 20 20 20      
 8069  37 34 37 34      
 806D  24          
 806E  89E4         	DW	I7474P
 8070  B287         	DW	I7474T
                ;7477
 8072  54 4D 20 35      	DB	'TM 5    7477$'
 8076  20 20 20 20      
 807A  20 20 20 20      
 807E  37 34 37 37      
 8082  24          
 8083  8A23         	DW	I7477P
 8085  B2E0         	DW	I7477T
                ;7475
 8087  54 4D 20 37      	DB	'TM 7    7475$'
 808B  20 20 20 20      
 808F  20 20 20 20      
 8093  37 34 37 35      
 8097  24          
 8098  89F8         	DW	I7475P
 809A  B29F         	DW	I7475T
                ;74175
 809C  54 4D 20 38      	DB	'TM 8    74175$'
 80A0  20 20 20 20      
 80A4  20 20 20 37      
 80A8  34 31 37 35      
 80AC  24          
 80AD  90C0         	DW	I74175P
 80AF  BFB9         	DW	I74175T
                ;74174
 80B1  54 4D 20 39      	DB	'TM 9    74174$'
 80B5  20 20 20 20      
 80B9  20 20 20 37      
 80BD  34 31 37 34      
 80C1  24          
 80C2  90B1         	DW	I74174P
 80C4  BFA4         	DW	I74174T
                ;74279
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-123


 80C6  54 52 20 32      	DB	'TR 2    74279$'
 80CA  20 20 20 20      
 80CE  20 20 20 37      
 80D2  34 32 37 39      
 80D6  24          
 80D7  9510         	DW	I74279P
 80D9  C831         	DW	I74279T
                ;7472
 80DB  54 56 20 31      	DB	'TV 1 TK1  7472$'
 80DF  20 54 4B 31      
 80E3  20 20 20 20      
 80E7  37 34 37 32      
 80EB  24          
 80EC  89BC         	DW	I7472P
 80EE  B227         	DW	I7472T
                ;74107
 80F0  54 56 20 36      	DB	'TV 6    74107$'
 80F4  20 20 20 20      
 80F8  20 20 20 37      
 80FC  34 31 30 37      
 8100  24          
 8101  8BA7         	DW	I74107P
 8103  B6B3         	DW	I74107T
                ;74112
 8105  54 56 20 39      	DB	'TV 9    74112$'
 8109  20 20 20 20      
 810D  20 20 20 37      
 8111  34 31 31 32      
 8115  24          
 8116  8BBC         	DW	I74109P
 8118  B739         	DW	I74112T
                ;74114
 811A  54 56 31 31      	DB	'TV11    74114$'
 811E  20 20 20 20      
 8122  20 20 20 37      
 8126  34 31 31 34      
 812A  24          
 812B  8BE7         	DW	I74114P
 812D  B787         	DW	I74114T
 812F             IRUSK:
                
                	ENDIF
                
                ;===============================
                ;VYBER TTL Z PRODUKCE TESLA BEZ RADY ALS
                
                	IF	TESLA
                
 812F             ITESLA:
 812F  37 34 30 30      	DB	'7400   LA3 LB3$'
 8133  20 20 20 20      
 8137  20 4C 41 33      
 813B  20 4C 42 33      
 813F  24          
 8140  844D         	DW	I7400P
 8142  AB05         	DW	I7400T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-124


                ;7403
 8144  37 34 30 33      	DB	'7403     LA9$'
 8148  20 20 20 20      
 814C  20 20 20 20      
 8150  20 4C 41 39      
 8154  24          
 8155  845B         	DW	I7401P
 8157  AB05         	DW	I7400T
                ;7404
 8159  37 34 30 34      	DB	'7404     LN1$'
 815D  20 20 20 20      
 8161  20 20 20 20      
 8165  20 4C 4E 31      
 8169  24          
 816A  8476         	DW	I7404P
 816C  AB3B         	DW	I7404T
                ;7405
 816E  37 34 30 35      	DB	'7405     LN2$'
 8172  20 20 20 20      
 8176  20 20 20 20      
 817A  20 4C 4E 32      
 817E  24          
 817F  8487         	DW	I7405P
 8181  AB3B         	DW	I7404T
                ;7410
 8183  37 34 31 30      	DB	'7410   LA4 LB4$'
 8187  20 20 20 20      
 818B  20 4C 41 34      
 818F  20 4C 42 34      
 8193  24          
 8194  84EE         	DW	I7410P
 8196  AB65         	DW	I7410T
                ;7420
 8198  37 34 32 30      	DB	'7420   LA1 LB1$'
 819C  20 20 20 20      
 81A0  20 4C 41 31      
 81A4  20 4C 42 31      
 81A8  24          
 81A9  85C9         	DW	I7420P
 81AB  ABA1         	DW	I7413T
                ;7430
 81AD  37 34 33 30      	DB	'7430   LA2 LB2$'
 81B1  20 20 20 20      
 81B5  20 4C 41 32      
 81B9  20 4C 42 32      
 81BD  24          
 81BE  867B         	DW	I7430P
 81C0  ACEC         	DW	I7430T
                ;7437
 81C2  37 34 33 37      	DB	'7437    LA12$'
 81C6  20 20 20 20      
 81CA  20 20 20 20      
 81CE  4C 41 31 32      
 81D2  24          
 81D3  86F8         	DW	I7437P
 81D5  AB05         	DW	I7400T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-125


                ;7438
 81D7  37 34 33 38      	DB	'7438    LA13$'
 81DB  20 20 20 20      
 81DF  20 20 20 20      
 81E3  4C 41 31 33      
 81E7  24          
 81E8  870D         	DW	I7438P
 81EA  AB05         	DW	I7400T
                ;7440
 81EC  37 34 34 30      	DB	'7440   LA6 LB6$'
 81F0  20 20 20 20      
 81F4  20 4C 41 36      
 81F8  20 4C 42 36      
 81FC  24          
 81FD  8722         	DW	I7440P
 81FF  ABA1         	DW	I7413T
                ;7442
 8201  37 34 34 32      	DB	'7442     ID6$'
 8205  20 20 20 20      
 8209  20 20 20 20      
 820D  20 49 44 36      
 8211  24          
 8212  874F         	DW	I7442P
 8214  AD97         	DW	I7442T
                ;7450
 8216  37 34 35 30      	DB	'7450    LR1 R$'
 821A  20 20 20 20      
 821E  20 20 20 4C      
 8222  52 31 20 52      
 8226  24          
 8227  8822         	DW	I7450P
 8229  AF7D         	DW	I7450T
                ;7450 + 7460
 822B  37 34 35 30      	DB	'7450 + 7460  R$'
 822F  20 2B 20 37      
 8233  34 36 30 20      
 8237  20 20 20 52      
 823B  24          
 823C  8822         	DW	I7450P
 823E  AFAC         	DW	I7450R
                ;7451
 8240  37 34 35 31      	DB	'7451    LR11$'
 8244  20 20 20 20      
 8248  20 20 20 20      
 824C  4C 52 31 31      
 8250  24          
 8251  8853         	DW	I7451P
 8253  AFE1         	DW	I7451T
                ;7453
 8255  37 34 35 33      	DB	'7453    LR3 R$'
 8259  20 20 20 20      
 825D  20 20 20 4C      
 8261  52 33 20 52      
 8265  24          
 8266  8887         	DW	I7453P
 8268  B038         	DW	I7453T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-126


                ;7453 + 7460
 826A  37 34 35 33      	DB	'7453 + 7460  R$'
 826E  20 2B 20 37      
 8272  34 36 30 20      
 8276  20 20 20 52      
 827A  24          
 827B  8887         	DW	I7453P
 827D  B080         	DW	I7453R
                ;7454
 827F  37 34 35 34      	DB	'7454    LR13$'
 8283  20 20 20 20      
 8287  20 20 20 20      
 828B  4C 52 31 33      
 828F  24          
 8290  88B9         	DW	I7454P
 8292  B0B2         	DW	I7454T
                ;7460 + 7423, 7450, 7453, 7455
 8294  37 34 36 30      	DB	'7460+X LD1 LP1 R$'
 8298  2B 58 20 4C      
 829C  44 31 20 4C      
 82A0  50 31 20 52      
 82A4  24          
 82A5  8945         	DW	I7460P
 82A7  B1F3         	DW	I7460T
                ;7472
 82A9  37 34 37 32      	DB	'7472   TV1 TK1$'
 82AD  20 20 20 20      
 82B1  20 54 56 31      
 82B5  20 54 4B 31      
 82B9  24          
 82BA  89BC         	DW	I7472P
 82BC  B227         	DW	I7472T
                ;7474
 82BE  37 34 37 34      	DB	'7474   TM2 TK2$'
 82C2  20 20 20 20      
 82C6  20 54 4D 32      
 82CA  20 54 4B 32      
 82CE  24          
 82CF  89E4         	DW	I7474P
 82D1  B287         	DW	I7474T
                ;7475
 82D3  37 34 37 35      	DB	'7475     TM7$'
 82D7  20 20 20 20      
 82DB  20 20 20 20      
 82DF  20 54 4D 37      
 82E3  24          
 82E4  89F8         	DW	I7475P
 82E6  B29F         	DW	I7475T
                ;7489
 82E8  37 34 38 39      	DB	'7489     RU2$'
 82EC  20 20 20 20      
 82F0  20 20 20 20      
 82F4  20 52 55 32      
 82F8  24          
 82F9  8A89         	DW	I7489P
 82FB  B3F2         	DW	I7489T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-127


                ;7490
 82FD  37 34 39 30      	DB	'7490     IE2$'
 8301  20 20 20 20      
 8305  20 20 20 20      
 8309  20 49 45 32      
 830D  24          
 830E  8A9B         	DW	I7490P
 8310  B49E         	DW	I7490T
                ;7493
 8312  37 34 39 33      	DB	'7493     IE5$'
 8316  20 20 20 20      
 831A  20 20 20 20      
 831E  20 49 45 35      
 8322  24          
 8323  8AD8         	DW	I7493P
 8325  B54D         	DW	I7493T
                ;7496
 8327  37 34 39 36      	DB	'7496      $'
 832B  20 20 20 20      
 832F  20 20 20 20      
 8333  20 20 20 20      
 8337  24          
 8338  8B28         	DW	I7496P
 833A  B5AF         	DW	I7496T
                ;74112
 833C  37 34 31 31      	DB	'74112    TV9$'
 8340  32 20 20 20      
 8344  20 20 20 20      
 8348  20 54 56 39      
 834C  24          
 834D  8BBC         	DW	I74109P
 834F  B739         	DW	I74112T
                ;74141
 8351  37 34 31 34      	DB	'74141    ID1$'
 8355  31 20 20 20      
 8359  20 20 20 20      
 835D  20 49 44 31      
 8361  24          
 8362  8D63         	DW	I74141P
 8364  AD61         	DW	I7441T
                ;74150
 8366  37 34 31 35      	DB	'74150    KP1$'
 836A  30 20 20 20      
 836E  20 20 20 20      
 8372  20 4B 50 31      
 8376  24          
 8377  8E0F         	DW	I74150P
 8379  BAD5         	DW	I74150T
                ;74151
 837B  37 34 31 35      	DB	'74151    KP7$'
 837F  31 20 20 20      
 8383  20 20 20 20      
 8387  20 4B 50 37      
 838B  24          
 838C  8E27         	DW	I74151P
 838E  BB44         	DW	I74151T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-128


                ;74164
 8390  37 34 31 36      	DB	'74164    IR8$'
 8394  34 20 20 20      
 8398  20 20 20 20      
 839C  20 49 52 38      
 83A0  24          
 83A1  8F8B         	DW	I74164P
 83A3  BD49         	DW	I74164T
                ;74188
 83A5  37 34 31 38      	DB	'74188      $'
 83A9  38 20 20 20      
 83AD  20 20 20 20      
 83B1  20 20 20 20      
 83B5  24          
 83B6  918F         	DW	I74188P
 83B8  C1A5         	DW	I74188T
                ;74192
 83BA  37 34 31 39      	DB	'74192    IE6$'
 83BE  32 20 20 20      
 83C2  20 20 20 20      
 83C6  20 49 45 36      
 83CA  24          
 83CB  91B4         	DW	I74192P
 83CD  C319         	DW	I74192T
                ;74193
 83CF  37 34 31 39      	DB	'74193    IE7$'
 83D3  33 20 20 20      
 83D7  20 20 20 20      
 83DB  20 49 45 37      
 83DF  24          
 83E0  91E7         	DW	I74193P
 83E2  C360         	DW	I74193T
                ;74287
 83E4  37 34 32 38      	DB	'74287      $'
 83E8  37 20 20 20      
 83EC  20 20 20 20      
 83F0  20 20 20 20      
 83F4  24          
 83F5  953B         	DW	I74287P
 83F7  C7C6         	DW	I74287T
                ;74571
 83F9  37 34 35 37      	DB	'74571      $'
 83FD  31 20 20 20      
 8401  20 20 20 20      
 8405  20 20 20 20      
 8409  24          
 840A  9B6A         	DW	I74571P
 840C  D20C         	DW	I74571T
 840E             ITESLAK:
                
                	ENDIF
                
                ;===============================
                ;SEZNAM TESTU TESTRU IO - DTO-1
                ;		 1234567890123456
 840E             ITEST:
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-129


                ;TEST 1
 840E  54 45 53 54      	DB	'TEST 1  (BWP-1)$'
 8412  20 31 20 20      
 8416  20 28 42 57      
 841A  50 2D 31 29      
 841E  24          
 841F  A98E         	DW	ITEST1P
 8421  EC3F         	DW	ITEST1T
                ;TEST 2
 8423  54 45 53 54      	DB	'TEST 2  ZIF28 R$'
 8427  20 32 20 20      
 842B  20 5A 49 46      
 842F  32 38 20 52      
 8433  24          
 8434  A9A4         	DW	ITEST2P
 8436  ECDE         	DW	ITEST2T
                ;TEST 3
 8438  54 45 53 54      	DB	'TEST 3  ZIF16 R$'
 843C  20 33 20 20      
 8440  20 5A 49 46      
 8444  31 36 20 52      
 8448  24          
 8449  A9CA         	DW	ITEST3P
 844B  ECE7         	DW	ITEST3T
 844D             ITESTK:
                ;===============================
                ;POPISY IO TTL
                ;===============================
 844D  A9F0         I7400P:	DW	PP1
 844F  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND TP$'
 8453  4E 41 4E 44      
 8457  20 54 50 24      
 845B  A9F0         I7401P:	DW	PP1
 845D  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND OC$'
 8461  4E 41 4E 44      
 8465  20 4F 43 24      
 8469  A9F0         I7402P:	DW	PP1
 846B  34 78 20 32      	DB	'4x 2NOR TP$'
 846F  4E 4F 52 20      
 8473  54 50 24       
 8476  A9F0         I7404P:	DW	PP1
 8478  36 78 20 69      	DB	'6x invertor TP$'
 847C  6E 76 65 72      
 8480  74 6F 72 20      
 8484  54 50 24       
 8487  A9F0         I7405P:	DW	PP1
 8489  36 78 20 69      	DB	'6x invertor OC$'
 848D  6E 76 65 72      
 8491  74 6F 72 20      
 8495  4F 43 24       
 8498  A9F0         I7406P:	DW	PP1
 849A  36 78 20 69      	DB	'6x invert. budici stupen 30V OC$'
 849E  6E 76 65 72      
 84A2  74 2E 20 62      
 84A6  75 64 69 63      
 84AA  69 20 73 74      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-130


 84AE  75 70 65 6E      
 84B2  20 33 30 56      
 84B6  20 4F 43 24      
 84BA  A9F0         I7407P:	DW	PP1
 84BC  36 78 20 62      	DB	'6x budici stupen 30V OC$'
 84C0  75 64 69 63      
 84C4  69 20 73 74      
 84C8  75 70 65 6E      
 84CC  20 33 30 56      
 84D0  20 4F 43 24      
 84D4  A9F0         I7408P:	DW	PP1
 84D6  34 78 20 32      	DB	'4x 2AND TP$'
 84DA  41 4E 44 20      
 84DE  54 50 24       
 84E1  A9F0         I7409P:	DW	PP1
 84E3  34 78 20 32      	DB	'4x 2AND OC$'
 84E7  41 4E 44 20      
 84EB  4F 43 24       
 84EE  A9F0         I7410P:	DW	PP1
 84F0  33 78 20 33      	DB	'3x 3NAND TP$'
 84F4  4E 41 4E 44      
 84F8  20 54 50 24      
 84FC  A9F0         I7411P:	DW	PP1
 84FE  33 78 20 33      	DB	'3x 3AND TP$'
 8502  41 4E 44 20      
 8506  54 50 24       
 8509  A9F0         I7412P:	DW	PP1
 850B  33 78 20 33      	DB	'3x 3NAND OC$'
 850F  4E 41 4E 44      
 8513  20 4F 43 24      
 8517  A9F0         I7413P:	DW	PP1
 8519  32 78 20 34      	DB	'2x 4NAND Schmitt. TP$'
 851D  4E 41 4E 44      
 8521  20 53 63 68      
 8525  6D 69 74 74      
 8529  2E 20 54 50      
 852D  24          
 852E  A9F0         I7414P:	DW	PP1
 8530  36 78 20 53      	DB	'6x Schmitt. invertor TP$'
 8534  63 68 6D 69      
 8538  74 74 2E 20      
 853C  69 6E 76 65      
 8540  72 74 6F 72      
 8544  20 54 50 24      
 8548  A9F0         I7415P:	DW	PP1
 854A  33 78 20 33      	DB	'3x 3AND OC$'
 854E  41 4E 44 20      
 8552  4F 43 24       
 8555  A9F0         I7416P:	DW	PP1
 8557  36 78 20 69      	DB	'6x invert. budici stupen 15V OC$'
 855B  6E 76 65 72      
 855F  74 2E 20 62      
 8563  75 64 69 63      
 8567  69 20 73 74      
 856B  75 70 65 6E      
 856F  20 31 35 56      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-131


 8573  20 4F 43 24      
 8577  A9F0         I7417P:	DW	PP1
 8579  36 78 20 62      	DB	'6x budici stupen 15V OC$'
 857D  75 64 69 63      
 8581  69 20 73 74      
 8585  75 70 65 6E      
 8589  20 31 35 56      
 858D  20 4F 43 24      
 8591  A9F0         I7418P:	DW	PP1
 8593  32 78 20 34      	DB	'2x 4vstup. Schmitt. NAND TP$'
 8597  76 73 74 75      
 859B  70 2E 20 53      
 859F  63 68 6D 69      
 85A3  74 74 2E 20      
 85A7  4E 41 4E 44      
 85AB  20 54 50 24      
 85AF  A9F0         I7419P:	DW	PP1
 85B1  36 78 20 53      	DB	'6x Schmitt. invertor TP$'
 85B5  63 68 6D 69      
 85B9  74 74 2E 20      
 85BD  69 6E 76 65      
 85C1  72 74 6F 72      
 85C5  20 54 50 24      
 85C9  A9F0         I7420P:	DW	PP1
 85CB  32 78 20 34      	DB	'2x 4NAND TP$'
 85CF  4E 41 4E 44      
 85D3  20 54 50 24      
 85D7  A9F0         I7421P:	DW	PP1
 85D9  32 78 20 34      	DB	'2x 4AND TP$'
 85DD  41 4E 44 20      
 85E1  54 50 24       
 85E4  A9F0         I7422P:	DW	PP1
 85E6  32 78 20 34      	DB	'2x 4NAND OC$'
 85EA  4E 41 4E 44      
 85EE  20 4F 43 24      
 85F2  AA05         I7423P:	DW	PP2
 85F4  32 78 20 72      	DB	'2x rozsirit. 4NOR TP (LE2) s R7460A$'
 85F8  6F 7A 73 69      
 85FC  72 69 74 2E      
 8600  20 34 4E 4F      
 8604  52 20 54 50      
 8608  20 28 4C 45      
 860C  32 29 20 73      
 8610  20 52 37 34      
 8614  36 30 41 24      
 8618  A9F0         I7424P:	DW	PP1
 861A  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND Schmitt. TP$'
 861E  4E 41 4E 44      
 8622  20 53 63 68      
 8626  6D 69 74 74      
 862A  2E 20 54 50      
 862E  24          
 862F  A9F0         I7425P:	DW	PP1
 8631  32 78 20 34      	DB	'2x 4NOR s uvolnenim TP$'
 8635  4E 4F 52 20      
 8639  73 20 75 76      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-132


 863D  6F 6C 6E 65      
 8641  6E 69 6D 20      
 8645  54 50 24       
 8648  A9F0         I7426P:	DW	PP1
 864A  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND 15V OC$'
 864E  4E 41 4E 44      
 8652  20 31 35 56      
 8656  20 4F 43 24      
 865A  A9F0         I7427P:	DW	PP1
 865C  33 78 20 33      	DB	'3x 3NOR TP$'
 8660  4E 4F 52 20      
 8664  54 50 24       
 8667  A9F0         I7428P:	DW	PP1
 8669  34 78 20 32      	DB	'4x 2NOR vykon. TP$'
 866D  4E 4F 52 20      
 8671  76 79 6B 6F      
 8675  6E 2E 20 54      
 8679  50 24         
 867B  A9F0         I7430P:	DW	PP1
 867D  38 4E 41 4E      	DB	'8NAND TP$'
 8681  44 20 54 50      
 8685  24          
 8686  AA05         I7431P:	DW	PP2
 8688  36 78 20 7A      	DB	'6x zpozdovaci obvOd TP$'
 868C  70 6F 7A 64      
 8690  6F 76 61 63      
 8694  69 20 6F 62      
 8698  76 4F 64 20      
 869C  54 50 24       
 869F  A9F0         I7432P:	DW	PP1
 86A1  34 78 20 32      	DB	'4x 2OR TP$'
 86A5  4F 52 20 54      
 86A9  50 24         
 86AB  A9F0         I7433P:	DW	PP1
 86AD  34 78 20 32      	DB	'4x 2NOR vykon. OC$'
 86B1  4E 4F 52 20      
 86B5  76 79 6B 6F      
 86B9  6E 2E 20 4F      
 86BD  43 24         
 86BF  A9F0         I7434P:	DW	PP1
 86C1  36 78 20 62      	DB	'6x budici stupen TP$'
 86C5  75 64 69 63      
 86C9  69 20 73 74      
 86CD  75 70 65 6E      
 86D1  20 54 50 24      
 86D5  A9F0         I7435P:	DW	PP1
 86D7  36 78 20 62      	DB	'6x budici stupen OC$'
 86DB  75 64 69 63      
 86DF  69 20 73 74      
 86E3  75 70 65 6E      
 86E7  20 4F 43 24      
 86EB  A9F0         I7436P:	DW	PP1
 86ED  34 78 20 32      	DB	'4x 2NOR TP$'
 86F1  4E 4F 52 20      
 86F5  54 50 24       
 86F8  A9F0         I7437P:	DW	PP1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-133


 86FA  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND vykon. TP$'
 86FE  4E 41 4E 44      
 8702  20 76 79 6B      
 8706  6F 6E 2E 20      
 870A  54 50 24       
 870D  A9F0         I7438P:	DW	PP1
 870F  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND vykon. OC$'
 8713  4E 41 4E 44      
 8717  20 76 79 6B      
 871B  6F 6E 2E 20      
 871F  4F 43 24       
 8722  A9F0         I7440P:	DW	PP1
 8724  32 78 20 34      	DB	'2x 4NAND vykon. TP$'
 8728  4E 41 4E 44      
 872C  20 76 79 6B      
 8730  6F 6E 2E 20      
 8734  54 50 24       
 8737  AA46         I7441P:	DW	PP5	;DIL16 GND=12 VCC=5
 8739  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD na 1 z 10 OC$'
 873D  20 42 43 44      
 8741  20 6E 61 20      
 8745  31 20 7A 20      
 8749  31 30 20 4F      
 874D  43 24         
 874F  AA05         I7442P:	DW	PP2
 8751  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD na 1 z 10, TP$'
 8755  20 42 43 44      
 8759  20 6E 61 20      
 875D  31 20 7A 20      
 8761  31 30 2C 20      
 8765  54 50 24       
 8768  AA05         I7443P:	DW	PP2
 876A  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD+3 na 1 z 10 TP$'
 876E  20 42 43 44      
 8772  2B 33 20 6E      
 8776  61 20 31 20      
 877A  7A 20 31 30      
 877E  20 54 50 24      
 8782  AA05         I7444P:	DW	PP2
 8784  64 65 6B 2E      	DB	'dek. Gray+3 na 1 z 10 TP$'
 8788  20 47 72 61      
 878C  79 2B 33 20      
 8790  6E 61 20 31      
 8794  20 7A 20 31      
 8798  30 20 54 50      
 879C  24          
 879D  AA05         I7445P:	DW	PP2
 879F  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD na 1 z 10 OC$'
 87A3  20 42 43 44      
 87A7  20 6E 61 20      
 87AB  31 20 7A 20      
 87AF  31 30 20 4F      
 87B3  43 24         
 87B5  AA05         I7446P:	DW	PP2
 87B7  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. SA 30V OC$'
 87BB  20 42 43 44      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-134


 87BF  2F 37 20 73      
 87C3  65 67 2E 20      
 87C7  53 41 20 33      
 87CB  30 56 20 4F      
 87CF  43 24         
 87D1  AA05         I7447P:	DW	PP2
 87D3  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. SA 15V OC$'
 87D7  20 42 43 44      
 87DB  2F 37 20 73      
 87DF  65 67 2E 20      
 87E3  53 41 20 31      
 87E7  35 56 20 4F      
 87EB  43 24         
 87ED  AA05         I7448P:	DW	PP2
 87EF  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. SK TP$'
 87F3  20 42 43 44      
 87F7  2F 37 20 73      
 87FB  65 67 2E 20      
 87FF  53 4B 20 54      
 8803  50 24         
 8805  A9F0         I7449P:	DW	PP1
 8807  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. SK 5.5V OC$'
 880B  20 42 43 44      
 880F  2F 37 20 73      
 8813  65 67 2E 20      
 8817  53 4B 20 35      
 881B  2E 35 56 20      
 881F  4F 43 24       
 8822  A9F0         I7450P:	DW	PP1
 8824  32 78 20 32      	DB	'2x 2-2AND-OR-INVERT rozsirit. TP (LR1) s R7460$'
 8828  2D 32 41 4E      
 882C  44 2D 4F 52      
 8830  2D 49 4E 56      
 8834  45 52 54 20      
 8838  72 6F 7A 73      
 883C  69 72 69 74      
 8840  2E 20 54 50      
 8844  20 28 4C 52      
 8848  31 29 20 73      
 884C  20 52 37 34      
 8850  36 30 24       
 8853  A9F0         I7451P:	DW	PP1
 8855  32 78 20 32      	DB	'2x 2-2AND-OR-INVERT TP$'
 8859  2D 32 41 4E      
 885D  44 2D 4F 52      
 8861  2D 49 4E 56      
 8865  45 52 54 20      
 8869  54 50 24       
 886C  A9F0         I74X51P:DW	PP1
 886E  32 2D 32 2C      	DB	'2-2, 3-3AND-OR-INVERT TP$'
 8872  20 33 2D 33      
 8876  41 4E 44 2D      
 887A  4F 52 2D 49      
 887E  4E 56 45 52      
 8882  54 20 54 50      
 8886  24          
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-135


 8887  A9F0         I7453P:	DW	PP1
 8889  72 6F 7A 73      	DB	'rozsirit. 2-2-2-2AND-OR-INVERT TP (LR3) s R7460$'
 888D  69 72 69 74      
 8891  2E 20 32 2D      
 8895  32 2D 32 2D      
 8899  32 41 4E 44      
 889D  2D 4F 52 2D      
 88A1  49 4E 56 45      
 88A5  52 54 20 54      
 88A9  50 20 28 4C      
 88AD  52 33 29 20      
 88B1  73 20 52 37      
 88B5  34 36 30 24      
 88B9  A9F0         I7454P:	DW	PP1
 88BB  32 2D 32 2D      	DB	'2-2-2-2AND-OR-INVERT TP$'
 88BF  32 2D 32 41      
 88C3  4E 44 2D 4F      
 88C7  52 2D 49 4E      
 88CB  56 45 52 54      
 88CF  20 54 50 24      
 88D3  A9F0         I74X54P:DW	PP1
 88D5  32 2D 33 2D      	DB	'2-3-3-2AND-OR-INVERT TP$'
 88D9  33 2D 32 41      
 88DD  4E 44 2D 4F      
 88E1  52 2D 49 4E      
 88E5  56 45 52 54      
 88E9  20 54 50 24      
 88ED  A9F0         I7455P:	DW	PP1
 88EF  72 6F 7A 73      	DB	'rozsirit. 4-4AND-OR-INVERT TP (LR4) s R7460$'
 88F3  69 72 69 74      
 88F7  2E 20 34 2D      
 88FB  34 41 4E 44      
 88FF  2D 4F 52 2D      
 8903  49 4E 56 45      
 8907  52 54 20 54      
 890B  50 20 28 4C      
 890F  52 34 29 20      
 8913  73 20 52 37      
 8917  34 36 30 24      
 891B  A9F0         I74X55P:DW	PP1
 891D  34 2D 34 41      	DB	'4-4AND-OR-INVERT TP$'
 8921  4E 44 2D 4F      
 8925  52 2D 49 4E      
 8929  56 45 52 54      
 892D  20 54 50 24      
 8931  A9F0         I7458P:	DW	PP1
 8933  32 2D 32 2C      	DB	'2-2, 3-3AND-OR TP$'
 8937  20 33 2D 33      
 893B  41 4E 44 2D      
 893F  4F 52 20 54      
 8943  50 24         
 8945  A9F0         I7460P:	DW	PP1
 8947  32 78 20 34      	DB	'2x 4AND expander (LP1 LD1), testonano s 7423, 7450, 7453, 7455$'
 894B  41 4E 44 20      
 894F  65 78 70 61      
 8953  6E 64 65 72      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-136


 8957  20 28 4C 50      
 895B  31 20 4C 44      
 895F  31 29 2C 20      
 8963  74 65 73 74      
 8967  6F 6E 61 6E      
 896B  6F 20 73 20      
 896F  37 34 32 33      
 8973  2C 20 37 34      
 8977  35 30 2C 20      
 897B  37 34 35 33      
 897F  2C 20 37 34      
 8983  35 35 24       
 8986  A9F0         I7464P:	DW	PP1
 8988  34 2D 32 2D      	DB	'4-2-3-2AND-OR-INVERT, TP$'
 898C  33 2D 32 41      
 8990  4E 44 2D 4F      
 8994  52 2D 49 4E      
 8998  56 45 52 54      
 899C  2C 20 54 50      
 89A0  24          
 89A1  A9F0         I7465P:	DW	PP1
 89A3  34 2D 32 2D      	DB	'4-2-3-2AND-OR-INVERT, OC$'
 89A7  33 2D 32 41      
 89AB  4E 44 2D 4F      
 89AF  52 2D 49 4E      
 89B3  56 45 52 54      
 89B7  2C 20 4F 43      
 89BB  24          
 89BC  A9F0         I7472P:	DW	PP1
 89BE  4B 2E 4F 2E      	DB	'K.O. J-K s SR TP$'
 89C2  20 4A 2D 4B      
 89C6  20 73 20 53      
 89CA  52 20 54 50      
 89CE  24          
 89CF  AA5B         I7473P:	DW	PP6	;DIL14	GND=11,	VCC=4
 89D1  32 58 20 4B      	DB	'2X K.O. J-K s R TP$'
 89D5  2E 4F 2E 20      
 89D9  4A 2D 4B 20      
 89DD  73 20 52 20      
 89E1  54 50 24       
 89E4  A9F0         I7474P:	DW	PP1	;
 89E6  32 58 20 4B      	DB	'2X K.O. D s SR TP$'
 89EA  2E 4F 2E 20      
 89EE  44 20 73 20      
 89F2  53 52 20 54      
 89F6  50 24         
 89F8  AA46         I7475P:	DW	PP5	;DIL16	GND=12,	VCC=5
 89FA  32 58 20 32      	DB	'2X 2bit. stradac T$'
 89FE  62 69 74 2E      
 8A02  20 73 74 72      
 8A06  61 64 61 63      
 8A0A  20 54 24       
 8A0D  AA70         I7476P:	DW	PP7	;DIL16	GND=13,	VCC=5
 8A0F  32 58 20 4B      	DB	'2X K.O. J-K s SR TP$'
 8A13  2E 4F 2E 20      
 8A17  4A 2D 4B 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-137


 8A1B  73 20 53 52      
 8A1F  20 54 50 24      
 8A23  AA85         I7477P:	DW	PP8	;DIL14	GND=11,	VCC=4
 8A25  32 58 20 32      	DB	'2X 2bit. stradac TP$'
 8A29  62 69 74 2E      
 8A2D  20 73 74 72      
 8A31  61 64 61 63      
 8A35  20 54 50 24      
 8A39  AA9A         I7481P:	DW	PP9	;DIL14	GND=10,	VCC=4
 8A3B  52 41 4D 20      	DB	'RAM 16x1bit OC$'
 8A3F  31 36 78 31      
 8A43  62 69 74 20      
 8A47  4F 43 24       
 8A4A  AA46         I7483P:	DW	PP5	;DIL16	GND=12,	VCC=5
 8A4C  34 62 69 74      	DB	'4bit. uplna scitacka TP$'
 8A50  2E 20 75 70      
 8A54  6C 6E 61 20      
 8A58  73 63 69 74      
 8A5C  61 63 6B 61      
 8A60  20 54 50 24      
 8A64  AA05         I7485P:	DW	PP2
 8A66  34 62 69 74      	DB	'4bit. komparator TP$'
 8A6A  2E 20 6B 6F      
 8A6E  6D 70 61 72      
 8A72  61 74 6F 72      
 8A76  20 54 50 24      
 8A7A  A9F0         I7486P:	DW	PP1
 8A7C  34 78 20 32      	DB	'4x 2EX-OR TP$'
 8A80  45 58 2D 4F      
 8A84  52 20 54 50      
 8A88  24          
 8A89  AA05         I7489P:	DW	PP2
 8A8B  52 41 4D 20      	DB	'RAM 16x4bity OC$'
 8A8F  31 36 78 34      
 8A93  62 69 74 79      
 8A97  20 4F 43 24      
 8A9B  AAAF         I7490P:	DW	PP10
 8A9D  42 43 44 20      	DB	'BCD citac TP$'
 8AA1  63 69 74 61      
 8AA5  63 20 54 50      
 8AA9  24          
 8AAA  AAAF         I7491P:	DW	PP10
 8AAC  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. reg. TP$'
 8AB0  2E 20 70 6F      
 8AB4  73 75 76 2E      
 8AB8  20 72 65 67      
 8ABC  2E 20 54 50      
 8AC0  24          
 8AC1  AAAF         I7492P:	DW	PP10
 8AC3  34 62 69 74      	DB	'4bit. citac do 12 TP$'
 8AC7  2E 20 63 69      
 8ACB  74 61 63 20      
 8ACF  64 6F 20 31      
 8AD3  32 20 54 50      
 8AD7  24          
 8AD8  AAAF         I7493P:	DW	PP10
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-138


 8ADA  34 62 69 74      	DB	'4bit. BIN citac TP$'
 8ADE  2E 20 42 49      
 8AE2  4E 20 63 69      
 8AE6  74 61 63 20      
 8AEA  54 50 24       
 8AED  A9F0         I7495P:	DW	PP1
 8AEF  34 62 69 74      	DB	'4bit. posuv. reg. s par. a ser. vstupem, par. vystup, TP$'
 8AF3  2E 20 70 6F      
 8AF7  73 75 76 2E      
 8AFB  20 72 65 67      
 8AFF  2E 20 73 20      
 8B03  70 61 72 2E      
 8B07  20 61 20 73      
 8B0B  65 72 2E 20      
 8B0F  76 73 74 75      
 8B13  70 65 6D 2C      
 8B17  20 70 61 72      
 8B1B  2E 20 76 79      
 8B1F  73 74 75 70      
 8B23  2C 20 54 50      
 8B27  24          
 8B28  AA46         I7496P:	DW	PP5
 8B2A  35 62 69 74      	DB	'5bit. posuv. reg. s par. a ser. vstupem, par. vystup, R, TP$'
 8B2E  2E 20 70 6F      
 8B32  73 75 76 2E      
 8B36  20 72 65 67      
 8B3A  2E 20 73 20      
 8B3E  70 61 72 2E      
 8B42  20 61 20 73      
 8B46  65 72 2E 20      
 8B4A  76 73 74 75      
 8B4E  70 65 6D 2C      
 8B52  20 70 61 72      
 8B56  2E 20 76 79      
 8B5A  73 74 75 70      
 8B5E  2C 20 52 2C      
 8B62  20 54 50 24      
 8B66  AA05         I7497P:	DW	PP2
 8B68  73 79 6E 63      	DB	'synchr. program. delic TP$'
 8B6C  68 72 2E 20      
 8B70  70 72 6F 67      
 8B74  72 61 6D 2E      
 8B78  20 64 65 6C      
 8B7C  69 63 20 54      
 8B80  50 24         
 8B82  AAC4         I74100P:DW	PP11
 8B84  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit. stradac TP (TK7) s R74100$'
 8B88  62 69 74 2E      
 8B8C  20 73 74 72      
 8B90  61 64 61 63      
 8B94  20 54 50 20      
 8B98  28 54 4B 37      
 8B9C  29 20 73 20      
 8BA0  52 37 34 31      
 8BA4  30 30 24       
 8BA7  A9F0         I74107P:DW	PP1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-139


 8BA9  32 78 20 4B      	DB	'2x K.O. J-K s R TP$'
 8BAD  2E 4F 2E 20      
 8BB1  4A 2D 4B 20      
 8BB5  73 20 52 20      
 8BB9  54 50 24       
 8BBC  AA05         I74109P:DW	PP2
 8BBE  32 78 20 4B      	DB	'2x K.O. J-K s SR TP$'
 8BC2  2E 4F 2E 20      
 8BC6  4A 2D 4B 20      
 8BCA  73 20 53 52      
 8BCE  20 54 50 24      
 8BD2  A9F0         I74113P:DW	PP1
 8BD4  32 78 20 4B      	DB	'2x K.O. J-K s S TP$'
 8BD8  2E 4F 2E 20      
 8BDC  4A 2D 4B 20      
 8BE0  73 20 53 20      
 8BE4  54 50 24       
 8BE7  A9F0         I74114P:DW	PP1
 8BE9  32 78 20 4B      	DB	'2x K.O. J-K s S, spol. R, CLK TP$'
 8BED  2E 4F 2E 20      
 8BF1  4A 2D 4B 20      
 8BF5  73 20 53 2C      
 8BF9  20 73 70 6F      
 8BFD  6C 2E 20 52      
 8C01  2C 20 43 4C      
 8C05  4B 20 54 50      
 8C09  24          
 8C0A  AA30         I74119P:DW	PP4
 8C0C  36 78 20 4B      	DB	'6x K.O. R-S/stradac s spol. R TP$'
 8C10  2E 4F 2E 20      
 8C14  52 2D 53 2F      
 8C18  73 74 72 61      
 8C1C  64 61 63 20      
 8C20  73 20 73 70      
 8C24  6F 6C 2E 20      
 8C28  52 20 54 50      
 8C2C  24          
 8C2D  A9F0         I74121P:DW	PP1
 8C2F  4D 4B 4F 20      	DB	'MKO TP s R_MKO$'
 8C33  54 50 20 73      
 8C37  20 52 5F 4D      
 8C3B  4B 4F 24       
 8C3E  AA05         I74123P:DW	PP2
 8C40  32 78 20 4D      	DB	'2x MKO s nas. spous. TP s R_MKO$'
 8C44  4B 4F 20 73      
 8C48  20 6E 61 73      
 8C4C  2E 20 73 70      
 8C50  6F 75 73 2E      
 8C54  20 54 50 20      
 8C58  73 20 52 5F      
 8C5C  4D 4B 4F 24      
 8C60  A9F0         I74125P:DW	PP1
 8C62  34 78 20 62      	DB	'4x budic sbernice TS$'
 8C66  75 64 69 63      
 8C6A  20 73 62 65      
 8C6E  72 6E 69 63      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-140


 8C72  65 20 54 53      
 8C76  24          
 8C77  A9F0         I74128P:DW	PP1
 8C79  34 78 20 32      	DB	'4x 2NOR - 50/75ohm. budic TP$'
 8C7D  4E 4F 52 20      
 8C81  2D 20 35 30      
 8C85  2F 37 35 6F      
 8C89  68 6D 2E 20      
 8C8D  62 75 64 69      
 8C91  63 20 54 50      
 8C95  24          
                ;I74130P:DW	PP
                ;	DB	'DIL14 4x 2vstup. AND budici stupen (30 V), OC 130p DIL16 2x monostabilni multivibra. s nasle. spousten, TP$'
 8C96  AA05         I74131P:DW	PP2
 8C98  64 65 6B 6F      	DB	'dekoder 1 z 8 se stradacem, OC$'
 8C9C  64 65 72 20      
 8CA0  31 20 7A 20      
 8CA4  38 20 73 65      
 8CA8  20 73 74 72      
 8CAC  61 64 61 63      
 8CB0  65 6D 2C 20      
 8CB4  4F 43 24       
 8CB7  A9F0         I74132P:DW	PP1
 8CB9  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND Schmitt. TP$'
 8CBD  4E 41 4E 44      
 8CC1  20 53 63 68      
 8CC5  6D 69 74 74      
 8CC9  2E 20 54 50      
 8CCD  24          
 8CCE  AA05         I74133P:DW	PP2
 8CD0  31 33 76 73      	DB	'13vstup NAND TP$'
 8CD4  74 75 70 20      
 8CD8  4E 41 4E 44      
 8CDC  20 54 50 24      
 8CE0  A9F0         I74136P:DW	PP1
 8CE2  34 78 20 32      	DB	'4x 2XOR OC$'
 8CE6  58 4F 52 20      
 8CEA  4F 43 24       
 8CED  AA05         I74137P:DW	PP2
 8CEF  33 62 69 74      	DB	'3bit. dekoder 1 z 8 s registrem TP$'
 8CF3  2E 20 64 65      
 8CF7  6B 6F 64 65      
 8CFB  72 20 31 20      
 8CFF  7A 20 38 20      
 8D03  73 20 72 65      
 8D07  67 69 73 74      
 8D0B  72 65 6D 20      
 8D0F  54 50 24       
 8D12  AA05         I74138P:DW	PP2
 8D14  33 62 69 74      	DB	'3bit. dekoder 1 z 8 TP$'
 8D18  2E 20 64 65      
 8D1C  6B 6F 64 65      
 8D20  72 20 31 20      
 8D24  7A 20 38 20      
 8D28  54 50 24       
 8D2B  AA05         I74139P:DW	PP2
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-141


 8D2D  32 78 20 32      	DB	'2x 2bit. dekoder 2 ze 4$'
 8D31  62 69 74 2E      
 8D35  20 64 65 6B      
 8D39  6F 64 65 72      
 8D3D  20 32 20 7A      
 8D41  65 20 34 24      
 8D45  A9F0         I74140P:DW	PP1
 8D47  32 78 20 34      	DB	'2x 4NAND - 50 ohm. budic TS$'
 8D4B  4E 41 4E 44      
 8D4F  20 2D 20 35      
 8D53  30 20 6F 68      
 8D57  6D 2E 20 62      
 8D5B  75 64 69 63      
 8D5F  20 54 53 24      
 8D63  AA05         I74141P:DW	PP2
 8D65  64 65 6B 6F      	DB	'dekoder 1 z 10 (60V) OC$'
 8D69  64 65 72 20      
 8D6D  31 20 7A 20      
 8D71  31 30 20 28      
 8D75  36 30 56 29      
 8D79  20 4F 43 24      
 8D7D  AA30         I74143P:DW	PP4
 8D7F  42 43 44 20      	DB	'BCD citac se 7seg. dek. OC$'
 8D83  63 69 74 61      
 8D87  63 20 73 65      
 8D8B  20 37 73 65      
 8D8F  67 2E 20 64      
 8D93  65 6B 2E 20      
 8D97  4F 43 24       
 8D9A  AA30         I74144P:DW	PP4
 8D9C  42 43 44 20      	DB	'BCD citac se 7seg. dek. (15v) OC$'
 8DA0  63 69 74 61      
 8DA4  63 20 73 65      
 8DA8  20 37 73 65      
 8DAC  67 2E 20 64      
 8DB0  65 6B 2E 20      
 8DB4  28 31 35 76      
 8DB8  29 20 4F 43      
 8DBC  24          
 8DBD  AA05         I74145P:DW	PP2
 8DBF  64 65 6B 6F      	DB	'dekoder BCD 1 z 10 (15V) OC$'
 8DC3  64 65 72 20      
 8DC7  42 43 44 20      
 8DCB  31 20 7A 20      
 8DCF  31 30 20 28      
 8DD3  31 35 56 29      
 8DD7  20 4F 43 24      
 8DDB  AA05         I74147P:DW	PP2
 8DDD  42 49 4E 2F      	DB	'BIN/BCD prior. koder TP$'
 8DE1  42 43 44 20      
 8DE5  70 72 69 6F      
 8DE9  72 2E 20 6B      
 8DED  6F 64 65 72      
 8DF1  20 54 50 24      
 8DF5  AA05         I74148P:DW	PP2
 8DF7  38 76 73 74      	DB	'8vstup. prior. koder TP$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-142


 8DFB  75 70 2E 20      
 8DFF  70 72 69 6F      
 8E03  72 2E 20 6B      
 8E07  6F 64 65 72      
 8E0B  20 54 50 24      
 8E0F  AA30         I74150P:DW	PP4
 8E11  31 36 76 73      	DB	'16vstup. multiplex TP$'
 8E15  74 75 70 2E      
 8E19  20 6D 75 6C      
 8E1D  74 69 70 6C      
 8E21  65 78 20 54      
 8E25  50 24         
 8E27  AA05         I74151P:DW	PP2
 8E29  38 76 73 74      	DB	'8vstup. multiplex TP$'
 8E2D  75 70 2E 20      
 8E31  6D 75 6C 74      
 8E35  69 70 6C 65      
 8E39  78 20 54 50      
 8E3D  24          
 8E3E  A9F0         I74152P:DW	PP1
 8E40  38 76 73 74      	DB	'8vstup. multiplex TP$'
 8E44  75 70 2E 20      
 8E48  6D 75 6C 74      
 8E4C  69 70 6C 65      
 8E50  78 20 54 50      
 8E54  24          
 8E55  AA05         I74153P:DW	PP2
 8E57  32 78 20 34      	DB	'2x 4vstup. multiplex TP$'
 8E5B  76 73 74 75      
 8E5F  70 2E 20 6D      
 8E63  75 6C 74 69      
 8E67  70 6C 65 78      
 8E6B  20 54 50 24      
 8E6F  AA30         I74154P:DW	PP4
 8E71  64 65 6B 6F      	DB	'dekoder 1 z 16 TP$'
 8E75  64 65 72 20      
 8E79  31 20 7A 20      
 8E7D  31 36 20 54      
 8E81  50 24         
 8E83  AA05         I74155P:DW	PP2
 8E85  32 78 20 64      	DB	'2x dekoder 1 ze 4 TP$'
 8E89  65 6B 6F 64      
 8E8D  65 72 20 31      
 8E91  20 7A 65 20      
 8E95  34 20 54 50      
 8E99  24          
 8E9A  AA05         I74156P:DW	PP2
 8E9C  32 78 20 64      	DB	'2x dekoder 1 ze 4 OC$'
 8EA0  65 6B 6F 64      
 8EA4  65 72 20 31      
 8EA8  20 7A 65 20      
 8EAC  34 20 4F 43      
 8EB0  24          
 8EB1  AA05         I74157P:DW	PP2
 8EB3  34 78 20 32      	DB	'4x 2vstup. multiplex TP$'
 8EB7  76 73 74 75      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-143


 8EBB  70 2E 20 6D      
 8EBF  75 6C 74 69      
 8EC3  70 6C 65 78      
 8EC7  20 54 50 24      
 8ECB  AA05         I74158P:DW	PP2
 8ECD  34 78 20 32      	DB	'4x 2vstup. multiplex invert. TP$'
 8ED1  76 73 74 75      
 8ED5  70 2E 20 6D      
 8ED9  75 6C 74 69      
 8EDD  70 6C 65 78      
 8EE1  20 69 6E 76      
 8EE5  65 72 74 2E      
 8EE9  20 54 50 24      
 8EED  AA30         I74159P:DW	PP4
 8EEF  64 65 6B 6F      	DB	'dekoder 1 z 16 OC$'
 8EF3  64 65 72 20      
 8EF7  31 20 7A 20      
 8EFB  31 36 20 4F      
 8EFF  43 24         
 8F01  AA05         I74160P:DW	PP2
 8F03  73 79 6E 63      	DB	'sync. prog. BCD citac s R TP$'
 8F07  2E 20 70 72      
 8F0B  6F 67 2E 20      
 8F0F  42 43 44 20      
 8F13  63 69 74 61      
 8F17  63 20 73 20      
 8F1B  52 20 54 50      
 8F1F  24          
 8F20  AA05         I74161P:DW	PP2
 8F22  73 79 6E 63      	DB	'sync. prog. BIN citac s R TP$'
 8F26  2E 20 70 72      
 8F2A  6F 67 2E 20      
 8F2E  42 49 4E 20      
 8F32  63 69 74 61      
 8F36  63 20 73 20      
 8F3A  52 20 54 50      
 8F3E  24          
 8F3F  AA05         I74162P:DW	PP2
 8F41  73 79 6E 63      	DB	'sync. prog. BCD citac se sync. R TP$'
 8F45  2E 20 70 72      
 8F49  6F 67 2E 20      
 8F4D  42 43 44 20      
 8F51  63 69 74 61      
 8F55  63 20 73 65      
 8F59  20 73 79 6E      
 8F5D  63 2E 20 52      
 8F61  20 54 50 24      
 8F65  AA05         I74163P:DW	PP2
 8F67  73 79 6E 63      	DB	'sync. prog. BIN citac se sync. R TP$'
 8F6B  2E 20 70 72      
 8F6F  6F 67 2E 20      
 8F73  42 49 4E 20      
 8F77  63 69 74 61      
 8F7B  63 20 73 65      
 8F7F  20 73 79 6E      
 8F83  63 2E 20 52      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-144


 8F87  20 54 50 24      
 8F8B  AA05         I74164P:DW	PP2
 8F8D  73 79 6E 63      	DB	'sync. 8bit. posuv. reg. s R ser. vstup, par. vystup TP$'
 8F91  2E 20 38 62      
 8F95  69 74 2E 20      
 8F99  70 6F 73 75      
 8F9D  76 2E 20 72      
 8FA1  65 67 2E 20      
 8FA5  73 20 52 20      
 8FA9  73 65 72 2E      
 8FAD  20 76 73 74      
 8FB1  75 70 2C 20      
 8FB5  70 61 72 2E      
 8FB9  20 76 79 73      
 8FBD  74 75 70 20      
 8FC1  54 50 24       
 8FC4  AA05         I74165P:DW	PP2
 8FC6  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. reg. s R ser. a par. vstup, ser. vystup TP$'
 8FCA  2E 20 70 6F      
 8FCE  73 75 76 2E      
 8FD2  20 72 65 67      
 8FD6  2E 20 73 20      
 8FDA  52 20 73 65      
 8FDE  72 2E 20 61      
 8FE2  20 70 61 72      
 8FE6  2E 20 76 73      
 8FEA  74 75 70 2C      
 8FEE  20 73 65 72      
 8FF2  2E 20 76 79      
 8FF6  73 74 75 70      
 8FFA  20 54 50 24      
 8FFE  AA05         I74166P:DW	PP2
 9000  73 79 6E 63      	DB	'sync. 8bit. posuv. registr s R ser. a par. vstup, ser. vystup TP$'
 9004  2E 20 38 62      
 9008  69 74 2E 20      
 900C  70 6F 73 75      
 9010  76 2E 20 72      
 9014  65 67 69 73      
 9018  74 72 20 73      
 901C  20 52 20 73      
 9020  65 72 2E 20      
 9024  61 20 70 61      
 9028  72 2E 20 76      
 902C  73 74 75 70      
 9030  2C 20 73 65      
 9034  72 2E 20 76      
 9038  79 73 74 75      
 903C  70 20 54 50      
 9040  24          
 9041  AA05         I74168P:DW	PP2
 9043  73 79 6E 63      	DB	'sync. obousmer. BCD. prog. citac TP$'
 9047  2E 20 6F 62      
 904B  6F 75 73 6D      
 904F  65 72 2E 20      
 9053  42 43 44 2E      
 9057  20 70 72 6F      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-145


 905B  67 2E 20 63      
 905F  69 74 61 63      
 9063  20 54 50 24      
 9067  AA05         I74169P:DW	PP2
 9069  73 79 6E 63      	DB	'sync. obousmer. BIN. prog. citac TP$'
 906D  2E 20 6F 62      
 9071  6F 75 73 6D      
 9075  65 72 2E 20      
 9079  42 49 4E 2E      
 907D  20 70 72 6F      
 9081  67 2E 20 63      
 9085  69 74 61 63      
 9089  20 54 50 24      
 908D  AA05         I74170P:DW	PP2
 908F  72 65 67 2E      	DB	'reg. 4x4bit. OC$'
 9093  20 34 78 34      
 9097  62 69 74 2E      
 909B  20 4F 43 24      
 909F  AA05         I74173P:DW	PP2
 90A1  34 62 69 74      	DB	'4bit. reg. D TS$'
 90A5  2E 20 72 65      
 90A9  67 2E 20 44      
 90AD  20 54 53 24      
 90B1  AA05         I74174P:DW	PP2
 90B3  36 78 20 4B      	DB	'6x K.O. D TP$'
 90B7  2E 4F 2E 20      
 90BB  44 20 54 50      
 90BF  24          
 90C0  AA05         I74175P:DW	PP2
 90C2  34 78 20 4B      	DB	'4x K.O. D TP$'
 90C6  2E 4F 2E 20      
 90CA  44 20 54 50      
 90CE  24          
 90CF  A9F0         I74176P:DW	PP1
 90D1  70 72 6F 67      	DB	'program. BCD citac TP$'
 90D5  72 61 6D 2E      
 90D9  20 42 43 44      
 90DD  20 63 69 74      
 90E1  61 63 20 54      
 90E5  50 24         
 90E7  A9F0         I74177P:DW	PP1
 90E9  70 72 6F 67      	DB	'program. BCD citac TP$'
 90ED  72 61 6D 2E      
 90F1  20 42 43 44      
 90F5  20 63 69 74      
 90F9  61 63 20 54      
 90FD  50 24         
 90FF  A9F0         I74180P:DW	PP1
 9101  39 62 69 74      	DB	'9bit. renerator parity/paritni skousec TP$'
 9105  2E 20 72 65      
 9109  6E 65 72 61      
 910D  74 6F 72 20      
 9111  70 61 72 69      
 9115  74 79 2F 70      
 9119  61 72 69 74      
 911D  6E 69 20 73      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-146


 9121  6B 6F 75 73      
 9125  65 63 20 54      
 9129  50 24         
 912B  AA30         I74181P:DW	PP4
 912D  34 62 69 74      	DB	'4bit. ALU TP$'
 9131  2E 20 41 4C      
 9135  55 20 54 50      
 9139  24          
 913A  AA05         I74182P:DW	PP2
 913C  34 62 69 74      	DB	'4bit. obvod pro urychleni prenosu TP$'
 9140  2E 20 6F 62      
 9144  76 6F 64 20      
 9148  70 72 6F 20      
 914C  75 72 79 63      
 9150  68 6C 65 6E      
 9154  69 20 70 72      
 9158  65 6E 6F 73      
 915C  75 20 54 50      
 9160  24          
 9161  AA05         I74184P:DW	PP2
 9163  70 72 65 76      	DB	'prevodnik BCD/BIN OC$'
 9167  6F 64 6E 69      
 916B  6B 20 42 43      
 916F  44 2F 42 49      
 9173  4E 20 4F 43      
 9177  24          
 9178  AA05         I74185P:DW	PP2
 917A  70 72 65 76      	DB	'prevodnik BIN/BCD OC$'
 917E  6F 64 6E 69      
 9182  6B 20 42 49      
 9186  4E 2F 42 43      
 918A  44 20 4F 43      
 918E  24          
 918F  AA05         I74188P:DW	PP2
 9191  50 52 4F 4D      	DB	'PROM 32x8bitu OC$'
 9195  20 33 32 78      
 9199  38 62 69 74      
 919D  75 20 4F 43      
 91A1  24          
 91A2  AA05         I74189P:DW	PP2
 91A4  52 41 4D 20      	DB	'RAM 16x4bity TS$'
 91A8  31 36 78 34      
 91AC  62 69 74 79      
 91B0  20 54 53 24      
 91B4  AA05         I74192P:DW	PP2
 91B6  73 79 6E 63      	DB	'sync.(ne v kaskade) obousmer. prog. BCD citac TP$'
 91BA  2E 28 6E 65      
 91BE  20 76 20 6B      
 91C2  61 73 6B 61      
 91C6  64 65 29 20      
 91CA  6F 62 6F 75      
 91CE  73 6D 65 72      
 91D2  2E 20 70 72      
 91D6  6F 67 2E 20      
 91DA  42 43 44 20      
 91DE  63 69 74 61      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-147


 91E2  63 20 54 50      
 91E6  24          
 91E7  AA05         I74193P:DW	PP2
 91E9  73 79 6E 63      	DB	'sync.(ne v kaskade) obousmer. prog. BIN citac TP$'
 91ED  2E 28 6E 65      
 91F1  20 76 20 6B      
 91F5  61 73 6B 61      
 91F9  64 65 29 20      
 91FD  6F 62 6F 75      
 9201  73 6D 65 72      
 9205  2E 20 70 72      
 9209  6F 67 2E 20      
 920D  42 49 4E 20      
 9211  63 69 74 61      
 9215  63 20 54 50      
 9219  24          
 921A  AA05         I74194P:DW	PP2
 921C  34 62 69 74      	DB	'4bit. obousmer. posuv. registr se ser. a par. vstup, par. vystup TP$'
 9220  2E 20 6F 62      
 9224  6F 75 73 6D      
 9228  65 72 2E 20      
 922C  70 6F 73 75      
 9230  76 2E 20 72      
 9234  65 67 69 73      
 9238  74 72 20 73      
 923C  65 20 73 65      
 9240  72 2E 20 61      
 9244  20 70 61 72      
 9248  2E 20 76 73      
 924C  74 75 70 2C      
 9250  20 70 61 72      
 9254  2E 20 76 79      
 9258  73 74 75 70      
 925C  20 54 50 24      
 9260  AA05         I74195P:DW	PP2
 9262  34 62 69 74      	DB	'4bit. posuv. registr se ser. a par. vstup, par. vystup TP$'
 9266  2E 20 70 6F      
 926A  73 75 76 2E      
 926E  20 72 65 67      
 9272  69 73 74 72      
 9276  20 73 65 20      
 927A  73 65 72 2E      
 927E  20 61 20 70      
 9282  61 72 2E 20      
 9286  76 73 74 75      
 928A  70 2C 20 70      
 928E  61 72 2E 20      
 9292  76 79 73 74      
 9296  75 70 20 54      
 929A  50 24         
 929C  AA30         I74198P:DW	PP4
 929E  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. obousmer. registr se ser. a par. vstup, par. vystup TP$'
 92A2  2E 20 70 6F      
 92A6  73 75 76 2E      
 92AA  20 6F 62 6F      
 92AE  75 73 6D 65      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-148


 92B2  72 2E 20 72      
 92B6  65 67 69 73      
 92BA  74 72 20 73      
 92BE  65 20 73 65      
 92C2  72 2E 20 61      
 92C6  20 70 61 72      
 92CA  2E 20 76 73      
 92CE  74 75 70 2C      
 92D2  20 70 61 72      
 92D6  2E 20 76 79      
 92DA  73 74 75 70      
 92DE  20 54 50 24      
                ;I74225P:DW	PP3
                ;	DB	'FIFO registr 16x 5bit TS$'
 92E2  AA1A         I74240P:DW	PP3
 92E4  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit. invert. budic sbernice TS$'
 92E8  62 69 74 2E      
 92EC  20 69 6E 76      
 92F0  65 72 74 2E      
 92F4  20 62 75 64      
 92F8  69 63 20 73      
 92FC  62 65 72 6E      
 9300  69 63 65 20      
 9304  54 53 24       
 9307  AA1A         I74241P:DW	PP3
 9309  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit. budic sbernice TS$'
 930D  62 69 74 2E      
 9311  20 62 75 64      
 9315  69 63 20 73      
 9319  62 65 72 6E      
 931D  69 63 65 20      
 9321  54 53 24       
 9324  AA05         I74242P:DW	PP2
 9326  34 62 69 74      	DB	'4bit. prijimac/vysilac sbernice invert. TS$'
 932A  2E 20 70 72      
 932E  69 6A 69 6D      
 9332  61 63 2F 76      
 9336  79 73 69 6C      
 933A  61 63 20 73      
 933E  62 65 72 6E      
 9342  69 63 65 20      
 9346  69 6E 76 65      
 934A  72 74 2E 20      
 934E  54 53 24       
 9351  AA05         I74243P:DW	PP2
 9353  34 62 69 74      	DB	'4bit. prijimac/vysilac sbernice TS$'
 9357  2E 20 70 72      
 935B  69 6A 69 6D      
 935F  61 63 2F 76      
 9363  79 73 69 6C      
 9367  61 63 20 73      
 936B  62 65 72 6E      
 936F  69 63 65 20      
 9373  54 53 24       
 9376  AA1A         I74244P:DW	PP3
 9378  38 78 20 62      	DB	'8x budic sbernice TS$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-149


 937C  75 64 69 63      
 9380  20 73 62 65      
 9384  72 6E 69 63      
 9388  65 20 54 53      
 938C  24          
 938D  AA1A         I74245P:DW	PP3
 938F  38 78 20 76      	DB	'8x vysilac/prijimac sbernice TS$'
 9393  79 73 69 6C      
 9397  61 63 2F 70      
 939B  72 69 6A 69      
 939F  6D 61 63 20      
 93A3  73 62 65 72      
 93A7  6E 69 63 65      
 93AB  20 54 53 24      
 93AF  AA05         I74247P:DW	PP2
 93B1  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. SA 15V OC$'
 93B5  20 42 43 44      
 93B9  2F 37 20 73      
 93BD  65 67 2E 20      
 93C1  53 41 20 31      
 93C5  35 56 20 4F      
 93C9  43 24         
 93CB  AA05         I74249P:DW	PP2
 93CD  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. SA 5.5V OC$'
 93D1  20 42 43 44      
 93D5  2F 37 20 73      
 93D9  65 67 2E 20      
 93DD  53 41 20 35      
 93E1  2E 35 56 20      
 93E5  4F 43 24       
 93E8  AA05         I74251P:DW	PP2
 93EA  38 6B 61 6E      	DB	'8kanal. multiplexer TS$'
 93EE  61 6C 2E 20      
 93F2  6D 75 6C 74      
 93F6  69 70 6C 65      
 93FA  78 65 72 20      
 93FE  54 53 24       
 9401  AA05         I74253P:DW	PP2
 9403  32 78 20 34      	DB	'2x 4vstup. multiplexer TS$'
 9407  76 73 74 75      
 940B  70 2E 20 6D      
 940F  75 6C 74 69      
 9413  70 6C 65 78      
 9417  65 72 20 54      
 941B  53 24         
 941D  AA05         I74256P:DW	PP2
 941F  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit adresovatelny stradac$'
 9423  62 69 74 20      
 9427  61 64 72 65      
 942B  73 6F 76 61      
 942F  74 65 6C 6E      
 9433  79 20 73 74      
 9437  72 61 64 61      
 943B  63 24         
 943D  AA05         I74257P:DW	PP2
 943F  34 78 20 32      	DB	'4x 2vstup. multiplex TS$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-150


 9443  76 73 74 75      
 9447  70 2E 20 6D      
 944B  75 6C 74 69      
 944F  70 6C 65 78      
 9453  20 54 53 24      
 9457  AA05         I74258P:DW	PP2
 9459  34 78 20 32      	DB	'4x 2vstup. multiplex invert. TS$'
 945D  76 73 74 75      
 9461  70 2E 20 6D      
 9465  75 6C 74 69      
 9469  70 6C 65 78      
 946D  20 69 6E 76      
 9471  65 72 74 2E      
 9475  20 54 53 24      
 9479  AA05         I74259P:DW	PP2
 947B  38 62 69 74      	DB	'8bit. adres. registr typu Latch TP$'
 947F  2E 20 61 64      
 9483  72 65 73 2E      
 9487  20 72 65 67      
 948B  69 73 74 72      
 948F  20 74 79 70      
 9493  75 20 4C 61      
 9497  74 63 68 20      
 949B  54 50 24       
 949E  A9F0         I74260P:DW	PP1
 94A0  32 78 20 35      	DB	'2x 5NOR TP$'
 94A4  4E 4F 52 20      
 94A8  54 50 24       
 94AB  AA05         I74265P:DW	PP2
 94AD  32 58 20 32      	DB	'2X 2NAND + 2x invert. TP$'
 94B1  4E 41 4E 44      
 94B5  20 2B 20 32      
 94B9  78 20 69 6E      
 94BD  76 65 72 74      
 94C1  2E 20 54 50      
 94C5  24          
 94C6  A9F0         I74266P:DW	PP1
 94C8  34 78 20 32      	DB	'4x 2EX-NOR OC$'
 94CC  45 58 2D 4E      
 94D0  4F 52 20 4F      
 94D4  43 24         
 94D6  AA1A         I74273P:DW	PP3
 94D8  38 62 69 74      	DB	'8bit. registr D s R TP$'
 94DC  2E 20 72 65      
 94E0  67 69 73 74      
 94E4  72 20 44 20      
 94E8  73 20 52 20      
 94EC  54 50 24       
 94EF  AA1A         I74276P:DW	PP3
 94F1  34 78 20 4B      	DB	'4x K.O. J-K se spolecnim SR TP$'
 94F5  2E 4F 2E 20      
 94F9  4A 2D 4B 20      
 94FD  73 65 20 73      
 9501  70 6F 6C 65      
 9505  63 6E 69 6D      
 9509  20 53 52 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-151


 950D  54 50 24       
 9510  AA05         I74279P:DW	PP2
 9512  34 78 20 4B      	DB	'4x K.O. R-S TP$'
 9516  2E 4F 2E 20      
 951A  52 2D 53 20      
 951E  54 50 24       
 9521  AA05         I74283P:DW	PP2
 9523  34 62 69 74      	DB	'4bit. uplna scitacka TP$'
 9527  2E 20 75 70      
 952B  6C 6E 61 20      
 952F  73 63 69 74      
 9533  61 63 6B 61      
 9537  20 54 50 24      
 953B  AA05         I74287P:DW	PP2
 953D  50 52 4F 4D      	DB	'PROM 256x4bity TS$'
 9541  20 32 35 36      
 9545  78 34 62 69      
 9549  74 79 20 54      
 954D  53 24         
 954F  A9F0         I74290P:DW	PP1
 9551  61 73 79 6E      	DB	'async. BCD citac TP$'
 9555  63 2E 20 42      
 9559  43 44 20 63      
 955D  69 74 61 63      
 9561  20 54 50 24      
                ;I74292P:DW	PP2
                ;	DB	'prog. 32bit. BIN citac/delic TP$'
 9565  A9F0         I74293P:DW	PP1
 9567  34 62 69 74      	DB	'4bit. async. BIN citac TP$'
 956B  2E 20 61 73      
 956F  79 6E 63 2E      
 9573  20 42 49 4E      
 9577  20 63 69 74      
 957B  61 63 20 54      
 957F  50 24         
 9581  A9F0         I74295P:DW	PP1
 9583  34 62 69 74      	DB	'4bit. posuv. reg. s par. vstup, vystup TS$'
 9587  2E 20 70 6F      
 958B  73 75 76 2E      
 958F  20 72 65 67      
 9593  2E 20 73 20      
 9597  70 61 72 2E      
 959B  20 76 73 74      
 959F  75 70 2C 20      
 95A3  76 79 73 74      
 95A7  75 70 20 54      
 95AB  53 24         
 95AD  AA05         I74298P:DW	PP2
 95AF  34 78 20 32      	DB	'4x 2vstup. multiplex s pameti TP$'
 95B3  76 73 74 75      
 95B7  70 2E 20 6D      
 95BB  75 6C 74 69      
 95BF  70 6C 65 78      
 95C3  20 73 20 70      
 95C7  61 6D 65 74      
 95CB  69 20 54 50      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-152


 95CF  24          
 95D0  AA1A         I74299P:DW	PP3
 95D2  38 62 69 74      	DB	'8bit. univers. posuv. reg. s R TS$'
 95D6  2E 20 75 6E      
 95DA  69 76 65 72      
 95DE  73 2E 20 70      
 95E2  6F 73 75 76      
 95E6  2E 20 72 65      
 95EA  67 2E 20 73      
 95EE  20 52 20 54      
 95F2  53 24         
 95F4  AA1A         I74322P:DW	PP3
 95F6  6B 61 73 6B      	DB	'kaskadovatelny 8bit. uni. posuv. registr se sinc. R a par. vstup. vystup. ser. vystup TS$'
 95FA  61 64 6F 76      
 95FE  61 74 65 6C      
 9602  6E 79 20 38      
 9606  62 69 74 2E      
 960A  20 75 6E 69      
 960E  2E 20 70 6F      
 9612  73 75 76 2E      
 9616  20 72 65 67      
 961A  69 73 74 72      
 961E  20 73 65 20      
 9622  73 69 6E 63      
 9626  2E 20 52 20      
 962A  61 20 70 61      
 962E  72 2E 20 76      
 9632  73 74 75 70      
 9636  2E 20 76 79      
 963A  73 74 75 70      
 963E  2E 20 73 65      
 9642  72 2E 20 76      
 9646  79 73 74 75      
 964A  70 20 54 53      
 964E  24          
 964F  AA05         I74348P:DW	PP2
 9651  38 76 73 74      	DB	'8vstup. prior. koder kaskada TS$'
 9655  75 70 2E 20      
 9659  70 72 69 6F      
 965D  72 2E 20 6B      
 9661  6F 64 65 72      
 9665  20 6B 61 73      
 9669  6B 61 64 61      
 966D  20 54 53 24      
 9671  AA1A         I74351P:DW	PP3
 9673  32 78 20 38      	DB	'2x 8vstup. multiplex invert. TS$'
 9677  76 73 74 75      
 967B  70 2E 20 6D      
 967F  75 6C 74 69      
 9683  70 6C 65 78      
 9687  20 69 6E 76      
 968B  65 72 74 2E      
 968F  20 54 53 24      
 9693  AA05         I74352P:DW	PP2
 9695  32 78 20 34      	DB	'2x 4vstup. multiplex invert. TP$'
 9699  76 73 74 75      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-153


 969D  70 2E 20 6D      
 96A1  75 6C 74 69      
 96A5  70 6C 65 78      
 96A9  20 69 6E 76      
 96AD  65 72 74 2E      
 96B1  20 54 50 24      
 96B5  AA05         I74353P:DW	PP2
 96B7  32 78 20 34      	DB	'2x 4vstup. multiplex invert. TS$'
 96BB  76 73 74 75      
 96BF  70 2E 20 6D      
 96C3  75 6C 74 69      
 96C7  70 6C 65 78      
 96CB  20 69 6E 76      
 96CF  65 72 74 2E      
 96D3  20 54 53 24      
 96D7  AA1A         I74363P:DW	PP3
 96D9  38 62 69 74      	DB	'8bit stradac (MOS uP interface) TP$'
 96DD  20 73 74 72      
 96E1  61 64 61 63      
 96E5  20 28 4D 4F      
 96E9  53 20 75 50      
 96ED  20 69 6E 74      
 96F1  65 72 66 61      
 96F5  63 65 29 20      
 96F9  54 50 24       
 96FC  AA05         I74365P:DW	PP2
 96FE  36 78 20 62      	DB	'6x budic sbernice TS$'
 9702  75 64 69 63      
 9706  20 73 62 65      
 970A  72 6E 69 63      
 970E  65 20 54 53      
 9712  24          
 9713  AA05         I74366P:DW	PP2
 9715  36 78 20 69      	DB	'6x invert. budic sbernice TS$'
 9719  6E 76 65 72      
 971D  74 2E 20 62      
 9721  75 64 69 63      
 9725  20 73 62 65      
 9729  72 6E 69 63      
 972D  65 20 54 53      
 9731  24          
 9732  AA05         I74367P:DW	PP2
 9734  34 20 2B 20      	DB	'4 + 2bit. budic sbernice TS$'
 9738  32 62 69 74      
 973C  2E 20 62 75      
 9740  64 69 63 20      
 9744  73 62 65 72      
 9748  6E 69 63 65      
 974C  20 54 53 24      
 9750  AA05         I74368P:DW	PP2
 9752  34 20 2B 20      	DB	'4 + 2bit. invert. budic sbernice TS$'
 9756  32 62 69 74      
 975A  2E 20 69 6E      
 975E  76 65 72 74      
 9762  2E 20 62 75      
 9766  64 69 63 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-154


 976A  73 62 65 72      
 976E  6E 69 63 65      
 9772  20 54 53 24      
 9776  AA1A         I74373P:DW	PP3
 9778  38 62 69 74      	DB	'8bit. transparent. reg. D TS$'
 977C  2E 20 74 72      
 9780  61 6E 73 70      
 9784  61 72 65 6E      
 9788  74 2E 20 72      
 978C  65 67 2E 20      
 9790  44 20 54 53      
 9794  24          
 9795  AA1A         I74374P:DW	PP3
 9797  38 62 69 74      	DB	'8bit. reg. D s hradlovanim TS$'
 979B  2E 20 72 65      
 979F  67 2E 20 44      
 97A3  20 73 20 68      
 97A7  72 61 64 6C      
 97AB  6F 76 61 6E      
 97AF  69 6D 20 54      
 97B3  53 24         
 97B5  AA1A         I74377P:DW	PP3
 97B7  38 62 69 74      	DB	'8bit. reg. D s hradlovanim TP$'
 97BB  2E 20 72 65      
 97BF  67 2E 20 44      
 97C3  20 73 20 68      
 97C7  72 61 64 6C      
 97CB  6F 76 61 6E      
 97CF  69 6D 20 54      
 97D3  50 24         
 97D5  AA05         I74378P:DW	PP2
 97D7  36 62 69 74      	DB	'6bit. reg. D s hradlovanim TP$'
 97DB  2E 20 72 65      
 97DF  67 2E 20 44      
 97E3  20 73 20 68      
 97E7  72 61 64 6C      
 97EB  6F 76 61 6E      
 97EF  69 6D 20 54      
 97F3  50 24         
 97F5  AA05         I74379P:DW	PP2
 97F7  34 62 69 74      	DB	'4bit. reg. D s hradlovanim a komplement. vystupy TP$'
 97FB  2E 20 72 65      
 97FF  67 2E 20 44      
 9803  20 73 20 68      
 9807  72 61 64 6C      
 980B  6F 76 61 6E      
 980F  69 6D 20 61      
 9813  20 6B 6F 6D      
 9817  70 6C 65 6D      
 981B  65 6E 74 2E      
 981F  20 76 79 73      
 9823  74 75 70 79      
 9827  20 54 50 24      
 982B  AA05         I74390P:DW	PP2
 982D  32 78 20 42      	DB	'2x BCD citac TP$'
 9831  43 44 20 63      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-155


 9835  69 74 61 63      
 9839  20 54 50 24      
 983D  AA05         I74393P:DW	PP2
 983F  32 78 20 42      	DB	'2x BIN citac TP$'
 9843  49 4E 20 63      
 9847  69 74 61 63      
 984B  20 54 50 24      
 984F  AA05         I74395P:DW	PP2
 9851  34 62 69 74      	DB	'4bit. posuvny reg. s par. a ser. vstup, vystup a R TS$'
 9855  2E 20 70 6F      
 9859  73 75 76 6E      
 985D  79 20 72 65      
 9861  67 2E 20 73      
 9865  20 70 61 72      
 9869  2E 20 61 20      
 986D  73 65 72 2E      
 9871  20 76 73 74      
 9875  75 70 2C 20      
 9879  76 79 73 74      
 987D  75 70 20 61      
 9881  20 52 20 54      
 9885  53 24         
 9887  AA05         I74399P:DW	PP2
 9889  34 78 20 32      	DB	'4x 2vstup. multiplex s reg. TP$'
 988D  76 73 74 75      
 9891  70 2E 20 6D      
 9895  75 6C 74 69      
 9899  70 6C 65 78      
 989D  20 73 20 72      
 98A1  65 67 2E 20      
 98A5  54 50 24       
 98A8  AA30         I74412P:DW	PP4
 98AA  38 62 69 74      	DB	'8bit. multyfunkcni stradac TS$'
 98AE  2E 20 6D 75      
 98B2  6C 74 79 66      
 98B6  75 6E 6B 63      
 98BA  6E 69 20 73      
 98BE  74 72 61 64      
 98C2  61 63 20 54      
 98C6  53 24         
 98C8  AA30         I74414P:DW	PP4
 98CA  72 69 64 69      	DB	'ridici obvod prior. prerus. OC$'
 98CE  63 69 20 6F      
 98D2  62 76 6F 64      
 98D6  20 70 72 69      
 98DA  6F 72 2E 20      
 98DE  70 72 65 72      
 98E2  75 73 2E 20      
 98E6  4F 43 24       
 98E9  AA05         I74416P:DW	PP2
 98EB  34 62 69 74      	DB	'4bit. vysilac primac sbernice TS$'
 98EF  2E 20 76 79      
 98F3  73 69 6C 61      
 98F7  63 20 70 72      
 98FB  69 6D 61 63      
 98FF  20 73 62 65      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-156


 9903  72 6E 69 63      
 9907  65 20 54 53      
 990B  24          
 990C  AA05         I74426P:DW	PP2
 990E  34 62 69 74      	DB	'4bit. invert. vysilac primac sbernice TS$'
 9912  2E 20 69 6E      
 9916  76 65 72 74      
 991A  2E 20 76 79      
 991E  73 69 6C 61      
 9922  63 20 70 72      
 9926  69 6D 61 63      
 992A  20 73 62 65      
 992E  72 6E 69 63      
 9932  65 20 54 53      
 9936  24          
 9937  AA1A         I74440P:DW	PP3
 9939  34 78 20 70      	DB	'4x prepinac sbernice OC$'
 993D  72 65 70 69      
 9941  6E 61 63 20      
 9945  73 62 65 72      
 9949  6E 69 63 65      
 994D  20 4F 43 24      
 9951  AA1A         I74441P:DW	PP3
 9953  34 78 20 69      	DB	'4x invert. prepinac sbernice OC$'
 9957  6E 76 65 72      
 995B  74 2E 20 70      
 995F  72 65 70 69      
 9963  6E 61 63 20      
 9967  73 62 65 72      
 996B  6E 69 63 65      
 996F  20 4F 43 24      
 9973  AA1A         I74442P:DW	PP3
 9975  34 78 20 70      	DB	'4x prepinac sbernice TS$'
 9979  72 65 70 69      
 997D  6E 61 63 20      
 9981  73 62 65 72      
 9985  6E 69 63 65      
 9989  20 54 53 24      
 998D  AA1A         I74443P:DW	PP3
 998F  34 78 20 69      	DB	'4x invert. prepinac sbernice TS$'
 9993  6E 76 65 72      
 9997  74 2E 20 70      
 999B  72 65 70 69      
 999F  6E 61 63 20      
 99A3  73 62 65 72      
 99A7  6E 69 63 65      
 99AB  20 54 53 24      
 99AF  AA1A         I74444P:DW	PP3
 99B1  34 78 20 69      	DB	'4x invert./neinvert. prepinac sbernice TS$'
 99B5  6E 76 65 72      
 99B9  74 2E 2F 6E      
 99BD  65 69 6E 76      
 99C1  65 72 74 2E      
 99C5  20 70 72 65      
 99C9  70 69 6E 61      
 99CD  63 20 73 62      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-157


 99D1  65 72 6E 69      
 99D5  63 65 20 54      
 99D9  53 24         
 99DB  AA1A         I74448P:DW	PP3
 99DD  34 78 20 69      	DB	'4x invert./neinvert. prepinac sbernice OC$'
 99E1  6E 76 65 72      
 99E5  74 2E 2F 6E      
 99E9  65 69 6E 76      
 99ED  65 72 74 2E      
 99F1  20 70 72 65      
 99F5  70 69 6E 61      
 99F9  63 20 73 62      
 99FD  65 72 6E 69      
 9A01  63 65 20 4F      
 9A05  43 24         
 9A07  AA30         I74461P:DW	PP4
 9A09  38 62 69 74      	DB	'8bit. synchroni BIN citac$'
 9A0D  2E 20 73 79      
 9A11  6E 63 68 72      
 9A15  6F 6E 69 20      
 9A19  42 49 4E 20      
 9A1D  63 69 74 61      
 9A21  63 24         
 9A23  AA1A         I74482P:DW	PP3
 9A25  38 58 20 73      	DB	'8X stradac budic sbernice TS$'
 9A29  74 72 61 64      
 9A2D  61 63 20 62      
 9A31  75 64 69 63      
 9A35  20 73 62 65      
 9A39  72 6E 69 63      
 9A3D  65 20 54 53      
 9A41  24          
 9A42  AA1A         I74483P:DW	PP3
 9A44  38 58 20 73      	DB	'8X stradac invert. budic sbernice TS$'
 9A48  74 72 61 64      
 9A4C  61 63 20 69      
 9A50  6E 76 65 72      
 9A54  74 2E 20 62      
 9A58  75 64 69 63      
 9A5C  20 73 62 65      
 9A60  72 6E 69 63      
 9A64  65 20 54 53      
 9A68  24          
 9A69  AA1A         I74487P:DW	PP3
 9A6B  38 78 20 69      	DB	'8x invert. vysilac/prijimac sbernice TS$'
 9A6F  6E 76 65 72      
 9A73  74 2E 20 76      
 9A77  79 73 69 6C      
 9A7B  61 63 2F 70      
 9A7F  72 69 6A 69      
 9A83  6D 61 63 20      
 9A87  73 62 65 72      
 9A8B  6E 69 63 65      
 9A8F  20 54 53 24      
 9A93  AA1A         I74518P:DW	PP3
 9A95  38 62 69 74      	DB	'8bit. komparator s uvolnenim OC$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-158


 9A99  2E 20 6B 6F      
 9A9D  6D 70 61 72      
 9AA1  61 74 6F 72      
 9AA5  20 73 20 75      
 9AA9  76 6F 6C 6E      
 9AAD  65 6E 69 6D      
 9AB1  20 4F 43 24      
 9AB5  AA1A         I74520P:DW	PP3
 9AB7  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. komparator s uvolnenim TP$'
 9ABB  2E 20 69 6E      
 9ABF  76 65 72 74      
 9AC3  2E 20 6B 6F      
 9AC7  6D 70 61 72      
 9ACB  61 74 6F 72      
 9ACF  20 73 20 75      
 9AD3  76 6F 6C 6E      
 9AD7  65 6E 69 6D      
 9ADB  20 54 50 24      
 9ADF  AA1A         I74534P:DW	PP3
 9AE1  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. reg. D s hradlovanim TS$'
 9AE5  2E 20 69 6E      
 9AE9  76 65 72 74      
 9AED  2E 20 72 65      
 9AF1  67 2E 20 44      
 9AF5  20 73 20 68      
 9AF9  72 61 64 6C      
 9AFD  6F 76 61 6E      
 9B01  69 6D 20 54      
 9B05  53 24         
 9B07  AA1A         I74540P:DW	PP3
 9B09  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. budic sbernice TS$'
 9B0D  2E 20 69 6E      
 9B11  76 65 72 74      
 9B15  2E 20 62 75      
 9B19  64 69 63 20      
 9B1D  73 62 65 72      
 9B21  6E 69 63 65      
 9B25  20 54 53 24      
 9B29  AA1A         I74541P:DW	PP3
 9B2B  38 62 69 74      	DB	'8bit. budic sbernice TS$'
 9B2F  2E 20 62 75      
 9B33  64 69 63 20      
 9B37  73 62 65 72      
 9B3B  6E 69 63 65      
 9B3F  20 54 53 24      
                ;I74533P:
 9B43  AA1A         I74563P:DW	PP3
 9B45  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. transparent. reg. D TS$'
 9B49  2E 20 69 6E      
 9B4D  76 65 72 74      
 9B51  2E 20 74 72      
 9B55  61 6E 73 70      
 9B59  61 72 65 6E      
 9B5D  74 2E 20 72      
 9B61  65 67 2E 20      
 9B65  44 20 54 53      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-159


 9B69  24          
 9B6A  AA05         I74571P:DW	PP2
 9B6C  50 52 4F 4D      	DB	'PROM 512x4bity TS$'
 9B70  20 35 31 32      
 9B74  78 34 62 69      
 9B78  74 79 20 54      
 9B7C  53 24         
 9B7E  AA05         I74595P:DW	PP2
 9B80  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. reg. s vystup. stradacem ser. vstup a para. vystup TS$'
 9B84  2E 20 70 6F      
 9B88  73 75 76 2E      
 9B8C  20 72 65 67      
 9B90  2E 20 73 20      
 9B94  76 79 73 74      
 9B98  75 70 2E 20      
 9B9C  73 74 72 61      
 9BA0  64 61 63 65      
 9BA4  6D 20 73 65      
 9BA8  72 2E 20 76      
 9BAC  73 74 75 70      
 9BB0  20 61 20 70      
 9BB4  61 72 61 2E      
 9BB8  20 76 79 73      
 9BBC  74 75 70 20      
 9BC0  54 53 24       
 9BC3  AA05         I74596P:DW	PP2
 9BC5  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. reg. s vystup. stradacem ser. vstup a para. vystup OC$'
 9BC9  2E 20 70 6F      
 9BCD  73 75 76 2E      
 9BD1  20 72 65 67      
 9BD5  2E 20 73 20      
 9BD9  76 79 73 74      
 9BDD  75 70 2E 20      
 9BE1  73 74 72 61      
 9BE5  64 61 63 65      
 9BE9  6D 20 73 65      
 9BED  72 2E 20 76      
 9BF1  73 74 75 70      
 9BF5  20 61 20 70      
 9BF9  61 72 61 2E      
 9BFD  20 76 79 73      
 9C01  74 75 70 20      
 9C05  4F 43 24       
 9C08  AA1A         I74638P:DW	PP3
 9C0A  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac sbrnice TC,OC$'
 9C0E  2E 20 69 6E      
 9C12  76 65 72 74      
 9C16  2E 20 76 79      
 9C1A  73 69 6C 61      
 9C1E  63 2F 70 72      
 9C22  69 6D 61 63      
 9C26  20 73 62 72      
 9C2A  6E 69 63 65      
 9C2E  20 54 43 2C      
 9C32  4F 43 24       
 9C35  AA1A         I74639P:DW	PP3
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-160


 9C37  38 62 69 74      	DB	'8bit. vysilac/primac sbrnice TC,OC$'
 9C3B  2E 20 76 79      
 9C3F  73 69 6C 61      
 9C43  63 2F 70 72      
 9C47  69 6D 61 63      
 9C4B  20 73 62 72      
 9C4F  6E 69 63 65      
 9C53  20 54 43 2C      
 9C57  4F 43 24       
 9C5A  AA1A         I74640P:DW	PP3
 9C5C  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac sbrnice TS$'
 9C60  2E 20 69 6E      
 9C64  76 65 72 74      
 9C68  2E 20 76 79      
 9C6C  73 69 6C 61      
 9C70  63 2F 70 72      
 9C74  69 6D 61 63      
 9C78  20 73 62 72      
 9C7C  6E 69 63 65      
 9C80  20 54 53 24      
 9C84  AA1A         I74641P:DW	PP3
 9C86  38 62 69 74      	DB	'8bit. vysilac/primac sbrnice OC$'
 9C8A  2E 20 76 79      
 9C8E  73 69 6C 61      
 9C92  63 2F 70 72      
 9C96  69 6D 61 63      
 9C9A  20 73 62 72      
 9C9E  6E 69 63 65      
 9CA2  20 4F 43 24      
 9CA6  AA1A         I74642P:DW	PP3
 9CA8  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac sbrnice OC$'
 9CAC  2E 20 69 6E      
 9CB0  76 65 72 74      
 9CB4  2E 20 76 79      
 9CB8  73 69 6C 61      
 9CBC  63 2F 70 72      
 9CC0  69 6D 61 63      
 9CC4  20 73 62 72      
 9CC8  6E 69 63 65      
 9CCC  20 4F 43 24      
 9CD0  AA1A         I74643P:DW	PP3
 9CD2  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert./neinvert. vysilac/primac sbrnice, TS$'
 9CD6  2E 20 69 6E      
 9CDA  76 65 72 74      
 9CDE  2E 2F 6E 65      
 9CE2  69 6E 76 65      
 9CE6  72 74 2E 20      
 9CEA  76 79 73 69      
 9CEE  6C 61 63 2F      
 9CF2  70 72 69 6D      
 9CF6  61 63 20 73      
 9CFA  62 72 6E 69      
 9CFE  63 65 2C 20      
 9D02  54 53 24       
 9D05  AA1A         I74644P:DW	PP3
 9D07  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert./neinvert. vysilac/primac sbrnice OC$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-161


 9D0B  2E 20 69 6E      
 9D0F  76 65 72 74      
 9D13  2E 2F 6E 65      
 9D17  69 6E 76 65      
 9D1B  72 74 2E 20      
 9D1F  76 79 73 69      
 9D23  6C 61 63 2F      
 9D27  70 72 69 6D      
 9D2B  61 63 20 73      
 9D2F  62 72 6E 69      
 9D33  63 65 20 4F      
 9D37  43 24         
 9D39  AA30         I74646P:DW	PP4
 9D3B  38 62 69 74      	DB	'8bit. vysilac/primac s obousmer. reg. TS$'
 9D3F  2E 20 76 79      
 9D43  73 69 6C 61      
 9D47  63 2F 70 72      
 9D4B  69 6D 61 63      
 9D4F  20 73 20 6F      
 9D53  62 6F 75 73      
 9D57  6D 65 72 2E      
 9D5B  20 72 65 67      
 9D5F  2E 20 54 53      
 9D63  24          
 9D64  AA30         I74647P:DW	PP4
 9D66  38 62 69 74      	DB	'8bit. vysilac/primac s obousmer. reg. OC$'
 9D6A  2E 20 76 79      
 9D6E  73 69 6C 61      
 9D72  63 2F 70 72      
 9D76  69 6D 61 63      
 9D7A  20 73 20 6F      
 9D7E  62 6F 75 73      
 9D82  6D 65 72 2E      
 9D86  20 72 65 67      
 9D8A  2E 20 4F 43      
 9D8E  24          
 9D8F  AA30         I74648P:DW	PP4
 9D91  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac s obousmer. reg. TS$'
 9D95  2E 20 69 6E      
 9D99  76 65 72 74      
 9D9D  2E 20 76 79      
 9DA1  73 69 6C 61      
 9DA5  63 2F 70 72      
 9DA9  69 6D 61 63      
 9DAD  20 73 20 6F      
 9DB1  62 6F 75 73      
 9DB5  6D 65 72 2E      
 9DB9  20 72 65 67      
 9DBD  2E 20 54 53      
 9DC1  24          
 9DC2  AA30         I74649P:DW	PP4
 9DC4  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac s obousmer. reg. OC$'
 9DC8  2E 20 69 6E      
 9DCC  76 65 72 74      
 9DD0  2E 20 76 79      
 9DD4  73 69 6C 61      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-162


 9DD8  63 2F 70 72      
 9DDC  69 6D 61 63      
 9DE0  20 73 20 6F      
 9DE4  62 6F 75 73      
 9DE8  6D 65 72 2E      
 9DEC  20 72 65 67      
 9DF0  2E 20 4F 43      
 9DF4  24          
 9DF5  AA30         I74651P:DW	PP4
 9DF7  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac sbrnice s reg. TS$'
 9DFB  2E 20 69 6E      
 9DFF  76 65 72 74      
 9E03  2E 20 76 79      
 9E07  73 69 6C 61      
 9E0B  63 2F 70 72      
 9E0F  69 6D 61 63      
 9E13  20 73 62 72      
 9E17  6E 69 63 65      
 9E1B  20 73 20 72      
 9E1F  65 67 2E 20      
 9E23  54 53 24       
 9E26  AA30         I74652P:DW	PP4
 9E28  38 62 69 74      	DB	'8bit. vysilac/primac sbrnice s reg. TS$'
 9E2C  2E 20 76 79      
 9E30  73 69 6C 61      
 9E34  63 2F 70 72      
 9E38  69 6D 61 63      
 9E3C  20 73 62 72      
 9E40  6E 69 63 65      
 9E44  20 73 20 72      
 9E48  65 67 2E 20      
 9E4C  54 53 24       
 9E4F  AA30         I74653P:DW	PP4
 9E51  38 62 69 74      	DB	'8bit. invert. vysilac/primac sbrnice s reg. TS,OC$'
 9E55  2E 20 69 6E      
 9E59  76 65 72 74      
 9E5D  2E 20 76 79      
 9E61  73 69 6C 61      
 9E65  63 2F 70 72      
 9E69  69 6D 61 63      
 9E6D  20 73 62 72      
 9E71  6E 69 63 65      
 9E75  20 73 20 72      
 9E79  65 67 2E 20      
 9E7D  54 53 2C 4F      
 9E81  43 24         
 9E83  AA30         I74654P:DW	PP4
 9E85  38 62 69 74      	DB	'8bit. vysilac/primac sbrnice s reg. TS,OC$'
 9E89  2E 20 76 79      
 9E8D  73 69 6C 61      
 9E91  63 2F 70 72      
 9E95  69 6D 61 63      
 9E99  20 73 62 72      
 9E9D  6E 69 63 65      
 9EA1  20 73 20 72      
 9EA5  65 67 2E 20      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-163


 9EA9  54 53 2C 4F      
 9EAD  43 24         
 9EAF  AA05         I74670P:DW	PP2
 9EB1  52 41 4D 20      	DB	'RAM 4x 4bit., reg. TS$'
 9EB5  34 78 20 34      
 9EB9  62 69 74 2E      
 9EBD  2C 20 72 65      
 9EC1  67 2E 20 54      
 9EC5  53 24         
 9EC7  AA30         I74673P:DW	PP4
 9EC9  31 36 62 69      	DB	'16bit posuvny registr s par vstupem a reg. TS$'
 9ECD  74 20 70 6F      
 9ED1  73 75 76 6E      
 9ED5  79 20 72 65      
 9ED9  67 69 73 74      
 9EDD  72 20 73 20      
 9EE1  70 61 72 20      
 9EE5  76 73 74 75      
 9EE9  70 65 6D 20      
 9EED  61 20 72 65      
 9EF1  67 2E 20 54      
 9EF5  53 24         
 9EF7  AA30         I74674P:DW	PP4
 9EF9  31 36 62 69      	DB	'16bit posuvny registr s par. vstupem TS$'
 9EFD  74 20 70 6F      
 9F01  73 75 76 6E      
 9F05  79 20 72 65      
 9F09  67 69 73 74      
 9F0D  72 20 73 20      
 9F11  70 61 72 2E      
 9F15  20 76 73 74      
 9F19  75 70 65 6D      
 9F1D  20 54 53 24      
 9F21  AA1A         I74690P:DW	PP3
 9F23  73 79 6E 63      	DB	'sync. program. BCD citac s R a mux. vystup. reg. TS$'
 9F27  2E 20 70 72      
 9F2B  6F 67 72 61      
 9F2F  6D 2E 20 42      
 9F33  43 44 20 63      
 9F37  69 74 61 63      
 9F3B  20 73 20 52      
 9F3F  20 61 20 6D      
 9F43  75 78 2E 20      
 9F47  76 79 73 74      
 9F4B  75 70 2E 20      
 9F4F  72 65 67 2E      
 9F53  20 54 53 24      
 9F57  AA1A         I74691P:DW	PP3
 9F59  73 79 6E 63      	DB	'sync. program. BIN citac s R a mux. vystup. reg. TS$'
 9F5D  2E 20 70 72      
 9F61  6F 67 72 61      
 9F65  6D 2E 20 42      
 9F69  49 4E 20 63      
 9F6D  69 74 61 63      
 9F71  20 73 20 52      
 9F75  20 61 20 6D      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-164


 9F79  75 78 2E 20      
 9F7D  76 79 73 74      
 9F81  75 70 2E 20      
 9F85  72 65 67 2E      
 9F89  20 54 53 24      
 9F8D  AA1A         I74692P:DW	PP3
 9F8F  73 79 6E 63      	DB	'sync. program. BCD citac se sinc. R a mux. vystup. reg. TS$'
 9F93  2E 20 70 72      
 9F97  6F 67 72 61      
 9F9B  6D 2E 20 42      
 9F9F  43 44 20 63      
 9FA3  69 74 61 63      
 9FA7  20 73 65 20      
 9FAB  73 69 6E 63      
 9FAF  2E 20 52 20      
 9FB3  61 20 6D 75      
 9FB7  78 2E 20 76      
 9FBB  79 73 74 75      
 9FBF  70 2E 20 72      
 9FC3  65 67 2E 20      
 9FC7  54 53 24       
 9FCA  AA1A         I74693P:DW	PP3
 9FCC  73 79 6E 63      	DB	'sync. program. BIN citac se sinc, R a mux. vystup. reg. TS$'
 9FD0  2E 20 70 72      
 9FD4  6F 67 72 61      
 9FD8  6D 2E 20 42      
 9FDC  49 4E 20 63      
 9FE0  69 74 61 63      
 9FE4  20 73 65 20      
 9FE8  73 69 6E 63      
 9FEC  2C 20 52 20      
 9FF0  61 20 6D 75      
 9FF4  78 2E 20 76      
 9FF8  79 73 74 75      
 9FFC  70 2E 20 72      
 A000  65 67 2E 20      
 A004  54 53 24       
 A007  AA1A         I74696P:DW	PP3
 A009  73 79 6E 63      	DB	'sync. obousmer. BCD citac program. a mux. vystup. reg. TS$'
 A00D  2E 20 6F 62      
 A011  6F 75 73 6D      
 A015  65 72 2E 20      
 A019  42 43 44 20      
 A01D  63 69 74 61      
 A021  63 20 70 72      
 A025  6F 67 72 61      
 A029  6D 2E 20 61      
 A02D  20 6D 75 78      
 A031  2E 20 76 79      
 A035  73 74 75 70      
 A039  2E 20 72 65      
 A03D  67 2E 20 54      
 A041  53 24         
 A043  AA1A         I74697P:DW	PP3
 A045  73 79 6E 63      	DB	'sync. obousmer. BIN citac program. a mux. vystup. reg. TS$'
 A049  2E 20 6F 62      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-165


 A04D  6F 75 73 6D      
 A051  65 72 2E 20      
 A055  42 49 4E 20      
 A059  63 69 74 61      
 A05D  63 20 70 72      
 A061  6F 67 72 61      
 A065  6D 2E 20 61      
 A069  20 6D 75 78      
 A06D  2E 20 76 79      
 A071  73 74 75 70      
 A075  2E 20 72 65      
 A079  67 2E 20 54      
 A07D  53 24         
 A07F  AA1A         I74698P:DW	PP3
 A081  73 79 6E 63      	DB	'sync. obousmer. BCD citac program. se sinc, R a mux. vystup. reg. TS$'
 A085  2E 20 6F 62      
 A089  6F 75 73 6D      
 A08D  65 72 2E 20      
 A091  42 43 44 20      
 A095  63 69 74 61      
 A099  63 20 70 72      
 A09D  6F 67 72 61      
 A0A1  6D 2E 20 73      
 A0A5  65 20 73 69      
 A0A9  6E 63 2C 20      
 A0AD  52 20 61 20      
 A0B1  6D 75 78 2E      
 A0B5  20 76 79 73      
 A0B9  74 75 70 2E      
 A0BD  20 72 65 67      
 A0C1  2E 20 54 53      
 A0C5  24          
 A0C6  AA1A         I74699P:DW	PP3
 A0C8  73 79 6E 63      	DB	'sync. obousmer. BIN citac program. se sinc, R a mux. vystup. reg. TS$'
 A0CC  2E 20 6F 62      
 A0D0  6F 75 73 6D      
 A0D4  65 72 2E 20      
 A0D8  42 49 4E 20      
 A0DC  63 69 74 61      
 A0E0  63 20 70 72      
 A0E4  6F 67 72 61      
 A0E8  6D 2E 20 73      
 A0EC  65 20 73 69      
 A0F0  6E 63 2C 20      
 A0F4  52 20 61 20      
 A0F8  6D 75 78 2E      
 A0FC  20 76 79 73      
 A100  74 75 70 2E      
 A104  20 72 65 67      
 A108  2E 20 54 53      
 A10C  24          
 A10D  AA1A         I74794P:DW	PP3
 A10F  38 62 69 74      	DB	'8bit. reg TP, zpetny budic TS$'
 A113  2E 20 72 65      
 A117  67 20 54 50      
 A11B  2C 20 7A 70      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-166


 A11F  65 74 6E 79      
 A123  20 62 75 64      
 A127  69 63 20 54      
 A12B  53 24         
 A12D  AA30         I74821P:DW	PP4
 A12F  31 30 62 69      	DB	'10bit. reg. D budic sbernice TS$'
 A133  74 2E 20 72      
 A137  65 67 2E 20      
 A13B  44 20 62 75      
 A13F  64 69 63 20      
 A143  73 62 65 72      
 A147  6E 69 63 65      
 A14B  20 54 53 24      
 A14F  AA30         I74827P:DW	PP4
 A151  31 30 62 69      	DB	'10bit. budic sbernice TS$'
 A155  74 2E 20 62      
 A159  75 64 69 63      
 A15D  20 73 62 65      
 A161  72 6E 69 63      
 A165  65 20 54 53      
 A169  24          
 A16A  AA30         I74828P:DW	PP4
 A16C  31 30 62 69      	DB	'10bit. invert. budic sbernice TS$'
 A170  74 2E 20 69      
 A174  6E 76 65 72      
 A178  74 2E 20 62      
 A17C  75 64 69 63      
 A180  20 73 62 65      
 A184  72 6E 69 63      
 A188  65 20 54 53      
 A18C  24          
 A18D  AA30         I74841P:DW	PP4
 A18F  31 30 62 69      	DB	'10bit. transparent. stradac D TS$'
 A193  74 2E 20 74      
 A197  72 61 6E 73      
 A19B  70 61 72 65      
 A19F  6E 74 2E 20      
 A1A3  73 74 72 61      
 A1A7  64 61 63 20      
 A1AB  44 20 54 53      
 A1AF  24          
 A1B0  AA30         I74873P:DW	PP4
 A1B2  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit. stradac D transparent. a R TS$'
 A1B6  62 69 74 2E      
 A1BA  20 73 74 72      
 A1BE  61 64 61 63      
 A1C2  20 44 20 74      
 A1C6  72 61 6E 73      
 A1CA  70 61 72 65      
 A1CE  6E 74 2E 20      
 A1D2  61 20 52 20      
 A1D6  54 53 24       
 A1D9  AA30         I74874P:DW	PP4
 A1DB  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit. reg. D a reset TS$'
 A1DF  62 69 74 2E      
 A1E3  20 72 65 67      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-167


 A1E7  2E 20 44 20      
 A1EB  61 20 72 65      
 A1EF  73 65 74 20      
 A1F3  54 53 24       
 A1F6  A9F0         I71004P:DW	PP1
 A1F8  36 78 20 69      	DB	'6x invert. budic TP$'
 A1FC  6E 76 65 72      
 A200  74 2E 20 62      
 A204  75 64 69 63      
 A208  20 54 50 24      
 A20C  A9F0         I71005P:DW	PP1
 A20E  36 78 20 69      	DB	'6x invert. oddelonac OC$'
 A212  6E 76 65 72      
 A216  74 2E 20 6F      
 A21A  64 64 65 6C      
 A21E  6F 6E 61 63      
 A222  20 4F 43 24      
 A226  AA05         ID345P:	DW	PP2
 A228  64 65 6B 2E      	DB	'dek. HEX/7 seg. SA 15V OC$'
 A22C  20 48 45 58      
 A230  2F 37 20 73      
 A234  65 67 2E 20      
 A238  53 41 20 31      
 A23C  35 56 20 4F      
 A240  43 24         
 A242  AA05         ID346P:	DW	PP2
 A244  64 65 6B 2E      	DB	'dek. HEX/7 seg. SA 15V rizeni jasu OC s R_D34XD$'
 A248  20 48 45 58      
 A24C  2F 37 20 73      
 A250  65 67 2E 20      
 A254  53 41 20 31      
 A258  35 56 20 72      
 A25C  69 7A 65 6E      
 A260  69 20 6A 61      
 A264  73 75 20 4F      
 A268  43 20 73 20      
 A26C  52 5F 44 33      
 A270  34 58 44 24      
 A274  AA05         ID347P:	DW	PP2
 A276  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD, EUdcA/7 seg. SA 15V OC$'
 A27A  20 42 43 44      
 A27E  2C 20 45 55      
 A282  64 63 41 2F      
 A286  37 20 73 65      
 A28A  67 2E 20 53      
 A28E  41 20 31 35      
 A292  56 20 4F 43      
 A296  24          
 A297  AA05         ID348P:	DW	PP2
 A299  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD, EUdcA/7 seg. SA 15V rizeni jasu OC s R_D34XD$'
 A29D  20 42 43 44      
 A2A1  2C 20 45 55      
 A2A5  64 63 41 2F      
 A2A9  37 20 73 65      
 A2AD  67 2E 20 53      
 A2B1  41 20 31 35      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-168


 A2B5  56 20 20 72      
 A2B9  69 7A 65 6E      
 A2BD  69 20 6A 61      
 A2C1  73 75 20 4F      
 A2C5  43 20 73 20      
 A2C9  52 5F 44 33      
 A2CD  34 58 44 24      
 A2D1  AA30         I8243P:	DW	PP4
 A2D3  65 78 70 61      	DB	'expander pro rozsireni vstup./vystup.$'
 A2D7  6E 64 65 72      
 A2DB  20 70 72 6F      
 A2DF  20 72 6F 7A      
 A2E3  73 69 72 65      
 A2E7  6E 69 20 76      
 A2EB  73 74 75 70      
 A2EF  2E 2F 76 79      
 A2F3  73 74 75 70      
 A2F7  2E 24         
                ;===============================
                ;POPISY IO CMOS
                ;===============================
 A2F9  A9F0         I4000P:	DW	PP1
 A2FB  32 78 20 33      	DB	'2x 3NOR + invert.$'
 A2FF  4E 4F 52 20      
 A303  2B 20 69 6E      
 A307  76 65 72 74      
 A30B  2E 24         
 A30D  A9F0         I4001P:	DW	PP1
 A30F  34 78 20 32      	DB	'4x 2NOR$'
 A313  4E 4F 52 24      
 A317  A9F0         I4002P:	DW	PP1
 A319  32 78 20 34      	DB	'2x 4NOR$'
 A31D  4E 4F 52 24      
 A321  A9F0         I4011P:	DW	PP1
 A323  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND$'
 A327  4E 41 4E 44      
 A32B  24          
 A32C  A9F0         I4012P:	DW	PP1
 A32E  32 78 20 34      	DB	'2x 4NAND$'
 A332  4E 41 4E 44      
 A336  24          
 A337  A9F0         I4013P:	DW	PP1
 A339  32 58 20 4B      	DB	'2X K.O. D s SR$'
 A33D  2E 4F 2E 20      
 A341  44 20 73 20      
 A345  53 52 24       
 A348  AA05         I4015P:	DW	PP2
 A34A  32 78 20 34      	DB	'2x 4bit. posuv. reg. s ser. vstupem, par. vystup, R$'
 A34E  62 69 74 2E      
 A352  20 70 6F 73      
 A356  75 76 2E 20      
 A35A  72 65 67 2E      
 A35E  20 73 20 73      
 A362  65 72 2E 20      
 A366  76 73 74 75      
 A36A  70 65 6D 2C      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-169


 A36E  20 70 61 72      
 A372  2E 20 76 79      
 A376  73 74 75 70      
 A37A  2C 20 52 24      
 A37E  AA05         I4017P:	DW	PP2
 A380  31 30 73 74      	DB	'10stupnovy johonson. citac$'
 A384  75 70 6E 6F      
 A388  76 79 20 6A      
 A38C  6F 68 6F 6E      
 A390  73 6F 6E 2E      
 A394  20 63 69 74      
 A398  61 63 24       
 A39B  AA05         I4020P:	DW	PP2
 A39D  31 34 62 69      	DB	'14bit. BIN citac (Q0,Q3-Q13)$'
 A3A1  74 2E 20 42      
 A3A5  49 4E 20 63      
 A3A9  69 74 61 63      
 A3AD  20 28 51 30      
 A3B1  2C 51 33 2D      
 A3B5  51 31 33 29      
 A3B9  24          
 A3BA  AA05         I4021P:	DW	PP2
 A3BC  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. reg. s par. a ser. vstupem, ser. vystup(Q5-7)$'
 A3C0  2E 20 70 6F      
 A3C4  73 75 76 2E      
 A3C8  20 72 65 67      
 A3CC  2E 20 73 20      
 A3D0  70 61 72 2E      
 A3D4  20 20 61 20      
 A3D8  73 65 72 2E      
 A3DC  20 76 73 74      
 A3E0  75 70 65 6D      
 A3E4  2C 20 73 65      
 A3E8  72 2E 20 76      
 A3EC  79 73 74 75      
 A3F0  70 28 51 35      
 A3F4  2D 37 29 24      
 A3F8  A9F0         I4023P:	DW	PP1
 A3FA  33 78 20 33      	DB	'3x 3NAND$'
 A3FE  4E 41 4E 44      
 A402  24          
 A403  A9F0         I4024P:	DW	PP1
 A405  37 62 69 74      	DB	'7bit. BIN citac$'
 A409  2E 20 42 49      
 A40D  4E 20 63 69      
 A411  74 61 63 24      
 A415  A9F0         I4025P:	DW	PP1
 A417  33 78 20 33      	DB	'3x 3NOR$'
 A41B  4E 4F 52 24      
 A41F  AA05         I4027P:	DW	PP2
 A421  32 78 20 4B      	DB	'2x K.O. J-K s SR$'
 A425  2E 4F 2E 20      
 A429  4A 2D 4B 20      
 A42D  73 20 53 52      
 A431  24          
 A432  AA05         I4028P:	DW	PP2
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-170


 A434  34 62 69 74      	DB	'4bit dekoder 1 z 10$'
 A438  20 64 65 6B      
 A43C  6F 64 65 72      
 A440  20 31 20 7A      
 A444  20 31 30 24      
 A448  AA05         I4029P:	DW	PP2
 A44A  34 62 69 74      	DB	'4bit BIN/BCD sync. vrat. citac$'
 A44E  20 42 49 4E      
 A452  2F 42 43 44      
 A456  20 73 79 6E      
 A45A  63 2E 20 76      
 A45E  72 61 74 2E      
 A462  20 63 69 74      
 A466  61 63 24       
 A469  A9F0         I4030P:	DW	PP1
 A46B  34 78 20 32      	DB	'4x 2EX-OR$'
 A46F  45 58 2D 4F      
 A473  52 24         
 A475  AA05         I4032P:	DW	PP2
 A477  33 78 20 73      	DB	'3x ser. scitacka$'
 A47B  65 72 2E 20      
 A47F  73 63 69 74      
 A483  61 63 6B 61      
 A487  24          
 A488  AA30         I4034P:	DW	PP4
 A48A  38 62 69 74      	DB	'8bit obosmerny posuv. R se ser. a par. VV$'
 A48E  20 6F 62 6F      
 A492  73 6D 65 72      
 A496  6E 79 20 70      
 A49A  6F 73 75 76      
 A49E  2E 20 52 20      
 A4A2  73 65 20 73      
 A4A6  65 72 2E 20      
 A4AA  61 20 70 61      
 A4AE  72 2E 20 56      
 A4B2  56 24         
 A4B4  AA05         I4035P:	DW	PP2
 A4B6  34 62 69 74      	DB	'4bit posuvny R s par. VV$'
 A4BA  20 70 6F 73      
 A4BE  75 76 6E 79      
 A4C2  20 52 20 73      
 A4C6  20 70 61 72      
 A4CA  2E 20 56 56      
 A4CE  24          
 A4CF  AA05         I4040P:	DW	PP2
 A4D1  31 32 62 69      	DB	'12bit. BIN citac$'
 A4D5  74 2E 20 42      
 A4D9  49 4E 20 63      
 A4DD  69 74 61 63      
 A4E1  24          
 A4E2  AA05         I4042P:	DW	PP2
 A4E4  34 62 69 74      	DB	'4bit. stradc$'
 A4E8  2E 20 73 74      
 A4EC  72 61 64 63      
 A4F0  24          
 A4F1  AA05         I4043P:	DW	PP2
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-171


 A4F3  34 62 69 74      	DB	'4bit. stradac RS TS$'
 A4F7  2E 20 73 74      
 A4FB  72 61 64 61      
 A4FF  63 20 52 53      
 A503  20 54 53 24      
 A507  AA05         I4048P:	DW	PP2
 A509  38 76 73 74      	DB	'8vstup. hradlo s program. funkci$'
 A50D  75 70 2E 20      
 A511  68 72 61 64      
 A515  6C 6F 20 73      
 A519  20 70 72 6F      
 A51D  67 72 61 6D      
 A521  2E 20 66 75      
 A525  6E 6B 63 69      
 A529  24          
 A52A  AA05         I4063P:	DW	PP2
 A52C  34 62 69 74      	DB 	'4bit. komparator$'
 A530  2E 20 6B 6F      
 A534  6D 70 61 72      
 A538  61 74 6F 72      
 A53C  24          
 A53D  A9F0         I4068P:	DW	PP1
 A53F  38 4E 41 4E      	DB	'8NAND-AND$'
 A543  44 2D 41 4E      
 A547  44 24         
 A549  A9F0         I4068PA:DW	PP1
 A54B  38 4E 41 4E      	DB	'8NAND$'
 A54F  44 24         
 A551  A9F0         I4069P:	DW	PP1
 A553  36 78 20 69      	DB	'6x inver.$'
 A557  6E 76 65 72      
 A55B  2E 24         
 A55D  A9F0         I4071P:	DW	PP1
 A55F  34 78 20 32      	DB	'4x 2OR$'
 A563  4F 52 24       
 A566  A9F0         I4072P:	DW	PP1
 A568  32 78 20 34      	DB	'2x 4OR$'
 A56C  4F 52 24       
 A56F  A9F0         I4073P:	DW	PP1
 A571  33 78 20 33      	DB	'3x 3AND$'
 A575  41 4E 44 24      
 A579  A9F0         I4075P:	DW	PP1
 A57B  33 78 20 33      	DB	'3x 3OR$'
 A57F  4F 52 24       
 A582  AA05         I4076P:	DW	PP2
 A584  34 78 20 4B      	DB	'4x K.O. D TS$'
 A588  2E 4F 2E 20      
 A58C  44 20 54 53      
 A590  24          
 A591  A9F0         I4077P:	DW	PP1
 A593  34 78 20 32      	DB	'4x 2EX-NOR$'
 A597  45 58 2D 4E      
 A59B  4F 52 24       
 A59E  A9F0         I4078P:	DW	PP1
 A5A0  38 4E 4F 52      	DB	'8NOR-OR$'
 A5A4  2D 4F 52 24      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-172


 A5A8  A9F0         I4078PA:DW	PP1
 A5AA  38 4E 4F 52      	DB	'8NOR$'
 A5AE  24          
 A5AF  A9F0         I4081P:	DW	PP1
 A5B1  34 78 20 32      	DB	'4x 2AND$'
 A5B5  41 4E 44 24      
 A5B9  A9F0         I4082P:	DW	PP1
 A5BB  32 78 20 34      	DB	'2x 4AND$'
 A5BF  41 4E 44 24      
 A5C3  A9F0         I4093P:	DW	PP1
 A5C5  34 78 20 32      	DB	'4x 2NAND Schmitt. NAND$'
 A5C9  4E 41 4E 44      
 A5CD  20 53 63 68      
 A5D1  6D 69 74 74      
 A5D5  2E 20 4E 41      
 A5D9  4E 44 24       
 A5DC  AA05         I4094P:	DW	PP2
 A5DE  38 62 69 74      	DB	'8bit. posuv. reg. se stradcem par. vystupem TS$'
 A5E2  2E 20 70 6F      
 A5E6  73 75 76 2E      
 A5EA  20 72 65 67      
 A5EE  2E 20 73 65      
 A5F2  20 73 74 72      
 A5F6  61 64 63 65      
 A5FA  6D 20 70 61      
 A5FE  72 2E 20 76      
 A602  79 73 74 75      
 A606  70 65 6D 20      
 A60A  54 53 24       
 A60D  A9F0         I4095P:	DW	PP1
 A60F  4B 2E 4F 2E      	DB	'K.O. J-K s SR$'
 A613  20 4A 2D 4B      
 A617  20 73 20 53      
 A61B  52 24         
 A61D  AA05         I4099P:	DW	PP2
 A61F  38 62 69 74      	DB	'8bit. stradac (adresonatelna pamet)$'
 A623  2E 20 73 74      
 A627  72 61 64 61      
 A62B  63 20 28 61      
 A62F  64 72 65 73      
 A633  6F 6E 61 74      
 A637  65 6C 6E 61      
 A63B  20 70 61 6D      
 A63F  65 74 29 24      
 A643  AA05         I4311P:	DW	PP2
 A645  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BIN/7seg. se stradac. ITRON SK$'
 A649  20 42 49 4E      
 A64D  2F 37 73 65      
 A651  67 2E 20 73      
 A655  65 20 73 74      
 A659  72 61 64 61      
 A65D  63 2E 20 49      
 A661  54 52 4F 4E      
 A665  20 53 4B 24      
 A669  AA05         I4502P:	DW	PP2
 A66B  36 78 20 73      	DB	'6x strob. invert. odelovac TS$'
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-173


 A66F  74 72 6F 62      
 A673  2E 20 69 6E      
 A677  76 65 72 74      
 A67B  2E 20 6F 64      
 A67F  65 6C 6F 76      
 A683  61 63 20 54      
 A687  53 24         
 A689  AA05         I4511P:	DW	PP2
 A68B  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. se stradac. ITRON sK$'
 A68F  20 42 43 44      
 A693  2F 37 20 73      
 A697  65 67 2E 20      
 A69B  73 65 20 73      
 A69F  74 72 61 64      
 A6A3  61 63 2E 20      
 A6A7  49 54 52 4F      
 A6AB  4E 20 73 4B      
 A6AF  24          
 A6B0  AA05         I4512P:	DW	PP2
 A6B2  38 76 73 74      	DB	'8vstup. multiplex TS$'
 A6B6  75 70 2E 20      
 A6BA  6D 75 6C 74      
 A6BE  69 70 6C 65      
 A6C2  78 20 54 53      
 A6C6  24          
 A6C7  AA30         I4515P:	DW	PP4
 A6C9  64 65 6B 6F      	DB	'dekoder 1 z 16 se stradacem$'
 A6CD  64 65 72 20      
 A6D1  31 20 7A 20      
 A6D5  31 36 20 73      
 A6D9  65 20 73 74      
 A6DD  72 61 64 61      
 A6E1  63 65 6D 24      
 A6E5  AA05         I4516P:	DW	PP2
 A6E7  73 79 6E 63      	DB	'sync. vratny prog. BIN citac$'
 A6EB  2E 20 76 72      
 A6EF  61 74 6E 79      
 A6F3  20 70 72 6F      
 A6F7  67 2E 20 42      
 A6FB  49 4E 20 63      
 A6FF  69 74 61 63      
 A703  24          
 A704  AA05         I4518P:	DW	PP2
 A706  32 78 20 42      	DB	'2x BCD citac$'
 A70A  43 44 20 63      
 A70E  69 74 61 63      
 A712  24          
 A713  AA05         I4520P:	DW	PP2
 A715  32 78 20 42      	DB	'2x BIN citac$'
 A719  49 4E 20 63      
 A71D  69 74 61 63      
 A721  24          
 A722  AA05         I4531P:	DW	PP2
 A724  31 32 62 69      	DB	'12bit. rener. parity$'
 A728  74 2E 20 72      
 A72C  65 6E 65 72      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-174


 A730  2E 20 70 61      
 A734  72 69 74 79      
 A738  24          
 A739  AA05         I4532P:	DW	PP2
 A73B  38 76 73 74      	DB	'8vstup. prioritni koder$'
 A73F  75 70 2E 20      
 A743  70 72 69 6F      
 A747  72 69 74 6E      
 A74B  69 20 6B 6F      
 A74F  64 65 72 24      
 A753  AA05         I4543P:	DW	PP2
 A755  64 65 6B 2E      	DB	'dek. BCD/7 seg. se stradac. LCD LED SK/A$'
 A759  20 42 43 44      
 A75D  2F 37 20 73      
 A761  65 67 2E 20      
 A765  73 65 20 73      
 A769  74 72 61 64      
 A76D  61 63 2E 20      
 A771  4C 43 44 20      
 A775  4C 45 44 20      
 A779  53 4B 2F 41      
 A77D  24          
 A77E  AA05         I4555P:	DW	PP2
 A780  32 78 20 64      	DB	'2x dekoder 1 ze 4 H$'
 A784  65 6B 6F 64      
 A788  65 72 20 31      
 A78C  20 7A 65 20      
 A790  34 20 48 24      
 A794  AA05         I4556P:	DW	PP2
 A796  32 78 20 64      	DB	'2x dekoder 1 ze 4 L$'
 A79A  65 6B 6F 64      
 A79E  65 72 20 31      
 A7A2  20 7A 65 20      
 A7A6  34 20 4C 24      
 A7AA  AA05         I4560P:	DW	PP2
 A7AC  70 61 72 61      	DB	'paralerni BCD scitacka$'
 A7B0  6C 65 72 6E      
 A7B4  69 20 42 43      
 A7B8  44 20 73 63      
 A7BC  69 74 61 63      
 A7C0  6B 61 24       
 A7C3  AA30         I4581P:	DW	PP4
 A7C5  34 62 69 74      	DB	'4bit. ALU$'
 A7C9  2E 20 41 4C      
 A7CD  55 24         
 A7CF  AA05         I4582P:	DW	PP2
 A7D1  34 62 69 74      	DB	'4bit. obvod pro urychleni prenosu$'
 A7D5  2E 20 6F 62      
 A7D9  76 6F 64 20      
 A7DD  70 72 6F 20      
 A7E1  75 72 79 63      
 A7E5  68 6C 65 6E      
 A7E9  69 20 70 72      
 A7ED  65 6E 6F 73      
 A7F1  75 24         
 A7F3  A9F0         I40106P:DW	PP1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-175


 A7F5  36 78 20 73      	DB	'6x schmitt invert.$'
 A7F9  63 68 6D 69      
 A7FD  74 74 20 69      
 A801  6E 76 65 72      
 A805  74 2E 24       
                ;===============================
                ;POPISY OSTATNI IO A 75XXX
                ;===============================
 A808  AA05         I8641P:	DW	PP2
 A80A  34 78 20 76      	DB	'4x vysilac/primac sbrnice (GPIB)$'
 A80E  79 73 69 6C      
 A812  61 63 2F 70      
 A816  72 69 6D 61      
 A81A  63 20 73 62      
 A81E  72 6E 69 63      
 A822  65 20 28 47      
 A826  50 49 42 29      
 A82A  24          
 A82B  AA05         I1502P:	DW	PP2
 A82D  61 70 72 6F      	DB	'aproximacni registr 8bit.$'
 A831  78 69 6D 61      
 A835  63 6E 69 20      
 A839  72 65 67 69      
 A83D  73 74 72 20      
 A841  38 62 69 74      
 A845  2E 24         
 A847  AA30         I1504P:	DW	PP4
 A849  61 70 72 6F      	DB	'aproximacni registr 12bit.$'
 A84D  78 69 6D 61      
 A851  63 6E 69 20      
 A855  72 65 67 69      
 A859  73 74 72 20      
 A85D  31 32 62 69      
 A861  74 2E 24       
 A864  AA05         I8T23P:	DW	PP2
 A866  32 58 20 6C      	DB	'2X linkovy vysilac (IBM 360/370) s R75123$'
 A86A  69 6E 6B 6F      
 A86E  76 79 20 76      
 A872  79 73 69 6C      
 A876  61 63 20 28      
 A87A  49 42 4D 20      
 A87E  33 36 30 2F      
 A882  33 37 30 29      
 A886  20 73 20 52      
 A88A  37 35 31 32      
 A88E  33 24         
 A890  AA05         I8T24P:	DW	PP2
 A892  33 78 20 6C      	DB	'3x linkovy primac (IBM 360/370)$'
 A896  69 6E 6B 6F      
 A89A  76 79 20 70      
 A89E  72 69 6D 61      
 A8A2  63 20 28 49      
 A8A6  42 4D 20 33      
 A8AA  36 30 2F 33      
 A8AE  37 30 29 24      
 A8B2  AA1A         I75160P:DW	PP3
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-176


 A8B4  38 78 20 76      	DB	'8x vysilac/primac dat. sbrnice (GPIB)$'
 A8B8  79 73 69 6C      
 A8BC  61 63 2F 70      
 A8C0  72 69 6D 61      
 A8C4  63 20 64 61      
 A8C8  74 2E 20 73      
 A8CC  62 72 6E 69      
 A8D0  63 65 20 28      
 A8D4  47 50 49 42      
 A8D8  29 24         
 A8DA  AA1A         I75161P:DW	PP3
 A8DC  38 78 20 76      	DB	'8x vysilac/primac ridici sbernice (pristroj GPIB)$'
 A8E0  79 73 69 6C      
 A8E4  61 63 2F 70      
 A8E8  72 69 6D 61      
 A8EC  63 20 72 69      
 A8F0  64 69 63 69      
 A8F4  20 73 62 65      
 A8F8  72 6E 69 63      
 A8FC  65 20 28 70      
 A900  72 69 73 74      
 A904  72 6F 6A 20      
 A908  47 50 49 42      
 A90C  29 24         
 A90E  AA30         I75162P:DW	PP4
 A910  38 78 20 76      	DB	'8x vysilac/primac ridici sbernice (radic GPIB)$'
 A914  79 73 69 6C      
 A918  61 63 2F 70      
 A91C  72 69 6D 61      
 A920  63 20 72 69      
 A924  64 69 63 69      
 A928  20 73 62 65      
 A92C  72 6E 69 63      
 A930  65 20 28 72      
 A934  61 64 69 63      
 A938  20 47 50 49      
 A93C  42 29 24       
 A93F  AAD9         I75162R:DW	PP12
 A941  38 78 20 76      	DB	'8x vysilac/primac ridici sbernice (radic GPIB) s R75162$'
 A945  79 73 69 6C      
 A949  61 63 2F 70      
 A94D  72 69 6D 61      
 A951  63 20 72 69      
 A955  64 69 63 69      
 A959  20 73 62 65      
 A95D  72 6E 69 63      
 A961  65 20 28 72      
 A965  61 64 69 63      
 A969  20 47 50 49      
 A96D  42 29 20 73      
 A971  20 52 37 35      
 A975  31 36 32 24      
 A979  AA30         I25S05P:DW	PP4
 A97B  6E 61 73 6F      	DB	'nasobicka 4x2 bitu$'
 A97F  62 69 63 6B      
 A983  61 20 34 78      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-177


 A987  32 20 62 69      
 A98B  74 75 24       
                ;===============================
                ;POPISI TESTU TESTERU IO
                ;===============================
 A98E  AA30         ITEST1P:DW	PP4
 A990  54 65 73 74      	DB	'Test prevazne BWP-1$'
 A994  20 70 72 65      
 A998  76 61 7A 6E      
 A99C  65 20 42 57      
 A9A0  50 2D 31 24      
 A9A4  AAEF         ITEST2P:DW	PPX
 A9A6  54 65 73 74      	DB	'Test prevazne DTO-1 ZIF28 s R_TEST1$'
 A9AA  20 70 72 65      
 A9AE  76 61 7A 6E      
 A9B2  65 20 44 54      
 A9B6  4F 2D 31 20      
 A9BA  5A 49 46 32      
 A9BE  38 20 73 20      
 A9C2  52 5F 54 45      
 A9C6  53 54 31 24      
 A9CA  AAEF         ITEST3P:DW	PPX
 A9CC  54 65 73 74      	DB	'Test prevazne DTO-1 ZIF16 s R_TEST2$'
 A9D0  20 70 72 65      
 A9D4  76 61 7A 6E      
 A9D8  65 20 44 54      
 A9DC  4F 2D 31 20      
 A9E0  5A 49 46 31      
 A9E4  36 20 73 20      
 A9E8  52 5F 54 45      
 A9EC  53 54 32 24      
                ;===============================
                ;POPISY POUZDRO, NAPAJENI
 A9F0  44 49 4C 31      PP1:	DB	'DIL14 GND=7, VCC=14$'
 A9F4  34 20 20 47      
 A9F8  4E 44 3D 37      
 A9FC  2C 20 56 43      
 AA00  43 3D 31 34      
 AA04  24          
 AA05  44 49 4C 31      PP2:	DB	'DIL16 GND=8, VCC=16$'
 AA09  36 20 20 47      
 AA0D  4E 44 3D 38      
 AA11  2C 20 56 43      
 AA15  43 3D 31 36      
 AA19  24          
 AA1A  44 49 4C 32      PP3:	DB	'DIL20 GND=10, VCC=20$'
 AA1E  30 20 20 47      
 AA22  4E 44 3D 31      
 AA26  30 2C 20 56      
 AA2A  43 43 3D 32      
 AA2E  30 24         
 AA30  44 49 4C 32      PP4:	DB	'DIL24 GND=12, VCC=24$'
 AA34  34 20 20 47      
 AA38  4E 44 3D 31      
 AA3C  32 2C 20 56      
 AA40  43 43 3D 32      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-178


 AA44  34 24         
 AA46  44 49 4C 31      PP5:	DB	'DIL16 GND=12, VCC=5$'
 AA4A  36 20 20 47      
 AA4E  4E 44 3D 31      
 AA52  32 2C 20 56      
 AA56  43 43 3D 35      
 AA5A  24          
 AA5B  44 49 4C 31      PP6:	DB	'DIL14 GND=11, VCC=4$'
 AA5F  34 20 20 47      
 AA63  4E 44 3D 31      
 AA67  31 2C 20 56      
 AA6B  43 43 3D 34      
 AA6F  24          
 AA70  44 49 4C 31      PP7:	DB	'DIL16 GND=13, VCC=5$'
 AA74  36 20 20 47      
 AA78  4E 44 3D 31      
 AA7C  33 2C 20 56      
 AA80  43 43 3D 35      
 AA84  24          
 AA85  44 49 4C 31      PP8:	DB	'DIL14 GND=11, VCC=4$'
 AA89  34 20 20 47      
 AA8D  4E 44 3D 31      
 AA91  31 2C 20 56      
 AA95  43 43 3D 34      
 AA99  24          
 AA9A  44 49 4C 31      PP9:	DB	'DIL14 GND=10, VCC=4$'
 AA9E  34 20 20 47      
 AAA2  4E 44 3D 31      
 AAA6  30 2C 20 56      
 AAAA  43 43 3D 34      
 AAAE  24          
 AAAF  44 49 4C 31      PP10:	DB	'DIL14 GND=10, VCC=5$'
 AAB3  34 20 20 47      
 AAB7  4E 44 3D 31      
 AABB  30 2C 20 56      
 AABF  43 43 3D 35      
 AAC3  24          
 AAC4  44 49 4C 32      PP11:	DB	'DIL24 GND=7, VCC=24$'
 AAC8  34 20 20 47      
 AACC  4E 44 3D 37      
 AAD0  2C 20 56 43      
 AAD4  43 3D 32 34      
 AAD8  24          
 AAD9  44 49 4C 32      PP12:	DB	'DIL22 GND=11, VCC=22$'
 AADD  32 20 20 47      
 AAE1  4E 44 3D 31      
 AAE5  31 2C 20 56      
 AAE9  43 43 3D 32      
 AAED  32 24         
 AAEF  42 75 64 65      PPX:	DB	'Bude se cvakat s RELE$'
 AAF3  20 73 65 20      
 AAF7  63 76 61 6B      
 AAFB  61 74 20 73      
 AAFF  20 52 45 4C      
 AB03  45 24         
                ;===============================
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-179


                ;ZAPOJENI PATIC
                
                ;ZIF28
                
                ;    D  D  D  D      D  D  D  D
                ;    I  I  I  I      I  I  I  I
                ;    L  L  L  L      L  L  L  L
                ;    2  2  1  1      1  1  2  2 
                ;    4  0  6  4 ZIF 28  4  6  0  4
                ;    .  .  .  . +--\/--+ .  .  .  .
                ;(    .  .  .  . = 1 28= .  .  .  . P1-7)
                ;(PR-4  .  .  .  . = 2 27= .  .  .  . P3-7)
                ; P2-0  1  .  .  . = 3 26= .  .  . 24 VCC
                ; P2-1  2  .  .  . = 4 25= .  .  . 23 P2-6
                ; P2-2  3  1  .  . = 5 24= .  . 20 22 P2-5/VCC
                ; P2-3  4  2  .  . = 6 23= .  . 19 21 P2-4
                ; P0-O  5  3  1  . = 7 22= . 16 18 20 P1-7/VCC
                ; P0-1  6  4  2  1 = 8 21= 14 15 17 19 P1-6/VCC
                ; P0-2  7  5  3  2 = 9 20= 13 14 16 18 P1-5
                ; P0-3  8  6  4  3 =10 19= 12 13 15 17 P1-4
                ; P0-4  9  7  5  4 =11 18= 11 12 14 16 P1-3
                ; P0-5 10  8  6  5 =12 17= 10 11 13 15 P1-2
                ; P0-6 11  9  7  6 =13 16= 9 10 12 14 P1-1
                ; GND 12 10  8  7 =14 15= 8  9 11 13 P1-0
                ;           +------+
                
                ;ZIF16
                
                ;      D  D      D  D
                ;      I  I      I  I
                ;      L  L      L  L
                ;      1  1      1  1
                ;      6  4 ZIF 16  4  6
                ;      .  . +--\/--+ .  .
                ; P0-O    1  1 = 1 16= 14 16 P1-7
                ; P0-1    2  2 = 2 15= 13 15 P1-6
                ; P0-2    3  3 = 3 14= 12 14 P1-5
                ; P0-3/VCC  4  4 = 4 13= 11 13 P1-4/GND
                ; P0-4/VCC  5  5 = 5 12= 10 12 P1-3/GND
                ; P0-5    8  6 = 6 11= 9 11 P1-2
                ; P0-6    7  7 = 7 10= 8 10 P1-1
                ; P0-7    8   = 8  9=   9 P1-0
                ;         +------+
                
                ;===============================
                ;TESTOVACI TABULKY
                
                ;4x 2vstup. NAND
                ;7400, 7403, 7424, 7426, 7437, 7438, 74132
 AB05             I7400T:		;	ZYABYABX  XNABYABY
 AB05  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 AB08  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB0A  1B BD D9       	DB	T_W12,	10111101B, 11011001B
 AB0D  1B C7 EB       	DB	T_W12,	11000111B, 11101011B
 AB10  1B D9 F5       	DB	T_W12,	11011001B, 11110101B
 AB13  1B EB CE       	DB	T_W12,	11101011B, 11001110B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-180


 AB16  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. NAND jinak vyvody
                ;7401, 7439
 AB17             I7401T:		;	ZBAYBAYX  XNYBAYBA
 AB17  08 6C 1B       	DB	T_VV2,	01101100B, 00011011B
 AB1A  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB1C  1B 97 F3       	DB	T_W12,	10010111B, 11110011B
 AB1F  1B BB DC       	DB	T_W12,	10111011B, 11011100B
 AB22  1B DD E5       	DB	T_W12,	11011101B, 11100101B
 AB25  1B E3 EE       	DB	T_W12,	11100011B, 11101110B
 AB28  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. NOR
                ;7402, 7428, 7433, 74128
 AB29             I7402T:		;	ZBAYBAYX  XNYBAYBA
 AB29  08 6C 1B       	DB	T_VV2,	01101100B, 00011011B
 AB2C  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB2E  1B 95 D3       	DB	T_W12,	10010101B, 11010011B
 AB31  1B A9 DC       	DB	T_W12,	10101001B, 11011100B
 AB34  1B CD E1       	DB	T_W12,	11001101B, 11100001B
 AB37  1B E3 CA       	DB	T_W12,	11100011B, 11001010B
 AB3A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x invertor
                ;7404, 7405, 7406, 7414, 7416, 7419, 4069, 40106
 AB3B             I7404T:		;	ZYAYAYAX  XNAYAYAY
 AB3B  08 2A 2A       	DB	T_VV2,	00101010B, 00101010B
 AB3E  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB40  1B B3 E6       	DB	T_W12,	10110011B, 11100110B
 AB43  1B CD D9       	DB	T_W12,	11001101B, 11011001B
 AB46  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x budici stupen
                ;7407, 7417, 7434, 7435
 AB47             I7407T:		;	ZYAYAYAX  XNAYAYAY
 AB47  08 2A 2A       	DB	T_VV2,	00101010B, 00101010B
 AB4A  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB4C  1B 99 F3       	DB	T_W12,	10011001B, 11110011B
 AB4F  1B E7 CC       	DB	T_W12,	11100111B, 11001100B
 AB52  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. AND
                ;7408, 7409
 AB53             I7408T:		;	ZYABYABX  XNABYABY
 AB53  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 AB56  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB58  1B F5 D0       	DB	T_W12,	11110101B, 11010000B
 AB5B  1B 8F E2       	DB	T_W12,	10001111B, 11100010B
 AB5E  1B 91 FC       	DB	T_W12,	10010001B, 11111100B
 AB61  1B A3 C7       	DB	T_W12,	10100011B, 11000111B
 AB64  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x 3vstup. NAND
                ;7410, 7412		 222211   113333
 AB65             I7410T:		;	ZYCBABAX  XNCYCBAY
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-181


 AB65  08 3E 2E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00101110B
 AB68  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AB6A  1B C3 D5       	DB	T_W12,	11000011B, 11010101B
 AB6D  1B CD D7       	DB	T_W12,	11001101B, 11010111B
 AB70  1B D7 D9       	DB	T_W12,	11010111B, 11011001B
 AB73  1B D9 FB       	DB	T_W12,	11011001B, 11111011B
 AB76  1B E3 FD       	DB	T_W12,	11100011B, 11111101B
 AB79  1B ED FE       	DB	T_W12,	11101101B, 11111110B
 AB7C  1B F7 E1       	DB	T_W12,	11110111B, 11100001B
 AB7F  1B B9 D3       	DB	T_W12,	10111001B, 11010011B
 AB82  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x 3vstup. AND
                ;7411, 7415		 222211   113333
 AB83             I7411T:		;	ZYCBABAX  XNCYCBAY
 AB83  08 3E 2E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00101110B
 AB86  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14	
 AB88  1B 83 C4       	DB	T_W12,	10000011B, 11000100B
 AB8B  1B 8D C6       	DB	T_W12,	10001101B, 11000110B
 AB8E  1B 97 C8       	DB	T_W12,	10010111B, 11001000B
 AB91  1B 99 EA       	DB	T_W12,	10011001B, 11101010B
 AB94  1B A3 EC       	DB	T_W12,	10100011B, 11101100B
 AB97  1B AD EF       	DB	T_W12,	10101101B, 11101111B
 AB9A  1B B7 F0       	DB	T_W12,	10110111B, 11110000B
 AB9D  1B F9 C2       	DB	T_W12,	11111001B, 11000010B
 ABA0  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4vstup. NAND
                ;7413, 7418, 7420, 7422, 7440, 74140
 ABA1             I7413T:		;	ZYDCXBAX  XNDCXBAY
 ABA1  25 09 88       I7420T:	DB	T_NZ2,	00001001B, 10001000B
 ABA4  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 ABA7  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 ABA9  1B BF C9       	DB	T_W12,	10111111B, 11001001B
 ABAC  1B C9 FE       	DB	T_W12,	11001001B, 11111110B
 ABAF  1B FD E9       	DB	T_W12,	11111101B, 11101001B
 ABB2  1B FB D9       	DB	T_W12,	11111011B, 11011001B
 ABB5  1B EF CD       	DB	T_W12,	11101111B, 11001101B
 ABB8  1B DF CB       	DB	T_W12,	11011111B, 11001011B
 ABBB  1B E9 FD       	DB	T_W12,	11101001B, 11111101B
 ABBE  1B D9 FB       	DB	T_W12,	11011001B, 11111011B
 ABC1  1B CD EF       	DB	T_W12,	11001101B, 11101111B
 ABC4  1B CB DF       	DB	T_W12,	11001011B, 11011111B
 ABC7  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4vstup. AND
                ;7421
 ABC8             I7421T:		;	ZYDCXBAX  XNDCXBAY
 ABC8  25 09 88       	DB	T_NZ2,	00001001B, 10001000B
 ABCB  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 ABCE  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 ABD0  1B FF C8       	DB	T_W12,	11111111B, 11001000B
 ABD3  1B 89 FF       	DB	T_W12,	10001001B, 11111111B
 ABD6  1B BD E8       	DB	T_W12,	10111101B, 11101000B
 ABD9  1B BB D8       	DB	T_W12,	10111011B, 11011000B
 ABDC  1B AF CC       	DB	T_W12,	10101111B, 11001100B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-182


 ABDF  1B 9F CA       	DB	T_W12,	10011111B, 11001010B
 ABE2  1B A9 FC       	DB	T_W12,	10101001B, 11111100B
 ABE5  1B 99 FA       	DB	T_W12,	10011001B, 11111010B
 ABE8  1B 8D EE       	DB	T_W12,	10001101B, 11101110B
 ABEB  1B 8B DE       	DB	T_W12,	10001011B, 11011110B
 ABEE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x rozsirit. 4vstup. NOR
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7423		;	 BBBAAA1  22A21 B  2221111
 ABEF             I7423T:		;	ZCBACBAB  GCDDAXXD  NBAYGYDC
 ABEF  25 00 06       	DB	T_NZ2,	00000000B, 00000110B
 ABF2  10 7F F9 6B      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111001B, 01101011B
 ABF6  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 ABF8  1F 80 D6 C4      G7423T: DB   T_W123, 10000000B, 11010110B, 11000100B
 ABFC  1E D6 AC       	DB	T_W23,		  11010110B, 10101100B
 ABFF  1E 9E E8       	DB	T_W23,		  10011110B, 11101000B
 AC02  1F 81 C6 E8      	DB	T_W123,	10000001B, 11000110B, 11101000B
 AC06  1F 80 86 A9      	DB	T_W123,	10000000B, 10000110B, 10101001B
 AC0A  1C CA         	DB	T_W3,			   11001010B
 AC0C  1F 81 C6 8B      	DB	T_W123,	10000001B, 11000110B, 10001011B
 AC10  1F 80 DE 8B      	DB	T_W123,	10000000B, 11011110B, 10001011B
 AC14  1F 81 8E 9A      	DB	T_W123,	10000001B, 10001110B, 10011010B
 AC18  1E 0E 99       	DB	T_W23,		  00001110B, 10011001B
 AC1B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x rozsirit. 4vstup. NOR
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7423 + 7460	;	 BBBAAA1  22A21 B  2221111
 AC1C             I7423R:		;	ZCBACBAB  GCDDAXXD  NBAYGYDC
 AC1C  25 00 06       	DB	T_NZ2,	00000000B, 00000110B
 AC1F  10 7F F9 6B      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111001B, 01101011B
 AC23  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 AC25  1F FF A7 9A      	DB	T_W123,	11111111B, 10100111B, 10011010B	;X=1
 AC29  1F 9C EE 88      	DB	T_W123,	10011100B, 11101110B, 10001000B	;X=0
 AC2D  1F AB B6 88      	DB	T_W123,	10101011B, 10110110B, 10001000B	;X=0
 AC31  1F C6 A6 C9      	DB	T_W123,	11000110B, 10100110B, 11001001B	;X=0
 AC35  1F 8E 87 AA      	DB	T_W123,	10001110B, 10000111B, 10101010B	;X=0
 AC39  1F 9C B6 EC      	DB	T_W123,	10011100B, 10110110B, 11101100B	;X=0
 AC3D  1F AA E6 EC      	DB	T_W123,	10101010B, 11100110B, 11101100B	;X=0
 AC41  1F C6 F6 AC      	DB	T_W123,	11000110B, 11110110B, 10101100B	;X=0
 AC45  1F 8E D7 CC      	DB	T_W123,	10001110B, 11010111B, 11001100B	;X=0
 AC49  1F 8E A6 92      	DB	T_W123,	10001110B, 10100110B, 10010010B	;X=1
 AC4D  1F F1 07 99      	DB	T_W123,	11110001B, 00000111B, 10011001B	;X=1
 AC51  1F AE A7 92      	DB	T_W123,	10101110B, 10100111B, 10010010B	;X=1
 AC55  1F F1 07 99      	DB	T_W123,	11110001B, 00000111B, 10011001B	;X=1
 AC59  1F DE A6 92      	DB	T_W123,	11011110B, 10100110B, 10010010B	;X=1
 AC5D  1F F5 27 99      	DB	T_W123,	11110101B, 00100111B, 10011001B	;X=1
 AC61  1F 8E A6 92      	DB	T_W123,	10001110B, 10100110B, 10010010B	;X=1
 AC65  1F FB 07 99      	DB	T_W123,	11111011B, 00000111B, 10011001B	;X=1
 AC69  1F E3 C7 8B      	DB	T_W123,	11100011B, 11000111B, 10001011B	;X=0
 AC6D  1F D4 9F EB      	DB	T_W123,	11010100B, 10011111B, 11101011B	;X=0
 AC71  1F B9 8F CA      	DB	T_W123,	10111001B, 10001111B, 11001010B	;X=0
 AC75  1F F1 AE A9      	DB	T_W123,	11110001B, 10101110B, 10101001B	;X=0
 AC79  1F E2 87 9C      	DB	T_W123,	11100010B, 10000111B, 10011100B	;X=0
 AC7D  1F D4 87 9C      	DB	T_W123,	11010100B, 10000111B, 10011100B	;X=0
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-183


 AC81  1F B8 87 9C      	DB	T_W123,	10111000B, 10000111B, 10011100B	;X=0
 AC85  1F F0 A6 9C      	DB	T_W123,	11110000B, 10100110B, 10011100B	;X=0
 AC89  20              DB   T_GOTO
 AC8A  ABF8             DW   G7423T
                
                ;2x 4vstup. NOR s uvolnenim
                ;7425
 AC8C             I7425T:		;	ZYDCGBAX  XNDCGBAY
 AC8C  08 3E 3E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111110B
 AC8F  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AC91  1B BF C1       	DB	T_W12,	10111111B, 11000001B
 AC94  1B C9 F7       	DB	T_W12,	11001001B, 11110111B
 AC97  1B BD E1       	DB	T_W12,	10111101B, 11100001B
 AC9A  1B BB D1       	DB	T_W12,	10111011B, 11010001B
 AC9D  1B AF C5       	DB	T_W12,	10101111B, 11000101B
 ACA0  1B 9F C3       	DB	T_W12,	10011111B, 11000011B
 ACA3  1B A9 F5       	DB	T_W12,	10101001B, 11110101B
 ACA6  1B 99 F3       	DB	T_W12,	10011001B, 11110011B
 ACA9  1B 8D E7       	DB	T_W12,	10001101B, 11100111B
 ACAC  1B 8B D7       	DB	T_W12,	10001011B, 11010111B
 ACAF  1B F7 C9       	DB	T_W12,	11110111B, 11001001B
 ACB2  1B C1 FE       	DB	T_W12,	11000001B, 11111110B
 ACB5  1B F5 E8       	DB	T_W12,	11110101B, 11101000B
 ACB8  1B F3 D8       	DB	T_W12,	11110011B, 11011000B
 ACBB  1B E7 CC       	DB	T_W12,	11100111B, 11001100B
 ACBE  1B D7 CA       	DB	T_W12,	11010111B, 11001010B
 ACC1  1B E1 FC       	DB	T_W12,	11100001B, 11111100B
 ACC4  1B D1 FA       	DB	T_W12,	11010001B, 11111010B
 ACC7  1B C5 EE       	DB	T_W12,	11000101B, 11101110B
 ACCA  1B C3 DE       	DB	T_W12,	11000011B, 11011110B
 ACCD  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x 3vstup. NOR
                ;7427			 222211   113333
 ACCE             I7427T:		;	ZYCBABAX  XNCYCBAY
 ACCE  08 3E 2E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00101110B
 ACD1  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 ACD3  1B C3 C4       	DB	T_W12,	11000011B, 11000100B
 ACD6  1B 8D C6       	DB	T_W12,	10001101B, 11000110B
 ACD9  1B 97 C8       	DB	T_W12,	10010111B, 11001000B
 ACDC  1B 99 EA       	DB	T_W12,	10011001B, 11101010B
 ACDF  1B A3 EC       	DB	T_W12,	10100011B, 11101100B
 ACE2  1B AD EE       	DB	T_W12,	10101101B, 11101110B
 ACE5  1B B7 E1       	DB	T_W12,	10110111B, 11100001B
 ACE8  1B B9 D2       	DB	T_W12,	10111001B, 11010010B
 ACEB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8vstup. NAND
                ;7430
 ACEC             I7430T:		;	ZFEDCBAX  XNXHGXXY
 ACEC  25 00 26       	DB	T_NZ2,	00000000B, 00100110B
 ACEF  08 7E 18       	DB	T_VV2,	01111110B, 00011000B
 ACF2  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 ACF4  1B 81 E7       	DB	T_W12,	10000001B, 11100111B
 ACF7  1B FF FE       	DB	T_W12,	11111111B, 11111110B
 ACFA  1B BF FF       	DB	T_W12,	10111111B, 11111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-184


 ACFD  1B DF FF       	DB	T_W12,	11011111B, 11111111B
 AD00  1B EF FF       	DB	T_W12,	11101111B, 11111111B
 AD03  1B F7 FF       	DB	T_W12,	11110111B, 11111111B
 AD06  1B FB FF       	DB	T_W12,	11111011B, 11111111B
 AD09  1B FD FF       	DB	T_W12,	11111101B, 11111111B
 AD0C  1B FF EF       	DB	T_W12,	11111111B, 11101111B
 AD0F  1B FF F7       	DB	T_W12,	11111111B, 11110111B
 AD12  1B 81 EF       	DB	T_W12,	10000001B, 11101111B
 AD15  1B 81 F7       	DB	T_W12,	10000001B, 11110111B
 AD18  1B 83 E7       	DB	T_W12,	10000011B, 11100111B
 AD1B  1B 85 E7       	DB	T_W12,	10000101B, 11100111B
 AD1E  1B 89 E7       	DB	T_W12,	10001001B, 11100111B
 AD21  1B 91 E7       	DB	T_W12,	10010001B, 11100111B
 AD24  1B A1 E7       	DB	T_W12,	10100001B, 11100111B
 AD27  1B C1 E7       	DB	T_W12,	11000001B, 11100111B
 AD2A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x zpozdovaci obvod
                ;7431			 3332211  6655444
 AD2B             I7431T:		;	ZYBAYAYA  NAYAYBAY
 AD2B  08 35 56       	DB	T_VV2,	00110101B, 01010110B
 AD2E  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AD30  1B BE C1       	DB	T_W12,	10111110B, 11000001B
 AD33  1B C1 BB       	DB	T_W12,	11000001B, 10111011B
 AD36  1B D2 DD       	DB	T_W12,	11010010B, 11011101B
 AD39  1B ED A6       	DB	T_W12,	11101101B, 10100110B
 AD3C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. OR
                ;7432
 AD3D             I7432T:		;	ZYBAYBAX  XNBAYBAY
 AD3D  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 AD40  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AD42  1B FD D8       	DB	T_W12,	11111101B, 11011000B
 AD45  1B 8F EB       	DB	T_W12,	10001111B, 11101011B
 AD48  1B D1 FD       	DB	T_W12,	11010001B, 11111101B
 AD4B  1B EB C7       	DB	T_W12,	11101011B, 11000111B
 AD4E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. NOR, JINAK VIVODY NEZ 7402
                ;7436
 AD4F             I7436T:		;	ZYBAYBAX  XNBAYBAY
 AD4F  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 AD52  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AD54  1B B5 D1       	DB	T_W12,	10110101B, 11010001B
 AD57  1B C7 E2       	DB	T_W12,	11000111B, 11100010B
 AD5A  1B 99 F4       	DB	T_W12,	10011001B, 11110100B
 AD5D  1B A3 CE       	DB	T_W12,	10100011B, 11001110B
 AD60  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD na 1 z 10, JINAK VYNODY 7442, 7445
                ;7441			221 3098  0154 673
 AD61             I7441T:		;	YAANAAYY  YYYYZYYY
 AD61  08 6C 00       	DB	T_VV2,	01101100B, 00000000B
 AD64  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 AD66  1B 93 7F       	DB	T_W12,	10010011B, 01111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-185


 AD69  1B 97 BF       	DB	T_W12,	10010111B, 10111111B
 AD6C  1B 33 FF       	DB	T_W12,	00110011B, 11111111B
 AD6F  1B B7 FE       	DB	T_W12,	10110111B, 11111110B
 AD72  1B D3 EF       	DB	T_W12,	11010011B, 11101111B
 AD75  1B D7 DF       	DB	T_W12,	11010111B, 11011111B
 AD78  1B F3 FB       	DB	T_W12,	11110011B, 11111011B
 AD7B  1B F7 FD       	DB	T_W12,	11110111B, 11111101B
 AD7E  1B 9A FF       	DB	T_W12,	10011010B, 11111111B
 AD81  1B 9D FF       	DB	T_W12,	10011101B, 11111111B
 AD84  1B BB FF       	DB	T_W12,	10111011B, 11111111B
 AD87  1B BF FF       	DB	T_W12,	10111111B, 11111111B
 AD8A  1B DB FF       	DB	T_W12,	11011011B, 11111111B
 AD8D  1B DF FF       	DB	T_W12,	11011111B, 11111111B
 AD90  1B FB FF       	DB	T_W12,	11111011B, 11111111B
 AD93  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 AD96  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD na 1 z 10, TP
                ;7442, 7445, 74145
 AD97             I7442T:		;	Z6543210  NABCD987
 AD97  08 00 78       	DB	T_VV2,	00000000B, 01111000B
 AD9A  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AD9C  1B FE 87       	DB	T_W12,	11111110B, 10000111B
 AD9F  1B FD C7       	DB	T_W12,	11111101B, 11000111B
 ADA2  1B FB A7       	DB	T_W12,	11111011B, 10100111B
 ADA5  1B F7 E7       	DB	T_W12,	11110111B, 11100111B
 ADA8  1B EF 97       	DB	T_W12,	11101111B, 10010111B
 ADAB  1B DF D7       	DB	T_W12,	11011111B, 11010111B
 ADAE  1B BF B7       	DB	T_W12,	10111111B, 10110111B
 ADB1  1B FF F6       	DB	T_W12,	11111111B, 11110110B
 ADB4  1B FF 8D       	DB	T_W12,	11111111B, 10001101B
 ADB7  1B FF CB       	DB	T_W12,	11111111B, 11001011B
 ADBA  1B FF AF       	DB	T_W12,	11111111B, 10101111B
 ADBD  1B FF EF       	DB	T_W12,	11111111B, 11101111B
 ADC0  1B FF 9F       	DB	T_W12,	11111111B, 10011111B
 ADC3  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 ADC6  1B FF BF       	DB	T_W12,	11111111B, 10111111B
 ADC9  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 ADCC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD+3 na 1 z 10
                ;7443
 ADCD             I7443T:		;	Z6543210  NABCD987
 ADCD  08 00 78       	DB	T_VV2,	00000000B, 01111000B
 ADD0  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16	
 ADD2  1B FF 87       	DB	T_W12,	11111111B, 10000111B
 ADD5  1B FF C7       	DB	T_W12,	11111111B, 11000111B
 ADD8  1B FF A7       	DB	T_W12,	11111111B, 10100111B
 ADDB  1B FE E7       	DB	T_W12,	11111110B, 11100111B
 ADDE  1B FD 97       	DB	T_W12,	11111101B, 10010111B
 ADE1  1B FB D7       	DB	T_W12,	11111011B, 11010111B
 ADE4  1B F7 B7       	DB	T_W12,	11110111B, 10110111B
 ADE7  1B EF F7       	DB	T_W12,	11101111B, 11110111B
 ADEA  1B DF 8F       	DB	T_W12,	11011111B, 10001111B
 ADED  1B BF CF       	DB	T_W12,	10111111B, 11001111B
 ADF0  1B FF AE       	DB	T_W12,	11111111B, 10101110B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-186


 ADF3  1B FF ED       	DB	T_W12,	11111111B, 11101101B
 ADF6  1B FF 9B       	DB	T_W12,	11111111B, 10011011B
 ADF9  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 ADFC  1B FF BF       	DB	T_W12,	11111111B, 10111111B
 ADFF  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 AE02  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. Gray+3 na 1 z 10
                ;7444
 AE03             I7444T:		;	Z6543210  NABCD987
 AE03  08 00 78       	DB	T_VV2,	00000000B, 01111000B
 AE06  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AE08  1B FF 87       	DB	T_W12,	11111111B, 10000111B
 AE0B  1B FF C7       	DB	T_W12,	11111111B, 11000111B
 AE0E  1B FE A7       	DB	T_W12,	11111110B, 10100111B
 AE11  1B FF E7       	DB	T_W12,	11111111B, 11100111B
 AE14  1B EF 97       	DB	T_W12,	11101111B, 10010111B
 AE17  1B F7 D7       	DB	T_W12,	11110111B, 11010111B
 AE1A  1B FD B7       	DB	T_W12,	11111101B, 10110111B
 AE1D  1B FB F7       	DB	T_W12,	11111011B, 11110111B
 AE20  1B FF 8F       	DB	T_W12,	11111111B, 10001111B
 AE23  1B FF CF       	DB	T_W12,	11111111B, 11001111B
 AE26  1B FF AB       	DB	T_W12,	11111111B, 10101011B
 AE29  1B FF EF       	DB	T_W12,	11111111B, 11101111B
 AE2C  1B DF 9F       	DB	T_W12,	11011111B, 10011111B
 AE2F  1B BF DF       	DB	T_W12,	10111111B, 11011111B
 AE32  1B FF BD       	DB	T_W12,	11111111B, 10111101B
 AE35  1B FF FE       	DB	T_W12,	11111111B, 11111110B
 AE38  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD / 7 seg. SA	  RR
                ;7446; 7447		 03BBL21
 AE39             I7446T: 	;	ZAAIOTAA  Nfgabcde
 AE39  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AE3C  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AE3E  1B 9F 98       	DB	T_W12,	10011111B, 10011000B	;6
 AE41  1B EC 83       	DB	T_W12,	11101100B, 10000011B	;9
 AE44  20          	DB	T_GOTO
 AE45  AE52         	DW	G7446T
                
                ;D146D, D147D, 74246, 74247
                ;dek. BCD / 7 seg. SA	  RR
                ;			 03BBL21
 AE47             ID146T: 	;	ZAAIOTAA  Nfgabcde
 AE47  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AE4A  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AE4C  1B 9F 88       	DB	T_W12,	10011111B, 10001000B	;6
 AE4F  1B EC 81       	DB	T_W12,	11101100B, 10000001B	;9
                
                ;SPOLECNE PRO 7446, 7447, D146D, D147D
                ;dek. BCD / 7 seg. SA	  RR
                ;			 03BBL21
 AE52             G7446T: 	;	ZAAIOTAA  Nfgabcde
 AE52  1B AA 80       	DB	T_W12,	10101010B, 10000000B	;TEST
 AE55  1B 84 FF       	DB	T_W12,	10000100B, 11111111B	;POTLA. NULA
 AE58  08 7F 00       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000000B	;/RBO VSTUP
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-187


 AE5B  1B D5 FF       	DB	T_W12,	11010101B, 11111111B	;ZHASNUTI DISPLEJE
 AE5E  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AE61  1B 9C A0       	DB	T_W12,	10011100B, 10100000B	;0
 AE64  1B DC F3       	DB	T_W12,	11011100B, 11110011B	;1
 AE67  1B 9D C4       	DB	T_W12,	10011101B, 11000100B	;2
 AE6A  1B DD C1       	DB	T_W12,	11011101B, 11000001B	;3
 AE6D  1B 9E 93       	DB	T_W12,	10011110B, 10010011B	;4
 AE70  1B DE 89       	DB	T_W12,	11011110B, 10001001B	;5
 AE73  1B DF E3       	DB	T_W12,	11011111B, 11100011B	;7
 AE76  1B BC 80       	DB	T_W12,	10111100B, 10000000B	;8
 AE79  1B BD DC       	DB	T_W12,	10111101B, 11011100B	;10
 AE7C  1B FD D9       	DB	T_W12,	11111101B, 11011001B	;11
 AE7F  1B BE 97       	DB	T_W12,	10111110B, 10010111B	;12
 AE82  1B FE 8D       	DB	T_W12,	11111110B, 10001101B	;13
 AE85  1B BF 9C       	DB	T_W12,	10111111B, 10011100B	;14
 AE88  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B	;15
 AE8B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD / 7 seg. SK	  RR
                ;7448			 03BBL21
 AE8C             I7448T: 	;	ZAAIOTAA  Nfgabcde
 AE8C  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AE8F  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AE91  1B 9F E7       	DB	T_W12,	10011111B, 11100111B	;6
 AE94  1B EC FC       	DB	T_W12,	11101100B, 11111100B	;9
 AE97  20          	DB	T_GOTO
 AE98  AEA5         	DW	G7448T
                
                ;74248, 74249
                ;dek. BCD / 7 seg. SK	  RR
                ;			 03BBL21
 AE9A             I74248T: 	;	ZAAIOTAA  Nfgabcde
 AE9A  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AE9D  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AE9F  1B 9F F7       	DB	T_W12,	10011111B, 11110111B	;6
 AEA2  1B EC FE       	DB	T_W12,	11101100B, 11111110B	;9
                
                ;SPOLECNE PRO 7448, 74248,
                ;dek. BCD / 7 seg. SK	  RR
                ;			 03BBL21
 AEA5             G7448T: 	;	ZAAIOTAA  Nfgabcde
 AEA5  1B AA FF       	DB	T_W12,	10101010B, 11111111B	;TEST
 AEA8  1B 84 80       	DB	T_W12,	10000100B, 10000000B	;POTLA. NULA
 AEAB  08 7F 00       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000000B	;/RBO VSTUP
 AEAE  1B D5 80       	DB	T_W12,	11010101B, 10000000B	;ZHASNUTI DISPLEJE
 AEB1  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AEB4  1B 9C DF       	DB	T_W12,	10011100B, 11011111B	;0
 AEB7  1B DC 8C       	DB	T_W12,	11011100B, 10001100B	;1
 AEBA  1B 9D BB       	DB	T_W12,	10011101B, 10111011B	;2
 AEBD  1B DD BE       	DB	T_W12,	11011101B, 10111110B	;3
 AEC0  1B 9E EC       	DB	T_W12,	10011110B, 11101100B	;4
 AEC3  1B DE F6       	DB	T_W12,	11011110B, 11110110B	;5
 AEC6  1B DF 9C       	DB	T_W12,	11011111B, 10011100B	;7
 AEC9  1B BC FF       	DB	T_W12,	10111100B, 11111111B	;8
 AECC  1B BD A3       	DB	T_W12,	10111101B, 10100011B	;10
 AECF  1B FD A6       	DB	T_W12,	11111101B, 10100110B	;11
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-188


 AED2  1B BE E8       	DB	T_W12,	10111110B, 11101000B	;12
 AED5  1B FE F2       	DB	T_W12,	11111110B, 11110010B	;13
 AED8  1B BF E3       	DB	T_W12,	10111111B, 11100011B	;14
 AEDB  1B FF 80       	DB	T_W12,	11111111B, 10000000B	;15
 AEDE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD / 7 seg. SK	 03I21
 AEDF             I7449T:		;	ZeAABAAX  xNfgabcd
 AEDF  08 3E 00       	DB	T_VV2,	00111110B, 00000000B
 AEE2  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AEE4  1B C9 EF       	DB	T_W12,	11001001B, 11101111B	;0
 AEE7  1B A9 C6       	DB	T_W12,	10101001B, 11000110B	;1
 AEEA  1B CB DD       	DB	T_W12,	11001011B, 11011101B	;2
 AEED  1B AB DF       	DB	T_W12,	10101011B, 11011111B	;3
 AEF0  1B 8D F6       	DB	T_W12,	10001101B, 11110110B	;4
 AEF3  1B AD FB       	DB	T_W12,	10101101B, 11111011B	;5
 AEF6  1B CF F3       	DB	T_W12,	11001111B, 11110011B	;6
 AEF9  1B AF CE       	DB	T_W12,	10101111B, 11001110B	;7
 AEFC  1B D9 FF       	DB	T_W12,	11011001B, 11111111B	;8
 AEFF  1B B9 FE       	DB	T_W12,	10111001B, 11111110B	;9
 AF02  1B DB D1       	DB	T_W12,	11011011B, 11010001B	;10
 AF05  1B BB D3       	DB	T_W12,	10111011B, 11010011B	;11
 AF08  1B 9D F4       	DB	T_W12,	10011101B, 11110100B	;12
 AF0B  1B BD F9       	DB	T_W12,	10111101B, 11111001B	;13
 AF0E  1B DF F1       	DB	T_W12,	11011111B, 11110001B	;14
 AF11  1B BF C0       	DB	T_W12,	10111111B, 11000000B	;15
 AF14  1B A3 C0       	DB	T_W12,	10100011B, 11000000B	;ZHASNUTI DISPLEJE
 AF17  1B 95 C0       	DB	T_W12,	10010101B, 11000000B	;ZHASNUTI DISPLEJE
 AF1A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;D345, D346 S REDUKCI R_D34XD
                ;dek. HEX / 7 seg. SA	  RR
                ;			 03BBX21
 AF1B             ID345T: 	;	ZAAIOXAA  Nfgabcde
 AF1B  25 04 00       	DB	T_NZ2,	00000100B, 00000000B
 AF1E  08 73 00       	DB	T_VV2,	01110011B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AF21  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AF23  1B BD 82       	DB	T_W12,	10111101B, 10000010B	;10 - A
 AF26  1B FD 98       	DB	T_W12,	11111101B, 10011000B	;11 - b
 AF29  1B BE AC       	DB	T_W12,	10111110B, 10101100B	;12 - c
 AF2C  1B FE D0       	DB	T_W12,	11111110B, 11010000B	;13 - d
 AF2F  1B BF 8C       	DB	T_W12,	10111111B, 10001100B	;14 - E
 AF32  1B FF 8E       	DB	T_W12,	11111111B, 10001110B	;15 - F
 AF35  20          	DB	T_GOTO
 AF36  AF52         	DW	GD347T
                
                ;D347, D348 S REDUKCI R_D34XD
                ;dek. HEX / 7 seg. SA	  RR
 AF38             ID347T: 	;	ZAAIOXAA  Nfgabcde
 AF38  25 04 00       	DB	T_NZ2,	00000100B, 00000000B
 AF3B  08 73 00       	DB	T_VV2,	01110011B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AF3E  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 AF40  1B BD DF       	DB	T_W12,	10111101B, 11011111B	;10 - -
 AF43  1B FD 8C       	DB	T_W12,	11111101B, 10001100B	;11 - E
 AF46  1B BE B0       	DB	T_W12,	10111110B, 10110000B	;12 - U
 AF49  1B FE D0       	DB	T_W12,	11111110B, 11010000B	;13 - d
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-189


 AF4C  1B BF DC       	DB	T_W12,	10111111B, 11011100B	;14 - c
 AF4F  1B FF 82       	DB	T_W12,	11111111B, 10000010B	;15 - A
                
                ;SPOLECNE PRO D345, D346, D347, D348
                ;dek. HEX/BCD/7 seg. SA	  RR
                ;			 03BB 21
 AF52             GD347T: 	;	ZAAIOXAA  Nfgabcde
 AF52  1B 84 FF       	DB	T_W12,	10000100B, 11111111B	;POTLA. NULA
 AF55  08 7B 00       	DB	T_VV2,	01111011B, 00000000B	;/RBO VSTUP
 AF58  1B D5 FF       	DB	T_W12,	11010101B, 11111111B	;ZHASNUTI DISPLEJE
 AF5B  08 77 00       	DB	T_VV2,	01110111B, 00000000B	;/RBO VYSTUP
 AF5E  1B 9C A0       	DB	T_W12,	10011100B, 10100000B	;0
 AF61  1B DC F3       	DB	T_W12,	11011100B, 11110011B	;1
 AF64  1B 9D C4       	DB	T_W12,	10011101B, 11000100B	;2
 AF67  1B DD C1       	DB	T_W12,	11011101B, 11000001B	;3
 AF6A  1B 9E 93       	DB	T_W12,	10011110B, 10010011B	;4
 AF6D  1B DE 89       	DB	T_W12,	11011110B, 10001001B	;5
 AF70  1B 9F 88       	DB	T_W12,	10011111B, 10001000B	;6
 AF73  1B DF A3       	DB	T_W12,	11011111B, 10100011B	;7
 AF76  1B BC 80       	DB	T_W12,	10111100B, 10000000B	;8
 AF79  1B EC 81       	DB	T_W12,	11101100B, 10000001B	;9
 AF7C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 2-2vstup. rozsirit. AND-OR-INVERT S R7460
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7450		;	 BBBAAA2  11A2  B  1 12221
 AF7D             I7450T:		;	ZCBACBAD  CYDYXXXD  NBXDCBAA
 AF7D  26 00 0E 20      	DB	T_NZ3,	00000000B, 00001110B, 00100000B
 AF81  10 7F A1 5F      	DB	T_VV3,	01111111B, 10100001B, 01011111B
 AF85  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 AF87  1F 81 4E BE      G7450T:	DB	T_W123,	10000001B, 01001110B, 10111110B
 AF8B  1F 80 DE A0      	DB	T_W123,	10000000B, 11011110B, 10100000B
 AF8F  1F 81 4E EC      	DB	T_W123,	10000001B, 01001110B, 11101100B
 AF93  1E 4E AB       	DB	T_W23,		  01001110B, 10101011B
 AF96  1E 8E F6       	DB	T_W23,		  10001110B, 11110110B
 AF99  1F 80 8E BF      	DB	T_W123,	10000000B, 10001110B, 10111111B
 AF9D  1F 81 1E F1      	DB	T_W123,	10000001B, 00011110B, 11110001B
 AFA1  1F 80 9E E9      	DB	T_W123,	10000000B, 10011110B, 11101001B
 AFA5  1E 5E A4       	DB	T_W23,		  01011110B, 10100100B
 AFA8  1E 9E F3       	DB	T_W23,		  10011110B, 11110011B
 AFAB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 2-2vstup. rozsirit. AND-OR-INVERT S R7460 A 7460
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7450 + 7460	;	 BBBAAA2  11A2  B  1 12221
 AFAC             I7450R:		;	ZCBACBAD  CYDYXXXD  NBXDCBAA
 AFAC  26 00 0E 20      	DB	T_NZ3,	00000000B, 00001110B, 00100000B
 AFB0  10 7F A1 5F      	DB	T_VV3,	01111111B, 10100001B, 01011111B
 AFB4  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 AFB6  1F 8E 2E AE      	DB	T_W123,	10001110B, 00101110B, 10101110B
 AFBA  1F F1 0F A6      	DB	T_W123,	11110001B, 00001111B, 10100110B
 AFBE  1F F1 6E AA      	DB	T_W123,	11110001B, 01101110B, 10101010B
 AFC2  1F B9 4F AC      	DB	T_W123,	10111001B, 01001111B, 10101100B
 AFC6  1F D5 4F A8      	DB	T_W123,	11010101B, 01001111B, 10101000B
 AFCA  1F E2 5F AA      	DB	T_W123,	11100010B, 01011111B, 10101010B
 AFCE  1F 9D 7E A4      	DB	T_W123,	10011101B, 01111110B, 10100100B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-190


 AFD2  1F AA 6E A6      	DB	T_W123,	10101010B, 01101110B, 10100110B
 AFD6  1F C7 7E A2      	DB	T_W123,	11000111B, 01111110B, 10100010B
 AFDA  1F 8E 5F AC      	DB	T_W123,	10001110B, 01011111B, 10101100B
 AFDE  20          	DB	T_GOTO
 AFDF  AF87         	DW	G7450T
                
                ;2x 2-2vstup. AND-OR-INVERT
                ;7451			 222221   1 111
 AFE1             I7451T:		;	ZYDCBAAX  XNBXXDCY
 AFE1  25 01 98       	DB	T_NZ2,	00000001B, 10011000B
 AFE4  08 3E 26       	DB	T_VV2,	00111110B, 00100110B
 AFE7  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 AFE9  1B B3 F8       	DB	T_W12,	10110011B, 11111000B
 AFEC  1B 8D DE       	DB	T_W12,	10001101B, 11011110B
 AFEF  1B BD D9       	DB	T_W12,	10111101B, 11011001B
 AFF2  1B C3 FE       	DB	T_W12,	11000011B, 11111110B
 AFF5  1B EB DD       	DB	T_W12,	11101011B, 11011101B
 AFF8  1B D5 FB       	DB	T_W12,	11010101B, 11111011B
 AFFB  1B B7 FC       	DB	T_W12,	10110111B, 11111100B
 AFFE  1B BB FA       	DB	T_W12,	10111011B, 11111010B
 B001  1B AF DE       	DB	T_W12,	10101111B, 11011110B
 B004  1B 9D FE       	DB	T_W12,	10011101B, 11111110B
 B007  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3-3vstup. 2-2vstup. AND-OR-INVERT
                ;74LS51			 222221   111111
 B008             I74LS51:	;	ZYDCBAAX  XNCBFEDY
 B008  08 3E 3E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111110B
 B00B  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B00D  1B B3 F0       	DB	T_W12,	10110011B, 11110000B
 B010  1B 8D CE       	DB	T_W12,	10001101B, 11001110B
 B013  1B BD C1       	DB	T_W12,	10111101B, 11000001B
 B016  1B C3 FE       	DB	T_W12,	11000011B, 11111110B
 B019  1B EB ED       	DB	T_W12,	11101011B, 11101101B
 B01C  1B D7 DB       	DB	T_W12,	11010111B, 11011011B
 B01F  1B B5 F7       	DB	T_W12,	10110101B, 11110111B
 B022  1B BB C9       	DB	T_W12,	10111011B, 11001001B
 B025  1B AD E5       	DB	T_W12,	10101101B, 11100101B
 B028  1B 9D D3       	DB	T_W12,	10011101B, 11010011B
 B02B  1B B3 F4       	DB	T_W12,	10110011B, 11110100B
 B02E  1B 8F FA       	DB	T_W12,	10001111B, 11111010B
 B031  1B BF DE       	DB	T_W12,	10111111B, 11011110B
 B034  1B C1 EE       	DB	T_W12,	11000001B, 11101110B
 B037  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2-2-2-2vstup. rozsirit. AND-OR-INVERT S R_7460
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7453		;	 BBBAAA   A  B
 B038             I7453T:		;	ZCBACBAF  GYDXXXXD  NBXHEDCA
 B038  26 00 1E 20      	DB	T_NZ3,	00000000B, 00011110B, 00100000B
 B03C  10 7F A1 5F      	DB	T_VV3,	01111111B, 10100001B, 01011111B
 B040  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 B042  1F 80 5E A0      G7453T:	DB	T_W123,	10000000B, 01011110B, 10100000B
 B046  1F 81 9E FF      	DB	T_W123,	10000001B, 10011110B, 11111111B
 B04A  1E 9E FE       	DB	T_W23,		  10011110B, 11111110B
 B04D  1E 9E BF       	DB	T_W23,		  10011110B, 10111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-191


 B050  1E 9E FD       	DB	T_W23,		  10011110B, 11111101B
 B053  1E 9E FB       	DB	T_W23,		  10011110B, 11111011B
 B056  1E 9E F7       	DB	T_W23,		  10011110B, 11110111B
 B059  1F 80 9E FF      	DB	T_W123,	10000000B, 10011110B, 11111111B
 B05D  1F 81 1E FF      	DB	T_W123,	10000001B, 00011110B, 11111111B
 B061  1E 9E EF       	DB	T_W23,		  10011110B, 11101111B
 B064  1F 80 5E A1      	DB	T_W123,	10000000B, 01011110B, 10100001B
 B068  1E 5E E0       	DB	T_W23,		  01011110B, 11100000B
 B06B  1E 5E A2       	DB	T_W23,		  01011110B, 10100010B
 B06E  1E 5E A4       	DB	T_W23,		  01011110B, 10100100B
 B071  1E 5E A8       	DB	T_W23,		  01011110B, 10101000B
 B074  1F 81 5E A0      	DB	T_W123,	10000001B, 01011110B, 10100000B
 B078  1F 80 DE A0      	DB	T_W123,	10000000B, 11011110B, 10100000B
 B07C  1E 5E B0       	DB	T_W23,		  01011110B, 10110000B
 B07F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2-2-2-2vstup. rozsirit. AND-OR-INVERT S R_7460 A 7460
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7453 + 7460	;	 BBBAAA   A  B
 B080             I7453R:		;	ZCBACBAF  GYDXXXXD  NBXHEDCA
 B080  26 00 1E 20      	DB	T_NZ3,	00000000B, 00011110B, 00100000B
 B084  10 7F A1 5F      	DB	T_VV3,	01111111B, 10100001B, 01011111B
 B088  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 B08A  1F FE 3F A0      	DB	T_W123,	11111110B, 00111111B, 10100000B
 B08E  1B 80 5E       	DB	T_W12,	10000000B, 01011110B
 B091  1B F0 1F       	DB	T_W12,	11110000B, 00011111B
 B094  1B 8E 3E       	DB	T_W12,	10001110B, 00111110B
 B097  1B 9C 7E       	DB	T_W12,	10011100B, 01111110B
 B09A  1B AA 7E       	DB	T_W12,	10101010B, 01111110B
 B09D  1B C6 7E       	DB	T_W12,	11000110B, 01111110B
 B0A0  1B 8E 5F       	DB	T_W12,	10001110B, 01011111B
 B0A3  1B E2 5F       	DB	T_W12,	11100010B, 01011111B
 B0A6  1B D4 5F       	DB	T_W12,	11010100B, 01011111B
 B0A9  1B B8 5F       	DB	T_W12,	10111000B, 01011111B
 B0AC  1B F0 7E       	DB	T_W12,	11110000B, 01111110B
 B0AF  20          	DB	T_GOTO
 B0B0  B042         	DW	G7453T
                
                ;2x 2-2vstup. AND-OR-INVERT
                ;7454			 33221   1 44
 B0B2             I7454T:		;	ZXFECDAX  XNBXXHGY
 B0B2  25 01 98       	DB	T_NZ2,	00000001B, 10011000B
 B0B5  08 3E 26       	DB	T_VV2,	00111110B, 00100110B
 B0B8  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B0BA  1B FF FE       	DB	T_W12,	11111111B, 11111110B
 B0BD  1B C1 D9       	DB	T_W12,	11000001B, 11011001B
 B0C0  1B F1 D8       	DB	T_W12,	11110001B, 11011000B
 B0C3  1B CD D8       	DB	T_W12,	11001101B, 11011000B
 B0C6  1B C3 F8       	DB	T_W12,	11000011B, 11111000B
 B0C9  1B C1 DE       	DB	T_W12,	11000001B, 11011110B
 B0CC  1B FF F8       	DB	T_W12,	11111111B, 11111000B
 B0CF  1B FD DE       	DB	T_W12,	11111101B, 11011110B
 B0D2  1B F3 FE       	DB	T_W12,	11110011B, 11111110B
 B0D5  1B CF FE       	DB	T_W12,	11001111B, 11111110B
 B0D8  1B EB DD       	DB	T_W12,	11101011B, 11011101B
 B0DB  1B D5 FB       	DB	T_W12,	11010101B, 11111011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-192


 B0DE  1B F3 F8       	DB	T_W12,	11110011B, 11111000B
 B0E1  1B CD DE       	DB	T_W12,	11001101B, 11011110B
 B0E4  1B E1 D9       	DB	T_W12,	11100001B, 11011001B
 B0E7  1B D1 D9       	DB	T_W12,	11010001B, 11011001B
 B0EA  1B C9 D9       	DB	T_W12,	11001001B, 11011001B
 B0ED  1B C5 D9       	DB	T_W12,	11000101B, 11011001B
 B0F0  1B C3 D9       	DB	T_W12,	11000011B, 11011001B
 B0F3  1B C1 F9       	DB	T_W12,	11000001B, 11111001B
 B0F6  1B C1 DD       	DB	T_W12,	11000001B, 11011101B
 B0F9  1B C1 DB       	DB	T_W12,	11000001B, 11011011B
 B0FC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3-3vstup. 2-2vstup. AND-OR-INVERT
                ;74LS54			 22211   44333
 B0FD             I74LS54:	;	ZYEDCBAX  XNJIHGFX
 B0FD  08 3E 3E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111110B
 B100  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B102  1B B9 C1       	DB	T_W12,	10111001B, 11000001B
 B105  1B 87 C1       	DB	T_W12,	10000111B, 11000001B
 B108  1B 81 F1       	DB	T_W12,	10000001B, 11110001B
 B10B  1B 81 CF       	DB	T_W12,	10000001B, 11001111B
 B10E  1B BF F1       	DB	T_W12,	10111111B, 11110001B
 B111  1B BF CF       	DB	T_W12,	10111111B, 11001111B
 B114  1B B9 FF       	DB	T_W12,	10111001B, 11111111B
 B117  1B 87 FF       	DB	T_W12,	10000111B, 11111111B
 B11A  1B EB D5       	DB	T_W12,	11101011B, 11010101B
 B11D  1B D5 EB       	DB	T_W12,	11010101B, 11101011B
 B120  1B B9 F1       	DB	T_W12,	10111001B, 11110001B
 B123  1B 87 CF       	DB	T_W12,	10000111B, 11001111B
 B126  1B CB D3       	DB	T_W12,	11001011B, 11010011B
 B129  1B D5 E5       	DB	T_W12,	11010101B, 11100101B
 B12C  1B E3 D9       	DB	T_W12,	11100011B, 11011001B
 B12F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4-4vstup. rozsirit. AND-OR-INVERT S R_7460
                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7455		;	 BBBAAA   A  B
 B130             I7455T:		;	ZCBACBAX  EYDXXXXD  NHGFDCBA
 B130  25 00 1E       	DB	T_NZ2,	00000000B, 00011110B
 B133  10 7E A1 7F      	DB	T_VV3,	01111110B, 10100001B, 01111111B
 B137  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 B139  1F 81 9E FF      G7455T:	DB	T_W123,	10000001B, 10011110B, 11111111B
 B13D  1E 5E 80       	DB	T_W23,		  01011110B, 10000000B
 B140  1E 1E 8F       	DB	T_W23,		  00011110B, 10001111B
 B143  1E 9E F0       	DB	T_W23,		  10011110B, 11110000B
 B146  1E 5E F1       	DB	T_W23,		  01011110B, 11110001B
 B149  1E DE E2       	DB	T_W23,		  11011110B, 11100010B
 B14C  1E DE D4       	DB	T_W23,		  11011110B, 11010100B
 B14F  1E DE B8       	DB	T_W23,		  11011110B, 10111000B
 B152  1E 5E C7       	DB	T_W23,		  01011110B, 11000111B
 B155  1E 5E AB       	DB	T_W23,		  01011110B, 10101011B
 B158  1E 5E 9D       	DB	T_W23,		  01011110B, 10011101B
 B15B  1E DE 8E       	DB	T_W23,		  11011110B, 10001110B
 B15E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4-4vstup. rozsirit. AND-OR-INVERT S R_7460 A 7460
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-193


                ;			 EEEEEE   E  E
                ;7455 + 7460	;	 BBBAAA   A  B
 B15F             I7455R:		;	ZCBACBAX  EYDXXXXD  NHGFDCBA
 B15F  25 00 1E       	DB	T_NZ2,	00000000B, 00011110B
 B162  10 7E A1 7F      	DB	T_VV3,	01111110B, 10100001B, 01111111B
 B166  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 B168  1F F1 1F 80      	DB	T_W123,	11110001B, 00011111B, 10000000B
 B16C  1B 8F 3E       	DB	T_W12,	10001111B, 00111110B
 B16F  1B FF 3F       	DB	T_W12,	11111111B, 00111111B
 B172  1B 81 5E       	DB	T_W12,	10000001B, 01011110B
 B175  1B 9F 5E       	DB	T_W12,	10011111B, 01011110B
 B178  1B AD 7E       	DB	T_W12,	10101101B, 01111110B
 B17B  1B CB 7E       	DB	T_W12,	11001011B, 01111110B
 B17E  1B 87 7F       	DB	T_W12,	10000111B, 01111111B
 B181  1B E3 5F       	DB	T_W12,	11100011B, 01011111B
 B184  1B D5 5F       	DB	T_W12,	11010101B, 01011111B
 B187  1B B9 5F       	DB	T_W12,	10111001B, 01011111B
 B18A  1B F1 7E       	DB	T_W12,	11110001B, 01111110B
 B18D  20          	DB	T_GOTO
 B18E  B139         	DW	G7455T
                
                ;4-4vstup. AND-OR-INVERT
                ;74LS55			 
 B190             I74LS55:	;	ZXXDCBAX  XNHGFEXY
 B190  25 61 82       	DB	T_NZ2,	01100001B, 10000010B
 B193  08 1E 3C       	DB	T_VV2,	00011110B, 00111100B
 B196  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B198  1B E1 C3       	DB	T_W12,	11100001B, 11000011B
 B19B  1B FF FE       	DB	T_W12,	11111111B, 11111110B
 B19E  1B E3 DF       	DB	T_W12,	11100011B, 11011111B
 B1A1  1B E5 EF       	DB	T_W12,	11100101B, 11101111B
 B1A4  1B E9 F7       	DB	T_W12,	11101001B, 11110111B
 B1A7  1B F1 FB       	DB	T_W12,	11110001B, 11111011B
 B1AA  1B EF C7       	DB	T_W12,	11101111B, 11000111B
 B1AD  1B F7 CB       	DB	T_W12,	11110111B, 11001011B
 B1B0  1B FB D3       	DB	T_W12,	11111011B, 11010011B
 B1B3  1B FD E3       	DB	T_W12,	11111101B, 11100011B
 B1B6  1B EB FE       	DB	T_W12,	11101011B, 11111110B
 B1B9  1B F5 FE       	DB	T_W12,	11110101B, 11111110B
 B1BC  1B FF EA       	DB	T_W12,	11111111B, 11101010B
 B1BF  1B FF D6       	DB	T_W12,	11111111B, 11010110B
 B1C2  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3-3vstup. 2-2vstup. AND-OR
                ;7458			 222221   111111
 B1C3             I7458T:		;	ZYDCBAAX  XNCBFEDY
 B1C3  08 3E 3E       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111110B
 B1C6  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B1C8  1B F3 F1       	DB	T_W12,	11110011B, 11110001B
 B1CB  1B CD CF       	DB	T_W12,	11001101B, 11001111B
 B1CE  1B FD C0       	DB	T_W12,	11111101B, 11000000B
 B1D1  1B 83 FF       	DB	T_W12,	10000011B, 11111111B
 B1D4  1B AB EC       	DB	T_W12,	10101011B, 11101100B
 B1D7  1B 97 DA       	DB	T_W12,	10010111B, 11011010B
 B1DA  1B F5 F6       	DB	T_W12,	11110101B, 11110110B
 B1DD  1B FB C8       	DB	T_W12,	11111011B, 11001000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-194


 B1E0  1B ED E4       	DB	T_W12,	11101101B, 11100100B
 B1E3  1B DD D2       	DB	T_W12,	11011101B, 11010010B
 B1E6  1B F3 F5       	DB	T_W12,	11110011B, 11110101B
 B1E9  1B CF FB       	DB	T_W12,	11001111B, 11111011B
 B1EC  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 B1EF  1B 81 EF       	DB	T_W12,	10000001B, 11101111B
 B1F2  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4AND expander (LD1 LP1), testonano s 7423, 7450, 7453, 7455
                ;7460
 B1F3             I7460T:
 B1F3  00          	DB	T_NIC
                
                ;4-2-3-2 vstup. AND-OR-INVERT
                ;7464, 7465		 333112   22244
 B1F4             I7464T:		;	ZIHGFEAX  XNDCBKJY
 B1F4  08 7E 3E       	DB	T_VV2,	01111110B, 00111110B
 B1F7  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B1F9  1B 81 C1       	DB	T_W12,	10000001B, 11000001B
 B1FC  1B FF FE       	DB	T_W12,	11111111B, 11111110B
 B1FF  1B F5 EA       	DB	T_W12,	11110101B, 11101010B
 B202  1B AF D4       	DB	T_W12,	10101111B, 11010100B
 B205  1B D7 FA       	DB	T_W12,	11010111B, 11111010B
 B208  1B AB D6       	DB	T_W12,	10101011B, 11010110B
 B20B  1B E7 C5       	DB	T_W12,	11100111B, 11000101B
 B20E  1B D9 E3       	DB	T_W12,	11011001B, 11100011B
 B211  1B B5 D5       	DB	T_W12,	10110101B, 11010101B
 B214  1B C9 CB       	DB	T_W12,	11001001B, 11001011B
 B217  1B A7 F5       	DB	T_W12,	10100111B, 11110101B
 B21A  1B 9B EB       	DB	T_W12,	10011011B, 11101011B
 B21D  1B 8F D8       	DB	T_W12,	10001111B, 11011000B
 B220  1B E5 FE       	DB	T_W12,	11100101B, 11111110B
 B223  1B B1 F1       	DB	T_W12,	10110001B, 11110001B
 B226  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;K.O. J-K s SR
                ;7472, 74110		 /321/    /C213
 B227             I7472T:		;	ZQJJJRXX  XNSPKKKQ
 B227  25 03 80       	DB	T_NZ2,	00000011B, 10000000B
 B22A  08 3C 3E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00111110B
 B22D  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B22F  1B C3 E0       	DB	T_W12,	11000011B, 11100000B	;A-RESET
 B232  1B A7 C1       	DB	T_W12,	10100111B, 11000001B	;A-SET
 B235  1B BF E1       	DB	T_W12,	10111111B, 11100001B
 B238  1A F1         	DB	T_W2,		  11110001B
 B23A  1B BF E1       	DB	T_W12,	10111111B, 11100001B	;S-SET
 B23D  1B 87 EF       	DB	T_W12,	10000111B, 11101111B
 B240  1A FF         	DB	T_W2,		  11111111B
 B242  1B C7 EE       	DB	T_W12,	11000111B, 11101110B	;S-RESET
 B245  1B FF EE       	DB	T_W12,	11111111B, 11101110B
 B248  1A FE         	DB	T_W2,		  11111110B
 B24A  1B BF EF       	DB	T_W12,	10111111B, 11101111B	;T
 B24D  1A FF         	DB	T_W2,		  11111111B
 B24F  1B FF EE       	DB	T_W12,	11111111B, 11101110B	;T
 B252  1B EF E4       	DB	T_W12,	11101111B, 11100100B
 B255  1A F4         	DB	T_W2,		  11110100B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-195


 B257  1B EF E4       	DB	T_W12,	11101111B, 11100100B	;NIC
 B25A  1B D7 EA       	DB	T_W12,	11010111B, 11101010B
 B25D  1A FA         	DB	T_W2,		  11111010B
 B25F  1B D7 EA       	DB	T_W12,	11010111B, 11101010B	;NIC
 B262  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X K.O. J-K s R	 222 111  111 222
                ;7473			 /C /C  /  /
 B263             I7473T:		;	XJRPNKRP  JQQZKQQX
 B263  08 77 88       	DB	T_VV2,	01110111B, 10001000B
 B266  24 4A         	DB	T_NAP,	DIL4_13
 B268  27          	DB	T_ZIF14
 B269  1B CC 53       	DB	T_W12,	11001100B, 01010011B	;A-RESET
 B26C  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 B26E  1B EE 55       	DB	T_W12,	11101110B, 01010101B	;S-1RESET, 2SET
 B271  1B AA DD       	DB	T_W12,	10101010B, 11011101B
 B274  19 BB         	DB	T_W1,	10111011B
 B276  1B AA BB       	DB	T_W12,	10101010B, 10111011B	;S-2RESET, 1SET
 B279  1B EE BB       	DB	T_W12,	11101110B, 10111011B
 B27C  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 B27E  1B EE DD       	DB	T_W12,	11101110B, 11011101B	;T
 B281  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 B283  1B EE BB       	DB	T_W12,	11101110B, 10111011B	;T
 B286  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X K.O. D. s SR
                ;7474			 / /C /   / C/ /
 B287             I7474T:		;	ZQQSPDRX  XNRDPSQQ
 B287  08 1E 3C       	DB	T_VV2,	00011110B, 00111100B
 B28A  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B28C  1B A3 D5       	DB	T_W12,	10100011B, 11010101B	;A-SET, RESET
 B28F  1B D5 E2       	DB	T_W12,	11010101B, 11100010B	;A-RESET, SET
 B292  1B D7 E6       	DB	T_W12,	11010111B, 11100110B
 B295  1B BF ED       	DB	T_W12,	10111111B, 11101101B	;S-SET, RESET
 B298  1B B3 F5       	DB	T_W12,	10110011B, 11110101B
 B29B  1B DB FE       	DB	T_W12,	11011011B, 11111110B	;S-RESET, SET
 B29E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X 2BIT STRADAC	_   _   _ _
                ;7475			332 2100  0111 223
 B29F             I7475T:		;	QDDNEDDQ  QQQEZQQQ
 B29F  08 6E 10       	DB	T_VV2,	01101110B, 00010000B
 B2A2  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 B2A4  1B BA BA       	DB	T_W12,	10111010B, 10111010B	;TRANPARENTNI
 B2A7  1B B2 AA       	DB	T_W12,	10110010B, 10101010B
 B2AA  1B D4 AA       	DB	T_W12,	11010100B, 10101010B	;ZACHYT
 B2AD  1B 5D 5D       	DB	T_W12,	01011101B, 01011101B	;TRANPARENTNI
 B2B0  1B 55 4D       	DB	T_W12,	01010101B, 01001101B
 B2B3  1B 33 4D       	DB	T_W12,	00110011B, 01001101B	;ZACHYT
 B2B6  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X K.O. J-K s SR	222 1111  111 2222
                ;7476, 74106		__C __C   _  _
 B2B7             I7476T:		;	RSPNJRSP  KQQZKQQJ
 B2B7  08 EF 89       	DB	T_VV2,	11101111B, 10001001B
 B2BA  24 4B         	DB	T_NAP,	DIL5_13
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-196


 B2BC  1B 54 D3       	DB	T_W12,	01010100B, 11010011B	;A-RESET, SET
 B2BF  1B 9A 3C       	DB	T_W12,	10011010B, 00111100B	;A-SET, RESET
 B2C2  1B DE 3C       	DB	T_W12,	11011110B, 00111100B
 B2C5  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 B2C7  1B DE 5A       	DB	T_W12,	11011110B, 01011010B	;S-RESET, SET
 B2CA  1B D6 D3       	DB	T_W12,	11010110B, 11010011B
 B2CD  19 F7         	DB	T_W1,	11110111B
 B2CF  1B D6 B5       	DB	T_W12,	11010110B, 10110101B	;S-SET, RESET
 B2D2  1B DE BD       	DB	T_W12,	11011110B, 10111101B
 B2D5  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 B2D7  1B DE DB       	DB	T_W12,	11011110B, 11011011B	;T
 B2DA  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 B2DC  1B DE BD       	DB	T_W12,	11011110B, 10111101B	;T
 B2DF  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X 2bit. stradac
                ;7477			 N23 210  011 32
 B2E0             I7477T:		;	XCDDNEDD  QQEZXQQX
 B2E0  25 C0 09       	DB	T_NZ2,	11000000B, 00001001B
 B2E3  08 37 20       	DB	T_VV2,	00110111B, 00100000B
 B2E6  24 4A         	DB	T_NAP,	DIL4_13
 B2E8  27          	DB	T_ZIF14
 B2E9  1B DD BD       	DB	T_W12,	11011101B, 10111101B	;TRANPARENTNI
 B2EC  1B D9 9D       	DB	T_W12,	11011001B, 10011101B	;ZACHYT
 B2EF  1B EA 9D       	DB	T_W12,	11101010B, 10011101B
 B2F2  1B EE 7B       	DB	T_W12,	11101110B, 01111011B	;TRANPARENTNI
 B2F5  1B EA 5B       	DB	T_W12,	11101010B, 01011011B	;ZACHYT
 B2F8  1B D9 5B       	DB	T_W12,	11011001B, 01011011B
 B2FB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;SRAM 16x1bit			   __
                ;7481			 321 123  4HHL L4
 B2FC             I7481T:		;	xYYYNXXX  XWQQZWYx
 B2FC  08 77 C6       	DB	T_VV2,	01110111B, 11000110B
 B2FF  24 49         	DB	T_NAP,	DIL4_12
 B301  27          	DB	T_ZIF14
 B302  1B 9C 29       	DB	T_W12,	10011100B, 00101001B
 B305  1A 69         	DB	T_W2,		  01101001B
 B307  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=0, D=0, ZAPIS
 B309  19 9A         	DB	T_W1,	10011010B
 B30B  1A 2D         	DB	T_W2,		  00101101B
 B30D  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=1, D=1
 B30F  19 99         	DB	T_W1,	10011001B
 B311  1A 69         	DB	T_W2,		  01101001B
 B313  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=2, D=0
 B315  1B 98 A9       	DB	T_W12,	10011000B, 10101001B
 B318  1A AD         	DB	T_W2,		  10101101B
 B31A  1A A9         	DB	T_W2,		  10101001B	;A=3, D=1
 B31C  1B AC 29       	DB	T_W12,	10101100B, 00101001B
 B31F  1A 2D         	DB	T_W2,		  00101101B
 B321  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=4, D=1
 B323  19 AA         	DB	T_W1,	10101010B
 B325  1A 69         	DB	T_W2,		  01101001B
 B327  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=5, D=0
 B329  19 A9         	DB	T_W1,	10101001B
 B32B  1A 2D         	DB	T_W2,		  00101101B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-197


 B32D  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=6, D=1
 B32F  1B A8 A9       	DB	T_W12,	10101000B, 10101001B
 B332  1A E9         	DB	T_W2,		  11101001B
 B334  1A A9         	DB	T_W2,		  10101001B	;A=7, D=0
 B336  1B CC 29       	DB	T_W12,	11001100B, 00101001B
 B339  1A 69         	DB	T_W2,		  01101001B
 B33B  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=8, D=0
 B33D  19 CA         	DB	T_W1,	11001010B 
 B33F  1A 2D         	DB	T_W2,		  00101101B
 B341  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=9, D=1
 B343  19 C9         	DB	T_W1,	11001001B 
 B345  1A 69         	DB	T_W2,		  01101001B
 B347  1A 29         	DB	T_W2,		  00101001B	;A=A, D=0
 B349  1B C8 A9       	DB	T_W12,	11001000B, 10101001B
 B34C  1A AD         	DB	T_W2,		  10101101B
 B34E  1A A9         	DB	T_W2,		  10101001B	;A=B, D=1
 B350  1B 8C 2B       	DB	T_W12,	10001100B, 00101011B
 B353  1A 2F         	DB	T_W2,		  00101111B
 B355  1A 2B         	DB	T_W2,		  00101011B	;A=C, D=1
 B357  19 8A         	DB	T_W1,	10001010B 
 B359  1A 6B         	DB	T_W2,		  01101011B
 B35B  1A 2B         	DB	T_W2,		  00101011B	;A=D, D=0
 B35D  19 89         	DB	T_W1,	10001001B
 B35F  1A 2F         	DB	T_W2,		  00101111B
 B361  1A 2B         	DB	T_W2,		  00101011B	;A=E, D=1
 B363  1B 88 AB       	DB	T_W12,	10001000B, 10101011B
 B366  1A EB         	DB	T_W2,		  11101011B
 B368  1A AB         	DB	T_W2,		  10101011B	;A=F, D=0
 B36A  1B 9C 19       	DB	T_W12,	10011100B, 00011001B	;A=0, D=0, CTENI
 B36D  1B 9A 29        	DB	T_W12,	10011010B, 00101001B	;A=1, D=1
 B370  1B 99 19       	DB	T_W12,	10011001B, 00011001B	;A=2, D=0
 B373  1B 98 A9       	DB	T_W12,	10011000B, 10101001B	;A=3, D=1
 B376  1B AC 29       	DB	T_W12,	10101100B, 00101001B	;A=4, D=1
 B379  1B AA 19        	DB	T_W12,	10101010B, 00011001B	;A=5, D=0
 B37C  1B A9 29        	DB	T_W12,	10101001B, 00101001B	;A=6, D=1
 B37F  1B A8 99       	DB	T_W12,	10101000B, 10011001B	;A=7, D=0
 B382  1B CC 19       	DB	T_W12,	11001100B, 00011001B	;A=8, D=0
 B385  1B CA 29       	DB	T_W12,	11001010B, 00101001B	;A=9, D=1
 B388  1B C9 19       	DB	T_W12,	11001001B, 00011001B	;A=A, D=0
 B38B  1B C8 A9       	DB	T_W12,	11001000B, 10101001B	;A=B, D=1
 B38E  1B 8C 2B       	DB	T_W12,	10001100B, 00101011B	;A=C, D=1
 B391  1B 8A 1B        	DB	T_W12,	10001010B, 00011011B	;A=B, D=0
 B394  1B 8D 2B       	DB	T_W12,	10001101B, 00101011B	;A=C, D=1
 B397  1B 88 9B       	DB	T_W12,	10001000B, 10011011B	;A=D, D=0
 B39A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. uplna scitacka
                ;7483			222 3334  44OI 111
 B39B             I7483T:		;	ABSNBASA  BSCCZBAS
 B39B  08 CD 96       	DB	T_VV2,	11001101B, 10010110B
 B39E  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 B3A0  1B 10 08       	DB	T_W12,	00010000B, 00001000B	;0000+0000+0=0 0000
 B3A3  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B	;1111+1111+1=1 1111
 B3A6  1B 10 19       	DB	T_W12,	00010000B, 00011001B	;0000+0000+1=0 0001
 B3A9  1B FF EE       	DB	T_W12,	11111111B, 11101110B	;1111+1111+0=1 1110
 B3AC  1B 3C 4E       	DB	T_W12,	00111100B, 01001110B	;0101+0101+0=0 1010
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-198


 B3AF  1B D3 A8       	DB	T_W12,	11010011B, 10101000B	;1010+1010+0=1 0100
 B3B2  1B 3C 5F       	DB	T_W12,	00111100B, 01011111B	;0101+0101+1=0 1011
 B3B5  1B D3 B9       	DB	T_W12,	11010011B, 10111001B	;1010+1010+1=1 0101
 B3B8  1B 76 CB       	DB	T_W12,	01110110B, 11001011B	;0101+1010+0=0 1111
 B3BB  1B 54 BA       	DB	T_W12,	01010100B, 10111010B	;0101+1010+1=1 0000
 B3BE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. komparator	 A - B
                ;7485, 4063		 <=>>=<3  3221100
 B3BF             I7485T:		;	ZQQQIIIB  NABAABAB
 B3BF  08 0F 7F       	DB	T_VV2,	00001111B, 01111111B	;	   3210 3210 ><= ><=
 B3C2  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16			;	   AAAA BBBB III QQQ
 B3C4  1B 94 D5       	DB	T_W12,	10010100B, 11010101B	;A>B	   1100 0011 001 100
 B3C7  1B C5 AA       	DB	T_W12,	11000101B, 10101010B	;Ab - A=B  1010 1010 100 100
 B3CD  1B A4 B3       	DB	T_W12,	10100100B, 10110011B	;a=b - A=B  0101 0101 001 001
 B3D0  1B C2 BC       	DB	T_W12,	11000010B, 10111100B	;ab - A=B 1100 1100 111 001
 B3D9  1B 8B FC       	DB	T_W12,	10001011B, 11111100B	;a<>b - A=B 1110 1110 110 000
 B3DC  1B D0 8F       	DB	T_W12,	11010000B, 10001111B	;a..b - A=B 0011 0011 000 110
 B3DF  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2EX-OR
                ;7486, 74136
 B3E0             I7486T:		;	ZYBAYBAX  XNBAYBAY
 B3E0  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 B3E3  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B3E5  1B 8D EE       	DB	T_W12,	10001101B, 11101110B
 B3E8  1B EB F0       	DB	T_W12,	11101011B, 11110000B
 B3EB  1B D7 C3       	DB	T_W12,	11010111B, 11000011B
 B3EE  1B B1 DD       	DB	T_W12,	10110001B, 11011101B
 B3F1  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;SRAM 16x4bity		 _ _ __     _ _
                ;7489			 1100WC0  1233322
 B3F2             I7489T:		;	ZQDQDREA  NAAADQDQ
 B3F2  08 2F 7A       	DB	T_VV2,	00101111B, 01111010B
 B3F5  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B3F7  1B AA AA       	DB	T_W12,	10101010B, 10101010B	;TRANSPARENTNI
 B3FA             G7489T:
 B3FA  1B FF AF       	DB	T_W12,	11111111B, 10101111B	;/CE=/WR=1
 B3FD  0B D6 85       	DB	T_O12,	11010110B, 10000101B	;A0=D0, ZAPIS
 B400  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B
 B402  09 D6         	DB	T_O1,	11010110B
 B404  0B DF 85       	DB	T_O12,	11011111B, 10000101B	;A1=D1
 B407  09 C9         	DB	T_O1,	11001001B
 B409  09 DF         	DB	T_O1,	11011111B
 B40B  0B F6 C5       	DB	T_O12,	11110110B, 11000101B	;A2=D2
 B40E  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B
 B410  09 B6         	DB	T_O1,	10110110B
 B412  0B AF C5       	DB	T_O12,	10101111B, 11000101B	;A3=D3
 B415  09 A9         	DB	T_O1,	10101001B
 B417  09 AF         	DB	T_O1,	10101111B
 B419  0B D6 A6       	DB	T_O12,	11010110B, 10100110B	;A4=D4
 B41C  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-199


 B41E  09 D6         	DB	T_O1,	11010110B
 B420  0B CF A6       	DB	T_O12,	11001111B, 10100110B	;A5=D5
 B423  09 C9         	DB	T_O1,	11001001B
 B425  09 CF         	DB	T_O1,	11001111B
 B427  0B B6 E6       	DB	T_O12,	10110110B, 11100110B	;A6=D6
 B42A  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B
 B42C  09 B6         	DB	T_O1,	10110110B
 B42E  0B AF E6       	DB	T_O12,	10101111B, 11100110B	;A7=D7
 B431  09 A9         	DB	T_O1,	10101001B
 B433  09 AF         	DB	T_O1,	10101111B
 B435  0B D6 99       	DB	T_O12,	11010110B, 10011001B	;A8=D8
 B438  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B
 B43A  09 D6         	DB	T_O1,	11010110B
 B43C  0B CF 99       	DB	T_O12,	11001111B, 10011001B	;A9=D9
 B43F  09 C9         	DB	T_O1,	11001001B
 B441  09 CF         	DB	T_O1,	11001111B
 B443  0B B6 D9       	DB	T_O12,	10110110B, 11011001B	;A10=D10
 B446  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B
 B448  09 B6         	DB	T_O1,	10110110B
 B44A  0B AF D9       	DB	T_O12,	10101111B, 11011001B	;A11=D11
 B44D  09 A9         	DB	T_O1,	10101001B
 B44F  09 AF         	DB	T_O1,	10101111B
 B451  0B D6 BA       	DB	T_O12,	11010110B, 10111010B	;A12=D12
 B454  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B
 B456  09 D6         	DB	T_O1,	11010110B
 B458  0B CF BA       	DB	T_O12,	11001111B, 10111010B	;A13=D13
 B45B  09 C9         	DB	T_O1,	11001001B
 B45D  09 CF         	DB	T_O1,	11001111B
 B45F  0B B6 FA       	DB	T_O12,	10110110B, 11111010B	;A14=D14
 B462  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B
 B464  09 B6         	DB	T_O1,	10110110B
 B466  0B AF FA       	DB	T_O12,	10101111B, 11111010B	;A15=D15
 B469  09 A9         	DB	T_O1,	10101001B
 B46B  09 AF         	DB	T_O1,	10101111B
 B46D  1B FC 8F       	DB	T_W12,	11111100B, 10001111B	;A0=D0, CTENI
 B470  1B E5 8F       	DB	T_W12,	11100101B, 10001111B	;A1=D1
 B473  1B 9C CF       	DB	T_W12,	10011100B, 11001111B	;A2=D2
 B476  1B 85 CF       	DB	T_W12,	10000101B, 11001111B	;A3=D3
 B479  1B FC AC       	DB	T_W12,	11111100B, 10101100B	;A4=D4
 B47C  1B E5 AC       	DB	T_W12,	11100101B, 10101100B	;A5=D5
 B47F  1B 9C EC       	DB	T_W12,	10011100B, 11101100B	;A6=D6
 B482  1B 85 EC       	DB	T_W12,	10000101B, 11101100B	;A7=D7
 B485  1B FC 93       	DB	T_W12,	11111100B, 10010011B	;A8=D8
 B488  1B E5 93       	DB	T_W12,	11100101B, 10010011B	;A9=D9
 B48B  1B 9C D3       	DB	T_W12,	10011100B, 11010011B	;A10=D10
 B48E  1B 85 D3       	DB	T_W12,	10000101B, 11010011B	;A11=D11
 B491  1B FC B0       	DB	T_W12,	11111100B, 10110000B	;A12=D12
 B494  1B E5 B0       	DB	T_W12,	11100101B, 10110000B	;A13=D13
 B497  1B 9C F0       	DB	T_W12,	10011100B, 11110000B	;A14=D14
 B49A  1B 85 F0       	DB	T_W12,	10000101B, 11110000B	;A15=D15
 B49D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;BCD citac		 21 212  1
                ;7490			 MM MMC  C 03 12
 B49E             I7490T:		;	XSSNXRRP  PXQQZQQX
 B49E  25 88 41       	DB	T_NZ2,	10001000B, 01000001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-200


 B4A1  08 67 80       	DB	T_VV2,	01100111B, 10000000B
 B4A4  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 B4A6  27          	DB	T_ZIF14
 B4A7  1B F9 F9       	DB	T_W12,	11111001B, 11111001B	;RESET 9
 B4AA  1B 9F C9       	DB	T_W12,	10011111B, 11001001B	;RESET 0
 B4AD  1B 9B C9       	DB	T_W12,	10011011B, 11001001B
 B4B0  1B 9A 6D       	DB	T_W12,	10011010B, 01101101B	;1,1
 B4B3  1B 9D ED       	DB	T_W12,	10011101B, 11101101B
 B4B6  1B 9C 4B       	DB	T_W12,	10011100B, 01001011B	;0,2
 B4B9  1B D9 CB       	DB	T_W12,	11011001B, 11001011B
 B4BC  1B D8 6F       	DB	T_W12,	11011000B, 01101111B	;1,3
 B4BF  1B B9 EF       	DB	T_W12,	10111001B, 11101111B
 B4C2  1B B8 59       	DB	T_W12,	10111000B, 01011001B	;0,4
 B4C5  1B 99 D9       	DB	T_W12,	10011001B, 11011001B
 B4C8  1B 98 69       	DB	T_W12,	10011000B, 01101001B	;1,0
 B4CB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. posuv. reg.		  _
                ;7491				  77AB C
 B4CC             I7491T:		;	XXXNXXXX  QQDDZPXX
 B4CC  25 EF 03       	DB	T_NZ2,	11101111B, 00000011B
 B4CF  08 00 34       	DB	T_VV2,	00000000B, 00110100B
 B4D2  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 B4D4  27          	DB	T_ZIF14
 B4D5  0A 0B         	DB	T_O2,		  00001011B
 B4D7  0A 0F         	DB	T_O2,		  00001111B	;1:ULOZ 0
 B4D9  0A 1B         	DB	T_O2,		  00011011B
 B4DB  0A 1F         	DB	T_O2,		  00011111B	;2:ULOZ 0
 B4DD  0A 2B         	DB	T_O2,		  00101011B
 B4DF  0A 2F         	DB	T_O2,		  00101111B	;2:ULOZ 0
 B4E1  0A 3B         	DB	T_O2,		  00111011B
 B4E3  0A 3F         	DB	T_O2,		  00111111B	;4:ULOZ 1
 B4E5  0A 0B         	DB	T_O2,		  00001011B
 B4E7  0A 0F         	DB	T_O2,		  00001111B	;5:ULOZ 0
 B4E9  0A 1B         	DB	T_O2,		  00011011B
 B4EB  0A 1F         	DB	T_O2,		  00011111B	;6:ULOZ 0
 B4ED  0A 2B         	DB	T_O2,		  00101011B
 B4EF  0A 2F         	DB	T_O2,		  00101111B	;7:ULOZ 0
 B4F1  0A BB         	DB	T_O2,		  10111011B
 B4F3  1A BF         	DB	T_W2,		  10111111B	;8:ULOZ 1
 B4F5  1A 8B         	DB	T_W2,		  10001011B
 B4F7  1A 8F         	DB	T_W2,		  10001111B	;1:ULOZ 0
 B4F9  1A 9B         	DB	T_W2,		  10011011B
 B4FB  1A 9F         	DB	T_W2,		  10011111B	;2:ULOZ 0
 B4FD  1A AB         	DB	T_W2,		  10101011B
 B4FF  1A 6F         	DB	T_W2,		  01101111B	;3:ULOZ 0
 B501  1A 7B         	DB	T_W2,		  01111011B
 B503  1A BF         	DB	T_W2,		  10111111B	;4:ULOZ 1
 B505  1A 8B         	DB	T_W2,		  10001011B
 B507  1A 8F         	DB	T_W2,		  10001111B	;5:ULOZ 0
 B509  1A 9B         	DB	T_W2,		  10011011B
 B50B  1A 9F         	DB	T_W2,		  10011111B	;6:ULOZ 0
 B50D  1A AB         	DB	T_W2,		  10101011B
 B50F  1A 6F         	DB	T_W2,		  01101111B	;7:ULOZ 0
 B511  1A 7B         	DB	T_W2,		  01111011B
 B513  1A BF         	DB	T_W2,		  10111111B	;8:ULOZ 1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-201


 B515  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. citac do 12	 21  2  1
                ;7492			 MM  C  C 01 23
 B516             I7492T:		;	XRRNXXXP  PXQQZQQX
 B516  25 8E 41       	DB	T_NZ2,	10001110B, 01000001B
 B519  08 61 80       	DB	T_VV2,	01100001B, 10000000B
 B51C  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 B51E  27          	DB	T_ZIF14
 B51F  1B FF C9       	DB	T_W12,	11111111B, 11001001B	;RESET
 B522  1B 9F C9       	DB	T_W12,	10011111B, 11001001B
 B525  1B 9E 79       	DB	T_W12,	10011110B, 01111001B	;1,1
 B528  1B 9F F9       	DB	T_W12,	10011111B, 11111001B
 B52B  1B 9E 4D       	DB	T_W12,	10011110B, 01001101B	;0,2
 B52E  1B BF CD       	DB	T_W12,	10111111B, 11001101B
 B531  1B BE 6B       	DB	T_W12,	10111110B, 01101011B	;1,3
 B534  1B DF EB       	DB	T_W12,	11011111B, 11101011B
 B537  1B DE 5B       	DB	T_W12,	11011110B, 01011011B	;0,4
 B53A  1B 9F DB       	DB	T_W12,	10011111B, 11011011B
 B53D  1B 9E 6F       	DB	T_W12,	10011110B, 01101111B	;1,5
 B540  1B 9F EF       	DB	T_W12,	10011111B, 11101111B
 B543  1B 9E 49       	DB	T_W12,	10011110B, 01001001B	;0,0
 B546  1B 9F C9       	DB	T_W12,	10011111B, 11001001B
 B549  1B 9E 79       	DB	T_W12,	10011110B, 01111001B	;1,1
 B54C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. BIN citac	   212  1
                ;7493			   MMC  C 03 12
 B54D             I7493T:		;	XXXNXRRP  PXQQZQQX
 B54D  25 E8 41       	DB	T_NZ2,	11101000B, 01000001B
 B550  08 07 80       	DB	T_VV2,	00000111B, 10000000B
 B553  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 B555  27          	DB	T_ZIF14
 B556  1B FF C9       	DB	T_W12,	11111111B, 11001001B	;RESET
 B559  1B FB C9       	DB	T_W12,	11111011B, 11001001B
 B55C  1B FA 6D       	DB	T_W12,	11111010B, 01101101B	;1,1
 B55F  1B F9 ED       	DB	T_W12,	11111001B, 11101101B
 B562  1B F8 4B       	DB	T_W12,	11111000B, 01001011B	;0,2
 B565  1B FD CB       	DB	T_W12,	11111101B, 11001011B
 B568  1B FC 6F       	DB	T_W12,	11111100B, 01101111B	;1,3
 B56B  1B F9 EF       	DB	T_W12,	11111001B, 11101111B
 B56E  1B F8 59       	DB	T_W12,	11111000B, 01011001B	;0,4
 B571  1B F9 D9       	DB	T_W12,	11111001B, 11011001B
 B574  1B F8 7D       	DB	T_W12,	11111000B, 01111101B	;1,5
 B577  1B F9 FD       	DB	T_W12,	11111001B, 11111101B
 B57A  1B F8 5B       	DB	T_W12,	11111000B, 01011011B	;0,6
 B57D  1B F9 DB       	DB	T_W12,	11111001B, 11011011B
 B580  1B F8 7F       	DB	T_W12,	11111000B, 01111111B	;1,7
 B583  1B F9 FF       	DB	T_W12,	11111001B, 11111111B
 B586  1B F8 49       	DB	T_W12,	11111000B, 01001001B	;0,0
 B589  1B F9 C9       	DB	T_W12,	11111001B, 11001001B
 B58C  1B F8 6D       	DB	T_W12,	11111000B, 01101101B	;1,1
 B58F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. posuv. reg. s par. a ser. vstupem, par. vystup
                ;7495			 3210S   012312
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-202


 B590             I7495T:		;	ZSDDDDDX  XNQQQQCC
 B590  08 7E 03       	DB	T_VV2,	01111110B, 00000011B
 B593  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B595  0B D5 E9       	DB	T_O12,	11010101B, 11101001B	;11101000B
 B598  1A E8         	DB	T_W2,		  11101000B 	;PARARELNI VSTUP DAT
 B59A  1B 83 EA       	DB	T_W12,	10000011B, 11101010B	;SERIOVY VSTUP DAT
 B59D  1A F4         	DB	T_W2,		  11110100B
 B59F  1B BD F6       	DB	T_W12,	10111101B, 11110110B	;SERIOVY VSTUP DAT
 B5A2  1A D8         	DB	T_W2,		  11011000B
 B5A4  1B 83 DA       	DB	T_W12,	10000011B, 11011010B	;SERIOVY VSTUP DAT
 B5A7  1A EC         	DB	T_W2,		  11101100B
 B5A9  1B 81 EE       	DB	T_W12,	10000001B, 11101110B	;SERIOVY VSTUP DAT
 B5AC  1A D4         	DB	T_W2,		  11010100B
 B5AE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;5bit. posuv. reg. s par. a ser. vstupem, par. vystup, R
                ;7496			P43 210C  M012 34S
 B5AF             I7496T:		;	EDDNDDDP  RQQQZQQD
 B5AF  08 EF 81       	DB	T_VV2,	11101111B, 10000001B
 B5B2  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12	
 B5B4  1B 54 09       	DB	T_W12,	01010100B, 00001001B
 B5B7  1B D4 AB       	DB	T_W12,	11010100B, 10101011B
 B5BA  19 54         	DB	T_W1,	01010100B
 B5BC  1B 3F D9       	DB	T_W12,	00111111B, 11011001B
 B5BF  1B 5E D8       	DB	T_W12,	01011110B, 11011000B
 B5C2  1B 77 AC       	DB	T_W12,	01110111B, 10101100B
 B5C5  1B 7A AD       	DB	T_W12,	01111010B, 10101101B
 B5C8  1B 7D DB       	DB	T_W12,	01111101B, 11011011B
 B5CB  1B 7A DB       	DB	T_W12,	01111010B, 11011011B
 B5CE  1B 77 ED       	DB	T_W12,	01110111B, 11101101B
 B5D1  1B 5E EC       	DB	T_W12,	01011110B, 11101100B
 B5D4  1B 3F BA       	DB	T_W12,	00111111B, 10111010B
 B5D7  1B 5E BB       	DB	T_W12,	01011110B, 10111011B
 B5DA  1B 77 DD       	DB	T_W12,	01110111B, 11011101B
 B5DD  1B 7A DC       	DB	T_W12,	01111010B, 11011100B
 B5E0  FE          	DB	T_KONEC
                
                
                ;synchr. program. delic		    C
                ;7497			 E 0541  32MAESC
 B5E1             I7497T:		;	ZOYZAAAA  NAARSITP
 B5E1  08 8F FF       	DB	T_VV2,	10001111B, 11111111B
 B5E4  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B5E6  1B DF FD       	DB	T_W12,	11011111B, 11111101B
 B5E9  1B FF F5       	DB	T_W12,	11111111B, 11110101B
 B5EC  1B EF F4       	DB	T_W12,	11101111B, 11110100B
 B5EF  1B EF FC       	DB	T_W12,	11101111B, 11111100B
 B5F2  1B DF FE       	DB	T_W12,	11011111B, 11111110B
 B5F5  1B DF FF       	DB	T_W12,	11011111B, 11111111B
 B5F8  1B FF F7       	DB	T_W12,	11111111B, 11110111B
 B5FB  1B FF F6       	DB	T_W12,	11111111B, 11110110B
 B5FE  1B FF E1       	DB	T_W12,	11111111B, 11100001B
 B601  1B EF E0       	DB	T_W12,	11101111B, 11100000B
 B604  1B DF E9       	DB	T_W12,	11011111B, 11101001B
 B607  1B EF E8       	DB	T_W12,	11101111B, 11101000B
 B60A  1B DF FB       	DB	T_W12,	11011111B, 11111011B	;RESET
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-203


 B60D  1B DF E9       	DB	T_W12,	11011111B, 11101001B
 B610  23          	DB	T_PROG
 B611  B626         	DW	P7497A				;64 PULZU
 B613  1B 98 89       	DB	T_W12,	10011000B, 10001001B
 B616  23          	DB	T_PROG
 B617  B62D         	DW	P7497B				;1 PULZU
 B619  1B 95 A9       	DB	T_W12,	10010101B, 10101001B
 B61C  23          	DB	T_PROG
 B61D  B634         	DW	P7497C				;38 PULZU
 B61F  1B 9A C9       	DB	T_W12,	10011010B, 11001001B
 B622  23          	DB	T_PROG
 B623  B63B         	DW	P7497D				;25 PULZU
 B625  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
                ;POCET PULZU 
                ;POCET KROKU 
                ;POCITADLO KROKU 
                ;POCITADLO PULZU 
 B626  06 3F         P7497A:	MVI	B,63		;POCET PULZU
 B628  0E 3F         	MVI	C,63		;POCET KROKU
 B62A  C3 B63F        	JMP	P7497E
 B62D  0E 40         P7497B:	MVI	C,64		;POCET KROKU
 B62F  06 01         	MVI	B,1		;POCET PULZU
 B631  C3 B63D        	JMP	P7497J
 B634  06 26         P7497C:	MVI	B,38		;POCET PULZU
 B636  0E 40         	MVI	C,64		;POCET KROKU
 B638  C3 B63D        	JMP	P7497J
 B63B  06 19         P7497D:	MVI	B,25		;POCET PULZU
 B63D  0E 40         P7497J:	MVI	C,64		;POCET KROKU
 B63F  11 0000        P7497E:	LXI	D,0		;NUNULJ POCITADLA
 B642  21 0000        	LXI	H,0
 B645  DB 39         P7497I:	IN	PORT2
 B647  3D          	DCR	A
 B648  D3 39         	OUT	PORT2		;CP NA 0
 B64A  DB 38         	IN	PORT1		;NACTI STAV
 B64C  E6 70         	ANI	01110000B	;JEN BITI CO POTREBUJEM
 B64E  FE 50         	CPI	01010000B	;TAST NA STAV BEZ PULZU
 B650  CA B666        	JZ	P7497F		;NENI-LI PUZ TAK DALE
 B653  FE 10         	CPI	00010000B	;TAST NA STAV BEZ PULZU PRI PRVNIM KROKU
 B655  CA B661        	JZ	P7497G
 B658  FE 60         	CPI	01100000B	;TAST NA STAV S PULZU
 B65A  C2 B81F        	JNZ	P74121C		;JE-LI CHYBA TAK NAVRAT S HLASENIM
 B65D  1C          	INR	E		;PRICTI PULZ
 B65E  C3 B666        	JMP	P7497F
 B661  7A          P7497G:	MOV	A,D
 B662  A7          	ANA	A
 B663  C2 B81F        	JNZ	P74121C		;JE-LI CHYBA TAK NAVRAT S HLASENIM
 B666  14          P7497F:	INR	D		;PRICTI KROK
 B667  DB 39         	IN	PORT2
 B669  3C          	INR	A
 B66A  D3 39         	OUT	PORT2		;CP NA 1
 B66C  DB 38         	IN	PORT1		;NACTI STAV
 B66E  E6 70         	ANI	01110000B	;JEN BITY CO POTREBUJEM
 B670  FE 10         	CPI	00010000B
 B672  CA B67D        	JZ	P7497H		;POSLEDNI KROK
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-204


 B675  FE 50         	CPI	01010000B
 B677  CA B645        	JZ	P7497I		;JESTE NENI KONEC
 B67A  C3 B81F        	JMP	P74121C		;VSE OSTATNI JE CHYBA
                
 B67D  7A          P7497H:	MOV	A,D
 B67E  B9          	CMP	C
 B67F  C2 B81F        	JNZ	P74121C		;SPADNY POCET KROKU
 B682  3E 2A         	MVI	A,'*'
 B684  CD 490C        	CALL	COA		;"*" ZA SPAVNY POCET TROKU
 B687  7B          	MOV	A,E
 B688  B8          	CMP	B
 B689  C2 B81F        	JNZ	P74121C		;SPADNY POCET PULZU
 B68C  3E 23         	MVI	A,'#'
 B68E  CD 490C        	CALL	COA		;"#" ZA SPAVNY POCET KROKU
 B691  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
                ;2x 4bit. stradac TP	 0110 0  322332	23110
                ;74100			 BBBBB A  AABBBB   AAAAAA
 B692             I74100T:	;	ZEDDQQXQ  QQQQDDXX  NEDDQDDX
 B692  26 02 03 01      	DB	T_NZ3,	00000010B, 00000011B, 00000001B
 B696  10 70 0C 76      	DB	T_VV3,	01110000B, 00001100B, 01110110B
 B69A  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 B69C  1F E7 67 E3      	DB	T_W123, 11100111B, 01100111B, 11100011B ;TRANSPARENTNI
 B6A0  1D A7 A3       	DB	T_w13,	10100111B,	   10100011B
 B6A3  1F 97 6B 95      	DB	T_W123, 10010111B, 01101011B, 10010101B ;ZACHYT
 B6A7  1F DA 9B DD      	DB	T_W123, 11011010B, 10011011B, 11011101B ;TRANSPARENTNI
 B6AB  1D 9A 9D       	DB	T_w13,	10011010B,	   10011101B
 B6AE  1F AA 97 AB      	DB	T_W123, 10101010B, 10010111B, 10101011B ;ZACHYT
 B6B2  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s R	 _  _    __ __
                ;74107			 221111   112222
 B6B3             I74107T:	;	ZQQKQQJX  XNRCKRCJ
 B6B3  08 12 3F       	DB	T_VV2,	00010010B, 00111111B
 B6B6  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B6B8  1B D5 C1       	DB	T_W12,	11010101B, 11000001B	;A-RESET
 B6BB  1A F7         	DB	T_W2,		  11110111B
 B6BD  1B B5 E5       	DB	T_W12,	10110101B, 11100101B	;S-1RESET, 2SET
 B6C0  1B A7 EC       	DB	T_W12,	10100111B, 11101100B
 B6C3  1A FE         	DB	T_W2,		  11111110B
 B6C5  1B CB EC       	DB	T_W12,	11001011B, 11101100B	;S-2RESET, 1SET
 B6C8  1B DB ED       	DB	T_W12,	11011011B, 11101101B
 B6CB  1A FF         	DB	T_W2,		  11111111B
 B6CD  1B B7 ED       	DB	T_W12,	10110111B, 11101101B	;T
 B6D0  1A FF         	DB	T_W2,		  11111111B
 B6D2  1B DB ED       	DB	T_W12,	11011011B, 11101101B	;T
 B6D5  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s SR	 _ _ _ _  _ _ _ _
                ;74109			 1111111  2222222
 B6D6             I74109T:	;	ZQQSCKJR  NRJKCSQQ
 B6D6  08 1F 7C       	DB	T_VV2,	00011111B, 01111100B
 B6D9  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B6DB  1B D4 D2       	DB	T_W12,	11010100B, 11010010B	;A-1RESET, 2SET
 B6DE  1B A1 B5       	DB	T_W12,	10100001B, 10110101B	;A-2RESET, 1SET
 B6E1  1B B1 F5       	DB	T_W12,	10110001B, 11110101B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-205


 B6E4  1B D9 FE       	DB	T_W12,	11011001B, 11111110B
 B6E7  1B D1 F6       	DB	T_W12,	11010001B, 11110110B	;S-1RESET, 2SET
 B6EA  1B D7 C6       	DB	T_W12,	11010111B, 11000110B
 B6ED  1B BF CD       	DB	T_W12,	10111111B, 11001101B
 B6F0  1B B7 C5       	DB	T_W12,	10110111B, 11000101B	;S-1RESET, 2SET
 B6F3  1B A3 E5       	DB	T_W12,	10100011B, 11100101B
 B6F6  1B BB EE       	DB	T_W12,	10111011B, 11101110B
 B6F9  1B B3 E6       	DB	T_W12,	10110011B, 11100110B	;T
 B6FC  1B DB ED       	DB	T_W12,	11011011B, 11101101B
 B6FF  1B D3 E5       	DB	T_W12,	11010011B, 11100101B	;T
 B702  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B
 B705  1B DD DD       	DB	T_W12,	11011101B, 11011101B
 B708  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B	;NIC
 B70B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s SR     _ __   __ _
                ;74111			 1111111  2222222
 B70C             I74111T:	;	ZQQCJRSK  NKSRJCQQ
 B70C  08 1F 7C       	DB	T_VV2,	00011111B, 01111100B
 B70F  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B711  1B A3 99       	DB	T_W12,	10100011B, 10011001B	;A-1RESET, 2SET
 B714  1B CC E2       	DB	T_W12,	11001100B, 11100010B	;A-2RESET, 1SET
 B717  1B C7 BA       	DB	T_W12,	11000111B, 10111010B
 B71A  1B D7 BE       	DB	T_W12,	11010111B, 10111110B
 B71D  1B A7 B9       	DB	T_W12,	10100111B, 10111001B	;S-1RESET, 2SET
 B720  1B AE F1       	DB	T_W12,	10101110B, 11110001B
 B723  1B BE F5       	DB	T_W12,	10111110B, 11110101B
 B726  1B CE F2       	DB	T_W12,	11001110B, 11110010B	;S-2RESET, 1SET
 B729  1B CF FA       	DB	T_W12,	11001111B, 11111010B
 B72C  1B DF FE       	DB	T_W12,	11011111B, 11111110B
 B72F  1B AF F9       	DB	T_W12,	10101111B, 11111001B	;T
 B732  1B BF FD       	DB	T_W12,	10111111B, 11111101B
 B735  1B CF FA       	DB	T_W12,	11001111B, 11111010B	;T
 B738  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s SR	 __ _ _  ___ _
                ;74112			 2111111  1222222
 B739             I74112T:	;	ZQQQSJKC  NRRCKJSQ	
 B739  08 0F 7E       	DB	T_VV2,	00001111B, 01111110B
 B73C  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B73E  1B AA A5       	DB	T_W12,	10101010B, 10100101B	;A-1RESET, 2SET
 B741  1B D4 CA       	DB	T_W12,	11010100B, 11001010B	;A-2RESET, 1SET
 B744  1B DA E6       	DB	T_W12,	11011010B, 11100110B
 B747  1B DB F6       	DB	T_W12,	11011011B, 11110110B
 B74A  1B AA E7       	DB	T_W12,	10101010B, 11100111B	;S-1RESET, 2SET
 B74D  1B AC EB       	DB	T_W12,	10101100B, 11101011B
 B750  1B AD FB       	DB	T_W12,	10101101B, 11111011B
 B753  1B DC EA       	DB	T_W12,	11011100B, 11101010B	;S-2RESET, 1SET
 B756  1B DE EE       	DB	T_W12,	11011110B, 11101110B
 B759  1B DF FE       	DB	T_W12,	11011111B, 11111110B
 B75C  1B AE EF       	DB	T_W12,	10101110B, 11101111B	;T
 B75F  1B AF FF       	DB	T_W12,	10101111B, 11111111B
 B762  1B DE EE       	DB	T_W12,	11011110B, 11101110B	;T
 B765  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s SR	 _ _ _   _ _ _
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-206


                ;74113			 111111   111111
 B766             I74113T:	;	ZQQSJKCX  XNCKJSQQ
 B766  08 1E 3C       	DB	T_VV2,	00011110B, 00111100B
 B769  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B76B  1B A7 E2       	DB	T_W12,	10100111B, 11100010B	;A-SET
 B76E  1B B7 F6       	DB	T_W12,	10110111B, 11110110B
 B771  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B	;S-RESET
 B774  1B DB ED       	DB	T_W12,	11011011B, 11101101B
 B777  1B B9 CE       	DB	T_W12,	10111001B, 11001110B	;S-SET
 B77A  1B BF FE       	DB	T_W12,	10111111B, 11111110B
 B77D  1B DD DD       	DB	T_W12,	11011101B, 11011101B	;T
 B780  1B DF FD       	DB	T_W12,	11011111B, 11111101B
 B783  1B BD DE       	DB	T_W12,	10111101B, 11011110B	;T
 B786  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s SR, spol. CLK
                ;			 _ _      _ _
                ;74114			 11111_   _22222
 B787             I74114T:	;	ZQQSJKRX  XNCKJSQQ
 B787  08 1E 3C       	DB	T_VV2,	00011110B, 00111100B
 B78A  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B78C  1B D5 ED       	DB	T_W12,	11010101B, 11101101B	;A-RESET
 B78F  1B AB F2       	DB	T_W12,	10101011B, 11110010B	;A-SET
 B792  1B B7 F6       	DB	T_W12,	10110111B, 11110110B
 B795  1B D7 D5       	DB	T_W12,	11010111B, 11010101B	;S-RESET
 B798  1B DB ED       	DB	T_W12,	11011011B, 11101101B
 B79B  1B BB CE       	DB	T_W12,	10111011B, 11001110B	;S-SET
 B79E  1B BF FE       	DB	T_W12,	10111111B, 11111110B
 B7A1  1B DF DD       	DB	T_W12,	11011111B, 11011101B	;T
 B7A4  1B DF FD       	DB	T_W12,	11011111B, 11111101B
 B7A7  1B BF DE       	DB	T_W12,	10111111B, 11011110B	;T
 B7AA  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x K.O. R-S/stradac s spol. R
                ;			 ___ __   __ ___  ___ ___
                ;74119			 3333222  6555444R  6661111
 B7AB             I74119T:	;	ZSSRQSRQ  QQRSQRSM  NSSRQRSS
 B7AB  10 76 37 77      	DB	T_VV3,	01110110B, 00110111B, 01110111B
 B7AF  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 B7B1  1F F6 36 F7      	DB	T_W123,	11110110B, 00110110B, 11110111B
 B7B5  1F BB ED BD      	DB	T_W123,	10111011B, 11101101B, 10111101B
 B7B9  1F E4 13 E3      	DB	T_W123,	11100100B, 00010011B, 11100011B
 B7BD  1F DB ED DE      	DB	T_W123,	11011011B, 11101101B, 11011110B
 B7C1  1F E4 13 E3      	DB	T_W123,	11100100B, 00010011B, 11100011B
 B7C5  1F DB ED DE      	DB	T_W123,	11011011B, 11101101B, 11011110B
 B7C9  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;MKO			  __
                ;74121			  21 _
 B7CA             I74121T:	;	ZQBAAXQX  XNXXXXXX
 B7CA  25 05 BF       	DB	T_NZ2,	00000101B, 10111111B
 B7CD  08 38 00       	DB	T_VV2,	00111000B, 00000000B
 B7D0  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B7D2  23          	DB	T_PROG
 B7D3  B7D6         	DW	P74121
 B7D5  FE          	DB	T_KONEC
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-207


                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
 B7D6  3E 87         P74121:	MVI	A,10000111B	;VYHOZI STAV
 B7D8  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7DB  3E AF         	MVI	A,10101111B	;PULZ NA "B"
 B7DD  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7E0  3E BF         	MVI	A,10111111B	;VYHOZI STAV
 B7E2  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7E5  3E AF         	MVI	A,10101111B	;PULZ NA "A1"
 B7E7  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7EA  3E BF         	MVI	A,10111111B	;VYHOZI STAV
 B7EC  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7EF  3E AF         	MVI	A,10101111B	;PULZ NA "A2"
 B7F1  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7F4  3E 87         	MVI	A,10000111B	;VYHOZI STAV
 B7F6  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7F9  3E AF         	MVI	A,10101111B	;PULZ NA "B"
 B7FB  CD B802        	CALL	P74121A		;PROVED TEST
 B7FE  CD 4878        	CALL	CRLF		;PRO PREHLEDNOST ODRADKUJ
 B801  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
                ;PODPROGRAMY
                ;POROVNANI
                ;SMICKA MA 29 STROJOVYCH CIKLU PRO 8080A TJ. 14.5US
                ;PRI 65535 PRUCHODECH JE DOBA CMYCKY 950257.5US TJ. 0.95S 
 B802  21 0000        P74121A:LXI	H,0		;VYNULUJ POCITADLO
 B805  4F          	MOV	C,A		;SCHOV PRO DALSI POUZITI
 B806  D3 38         	OUT	PORT1		;POSLI DATA NA PORT
 B808  DB 38         P74121B:IN	PORT1		;NACTI PORT			;10
 B80A  47          	MOV	B,A		;SHOV DATA Z PORTU		;5
 B80B  23          	INX	H		;POCITADLO +1			;5
 B80C  7C          	MOV	A,H						;5
 B80D  B5          	ORA	L		;TEST NA PRETECENI 		;4
 B80E  CA B81F        	JZ	P74121C		;POKUT JE 0 TAK NAVRAT S CHYBOU	;10
 B811  78          	MOV	A,B		;OBNOV DATA
 B812  B9          	CMP	C		;POROVNEJ
 B813  C2 B808        	JNZ	P74121B		;NENI-LI SHODA TAK DALSI POKUS
 B816  CD 48EC        	CALL	HADR		;TISK OBSAHU 
 B819  3E 20         	MVI	A,' '
 B81B  CD 490C        	CALL	COA		;TISK ODELOVACE TJ. MEZEREA
 B81E  C9          	RET			;NAVRAT
                
 B81F  33          P74121C:INX	SP
 B820  33          	INX	SP		;SROVNEJ ZASOBNIK
 B821  11 5404        	LXI	D,ERR1T
 B824  C3 476C        	JMP	TIXP		;CHYBOVE HLASENI S NAVRATEM
                
                ;2x MKO s nas. spous.	  __ _    __ _
                ;74123			  21111   12222
 B827             I74123T:	;	ZXXQQRBA  NXXQQRBA
 B827  25 60 60       	DB	T_NZ2,	01100000B, 01100000B
 B82A  08 07 07       	DB	T_VV2,	00000111B, 00000111B
 B82D  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B82F  1B EA EA       	DB	T_W12,	11101010B, 11101010B
 B832  1B E9 E9       	DB	T_w12,	11101001B, 11101001B
 B835  1B EB E8       	DB	T_w12,	11101011B, 11101000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-208


 B838  1B EF EC       	DB	T_w12,	11101111B, 11101100B
 B83B  1B F6 F6       	DB	T_w12,	11110110B, 11110110B
 B83E  1B E8 EB       	DB	T_w12,	11101000B, 11101011B
 B841  0A EF         	DB	T_O2,		  11101111B
 B843  23          	DB	T_PROG
 B844  B8B6         	DW	P74123H
 B846  1B EC EF       	DB	T_W12,	11101100B, 11101111B
 B849  1B F6 F6       	DB	T_w12,	11110110B, 11110110B
 B84C  1B EA EA       	DB	T_W12,	11101010B, 11101010B
 B84F  1B E6 FA       	DB	T_W12,	11100110B, 11111010B
 B852  1B EA EA       	DB	T_W12,	11101010B, 11101010B
 B855  1B FA E6       	DB	T_W12,	11111010B, 11100110B
 B858  1B EB EB       	DB	T_W12,	11101011B, 11101011B
 B85B  0A EF         	DB	T_O2,		  11101111B
 B85D  23          	DB	T_PROG
 B85E  B8BC         	DW	P74123I
 B860  23          	DB	T_PROG
 B861  B8C2         	DW	P74123J
 B863  1B EF EF       	DB	T_W12,	11101111B, 11101111B
 B866  23          	DB	T_PROG
 B867  B87C         	DW	P74123A
 B869  1B EF EF       	DB	T_W12,	11101111B, 11101111B
 B86C  23          	DB	T_PROG
 B86D  B882         	DW	P74123B
 B86F  1B EF EF       	DB	T_W12,	11101111B, 11101111B
 B872  23          	DB	T_PROG
 B873  B888         	DW	P74123C
 B875  1B EF EF       	DB	T_W12,	11101111B, 11101111B
 B878  23          	DB	T_PROG
 B879  B89C         	DW	P74123D
 B87B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
 B87C             P74123A:
 B87C  3E EE         P74123L:MVI	A,11101110B
 B87E  CD B802        	CALL	P74121A
 B881  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
 B882  3E EE         P74123B:MVI	A,11101110B
 B884  CD B8C6        	CALL	P74123E
 B887  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
 B888  3E EE         P74123C:MVI	A,11101110B
 B88A  D3 38         	OUT	PORT1
 B88C  21 0500        	LXI	H,500H
 B88F  2B          P74123Q:DCX	H		;POCITADLO -1			;5
 B890  7C          	MOV	A,H						;5
 B891  B5          	ORA	L		;TEST NA PRETECENI 		;4
 B892  C2 B88F        	JNZ	P74123Q		;POKUT JE 0 TAK NAVRAT S CHYBOU	;10
 B895  3E EF         	MVI	A,11101111B
 B897  D3 38         	OUT	PORT1
 B899  C3 B87C        	JMP	P74123L
                
 B89C  3E EE         P74123D:MVI	A,11101110B
 B89E  D3 39         	OUT	PORT2
 B8A0  21 0500        	LXI	H,500H
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-209


 B8A3  2B          P74123M:DCX	H		;POCITADLO -1			;5
 B8A4  7C          	MOV	A,H						;5
 B8A5  B5          	ORA	L		;TEST NA PRETECENI 		;4
 B8A6  C2 B8A3        	JNZ	P74123M		;POKUT JE 0 TAK NAVRAT S CHYBOU	;10
 B8A9  3E EF         	MVI	A,11101111B
 B8AB  D3 39         	OUT	PORT2
 B8AD  3E EE         	MVI	A,11101110B
 B8AF  CD B8C6        	CALL	P74123E
 B8B2  CD 4878        	CALL	CRLF		;PRO PREHLEDNOST ODRADKUJ
 B8B5  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
 B8B6  3E E8         P74123H:MVI	A,11101000B
 B8B8  CD B802        	CALL	P74121A
 B8BB  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
 B8BC  3E EB         P74123I:MVI	A,11101011B
 B8BE  CD B802        	CALL	P74121A
 B8C1  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
 B8C2  CD B8DD        P74123J:CALL	P74123K
 B8C5  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
                ;PODPROGRAMY
 B8C6  21 0000        P74123E:LXI	H,0		;VYNULUJ POCITADLO
 B8C9  4F          	MOV	C,A		;SCHOV PRO DALSI POUZITI
 B8CA  D3 39         	OUT	PORT2		;POSLI DATA NA PORT
 B8CC  DB 39         P74123F:IN	PORT2		;NACTI PORT			;10
 B8CE  47          	MOV	B,A		;SHOV DATA Z PORTU		;5
 B8CF  23          	INX	H		;POCITADLO +1			;5
 B8D0  7C          	MOV	A,H						;5
 B8D1  B5          	ORA	L		;TEST NA PRETECENI 		;4
 B8D2  CA B8E3        	JZ	P74123G		;POKUT JE 0 TAK NAVRAT S CHYBOU	;10
 B8D5  78          	MOV	A,B		;OBNOV DATA
 B8D6  B9          	CMP	C		;POROVNEJ
 B8D7  C2 B8CC        	JNZ	P74123F		;NENI-LI SHODA TAK DALSI POKUS
 B8DA  CD 48EC        	CALL	HADR		;TISK OBSAHU 
 B8DD  3E 20         P74123K:MVI	A,' '
 B8DF  CD 490C        	CALL	COA		;TISK ODELOVACE TJ. MEZEREA
 B8E2  C9          	RET			;NAVRAT
                
 B8E3  33          P74123G:INX	SP
 B8E4  33          	INX	SP		;SROVNEJ ZASOBNIK
 B8E5  11 5407        	LXI	D,ERR2T
 B8E8  C3 476C        	JMP	TIXP		;CHYBOVE HLASENI S NAVRATEM
                
                ;4x budic sbernice	  _ _   _ _
                ;74125			 222111   444333
 B8EB             I74125T:	;	ZYAEYAEX  XNEAYEAY
 B8EB  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 B8EE  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B8F0  1B 8D EF       	DB	T_W12,	10001101B, 11101111B
 B8F3  1B E1 FD       	DB	T_W12,	11100001B, 11111101B
 B8F6  1B DF C3       	DB	T_W12,	11011111B, 11000011B
 B8F9  1B FB D8       	DB	T_W12,	11111011B, 11011000B
 B8FC  FE          	DB	T_KONEC
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-210


                ;4x budic sbernice
                ;74126			 222111   444333
 B8FD             I74126T:	;	ZYAEYAEX  XNEAYEAY
 B8FD  08 36 36       	DB	T_VV2,	00110110B, 00110110B
 B900  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 B902  1B 9F CB       	DB	T_W12,	10011111B, 11001011B
 B905  1B F3 D9       	DB	T_W12,	11110011B, 11011001B
 B908  1B CD E7       	DB	T_W12,	11001101B, 11100111B
 B90B  1B E9 FC       	DB	T_W12,	11101001B, 11111100B
 B90E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;DIL14 4x 2vstup. AND budici stupen (30 V), OC 130p DIL16 2x monostabilni multivibra. s nasle. spousten, TP
                ;74130
                ;I74130T:
                ;	DB	T_NIC
                
                ;dekoder 1 z 8 se stradacem
                ;74131			  _
 B90F             I74131T:	;	Z7EECAAA  N0123456
 B90F  08 3F 00       	DB	T_VV2,	00111111B, 00000000B
 B912  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B914  09 E0         	DB	T_O1,	11100000B
 B916  1B E8 BF       	DB	T_W12,	11101000B, 10111111B
 B919  1B E1 BF       	DB	T_W12,	11100001B, 10111111B
 B91C  1B E9 DF       	DB	T_W12,	11101001B, 11011111B
 B91F  1B E2 DF       	DB	T_W12,	11100010B, 11011111B
 B922  1B EA EF       	DB	T_W12,	11101010B, 11101111B
 B925  1B E3 EF       	DB	T_W12,	11100011B, 11101111B
 B928  1B EB F7       	DB	T_W12,	11101011B, 11110111B
 B92B  1B E4 F7       	DB	T_W12,	11100100B, 11110111B
 B92E  1B EC FB       	DB	T_W12,	11101100B, 11111011B
 B931  1B E5 FB       	DB	T_W12,	11100101B, 11111011B
 B934  1B ED FD       	DB	T_W12,	11101101B, 11111101B
 B937  1B E6 FD       	DB	T_W12,	11100110B, 11111101B
 B93A  1B EE FE       	DB	T_W12,	11101110B, 11111110B
 B93D  1B E7 FE       	DB	T_W12,	11100111B, 11111110B
 B940  1B AF FF       	DB	T_W12,	10101111B, 11111111B
 B943  1B AA FF       	DB	T_W12,	10101010B, 11111111B
 B946  1B AD FF       	DB	T_W12,	10101101B, 11111111B
 B949  20          	DB	T_GOTO
 B94A  B9D2         	DW	G74138T
                
                ;13vstup NAND
                ;74133
 B94C             I74133T:	;	ZGFEDCBA  NMLKJIHY
 B94C  08 7F 7E       	DB	T_VV2,	01111111B, 01111110B
 B94F  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B951  1B FF FE       	DB	T_W12,	11111111B, 11111110B
 B954  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B
 B957  1B BF FF       	DB	T_W12,	10111111B, 11111111B
 B95A  1B DF FF       	DB	T_W12,	11011111B, 11111111B
 B95D  1B EF FF       	DB	T_W12,	11101111B, 11111111B
 B960  1B F7 FF       	DB	T_W12,	11110111B, 11111111B
 B963  1B FB FF       	DB	T_W12,	11111011B, 11111111B
 B966  1B FD FF       	DB	T_W12,	11111101B, 11111111B
 B969  1B FE FF       	DB	T_W12,	11111110B, 11111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-211


 B96C  1B FF BF       	DB	T_W12,	11111111B, 10111111B
 B96F  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 B972  1B FF EF       	DB	T_W12,	11111111B, 11101111B
 B975  1B FF F7       	DB	T_W12,	11111111B, 11110111B
 B978  1B FF FB       	DB	T_W12,	11111111B, 11111011B
 B97B  1B FF FD       	DB	T_W12,	11111111B, 11111101B
 B97E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3bit. dekoder 3 z 8 s registrem
                ;74137			  _E
 B97F             I74137T:	;	Z7EELCBA  N0123456
 B97F  08 3F 00       	DB	T_VV2,	00111111B, 00000000B
 B982  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B984  1B E0 BF       	DB	T_W12,	11100000B, 10111111B
 B987  1B E1 DF       	DB	T_W12,	11100001B, 11011111B
 B98A  1B E2 EF       	DB	T_W12,	11100010B, 11101111B
 B98D  19 EA         	DB	T_W1,	11101010B
 B98F  1B ED EF       	DB	T_W12,	11101101B, 11101111B	;ZACHYT
 B992  1B E3 F7       	DB	T_W12,	11100011B, 11110111B
 B995  1B E4 FB       	DB	T_W12,	11100100B, 11111011B
 B998  1B E5 FD       	DB	T_W12,	11100101B, 11111101B
 B99B  19 ED         	DB	T_W1,	11101101B
 B99D  1B EA FD       	DB	T_W12,	11101010B, 11111101B	;ZACHYT
 B9A0  1B E6 FE       	DB	T_W12,	11100110B, 11111110B
 B9A3  1B A7 FF       	DB	T_W12,	10100111B, 11111111B
 B9A6  1B AF FF       	DB	T_W12,	10101111B, 11111111B
 B9A9  1B AD FF       	DB	T_W12,	10101101B, 11111111B
 B9AC  1B AA FF       	DB	T_W12,	10101010B, 11111111B
 B9AF  20          	DB	T_GOTO
 B9B0  B9D2         	DW	G74138T
                
                ;3bit. dekoder 1 z 8
                ;74138, 74405, 3205, 8205 321
 B9B2             I74138T:	;	Z7EEECBA  N0123456
 B9B2  08 3F 00       	DB	T_VV2,	00111111B, 00000000B
 B9B5  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B9B7  1B E0 BF       	DB	T_W12,	11100000B, 10111111B
 B9BA  1B E1 DF       	DB	T_W12,	11100001B, 11011111B
 B9BD  1B E2 EF       	DB	T_W12,	11100010B, 11101111B
 B9C0  1B E3 F7       	DB	T_W12,	11100011B, 11110111B
 B9C3  1B E4 FB       	DB	T_W12,	11100100B, 11111011B
 B9C6  1B E5 FD       	DB	T_W12,	11100101B, 11111101B
 B9C9  1B E6 FE       	DB	T_W12,	11100110B, 11111110B
 B9CC  1B A7 FF       	DB	T_W12,	10100111B, 11111111B
 B9CF  1B ED FF       	DB	T_W12,	11101101B, 11111111B
 B9D2             G74138T:
 B9D2  1B C5 FF       	DB	T_W12,	11000101B, 11111111B
 B9D5  1B CA FF       	DB	T_W12,	11001010B, 11111111B
 B9D8  1B D5 FF       	DB	T_W12,	11010101B, 11111111B
 B9DB  1B DA FF       	DB	T_W12,	11011010B, 11111111B
 B9DE  1B F2 FF       	DB	T_W12,	11110010B, 11111111B
 B9E1  1B FD FF       	DB	T_W12,	11111101B, 11111111B
 B9E4  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 2bit. dekoder 2 ze 4
                ;74139			 321010   010123
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-212


 B9E5             I74139T:	;	ZYYYYAAE  NEAAYYYY
 B9E5  08 07 70       	DB	T_VV2,	00000111B, 01110000B
 B9E8  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 B9EA  1B F0 FF       	DB	T_W12,	11110000B, 11111111B
 B9ED  1B EA EF       	DB	T_W12,	11101010B, 11101111B
 B9F0  1B DC DF       	DB	T_W12,	11011100B, 11011111B
 B9F3  1B BE CF       	DB	T_W12,	10111110B, 11001111B
 B9F6  1B F9 BE       	DB	T_W12,	11111001B, 10111110B
 B9F9  1B FD 9D       	DB	T_W12,	11111101B, 10011101B
 B9FC  1B FB AB       	DB	T_W12,	11111011B, 10101011B
 B9FF  1B FF 87       	DB	T_W12,	11111111B, 10000111B
 BA02  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;			   _          _ _
                ;BCD citac se 7seg. dek	   R        _ _R S
                ;74143, 74144        dDBB  3210    CCLB_CC
 BA03             I74143T:	;	ZefdpPOI  QQQQbacg  NEOEIRPE
 BA03  10 05 00 5F      	DB	T_VV3,	00000101b, 00000000b, 01011111b	;/RBO VYSTUP
 BA07  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 BA09  1F F8 0F A0      	DB	T_W123,	11111000B, 00001111B, 10100000B	;RESET
 BA0D  1F F8 0F A6      	DB	T_W123,	11111000B, 00001111B, 10100110B	;ZHASNUTA 0
 BA11  1F 8A 01 AE      	DB	T_W123,	10001010B, 00000001B, 10101110B	;0
 BA15  1C AC         	DB	T_W3,			   10101100B	;+1
 BA17  1F FA 15 AE      	DB	T_W123,	11111010B, 00010101B, 10101110B	;1
 BA1B  1C AC         	DB	T_W3,			   10101100B	;+1
 BA1D  1F A6 22 AE      	DB	T_W123,	10100110B, 00100010B, 10101110B	;2.
 BA21  1C BE         	DB	T_W3,			   10111110B	;zachyt
 BA23  1C BC         	DB	T_W3,			   10111100B	;+1
 BA25  1F A6 22 BE      	DB	T_W123,	10100110B, 00100010B, 10111110B	;2.
 BA29  1F EA 30 AE      	DB	T_W123,	11101010B, 00110000B, 10101110B	;3
 BA2D  1C AC         	DB	T_W3,			   10101100B	;+1
 BA2F  1F DA 44 AE      	DB	T_W123,	11011010B, 01000100B, 10101110B	;4
 BA33  1C AC         	DB	T_W3,			   10101100B	;+1
 BA35  1F C6 58 AE      	DB	T_W123,	11000110B, 01011000B, 10101110B	;5.
 BA39  1C BE         	DB	T_W3,			   10111110B	;zachyt
 BA3B  1C BC         	DB	T_W3,			   10111100B	;+1
 BA3D  1F C6 58 BE      	DB	T_W123,	11000110B, 01011000B, 10111110B	;5.
 BA41  1F 8A 68 AE      	DB	T_W123,	10001010B, 01101000B, 10101110B	;6
 BA45  1C AC         	DB	T_W3,			   10101100B	;+1
 BA47  1F FA 71 AE      	DB	T_W123,	11111010B, 01110001B, 10101110B	;7
 BA4B  1C AF         	DB	T_W3,			   10101111B	;SCE=1
 BA4D  1C AD         	DB	T_W3,			   10101101B	;+1
 BA4F  1F FA 71 AF      	DB	T_W123,	11111010B, 01110001B, 10101111B	;7
 BA53  1C EE         	DB	T_W3,			   11101110B	;CE=1
 BA55  1C EC         	DB	T_W3,			   11101100B	;+1
 BA57  1F FA 71 EE      	DB	T_W123,	11111010B, 01110001B, 11101110B	;7
 BA5B  1C AC         	DB	T_W3,			   10101100B	;+1
 BA5D  1F 8A 80 AE      	DB	T_W123,	10001010B, 10000000B, 10101110B	;8
 BA61  1C BE         	DB	T_W3,			   10111110B	;zachyt
 BA63  1C BC         	DB	T_W3,			   10111100B	;+1
 BA65  1F 8A 80 9E      	DB	T_W123,	10001010B, 10000000B, 10011110B	;8
 BA69  1F FD 8F 9E      	DB	T_W123,	11111101B, 10001111B, 10011110B	;ZHASNI DISPLEL
 BA6D  1F CA 90 8E      	DB	T_W123,	11001010B, 10010000B, 10001110B	;9
 BA71  1C AF         	DB	T_W3,			   10101111B	;SCE=1
 BA73  1C AD         	DB	T_W3,			   10101101B	;+1
 BA75  1F CA 90 AF      	DB	T_W123,	11001010B, 10010000B, 10101111B	;9
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-213


 BA79  1C CE         	DB	T_W3,			   11001110B	;CE=1
 BA7B  1C CC         	DB	T_W3,			   11001100B	;+1
 BA7D  1F CA 90 CE      	DB	T_W123,	11001010B, 10010000B, 11001110B	;9
 BA81  10 07 00 5F      	DB	T_VV3,	00000111B, 00000000B, 01011111B	;/RBO VSTUP
 BA85  1F FC 9F 9C      	DB	T_W123,	11111100B, 10011111B, 10011100B	;ZHASNI DISPLEL
 BA89  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;BIN/BCD prior. koder
                ;74147			 1287654   332190
 BA8A             I74147T:	;	ZYYDDDDD  NXYDDDDY
 BA8A  08 1F 5E       	DB	T_VV2,	00011111B, 01011110B
 BA8D  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BA8F  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 BA92  1B FF BF       	DB	T_W12,	11111111B, 10111111B
 BA95  1B FF FA       	DB	T_W12,	11111111B, 11111010B
 BA98  1B BF B7       	DB	T_W12,	10111111B, 10110111B
 BA9B  1B BF EA       	DB	T_W12,	10111111B, 11101010B
 BA9E  1B DE B7       	DB	T_W12,	11011110B, 10110111B
 BAA1  1B DD EA       	DB	T_W12,	11011101B, 11101010B
 BAA4  1B 9A B7       	DB	T_W12,	10011010B, 10110111B
 BAA7  1B 95 EA       	DB	T_W12,	10010101B, 11101010B
 BAAA  1B EA 97       	DB	T_W12,	11101010B, 10010111B
 BAAD  1B F5 C8       	DB	T_W12,	11110101B, 11001000B
 BAB0  FE          	DB	T_KONEC
                
                
                ;3bit prioritni BIN koder kaskadovatelny
                ;74148, 74348, 74848	 12E7654  EG32100
 BAB1             I74148T:	;	ZAAIQQQQ  NOSQQQQA
 BAB1  08 1F 1E       	DB	T_VV2,	00011111B, 00011110B
 BAB4  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BAB6  1B F5 EB       	DB	T_W12,	11110101B, 11101011B
 BAB9  1B EF BF       	DB	T_W12,	11101111B, 10111111B
 BABC  1B 85 D4       	DB	T_W12,	10000101B, 11010100B	;0
 BABF  1B 8A D5       	DB	T_W12,	10001010B, 11010101B	;1
 BAC2  1B CD CA       	DB	T_W12,	11001101B, 11001010B	;2
 BAC5  1B CE D5       	DB	T_W12,	11001110B, 11010101B	;3
 BAC8  1B AF CA       	DB	T_W12,	10101111B, 11001010B	;4
 BACB  1B AF D5       	DB	T_W12,	10101111B, 11010101B	;5
 BACE  1B EF DA       	DB	T_W12,	11101111B, 11011010B	;6
 BAD1  1B EF DD       	DB	T_W12,	11101111B, 11011101B	;7
 BAD4  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;16vstup. multiplexer		  11111     1
                ;74150			 3_ 0123  12345012  8904567
 BAD5             I74150T:	;	ZSYEDDDD  DDDDDSSS  NDDDDDDD
 BAD5  10 5F FF 7F      	DB	T_VV3,	01011111B, 11111111B, 01111111B
 BAD9  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 BADB  1F B5 AA A5      	DB	T_W123,	10110101B, 10101010B, 10100101B
 BADF  1B A5 A8       	DB	T_W12,	10100101B, 10101000B
 BAE2  1B 85 AC       	DB	T_W12,	10000101B, 10101100B
 BAE5  1B A5 AA       	DB	T_W12,	10100101B, 10101010B
 BAE8  1B 85 AE       	DB	T_W12,	10000101B, 10101110B
 BAEB  1B A5 A9       	DB	T_W12,	10100101B, 10101001B
 BAEE  1B 85 AD       	DB	T_W12,	10000101B, 10101101B
 BAF1  1B A5 AB       	DB	T_W12,	10100101B, 10101011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-214


 BAF4  1B 85 AF       	DB	T_W12,	10000101B, 10101111B
 BAF7  1B E5 A8       	DB	T_W12,	11100101B, 10101000B
 BAFA  1B C5 AC       	DB	T_W12,	11000101B, 10101100B
 BAFD  1B E5 AA       	DB	T_W12,	11100101B, 10101010B
 BB00  1B C5 AE       	DB	T_W12,	11000101B, 10101110B
 BB03  1B E5 A9       	DB	T_W12,	11100101B, 10101001B
 BB06  1B C5 AD       	DB	T_W12,	11000101B, 10101101B
 BB09  1B E5 AB       	DB	T_W12,	11100101B, 10101011B
 BB0C  1B C5 AF       	DB	T_W12,	11000101B, 10101111B
 BB0F  1F FA 55 DA      	DB	T_W123,	11111010B, 01010101B, 11011010B
 BB13  1B 8A 50       	DB	T_W12,	10001010B, 01010000B
 BB16  1B AA 54       	DB	T_W12,	10101010B, 01010100B
 BB19  1B 8A 52       	DB	T_W12,	10001010B, 01010010B
 BB1C  1B AA 56       	DB	T_W12,	10101010B, 01010110B
 BB1F  1B 8A 51       	DB	T_W12,	10001010B, 01010001B
 BB22  1B AA 55       	DB	T_W12,	10101010B, 01010101B
 BB25  1B 8A 53       	DB	T_W12,	10001010B, 01010011B
 BB28  1B AA 57       	DB	T_W12,	10101010B, 01010111B
 BB2B  1B CA 50       	DB	T_W12,	11001010B, 01010000B
 BB2E  1B EA 54       	DB	T_W12,	11101010B, 01010100B
 BB31  1B CA 52       	DB	T_W12,	11001010B, 01010010B
 BB34  1B EA 56       	DB	T_W12,	11101010B, 01010110B
 BB37  1B CA 51       	DB	T_W12,	11001010B, 01010001B
 BB3A  1B EA 55       	DB	T_W12,	11101010B, 01010101B
 BB3D  1B CA 53       	DB	T_W12,	11001010B, 01010011B
 BB40  1B EA 57       	DB	T_W12,	11101010B, 01010111B
 BB43  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8vstup. multiplexer
                ;74151			 __ 0123  4567012
 BB44             I74151T:	;	ZEYYDDDD  NDDDDSSS
 BB44  08 4F 7F       	DB	T_VV2,	01001111B, 01111111B
 BB47  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BB49  1B E5 AD       	DB	T_W12,	11100101B, 10101101B
 BB4C  1B EA D5       	DB	T_W12,	11101010B, 11010101B
 BB4F  1B 9A D0       G74151T:DB	T_W12,	10011010B, 11010000B
 BB52  1B AA D4       	DB	T_W12,	10101010B, 11010100B
 BB55  1B 9A D2       	DB	T_W12,	10011010B, 11010010B
 BB58  1B AA D6       	DB	T_W12,	10101010B, 11010110B
 BB5B  1B 9A D1       	DB	T_W12,	10011010B, 11010001B
 BB5E  1B AA D5       	DB	T_W12,	10101010B, 11010101B
 BB61  1B 9A D3       	DB	T_W12,	10011010B, 11010011B
 BB64  1B AA D7       	DB	T_W12,	10101010B, 11010111B
 BB67  1B A5 A8       	DB	T_W12,	10100101B, 10101000B
 BB6A  1B 95 AC       	DB	T_W12,	10010101B, 10101100B
 BB6D  1B A5 AA       	DB	T_W12,	10100101B, 10101010B
 BB70  1B 95 AE       	DB	T_W12,	10010101B, 10101110B
 BB73  1B A5 A9       	DB	T_W12,	10100101B, 10101001B
 BB76  1B 95 AD       	DB	T_W12,	10010101B, 10101101B
 BB79  1B A5 AB       	DB	T_W12,	10100101B, 10101011B
 BB7C  1B 95 AF       	DB	T_W12,	10010101B, 10101111B
 BB7F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8vstup. multiplexer
                ;74152			 _01234   567012
 BB80             I74152T:	;	ZYDDDDDX  XNDDDSSS
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-215


 BB80  08 3E 3F       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111111B
 BB83  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 BB85  1B AB D0       	DB	T_W12,	10101011B, 11010000B
 BB88  1B EB D4       	DB	T_W12,	11101011B, 11010100B
 BB8B  1B AB D2       	DB	T_W12,	10101011B, 11010010B
 BB8E  1B EB D6       	DB	T_W12,	11101011B, 11010110B
 BB91  1B AB D1       	DB	T_W12,	10101011B, 11010001B
 BB94  1B EB D5       	DB	T_W12,	11101011B, 11010101B
 BB97  1B AB D3       	DB	T_W12,	10101011B, 11010011B
 BB9A  1B EB D7       	DB	T_W12,	11101011B, 11010111B
 BB9D  1B D5 E8       	DB	T_W12,	11010101B, 11101000B
 BBA0  1B 95 EC       	DB	T_W12,	10010101B, 11101100B
 BBA3  1B D5 EA       	DB	T_W12,	11010101B, 11101010B
 BBA6  1B 95 EE       	DB	T_W12,	10010101B, 11101110B
 BBA9  1B D5 E9       	DB	T_W12,	11010101B, 11101001B
 BBAC  1B 95 ED       	DB	T_W12,	10010101B, 11101101B
 BBAF  1B D5 EB       	DB	T_W12,	11010101B, 11101011B
 BBB2  1B 95 EF       	DB	T_W12,	10010101B, 11101111B
 BBB5  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4vstup. multiplexer
                ;74153			 01231_  _03210
 BBB6             I74153T:	;	ZYDDDDSE  NESDDDDY
 BBB6  08 3F 7E       	DB	T_VV2,	00111111B, 01111110B
 BBB9  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BBBB  1B 95 D4       	DB	T_W12,	10010101B, 11010100B
 BBBE  1B AB EA       	DB	T_W12,	10101011B, 11101010B
 BBC1  1B 94 94       G74153T:DB	T_W12,	10010100B, 10010100B
 BBC4  1B D4 B5       	DB	T_W12,	11010100B, 10110101B
 BBC7  1B 96 94       	DB	T_W12,	10010110B, 10010100B
 BBCA  1B D6 B5       	DB	T_W12,	11010110B, 10110101B
 BBCD  1B E8 8B       	DB	T_W12,	11101000B, 10001011B
 BBD0  1B A8 AA       	DB	T_W12,	10101000B, 10101010B
 BBD3  1B EA 8B       	DB	T_W12,	11101010B, 10001011B
 BBD6  1B AA AA       	DB	T_W12,	10101010B, 10101010B
 BBD9  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dekoder 1 z 16		 1	  __11111
                ;74154, 74159		 0987654  30154321  0123210
 BBDA             I74154T:	;	ZYYYYYYY  AEEYYYYY  NAAAYYYY
 BBDA  10 00 E0 70      	DB	T_VV3,	00000000B, 11100000B, 01110000B
 BBDE  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 BBE0  1F FF FF AF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 10101111B
 BBE4  1F FF 5F DF      	DB	T_W123,	11111111B, 01011111B, 11011111B
 BBE8  1F FF BF 8F      	DB	T_W123,	11111111B, 10111111B, 10001111B
 BBEC  1F FF 1F 8E      	DB	T_W123,	11111111B, 00011111B, 10001110B
 BBF0  1F FF 1F CD      	DB	T_W123,	11111111B, 00011111B, 11001101B
 BBF4  1F FF 1F AB      	DB	T_W123,	11111111B, 00011111B, 10101011B
 BBF8  1F FF 1F E7      	DB	T_W123,	11111111B, 00011111B, 11100111B
 BBFC  1F FE 1F 9F      	DB	T_W123,	11111110B, 00011111B, 10011111B
 BC00  1F FD 1F DF      	DB	T_W123,	11111101B, 00011111B, 11011111B
 BC04  1F FB 1F BF      	DB	T_W123,	11111011B, 00011111B, 10111111B
 BC08  1F F7 1F FF      	DB	T_W123,	11110111B, 00011111B, 11111111B
 BC0C  1F EF 9F 8F      	DB	T_W123,	11101111B, 10011111B, 10001111B
 BC10  1F DF 9F CF      	DB	T_W123,	11011111B, 10011111B, 11001111B
 BC14  1F BF 9F AF      	DB	T_W123,	10111111B, 10011111B, 10101111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-216


 BC18  1F FF 9E EF      	DB	T_W123,	11111111B, 10011110B, 11101111B
 BC1C  1F FF 9D 9F      	DB	T_W123,	11111111B, 10011101B, 10011111B
 BC20  1F FF 9B DF      	DB	T_W123,	11111111B, 10011011B, 11011111B
 BC24  1F FF 97 BF      	DB	T_W123,	11111111B, 10010111B, 10111111B
 BC28  1F FF 8F FF      	DB	T_W123,	11111111B, 10001111B, 11111111B
 BC2C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x dekoder 1 ze 4	 ____ _   __ ____
                ;74155, 74156		 0123121  1203210
 BC2D             I74155T:	;	ZYYYYAEE  NEEAYYYY
 BC2D  08 07 70       	DB	T_VV2,	00000111B, 01110000B
 BC30  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BC32  1B F8 FF       	DB	T_W12,	11111000B, 11111111B
 BC35  1B FE AF       	DB	T_W12,	11111110B, 10101111B
 BC38  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 BC3B  1B B9 8E       	DB	T_W12,	10111001B, 10001110B
 BC3E  1B D9 9D       	DB	T_W12,	11011001B, 10011101B
 BC41  1B ED 8B       	DB	T_W12,	11101101B, 10001011B
 BC44  1B F5 97       	DB	T_W12,	11110101B, 10010111B
 BC47  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. multiplexer
                ;74157			 222111   _444333
 BC48             I74157T:	;	ZYBAYBAS  NEABYABY
 BC48  08 37 76       	DB	T_VV2,	00110111B, 01110110B
 BC4B  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BC4D  1B B6 F6       	DB	T_W12,	10110110B, 11110110B
 BC50  1B B7 F6       	DB	T_W12,	10110111B, 11110110B
 BC53  1B A4 92       G74157T:DB	T_W12,	10100100B, 10010010B
 BC56  1B DA AD       	DB	T_W12,	11011010B, 10101101B
 BC59  1B 93 A4       	DB	T_W12,	10010011B, 10100100B
 BC5C  1B ED 9B       	DB	T_W12,	11101101B, 10011011B
 BC5F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. multiplexer invert.
                ;74158, 74258		 222111   _444333
 BC60             I74158T:	;	ZYBAYBAS  NEABYABY
 BC60  08 37 76       	DB	T_VV2,	00110111B, 01110110B
 BC63  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BC65  1B FE FF       	DB	T_W12,	11111110B, 11111111B
 BC68  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 BC6B  1B EC 9B       	DB	T_W12,	11101100B, 10011011B
 BC6E  1B 92 A4       	DB	T_W12,	10010010B, 10100100B
 BC71  1B DB AD       	DB	T_W12,	11011011B, 10101101B
 BC74  1B A5 92       	DB	T_W12,	10100101B, 10010010B
 BC77  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. prog. BCD citac s R
                ;			 1   _     2_
                ;74160			 C3210CM  T0123CP
 BC78             I74160T:	;	ZEDDDDPR  NCQQQQEE
 BC78  21          	DB	T_GOSUB
 BC79  BD00         	DW	S7416X2
 BC7B  21          G74160T:DB	T_GOSUB
 BC7C  BD1C         	DW	S7416X3
 BC7E  1B C3 E7       	DB	T_W12,	11000011B, 11100111B	;9
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-217


 BC81  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BC83  1B C3 83       	DB	T_W12,	11000011B, 10000011B	;0
 BC86  1B 83 83       G7416XT:DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;CE1=0
 BC89  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BC8B  1B 83 83       	DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;0
 BC8E  1B C3 81       	DB	T_W12,	11000011B, 10000001B	;CE2=0
 BC91  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BC93  1B C3 81       	DB	T_W12,	11000011B, 10000001B	;0
 BC96  1B 83 81       	DB	T_W12,	10000011B, 10000001B	;CE1=CE2=0
 BC99  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BC9B  1B 83 81       	DB	T_W12,	10000011B, 10000001B	;0
 BC9E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. prog. BIN citac s R
                ;			 1   _     2_
                ;74161			 C3210CM  T0123CP
 BC9F             I74161T:	;	ZEDDDDPR  NCQQQQEE
 BC9F  21          	DB	T_GOSUB
 BCA0  BD00         	DW	S7416X2
 BCA2  21          G74161T:DB	T_GOSUB
 BCA3  BD1C         	DW	S7416X3
 BCA5  1B C3 A7       	DB	T_W12,	11000011B, 10100111B	;9
 BCA8  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCAA  1B C3 97       	DB	T_W12,	11000011B, 10010111B	;10
 BCAD  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCAF  1B C3 B7       	DB	T_W12,	11000011B, 10110111B	;11
 BCB2  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCB4  1B C3 8F       	DB	T_W12,	11000011B, 10001111B	;12
 BCB7  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCB9  1B C3 AF       	DB	T_W12,	11000011B, 10101111B	;13
 BCBC  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCBE  1B C3 9F       	DB	T_W12,	11000011B, 10011111B	;14
 BCC1  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCC3  1B C3 FF       	DB	T_W12,	11000011B, 11111111B	;15
 BCC6  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BCC8  1B C3 83       	DB	T_W12,	11000011B, 10000011B	;0
 BCCB  20          	DB	T_GOTO
 BCCC  BC86         	DW	G7416XT
                
                ;sync. prog. BCD citac se sync. R
                ;			 1   _     2_
                ;74162			 C3210CM  T0123CP
 BCCE             I74162T:	;	ZEDDDDPR  NCQQQQEE
 BCCE  21          	DB	T_GOSUB
 BCCF  BCDA         	DW	S7416X1
 BCD1  20          	DB	T_GOTO
 BCD2  BC7B         	DW	G74160T
                
                ;sync. prog. BIN citac se sync. R
                ;			 1   _     2_
                ;74163			 C3210CM  T0123CP
 BCD4             I74163T:	;	ZEDDDDPR  NCQQQQEE
 BCD4  21          	DB	T_GOSUB
 BCD5  BCDA         	DW	S7416X1
 BCD7  20          	DB	T_GOTO
 BCD8  BCA2         	DW	G74161T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-218


                
                ;-------------------------------------------
                ;SPOLECNE BLOKY K 74160 AZ 74163
                
 BCDA  08 7F 03       S7416X1:DB	T_VV2,	01111111B, 00000011B
 BCDD  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BCDF  1B AB 82       	DB	T_W12,	10101011B, 10000010B
 BCE2  19 A9         	DB	T_W1,	10101001B
 BCE4  1B AB 97       	DB	T_W12,	10101011B, 10010111B	;NASTAV
 BCE7  1B AA 97       	DB	T_W12,	10101010B, 10010111B	;/MR=0
 BCEA  19 A8         	DB	T_W1,	10101000B
 BCEC  1B AB 83       	DB	T_W12,	10101011B, 10000011B	;S-RESET
 BCEF  1B D7 82       	DB	T_W12,	11010111B, 10000010B
 BCF2  19 D5         	DB	T_W1,	11010101B
 BCF4  1B D7 AB       	DB	T_W12,	11010111B, 10101011B	;NASTAV
 BCF7  1B D6 AB       	DB	T_W12,	11010110B, 10101011B	;/MR=0
 BCFA  19 D4         	DB	T_W1,	11010100B
 BCFC  1B D7 83       	DB	T_W12,	11010111B, 10000011B	;S-RESET
 BCFF  22          	DB	T_RET
                
 BD00  08 7F 03       S7416X2:DB	T_VV2,	01111111B, 00000011B
 BD03  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BD05  1B AB 82       	DB	T_W12,	10101011B, 10000010B
 BD08  19 A9         	DB	T_W1,	10101001B
 BD0A  1B AB 97       	DB	T_W12,	10101011B, 10010111B	;NASTAV
 BD0D  1B AA 83       	DB	T_W12,	10101010B, 10000011B	;A-RESET
 BD10  1B D7 82       	DB	T_W12,	11010111B, 10000010B
 BD13  19 D5         	DB	T_W1,	11010101B
 BD15  1B D7 AB       	DB	T_W12,	11010111B, 10101011B	;NASTAV
 BD18  1B D6 83       	DB	T_W12,	11010110B, 10000011B	;A-RESET
 BD1B  22          	DB	T_RET
                
 BD1C  19 C3         S7416X3:DB	T_W1,	11000011B
 BD1E  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD20  1B C3 A3       	DB	T_W12,	11000011B, 10100011B	;1
 BD23  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD25  1B C3 93       	DB	T_W12,	11000011B, 10010011B	;2
 BD28  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD2A  1B C3 B3       	DB	T_W12,	11000011B, 10110011B	;3
 BD2D  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD2F  1B C3 8B       	DB	T_W12,	11000011B, 10001011B	;4
 BD32  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD34  1B C3 AB       	DB	T_W12,	11000011B, 10101011B	;5
 BD37  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD39  1B C3 9B       	DB	T_W12,	11000011B, 10011011B	;6
 BD3C  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD3E  1B C3 BB       	DB	T_W12,	11000011B, 10111011B	;7
 BD41  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD43  1B C3 87       	DB	T_W12,	11000011B, 10000111B	;8
 BD46  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD48  22          	DB	T_RET
                
                ;-------------------------------------------
                ;sync. 8bit. posuv. registr s R ser. vstup, par. vystup
                ;74164			 3210BA   7654_
 BD49             I74164T:	;	ZQQQQDDX  XNQQQQRC
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-219


 BD49  08 06 03       	DB	T_VV2,	00000110B, 00000011B
 BD4C  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 BD4E  1B 87 C1       	DB	T_W12,	10000111B, 11000001B	;RESET
 BD51  1A C3         	DB	T_W2,		  11000011B
 BD53  1A C2         	DB	T_W2,		  11000010B
 BD55  1B 8F C3       	DB	T_W12,	10001111B, 11000011B	;00000001
 BD58  1A C2         	DB	T_W2,		  11000010B
 BD5A  1B 91 C3       	DB	T_W12,	10010001B, 11000011B	;00000010
 BD5D  1A C2         	DB	T_W2,		  11000010B
 BD5F  1B A1 C3       	DB	T_W12,	10100001B, 11000011B	;00000100
 BD62  1A C2         	DB	T_W2,		  11000010B
 BD64  1B C3 C3       	DB	T_W12,	11000011B, 11000011B	;00001000
 BD67  1A C2         	DB	T_W2,		  11000010B
 BD69  1B 8F C7       	DB	T_W12,	10001111B, 11000111B	;00010001
 BD6C  1A C6         	DB	T_W2,		  11000110B
 BD6E  1B 91 CB       	DB	T_W12,	10010001B, 11001011B	;00100010
 BD71  1A CA         	DB	T_W2,		  11001010B
 BD73  1B A3 D3       	DB	T_W12,	10100011B, 11010011B	;01000100
 BD76  1A D2         	DB	T_W2,		  11010010B
 BD78  1B C5 E3       	DB	T_W12,	11000101B, 11100011B	;10001000
 BD7B  1A E2         	DB	T_W2,		  11100010B
 BD7D  1B 8F C7       	DB	T_W12,	10001111B, 11000111B	;00010001
 BD80  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. posuv. registr s R ser. a par. vstup, ser. vystup
                ;74165			 _7654 _  _3210S7
 BD81             I74165T:	;	ZQDDDDCL  NEDDDDDQ
 BD81  08 3F 7E       	DB	T_VV2,	00111111B, 01111110B
 BD84  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BD86  1B D6 96       	DB	T_W12,	11010110B, 10010110B	;01010101 NASTAV
 BD89  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 BD8B  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD8D  1B 83 81       	DB	T_W12,	10000011B, 10000001B	;10101011
 BD90  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BD92  1B C3 80       	DB	T_W12,	11000011B, 10000000B	;01010110
 BD95  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BD97  1B 83 83       	DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;10101100
 BD9A  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BD9C  1B C3 80       	DB	T_W12,	11000011B, 10000000B	;01011001
 BD9F  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BDA1  1B 83 83       	DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;10110010
 BDA4  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BDA6  1B C3 80       	DB	T_W12,	11000011B, 10000000B	;01100101
 BDA9  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BDAB  1B 83 83       	DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;11001010
 BDAE  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BDB0  1B 83 81       	DB	T_W12,	10000011B, 10000001B	;10010101
 BDB3  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BDB5  1B C3 82       	DB	T_W12,	11000011B, 10000010B	;00101010
 BDB8  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BDBA  1B C3 80       	DB	T_W12,	11000011B, 10000000B	;01010101
 BDBD  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BDBF  1B 83 83       	DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;10101010
 BDC2  1A C3         	DB	T_W2,		  11000011B	;10101010 CE=1
 BDC4  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BDC6  1B 83 C3       	DB	T_W12,	10000011B, 11000011B	;10101010
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-220


 BDC9  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. 8bit. posuv. registr s nul. ser. a par. vstup, ser. vystup
                ;74166			 _3210S  _77654_
 BDCA             I74166T:	;	ZCEDDDDD  NLDQDDDR
 BDCA  08 7F 6F       	DB	T_VV2,	01111111B, 01101111B
 BDCD  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BDCF  0B D5 A5       	DB	T_O12,	11010101B, 10100101B
 BDD2  09 95         	DB	T_O1,	10010101B
 BDD4  1B D5 F5       	DB	T_W12,	11010101B, 11110101B	;01010101 NASTAV
 BDD7  1A C0         	DB	T_W2,		  11000000B	;RESET
 BDD9  1B CB 8B       	DB	T_W12,	11001011B, 10001011B
 BDDC  19 8B         	DB	T_W1,	10001011B	
 BDDE  1B CB CB       	DB	T_W12,	11001011B, 11001011B	;01010101 NASTAV
 BDE1  19 81         	DB	T_W1,	10000001B	
 BDE3  1B C1 D1       	DB	T_W12,	11000001B, 11010001B	;10101011
 BDE6  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BDE8  1B C0 C1       	DB	T_W12,	11000000B, 11000001B	;01010110
 BDEB  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BDED  1B C0 D1       	DB	T_W12,	11000000B, 11010001B	;10101100
 BDF0  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BDF2  1B C1 C1       	DB	T_W12,	11000001B, 11000001B	;01011001
 BDF5  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BDF7  1B C0 D1       	DB	T_W12,	11000000B, 11010001B	;10110010
 BDFA  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BDFC  1B C1 C1       	DB	T_W12,	11000001B, 11000001B	;01100101
 BDFF  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE01  1B C0 D1       	DB	T_W12,	11000000B, 11010001B	;11001010
 BE04  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE06  1B C1 D1       	DB	T_W12,	11000001B, 11010001B	;10010101
 BE09  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE0B  1B C0 C1       	DB	T_W12,	11000000B, 11000001B	;00101010
 BE0E  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE10  1B C1 C1       	DB	T_W12,	11000001B, 11000001B	;01010101
 BE13  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE15  1B C0 D1       	DB	T_W12,	11000000B, 11010001B	;10101010
 BE18  19 E0         	DB	T_W1,	11100000B
 BE1A  19 A0         	DB	T_W1,	10100000B
 BE1C  1B E0 D1       	DB	T_W12,	11100000B, 11010001B	;10101010
 BE1F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. obousmer. BCD. prog. citac
                ;			 1   U  _  2_
                ;74168			 C3210C/  T0123CP
 BE20             I74168T:	;	ZEDDDDPD  NCQQQQEE
 BE20  21          	DB	T_GOSUB
 BE21  BEDE         	DW	S168X1
 BE23  1B 83 A5       	DB	T_W12,	10000011B, 10100101B	;9
 BE26  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE28  1B 83 C1       	DB	T_W12,	10000011B, 11000001B	;0
 BE2B  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE2D  1B 83 E1       	DB	T_W12,	10000011B, 11100001B	;1
 BE30  19 82         	DB	T_W1,	10000010B		;CITAME DOLU
 BE32  1B 82 E1       	DB	T_W12,	10000010B, 11100001B	;1
 BE35  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE37  1B 82 81       	DB	T_W12,	10000010B, 10000001B	;0
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-221


 BE3A  19 80         G74168T:DB	T_W1,	10000000B
 BE3C  1B 82 E5       	DB	T_W12,	10000010B, 11100101B	;9
 BE3F  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE41  1B 82 C5       	DB	T_W12,	10000010B, 11000101B	;8
 BE44  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE46  1B 82 F9       	DB	T_W12,	10000010B, 11111001B	;7
 BE49  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE4B  1B 82 D9       	DB	T_W12,	10000010B, 11011001B	;6
 BE4E  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE50  1B 82 E9       	DB	T_W12,	10000010B, 11101001B	;5
 BE53  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE55  1B 82 C9       	DB	T_W12,	10000010B, 11001001B	;4
 BE58  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE5A  1B 82 F1       	DB	T_W12,	10000010B, 11110001B	;3
 BE5D  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE5F  1B 82 D1       	DB	T_W12,	10000010B, 11010001B	;2
 BE62  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE64  1B 82 E1       	DB	T_W12,	10000010B, 11100001B	;1
 BE67  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BE69  1B 82 81       	DB	T_W12,	10000010B, 10000001B	;0
 BE6C  1B 83 C3       	DB	T_W12,	10000011B, 11000011B	;CE2=1
 BE6F  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE71  1B 83 C3       	DB	T_W12,	10000011B, 11000011B	;0
 BE74  1B C3 C1       	DB	T_W12,	11000011B, 11000001B	;CE1=1
 BE77  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BE79  1B C3 C1       	DB	T_W12,	11000011B, 11000001B	;0
 BE7C  1B C3 C3       	DB	T_W12,	11000011B, 11000011B	;CE1=CE2=1
 BE7F  19 C1         	DB	T_W1,	11000001B
 BE81  1B C3 C3       	DB	T_W12,	11000011B, 11000011B	;0
 BE84  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. obousmer. BIN. prog. citac
                ;			 1   U  _  2_
                ;74169			 C3210C/  T0123CP
 BE85             I74169T:	;	ZEDDDDPD  NCQQQQEE
 BE85  21          	DB	T_GOSUB
 BE86  BEDE         	DW	S168X1
 BE88  1B 83 E5       	DB	T_W12,	10000011B, 11100101B	;9
 BE8B  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE8D  1B 83 D5       	DB	T_W12,	10000011B, 11010101B	;10
 BE90  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE92  1B 83 F5       	DB	T_W12,	10000011B, 11110101B	;11
 BE95  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE97  1B 83 CD       	DB	T_W12,	10000011B, 11001101B	;12
 BE9A  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BE9C  1B 83 ED       	DB	T_W12,	10000011B, 11101101B	;13
 BE9F  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BEA1  1B 83 DD       	DB	T_W12,	10000011B, 11011101B	;14
 BEA4  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BEA6  1B 83 BD       	DB	T_W12,	10000011B, 10111101B	;15
 BEA9  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BEAB  1B 83 C1       	DB	T_W12,	10000011B, 11000001B	;0
 BEAE  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BEB0  1B 83 E1       	DB	T_W12,	10000011B, 11100001B	;1
 BEB3  19 82         	DB	T_W1,	10000010B		;CITAME DOLU
 BEB5  1B 82 E1       	DB	T_W12,	10000010B, 11100001B	;1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-222


 BEB8  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BEBA  1B 82 81       	DB	T_W12,	10000010B, 10000001B	;0
 BEBD  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BEBF  1B 82 FD       	DB	T_W12,	10000010B, 11111101B	;15
 BEC2  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BEC4  1B 82 DD       	DB	T_W12,	10000010B, 11011101B	;14
 BEC7  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BEC9  1B 82 ED       	DB	T_W12,	10000010B, 11101101B	;13
 BECC  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BECE  1B 82 CD       	DB	T_W12,	10000010B, 11001101B	;12
 BED1  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BED3  1B 82 F5       	DB	T_W12,	10000010B, 11110101B	;11
 BED6  19 80         	DB	T_W1,	10000000B
 BED8  1B 82 D5       	DB	T_W12,	10000010B, 11010101B	;10
 BEDB  20          	DB	T_GOTO
 BEDC  BE3A         	DW	G74168T
                
                ;-------------------------------------------
                ;SPOLECNY BLOK K 74168 A 74169
 BEDE  08 7F 03       S168X1:	DB	T_VV2,	01111111B, 00000011B
 BEE1  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BEE3  0B AB D6       	DB	T_O12,	10101011B, 11010110B
 BEE6  09 A9         	DB	T_O1,	10101001B
 BEE8  1B AB D7       	DB	T_W12,	10101011B, 11010111B	;NASTAV 0AH
 BEEB  1B D7 D6       	DB	T_W12,	11010111B, 11010110B
 BEEE  19 D5         	DB	T_W1,	11010101B
 BEF0  1B D7 EB       	DB	T_W12,	11010111B, 11101011B	;NASTAV 5
 BEF3  1B 83 E8       	DB	T_W12,	10000011B, 11101000B
 BEF6  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BEF8  1B 83 C1       	DB	T_W12,	10000011B, 11000001B	;NASTAV 0
 BEFB  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 BEFD  19 81         	DB	T_W1,	10000001B		;CITAME NAHORU
 BEFF  1B 83 E1       	DB	T_W12,	10000011B, 11100001B	;1
 BF02  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF04  1B 83 D1       	DB	T_W12,	10000011B, 11010001B	;2
 BF07  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF09  1B 83 F1       	DB	T_W12,	10000011B, 11110001B	;3
 BF0C  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF0E  1B 83 C9       	DB	T_W12,	10000011B, 11001001B	;4
 BF11  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF13  1B 83 E9       	DB	T_W12,	10000011B, 11101001B	;5
 BF16  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF18  1B 83 D9       	DB	T_W12,	10000011B, 11011001B	;6
 BF1B  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF1D  1B 83 F9       	DB	T_W12,	10000011B, 11111001B	;7
 BF20  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF22  1B 83 C5       	DB	T_W12,	10000011B, 11000101B	;8
 BF25  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 BF27  22          	DB	T_RET
                
                ;-------------------------------------------
                ;reg. 4x4bit.  		    __
                ;74170, 74670		 23AB321  0ABWR01
 BF28             I74170T:	;	ZQQRRDDD  NDWWEEQQ
 BF28  08 1F 7C       	DB	T_VV2,	00011111B, 01111100B
 BF2B  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-223


 BF2D  1B E5 8F       	DB	T_W12,	11100101B, 10001111B
 BF30  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B
 BF32  1B E5 DF       	DB	T_W12,	11100101B, 11011111B
 BF35  1B EA DF       	DB	T_W12,	11101010B, 11011111B
 BF38  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 BF3A  1B EA DF       	DB	T_W12,	11101010B, 11011111B
 BF3D  1B F6 AF       	DB	T_W12,	11110110B, 10101111B
 BF40  1A A7         	DB	T_W2,		  10100111B
 BF42  1B F6 AF       	DB	T_W12,	11110110B, 10101111B
 BF45  1B F9 FF       	DB	T_W12,	11111001B, 11111111B
 BF48  1A F7         	DB	T_W2,		  11110111B
 BF4A  1B F9 FF       	DB	T_W12,	11111001B, 11111111B
 BF4D  1B A0 89       	DB	T_W12,	10100000B, 10001001B
 BF50  1B C8 8A       	DB	T_W12,	11001000B, 10001010B
 BF53  1B F0 88       	DB	T_W12,	11110000B, 10001000B
 BF56  1B 98 8B       	DB	T_W12,	10011000B, 10001011B
 BF59  1B E6 8F       	DB	T_W12,	11100110B, 10001111B
 BF5C  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B
 BF5E  1B E6 8F       	DB	T_W12,	11100110B, 10001111B
 BF61  1B E9 DF       	DB	T_W12,	11101001B, 11011111B
 BF64  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 BF66  1B E9 DF       	DB	T_W12,	11101001B, 11011111B
 BF69  1B F5 AF       	DB	T_W12,	11110101B, 10101111B
 BF6C  1A A7         	DB	T_W2,		  10100111B
 BF6E  1B F5 AF       	DB	T_W12,	11110101B, 10101111B
 BF71  1B FA FF       	DB	T_W12,	11111010B, 11111111B
 BF74  1A F7         	DB	T_W2,		  11110111B
 BF76  1B FA FF       	DB	T_W12,	11111010B, 11111111B
 BF79  1B E0 88       	DB	T_W12,	11100000B, 10001000B
 BF7C  1B 88 8B       	DB	T_W12,	10001000B, 10001011B
 BF7F  1B B0 89       	DB	T_W12,	10110000B, 10001001B
 BF82  1B D8 8A       	DB	T_W12,	11011000B, 10001010B
 BF85  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. reg. D		   __
                ;74173			 C3210OO  M0123__
 BF86             I74173T:	;	ZPQQQQEE  NRDDDDEE
 BF86  08 43 7F       	DB	T_VV2,	01000011B, 01111111B
 BF89  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BF8B  1B C0 FE       	DB	T_W12,	11000000B, 11111110B	;RESET
 BF8E  1B FF BE       	DB	T_W12,	11111111B, 10111110B
 BF91  1B BE A8       	DB	T_W12,	10111110B, 10101000B
 BF94  1B FD A8       	DB	T_W12,	11111101B, 10101000B	;ZAPIS 1010
 BF97  1B D4 BD       	DB	T_W12,	11010100B, 10111101B	;VYSTUP 1010
 BF9A  1B BE 94       	DB	T_W12,	10111110B, 10010100B
 BF9D  1B FD 94       	DB	T_W12,	11111101B, 10010100B	;ZAPIS 0101
 BFA0  1B E8 BF       	DB	T_W12,	11101000B, 10111111B	;VYSTUP 0101
 BFA3  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x K.O. D		    _
                ;74174			 221100R  554433P
 BFA4             I74174T:	;	ZQDQDDQM  NQDDQDQC
 BFA4  08 2D 35       	DB	T_VV2,	00101101B, 00110101B
 BFA7  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BFA9  1B AC B5       	DB	T_W12,	10101100B, 10110101B	;RESET
 BFAC  1B 89 90       	DB	T_W12,	10001001B, 10010000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-224


 BFAF  1B 99 99       	DB	T_W12,	10011001B, 10011001B
 BFB2  1B B5 AC       	DB	T_W12,	10110101B, 10101100B
 BFB5  1B E7 E7       	DB	T_W12,	11100111B, 11100111B
                
 BFB8  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x K.O. D		 _ _ _   _ _
                ;74175			 111000M  333222P
 BFB9             I74175T:	;	ZQQDDQQR  NQQDDQQC
 BFB9  08 19 19       	DB	T_VV2,	00011001B, 00011001B
 BFBC  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 BFBE  1B BC BD       	DB	T_W12,	10111100B, 10111101B	;RESET
 BFC1  1B AD AC       	DB	T_W12,	10101101B, 10101100B
 BFC4  1B AB AB       	DB	T_W12,	10101011B, 10101011B
 BFC7  1B B3 B2       	DB	T_W12,	10110011B, 10110010B
 BFCA  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B
 BFCD  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;program. BCD citac	 _  _	   _  _
                ;74176, 74196		 10022P   M33110
 BFCE             I74176T:	;	ZCQDDQLX  XNRQDDQC
 BFCE  21          	DB	T_GOSUB
 BFCF  BFFA         	DW	S176X1
 BFD1  1B E3 E1       	DB	T_W12,	11100011B, 11100001B	;1-0
 BFD4  1B 83 E2       	DB	T_W12,	10000011B, 11100010B
 BFD7  1B C3 E3       	DB	T_W12,	11000011B, 11100011B	;0-1
 BFDA  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;program. BCD citac	 _  _	   _  _
                ;74177, 74197		 10022P   M33110
 BFDB             I74177T:	;	ZCQDDQLX  XNRQDDQC
 BFDB  21          	DB	T_GOSUB
 BFDC  BFFA         	DW	S176X1
 BFDE  1B E3 F3       	DB	T_W12,	11100011B, 11110011B	;1-5
 BFE1  1B 83 F0       	DB	T_W12,	10000011B, 11110000B
 BFE4  1B C7 F1       	DB	T_W12,	11000111B, 11110001B	;0-6
 BFE7  1B A3 F2       	DB	T_W12,	10100011B, 11110010B
 BFEA  1B E7 F3       	DB	T_W12,	11100111B, 11110011B	;1-7
 BFED  1B 83 E0       	DB	T_W12,	10000011B, 11100000B
 BFF0  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B	;0-0
 BFF3  1B A3 E2       	DB	T_W12,	10100011B, 11100010B
 BFF6  1B E3 E3       	DB	T_W12,	11100011B, 11100011B	;1-1
 BFF9  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;-------------------------------------------
                ;SPOLECNY BLOK K 74176, 74177, 74196 A 74197
 BFFA  08 5A 2D       S176X1:	DB	T_VV2,	01011010B, 00101101B
 BFFD  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 BFFF  1B CD E7       	DB	T_W12,	11001101B, 11100111B
 C002  1B CF E7       	DB	T_W12,	11001111B, 11100111B
 C005  1B F1 F9       	DB	T_W12,	11110001B, 11111001B
 C008  1B F3 F9       	DB	T_W12,	11110011B, 11111001B
 C00B  1B C3 C1       	DB	T_W12,	11000011B, 11000001B	;RESET
 C00E  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B	;0-0
 C011  1B A3 E2       	DB	T_W12,	10100011B, 11100010B
 C014  1B E3 E3       	DB	T_W12,	11100011B, 11100011B	;1-1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-225


 C017  1B 87 E0       	DB	T_W12,	10000111B, 11100000B
 C01A  1B C7 E1       	DB	T_W12,	11000111B, 11100001B	;0-2
 C01D  1B A7 E2       	DB	T_W12,	10100111B, 11100010B
 C020  1B E7 E3       	DB	T_W12,	11100111B, 11100011B	;1-3
 C023  1B 83 F0       	DB	T_W12,	10000011B, 11110000B
 C026  1B C3 F1       	DB	T_W12,	11000011B, 11110001B	;0-4
 C029  1B A3 E0       	DB	T_W12,	10100011B, 11100000B
 C02C  22          	DB	T_RET
                
                ;9bit. renerator parity
                ;74180			 OEOE76   543210
 C02D             I74180T:	;	ZQQPPDDX  XNDDDDDD
 C02D  08 1E 3F       	DB	T_VV2,	00011110B, 00111111B
 C030  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C032  1B AB D5       	DB	T_W12,	10101011B, 11010101B
 C035  1B AB D9       	DB	T_W12,	10101011B, 11011001B
 C038  1B B5 EB       	DB	T_W12,	10110101B, 11101011B
 C03B  1B B5 EB       	DB	T_W12,	10110101B, 11101011B
 C03E  1B D1 FF       	DB	T_W12,	11010001B, 11111111B
 C041  1B D3 D5       	DB	T_W12,	11010011B, 11010101B
 C044  1B CD F3       	DB	T_W12,	11001101B, 11110011B
 C047  1B C9 F1       	DB	T_W12,	11001001B, 11110001B
 C04A  1B 9B D5       	DB	T_W12,	10011011B, 11010101B
 C04D  1B E5 EB       	DB	T_W12,	11100101B, 11101011B
 C050  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. ALU
                ;74181, 4581		 210MC01  233_C_=3  1122300
 C051             I74181T:	;	ZQQQDNSS  BABG4PQQ  NABASSAB
 C051  10 0F E0 7F      	DB	T_VV3,	00001111B, 11100000B, 01111111B
 C055  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 C057  1F B0 49 E1          DB   T_W123, 10110000B, 01001001B, 11100001B	;0
 C05B  1F AE A8 92          DB   T_W123, 10101110B, 10101000B, 10010010B	;1
 C05F  1F F5 7B 90          DB   T_W123, 11110101B, 01111011B, 10010000B	;2
 C063  1F 8F B8 D1          DB   T_W123, 10001111B, 10111000B, 11010001B	;3
 C067  1F F8 57 DA          DB   T_W123, 11111000B, 01010111B, 11011010B	;4
 C06B  1F 9E 8D BA          DB   T_W123, 10011110B, 10001101B, 10111010B	;5
 C06F  1F 81 90 9B          DB   T_W123, 10000001B, 10010000B, 10011011B	;6
 C073  1F 87 55 AA          DB   T_W123, 10000111B, 01010101B, 10101010B	;7
 C077  1F 94 49 A6          DB   T_W123, 10010100B, 01001001B, 10100110B	;8
 C07B  1F DA 75 A7          DB   T_W123, 11011010B, 01110101B, 10100111B	;9
 C07F  1F A5 AD B7          DB   T_W123, 10100101B, 10101101B, 10110111B	;10
 C083  1F F7 5B 85          DB   T_W123, 11110111B, 01011011B, 10000101B	;11
 C087  1F B0 AD BE          DB   T_W123, 10110000B, 10101101B, 10111110B	;12
 C08B  1F C6 74 AE          DB   T_W123, 11000110B, 01110100B, 10101110B	;13
 C08F  1F B5 AD 9C          DB   T_W123, 10110101B, 10101101B, 10011100B	;14
 C093  1F C3 B4 9C          DB   T_W123, 11000011B, 10110100B, 10011100B	;15
 C097  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. obvod pro urychleni prenosu
                ;			 ______  __
                ;74182, 4582		 _330011  22NXY_Z
 C098             I74182T:	;	ZPPGPGPG  NPGCCCGC
 C098  08 3F 70       	DB	T_VV2,	00111111B, 01110000B
 C09B  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C09D  1B 95 A2       	DB	T_W12,	10010101B, 10100010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-226


 C0A0  1B 95 BF       	DB	T_W12,	10010101B, 10111111B
 C0A3  1B 95 9D       	DB	T_W12,	10010101B, 10011101B
 C0A6  1B 95 81       	DB	T_W12,	10010101B, 10000001B
 C0A9  1B D3 99       	DB	T_W12,	11010011B, 10011001B
 C0AC  1B D3 BA       	DB	T_W12,	11010011B, 10111010B
 C0AF  1B D6 BD       	DB	T_W12,	11010110B, 10111101B
 C0B2  1B DE A5       	DB	T_W12,	11011110B, 10100101B
 C0B5  1B D2 AD       	DB	T_W12,	11010010B, 10101101B
 C0B8  1B 85 A0       	DB	T_W12,	10000101B, 10100000B
 C0BB  1B 85 81       	DB	T_W12,	10000101B, 10000001B
 C0BE  1B 90 AD       	DB	T_W12,	10010000B, 10101101B
 C0C1  1B FB FA       	DB	T_W12,	11111011B, 11111010B
 C0C4  1B FA FE       	DB	T_W12,	11111010B, 11111110B
 C0C7  1B EA FC       	DB	T_W12,	11101010B, 11111100B
 C0CA  1B EA AD       	DB	T_W12,	11101010B, 10101101B
 C0CD  1B 84 A5       	DB	T_W12,	10000100B, 10100101B
 C0D0  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;prevodnik BCD/BIN
                ;74184			 7654321  _   8
 C0D1             I74184T:	;	ZYYYYYYY  NGEDCBAY
 C0D1  08 00 7E       	DB	T_VV2,	00000000B, 01111110B
 C0D4  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C0D6  1B A0 81       	DB	T_W12,	10100000B, 10000001B
 C0D9  1B 81 83       	DB	T_W12,	10000001B, 10000011B
 C0DC  1B E2 84       	DB	T_W12,	11100010B, 10000100B
 C0DF  1B C3 86       	DB	T_W12,	11000011B, 10000110B
 C0E2  1B E4 88       	DB	T_W12,	11100100B, 10001000B
 C0E5  1B DF 8A       	DB	T_W12,	11011111B, 10001010B
 C0E8  1B BF 8C       	DB	T_W12,	10111111B, 10001100B
 C0EB  1B 9F 8E       	DB	T_W12,	10011111B, 10001110B
 C0EE  1B A5 90       	DB	T_W12,	10100101B, 10010000B
 C0F1  1B 86 92       	DB	T_W12,	10000110B, 10010010B
 C0F4  1B E7 95       	DB	T_W12,	11100111B, 10010101B
 C0F7  1B E8 97       	DB	T_W12,	11101000B, 10010111B
 C0FA  1B E9 99       	DB	T_W12,	11101001B, 10011001B
 C0FD  1B FF 9B       	DB	T_W12,	11111111B, 10011011B
 C100  1B FF 9D       	DB	T_W12,	11111111B, 10011101B
 C103  1B FF 9F       	DB	T_W12,	11111111B, 10011111B
 C106  1B 8A A0       	DB	T_W12,	10001010B, 10100000B
 C109  1B 8B A3       	DB	T_W12,	10001011B, 10100011B
 C10C  1B 8C A5       	DB	T_W12,	10001100B, 10100101B
 C10F  1B ED A6       	DB	T_W12,	11101101B, 10100110B
 C112  1B EE A8       	DB	T_W12,	11101110B, 10101000B
 C115  1B DF AA       	DB	T_W12,	11011111B, 10101010B
 C118  1B DF AC       	DB	T_W12,	11011111B, 10101100B
 C11B  1B BF AE       	DB	T_W12,	10111111B, 10101110B
 C11E  1B AF B0       	DB	T_W12,	10101111B, 10110000B
 C121  1B 90 B2       	DB	T_W12,	10010000B, 10110010B
 C124  1B F1 B5       	DB	T_W12,	11110001B, 10110101B
 C127  1B F2 B7       	DB	T_W12,	11110010B, 10110111B
 C12A  1B F3 B9       	DB	T_W12,	11110011B, 10111001B
 C12D  1B FF BB       	DB	T_W12,	11111111B, 10111011B
 C130  1B FF BD       	DB	T_W12,	11111111B, 10111101B
 C133  1B FF BF       	DB	T_W12,	11111111B, 10111111B
 C136  1B FF D5       G74184T:DB	T_W12,	11111111B, 11010101B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-227


 C139  1B FF EB       	DB	T_W12,	11111111B, 11101011B
 C13C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;prevodnik BIN/BCD
                ;			 7654321  _   8
 C13D             I74185T:	;	ZYYYYYYY  NGEDCBAY
 C13D  08 00 7E       	DB	T_VV2,	00000000B, 01111110B
 C140  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C142  1B C0 81       	DB	T_W12,	11000000B, 10000001B
 C145  1B C1 83       	DB	T_W12,	11000001B, 10000011B
 C148  1B C2 85       	DB	T_W12,	11000010B, 10000101B
 C14B  1B C3 87       	DB	T_W12,	11000011B, 10000111B
 C14E  1B C4 89       	DB	T_W12,	11000100B, 10001001B
 C151  1B C8 8B       	DB	T_W12,	11001000B, 10001011B
 C154  1B C9 8D       	DB	T_W12,	11001001B, 10001101B
 C157  1B CA 8F       	DB	T_W12,	11001010B, 10001111B
 C15A  1B CB 91       	DB	T_W12,	11001011B, 10010001B
 C15D  1B CC 93       	DB	T_W12,	11001100B, 10010011B
 C160  1B D0 95       	DB	T_W12,	11010000B, 10010101B
 C163  1B D1 97       	DB	T_W12,	11010001B, 10010111B
 C166  1B D2 99       	DB	T_W12,	11010010B, 10011001B
 C169  1B D3 9B       	DB	T_W12,	11010011B, 10011011B
 C16C  1B D4 9D       	DB	T_W12,	11010100B, 10011101B
 C16F  1B D8 9F       	DB	T_W12,	11011000B, 10011111B
 C172  1B D9 A1       	DB	T_W12,	11011001B, 10100001B
 C175  1B DA A3       	DB	T_W12,	11011010B, 10100011B
 C178  1B DB A5       	DB	T_W12,	11011011B, 10100101B
 C17B  1B DC A7       	DB	T_W12,	11011100B, 10100111B
 C17E  1B E0 A9       	DB	T_W12,	11100000B, 10101001B
 C181  1B E1 AB       	DB	T_W12,	11100001B, 10101011B
 C184  1B E2 AD       	DB	T_W12,	11100010B, 10101101B
 C187  1B E3 AF       	DB	T_W12,	11100011B, 10101111B
 C18A  1B E4 B1       	DB	T_W12,	11100100B, 10110001B
 C18D  1B E8 B3       	DB	T_W12,	11101000B, 10110011B
 C190  1B E9 B5       	DB	T_W12,	11101001B, 10110101B
 C193  1B EA B7       	DB	T_W12,	11101010B, 10110111B
 C196  1B EB B9       	DB	T_W12,	11101011B, 10111001B
 C199  1B EC BB       	DB	T_W12,	11101100B, 10111011B
 C19C  1B F0 BD       	DB	T_W12,	11110000B, 10111101B
 C19F  1B F1 BF       	DB	T_W12,	11110001B, 10111111B
 C1A2  20          	DB	T_GOTO
 C1A3  C136         	DW	G74184T
                
                ;PROM 32x8bitu
                ;74188			 1234567   432108
 C1A5             I74188T:	;	ZQQQQQQQ  NSAAAAAQ
 C1A5  08 00 7E       	DB	T_VV2,	00000000B, 01111110B
 C1A8  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C1AA  1B FF D5       	DB	T_W12,	11111111B, 11010101B
 C1AD  1B FF EB       	DB	T_W12,	11111111B, 11101011B
 C1B0  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B
 C1B3  1B 80 82       	DB	T_W12,	10000000B, 10000010B
 C1B6  1B 80 84       	DB	T_W12,	10000000B, 10000100B
 C1B9  1B 80 86       	DB	T_W12,	10000000B, 10000110B
 C1BC  1B 80 88       	DB	T_W12,	10000000B, 10001000B
 C1BF  1B 80 8A       	DB	T_W12,	10000000B, 10001010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-228


 C1C2  1B 80 8C       	DB	T_W12,	10000000B, 10001100B
 C1C5  1B 80 8E       	DB	T_W12,	10000000B, 10001110B
 C1C8  1B 80 90       	DB	T_W12,	10000000B, 10010000B
 C1CB  1B 80 92       	DB	T_W12,	10000000B, 10010010B
 C1CE  1B 80 94       	DB	T_W12,	10000000B, 10010100B
 C1D1  1B 80 96       	DB	T_W12,	10000000B, 10010110B
 C1D4  1B 80 98       	DB	T_W12,	10000000B, 10011000B
 C1D7  1B 80 9A       	DB	T_W12,	10000000B, 10011010B
 C1DA  1B 80 9C       	DB	T_W12,	10000000B, 10011100B
 C1DD  1B 80 9E       	DB	T_W12,	10000000B, 10011110B
 C1E0  1B 80 A0       	DB	T_W12,	10000000B, 10100000B
 C1E3  1B 80 A2       	DB	T_W12,	10000000B, 10100010B
 C1E6  1B 80 A4       	DB	T_W12,	10000000B, 10100100B
 C1E9  1B 80 A6       	DB	T_W12,	10000000B, 10100110B
 C1EC  1B 80 A8       	DB	T_W12,	10000000B, 10101000B
 C1EF  1B 80 AA       	DB	T_W12,	10000000B, 10101010B
 C1F2  1B 80 AC       	DB	T_W12,	10000000B, 10101100B
 C1F5  1B 80 AE       	DB	T_W12,	10000000B, 10101110B
 C1F8  1B 80 B0       	DB	T_W12,	10000000B, 10110000B
 C1FB  1B 80 B2       	DB	T_W12,	10000000B, 10110010B
 C1FE  1B 80 B4       	DB	T_W12,	10000000B, 10110100B
 C201  1B 80 B6       	DB	T_W12,	10000000B, 10110110B
 C204  1B 80 B8       	DB	T_W12,	10000000B, 10111000B
 C207  1B 80 BA       	DB	T_W12,	10000000B, 10111010B
 C20A  1B 80 BC       	DB	T_W12,	10000000B, 10111100B
 C20D  1B 80 BE       	DB	T_W12,	10000000B, 10111110B
 C210  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;SRAM 16x4bity		 _ _ __     _ _
                ;74189			 1100WC0  1233322
 C211             I74189T:	;	ZQDQDREA  NAAADQDQ
 C211  08 2F 7A       	DB	T_VV2,	00101111B, 01111010B
 C214  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C216  1B FA AF       	DB	T_W12,	11111010B, 10101111B	;/CE=1 /WR=0
 C219  20          	DB	T_GOTO
 C21A  B3FA         	DW	G7489T
                
                ;sync. obousmer. prog. BCD citac
                ;			  __     _ _
                ;74190			 32UC011  0CRTP23
 C21C             I74190T:	;	ZQQDEQQD  NDPCCLDD
 C21C  21          	DB	T_GOSUB
 C21D  C2D1         	DW	S190X1
 C21F  1B C4 BC       	DB	T_W12,	11000100B, 10111100B	;9
 C222  1A 8C         	DB	T_W2,		  10001100B
 C224  1B 80 B4       	DB	T_W12,	10000000B, 10110100B	;0
 C227  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C229  1B 84 B4       	DB	T_W12,	10000100B, 10110100B	;1
 C22C  19 8C         	DB	T_W1,	10001100B
 C22E  19 9C         	DB	T_W1,	10011100B
 C230  19 94         	DB	T_W1,	10010100B		;DOLU
 C232  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C234  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C236  1B 90 BC       	DB	T_W12,	10010000B, 10111100B	;0
 C239  1A 8C         	DB	T_W2,		  10001100B
 C23B  1B D4 B4       G74190T:DB	T_W12,	11010100B, 10110100B	;9
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-229


 C23E  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C240  1B D0 B4       	DB	T_W12,	11010000B, 10110100B	;8
 C243  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C245  1B B6 B4       	DB	T_W12,	10110110B, 10110100B	;7
 C248  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C24A  1B B2 B4       	DB	T_W12,	10110010B, 10110100B	;6
 C24D  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C24F  1B B4 B4       	DB	T_W12,	10110100B, 10110100B	;5
 C252  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C254  1B B0 B4       	DB	T_W12,	10110000B, 10110100B	;4
 C257  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C259  1B 96 B4       	DB	T_W12,	10010110B, 10110100B	;3
 C25C  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C25E  1B 92 B4       	DB	T_W12,	10010010B, 10110100B	;2
 C261  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C263  1B 94 B4       	DB	T_W12,	10010100B, 10110100B	;1
 C266  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C268  1B 90 BC       	DB	T_W12,	10010000B, 10111100B	;0
 C26B  19 98         	DB	T_W1,	10011000B		;CE=0
 C26D  1A 9C         	DB	T_W2,		  10011100B
 C26F  1B 98 BC       	DB	T_W12,	10011000B, 10111100B	;0
 C272  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. obousmer. prog. BIN citac
                ;			  __     _ _
                ;74191			 32UC011  0CRTP23
 C273             I74191T:	;	ZQQDEQQD  NDPCCLDD
 C273  21          	DB	T_GOSUB
 C274  C2D1         	DW	S190X1
 C276  1B C4 B4       	DB	T_W12,	11000100B, 10110100B	;9
 C279  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C27B  1B C2 B4       	DB	T_W12,	11000010B, 10110100B	;10
 C27E  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C280  1B C6 B4       	DB	T_W12,	11000110B, 10110100B	;11
 C283  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C285  1B E0 B4       	DB	T_W12,	11100000B, 10110100B	;12
 C288  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C28A  1B E4 B4       	DB	T_W12,	11100100B, 10110100B	;13
 C28D  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C28F  1B E2 B4       	DB	T_W12,	11100010B, 10110100B	;14
 C292  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C294  1B E6 BC       	DB	T_W12,	11100110B, 10111100B	;15
 C297  1A 8C         	DB	T_W2,		  10001100B
 C299  1B 80 B4       	DB	T_W12,	10000000B, 10110100B	;0
 C29C  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C29E  1B 84 B4       	DB	T_W12,	10000100B, 10110100B	;1
 C2A1  19 8C         	DB	T_W1,	10001100B
 C2A3  19 9C         	DB	T_W1,	10011100B
 C2A5  19 94         	DB	T_W1,	10010100B		;DOLU
 C2A7  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2A9  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2AB  1B 90 BC       	DB	T_W12,	10010000B, 10111100B	;0
 C2AE  1A 8C         	DB	T_W2,		  10001100B
 C2B0  1B F6 B4       	DB	T_W12,	11110110B, 10110100B	;15
 C2B3  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2B5  1B F2 B4       	DB	T_W12,	11110010B, 10110100B	;14
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-230


 C2B8  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2BA  1B F4 B4       	DB	T_W12,	11110100B, 10110100B	;13
 C2BD  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2BF  1B F0 B4       	DB	T_W12,	11110000B, 10110100B	;12
 C2C2  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2C4  1B D6 B4       	DB	T_W12,	11010110B, 10110100B	;11
 C2C7  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2C9  1B D2 B4       	DB	T_W12,	11010010B, 10110100B	;10
 C2CC  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2CE  20          	DB	T_GOTO
 C2CF  C23B         	DW	G74190T
                
                ;-------------------------------------------
                ;SPOLECNY BLOK K 74190 A 74191
 C2D1  08 19 67       S190X1:	DB	T_VV2,	00011001B, 01100111B
 C2D4  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16	
 C2D6  0B 83 B6       	DB	T_O12,	10000011B, 10110110B
 C2D9  0A B2         	DB	T_O2,		  10110010B
 C2DB  1B A3 B6       	DB	T_W12,	10100011B, 10110110B	;NASTAV 5
 C2DE  1B A2 F5       	DB	T_W12,	10100010B, 11110101B
 C2E1  1A F1         	DB	T_W2,		  11110001B
 C2E3  1B C4 F5       	DB	T_W12,	11000100B, 11110101B	;NASTAV A
 C2E6  1B C4 B4       	DB	T_W12,	11000100B, 10110100B
 C2E9  1A B0         	DB	T_W2,		  10110000B
 C2EB  1B 80 B4       	DB	T_W12,	10000000B, 10110100B	;NASTAV 0
 C2EE  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2F0  1B 84 B4       	DB	T_W12,	10000100B, 10110100B	;NAHORU 1
 C2F3  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2F5  1B 82 B4       	DB	T_W12,	10000010B, 10110100B	;2
 C2F8  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2FA  1B 86 B4       	DB	T_W12,	10000110B, 10110100B	;3
 C2FD  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C2FF  1B A0 B4       	DB	T_W12,	10100000B, 10110100B	;4
 C302  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C304  1B A4 B4       	DB	T_W12,	10100100B, 10110100B	;5
 C307  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C309  1B A2 B4       	DB	T_W12,	10100010B, 10110100B	;6
 C30C  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C30E  1B A6 B4       	DB	T_W12,	10100110B, 10110100B	;7
 C311  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C313  1B C0 B4       	DB	T_W12,	11000000B, 10110100B	;8
 C316  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 C318  22          	DB	T_RET
                
                ;sync.(ne v kaskade) obousmer. prog. BCD citac
                ;			       ___
                ;74192			 32UD011  0MDUP23
 C319             I74192T:	;	ZQQPPQQD  NDRDDLDD
 C319  21          	DB	T_GOSUB
 C31A  C3B5         	DW	S192X1
 C31C  1B CC 94       	DB	T_W12,	11001100B, 10010100B
 C31F  1B 98 9C       	DB	T_W12,	10011000B, 10011100B	;0
 C322  19 88         	DB	T_W1,	10001000B
 C324  1B 9C 9C       	DB	T_W12,	10011100B, 10011100B	;1
 C327  19 94         	DB	T_W1,	10010100B		;DLOLU
 C329  1B 98 9C       	DB	T_W12,	10011000B, 10011100B	;0
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-231


 C32C  1B 90 8C       	DB	T_W12,	10010000B, 10001100B
 C32F  1B DC 9C       G74192T:DB	T_W12,	11011100B, 10011100B	;9
 C332  19 D4         	DB	T_W1,	11010100B
 C334  1B D8 9C       	DB	T_W12,	11011000B, 10011100B	;8
 C337  19 D0         	DB	T_W1,	11010000B
 C339  1B BE 9C       	DB	T_W12,	10111110B, 10011100B	;7
 C33C  19 B6         	DB	T_W1,	10110110B
 C33E  1B BA 9C       	DB	T_W12,	10111010B, 10011100B	;6
 C341  19 B2         	DB	T_W1,	10110010B
 C343  1B BC 9C       	DB	T_W12,	10111100B, 10011100B	;5
 C346  19 B4         	DB	T_W1,	10110100B
 C348  1B B8 9C       	DB	T_W12,	10111000B, 10011100B	;4
 C34B  19 B0         	DB	T_W1,	10110000B
 C34D  1B 9E 9C       	DB	T_W12,	10011110B, 10011100B	;3
 C350  19 96         	DB	T_W1,	10010110B
 C352  1B 9A 9C       	DB	T_W12,	10011010B, 10011100B	;2
 C355  19 92         	DB	T_W1,	10010010B
 C357  1B 9C 9C       	DB	T_W12,	10011100B, 10011100B	;1
 C35A  19 94         	DB	T_W1,	10010100B
 C35C  1B 98 9C       	DB	T_W12,	10011000B, 10011100B	;0
 C35F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;			       ___
                ;74193			 32UD011  0MDUP23
 C360             I74193T:	;	ZQQPPQQD  NDRDDLDD
 C360  21          	DB	T_GOSUB
 C361  C3B5         	DW	S192X1
 C363  19 CC         	DB	T_W1,	11001100B
 C365  1B DA 9C       	DB	T_W12,	11011010B, 10011100B	;10
 C368  19 CA         	DB	T_W1,	11001010B
 C36A  1B DE 9C       	DB	T_W12,	11011110B, 10011100B	;11
 C36D  19 CE         	DB	T_W1,	11001110B
 C36F  1B F8 9C       	DB	T_W12,	11111000B, 10011100B	;12
 C372  19 E8         	DB	T_W1,	11101000B
 C374  1B FC 9C       	DB	T_W12,	11111100B, 10011100B	;13
 C377  19 EC         	DB	T_W1,	11101100B
 C379  1B FA 9C       	DB	T_W12,	11111010B, 10011100B	;14
 C37C  19 EA         	DB	T_W1,	11101010B
 C37E  1B FE 9C       	DB	T_W12,	11111110B, 10011100B	;15
 C381  1B EE 94       	DB	T_W12,	11101110B, 10010100B
 C384  1B 98 9C       	DB	T_W12,	10011000B, 10011100B	;0
 C387  19 88         	DB	T_W1,	10001000B
 C389  1B 9C 9C       	DB	T_W12,	10011100B, 10011100B	;1
 C38C  19 94         	DB	T_W1,	10010100B		;DLOLU
 C38E  1B 98 9C       	DB	T_W12,	10011000B, 10011100B	;0
 C391  1B 90 8C       	DB	T_W12,	10010000B, 10001100B
 C394  1B FE 9C       	DB	T_W12,	11111110B, 10011100B	;15
 C397  19 F6         	DB	T_W1,	11110110B
 C399  1B FA 9C       	DB	T_W12,	11111010B, 10011100B	;14
 C39C  19 F2         	DB	T_W1,	11110010B
 C39E  1B FC 9C       	DB	T_W12,	11111100B, 10011100B	;13
 C3A1  19 F4         	DB	T_W1,	11110100B
 C3A3  1B F8 9C       	DB	T_W12,	11111000B, 10011100B	;12
 C3A6  19 F0         	DB	T_W1,	11110000B
 C3A8  1B DE 9C       	DB	T_W12,	11011110B, 10011100B	;11
 C3AB  19 D6         	DB	T_W1,	11010110B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-232


 C3AD  1B DA 9C       	DB	T_W12,	11011010B, 10011100B	;10
 C3B0  19 D2         	DB	T_W1,	11010010B
 C3B2  20          	DB	T_GOTO
 C3B3  C32F         	DW	G74192T
                
                ;-------------------------------------------
                ;SPOLECNY BLOK K 74192 A 74193
 C3B5  08 19 67       S192X1:	DB	T_VV2,	00011001B, 01100111B
 C3B8  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C3BA  0B BB 9E       	DB	T_O12,	10111011B, 10011110B
 C3BD  0A 9A         	DB	T_O2,		  10011010B
 C3BF  1B BB 9E       	DB	T_W12,	10111011B, 10011110B	;NASTAV 5
 C3C2  1B BA DD       	DB	T_W12,	10111010B, 11011101B
                
 C3C5  1B DC D9       	DB	T_W12,	11011100B, 11011001B
                
 C3C8  1B DC DD       	DB	T_W12,	11011100B, 11011101B	;NASTAV A
 C3CB  1B 98 BC       	DB	T_W12,	10011000B, 10111100B
 C3CE  1B 98 9C       	DB	T_W12,	10011000B, 10011100B	;RESET
 C3D1  19 88         	DB	T_W1,	10001000B		;NAHORU
 C3D3  1B 9C 9C       	DB	T_W12,	10011100B, 10011100B	;1
 C3D6  19 8C         	DB	T_W1,	10001100B
 C3D8  1B 9A 9C       	DB	T_W12,	10011010B, 10011100B	;2
 C3DB  19 8A         	DB	T_W1,	10001010B
 C3DD  1B 9E 9C       	DB	T_W12,	10011110B, 10011100B	;3
 C3E0  19 8E         	DB	T_W1,	10001110B
 C3E2  1B B8 9C       	DB	T_W12,	10111000B, 10011100B	;4
 C3E5  19 A8         	DB	T_W1,	10101000B
 C3E7  1B BC 9C       	DB	T_W12,	10111100B, 10011100B	;5
 C3EA  19 AC         	DB	T_W1,	10101100B
 C3EC  1B BA 9C       	DB	T_W12,	10111010B, 10011100B	;6
 C3EF  19 AA         	DB	T_W1,	10101010B
 C3F1  1B BE 9C       	DB	T_W12,	10111110B, 10011100B	;7
 C3F4  19 AE         	DB	T_W1,	10101110B
 C3F6  1B D8 9C       	DB	T_W12,	11011000B, 10011100B	;8
 C3F9  19 C8         	DB	T_W1,	11001000B
 C3FB  1B DC 9C       	DB	T_W12,	11011100B, 10011100B	;9
 C3FE  22          	DB	T_RET
                
                ;4bit. obousmer. posuv. registr se ser. a par. vstup, par. vystup
                ;			    _
                ;74194			 D3210DM  0123C10
 C3FF             I74194T:	;	ZLDDDDRR  NQQQQPSS
 C3FF  08 7F 07       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000111B
 C402  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C404  1B AA 84       	DB	T_W12,	10101010B, 10000100B	;RESET
 C407  1B D5 83       	DB	T_W12,	11010101B, 10000011B
 C40A  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B	;NASTAV 5
 C40C  1B AB D3       	DB	T_W12,	10101011B, 11010011B
 C40F  1A AF         	DB	T_W2,		  10101111B	;NASTAV A
 C411  1A A9         	DB	T_W2,		  10101001B	;DOPRAVA
 C413  1A D5         	DB	T_W2,		  11010101B
 C415  1A D1         	DB	T_W2,		  11010001B
 C417  1A ED         	DB	T_W2,		  11101101B
 C419  1B C1 E9       	DB	T_W12,	11000001B, 11101001B
 C41C  1A B5         	DB	T_W2,		  10110101B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-233


 C41E  1A B1         	DB	T_W2,		  10110001B
 C420  1A 9D         	DB	T_W2,		  10011101B
 C422  1B 93 99       	DB	T_W12,	10010011B, 10011001B
 C425  1A CD         	DB	T_W2,		  11001101B
 C427  1B C1 C9       	DB	T_W12,	11000001B, 11001001B
 C42A  1A A5         	DB	T_W2,		  10100101B
 C42C  1B 8B A1       	DB	T_W12,	10001011B, 10100001B
 C42F  1A D5         	DB	T_W2,		  11010101B
 C431  1B C1 D2       	DB	T_W12,	11000001B, 11010010B	;DOLEVA
 C434  1A AE         	DB	T_W2,		  10101110B
 C436  1A AA         	DB	T_W2,		  10101010B
 C438  1A DE         	DB	T_W2,		  11011110B
 C43A  1B 89 DA       	DB	T_W12,	10001001B, 11011010B
 C43D  1A B6         	DB	T_W2,		  10110110B
 C43F  1A B2         	DB	T_W2,		  10110010B
 C441  1A E6         	DB	T_W2,		  11100110B
 C443  1B C3 E2       	DB	T_W12,	11000011B, 11100010B
 C446  1A CE         	DB	T_W2,		  11001110B
 C448  1A C8         	DB	T_W2,		  11001000B	;NIC
 C44A  1A CC         	DB	T_W2,		  11001100B
 C44C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. posuv. registr se ser. a par. vstup, par. vystup
                ;			    _    _ _
                ;74195			 3210_ M  01233CP
 C44D             I74195T:	;	ZDDDDKJR  NQQQQQPE
 C44D  08 7F 03       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000011B
 C450  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C452  1B AA 87       	DB	T_W12,	10101010B, 10000111B	;RESET
 C455  1B AB 84       	DB	T_W12,	10101011B, 10000100B
 C458  1A D6         	DB	T_W2,		  11010110B	;NASTAV A
 C45A  1B D5 D4       	DB	T_W12,	11010101B, 11010100B
 C45D  1A AA         	DB	T_W2,		  10101010B	;NASTAV 5
 C45F  1B C7 A9       	DB	T_W12,	11000111B, 10101001B
 C462  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 C464  1B A5 D5       	DB	T_W12,	10100101B, 11010101B
 C467  1A EB         	DB	T_W2,		  11101011B
 C469  1B 93 E9       	DB	T_W12,	10010011B, 11101001B
 C46C  1A B7         	DB	T_W2,		  10110111B
 C46E  1B 89 B5       	DB	T_W12,	10001001B, 10110101B
 C471  1A 9B         	DB	T_W2,		  10011011B
 C473  1B A5 99       	DB	T_W12,	10100101B, 10011001B
 C476  1A 8B         	DB	T_W2,		  10001011B
 C478  1B B3 89       	DB	T_W12,	10110011B, 10001001B
 C47B  1A C7         	DB	T_W2,		  11000111B
 C47D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. posuv. obousmer. registr se ser. a par. vstup, par. vystup
                ;					 _
                ;74198			 C332211  7665544M  1D700D0
 C47E             I74198T:	;	ZPQDQDQD  QDQDQDQR  NSLDQDRS
 C47E  10 55 55 77      	DB	T_VV3,	01010101B, 01010101B, 01110111B
 C482  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 C484  0B C0 00       	DB	T_O12,	11000000B, 00000000B
 C487  1F C0 11 D3      	DB	T_W123,	11000000B, 00010001B, 11010011B	;RESET
 C48B  19 91         	DB	T_W1,	10010001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-234


 C48D  1F F3 CD E7      	DB	T_W123,	11110011B, 11001101B, 11100111B	;NASTAV
 C491  19 A6         	DB	T_W1,	10100110B
 C493  1F CC 67 EE      	DB	T_W123,	11001100B, 01100111B, 11101110B	;NASTAV
 C497  19 88         	DB	T_W1,	10001000B
 C499  1F F3 99 D0      	DB	T_W123,	11110011B, 10011001B, 11010000B	;VLEVO
 C49D  19 A2         	DB	T_W1,	10100010B
 C49F  1F CC 67 CE      	DB	T_W123,	11001100B, 01100111B, 11001110B
 C4A3  19 88         	DB	T_W1,	10001000B
 C4A5  1F F3 19 83      	DB	T_W123,	11110011B, 00011001B, 10000011B	;VPRAVO
 C4A9  19 A2         	DB	T_W1,	10100010B
 C4AB  1F CC 67 AF      	DB	T_W123,	11001100B, 01100111B, 10101111B
 C4AF  19 88         	DB	T_W1,	10001000B
 C4B1  1F F3 99 AD      	DB	T_W123,	11110011B, 10011001B, 10101101B
 C4B5  19 A2         	DB	T_W1,	10100010B
 C4B7  1F CF 67 B0      	DB	T_W123,	11001111B, 01100111B, 10110000B	;NIC
 C4BB  19 8A         	DB	T_W1,	10001010B
 C4BD  1F CF 67 B0      	DB	T_W123,	11001111B, 01100111B, 10110000B
 C4C1  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;FIFO registr 16x 5bit
                ;			1	  11111111	21
                ;			09876543  87654321	0921
                ;			 _
                ;74225			 O43210U  _OU01234   CIC
                ;I74225T:	;	ZEDDDDDO  RRIQQQQQ  XXNBRAXX
                ;	DB	T_NIC
                
                ;	DB	T_VV3,	01111110B, 10100000B, 00010100B
                ;	DB	T_NAP,	DIL20
                ;	DB	T_O123,	10000000B, 00100000B, 11101111B
                ;	DB	T_W123,	11000011B, 10111111B, 11101111B
                ;	DB	T_O2,		  00100000B
                ;	DB	T_W123,	10000011B, 01110000B, 11111111B	;1
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_W123,	10000101B, 01110000B, 11111111B	;2
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_O13,	10001001B,	   11111111B	;3
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_O13,	10010001B,	   11111111B	;4
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_O13,	10100001B,	   11111111B	;5
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_O13,	10011111B,	   11111111B	;6
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_O13,	10101111B,	   11111111B	;7
                ;	DB	T_O3,			   11101111B
                ;	DB	T_O13,	10110111B,	   11111111B	;8
                ;	DB	T_O3,			   11101011B
                ;	DB	T_O13,	10111011B,	   11111111B	;9
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10111101B,	   11111111B	;10
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10111111B,	   11111111B	;11
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10000001B,	   11111111B	;12
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-235


                ;	DB	T_O13,	10101011B,	   11111111B	;13
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10010101B,	   11111111B	;14
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_W123,	10110011B, 01110000B, 11111111B	;15
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_W123,	10011001B, 01110000B, 11111111B	;16
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_W123,	10001001B, 01110000B, 11110111B	;17
                ;	DB	T_W3,			   11110011B
                ;	DB	T_KONEC
                
                ;	DB	T_VV3,	01111110B, 10100000B, 00010100B
                ;	DB	T_NAP,	DIL20
                ;	DB	T_O123,	10000001B, 00100000B, 11111111B
                ;	DB	T_O2,		  10100000B	
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10100001B,	   11111111B	;1
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10010001B,	   11111111B	;2
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10001001B,	   11111111B	;3
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10000101B,	   11111111B	;4
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10000011B,	   11111111B	;5
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10011111B,	   11111111B	;6
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10101111B,	   11111111B	;7
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10110111B,	   11111111B	;8
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10111011B,	   11111111B	;9
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10111101B,	   11111111B	;10
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10111111B,	   11111111B	;11
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10101011B,	   11111111B	;12
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10010101B,	   11111111B	;13
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10110011B,	   11111111B	;14
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10001101B,	   11111111B	;15
                ;	DB	T_O3,			   11111011B
                ;	DB	T_O13,	10000001B,	   11111111B	;16
                ;	DB	T_I23,		  11100001B, 11110111B	;1
                ;	DB	T_O2,		  11000001B
                ;	DB	T_W23,		  10100010B, 11111111B	;2
                ;	DB	T_O2,		  10000010B
                ;	DB	T_W23,		  10100100B, 11111111B	;3
                ;	DB	T_O2,		  10000100B
                ;	DB	T_W23,		  10101000B, 11111111B	;4
                ;	DB	T_O2,		  10001000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-236


                ;	DB	T_W23,		  10110000B, 11111111B	;5
                ;	DB	T_O2,		  10010000B
                ;	DB	T_W23,		  10101111B, 11111111B	;6
                ;	DB	T_O2,		  10001111B
                ;	DB	T_W23,		  10110111B, 11111111B	;7
                ;	DB	T_O2,		  10010111B
                ;	DB	T_W23,		  10111011B, 11111111B	;8
                ;	DB	T_O2,		  10011011B
                ;	DB	T_W23,		  10111101B, 11111111B	;9
                ;	DB	T_O2,		  10011101B
                ;	DB	T_W23,		  10111110B, 11111111B	;10
                ;	DB	T_O2,		  10011110B
                ;	DB	T_W23,		  10111111B, 11111111B	;11
                ;	DB	T_O2,		  10011111B
                ;	DB	T_W23,		  10110101B, 11111111B	;12
                ;	DB	T_O2,		  10010101B
                ;	DB	T_W23,		  10101010B, 11111111B	;13
                ;	DB	T_O2,		  10001010B
                ;	DB	T_W23,		  10110011B, 11111111B	;14
                ;	DB	T_O2,		  10010011B
                ;	DB	T_W23,		  10101100B, 11111111B	;15
                ;	DB	T_O2,		  10001100B
                ;	DB	T_W23,		  10100000B, 11111111B	;16
                ;	DB	T_KONEC
                
                ;3bit. dekoder 1 z 8
                ;74238			 321
 C4C2             I74238T:	;	Z7EEECBA  N0123456
 C4C2  08 3F 00       	DB	T_VV2,	00111111B, 00000000B
 C4C5  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C4C7  1B A0 C0       	DB	T_W12,	10100000B, 11000000B
 C4CA  1B A1 A0       	DB	T_W12,	10100001B, 10100000B
 C4CD  1B A2 90       	DB	T_W12,	10100010B, 10010000B
 C4D0  1B A3 88       	DB	T_W12,	10100011B, 10001000B
 C4D3  1B A4 84       	DB	T_W12,	10100100B, 10000100B
 C4D6  1B A5 82       	DB	T_W12,	10100101B, 10000010B
 C4D9  1B A6 81       	DB	T_W12,	10100110B, 10000001B
 C4DC  1B E7 80       	DB	T_W12,	11100111B, 10000000B
 C4DF  1B AD 80       	DB	T_W12,	10101101B, 10000000B
 C4E2  1B 85 80       	DB	T_W12,	10000101B, 10000000B
 C4E5  1B 8A 80       	DB	T_W12,	10001010B, 10000000B
 C4E8  1B 95 80       	DB	T_W12,	10010101B, 10000000B
 C4EB  1B 9A 80       	DB	T_W12,	10011010B, 10000000B
 C4EE  1B B2 80       	DB	T_W12,	10110010B, 10000000B
 C4F1  1B BD 80       	DB	T_W12,	10111101B, 10000000B
 C4F4  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8x invert. budic sbernice
                ;			 2121212  12121212    1
                ;74240			 YAYAYAY  YAYAYAYA   2A1
 C4F5             I74240T:	;	Z1423324  14233241  XXNG1GXX
 C4F5  10 2A 55 1C      	DB	T_VV3,	00101010B, 01010101B, 00011100B
 C4F9  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C4FB  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 C4FF  1F FF 55 FB      	DB	T_W123,	11111111B, 01010101B, 11111011B
 C503  1F AA FF EF      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 11101111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-237


 C507  1F D5 AA E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100011B
 C50B  1F 95 2B EB      	DB	T_W123,	10010101B, 00101011B, 11101011B
 C50F  1F C7 8E E3      	DB	T_W123,	11000111B, 10001110B, 11100011B
 C513  1F D9 B2 E3      	DB	T_W123,	11011001B, 10110010B, 11100011B
 C517  1F F4 E8 E3      	DB	T_W123,	11110100B, 11101000B, 11100011B
 C51B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8x budic sbernice
                ;			 2121212  12121212    1
                ;74241			 YAYAYAY  YAYAYAYA   2A1
 C51C             I74241T:	;	Z1423324  14233241  XXNG1GXX
 C51C  10 2A 55 1C      	DB	T_VV3,	00101010B, 01010101B, 00011100B
 C520  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C522  1F D5 AA E7      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100111B
 C526  1F D5 55 E3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11100011B
 C52A  1F AA AA F7      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11110111B
 C52E  1F 80 00 F3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000000B, 11110011B
 C532  1F C0 81 FB      	DB	T_W123,	11000000B, 10000001B, 11111011B
 C536  1F 92 24 F3      	DB	T_W123,	10010010B, 00100100B, 11110011B
 C53A  1F 8C 18 F3      	DB	T_W123,	10001100B, 00011000B, 11110011B
 C53E  1F A1 42 F3      	DB	T_W123,	10100001B, 01000010B, 11110011B
 C542  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. prijimac/vysilac sbernice invert.
                ;			   _
                ;74242			 4321 A   B 1234
 C543             I74242T:	;	ZAAAAXBX  XNAXBBBB
 C543  08 7A 20       	DB	T_VV2,	01111010B, 00100000B	;A->B
 C546  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C548  1B 85 DF       	DB	T_W12,	10000101B, 11011111B
 C54B  1B FD D0       	DB	T_W12,	11111101B, 11010000B
 C54E  1B C5 DE       	DB	T_W12,	11000101B, 11011110B
 C551  1B A5 DD       	DB	T_W12,	10100101B, 11011101B
 C554  1B 95 DB       	DB	T_W12,	10010101B, 11011011B
 C557  1B 8D D7       	DB	T_W12,	10001101B, 11010111B
 C55A  1B D7 DF       	DB	T_W12,	11010111B, 11011111B
 C55D  08 02 2F       	DB	T_VV2,	00000010B, 00101111B	;B->A
 C560  1B FF F0       	DB	T_W12,	11111111B, 11110000B
 C563  1B 87 FF       	DB	T_W12,	10000111B, 11111111B
 C566  1B BF F1       	DB	T_W12,	10111111B, 11110001B
 C569  1B DF F2       	DB	T_W12,	11011111B, 11110010B
 C56C  1B EF F4       	DB	T_W12,	11101111B, 11110100B
 C56F  1B F7 F8       	DB	T_W12,	11110111B, 11111000B
 C572  1B FF D5       	DB	T_W12,	11111111B, 11010101B
 C575  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. prijimac/vysilac sbernice
                ;			   _
                ;74243			 4321 A   B 1234
 C576             I74243T:	;	ZAAAAXBX  XNAXBBBB
 C576  08 7A 20       	DB	T_VV2,	01111010B, 00100000B	;A->B
 C579  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C57B  1B 85 D0       	DB	T_W12,	10000101B, 11010000B
 C57E  1B FD DF       	DB	T_W12,	11111101B, 11011111B
 C581  1B C5 D1       	DB	T_W12,	11000101B, 11010001B
 C584  1B A5 D2       	DB	T_W12,	10100101B, 11010010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-238


 C587  1B 95 D4       	DB	T_W12,	10010101B, 11010100B
 C58A  1B 8D D8       	DB	T_W12,	10001101B, 11011000B
 C58D  1B 87 DF       	DB	T_W12,	10000111B, 11011111B
 C590  08 02 2F       	DB	T_VV2,	00000010B, 00101111B	;B->A
 C593  1B 87 F0       	DB	T_W12,	10000111B, 11110000B
 C596  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 C599  1B C7 F1       	DB	T_W12,	11000111B, 11110001B
 C59C  1B A7 F2       	DB	T_W12,	10100111B, 11110010B
 C59F  1B 97 F4       	DB	T_W12,	10010111B, 11110100B
 C5A2  1B 8F F8       	DB	T_W12,	10001111B, 11111000B
 C5A5  1B FF D0       	DB	T_W12,	11111111B, 11010000B
 C5A8  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8x budic sbernice
                ;			 2121212  12121212    1
                ;74244			 YAYAYAY  YAYAYAYA   2A1
 C5A9             I74244T:	;	Z1423324  14233241  XXNG1GXX
 C5A9  10 2A 55 1C      	DB	T_VV3,	00101010B, 01010101B, 00011100B
 C5AD  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C5AF  1F D5 AA F7      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11110111B
 C5B3  1F D5 55 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11110011B
 C5B7  1F AA AA E7      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11100111B
 C5BB  1F 80 00 E3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000000B, 11100011B
 C5BF  1F C0 81 EB      	DB	T_W123,	11000000B, 10000001B, 11101011B
 C5C3  1F 92 24 E3      	DB	T_W123,	10010010B, 00100100B, 11100011B
 C5C7  1F 8C 18 E3      	DB	T_W123,	10001100B, 00011000B, 11100011B
 C5CB  1F A1 42 E3      	DB	T_W123,	10100001B, 01000010B, 11100011B
 C5CF  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8x vysilac/prijimac sbernice
                ;74245, 74639, 74641, 74645
                ;			 8765432  12345678   _1
 C5D0             I74245T:	;	ZAAAAAAA  BBBBBBBB  XXNGADXX
 C5D0  21          	DB	T_GOSUB
 C5D1  C610         	DW	S74245T
 C5D3  10 7F 00 1C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 00011100B	;A->B
 C5D7  1F 80 00 E7      	DB	T_W123,	10000000B, 00000000B, 11100111B
 C5DB  1F FF FF EF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11101111B
 C5DF  1F AA AA EF      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101111B
 C5E3  1F D5 55 E7      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11100111B
 C5E7  1F AA FF FF      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 11111111B
 C5EB  1F D5 FF F7      	DB	T_W123,	11010101B, 11111111B, 11110111B
 C5EF  1F FF 7F E7      	DB	T_W123,	11111111B, 01111111B, 11100111B
 C5F3  1F FE BF EF      	DB	T_W123,	11111110B, 10111111B, 11101111B
 C5F7  1F FD DF EF      	DB	T_W123,	11111101B, 11011111B, 11101111B
 C5FB  1F FB EF EF      	DB	T_W123,	11111011B, 11101111B, 11101111B
 C5FF  1F F7 F7 EF      	DB	T_W123,	11110111B, 11110111B, 11101111B
 C603  1F EF FB EF      	DB	T_W123,	11101111B, 11111011B, 11101111B
 C607  1F DF FD EF      	DB	T_W123,	11011111B, 11111101B, 11101111B
 C60B  1F BF FE EF      	DB	T_W123,	10111111B, 11111110B, 11101111B
 C60F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;------------------------------------------------------
                ;spolecna cast pro:74245, 74639, 74641, 74645, 74643, 74644
 C610  10 00 FF 14      S74245T:DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;B->A
 C614  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-239


 C616  1F 80 00 E3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000000B, 11100011B
 C61A  1F FF FF EB      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11101011B
 C61E  1F FF AA FB      	DB	T_W123,	11111111B, 10101010B, 11111011B
 C622  1F FF 55 FB      	DB	T_W123,	11111111B, 01010101B, 11111011B
 C626  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 C62A  1F D5 55 E3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11100011B
 C62E  1F C0 01 E3      	DB	T_W123,	11000000B, 00000001B, 11100011B
 C632  1F A0 02 E3      	DB	T_W123,	10100000B, 00000010B, 11100011B
 C636  1F 90 04 E3      	DB	T_W123,	10010000B, 00000100B, 11100011B
 C63A  1F 88 08 E3      	DB	T_W123,	10001000B, 00001000B, 11100011B
 C63E  1F 84 10 E3      	DB	T_W123,	10000100B, 00010000B, 11100011B
 C642  1F 82 20 E3      	DB	T_W123,	10000010B, 00100000B, 11100011B
 C646  1F 81 40 E3      	DB	T_W123,	10000001B, 01000000B, 11100011B
 C64A  1F 80 80 EB      	DB	T_W123,	10000000B, 10000000B, 11101011B
 C64E  22          	DB	T_RET
                
                
                ;8kanal. multiplexer
                ;74251			 __ 0123  4567012
 C64F             I74251T:	;	ZEYYDDDD  NDDDDSSS
 C64F  08 4F 7F       	DB	T_VV2,	01001111B, 01111111B
 C652  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C654  1B F5 AD       	DB	T_W12,	11110101B, 10101101B
 C657  1B FA D5       	DB	T_W12,	11111010B, 11010101B
 C65A  20          	DB	T_GOTO
 C65B  BB4F         	DW	G74151T
                
                ;2x 4vstup. multiplexer
                ;74253			 01231_  _03210
 C65D             I74253T:	;	ZYDDDDSE  NESDDDDY
 C65D  08 3F 7E       	DB	T_VV2,	00111111B, 01111110B
 C660  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C662  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B
 C665  1B EB EB       	DB	T_W12,	11101011B, 11101011B
 C668  20          	DB	T_GOTO
 C669  BBC1         	DW	G74153T
                
                ;2x 4bit adresovatelny stradac   _
                ;74256			 3210A10  C_B3210
 C66B             I74256T:	;	ZQQQQDAA  NLEDQQQQ
 C66B  08 07 70       	DB	T_VV2,	00000111B, 01110000B
 C66E  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C670  1B 85 A0       	DB	T_W12,	10000101B, 10100000B	;RESET
 C673  1B 8C 91       	DB	T_W12,	10001100B, 10010001B	;DEMULTIPLEXR
 C676  1B 95 92       	DB	T_W12,	10010101B, 10010010B
 C679  1B A6 94       	DB	T_W12,	10100110B, 10010100B
 C67C  1B C7 98       	DB	T_W12,	11000111B, 10011000B
 C67F  1B 85 A0       	DB	T_W12,	10000101B, 10100000B	;RESET
 C682  1B C7 D8       	DB	T_W12,	11000111B, 11011000B	;ADRESNY ZACHYT
 C685  1B CC D9       	DB	T_W12,	11001100B, 11011001B
 C688  1B EE DD       	DB	T_W12,	11101110B, 11011101B
 C68B  1B FD DF       	DB	T_W12,	11111101B, 11011111B
 C68E  0A FF         	DB	T_O2,		  11111111B	;PAMNET
 C690  1B F8 EF       	DB	T_W12,	11111000B, 11101111B
 C693  1B F0 CE       	DB	T_W12,	11110000B, 11001110B	;ADRESNY ZACHYT
 C696  1B D2 CA       	DB	T_W12,	11010010B, 11001010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-240


 C699  1B DC CA       	DB	T_W12,	11011100B, 11001010B
 C69C  1B 9B C2       	DB	T_W12,	10011011B, 11000010B
 C69F  1B 9A D6       	DB	T_W12,	10011010B, 11010110B
 C6A2  1B 90 C6       	DB	T_W12,	10010000B, 11000110B
 C6A5  1B 81 C4       	DB	T_W12,	10000001B, 11000100B
 C6A8  1B A6 C0       	DB	T_W12,	10100110B, 11000000B
 C6AB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. multiplexer
                ;74257			 222111   _444333
 C6AC             I74257T:	;	ZYBAYBAS  NEABYABY
 C6AC  08 37 76       	DB	T_VV2,	00110111B, 01110110B
 C6AF  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C6B1  1B C8 C9       	DB	T_W12,	11001000B, 11001001B
 C6B4  1B C9 C9       	DB	T_W12,	11001001B, 11001001B
 C6B7  20          	DB	T_GOTO
 C6B8  BC53         	DW	G74157T	
                
                ;8bit. adres. registr typu Latch
                ;74259			 3210210  __ 7654
 C6BA             I74259T:	;	ZQQQQSSS  NRGDQQQQ
 C6BA  08 07 70       	DB	T_VV2,	00000111B, 01110000B
 C6BD  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C6BF  1B 85 B0       	DB	T_W12,	10000101B, 10110000B	;RESET
 C6C2  1B 88 90       	DB	T_W12,	10001000B, 10010000B	;DEMULTIPLEXR
 C6C5  1B 91 90       	DB	T_W12,	10010001B, 10010000B
 C6C8  1B A2 90       	DB	T_W12,	10100010B, 10010000B
 C6CB  1B C3 90       	DB	T_W12,	11000011B, 10010000B
 C6CE  1B 84 91       	DB	T_W12,	10000100B, 10010001B
 C6D1  1B 85 92       	DB	T_W12,	10000101B, 10010010B
 C6D4  1B 86 94       	DB	T_W12,	10000110B, 10010100B
 C6D7  1B 87 98       	DB	T_W12,	10000111B, 10011000B
 C6DA  1B 85 B0       	DB	T_W12,	10000101B, 10110000B	;RESET
 C6DD  1B 88 D0       	DB	T_W12,	10001000B, 11010000B	;ADRESNY ZACHYT
 C6E0  1B 99 D0       	DB	T_W12,	10011001B, 11010000B
 C6E3  1B BA D0       	DB	T_W12,	10111010B, 11010000B
 C6E6  1B FB D0       	DB	T_W12,	11111011B, 11010000B
 C6E9  1B FC D1       	DB	T_W12,	11111100B, 11010001B
 C6EC  1B FD D3       	DB	T_W12,	11111101B, 11010011B
 C6EF  1B FE D7       	DB	T_W12,	11111110B, 11010111B
 C6F2  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 C6F5  0A EF         	DB	T_O2,		  11101111B	;PAMNET
 C6F7  1B FA EF       	DB	T_W12,	11111010B, 11101111B
 C6FA  1B F0 CF       	DB	T_W12,	11110000B, 11001111B	;ADRESNY ZACHYT
 C6FD  1B E1 CF       	DB	T_W12,	11100001B, 11001111B
 C700  1B C2 CF       	DB	T_W12,	11000010B, 11001111B
 C703  1B 83 CF       	DB	T_W12,	10000011B, 11001111B
 C706  1B 84 CE       	DB	T_W12,	10000100B, 11001110B
 C709  1B 85 CC       	DB	T_W12,	10000101B, 11001100B
 C70C  1B 86 C8       	DB	T_W12,	10000110B, 11001000B
 C70F  1B 87 C0       	DB	T_W12,	10000111B, 11000000B
 C712  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 5NOR
                ;74260			 212111   112222
 C713             I74260T:	;	ZYYACBAX  XNEDEDCB
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-241


 C713  08 1E 3F       	DB	T_VV2,	00011110B, 00111111B
 C716  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C718  1B CF F0       	DB	T_W12,	11001111B, 11110000B
 C71B  1B B1 CF       	DB	T_W12,	10110001B, 11001111B
 C71E  1B 93 C0       	DB	T_W12,	10010011B, 11000000B
 C721  1B 85 C1       	DB	T_W12,	10000101B, 11000001B
 C724  1B 89 C2       	DB	T_W12,	10001001B, 11000010B
 C727  1B 81 D4       	DB	T_W12,	10000001B, 11010100B
 C72A  1B 81 E8       	DB	T_W12,	10000001B, 11101000B
 C72D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X 2NAND + 2x invert	 _  _    _  _
                ;74265			 2222111  4443333
 C72E             I74265T:	;	ZYWBAYWA  NAWYBAWY
 C72E  08 19 4C       	DB	T_VV2,	00011001B, 01001100B
 C731  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C733  1B C3 9E       	DB	T_W12,	11000011B, 10011110B
 C736  1B CC 95       	DB	T_W12,	11001100B, 10010101B
 C739  1B D4 E9       	DB	T_W12,	11010100B, 11101001B
 C73C  1B BB E1       	DB	T_W12,	10111011B, 11100001B
 C73F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2EX-NOR
                ;74266			 2221111   444333
 C740             I74266T:	;	ZBAYYBAX  XNBAYYBA
 C740  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 C743  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C745  1B 93 E7       	DB	T_W12,	10010011B, 11100111B
 C748  1B A5 FC       	DB	T_W12,	10100101B, 11111100B
 C74B  1B CF C9       	DB	T_W12,	11001111B, 11001001B
 C74E  1B F9 D2       	DB	T_W12,	11111001B, 11010010B
 C751  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. registr D s R
                ;74273			 4433221  8776655    81_
 C752             I74273T:	;	ZQDDQQDD  DDQQDDQC  XXNQQRXX
 C752  10 33 CD 04      	DB	T_VV3,	00110011B, 11001101B, 00000100B
 C756  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C758  1F B3 CD E3      	DB	T_W123,	10110011B, 11001101B, 11100011B	;RERSRT
 C75C  1F 81 00 E7      	DB	T_W123,	10000001B, 00000000B, 11100111B
 C760  1F 81 01 EF      	DB	T_W123,	10000001B, 00000001B, 11101111B
 C764  1A 00         	DB	T_W2,		  00000000B
 C766  1F 86 01 E7      	DB	T_W123,	10000110B, 00000001B, 11100111B
 C76A  1A 00         	DB	T_W2,		  00000000B
 C76C  1F 98 01 E7      	DB	T_W123,	10011000B, 00000001B, 11100111B
 C770  1A 00         	DB	T_W2,		  00000000B
 C772  1F E0 01 E7      	DB	T_W123,	11100000B, 00000001B, 11100111B
 C776  1A 04         	DB	T_W2,		  00000100B
 C778  1F 80 07 E7      	DB	T_W123,	10000000B, 00000111B, 11100111B
 C77C  1A 0A         	DB	T_W2,		  00001010B
 C77E  1F 80 19 E7      	DB	T_W123,	10000000B, 00011001B, 11100111B
 C782  1A 50         	DB	T_W2,		  01010000B
 C784  1F 80 61 E7      	DB	T_W123,	10000000B, 01100001B, 11100111B
 C788  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 C78A  1F 80 81 F7      	DB	T_W123,	10000000B, 10000001B, 11110111B
 C78E  FE          	DB	T_KONEC
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-242


                
                ;4x K.O. J-K se spolecnim SR
                ;			  _ _   _ _
                ;74276			 2222111  4443333_   41_
 C78F             I74276T:	;	ZJCKQQKC  CKQQKCJS  XXNJJRXX
 C78F  10 73 CF 1C      	DB	T_VV3,	01110011B, 11001111B, 00011100B
 C793  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C795  1F AD B4 FF      	DB	T_W123,	10101101B, 10110100B, 11111111B	;SET
 C799  1F D2 4B E3      	DB	T_W123,	11010010B, 01001011B, 11100011B	;RESET
 C79D  0F B7 97 EF      	DB	T_O123,	10110111B, 10010111B, 11101111B
 C7A1  1F 96 13 EF      	DB	T_W123,	10010110B, 00010011B, 11101111B
 C7A5  0F F9 A7 F7      	DB	T_O123,	11111001B, 10100111B, 11110111B
 C7A9  1F D8 23 F7      	DB	T_W123,	11011000B, 00100011B, 11110111B
 C7AD  0F A5 8D FF      	DB	T_O123,	10100101B, 10001101B, 11111111B
 C7B1  1F 84 09 FF      	DB	T_W123,	10000100B, 00001001B, 11111111B
 C7B5  0F E9 DF EF      	DB	T_O123,	11101001B, 11011111B, 11101111B
 C7B9  1F C8 5B EF      	DB	T_W123,	11001000B, 01011011B, 11101111B
 C7BD  0F E3 E5 F7      	DB	T_O123,	11100011B, 11100101B, 11110111B
 C7C1  1F C2 61 F7      	DB	T_W123,	11000010B, 01100001B, 11110111B
 C7C5  FE          	DB	T_KONEC
                
                
                ;PROM 256x4bity			   __
                ;74287			 3214567  8211234
 C7C6             I74287T:	;	ZAAAAAAA  NASSQQQQ
 C7C6  08 7F 70       	DB	T_VV2,	01111111B, 01110000B
 C7C9  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C7CB  1B AA BF       	DB	T_W12,	10101010B, 10111111B
 C7CE  1B D5 EF       	DB	T_W12,	11010101B, 11101111B
 C7D1  1B AA 9F       	DB	T_W12,	10101010B, 10011111B
 C7D4  23          	DB	T_PROG
 C7D5  C7D8         	DW	P74287
 C7D7  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
 C7D8  0E 80         P74287:	MVI	C,10000000B	;STAV NA PORTU2
 C7DA  41          	MOV	B,C		;POCITALO ADRES NA PORTU1
 C7DB  CD C7E6        	CALL	P74287A
 C7DE  0E C0         	MVI	C,11000000B	;STAV NA PORTU2
 C7E0  06 80         	MVI	B,10000000B	;POCITALO ADRES NA PORTU1
 C7E2  CD C7E6        	CALL	P74287A		;NUTNO KVULI ROVNANI ZASOBNIKU PRI CHYBE
 C7E5  C9          	RET
                
 C7E6  21 C830        P74287A:LXI	H,P287DAT	;NASTAV JAKO POMOCNE UKAZOVATKO
 C7E9  79          	MOV	A,C
 C7EA  D3 39         	OUT	PORT2		;VYSTAV ADRESU A8 A POVOL DATA
 C7EC  32 569D        	STA	VDAT+1		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 2
 C7EF  78          P74287B:MOV	A,B
 C7F0  D3 38         	OUT	PORT1		;VYSTAV ADRESY
 C7F2  32 569C        	STA	VDAT		;ULOZ PRO ZOBRAZENI DIL Z PORTU 1
 C7F5  DB 38         	IN	PORT1		;CTI ADRESY
 C7F7  32 569F        	STA	CDAT		;ULOZ CTENA DATA Z PORTU 1 PRO ZOBRAZENI DIL
 C7FA  57          	MOV	D,A		;SCHOV
 C7FB  DB 39         	IN	PORT2		;CTI DATA
 C7FD  32 56A0        	STA	CDAT+1		;ULOZ CTENA DATA Z PORTU 2 PRO ZOBRAZENI DIL
 C800  B9          	CMP	C
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-243


 C801  C2 C80E        	JNZ	P74287C		;CHYBA DAT - PORT2
 C804  7A          	MOV	A,D		;OBNOV CTENA DATA Z PORTU 1
 C805  B8          	CMP	B
 C806  C2 C815        	JNZ	P74287D		;CHYBA ADRES - PORT1
 C809  04          	INR	B		;POCITALO ADRES +1
 C80A  C8          	RZ			;NAVRAT JE-LI NULA
 C80B  C3 C7EF        	JMP	P74287B
                
                ;-------------------------------
                ;CHYBA PORT2
 C80E  11 5407        P74287C:LXI	D,ERR2T
 C811  71          	MOV	M,C		;ULOZ PRO POTREBY ZOBRAZENI CHYBY
 C812  C3 C819        	JMP	P74287E
                
                ;-------------------------------
                ;CHYBA PORT1
 C815  11 5404        P74287D:LXI	D,ERR1T
 C818  70          	MOV	M,B		;ULOZ PRO POTREBY ZOBRAZENI CHYBY
 C819  22 56A2        P74287E:SHLD	HLERR		;ULOZ A PRO ZOBRAZENI CHYBY
 C81C  EB          	XCHG
 C81D  22 56A4        	SHLD	DEERR
 C820  EB          	XCHG			;VRAT DO PUVODNIHO STAVU
 C821  32 5689        	STA	PP		;ULOZ DATA Z PORTU
 C824  3E 01         	MVI	A,1
 C826  32 56AA        	STA	ERR		;ULOZ PRIZNAK CHIBY
 C829  33          	INX	SP		;SROVNEJ ZASOBNIK
 C82A  33          	INX	SP		;VLASTNI KONTROLNI SMYCKA
 C82B  33          	INX	SP
 C82C  33          	INX	SP		;NAVRATOVA ADRESA Z T_PROG
 C82D  C3 4BAB        	JMP	ZDIL		;ZOBRAZ DIL ... PRI CHYBE SE VYSKAKUJE VEN A ROVNA SE ZASOBNIK
                				;ANEB SE SROVNA I SCHOVANE UKOZOVATKO V TEST TABULCE
                
 C830             P287DAT:DS	1		;DATA CO SE BUDOU ZOBRAZOVAT PRI CHYBE
                
                ;4x K.O. R-S		 __ ___  __ ___
                ;74279			 2221111  4443333
 C831             I74279T:	;	ZQSRQSSR  NSRQSSRQ
 C831  08 37 6E       	DB	T_VV2,	00110111B, 01101110B
 C834  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C836  1B D6 BC       	DB	T_W12,	11010110B, 10111100B
 C839  1B AB C7       	DB	T_W12,	10101011B, 11000111B
 C83C  1B B6 EC       	DB	T_W12,	10110110B, 11101100B
 C83F  1B DD BE       	DB	T_W12,	11011101B, 10111110B
 C842  1B AF CB       	DB	T_W12,	10101111B, 11001011B
 C845  FE          	DB	T_KONEC
                
                
                ;9bit. renerator parity/paritni skousec
                ;74280			 QQ
 C846             I74280T:	;	ZOEIXHGX  XNFEDCBA
 C846  08 16 3F       	DB	T_VV2,	00010110B, 00111111B
 C849  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C84B  1B DB D5       	DB	T_W12,	11011011B, 11010101B
 C84E  1B AB EA       	DB	T_W12,	10101011B, 11101010B
 C851  1B A9 F6       	DB	T_W12,	10101001B, 11110110B
 C854  1B DF C9       	DB	T_W12,	11011111B, 11001001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-244


 C857  1B DD DC       	DB	T_W12,	11011101B, 11011100B
 C85A  1B AD CB       	DB	T_W12,	10101101B, 11001011B
 C85D  FE          	DB	T_KONEC
                
                
                ;4bit. uplna scitacka
                ;74283			 I111222  333444O
 C85E             I74283T:	;	ZCBASABS  NBASABSC
 C85E  08 76 6C       	DB	T_VV2,	01110110B, 01101100B
 C861  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C863  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;0000+0000+0=0 0000
 C866  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B	;1111+1111+1=1 1111
 C869  1B C8 80       	DB	T_W12,	11001000B, 10000000B	;0000+0000+1=0 0001
 C86C  1B B7 FF       	DB	T_W12,	10110111B, 11111111B	;1111+1111+0=1 1110
 C86F  1B B1 E2       	DB	T_W12,	10110001B, 11100010B	;0101+0101+0=0 1010
 C872  1B 86 9D       	DB	T_W12,	10000110B, 10011101B	;1010+1010+0=1 0100
 C875  1B F9 E2       	DB	T_W12,	11111001B, 11100010B	;0101+0101+1=0 1011
 C878  1B CE 9D       	DB	T_W12,	11001110B, 10011101B	;1010+1010+1=1 0101
 C87B  1B 9B B6       	DB	T_W12,	10011011B, 10110110B	;0101+1010+0=0 1111
 C87E  1B D2 A5       	DB	T_W12,	11010010B, 10100101B	;0101+1010+1=1 0000
 C881  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;async. BCD citac	  2 1   2121
                ;74290			 12M M   MMCC03
 C882             I74290T:	;	ZXQQSXSX  XNRRPPQQ
 C882  25 45 80       	DB	T_NZ2,	01000101B, 10000000B
 C885  08 0A 3C       	DB	T_VV2,	00001010B, 00111100B
 C888  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C88A  1B CF CF       	DB	T_W12,	11001111B, 11001111B	;RESET 9
 C88D  1B C5 FC       	DB	T_W12,	11000101B, 11111100B	;RESET 0
 C890  1A DC         	DB	T_W2,		  11011100B
 C892  1B E5 D2       	DB	T_W12,	11100101B, 11010010B	;1,1
 C895  1A EE         	DB	T_W2,		  11101110B
 C897  1B D5 E0       	DB	T_W12,	11010101B, 11100000B	;0,2
 C89A  1A CC         	DB	T_W2,		  11001100B
 C89C  1B FD C2       	DB	T_W12,	11111101B, 11000010B	;1,3
 C89F  1A CE         	DB	T_W2,		  11001110B
 C8A1  1B C7 C1       	DB	T_W12,	11000111B, 11000001B	;0,4
 C8A4  1A CD         	DB	T_W2,		  11001101B
 C8A6  1B C5 C2       	DB	T_W12,	11000101B, 11000010B	;1,0
 C8A9  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;prog. 32bit. BIN citac/delic
                ;74292
                ;I74292T:
                ;	DB	T_NIC
                
                ;4bit. async. BIN citac 	   2121
                ;74293			 12	   MMCC03
 C8AA             I74293T:	;	ZXQQXXXX  XXRRPPQQ
 C8AA  25 4F C0       	DB	T_NZ2,	01001111B, 11000000B
 C8AD  08 00 3C       	DB	T_VV2,	00000000B, 00111100B
 C8B0  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C8B2  1B CF FC       	DB	T_W12,	11001111B, 11111100B	;RESET
 C8B5  1A DC         	DB	T_W2,		  11011100B
 C8B7  1B EF D2       	DB	T_W12,	11101111B, 11010010B	;1,1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-245


 C8BA  1A CE         	DB	T_W2,		  11001110B
 C8BC  1B DF C0       	DB	T_W12,	11011111B, 11000000B	;0,2
 C8BF  1A EC         	DB	T_W2,		  11101100B
 C8C1  1B FF E2       	DB	T_W12,	11111111B, 11100010B	;1,3
 C8C4  1A CE         	DB	T_W2,		  11001110B
 C8C6  1B CF C1       	DB	T_W12,	11001111B, 11000001B	;0,4
 C8C9  1A CD         	DB	T_W2,		  11001101B
 C8CB  1B EF C3       	DB	T_W12,	11101111B, 11000011B	;1,5
 C8CE  1A CF         	DB	T_W2,		  11001111B
 C8D0  1B DF C1       	DB	T_W12,	11011111B, 11000001B	;0,6
 C8D3  1A CD         	DB	T_W2,		  11001101B
 C8D5  1B FF C3       	DB	T_W12,	11111111B, 11000011B	;1,7
 C8D8  1A CF         	DB	T_W2,		  11001111B
 C8DA  1B CF C0       	DB	T_W12,	11001111B, 11000000B	;0,0
 C8DD  1A CC         	DB	T_W2,		  11001100B
 C8DF  1B EF C2       	DB	T_W12,	11101111B, 11000010B	;1,1
 C8E2  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. posuvny registr s par. vstup a vystup
                ;74295			 L4321D   1234 O
 C8E3             I74295T:	;	ZSDDDDSX  XNQQQQCC
 C8E3  08 7E 03       	DB	T_VV2,	01111110B, 00000011B
 C8E6  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 C8E8  0A C3         	DB	T_O2,		  11000011B
 C8EA  1B D5 E9       	DB	T_W12,	11010101B, 11101001B
 C8ED  1A EB         	DB	T_W2,		  11101011B
 C8EF  1B EB D5       	DB	T_W12,	11101011B, 11010101B
 C8F2  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 C8F4  1B 83 E9       	DB	T_W12,	10000011B, 11101001B
 C8F7  1A EB         	DB	T_W2,		  11101011B
 C8F9  1B BD D5       	DB	T_W12,	10111101B, 11010101B
 C8FC  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 C8FE  1B A5 C9       	DB	T_W12,	10100101B, 11001001B
 C901  1A CB         	DB	T_W2,		  11001011B
 C903  1B A5 FC       	DB	T_W12,	10100101B, 11111100B
 C906  1A FE         	DB	T_W2,		  11111110B
 C908  1B 9B FC       	DB	T_W12,	10011011B, 11111100B
 C90B  1A E3         	DB	T_W2,		  11100011B
 C90D  1B 83 F1       	DB	T_W12,	10000011B, 11110001B
 C910  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. multiplexer s pameti
                ;74298			 1221122  ABCD 1
 C911             I74298T:	;	ZDDCBAAB  NQQQQCSC
 C911  08 7F 07       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000111B
 C914  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 C916  0A 05         	DB	T_O2,		  00000101B
 C918  1B A5 D1       	DB	T_W12,	10100101B, 11010001B
 C91B  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 C91D  1A AB         	DB	T_W2,		  10101011B
 C91F  1B C0 AC       	DB	T_W12,	11000000B, 10101100B
 C922  1A 88         	DB	T_W2,		  10001000B
 C924  1B A0 8E       	DB	T_W12,	10100000B, 10001110B
 C927  1A 8A         	DB	T_W2,		  10001010B
 C929  1B 90 8E       	DB	T_W12,	10010000B, 10001110B
 C92C  1A 92         	DB	T_W2,		  10010010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-246


 C92E  1B 88 94       	DB	T_W12,	10001000B, 10010100B
 C931  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 C933  1B 84 A4       	DB	T_W12,	10000100B, 10100100B
 C936  1A C0         	DB	T_W2,		  11000000B
 C938  1B 82 C6       	DB	T_W12,	10000010B, 11000110B
 C93B  1A C2         	DB	T_W2,		  11000010B
 C93D  1B 81 C6       	DB	T_W12,	10000001B, 11000110B
 C940  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 C942  1B 80 A5       	DB	T_W12,	10000000B, 10100101B
 C945  1A 91         	DB	T_W2,		  10010001B
 C947  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. univers. posuv. registr s R
                ;			 ,  _  ,		 _
                ;74299			 _AACEG2  SHHFDB S   110
 C948             I74299T:	;	ZRQQQQQG  LQQQQQCR  XXNSGSXX
 C948  10 41 83 1C      	DB	T_VV3,	01000001B, 10000011B, 00011100B	;DATA VEN
 C94C  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C94E  1F 80 00 E7      	DB	T_W123,	10000000B, 00000000B, 11100111B	;RESET
 C952  08 5F BF       	DB	T_VV2,	01011111B, 10111111B		;DATA DOVNITR
 C955  1F D4 95 F7      	DB	T_W123,	11010100B, 10010101B, 11110111B
 C959  1A 97         	DB	T_W2,		  10010111B
 C95B  08 41 83       	DB	T_VV2,	01000001B, 10000011B		;DATA VEN
 C95E  1F F4 95 E3      	DB	T_W123,	11110100B, 10010101B, 11100011B	;SET
 C962  08 5F BF       	DB	T_VV2,	01011111B, 10111111B		;DATA DOVNITR
 C965  1F CA 69 F7      	DB	T_W123,	11001010B, 01101001B, 11110111B
 C969  1A 6B         	DB	T_W2,		  01101011B
 C96B  08 41 83       	DB	T_VV2,	01000001B, 10000011B		;DATA VEN
 C96E  1F CA 69 E3      	DB	T_W123,	11001010B, 01101001B, 11100011B	;SET
 C972  1F DF 7D E3      	DB	T_W123,	11011111B, 01111101B, 11100011B
 C976  1F DE 7D EB      	DB	T_W123,	11011110B, 01111101B, 11101011B
 C97A  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B	;VPRAVO
 C97C  1B F4 6B       	DB	T_W12,	11110100B, 01101011B
 C97F  1A 68         	DB	T_W2,		  01101000B
 C981  1B C4 16       	DB	T_W12,	11000100B, 00010110B
 C984  1A 15         	DB	T_W2,		  00010101B
 C986  1B FA 13       	DB	T_W12,	11111010B, 00010011B
 C989  1A 10         	DB	T_W2,		  00010000B
 C98B  1B C2 6E       	DB	T_W12,	11000010B, 01101110B
 C98E  1E 6D F3       	DB	T_W23,		  01101101B, 11110011B	;VLEVO
 C991  1B FA 13       	DB	T_W12,	11111010B, 00010011B
 C994  1A 90         	DB	T_W2,		  10010000B
 C996  1B C4 F6       	DB	T_W12,	11000100B, 11110110B
 C999  1A 75         	DB	T_W2,		  01110101B
 C99B  1B F6 0B       	DB	T_W12,	11110110B, 00001011B
 C99E  1A 88         	DB	T_W2,		  10001000B
 C9A0  1B C8 FA       	DB	T_W12,	11001000B, 11111010B
 C9A3  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;kaskadovatelny 8bit. uni. posuv. registr se sinc. R a par. vstup. vystup. ser. vystup
                ;			 C_    _   C    S_
                ;74322			 LOGECA0  S1BDFHHL   D/R
 C9A4             I74322T:	;	ZREWWWWD  EDWWWWQK  XXNSPEXX
 C9A4  10 61 C1 1C      	DB	T_VV3,	01100001B, 11000001B, 00011100B	;DATA VEN
 C9A8  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 C9AA  1F 81 41 EB      	DB	T_W123,	10000001B, 01000001B, 11101011B	;RESET
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-247


 C9AE  1B FE BC       	DB	T_W12,	11111110B, 10111100B		;/OE
 C9B1  08 7F FD       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111101B		;DATA DOVNITR
 C9B4  1F EA 54 F3      	DB	T_W123, 11101010B, 01010100B, 11110011B	;DATA PRO ZAPIS PARALERNI
 C9B8  1A 57         	DB	T_W2,		  01010111B
 C9BA  08 61 C1       	DB	T_VV2,	01100001B, 11000001B		;DATA VEN
 C9BD  1F CA 56 EB      	DB	T_W123,	11001010B, 01010110B, 11101011B
 C9C1  1B FE BE       	DB	T_W12,	11111110B, 10111110B		;/OE
 C9C4  08 7F FD       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111101B		;DATA DOVNITR
 C9C7  1F F4 6A F3      	DB	T_W123, 11110100B, 01101010B, 11110011B	;DATA PRO ZAPIS PARALERNI
 C9CB  1A 69         	DB	T_W2,		  01101001B
 C9CD  08 61 C1       	DB	T_VV2,	01100001B, 11000001B		;DATA VEN
 C9D0  1F D4 68 EB      	DB	T_W123,	11010100B, 01101000B, 11101011B
 C9D4  1F DE 7C F3      	DB	T_W123,	11011110B, 01111100B, 11110011B
 C9D8  1F FE 7C FB      	DB	T_W123,	11111110B, 01111100B, 11111011B
 C9DC  1F D4 E8 FB      	DB	T_W123,	11010100B, 11101000B, 11111011B	;SERIOVE
 C9E0  1A D7         	DB	T_W2,		  11010111B
 C9E2  1F D6 D6 FB      	DB	T_W123,	11010110B, 11010110B, 11111011B
 C9E6  1A F7         	DB	T_W2,		  11110111B
 C9E8  1F CA F6 EB      	DB	T_W123,	11001010B, 11110110B, 11101011B
 C9EC  1A E9         	DB	T_W2,		  11101001B
 C9EE  1F CD A8 FB      	DB	T_W123,	11001101B, 10101000B, 11111011B
 C9F2  1A 99         	DB	T_W2,		  10011001B
 C9F4  1F D5 98 EB      	DB	T_W123,	11010101B, 10011000B, 11101011B
 C9F8  1A 97         	DB	T_W2,		  10010111B
 C9FA  1F DA D6 FB      	DB	T_W123,	11011010B, 11010110B, 11111011B
 C9FE  1A EF         	DB	T_W2,		  11101111B
 CA00  1F CA EE EF      	DB	T_W123,	11001010B, 11101110B, 11101111B
 CA04  1A EF         	DB	T_W2,		  11101111B
 CA06  1F CA EE FF      	DB	T_W123,	11001010B, 11101110B, 11111111B
 CA0A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3bit prioritni BIN koder kaskadovatelny
                ;74348			 12E7654  EG32100
 CA0B             I74348T:	;	ZAAIQQQQ  NOSQQQQA
 CA0B  08 1F 1E       	DB	T_VV2,	00011111B, 00011110B
 CA0E  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CA10  1B F5 EB       	DB	T_W12,	11110101B, 11101011B
 CA13  1B EF BF       	DB	T_W12,	11101111B, 10111111B
 CA16  1B 85 D4       	DB	T_W12,	10000101B, 11010100B	;0
 CA19  1B 8A D5       	DB	T_W12,	10001010B, 11010101B	;1
 CA1C  1B CD CA       	DB	T_W12,	11001101B, 11001010B	;2
 CA1F  1B CE D5       	DB	T_W12,	11001110B, 11010101B	;3
 CA22  1B AF CA       	DB	T_W12,	10101111B, 11001010B	;4
 CA25  1B AF D5       	DB	T_W12,	10101111B, 11010101B	;5
 CA28  1B EF DA       	DB	T_W12,	11101111B, 11011010B	;6
 CA2B  1B EF DD       	DB	T_W12,	11101111B, 11011101B	;7
 CA2E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 8vstup. multiplex invert.
                ;			 1111   2222
                ;74351			 DDDD   DDDDDDDD   2_1
 CA2F             I74351T:	;	Z3210CBA  01234567  XXNYGYXX
 CA2F  10 7F FF 08      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 00001000B
 CA33  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 CA35  1F AA 55 FF      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11111111B
 CA39  1F D5 AA FF      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-248


 CA3D  1D D0 E7       	DB	T_W13,	11010000B,	   11100111B
 CA40  1D D1 F3       	DB	T_W13,	11010001B,	   11110011B
 CA43  1D D2 E7       	DB	T_W13,	11010010B,	   11100111B
 CA46  1D D3 F3       	DB	T_W13,	11010011B,	   11110011B
 CA49  1D D4 E3       	DB	T_W13,	11010100B,	   11100011B
 CA4C  1D D5 F7       	DB	T_W13,	11010101B,	   11110111B
 CA4F  1D D6 E3       	DB	T_W13,	11010110B,	   11100011B
 CA52  1D D7 F7       	DB	T_W13,	11010111B,	   11110111B
 CA55  1F A8 55 F3      	DB	T_W123,	10101000B, 01010101B, 11110011B
 CA59  1D A9 E7       	DB	T_W13,	10101001B,	   11100111B
 CA5C  1D AA F3       	DB	T_W13,	10101010B,	   11110011B
 CA5F  1D AB E7       	DB	T_W13,	10101011B,	   11100111B
 CA62  1D AC F7       	DB	T_W13,	10101100B,	   11110111B
 CA65  1D AD E3       	DB	T_W13,	10101101B,	   11100011B
 CA68  1D AE F7       	DB	T_W13,	10101110B,	   11110111B
 CA6B  1D AF E3       	DB	T_W13,	10101111B,	   11100011B
 CA6E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4vstup. multiplex invert.
                ;74352, 74353		 _		 _
 CA6F             I74352T:	;	ZYDDDDSE  NESDDDDY
 CA6F  08 3F 7E       	DB	T_VV2,	00111111B, 01111110B
 CA72  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CA74  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B
 CA77  1B EB EB       	DB	T_W12,	11101011B, 11101011B
 CA7A  1B D4 95       	DB	T_W12,	11010100B, 10010101B
 CA7D  1B 94 B4       	DB	T_W12,	10010100B, 10110100B
 CA80  1B D6 95       	DB	T_W12,	11010110B, 10010101B
 CA83  1B 96 B4       	DB	T_W12,	10010110B, 10110100B
 CA86  1B A8 8A       	DB	T_W12,	10101000B, 10001010B
 CA89  1B E8 AB       	DB	T_W12,	11101000B, 10101011B
 CA8C  1B AA 8A       	DB	T_W12,	10101010B, 10001010B
 CA8F  1B EA AB       	DB	T_W12,	11101010B, 10101011B
 CA92  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit stradac (MOS uP interface) ;8bit. reg. D s hradlovanim
                ;74363, 74373		 3322110  7665544    70O
 CA93             I74363T:	;	ZQDDQQDD  DDQQDDQE  XXNQQEXX
 CA93  10 33 CD 04      	DB	T_VV3,	00110011B, 11001101B, 00000100B
 CA97  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 CA99  1F E6 99 F3      	DB	T_W123,	11100110B, 10011001B, 11110011B	;TRANSPARENTNI
 CA9D  1F 99 67 EB      	DB	T_W123,	10011001B, 01100111B, 11101011B
 CAA1  1A 66         	DB	T_W2,		  01100110B
 CAA3  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 CAA7  1F E6 99 F3      	DB	T_W123,	11100110B, 10011001B, 11110011B
 CAAB  1A 98         	DB	T_W2,		  10011000B
 CAAD  1F D5 54 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11110011B
 CAB1  1F 99 67 EB      	DB	T_W123,	10011001B, 01100111B, 11101011B
 CAB5  1F 80 01 E3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11100011B
 CAB9  1F CC 33 FF      	DB	T_W123,	11001100B, 00110011B, 11111111B
 CABD  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x budici stupen sbernice   _  _
                ;74365			 3322111  2665544
 CABE             I74365T:	;	ZYAYAYAG  NGAYAYAY
 CABE  08 2B 6A       	DB	T_VV2,	00101011B, 01101010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-249


 CAC1  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CAC3  1B E6 B3       	DB	T_W12,	11100110B, 10110011B
 CAC6  1B 98 8C       	DB	T_W12,	10011000B, 10001100B
 CAC9  1B D5 95       	DB	T_W12,	11010101B, 10010101B
 CACC  1B FE D5       	DB	T_W12,	11111110B, 11010101B
 CACF  1B D5 FF       	DB	T_W12,	11010101B, 11111111B
 CAD2  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x invert. budici stupen sbernice
                ;74366			 3322111  2665544
 CAD3             I74366T:	;	ZYAYAYAG  NGAYAYAY
 CAD3  08 2B 6A       	DB	T_VV2,	00101011B, 01101010B
 CAD6  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CAD8  1B AA AA       	DB	T_W12,	10101010B, 10101010B
 CADB  1B D4 95       	DB	T_W12,	11010100B, 10010101B
 CADE  1B D5 95       	DB	T_W12,	11010101B, 10010101B
 CAE1  1B FE D5       	DB	T_W12,	11111110B, 11010101B
 CAE4  1B D5 FF       	DB	T_W12,	11010101B, 11111111B
 CAE7  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4 + 2bit. budici stupen sbernice
                ;			 111111_  _222211
                ;74367, 4503		 YAYAYA1  2AYAYAY
 CAE8             I74367T:	;	Z332211G  NG221144
 CAE8  08 2B 6A       	DB	T_VV2,	00101011B, 01101010B
 CAEB  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CAED  1B 98 D7       	DB	T_W12,	10011000B, 11010111B
 CAF0  1B E6 8C       	DB	T_W12,	11100110B, 10001100B
 CAF3  1B D5 B1       	DB	T_W12,	11010101B, 10110001B
 CAF6  1B FF B3       	DB	T_W12,	11111111B, 10110011B
 CAF9  1B D5 F5       	DB	T_W12,	11010101B, 11110101B
 CAFC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4 + 2bit. invert. budici stupen sbernice
                ;			 111111_  _222211
                ;74368			 YAYAYA1  2AYAYAY
 CAFD             I74368T:	;	Z332211G  NG221144
 CAFD  08 2B 6A       	DB	T_VV2,	00101011B, 01101010B
 CB00  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CB02  1B CC D6       	DB	T_W12,	11001100B, 11010110B
 CB05  1B B2 99       	DB	T_W12,	10110010B, 10011001B
 CB08  1B D5 A9       	DB	T_W12,	11010101B, 10101001B
 CB0B  1B FF 97       	DB	T_W12,	11111111B, 10010111B
 CB0E  1B D5 F5       	DB	T_W12,	11010101B, 11110101B
 CB11  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. reg. D
                ;74374			 3322110  7665544    70O
 CB12             I74374T:	;	ZQDDQQDD  DDQQDDQC  XXNQQEXX
 CB12  21          	DB	T_GOSUB
 CB13  CB38         	DW	S7437X
 CB15  1F CC 33 FF      	DB	T_W123,	11001100B, 00110011B, 11111111B
 CB19  1F A2 88 E3      G74374:	DB	T_W123,	10100010B, 10001000B, 11100011B
 CB1D  1F E6 99 F3      	DB	T_W123,	11100110B, 10011001B, 11110011B
 CB21  1F D5 54 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11110011B
 CB25  1F 99 67 EB      	DB	T_W123,	10011001B, 01100111B, 11101011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-250


 CB29  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. reg. D s hradlovanim
                ;74377			 4433221  8776655    81_
 CB2A             I74377T:	;	ZQDDQQDD  DDQQDDQC  XXNQQGXX
 CB2A  21          	DB	T_GOSUB
 CB2B  CB38         	DW	S7437X
 CB2D  1F B3 CC E7      	DB	T_W123,	10110011B, 11001100B, 11100111B
 CB31  1F B3 CD E7      	DB	T_W123,	10110011B, 11001101B, 11100111B
 CB35  20          	DB	T_GOTO
 CB36  CB19         	DW	G74374
                
                ;------------------------------------------------------
                ;SPOLEZNY BLOK PRO 74374 A 74377
                
 CB38  10 33 CD 04      S7437X:	DB	T_VV3,	00110011B, 11001101B, 00000100B
 CB3C  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 CB3E  0F 80 00 E3      	DB	T_O123,	10000000B, 00000000B, 11100011B
 CB42  1F 80 01 E3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11100011B
 CB46  22          	DB	T_RET
                
                ;6bit. reg. D s hradlovanim
                ;74378			 332211_  665544
 CB47             I74378T:	;	ZQDQDDQG  NQDDQDQC
 CB47  08 2D 35       	DB	T_VV2,	00101101B, 00110101B
 CB4A  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CB4C  0B 80 80       	DB	T_O12,	10000000B, 10000000B
 CB4F  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B
 CB52  1B AD B4       	DB	T_W12,	10101101B, 10110100B
 CB55  1B AD B5       	DB	T_W12,	10101101B, 10110101B
 CB58  1B 88 A4       	DB	T_W12,	10001000B, 10100100B
 CB5B  1B 98 E7       	DB	T_W12,	10011000B, 11100111B
 CB5E  1B B4 D2       	DB	T_W12,	10110100B, 11010010B
 CB61  1B E6 99       	DB	T_W12,	11100110B, 10011001B
 CB64  1B EE BC       	DB	T_W12,	11101110B, 10111100B
 CB67  1B FE FF       	DB	T_W12,	11111110B, 11111111B
 CB6A  1B D3 CA       	DB	T_W12,	11010011B, 11001010B
 CB6D  1B D3 CB       	DB	T_W12,	11010011B, 11001011B
 CB70  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. registr D s hradlovanim a komplement. vystupy
                ;			 _ _	   _ _
                ;74379			 222111_  444333
 CB71             I74379T:	;	ZQQDDQQG  NQQDDQQC
 CB71  08 19 19       	DB	T_VV2,	00011001B, 00011001B
 CB74  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CB76  0B A4 A4       	DB	T_O12,	10100100B, 10100100B
 CB79  1B A4 A5       	DB	T_W12,	10100100B, 10100101B
 CB7C  1B BD BC       	DB	T_W12,	10111101B, 10111100B
 CB7F  1B BD BD       	DB	T_W12,	10111101B, 10111101B
 CB82  1B B4 B4       	DB	T_W12,	10110100B, 10110100B
 CB85  1B D4 D5       	DB	T_W12,	11010100B, 11010101B
 CB88  1B CC CC       	DB	T_W12,	11001100B, 11001100B
 CB8B  1B AA AB       	DB	T_W12,	10101010B, 10101011B
 CB8E  1B BA BA       	DB	T_W12,	10111010B, 10111010B
 CB91  1B DA DB       	DB	T_W12,	11011010B, 11011011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-251


 CB94  1B DB DA       	DB	T_W12,	11011011B, 11011010B
 CB97  1B DB DB       	DB	T_W12,	11011011B, 11011011B
 CB9A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. EX-OR
                ;74386 74L86		 222111   444333
 CB9B             I74386T:	;	ZBAYYBAX  XNBAYYBA
 CB9B  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 CB9E  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 CBA0  1B 8B EB       	DB	T_W12,	10001011B, 11101011B
 CBA3  1B BD F0       	DB	T_W12,	10111101B, 11110000B
 CBA6  1B D7 C5       	DB	T_W12,	11010111B, 11000101B
 CBA9  1B E1 DE       	DB	T_W12,	11100001B, 11011110B
 CBAC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x BCD citac
                ;74390			 QQQCQ C  C QCQQQ
 CBAD             I74390T:	;	ZDCBBARA  NARABBCD
 CBAD  08 0B 68       	DB	T_VV2,	00001011B, 01101000B
 CBB0  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CBB2  1B 82 A0       	DB	T_W12,	10000010B, 10100000B
 CBB5  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	; RESET
 CBB8  1B 89 C8       	DB	T_W12,	10001001B, 11001000B
 CBBB  1B 94 94       	DB	T_W12,	10010100B, 10010100B	;1,1
 CBBE  1B 9D DC       	DB	T_W12,	10011101B, 11011100B
 CBC1  1B A0 82       	DB	T_W12,	10100000B, 10000010B	;0,2
 CBC4  1B A9 CA       	DB	T_W12,	10101001B, 11001010B
 CBC7  1B B4 96       	DB	T_W12,	10110100B, 10010110B	;1,3
 CBCA  1B BD DE       	DB	T_W12,	10111101B, 11011110B
 CBCD  1B C0 81       	DB	T_W12,	11000000B, 10000001B	;0,4
 CBD0  1B C9 C9       	DB	T_W12,	11001001B, 11001001B
 CBD3  1B 84 90       	DB	T_W12,	10000100B, 10010000B	;1,0
 CBD6  1B 8D D8       	DB	T_W12,	10001101B, 11011000B
 CBD9  1B 90 84       	DB	T_W12,	10010000B, 10000100B	;0,1
 CBDC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x BIN citac
                ;74393			 DDDD	    DDDD
 CBDD             I74393T:	;	ZDCBARCX  XNCRABCD
 CBDD  08 06 30       	DB	T_VV2,	00000110B, 00110000B
 CBE0  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 CBE2  1B 85 D0       	DB	T_W12,	10000101B, 11010000B
 CBE5  1B 81 C0       	DB	T_W12,	10000001B, 11000000B	;RESET
 CBE8  1B 83 E0       	DB	T_W12,	10000011B, 11100000B
 CBEB  1B 89 C8       	DB	T_W12,	10001001B, 11001000B	;1
 CBEE  1B 8B E8       	DB	T_W12,	10001011B, 11101000B
 CBF1  1B 91 C4       	DB	T_W12,	10010001B, 11000100B	;2
 CBF4  1B 93 E4       	DB	T_W12,	10010011B, 11100100B
 CBF7  1B 99 CC       	DB	T_W12,	10011001B, 11001100B	;3
 CBFA  1B 9B EC       	DB	T_W12,	10011011B, 11101100B
 CBFD  1B A1 C2       	DB	T_W12,	10100001B, 11000010B	;4
 CC00  1B A3 E2       	DB	T_W12,	10100011B, 11100010B
 CC03  1B A9 CA       	DB	T_W12,	10101001B, 11001010B	;5
 CC06  1B AB EA       	DB	T_W12,	10101011B, 11101010B
 CC09  1B B1 C6       	DB	T_W12,	10110001B, 11000110B	;6
 CC0C  1B B3 E6       	DB	T_W12,	10110011B, 11100110B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-252


 CC0F  1B B9 CE       	DB	T_W12,	10111001B, 11001110B	;7
 CC12  1B BB EE       	DB	T_W12,	10111011B, 11101110B
 CC15  1B C1 C1       	DB	T_W12,	11000001B, 11000001B	;8
 CC18  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B
 CC1B  1B C9 C9       	DB	T_W12,	11001001B, 11001001B	;9
 CC1E  1B CB E9       	DB	T_W12,	11001011B, 11101001B
 CC21  1B D1 C5       	DB	T_W12,	11010001B, 11000101B	;A
 CC24  1B D3 E5       	DB	T_W12,	11010011B, 11100101B
 CC27  1B D9 CD       	DB	T_W12,	11011001B, 11001101B	;B
 CC2A  1B DB ED       	DB	T_W12,	11011011B, 11101101B
 CC2D  1B E1 C3       	DB	T_W12,	11100001B, 11000011B	;C
 CC30  1B E3 E3       	DB	T_W12,	11100011B, 11100011B
 CC33  1B E9 CB       	DB	T_W12,	11101001B, 11001011B	;D
 CC36  1B EB EB       	DB	T_W12,	11101011B, 11101011B
 CC39  1B F1 C7       	DB	T_W12,	11110001B, 11000111B	;E
 CC3C  1B F3 E7       	DB	T_W12,	11110011B, 11100111B
 CC3F  1B F9 CF       	DB	T_W12,	11111001B, 11001111B	;F
 CC42  1B FB EF       	DB	T_W12,	11111011B, 11101111B
 CC45  1B 81 C0       	DB	T_W12,	10000001B, 11000000B	;0
 CC48  1B 83 E0       	DB	T_W12,	10000011B, 11100000B
 CC4B  1B 89 C8       	DB	T_W12,	10001001B, 11001000B	;1
 CC4E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. posuvny reg. s par. a ser. vstup, vystup a R
                ;74395			    _  QQQQ' _
 CC4F             I74395T:	;	ZMDCBASR  NABCDDCE
 CC4F  08 7F 03       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000011B
 CC52  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CC54  1B 82 82       	DB	T_W12,	10000010B, 10000010B	;RESET
 CC57  1B 82 FB       	DB	T_W12,	10000010B, 11111011B	;/OE
 CC5A  1B D5 82       	DB	T_W12,	11010101B, 10000010B
 CC5D  1A D0         	DB	T_W2,		  11010000B	;NASTAV 5
 CC5F  1B E9 D2       	DB	T_W12,	11101001B, 11010010B
 CC62  1A AC         	DB	T_W2,		  10101100B	;NASTAV A
 CC64  1B 95 AE       	DB	T_W12,	10010101B, 10101110B
 CC67  1A 90         	DB	T_W2,		  10010000B	;SERIOVE
 CC69  1B A3 92       	DB	T_W12,	10100011B, 10010010B
 CC6C  1A CC         	DB	T_W2,		  11001100B
 CC6E  1B 91 CE       	DB	T_W12,	10010001B, 11001110B
 CC71  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 CC73  1B 8B A2       	DB	T_W12,	10001011B, 10100010B
 CC76  1A D0         	DB	T_W2,		  11010000B
 CC78  1B 85 D2       	DB	T_W12,	10000101B, 11010010B
 CC7B  1A AC         	DB	T_W2,		  10101100B
 CC7D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2vstup. multiplex invert. s reg.
                ;74399			 B1221AW  D1221C
 CC7E             I74399T:	;	ZQBBAAQS  NQDDCCQC
 CC7E  08 3D 3D       	DB	T_VV2,	00111101B, 00111101B
 CC81  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CC83  0B 96 E8       	DB	T_O12,	10010110B, 11101000B
 CC86  1B 96 E9       	DB	T_W12,	10010110B, 11101001B
 CC89  1B 97 E8       	DB	T_W12,	10010111B, 11101000B
 CC8C  1B D5 AB       	DB	T_W12,	11010101B, 10101011B
 CC8F  1B E9 96       	DB	T_W12,	11101001B, 10010110B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-253


 CC92  1B AB D5       	DB	T_W12,	10101011B, 11010101B
 CC95  1B AA D4       	DB	T_W12,	10101010B, 11010100B
 CC98  1B E8 97       	DB	T_W12,	11101000B, 10010111B
 CC9B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. multyfunkcni stradac		    _
                ;74412, 3212, 8212	 S443322  776655_   I8811M_
 CC9C             I74412T:	;	ZBQDQDQD  DQDQDQRS  NTDQQDDS
 CC9C  10 55 AB 27      	DB	T_VV3,	01010101B, 10101011B, 00100111B
 CCA0  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 CCA2  0F D5 A8 E7      	DB	T_O123,	11010101B, 10101000B, 11100111B
 CCA6  1F D5 AA E7      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100111B	;RESET
 CCAA  1F 95 AA A7      	DB	T_W123,	10010101B, 10101010B, 10100111B	;STROBE
 CCAE  1F B3 33 B2      	DB	T_W123,	10110011B, 00110011B, 10110010B	;MD = 0, STROBE
 CCB2  1F B3 33 F3      	DB	T_W123,	10110011B, 00110011B, 11110011B
 CCB6  1F CC CF 8E      	DB	T_W123,	11001100B, 11001111B, 10001110B	;MD = 1
 CCBA  1F CC CE CE      	DB	T_W123,	11001100B, 11001110B, 11001110B
 CCBE  1F EA 56 F8      	DB	T_W123,	11101010B, 01010110B, 11111000B	;MD = 0
 CCC2  1F BF FF BE      	DB	T_W123,	10111111B, 11111111B, 10111110B
 CCC6  1F BF FE FE      	DB	T_W123,	10111111B, 11111110B, 11111110B
 CCCA  1F FF FE FC      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11111100B
 CCCE  1F 80 03 82      	DB	T_W123,	10000000B, 00000011B, 10000010B
 CCD2  1F 80 03 C3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000011B, 11000011B
 CCD6  1F EA 57 D9      	DB	T_W123,	11101010B, 01010111B, 11011001B
 CCDA  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;ridici obvod prior. prerus.
                ;			 _  I _	 EE	 _
                ;			 E___NCI  ______NT  E__S___
                ;74414, 3214, 8214	 LAAATLN  RRRRRRLL  CRRGBBB
 CCDB             I74414T:	;	ZR210EKT  543210GG  NS76S321
 CCDB  10 46 FD 7F      	DB	T_VV3,	01000110B, 11111101B, 01111111B
 CCDF  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 CCE1  0F FF FF FF      	DB	T_O123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 CCE5  0C BF         	DB	T_O3,			   10111111B
 CCE7  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B	;VYCHOZI STAV
 CCEB  1B FF FC       	DB	T_W12,	11111111B, 11111100B		;ETLG
 CCEE  1B BF F9       	DB	T_W12,	10111111B, 11111001B		;/R0
 CCF1  1B B7 F5       	DB	T_W12,	10110111B, 11110101B		;/R1
 CCF4  1B AF E9       	DB	T_W12,	10101111B, 11101001B		;/R2
 CCF7  1B A7 DD       	DB	T_W12,	10100111B, 11011101B		;/R3
 CCFA  1B 9F BD       	DB	T_W12,	10011111B, 10111101B		;/R4
 CCFD  1B 97 6D       	DB	T_W12,	10010111B, 01101101B		;/R5
 CD00  1F 8F BD EF      	DB	T_W123,	10001111B, 10111101B, 11101111B	;/R6
 CD04  1F 87 B5 DF      	DB	T_W123,	10000111B, 10110101B, 11011111B	;/R7
 CD08  1F FF 6D DF      	DB	T_W123,	11111111B, 01101101B, 11011111B	;/ERL
 CD0C  1E F9 FF       	DB	T_W23,		  11111001B, 11111111B	;/INT NA /R0
 CD0F  19 BD         	DB	T_W1,	10111101B
 CD11  19 BE         	DB	T_W1,	10111110B
 CD13  19 BC         	DB	T_W1,	10111100B
 CD15  1B BF FD       	DB	T_W12,	10111111B, 11111101B
 CD18  1E FD F7       	DB	T_W23,		  11111101B, 11110111B	;/SGS
 CD1B  1C B7         	DB	T_W3,			   10110111B
 CD1D  1E FD F7       	DB	T_W23,		  11111101B, 11110111B
 CD20  1A F9         	DB	T_W2,		  11111001B		;POKUS O /INT NA /R0
 CD22  19 BD         	DB	T_W1,	10111101B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-254


 CD24  19 BF         	DB	T_W1,	10111111B
 CD26  1B B7 F5       	DB	T_W12,	10110111B, 11110101B		;/INT NA /R1
 CD29  19 B5         	DB	T_W1,	10110101B
 CD2B  19 B6         	DB	T_W1,	10110110B
 CD2D  19 B4         	DB	T_W1,	10110100B
 CD2F  1B B7 FD       	DB	T_W12,	10110111B, 11111101B
 CD32  1E FD F6       	DB	T_W23,		  11111101B, 11110110B	;/SGS A /B1
 CD35  1C B6         	DB	T_W3,			   10110110B
 CD37  1F BF FD F6      	DB	T_W123,	10111111B, 11111101B, 11110110B
 CD3B  1B B7 F5       	DB	T_W12,	10110111B, 11110101B		;POKUS O /INT NA /R1
 CD3E  19 FD         	DB	T_W1,	11111101B
 CD40  19 FF         	DB	T_W1,	11111111B
 CD42  1B AB ED       	DB	T_W12,	10101011B, 11101101B		;/INTE A /R2
 CD45  19 A9         	DB	T_W1,	10101001B
 CD47  19 AB         	DB	T_W1,	10101011B
 CD49  19 AF         	DB	T_W1,	10101111B			;/INT NA /R2
 CD4B  19 AD         	DB	T_W1,	10101101B
 CD4D  19 AE         	DB	T_W1,	10101110B
 CD4F  19 AC         	DB	T_W1,	10101100B
 CD51  1B AF FD       	DB	T_W12,	10101111B, 11111101B
 CD54  1E FD F5       	DB	T_W23,		  11111101B, 11110101B	;/SGS A /B2
 CD57  1C B5         	DB	T_W3,			   10110101B
 CD59  1F BF FD F5      	DB	T_W123,	10111111B, 11111101B, 11110101B
 CD5D  1B AF ED       	DB	T_W12,	10101111B, 11101101B		;POKUS O /INT NA /R2
 CD60  19 AD         	DB	T_W1,	10101101B
 CD62  19 AF         	DB	T_W1,	10101111B
 CD64  1B A7 DD       	DB	T_W12,	10100111B, 11011101B		;/INT NA /R3
 CD67  19 A5         	DB	T_W1,	10100101B
 CD69  19 A6         	DB	T_W1,	10100110B
 CD6B  19 A4         	DB	T_W1,	10100100B
 CD6D  1B A7 FD       	DB	T_W12,	10100111B, 11111101B
 CD70  1E FD F3       	DB	T_W23,		  11111101B, 11110011B	;/SGS A /B3
 CD73  1C B3         	DB	T_W3,			   10110011B
 CD75  1F BF FD F3      	DB	T_W123,	10111111B, 11111101B, 11110011B
 CD79  1B 9F BD       	DB	T_W12,	10011111B, 10111101B		;POKUS O /INT NA /R4
 CD7C  19 9D         	DB	T_W1,	10011101B
 CD7E  19 9F         	DB	T_W1,	10011111B
 CD80  1B 97 7D       	DB	T_W12,	10010111B, 01111101B
 CD83  1B BF 7C       	DB	T_W12,	10111111B, 01111100B		;ETLG A /R5
 CD86  19 BD         	DB	T_W1,	10111101B
 CD88  19 BF         	DB	T_W1,	10111111B
 CD8A  1B 97 7D       	DB	T_W12,	10010111B, 01111101B		;/INT NA /R5
 CD8D  19 95         	DB	T_W1,	10010101B
 CD8F  19 96         	DB	T_W1,	10010110B
 CD91  19 94         	DB	T_W1,	10010100B
 CD93  1B 97 FD       	DB	T_W12,	10010111B, 11111101B
 CD96  1E FD F0       	DB	T_W23,		  11111101B, 11110000B	;/SGS A /B3, /B2, /B1
 CD99  1C B0         	DB	T_W3,			   10110000B	;PREUSENI ZAKAZANO
 CD9B  1F BF FD F0      	DB	T_W123,	10111111B, 11111101B, 11110000B
 CD9F  1F 87 01 CF      	DB	T_W123,	10000111B, 00000001B, 11001111B	;POKUS O /INT
 CDA3  19 85         	DB	T_W1,	10000101B
 CDA5  19 87         	DB	T_W1,	10000111B
 CDA7  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. vysilac primac sbernice
                ;74416, 3216, 8216	 111000C  D333222
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-255


 CDA8             I74416T:	;	ZIBOIBOS  NCOBIOBI
 CDA8  08 49 49       	DB	T_VV2,	01001001B, 01001001B ;I -> B
 CDAB  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CDAD  1B F2 BC       	DB	T_W12,	11110010B, 10111100B
 CDB0  1B 9E A7       	DB	T_W12,	10011110B, 10100111B
 CDB3  08 6D 5B       	DB	T_VV2,	01101101B, 01011011B ;B -> O
 CDB6  1B B8 F1       	DB	T_W12,	10111000B, 11110001B
 CDB9  1B C6 CF       	DB	T_W12,	11000110B, 11001111B
 CDBC  20          	DB	T_GOTO
 CDBD  CDD3         	DW	G74426T
                
                ;4bit. invert. vysilac primac sbernice
                ;74426, 3226, 8226	 111000C  D333222
 CDBF             I74426T:	;	ZIBOIBOS  NCOBIOBI
 CDBF  08 49 49       	DB	T_VV2,	01001001B, 01001001B ;I -> B
 CDC2  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 CDC4  1B D6 AE       	DB	T_W12,	11010110B, 10101110B
 CDC7  1B BA B5       	DB	T_W12,	10111010B, 10110101B
 CDCA  08 6D 5B       	DB	T_VV2,	01101101B, 01011011B ;B -> O
 CDCD  1B AA D5       	DB	T_W12,	10101010B, 11010101B
 CDD0  1B D4 EB       	DB	T_W12,	11010100B, 11101011B
 CDD3  08 49 49       G74426T:DB	T_VV2,	01001001B, 01001001B ;I -> B
 CDD6  1B BF B7       	DB	T_W12,	10111111B, 10110111B
 CDD9  1B F7 BE       	DB	T_W12,	11110111B, 10111110B
 CDDC  08 6D 5B       	DB	T_VV2,	01101101B, 01011011B ;B -> O
 CDDF  1B BF B7       	DB	T_W12,	10111111B, 10110111B
 CDE2  1B F7 BE       	DB	T_W12,	11110111B, 10111110B
 CDE5  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x prepinac sbernice		  __		 _ _
                ;74442, 74440		 BCCBBCC  GGAAAASS	 GBC
 CDE6             I74442T:	;	Z4433221  BA123410  XXNC1SXX
 CDE6  10 00 FF 14      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;A -> B, A -> C
 CDEA  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 CDEC  1F 99 68 EB      	DB	T_W123,	10011001B, 01101000B, 11101011B
 CDF0  1F E6 14 E3      	DB	T_W123, 11100110B, 00010100B, 11100011B
 CDF4  10 4C C3 1C      	DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B	;B -> C, B -> A	
 CDF8  1F E6 95 E3      	DB	T_W123, 11100110B, 10010101B, 11100011B
 CDFC  1F 99 29 EB      	DB	T_W123, 10011001B, 00101001B, 11101011B
 CE00  10 33 C3 14      	DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00010100B ;C -> A, C -> B
 CE04  1F E6 16 E3      	DB	T_W123, 11100110B, 00010110B, 11100011B
 CE08  1F 99 2A EB      	DB	T_W123, 10011001B, 00101010B, 11101011B
 CE0C  10 00 FF 14      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;A -> B
 CE10  1F BB 68 FB      	DB	T_W123, 10111011B, 01101000B, 11111011B
 CE14  1F F7 14 F3      	DB	T_W123, 11110111B, 00010100B, 11110011B
 CE18  21          	DB	T_GOSUB					;B -> C
 CE19  CF17         	DW	S7444X1
 CE1B  10 33 C3 1C      	DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00011100B ;C -> A
 CE1F  1F DD AA EB      	DB	T_W123, 11011101B, 10101010B, 11101011B
 CE23  1F EE 96 FB      	DB	T_W123, 11101110B, 10010110B, 11111011B
 CE27  10 00 FF 14      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B ;A -> C
 CE2B  1F DD A8 EB      	DB	T_W123, 11011101B, 10101000B, 11101011B
 CE2F  1F EE D4 EB      	DB	T_W123, 11101110B, 11010100B, 11101011B
 CE33  10 4C C3 1C      	DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B ;B -> A
 CE37  1F BB 29 FB      	DB	T_W123, 10111011B, 00101001B, 11111011B
 CE3B  1F F7 95 F3      	DB	T_W123, 11110111B, 10010101B, 11110011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-256


 CE3F  21          	DB	T_GOSUB					;C -> B
 CE40  CF24         	DW	S7444X2
 CE42  10 2A D7 14      G74442T:DB	T_VV3,	00101010B, 11010111B, 00010100B
 CE46  1F F7 2C EF      	DB	T_W123, 11110111B, 00101100B, 11101111B
 CE4A  1F DD 3B EB      	DB	T_W123, 11011101B, 00111011B, 11101011B
 CE4E  1F F7 EC FB      	DB	T_W123, 11110111B, 11101100B, 11111011B
 CE52  1F DD B8 FB      	DB	T_W123, 11011101B, 10111000B, 11111011B
 CE56  1F F7 6D FB      	DB	T_W123, 11110111B, 01101101B, 11111011B
 CE5A  1F DD FA EB      	DB	T_W123, 11011101B, 11111010B, 11101011B
 CE5E  1F DD 38 EF      	DB	T_W123, 11011101B, 00111000B, 11101111B
 CE62  1F F7 2F EB      	DB	T_W123, 11110111B, 00101111B, 11101011B
 CE66  1F DD F8 FB      	DB	T_W123, 11011101B, 11111000B, 11111011B
 CE6A  1F F7 AC FB      	DB	T_W123,	11110111B, 10101100B, 11111011B
 CE6E  1F DD 79 FB      	DB	T_W123, 11011101B, 01111001B, 11111011B
 CE72  1F F7 EE EB      	DB	T_W123, 11110111B, 11101110B, 11101011B
 CE76  10 55 EB 1C      	DB	T_VV3,	01010101B, 11101011B, 00011100B
 CE7A  1F BB 34 E7      	DB	T_W123, 10111011B, 00110100B, 11100111B
 CE7E  1F EE 1F EB      	DB	T_W123, 11101110B, 00011111B, 11101011B
 CE82  1F BB F4 F3      	DB	T_W123, 10111011B, 11110100B, 11110011B
 CE86  1F EE 9C FB      	DB	T_W123, 11101110B, 10011100B, 11111011B
 CE8A  1F BB 75 F3      	DB	T_W123, 10111011B, 01110101B, 11110011B
 CE8E  1F EE DE EB      	DB	T_W123, 11101110B, 11011110B, 11101011B
 CE92  1F EE 3C EF      	DB	T_W123, 11101110B, 00111100B, 11101111B
 CE96  1F BB 37 E3      	DB	T_W123, 10111011B, 00110111B, 11100011B
 CE9A  1F EE DC FB      	DB	T_W123, 11101110B, 11011100B, 11111011B
 CE9E  1F BB B4 F3      	DB	T_W123,	10111011B, 10110100B, 11110011B
 CEA2  1F EE 5D FB      	DB	T_W123, 11101110B, 01011101B, 11111011B
 CEA6  1F BB F6 E3      	DB	T_W123, 10111011B, 11110110B, 11100011B
 CEAA  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x invert. prepinac sbernice	  __		 _ _
                ;74443, 74441		 BCCBBCC  GGAAAASS	 GBC
 CEAB             I74443T:	;	Z4433221  BA123410  XXNC1SXX
 CEAB  21          	DB	T_GOSUB					;/A -> B, /A -> C
 CEAC  CF31         	DW	S7444X3
 CEAE  10 4C C3 1C      	DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B	;/B -> C, /B -> A	
 CEB2  1F AA 95 EB      	DB	T_W123, 10101010B, 10010101B, 11101011B
 CEB6  1F D5 29 E3      	DB	T_W123, 11010101B, 00101001B, 11100011B
 CEBA  10 33 C3 14      	DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00010100B ;/C -> A, /C -> B
 CEBE  1F D5 16 E3      	DB	T_W123, 11010101B, 00010110B, 11100011B
 CEC2  1F AA 2A EB      	DB	T_W123, 10101010B, 00101010B, 11101011B
 CEC6  21          	DB	T_GOSUB					;/A -> B
 CEC7  CF40         	DW	S7444X4
 CEC9  10 4C C3 1C      	DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B ;/B -> C
 CECD  1F D5 FD E3      	DB	T_W123, 11010101B, 11111101B, 11100011B
 CED1  1F AA 7D EB      	DB	T_W123, 10101010B, 01111101B, 11101011B
 CED5  21          	DB	T_GOSUB					;/C -> A
 CED6  CF4D         	DW	S7444X5
 CED8  21          	DB	T_GOSUB					;/A -> C
 CED9  CF5A         	DW	S7444X6					;/B -> A
 CEDB  10 33 C3 14      	DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00010100B	;/C -> B
 CEDF  1F AA 7E EB      	DB	T_W123, 10101010B, 01111110B, 11101011B
 CEE3  1F D5 7E F3      	DB	T_W123, 11010101B, 01111110B, 11110011B
 CEE7  20          	DB	T_GOTO
 CEE8  CE42         	DW	G74442T
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-257


                ;4x invert./neinvert. prepinac sbernice
                ;				  __		 _ _
                ;74444, 74448		 BCCBBCC  GGAAAASS	 GBC
 CEEA             I74444T:	;	Z4433221  BA123410  XXNC1SXX
 CEEA  21          	DB	T_GOSUB					;/A -> B, /A -> C
 CEEB  CF31         	DW	S7444X3
 CEED  10 4C C3 1C      	DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B	;B -> C, /B -> A	
 CEF1  1F E6 A9 E3      	DB	T_W123, 11100110B, 10101001B, 11100011B
 CEF5  1F 99 15 EB      	DB	T_W123, 10011001B, 00010101B, 11101011B
 CEF9  10 33 C3 14      	DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00010100B ;/C -> A, C -> B
 CEFD  1F E6 2A E3      	DB	T_W123, 11100110B, 00101010B, 11100011B
 CF01  1F 99 16 EB      	DB	T_W123, 10011001B, 00010110B, 11101011B
 CF05  21          	DB	T_GOSUB					;/A -> B
 CF06  CF40         	DW	S7444X4
 CF08  21          	DB	T_GOSUB					;B -> C
 CF09  CF17         	DW	S7444X1
 CF0B  21          	DB	T_GOSUB					;/C -> A
 CF0C  CF4D         	DW	S7444X5
 CF0E  21          	DB	T_GOSUB					;/A -> C
 CF0F  CF5A         	DW	S7444X6					;/B -> A
 CF11  21          	DB	T_GOSUB					;C -> B
 CF12  CF24         	DW	S7444X2
 CF14  20          	DB	T_GOTO
 CF15  CE42         	DW	G74442T
                
                ;------------------------------------------------------
                ;SPOLECNE BLOKY PRO 74440 AZ 74444 A 74448
                
 CF17  10 4C C3 1C      S7444X1:DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B ;B -> C
 CF1B  1F 99 FD EB      	DB	T_W123, 10011001B, 11111101B, 11101011B
 CF1F  1F E6 7D E3      	DB	T_W123, 11100110B, 01111101B, 11100011B
 CF23  22          	DB	T_RET
                
 CF24  10 33 C3 14      S7444X2:DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00010100B	;C -> B
 CF28  1F 99 7E EB      	DB	T_W123, 10011001B, 01111110B, 11101011B
 CF2C  1F E6 7E F3      	DB	T_W123, 11100110B, 01111110B, 11110011B
 CF30  22          	DB	T_RET
                
 CF31  10 00 FF 14      S7444X3:DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;/A -> B, /A -> C
 CF35  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 CF37  1F 99 54 EB      	DB	T_W123,	10011001B, 01010100B, 11101011B
 CF3B  1F E6 28 E3      	DB	T_W123, 11100110B, 00101000B, 11100011B
 CF3F  22          	DB	T_RET
                
 CF40  10 00 FF 14      S7444X4:DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;/A -> B
 CF44  1F BB 54 FB      	DB	T_W123, 10111011B, 01010100B, 11111011B
 CF48  1F F7 28 F3      	DB	T_W123, 11110111B, 00101000B, 11110011B
 CF4C  22          	DB	T_RET
                
 CF4D  10 33 C3 1C      S7444X5:DB	T_VV3,	00110011B, 11000011B, 00011100B ;/C -> A
 CF51  1F EE AA EB      	DB	T_W123, 11101110B, 10101010B, 11101011B
 CF55  1F DD 96 FB      	DB	T_W123, 11011101B, 10010110B, 11111011B
 CF59  22          	DB	T_RET
                
 CF5A  10 00 FF 14      S7444X6:DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B ;/A -> C
 CF5E  1F DD 94 EB      	DB	T_W123, 11011101B, 10010100B, 11101011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-258


 CF62  1F EE E8 EB      	DB	T_W123, 11101110B, 11101000B, 11101011B
 CF66  10 4C C3 1C      	DB	T_VV3,	01001100B, 11000011B, 00011100B ;/B -> A
 CF6A  1F F7 29 F3      	DB	T_W123, 11110111B, 00101001B, 11110011B
 CF6E  1F BB 95 FB      	DB	T_W123, 10111011B, 10010101B, 11111011B
 CF72  22          	DB	T_RET
                ;------------------------------------------------------
                
                ;8bit. synchroni BIN citac		 __  _
                ;74461			 1765432  234567CO  C01100C
 CF73             I74461T:	;	ZIDDDDDD  QQQQQQOE  NIQQDDIK
 CF73  10 7F 01 4F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 01001111B
 CF77  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 CF79  1F AA FF B4      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 10110100B	;OE
 CF7D  1F AA 02 85      	DB	T_W123,	10101010B, 00000010B, 10000101B	;RESET
 CF81  1F EA 02 84      	DB	T_W123,	11101010B, 00000010B, 10000100B	;
 CF85  1F EA 56 A5      	DB	T_W123,	11101010B, 01010110B, 10100101B	;NASTAV
 CF89  1F D5 56 A8      	DB	T_W123,	11010101B, 01010110B, 10101000B	;
 CF8D  1F D5 AA 99      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10011001B	;NASTAV
 CF91  1F 80 AA 92      	DB	T_W123,	10000000B, 10101010B, 10010010B	;
 CF95  1F 80 AA 93      	DB	T_W123,	10000000B, 10101010B, 10010011B	;NIC
 CF99  1F C0 AA D2      	DB	T_W123,	11000000B, 10101010B, 11010010B	;
 CF9D  1F C0 AA D3      	DB	T_W123,	11000000B, 10101010B, 11010011B	;NIC
 CFA1  1D 80 90       	DB	T_W13,	10000000B,	   10010000B
 CFA4  1E 02 81       	DB	T_W23,		  00000010B, 10000001B	;RESET
 CFA7  1D C0 82       	DB	T_W13,	11000000B,	   10000010B
 CFAA  1E 02 A3       	DB	T_W23,		  00000010B, 10100011B	;1
 CFAD  1C A2         	DB	T_W3,			   10100010B
 CFAF  1E 02 93       	DB	T_W23,		  00000010B, 10010011B	;2
 CFB2  1C 92         	DB	T_W3,			   10010010B
 CFB4  1E 02 B3       	DB	T_W23,		  00000010B, 10110011B	;3
 CFB7  1C B2         	DB	T_W3,			   10110010B
 CFB9  1E 82 83       	DB	T_W23,		  10000010B, 10000011B	;4
 CFBC  1C 82         	DB	T_W3,			   10000010B
 CFBE  1E 82 A3       	DB	T_W23,		  10000010B, 10100011B	;5
 CFC1  1C A2         	DB	T_W3,			   10100010B
 CFC3  1E 82 93       	DB	T_W23,		  10000010B, 10010011B	;6
 CFC6  1C 92         	DB	T_W3,			   10010010B
 CFC8  1E 82 B3       	DB	T_W23,		  10000010B, 10110011B	;7
 CFCB  1C B2         	DB	T_W3,			   10110010B
 CFCD  1E 42 83       	DB	T_W23,		  01000010B, 10000011B	;8
 CFD0  1C 82         	DB	T_W3,			   10000010B
 CFD2  1E 42 A3       	DB	T_W23,		  01000010B, 10100011B	;9
 CFD5  1C A2         	DB	T_W3,			   10100010B
 CFD7  1E 42 93       	DB	T_W23,		  01000010B, 10010011B	;10
 CFDA  1C 92         	DB	T_W3,			   10010010B
 CFDC  1E 42 B3       	DB	T_W23,		  01000010B, 10110011B	;11
 CFDF  1C B2         	DB	T_W3,			   10110010B
 CFE1  1E C2 83       	DB	T_W23,		  11000010B, 10000011B	;12
 CFE4  1C 82         	DB	T_W3,			   10000010B
 CFE6  1E C2 A3       	DB	T_W23,		  11000010B, 10100011B	;13
 CFE9  1C A2         	DB	T_W3,			   10100010B
 CFEB  1E C2 93       	DB	T_W23,		  11000010B, 10010011B	;14
 CFEE  1C 92         	DB	T_W3,			   10010010B
 CFF0  1E C2 B3       	DB	T_W23,		  11000010B, 10110011B	;15
 CFF3  1C B2         	DB	T_W3,			   10110010B
 CFF5  1E 22 83       	DB	T_W23,		  00100010B, 10000011B	;16
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-259


 CFF8  21          	DB	T_GOSUB
 CFF9  D070         	DW	G74461A
 CFFB  1E 12 83       	DB	T_W23,		  00010010B, 10000011B	;32
 CFFE  21          	DB	T_GOSUB
 CFFF  D070         	DW	G74461A
 D001  1E 32 83       	DB	T_W23,		  00110010B, 10000011B	;48
 D004  21          	DB	T_GOSUB
 D005  D070         	DW	G74461A
 D007  1E 0A 83       	DB	T_W23,		  00001010B, 10000011B	;64
 D00A  21          	DB	T_GOSUB
 D00B  D070         	DW	G74461A
 D00D  1E 2A 83       	DB	T_W23,		  00101010B, 10000011B	;80
 D010  21          	DB	T_GOSUB
 D011  D070         	DW	G74461A
 D013  1E 1A 83       	DB	T_W23,		  00011010B, 10000011B	;96
 D016  21          	DB	T_GOSUB
 D017  D070         	DW	G74461A
 D019  1E 3A 83       	DB	T_W23,		  00111010B, 10000011B	;112
 D01C  21          	DB	T_GOSUB
 D01D  D070         	DW	G74461A
 D01F  1E 06 83       	DB	T_W23,		  00000110B, 10000011B	;128
 D022  21          	DB	T_GOSUB
 D023  D070         	DW	G74461A
 D025  1E 26 83       	DB	T_W23,		  00100110B, 10000011B	;144
 D028  21          	DB	T_GOSUB
 D029  D070         	DW	G74461A
 D02B  1E 16 83       	DB	T_W23,		  00010110B, 10000011B	;160
 D02E  21          	DB	T_GOSUB
 D02F  D070         	DW	G74461A
 D031  1E 36 83       	DB	T_W23,		  00110110B, 10000011B	;176
 D034  21          	DB	T_GOSUB
 D035  D070         	DW	G74461A
 D037  1E 0E 83       	DB	T_W23,		  00001110B, 10000011B	;192
 D03A  21          	DB	T_GOSUB
 D03B  D070         	DW	G74461A
 D03D  1E 2E 83       	DB	T_W23,		  00101110B, 10000011B	;208
 D040  21          	DB	T_GOSUB
 D041  D070         	DW	G74461A
 D043  1E 1E 83       	DB	T_W23,		  00011110B, 10000011B	;224
 D046  21          	DB	T_GOSUB
 D047  D070         	DW	G74461A
 D049  1E 3E 83       	DB	T_W23,		  00111110B, 10000011B	;240
 D04C  21          	DB	T_GOSUB
 D04D  D078         	DW	G74461B
 D04F  1E FE 93       	DB	T_W23,		  11111110B, 10010011B	;254
 D052  1E FE 92       	DB	T_W23,		  11111110B, 10010010B
 D055  1E FC B3       	DB	T_W23,		  11111100B, 10110011B	;255
 D058  1E FC B2       	DB	T_W23,		  11111100B, 10110010B
 D05B  1E 02 83       	DB	T_W23,		  00000010B, 10000011B	;0
 D05E  1C 82         	DB	T_W3,			   10000010B
 D060  1E 02 A3       	DB	T_W23,		  00000010B, 10100011B	;1
 D063  1E FF B2       	DB	T_W23,		  11111111B, 10110010B
 D066  1E FF B3       	DB	T_W23,		  11111111B, 10110011B	;2
 D069  1E 02 92       	DB	T_W23,		  00000010B, 10010010B
 D06C  1E 02 B3       	DB	T_W23,		  00000010B, 10110011B	;3
 D06F  FE          	DB	T_KONEC
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-260


                
                ;UDELA 15 PULZU
 D070  0C 82         G74461A:DB	T_O3,			   10000010B
 D072  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;1
 D074  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D076  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;2
 D078  0C 82         G74461B:DB	T_O3,			   10000010B
 D07A  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;3
 D07C  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D07E  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;4
 D080  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D082  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;5
 D084  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D086  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;6
 D088  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D08A  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;7
 D08C  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D08E  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;8
 D090  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D092  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;9
 D094  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D096  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;10
 D098  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D09A  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;11
 D09C  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D09E  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;12
 D0A0  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D0A2  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;13
 D0A4  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D0A6  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;14
 D0A8  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D0AA  0C 83         	DB	T_O3,			   10000011B	;15
 D0AC  0C 82         	DB	T_O3,			   10000010B
 D0AE  22          	DB	T_RET
                
                ;8X stradac budic sbernice		 S
                ;74482, 8282		 OIIIIII  OOOOOOOT	 OII
 D0AF             I74482T:	;	ZE765432  1234567B  XXN010XX
 D0AF  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D0B3  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D0B5  1F D5 FF F7      	DB	T_W123,	11010101B, 11111111B, 11110111B
 D0B9  1F 95 54 F7      	DB	T_W123,	10010101B, 01010100B, 11110111B
 D0BD  1F AA 54 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010100B, 11111011B
 D0C1  1F EA FF FB      	DB	T_W123,	11101010B, 11111111B, 11111011B
 D0C5  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 D0C9  1F BF AA EF      	DB	T_W123,	10111111B, 10101010B, 11101111B
 D0CD  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8X stradac invert. budic sbernice	 S
                ;74483, 8283		 OIIIIII  OOOOOOOT	 OII
 D0CE             I74483T:	;	ZE765432  1234567B  XXN010XX
 D0CE  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D0D2  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D0D4  1F D5 FF F7      	DB	T_W123,	11010101B, 11111111B, 11110111B
 D0D8  1F 95 AA E7      	DB	T_W123,	10010101B, 10101010B, 11100111B
 D0DC  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-261


 D0E0  1F EA FF FB      	DB	T_W123,	11101010B, 11111111B, 11111011B
 D0E4  1F AA 54 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010100B, 11111011B
 D0E8  1F BF 54 FF      	DB	T_W123,	10111111B, 01010100B, 11111111B
 D0EC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8x vysilac/prijimac sbernice
                ;74486, 8286		 OAAAAAA  BBBBBBB	 BAA
 D0ED             I74486T:	;	ZE765432  1234567T  XXN010XX
 D0ED  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B	;A->B
 D0F1  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D0F3  1F 95 55 F7      	DB	T_W123,	10010101B, 01010101B, 11110111B
 D0F7  1F AA AB EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101011B, 11101011B
 D0FB  1F C0 FF F3      	DB	T_W123,	11000000B, 11111111B, 11110011B
 D0FF  10 40 FF 10      	DB	T_VV3,	01000000B, 11111111B, 00010000B	;B->A
 D103  1F 95 54 F7      	DB	T_W123,	10010101B, 01010100B, 11110111B
 D107  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 D10B  1F FF 00 EF      	DB	T_W123,	11111111B, 00000000B, 11101111B
 D10F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8x invert. vysilac/prijimac sbernice
                ;74487, 8287		 OAAAAAA  BBBBBBB	 BAA
 D110             I74487T:	;	ZE765432  1234567T  XXN010XX
 D110  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B	;A->B
 D114  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D116  1F 95 AB E7      	DB	T_W123,	10010101B, 10101011B, 11100111B
 D11A  1F AA 55 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11111011B
 D11E  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 D122  10 40 FF 10      	DB	T_VV3,	01000000B, 11111111B, 00010000B	;B->A
 D126  1F AA 54 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010100B, 11111011B
 D12A  1F 95 AA E7      	DB	T_W123,	10010101B, 10101010B, 11100111B
 D12E  1F FF FE FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11111111B
 D132  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. komparator s uvolnenim			 P
                ;74518			 QPQPQPQ  QPQPQPQP	 =P_
 D133             I74518T:	;	Z3322110  77665544  XXNQ0GXX
 D133  10 7F FF 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 00001100B
 D137  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D139  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 D13D  1F D5 55 E3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11100011B
 D141  1F 99 33 FB      	DB	T_W123, 10011001B, 00110011B, 11111011B
 D145  1F E6 CC F3      	DB	T_W123, 11100110B, 11001100B, 11110011B
 D149  1F 99 33 FF      	DB	T_W123, 10011001B, 00110011B, 11111111B
 D14D  1F E6 CC F7      	DB	T_W123, 11100110B, 11001100B, 11110111B
 D151  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. komparator s uvolnenim		 _
 D152  06          						 P
                ;74520, 74521, 74688	 QPQPQPQ  QPQPQPQP	 =P_
 D153             I74521T:	;	Z3322110  77665544  XXNQ0GXX
 D153  10 7F FF 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 00001100B
 D157  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D159  1F AA AA FB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11111011B
 D15D  1F D5 55 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11110011B
 D161  1F 99 33 EB      	DB	T_W123, 10011001B, 00110011B, 11101011B
 D165  1F E6 CC E3      	DB	T_W123, 11100110B, 11001100B, 11100011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-262


 D169  1F 99 33 FF      	DB	T_W123, 10011001B, 00110011B, 11111111B
 D16D  1F E6 CC F7      	DB	T_W123, 11100110B, 11001100B, 11110111B
 D171  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. transparent. reg. D
                ;			 _ __	   __ _	 __
                ;74533			 3322110  7665544    70O
                ;I74533T:	;	ZQDDQQDD  DDQQDDQE  XXNQQEXX
                ;	DB	T_VV3,	00110011B, 11001101B, 00000100B
                ;	DB	T_NAP,	DIL20
                ;	DB	T_W123,	10101010B, 10101011B, 11101011B	;TRANSPARENTNI
                ;	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11110011B
                ;	DB	T_O2,		  01010100B
                ;	DB	T_W123,	11101110B, 10111010B, 11101011B
                ;	DB	T_W123,	11100110B, 10011001B, 11110011B
                ;	DB	T_O2,		  10011000B
                ;	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11110011B
                ;	DB	T_W123,	10011001B, 01100111B, 11101011B
                ;	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11100011B
                ;	DB	T_W123,	11001100B, 00110011B, 11111111B
                ;	DB	T_KONEC
                ;	DB	T_NIC
                
                ;8bit. invert. reg. D s hradlovanim
                ;74534			 3322110  7665544    70O
 D172             I74534T:	;	ZQDDQQDD  DDQQDDQC  XXNQQEXX
 D172  10 33 CD 04      	DB	T_VV3,	00110011B, 11001101B, 00000100B
 D176  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D178  0F B3 CC E3      	DB	T_O123,	10110011B, 11001100B, 11100011B
 D17C  1F B3 CD E3      	DB	T_W123,	10110011B, 11001101B, 11100011B
 D180  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 D184  1F A2 88 E3      	DB	T_W123,	10100010B, 10001000B, 11100011B
 D188  1F AA AB EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101011B, 11101011B
 D18C  1F 99 66 EB      	DB	T_W123,	10011001B, 01100110B, 11101011B
 D190  1F D5 55 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11110011B
 D194  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. budic sbernice	  ________	 _ _
                ;74540			 AAAAAAA  YYYYYYYY	 GAG
 D195             I74540T:	;	Z8765432  12345678  XXN211XX
 D195  10 7F 00 1C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 00011100B
 D199  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D19B  1F AA 55 EB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11101011B
 D19F  1F D5 AA E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100011B
 D1A3  1E FF F7       G74540T:DB	T_W23,		  11111111B, 11110111B
 D1A6  1E FF E7       	DB	T_W23,		  11111111B, 11100111B
 D1A9  1E FF F3       	DB	T_W23,		  11111111B, 11110011B
 D1AC  1F AA FF FF      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 11111111B
 D1B0  1E FF EF       	DB	T_W23,		  11111111B, 11101111B
 D1B3  1E FF FB       	DB	T_W23,		  11111111B, 11111011B
 D1B6  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. budic sbernice
                ;74541
 D1B7             I74541T:	;	Z8765432  12345678  XXN211XX
 D1B7  10 7F 00 1C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 00011100B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-263


 D1BB  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D1BD  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 D1C1  1F D5 55 E3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11100011B
 D1C5  20          	DB	T_GOTO
 D1C6  D1A3         	DW	G74540T
                
                ;8bit. invert. transparent. reg. D _______	 _ _
                ;74563, 74580		 AAAAAAA  YYYYYYYL	 YAO
 D1C8             I74563T:	;	Z7654321  1234567E  XXN00EXX
 D1C8  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D1CC  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D1CE  1F AA AB EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101011B, 11101011B
 D1D2  1F D5 55 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11110011B
 D1D6  1A 54         	DB	T_W2,		  01010100B
 D1D8  1F AA 54 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010100B, 11111011B
 D1DC  1E AB EB       	DB	T_W23,		  10101011B, 11101011B
 D1DF  1A AA         	DB	T_W2,		  10101010B
 D1E1  1F D5 AA E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100011B
 D1E5  1E 55 F3       	DB	T_W23,		  01010101B, 11110011B
 D1E8  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 D1EC  1E FE FF       	DB	T_W23,		  11111110B, 11111111B
 D1EF  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. reg. D s hradlovanim_______	 _
                ;74564, 74576		 AAAAAAA  YYYYYYYC	 YAO
 D1F0             I74564T:	;	Z7654321  1234567K  XXN00EXX
 D1F0  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D1F4  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D1F6  0F AA AA EB      	DB	T_O123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 D1FA  1E AB EB       	DB	T_W23,		  10101011B, 11101011B
 D1FD  1F D5 AA E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100011B
 D201  1E 55 F3       	DB	T_W23,		  01010101B, 11110011B
 D204  1F FF FE F7      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11110111B
 D208  1E FF F7       	DB	T_W23,		  11111111B, 11110111B
 D20B  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;PROM 512x4bity
                ;74571			 2103456  78_1234
 D20C             I74571T:	;	ZAAAAAAA  NAASQQQQ
 D20C  08 7F 70       	DB	T_VV2,	01111111B, 01110000B
 D20F  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 D211  1B AA BF       	DB	T_W12,	10101010B, 10111111B
 D214  1B D5 DF       	DB	T_W12,	11010101B, 11011111B
 D217  23          	DB	T_PROG
 D218  D21B         	DW	P74571
 D21A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
 D21B  0E 80         P74571:	MVI	C,10000000B	;STAV NA PORTU2
 D21D  41          	MOV	B,C		;POCITALO ADRES NA PORTU1
 D21E  CD C7E6        	CALL	P74287A
 D221  0E C0         	MVI	C,11000000B	;STAV NA PORTU2
 D223  06 80         	MVI	B,10000000B	;POCITALO ADRES NA PORTU1
 D225  CD C7E6        	CALL	P74287A
 D228  0E A0         	MVI	C,10100000B	;STAV NA PORTU2
 D22A  06 80         	MVI	B,10000000B	;POCITALO ADRES NA PORTU1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-264


 D22C  CD C7E6        	CALL	P74287A
 D22F  0E E0         	MVI	C,11100000B	;STAV NA PORTU2
 D231  06 80         	MVI	B,10000000B	;POCITALO ADRES NA PORTU1
 D233  CD C7E6        	CALL	P74287A		;NUTNO KVULI ROVNANI ZASOBNIKU PRI CHYBE
 D236  C9          	RET
                
                ;8bit. transparent. reg. D			  _
                ;74573			 AAAAAAA  YYYYYYYL	 YAO
 D237             I74573T:	;	Z7654321  1234567E  XXN00EXX
 D237  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D23B  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D23D  1F AA 55 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11111011B
 D241  1F D5 AB E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101011B, 11100011B
 D245  1A AA         	DB	T_W2,		  10101010B
 D247  1F AA AA EB      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11101011B
 D24B  1E 55 FB       	DB	T_W23,		  01010101B, 11111011B
 D24E  1A 54         	DB	T_W2,		  01010100B
 D250  1F D5 54 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11110011B
 D254  1E AB E3       	DB	T_W23,		  10101011B, 11100011B
 D257  1F 80 FF F7      	DB	T_W123,	10000000B, 11111111B, 11110111B
 D25B  1E FE F7       	DB	T_W23,		  11111110B, 11110111B
 D25E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. reg. D s hradlovanim
                ;74574			 AAAAAAA  YYYYYYYC	 YAO
 D25F             I74574T:	;	Z7654321  1234567K  XXN00EXX
 D25F  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D263  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D265  0F AA 54 FB      	DB	T_O123,	10101010B, 01010100B, 11111011B
 D269  1E 55 FB       	DB	T_W23,		  01010101B, 11111011B
 D26C  1F D5 54 F3      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11110011B
 D270  1E AB E3       	DB	T_W23,		  10101011B, 11100011B
 D273  1F 80 FE F7      	DB	T_W123,	10000000B, 11111110B, 11110111B
 D277  1E FF F7       	DB	T_W23,		  11111111B, 11110111B
 D27A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. posuv. reg. s vystup. stradacem ser. vstup a para. vystup
                ;				   _PP_'
                ;74595, 74596		 QQQQQQQ  QDOCCRQ
 D27B             I74595T:	;	Z7654321  N0SETHM7
 D27B  08 00 3E       	DB	T_VV2,	00000000B, 00111110B
 D27E  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 D280  1B FF F4       	DB	T_W12,	11111111B, 11110100B
 D283  1A A8         	DB	T_W2,		  10101000B
 D285  1B 80 A2       	DB	T_W12,	10000000B, 10100010B
 D288  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B	;10000000
 D28A  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 D28C  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B	;01000000
 D28E  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 D290  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B	;10100000
 D292  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 D294  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B	;01010000
 D296  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 D298  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B	;10101000
 D29A  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 D29C  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B	;01010100
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-265


 D29E  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 D2A0  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B	;10101010
 D2A2  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 D2A4  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B	;01010101
 D2A6  1B 80 A3       	DB	T_W12,	10000000B, 10100011B
 D2A9  1B D5 AB       	DB	T_W12,	11010101B, 10101011B
 D2AC  1B FF F6       	DB	T_W12,	11111111B, 11110110B	;10101010
 D2AF  1B AA EA       	DB	T_W12,	10101010B, 11101010B
 D2B2  1B AA E7       	DB	T_W12,	10101010B, 11100111B	;11010101
 D2B5  1B D5 CB       	DB	T_W12,	11010101B, 11001011B
 D2B8  1B D5 C6       	DB	T_W12,	11010101B, 11000110B	;01101010
 D2BB  1B AB 8A       	DB	T_W12,	10101011B, 10001010B
 D2BE  1B FF D7       	DB	T_W12,	11111111B, 11010111B	;00110101
 D2C1  1B D6 AB       	DB	T_W12,	11010110B, 10101011B
 D2C4  1B D6 A6       	DB	T_W12,	11010110B, 10100110B	;10011010
 D2C7  1B AC EA       	DB	T_W12,	10101100B, 11101010B
 D2CA  1B AC E7       	DB	T_W12,	10101100B, 11100111B	;11001101
 D2CD  1B D9 CB       	DB	T_W12,	11011001B, 11001011B
 D2D0  1B D9 C6       	DB	T_W12,	11011001B, 11000110B	;01100110
 D2D3  1B B3 8A       	DB	T_W12,	10110011B, 10001010B
 D2D6  1B B3 87       	DB	T_W12,	10110011B, 10000111B	;00110011
 D2D9  1B E6 AB       	DB	T_W12,	11100110B, 10101011B
 D2DC  1B E6 A7       	DB	T_W12,	11100110B, 10100111B	;10011001
 D2DF  1B CC EB       	DB	T_W12,	11001100B, 11101011B
 D2E2  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. vysilac/primac sbrnice
                ;74640; 74642		 8765432  12345678   _1
 D2E3             I74640T:	;	ZAAAAAAA  BBBBBBBB  XXNGADXX
 D2E3  10 00 FF 14      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;/B->A
 D2E7  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D2E9  1F 80 FF E3      	DB	T_W123,	10000000B, 11111111B, 11100011B
 D2ED  1F FF 00 EB      	DB	T_W123,	11111111B, 00000000B, 11101011B
 D2F1  1F FF 55 FB      	DB	T_W123,	11111111B, 01010101B, 11111011B
 D2F5  1F FF AA FB      	DB	T_W123,	11111111B, 10101010B, 11111011B
 D2F9  1F AA 55 EB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11101011B
 D2FD  1F D5 AA E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100011B
 D301  1F C0 FE E3      	DB	T_W123,	11000000B, 11111110B, 11100011B
 D305  1F A0 FD E3      	DB	T_W123,	10100000B, 11111101B, 11100011B
 D309  1F 90 FB E3      	DB	T_W123,	10010000B, 11111011B, 11100011B
 D30D  1F 88 F7 E3      	DB	T_W123,	10001000B, 11110111B, 11100011B
 D311  1F 84 EF E3      	DB	T_W123,	10000100B, 11101111B, 11100011B
 D315  1F 82 DF E3      	DB	T_W123,	10000010B, 11011111B, 11100011B
 D319  1F 81 BF E3      	DB	T_W123,	10000001B, 10111111B, 11100011B
 D31D  1F 80 7F EB      	DB	T_W123,	10000000B, 01111111B, 11101011B
 D321  21          	DB	T_GOSUB
 D322  D325         	DW	S74640T
 D324  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;------------------------------------------------------
                ;spolecna cast pro: 74640; 74642, 74643, 74644
                
 D325  10 7F 00 1C      S74640T:DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 00011100B	;/A->B
 D329  1F 80 FF E7      	DB	T_W123,	10000000B, 11111111B, 11100111B
 D32D  1F FF 00 EF      	DB	T_W123,	11111111B, 00000000B, 11101111B
 D331  1F AA 55 EF      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11101111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-266


 D335  1F D5 AA E7      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11100111B
 D339  1F AA FF FF      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 11111111B
 D33D  1F D5 FF F7      	DB	T_W123,	11010101B, 11111111B, 11110111B
 D341  1F FF 80 E7      	DB	T_W123,	11111111B, 10000000B, 11100111B
 D345  1F FE 40 EF      	DB	T_W123,	11111110B, 01000000B, 11101111B
 D349  1F FD 20 EF      	DB	T_W123,	11111101B, 00100000B, 11101111B
 D34D  1F FB 10 EF      	DB	T_W123,	11111011B, 00010000B, 11101111B
 D351  1F F7 08 EF      	DB	T_W123,	11110111B, 00001000B, 11101111B
 D355  1F EF 04 EF      	DB	T_W123,	11101111B, 00000100B, 11101111B
 D359  1F DF 02 EF      	DB	T_W123,	11011111B, 00000010B, 11101111B
 D35D  1F BF 01 EF      	DB	T_W123,	10111111B, 00000001B, 11101111B
 D361  22          	DB	T_RET
                
                ;8bit. invert./neinvert. vysilac/primac sbrnice
                ;74643, 74644		 8765432  12345678   _1
 D362             I74643T:	;	ZAAAAAAA  BBBBBBBB  XXNGADXX
 D362  21          	DB	T_GOSUB
 D363  C610         	DW	S74245T
 D365  21          	DB	T_GOSUB
 D366  D325         	DW	S74640T
 D368  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. vysilac s obousmer. reg.		    CS DSC
                ;74646, 74647		 AAAAAAA  BBBBBBBB  BB_AIAA
 D369             I74646T:	;	Z8765432  12345678  NAAG1RBB
 D369  10 00 FF 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 01110111B	;B->A
 D36D  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D36F  1F AA AA CA      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11001010B
 D373  1F D5 55 C1      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11000001B
 D377  1F FF 00 9A      	DB	T_W123,	11111111B, 00000000B, 10011010B	;/G = 1
 D37B  10 7F 00 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 01111111B	;A->B
 D37F  1F AA AA 8C      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 10001100B
 D383  1F D5 55 C4      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11000100B
 D387  1F 80 FF 94      	DB	T_W123,	10000000B, 11111111B, 10010100B	;/G = 1
 D38B  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D38F  1F AA 55 BA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10111010B
 D393  1C D9         	DB	T_W3,			   11011001B
 D395  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B	;precist A,B
 D399  1F D5 FF A2      	DB	T_W123,	11010101B, 11111111B, 10100010B	;ctem A z B
 D39D  1F FF AA 8E      	DB	T_W123,	11111111B, 10101010B, 10001110B	;ctem B z A
 D3A1  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D3A5  1F D5 AA B2      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10110010B
 D3A9  1C D1         	DB	T_W3,			   11010001B
 D3AB  10 00 00 7F      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01111111B	;precist A,B
 D3AF  1F AA FF AA      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 10101010B	;ctem A z B
 D3B3  1F FF 55 86      	DB	T_W123,	11111111B, 01010101B, 10000110B	;ctem B z A
 D3B7  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. vysilac s obousmer. reg.	    CS DSC
                ;74648, 74649		 AAAAAAA  BBBBBBBB  BB_AIAA
 D3B8             I74648T:	;	Z8765432  12345678  NAAG1RBB
 D3B8  10 00 FF 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 01110111B	;B->A
 D3BC  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D3BE  1F AA 55 CA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11001010B
 D3C2  1F D5 AA C1      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11000001B
 D3C6  1F FF FF 9A      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 10011010B	;/G = 1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-267


 D3CA  10 7F 00 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 01111111B	;A->B
 D3CE  1F AA 55 8C      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10001100B
 D3D2  1F D5 AA C4      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11000100B
 D3D6  1F FF FF 9C      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 10011100B	;/G = 1
 D3DA  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D3DE  1F D5 AA B2      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10110010B
 D3E2  1C D1         	DB	T_W3,			   11010001B
 D3E4  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B	;precist A,B
 D3E8  1F D5 FF A2      	DB	T_W123,	11010101B, 11111111B, 10100010B	;ctem A z B
 D3EC  1F FF AA 8E      	DB	T_W123,	11111111B, 10101010B, 10001110B	;ctem B z A
 D3F0  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D3F4  1F AA 55 BA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10111010B
 D3F8  1C D9         	DB	T_W3,			   11011001B
 D3FA  10 00 00 7F      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01111111B	;precist A,B
 D3FE  1F AA FF AA      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 10101010B	;ctem A z B
 D402  1F FF 55 86      	DB	T_W123,	11111111B, 01010101B, 10000110B	;ctem B z A
 D406  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. vysilac/primac sbrnice s reg.		 _
                ;					    CSG GSC
                ;74652, 74654		 AAAAAAA  BBBBBBBB  BBBAAAA
 D407             I74652T:	;	Z8765432  12345678  NAAA1BBB
 D407  10 00 FF 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 01110111B	;B->A
 D40B  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D40D  1F AA AA CA      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11001010B
 D411  1F D5 55 C2      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11000010B
 D415  1F FF 00 9A      	DB	T_W123,	11111111B, 00000000B, 10011010B	;/GBA = 1
 D419  10 7F 00 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 01111111B	;A->B
 D41D  1F AA AA 9C      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 10011100B
 D421  1F D5 55 94      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 10010100B
 D425  1F 80 FF 90      	DB	T_W123,	10000000B, 11111111B, 10010000B	;GAB = 0
 D429  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D42D  1F AA 55 BA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10111010B
 D431  1C D9         	DB	T_W3,			   11011001B
 D433  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B	;precist A,B
 D437  1F D5 AA A6      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10100110B
 D43B  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D43F  1F D5 AA B2      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10110010B
 D443  1C D1         	DB	T_W3,			   11010001B
 D445  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B	;precist A,B
 D449  1F AA 55 AE      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10101110B
 D44D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. invert. vysilac/primac sbrnice s reg.	 _
                ;					    CSG GSC
                ;74653, 74651		 AAAAAAA  BBBBBBBB  BBBAAAA
 D44E             I74653T:	;	Z8765432  12345678  NAAA1BBB
 D44E  10 00 FF 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 01110111B	;B->A
 D452  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D454  1F AA 55 CA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11001010B
 D458  1F D5 AA C2      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 11000010B
 D45C  1F FF FF 9A      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 10011010B	;/GBA = 1
 D460  10 7F 00 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000000B, 01111111B	;A->B
 D464  1F AA 55 9C      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10011100B
 D468  1F D5 AA 94      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10010100B
 D46C  1F FF FF 90      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 10010000B	;GAB = 0
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-268


 D470  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D474  1F AA AA BA      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 10111010B
 D478  1C D9         	DB	T_W3,			   11011001B
 D47A  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B	;precist A,B
 D47E  1F D5 55 A6      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 10100110B
 D482  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;zachyt A,B
 D486  1F D5 55 B2      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 10110010B
 D48A  1C D1         	DB	T_W3,			   11010001B
 D48C  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B	;precist A,B
 D490  1F AA AA AE      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 10101110B
 D494  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;16bit posuvny registr s par vstupem a reg
                ;			   S
                ;			   E
                ;			   R			 _
                ;			   /M		 RR
                ;			   QO  YYY	    YYYT/C_
                ;74673			 YYYYY1D  111YYYYY  111R_LC
 D495             I74673T:	;	Z432105E  21098765  N543RWKS
 D495  00          	DB	T_NIC
                ;		    111	  21111111  2222
                ;		    21098765  09876543  43214321
                ;	DB	T_VV3,	00000011B, 00000000B, 00001111B
                ;	DB	T_NAP,	DIL24
                ;	DB	T_W123,	10000010B, 00000000B, 10000001B
                ;	DB	T_W123,	10000010B, 00000000B, 10000000B	;;
                ;	DB	T_O3,			   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;1-0
                ;
                ;	DB	T_O3,			   10001000B
                ;	DB	T_W123,	10000111B, 00000000B, 10001000B
                ;
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;01-1
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;101-2
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;0101-3
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;10101-4
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;010101-5
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;1010101-6
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;01010101-7
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;101010101-8
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;0101010101-9
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;10101010101-10
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;010101010101-11
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-269


                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;1010101010101-12
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;01010101010101-13
                ;	DB	T_O13,	10000010B,	   10001000B
                ;	DB	T_O3,			   10001010B	;101010101010101-14
                ;
                ;	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10101000B
                ;	DB	T_O13,	10000000B,	   10001010B	;0101010101010101-15
                ;	DB	T_W123,	10101011B, 01010101B, 11011000B
                ;
                ;	DB	T_KONEC
                
                ;16bit posuvny registr s par. vstupem
                ;74674
 D496             I74674T:
 D496  00          	DB	T_NIC
                
                ;sync. program. BCD citac s R a mux. vystup. reg
                ;			 _		_	  _
                ;			 R		L _	  C
                ;			 RCE	    EO C	 RCC
                ;74690			 CLN	  ABCDNA_/	 CCL
 D497             I74690T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKRXX
 D497  21          	DB	T_GOSUB
 D498  D4F7         	DW	G7469X1
 D49A  21          	DB	T_GOSUB
 D49B  D534         	DW	G7469X3
 D49D  1F B0 9C FF      G7469X4:DB	T_W123,	10110000B, 10011100B, 11111111B	;9
 D4A1  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D4A3  1E 0C EF       G7469X5:DB	T_W23,		  00001100B, 11101111B	;0
 D4A6  1E 1D E7       	DB	T_W23,		  00011101B, 11100111B	;CR 8
 D4A9  1E 08 EF       	DB	T_W23,		  00001000B, 11101111B	;0
 D4AC  1C E7         	DB	T_W3,			   11100111B
 D4AE  1F A0 0C EF      	DB	T_W123,	10100000B, 00001100B, 11101111B	;0
 D4B2  1C E7         	DB	T_W3,			   11100111B
 D4B4  1E 08 EF       	DB	T_W23,		  00001000B, 11101111B	;0
 D4B7  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. program. BIN citac s R a mux. vystup. reg.
                ;			 _		_	  _
                ;			 R		L _	  C
                ;			 RCE	    EO C	 RCC
                ;74691			 CLN	  ABCDNA_/	 CCL
 D4B8             I74691T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKRXX
 D4B8  21          	DB	T_GOSUB
 D4B9  D4F7         	DW	G7469X1
 D4BB  21          	DB	T_GOSUB
 D4BC  D534         	DW	G7469X3
 D4BE  1F B0 9C EF      G7469X6:DB	T_W123,	10110000B, 10011100B, 11101111B	;9
 D4C2  1C E7         	DB	T_W3,			   11100111B
 D4C4  1E 5C EF       	DB	T_W23,		  01011100B, 11101111B	;A
 D4C7  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
 D4C9  1E DC EF       	DB	T_W23,		  11011100B, 11101111B	;B
 D4CC  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
 D4CE  1E 3C EF       	DB	T_W23,		  00111100B, 11101111B	;C
 D4D1  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-270


 D4D3  1E BC EF       	DB	T_W23,		  10111100B, 11101111B	;D
 D4D6  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
 D4D8  1E 7C EF       	DB	T_W23,		  01111100B, 11101111B	;E
 D4DB  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
 D4DD  1E FC FF       	DB	T_W23,		  11111100B, 11111111B	;F
 D4E0  1C F7         	DB	T_W3,		  	   11110111B
 D4E2  20          	DB	T_GOTO
 D4E3  D4A3         	DW	G7469X5
                
                ;sync. program. BCD citac se sinc. R a mux. vystup. reg.
                ;			 _		_	  _
                ;			 R		L _	  C
                ;			 RCE	    EO C	 RCC
                ;74692			 CLN	  ABCDNA_/	 CCL
 D4E5             I74692T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKRXX
 D4E5  21          	DB	T_GOSUB
 D4E6  D514         	DW	G7469X2
 D4E8  21          	DB	T_GOSUB
 D4E9  D534         	DW	G7469X3
 D4EB  20          	DB	T_GOTO
 D4EC  D49D         	DW	G7469X4
                
                ;sync. program. BIN citac se sinc, R a mux. vystup. reg.
                ;			 _		_	  _
                ;			 R		L _	  C
                ;			 RCE	    EO C	 RCC
                ;74693			 CLN	  ABCDNA_/	 CCL
 D4EE             I74693T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKRXX
 D4EE  21          	DB	T_GOSUB
 D4EF  D514         	DW	G7469X2
 D4F1  21          	DB	T_GOSUB
 D4F2  D534         	DW	G7469X3
 D4F4  20          	DB	T_GOTO
 D4F5  D4BE         	DW	G7469X6
                
                ;------------------------------------------------------
                ;spolecna cast pro: 74690, 74691 74692, 74693
                
 D4F7  10 7F 0F 0C      G7469X1:DB	T_VV3,	01111111B, 00001111B, 00001100B
 D4FB  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D4FD  0F B5 FA F7      	DB	T_O123,	10110101B, 11111010B, 11110111B
 D501  1E A8 EF       	DB	T_W23,		  10101000B, 11101111B	;LOAD
 D504  1F BA FA E7      	DB	T_W123,	10111010B, 11111010B, 11100111B
 D508  1E 50 EF       	DB	T_W23,		  01010000B, 11101111B	;LOAD
 D50B  1F B5 0C EB      	DB	T_W123,	10110101B, 00001100B, 11101011B	;RESET
 D50F  1F D5 0D E7      	DB	T_W123,	11010101B, 00001101B, 11100111B	;RESET REGISTR
 D513  22          	DB	T_RET
                
 D514  10 7F 0F 0C      G7469X2:DB	T_VV3,	01111111B, 00001111B, 00001100B
 D518  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D51A  0F B5 FA F7      	DB	T_O123,	10110101B, 11111010B, 11110111B
 D51E  1E A8 EF       	DB	T_W23,		  10101000B, 11101111B	;LOAD
 D521  1F BA FA E7      	DB	T_W123,	10111010B, 11111010B, 11100111B
 D525  1E 50 EF       	DB	T_W23,		  01010000B, 11101111B	;LOAD
 D528  1E 5C E3       	DB	T_W23,		  01011100B, 11100011B
 D52B  1F B5 0C EB      	DB	T_W123,	10110101B, 00001100B, 11101011B	;RESET SINC
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-271


 D52F  1F D5 0D E7      	DB	T_W123,	11010101B, 00001101B, 11100111B	;RESET REGISTR
 D533  22          	DB	T_RET
                
 D534  1F B0 8C EF      G7469X3:DB	T_W123,	10110000B, 10001100B, 11101111B	;1
 D538  1D F0 E7       	DB	T_W13,	11110000B,	   11100111B	;ZR 1
 D53B  1F B0 4C EF      	DB	T_W123,	10110000B, 01001100B, 11101111B	;2
 D53F  1E 8D E7       	DB	T_W23,		  10001101B, 11100111B	;CR 1
 D542  19 F0         	DB	T_W1,	11110000B			;ZR 2
 D544  1F B0 CC EF      	DB	T_W123,	10110000B, 11001100B, 11101111B	;3
 D548  1E 4D E7       	DB	T_W23,		  01001101B, 11100111B	;CR 2
 D54B  1E 2C EF       	DB	T_W23,		  00101100B, 11101111B	;4
 D54E  1D F0 E7       	DB	T_W13,	11110000B,	   11100111B	;ZR 4
 D551  1F B0 AC EF      	DB	T_W123,	10110000B, 10101100B, 11101111B	;5
 D555  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
 D557  1E 6C EF       	DB	T_W23,		  01101100B, 11101111B	;6
 D55A  1C E7         	DB	T_W3,			   11100111B
 D55C  1E EC EF       	DB	T_W23,		  11101100B, 11101111B	;7
 D55F  1C E7         	DB	T_W3,		  	   11100111B
 D561  1E 1C EF       	DB	T_W23,		  00011100B, 11101111B	;8
 D564  1E 2D E7       	DB	T_W23,		  00101101B, 11100111B	;CR 4
 D567  19 F0         	DB	T_W1,	11110000B			;ZR 8
 D569  22          	DB	T_RET
                
                ;sync. obousmer. BCD citac program. a mux. vystup. reg.
                ;			 _		_
                ;			 C_	    _L _	 _ _
                ;			 RCE	    EO C	 RCD
                ;74696			 CLN	  ABCDNA_/	 CC/
 D56A             I74696T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKUXX
 D56A  21          	DB	T_GOSUB
 D56B  D603         	DW	G7469Y2
 D56D  1D A0 E3       	DB	T_W13,	10100000B,	   11100011B
 D570  21          	DB	T_GOSUB
 D571  D639         	DW	G7469Y4
 D573  21          	DB	T_GOSUB
 D574  D672         	DW	G7469Y7
 D576  21          	DB	T_GOSUB
 D577  D67E         	DW	G7469Y8
                
 D579  1E 94 EF       G7469Y1:DB	T_W23,		  10010100B, 11101111B	;9
 D57C  1C E7         G7469Y0:DB	T_W3,			   11100111B
 D57E  1E 04 FF       	DB	T_W23,		  00000100B, 11111111B	;0
 D581  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D583  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D585  1E 0C FF       	DB	T_W23,		  00001100B, 11111111B	;0
 D588  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D58A  1F B0 0C FF      	DB	T_W123,	10110000B, 00001100B, 11111111B	;0
 D58E  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D590  1E 04 FF       	DB	T_W23,		  00000100B, 11111111B	;0
 D593  1C E3         	DB	T_W3,			   11100011B
 D595  1E 0C FB       	DB	T_W23,		  00001100B, 11111011B	;0
 D598  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D59A  1F B0 0C FB      	DB	T_W123,	10110000B, 00001100B, 11111011B	;0
 D59E  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D5A0  1E 04 EB       	DB	T_W23,		  00000100B, 11101011B	;0
 D5A3  1C E3         	DB	T_W3,			   11100011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-272


 D5A5  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. obousmer. BIN citac program. a mux. vystup. reg.
                ;			 _		_
                ;			 C_	    _L _	 _ _
                ;			 RCE	    EO C	 RCD
                ;74697			 CLN	  ABCDNA_/	 CC/
 D5A6             I74697T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKUXX
 D5A6  21          	DB	T_GOSUB
 D5A7  D603         	DW	G7469Y2
 D5A9  1D A0 E3       	DB	T_W13,	10100000B,	   11100011B
 D5AC  21          	DB	T_GOSUB
 D5AD  D6B1         	DW	G7469Y6
 D5AF  21          	DB	T_GOSUB
 D5B0  D639         	DW	G7469Y4
 D5B2  21          	DB	T_GOSUB
 D5B3  D678         	DW	G7469Y9
 D5B5  21          	DB	T_GOSUB
 D5B6  D67E         	DW	G7469Y8
                
                
 D5B8  1E 94 FF       G7469Y5:DB	T_W23,		  10010100B, 11111111B	;9
 D5BB  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D5BD  1E 54 FF       	DB	T_W23,		  01010100B, 11111111B	;A
 D5C0  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D5C2  1E D4 FF       	DB	T_W23,		  11010100B, 11111111B	;B
 D5C5  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D5C7  1E 34 FF       	DB	T_W23,		  00110100B, 11111111B	;C
 D5CA  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D5CC  1E B4 FF       	DB	T_W23,		  10110100B, 11111111B	;D
 D5CF  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D5D1  1E 74 FF       	DB	T_W23,		  01110100B, 11111111B	;E
 D5D4  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D5D6  1E F4 EF       	DB	T_W23,		  11110100B, 11101111B	;F
 D5D9  20          	DB	T_GOTO
 D5DA  D57C         	DW	G7469Y0
                
                ;sync. obousmer. BCD citac program. se sinc, R a mux. vystup. reg.
                ;			 _		_
                ;			 C_	    _L _	 _ _
                ;			 RCE	    EO C	 RCD
                ;74698			 CLN	  ABCDNA_/	 CC/
 D5DC             I74698T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKUXX
 D5DC  21          	DB	T_GOSUB
 D5DD  D61C         	DW	G7469Y3
 D5DF  1D A0 F3       	DB	T_W13,	10100000B,	   11110011B
 D5E2  21          	DB	T_GOSUB
 D5E3  D639         	DW	G7469Y4
 D5E5  21          	DB	T_GOSUB
 D5E6  D672         	DW	G7469Y7
 D5E8  21          	DB	T_GOSUB
 D5E9  D67E         	DW	G7469Y8
 D5EB  20          	DB	T_GOTO
 D5EC  D579         	DW	G7469Y1
                
                ;sync. obousmer. BIN citac program. se sinc, R a mux. vystup. reg.
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-273


                ;			 _		_
                ;			 C_	    _L _	 _ _
                ;			 RCE	    EO C	 RCD
                ;74699			 CLN	  ABCDNA_/	 CC/
 D5EE             I74699T:	;	ZKRPDCBA  QQQQTDGR  XXNOKUXX
 D5EE  21          	DB	T_GOSUB
 D5EF  D61C         	DW	G7469Y3
 D5F1  1D A0 F3       	DB	T_W13,	10100000B,	   11110011B
 D5F4  21          	DB	T_GOSUB
 D5F5  D6B1         	DW	G7469Y6
 D5F7  21          	DB	T_GOSUB
 D5F8  D639         	DW	G7469Y4
 D5FA  21          	DB	T_GOSUB
 D5FB  D678         	DW	G7469Y9
 D5FD  21          	DB	T_GOSUB
 D5FE  D67E         	DW	G7469Y8
 D600  20          	DB	T_GOTO
 D601  D5B8         	DW	G7469Y5
                
                ;------------------------------------------------------
                ;spolecna cast pro: 74696, 74697 74698, 74699
                
 D603  10 7F 0F 0C      G7469Y2:DB	T_VV3,	01111111B, 00001111B, 00001100B
 D607  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D609  0F A5 F2 F7      	DB	T_O123,	10100101B, 11110010B, 11110111B
 D60D  1E A0 FF       	DB	T_W23,		  10100000B, 11111111B	;LOAD
 D610  1F AA F2 F7      	DB	T_W123,	10101010B, 11110010B, 11110111B
 D614  1E 58 FF       	DB	T_W23,		  01011000B, 11111111B	;LOAD
 D617  1F 85 04 FF      	DB	T_W123,	10000101B, 00000100B, 11111111B	;RESET
 D61B  22          	DB	T_RET
                
 D61C  10 7F 0F 0C      G7469Y3:DB	T_VV3,	01111111B, 00001111B, 00001100B
 D620  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D622  0F B5 FA F7      	DB	T_O123,	10110101B, 11111010B, 11110111B
 D626  1E A8 FF       	DB	T_W23,		  10101000B, 11111111B	;LOAD
 D629  1F BA FA F7      	DB	T_W123,	10111010B, 11111010B, 11110111B
 D62D  1E 50 FF       	DB	T_W23,		  01010000B, 11111111B	;LOAD
 D630  1F 95 5C F7      	DB	T_W123,	10010101B, 01011100B, 11110111B
 D634  1F 95 0C FF      	DB	T_W123,	10010101B, 00001100B, 11111111B	;RESET SINC
 D638  22          	DB	T_RET
                
 D639  1E 94 FB       G7469Y4:DB	T_W23,		  10010100B, 11111011B	;9
 D63C  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D63E  1E 14 FB       	DB	T_W23,		  00010100B, 11111011B	;8
 D641  1D E0 F3       	DB	T_W13,	11100000B,	   11110011B	;ZR 8
 D644  1F A0 E4 FB      	DB	T_W123,	10100000B, 11100100B, 11111011B	;7
 D648  1E 15 F3       	DB	T_W23,		  00010101B, 11110011B	;CR 8
 D64B  1E 64 FB       	DB	T_W23,		  01100100B, 11111011B	;6
 D64E  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D650  1E A4 FB       	DB	T_W23,		  10100100B, 11111011B	;5
 D653  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D655  1E 24 FB       	DB	T_W23,		  00100100B, 11111011B	;4
 D658  1D E0 F3       	DB	T_W13,	11100000B,	   11110011B	;ZR 4
 D65B  1F A0 C4 FB      	DB	T_W123,	10100000B, 11000100B, 11111011B	;3
 D65F  1E 25 F3       	DB	T_W23,		  00100101B, 11110011B	;CR 4
 D662  1E 44 FB       	DB	T_W23,		  01000100B, 11111011B	;2
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-274


 D665  1D E0 F3       	DB	T_W13,	11100000B,	   11110011B	;ZR 2
 D668  1E 84 FB       	DB	T_W23,		  10000100B, 11111011B	;1
 D66B  1E 45 F3       	DB	T_W23,		  01000101B, 11110011B	;CR 2
 D66E  1E 04 EB       	DB	T_W23,		  00000100B, 11101011B	;0
 D671  22          	DB	T_RET
                
 D672  1C E3         G7469Y7:DB	T_W3,			   11100011B
 D674  1E 94 FB       	DB	T_W23,		  10010100B, 11111011B	;9
 D677  22          	DB	T_RET
                
 D678  1C E3         G7469Y9:DB	T_W3,			   11100011B
 D67A  1E F4 FB       	DB	T_W23,		  11110100B, 11111011B	;F
 D67D  22          	DB	T_RET
                
 D67E  1C E7         G7469Y8:DB	T_W3,			   11100111B
 D680  1E 04 FF       	DB	T_W23,		  00000100B, 11111111B	;0
 D683  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D685  1E 84 FF       	DB	T_W23,		  10000100B, 11111111B	;1
 D688  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D68A  1E 44 FF       	DB	T_W23,		  01000100B, 11111111B	;2
 D68D  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D68F  1E C4 FF       	DB	T_W23,		  11000100B, 11111111B	;3
 D692  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D694  1E 24 FF       	DB	T_W23,		  00100100B, 11111111B	;4
 D697  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D699  1F A0 A4 FF      	DB	T_W123,	10100000B, 10100100B, 11111111B	;5
 D69D  1D E0 F7       	DB	T_W13,	11100000B,	   11110111B	;ZR 5
 D6A0  1E 64 FF       	DB	T_W23,		  01100100B, 11111111B	;6
 D6A3  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D6A5  1E E4 FF       	DB	T_W23,		  11100100B, 11111111B	;7
 D6A8  1C F7         	DB	T_W3,			   11110111B
 D6AA  1E 14 FF       	DB	T_W23,		  00010100B, 11111111B	;8
 D6AD  1E A5 F7       	DB	T_W23,		  10100101B, 11110111B	;CR 5
 D6B0  22          	DB	T_RET
                
 D6B1  1E F4 FB       G7469Y6:DB	T_W23,		  11110100B, 11111011B	;F
 D6B4  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D6B6  1E 74 FB       	DB	T_W23,		  01110100B, 11111011B	;E
 D6B9  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D6BB  1E B4 FB       	DB	T_W23,		  10110100B, 11111011B	;D
 D6BE  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D6C0  1E 34 FB       	DB	T_W23,		  00110100B, 11111011B	;C
 D6C3  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D6C5  1E D4 FB       	DB	T_W23,		  11010100B, 11111011B	;B
 D6C8  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D6CA  1E 54 FB       	DB	T_W23,		  01010100B, 11111011B	;A
 D6CD  1C F3         	DB	T_W3,			   11110011B
 D6CF  22          	DB	T_RET
                
                ;8bit. reg TP, zpetny budic			  _
                ;74794			 7654321  1234567C	 00O
 D6D0             I74794T:	;	ZDDDDDDD  QQQQQQQK  XXNQDEXX
 D6D0  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D6D4  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 D6D6  0F AA 54 FF      	DB	T_O123,	10101010B, 01010100B, 11111111B
 D6DA  1F AA 55 FF      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-275


 D6DE  10 00 01 04      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000001B, 00000100B
 D6E2  1F AA 55 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11111011B
 D6E6  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B
 D6EA  1F D5 54 F7      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11110111B
 D6EE  1F D5 AB E7      	DB	T_W123,	11010101B, 10101011B, 11100111B
 D6F2  10 00 01 04      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000001B, 00000100B
 D6F6  1F D5 AB E3      	DB	T_W123,	11010101B, 10101011B, 11100011B
 D6FA  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;10bit. reg. D budic sbernice			   _
                ;74821			 9876543  3456789C  012210O
 D6FB             I74821T:	;	ZDDDDDDD  QQQQQQQP  NQQQDDDE
 D6FB  10 7F 01 0F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001111B
 D6FF  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D701  1F AA FE FB      	DB	T_W123,	10101010B, 11111110B, 11111011B
 D705  1E 55 DA       	DB	T_W23,		  01010101B, 11011010B
 D708  1F D5 54 D4      	DB	T_W123, 11010101B, 01010100B, 11010100B
 D70C  1E AB A4       	DB	T_w23,		  10101011B, 10100100B
 D70F  1E FE F5       	DB	T_W23,		  11111110B, 11110101B
 D712  1F AA 55 A4      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 10100100B
 D716  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;10bit. budic sbernice			 _	   _
                ;					 2	   1
                ;74827			 9876543  3456789O  012210O
 D717             I74827T:	;	ZDDDDDDD  QQQQQQQE  NQQQDDDE
 D717  10 7F 01 0F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001111B
 D71B  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D71D  1F 80 FF F1      	DB	T_W123,	10000000B, 11111111B, 11110001B
 D721  1E FF F0       	DB	T_W23,		  11111111B, 11110000B
 D724  1E FE F1       	DB	T_W23,		  11111110B, 11110001B
 D727  1E 00 80       	DB	T_W23,		  00000000B, 10000000B
 D72A  1F D5 AA A4      	DB	T_W123,	11010101B, 10101010B, 10100100B
 D72E  1F AA 54 DA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010100B, 11011010B
 D732  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;10bit. budic sbernice			 _	   _
                ;					 2	   1
                ;74828			 9876543  3456789O  012210O
 D733             I74828T:	;	ZDDDDDDD  QQQQQQQE  NQQQDDDE
 D733  10 7F 01 0F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001111B
 D737  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D739  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 D73D  1E FF FE       	DB	T_W23,		  11111111B, 11111110B
 D740  1E FE FF       	DB	T_W23,		  11111110B, 11111111B
 D743  1E 00 8E       	DB	T_W23,		  00000000B, 10001110B
 D746  1F D5 54 AA      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 10101010B
 D74A  1F AA AA D4      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 11010100B
 D74E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;10bit. transparent. stradac D			   _
                ;74841			 9876543  3456789L  012210O
 D74F             I74841T:	;	ZDDDDDDD  QQQQQQQE  NQQQDDDE
 D74F  10 7F 01 0F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001111B
 D753  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D755  1F AA FF FB      	DB	T_W123,	10101010B, 11111111B, 11111011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-276


 D759  1E 55 DA       	DB	T_W23,		  01010101B, 11011010B
 D75C  0A 54         	DB	T_O2,		  01010100B
 D75E  1F D5 54 D4      	DB	T_W123,	11010101B, 01010100B, 11010100B
 D762  1E AB A4       	DB	T_W23,		  10101011B, 10100100B
 D765  1E FE F5       	DB	T_W23,		  11111110B, 11110101B
 D768  1F AA AA AA      	DB	T_W123,	10101010B, 10101010B, 10101010B
 D76C  1E 55 DA       	DB	T_W23,		  01010101B, 11011010B
 D76F  1F D5 AB A4      	DB	T_W123,	11010101B, 10101011B, 10100100B
 D773  1F AA 55 DA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11011010B 	
 D777  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4bit. stradac D transparent. a R
                ;					 _	   _
                ;			 _		 2	  _1
                ;			 2222211  1122222C  111111C
                ;74873			 ODDDDDD  QQQQQQLL  LQQDDOL
 D778             I74873T:	;	ZE432143  341234ER  NE1221ER
 D778  10 7F 03 4F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000011B, 01001111B
 D77C  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D77E  1F BC 02 C1      	DB	T_W123,	10111100B, 00000010B, 11000001B
 D782  1F AA 57 D9      	DB	T_W123, 10101010B, 01010111B, 11011001B
 D786  1F E9 BD E5      	DB	T_W123,	11101001B, 10111101B, 11100101B
 D78A  1F 95 D5 B7      	DB	T_W123, 10010101B, 11010101B, 10110111B
 D78E  1F 96 6B D9      	DB	T_W123,	10010110B, 01101011B, 11011001B
 D792  1F AB 17 C0      	DB	T_W123,	10101011B, 00010111B, 11000000B
 D796  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4bit. reg. D a reset
                ;					 _	   _
                ;			 _		 22  1  _1
                ;			 2222211  112222CC  C11111C
                ;74874			 ODDDDDD  QQQQQQLL  LQQDDOL
 D797             I74874T:	;	ZE432143  341234KR  NK1221ER
 D797  10 7F 03 4F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000011B, 01001111B
 D79B  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D79D  1F BF 00 8C      	DB	T_W123,	10111111B, 00000000B, 10001100B
 D7A1  1F D5 FD B7      	DB	T_W123,	11010101B, 11111101B, 10110111B
 D7A5  1F 95 AB E5      	DB	T_W123,	10010101B, 10101011B, 11100101B
 D7A9  1F AA A9 A9      	DB	T_W123,	10101010B, 10101001B, 10101001B
 D7AD  1E 57 D9       	DB	T_W23,		  01010111B, 11011001B
 D7B0  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;expander pro rozsireni vstup./vystup.
                ;			   _
                ;			 PPPPS_P  PPPPPPPP  PPPPPPP
                ;			 2222TC4  66667777  5554445
 D7B1             I8243T:		;	Z0123BS3  01233210  N1232100
 D7B1  10 7E 00 00      	DB	T_VV3,	01111110B, 00000000B, 00000000B	;P4 - P7 VYSTUP
 D7B5  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 D7B7  09 94         	DB	T_O1,	10010100B			;P4 ZAPIS
 D7B9  09 90         	DB	T_O1,	10010000B
 D7BB  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B			;DATA 1010
 D7BD  09 D4         	DB	T_O1,	11010100B
 D7BF  09 D4         	DB	T_O1,	11010100B			;P5 ZAPIS
 D7C1  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B
 D7C3  09 A8         	DB	T_O1,	10101000B			;DATA 0101
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-277


 D7C5  09 AC         	DB	T_O1,	10101100B
 D7C7  09 B4         	DB	T_O1,	10110100B			;P6 ZAPIS
 D7C9  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B
 D7CB  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B			;DATA 1010
 D7CD  09 D4         	DB	T_O1,	11010100B
 D7CF  09 F4         	DB	T_O1,	11110100B			;P7 ZAPIS
 D7D1  09 F0         	DB	T_O1,	11110000B
 D7D3  09 A8         	DB	T_O1,	10101000B			;DATA 0101
 D7D5  1F AC AA DA      	DB	T_W123,	10101100B, 10101010B, 11011010B
 D7D9  09 8C         	DB	T_O1,	10001100B			;P4 ZAPIS - OR
 D7DB  09 88         	DB	T_O1,	10001000B
 D7DD  09 98         	DB	T_O1,	10011000B			;DATA 0011 - 1011
 D7DF  09 9C         	DB	T_O1,	10011100B
 D7E1  09 CC         	DB	T_O1,	11001100B			;P5 ZAPIS - OR
 D7E3  09 C8         	DB	T_O1,	11001000B
 D7E5  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B			;DATA 0110 - 0111
 D7E7  09 B4         	DB	T_O1,	10110100B
 D7E9  09 AC         	DB	T_O1,	10101100B			;P6 ZAPIS - OR
 D7EB  09 A8         	DB	T_O1,	10101000B
 D7ED  09 E0         	DB	T_O1,	11100000B			;DATA 1100 - 1110
 D7EF  09 E4         	DB	T_O1,	11100100B
 D7F1  09 EC         	DB	T_O1,	11101100B			;P7 ZAPIS - OR
 D7F3  09 E8         	DB	T_O1,	11101000B
 D7F5  09 C8         	DB	T_O1,	11001000B			;DATA 1001 - 1101
 D7F7  1F CD EB FA      	DB	T_W123,	11001101B, 11101011B, 11111010B
 D7FB  09 94         	DB	T_O1,	10010100B			;P4 ZAPIS
 D7FD  09 90         	DB	T_O1,	10010000B
 D7FF  09 A8         	DB	T_O1,	10101000B			;DATA 0101
 D801  09 AC         	DB	T_O1,	10101100B
 D803  09 D4         	DB	T_O1,	11010100B			;P5 ZAPIS
 D805  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B
 D807  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B			;DATA 1010
 D809  09 D4         	DB	T_O1,	11010100B
 D80B  09 B4         	DB	T_O1,	10110100B			;P6 ZAPIS
 D80D  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B
 D80F  09 A8         	DB	T_O1,	10101000B			;DATA 0101
 D811  09 AC         	DB	T_O1,	10101100B
 D813  09 F4         	DB	T_O1,	11110100B			;P7 ZAPIS
 D815  09 F0         	DB	T_O1,	11110000B
 D817  09 D0         	DB	T_O1,	11010000B			;DATA 1010
 D819  1F D5 55 A5      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 10100101B
 D81D  09 9C         	DB	T_O1,	10011100B			;P4 ZAPIS - AND
 D81F  09 98         	DB	T_O1,	10011000B
 D821  09 98         	DB	T_O1,	10011000B			;DATA 1100 - 0100
 D823  09 9C         	DB	T_O1,	10011100B
 D825  09 DC         	DB	T_O1,	11011100B			;P5 ZAPIS - AND
 D827  09 D8         	DB	T_O1,	11011000B
 D829  09 B0         	DB	T_O1,	10110000B			;DATA 1001 - 1000
 D82B  09 B4         	DB	T_O1,	10110100B
 D82D  09 BC         	DB	T_O1,	10111100B			;P6 ZAPIS - AND
 D82F  09 B8         	DB	T_O1,	10111000B
 D831  09 E0         	DB	T_O1,	11100000B			;DATA 0011 - 0001
 D833  09 E4         	DB	T_O1,	11100100B
 D835  09 FC         	DB	T_O1,	11111100B			;P7 ZAPIS - AND
 D837  09 F8         	DB	T_O1,	11111000B
 D839  09 C8         	DB	T_O1,	11001000B			;DATA 0110 - 0010
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-278


 D83B  1F CD 41 A0      	DB	T_W123,	11001101B, 01000001B, 10100000B
 D83F  09 84         	DB	T_O1,	10000100B			;P4 PRIPRAVA NA CTENI
 D841  09 80         	DB	T_O1,	10000000B
 D843  08 06 00       	DB	T_VV2,	00000110B, 00000000B
 D846  01 F9         	DB	T_I1,	11111001B
 D848  09 FF         	DB	T_O1,	11111111B
 D84A  08 7E 00       	DB	T_VV2,	01111110B, 00000000B
 D84D  09 C4         	DB	T_O1,	11000100B			;P5 PRIPRAVA NA CTENI
 D84F  09 C0         	DB	T_O1,	11000000B
 D851  08 06 00       	DB	T_VV2,	00000110B, 00000000B
 D854  01 F9         	DB	T_I1,	11111001B
 D856  09 FF         	DB	T_O1,	11111111B
 D858  08 7E 00       	DB	T_VV2,	01111110B, 00000000B
 D85B  09 A4         	DB	T_O1,	10100100B			;P6 PRIPRAVA NA CTENI
 D85D  09 A0         	DB	T_O1,	10100000B
 D85F  08 06 00       	DB	T_VV2,	00000110B, 00000000B
 D862  01 F9         	DB	T_I1,	11111001B
 D864  09 FF         	DB	T_O1,	11111111B
 D866  08 7E 00       	DB	T_VV2,	01111110B, 00000000B
 D869  09 E4         	DB	T_O1,	11100100B			;P7 PRIPRAVA NA CTENI
 D86B  09 E0         	DB	T_O1,	11100000B
 D86D  08 06 00       	DB	T_VV2,	00000110B, 00000000B
 D870  01 F9         	DB	T_I1,	11111001B
 D872  09 FF         	DB	T_O1,	11111111B
 D874  10 7F FF 7F      	DB	T_VV3,	01111111B, 11111111B, 01111111B	;P4 - P7 VSTUP
 D878  1F 84 55 DA      	DB	T_W123,	10000100B, 01010101B, 11011010B	;P4 CTENI
 D87C  09 80         	DB	T_O1,	10000000B
 D87E  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D881  01 D0         	DB	T_I1,	11010000B			;DATA 1010
 D883  09 D6         	DB	T_O1,	11010110B
 D885  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D888  09 C4         	DB	T_O1,	11000100B			;P5 CTENI
 D88A  09 C0         	DB	T_O1,	11000000B
 D88C  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D88F  01 A8         	DB	T_I1,	10101000B			;DATA 0101
 D891  09 AE         	DB	T_O1,	10101110B
 D893  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D896  09 A4         	DB	T_O1,	10100100B			;P6 CTENI
 D898  09 A0         	DB	T_O1,	10100000B
 D89A  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D89D  01 A8         	DB	T_I1,	10101000B			;DATA 0101
 D89F  09 AE         	DB	T_O1,	10101110B
 D8A1  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D8A4  09 E4         	DB	T_O1,	11100100B			;P7 CTENI
 D8A6  09 E0         	DB	T_O1,	11100000B
 D8A8  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D8AB  01 D0         	DB	T_I1,	11010000B			;DATA 1010
 D8AD  09 D6         	DB	T_O1,	11010110B
 D8AF  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D8B2  1F 85 AA A5      	DB	T_W123,	10000101B, 10101010B, 10100101B	;P4 CTENI
 D8B6  09 81         	DB	T_O1,	10000001B
 D8B8  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D8BB  01 A9         	DB	T_I1,	10101001B			;DATA 0101
 D8BD  09 AF         	DB	T_O1,	10101111B
 D8BF  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D8C2  09 C5         	DB	T_O1,	11000101B			;P5 CTENI
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-279


 D8C4  09 C1         	DB	T_O1,	11000001B
 D8C6  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D8C9  01 D1         	DB	T_I1,	11010001B			;DATA 1010
 D8CB  09 D7         	DB	T_O1,	11010111B
 D8CD  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D8D0  09 A5         	DB	T_O1,	10100101B			;P6 CTENI
 D8D2  09 A1         	DB	T_O1,	10100001B
 D8D4  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D8D7  01 D1         	DB	T_I1,	11010001B			;DATA 1010
 D8D9  09 D7         	DB	T_O1,	11010111B
 D8DB  08 7F FF       	DB	T_VV2,	01111111B, 11111111B
 D8DE  09 E5         	DB	T_O1,	11100101B			;P7 CTENI
 D8E0  09 E1         	DB	T_O1,	11100001B
 D8E2  08 07 FF       	DB	T_VV2,	00000111B, 11111111B
 D8E5  01 A9         	DB	T_I1,	10101001B			;DATA 0101
 D8E7  09 AF         	DB	T_O1,	10101111B
 D8E9  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;***********************
                ;* CMOS CMOS CMOS CMOS *
                ;***********************
                
                ;2x 3NOR + invert.
                ;4000			 1111NN   2222_
 D8EA             I4000T:		;	ZYCBACCX  XNCBAYXX
 D8EA  25 07 80       	DB	T_NZ2,	00000111B, 10000000B
 D8ED  08 38 39       	DB	T_VV2,	00111000B, 00111001B
 D8F0  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 D8F2  1B C7 FA       	DB	T_W12,	11000111B, 11111010B
 D8F5  1B A7 D9       	DB	T_W12,	10100111B, 11011001B
 D8F8  1B 97 EA       	DB	T_W12,	10010111B, 11101010B
 D8FB  1B B7 CA       	DB	T_W12,	10110111B, 11001010B
 D8FE  1B 8F F1       	DB	T_W12,	10001111B, 11110001B
 D901  1B AF D1       	DB	T_W12,	10101111B, 11010001B
 D904  1B 9F E2       	DB	T_W12,	10011111B, 11100010B
 D907  1B BF C5       	DB	T_W12,	10111111B, 11000101B
 D90A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2NOR
                ;4001			 222111   444333
 D90B             I4001T:		;	ZABYYBAX  XNABYYBA
 D90B  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 D90E  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 D910  1B E3 E4       	DB	T_W12,	11100011B, 11100100B
 D913  1B A7 D1       	DB	T_W12,	10100111B, 11010001B
 D916  1B C9 F2       	DB	T_W12,	11001001B, 11110010B
 D919  1B 95 CB       	DB	T_W12,	10010101B, 11001011B
 D91C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4NOR
                ;4002
 D91D             I4002T:		;	ZXDCBAYX  XNYABCDX
 D91D  25 41 81       	DB	T_NZ2,	01000001B, 10000001B
 D920  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 D923  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 D925  1B FD E1       	DB	T_W12,	11111101B, 11100001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-280


 D928  1B DD D1       	DB	T_W12,	11011101B, 11010001B
 D92B  1B ED C9       	DB	T_W12,	11101101B, 11001001B
 D92E  1B F5 C5       	DB	T_W12,	11110101B, 11000101B
 D931  1B F9 C3       	DB	T_W12,	11111001B, 11000011B
 D934  1B C3 DF       	DB	T_W12,	11000011B, 11011111B
 D937  1B E1 CF       	DB	T_W12,	11100001B, 11001111B
 D93A  1B D1 D7       	DB	T_W12,	11010001B, 11010111B
 D93D  1B C9 DB       	DB	T_W12,	11001001B, 11011011B
 D940  1B C5 DD       	DB	T_W12,	11000101B, 11011101B
 D943  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2NAND
                ;4011, 4093		 111222   444333
 D944             I4011T:		;	ZABYYBAX  XNABYYBA
 D944  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 D947  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 D949  1B EB EC       	DB	T_W12,	11101011B, 11101100B
 D94C  1B B7 DD       	DB	T_W12,	10110111B, 11011101B
 D94F  1B D9 F6       	DB	T_W12,	11011001B, 11110110B
 D952  1B 9D CB       	DB	T_W12,	10011101B, 11001011B
 D955  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4NAND
                ;4012
 D956             I4012T:		;	ZXDCBAYX  XNYABCDX
 D956  25 41 81       	DB	T_NZ2,	01000001B, 10000001B
 D959  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 D95C  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 D95E  1B FD E1       	DB	T_W12,	11111101B, 11100001B
 D961  1B DF F1       	DB	T_W12,	11011111B, 11110001B
 D964  1B EF E9       	DB	T_W12,	11101111B, 11101001B
 D967  1B F7 E5       	DB	T_W12,	11110111B, 11100101B
 D96A  1B FB E3       	DB	T_W12,	11111011B, 11100011B
 D96D  1B C3 DF       	DB	T_W12,	11000011B, 11011111B
 D970  1B E3 EF       	DB	T_W12,	11100011B, 11101111B
 D973  1B D3 F7       	DB	T_W12,	11010011B, 11110111B
 D976  1B CB FB       	DB	T_W12,	11001011B, 11111011B
 D979  1B C7 FD       	DB	T_W12,	11000111B, 11111101B
 D97C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X K.O. D s SR
                ;4013			  C_	   _C
 D97D             I4013T:		;	ZSDRLQQX  XNQQLRDS
 D97D  08 78 0F       	DB	T_VV2,	01111000B, 00001111B
 D980  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 D982  1B B5 F5       	DB	T_W12,	10110101B, 11110101B
 D985  1B D7 E1       	DB	T_W12,	11010111B, 11100001B
 D988  1B CB DE       	DB	T_W12,	11001011B, 11011110B
 D98B  1B 83 D2       	DB	T_W12,	10000011B, 11010010B
 D98E  1B 8D EA       	DB	T_W12,	10001101B, 11101010B
 D991  1B A5 E0       	DB	T_W12,	10100101B, 11100000B
 D994  1B AB D8       	DB	T_W12,	10101011B, 11011000B
 D997  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4bit. posuv. reg. s ser. vstupem, par. vystup, R
                ;			 AAAABB   BBBBAA
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-281


                ;4015			 AM0123C  BM0123C
 D998             I4015T:		;	ZDRQQQQP  NDRQQQQP
 D998  08 61 61       	DB	T_VV2,	01100001B, 01100001B
 D99B  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 D99D  1B A0 A0       	DB	T_W12,	10100000B, 10100000B
 D9A0  1B C0 C0       	DB	T_W12,	11000000B, 11000000B
 D9A3  1B D1 D1       	DB	T_W12,	11010001B, 11010001B
 D9A6  1B 90 D0       	DB	T_W12,	10010000B, 11010000B
 D9A9  1B 89 D9       	DB	T_W12,	10001001B, 11011001B
 D9AC  1B C8 98       	DB	T_W12,	11001000B, 10011000B
 D9AF  1B D5 8D       	DB	T_W12,	11010101B, 10001101B
 D9B2  1B 94 CC       	DB	T_W12,	10010100B, 11001100B
 D9B5  1B 8B D7       	DB	T_W12,	10001011B, 11010111B
 D9B8  1B CA 96       	DB	T_W12,	11001010B, 10010110B
 D9BB  1B D7 89       	DB	T_W12,	11010111B, 10001001B
 D9BE  1B 96 C8       	DB	T_W12,	10010110B, 11001000B
 D9C1  1B 89 D7       	DB	T_W12,	10001001B, 11010111B
 D9C4  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;10stupnovy johonson. citac	   _
                ;				   01
                ;4017			 3762015  MCC_948
 D9C5             I4017T:		;	ZQQQQQQQ  NRPPQQQQ
 D9C5  08 00 70       	DB	T_VV2,	00000000B, 01110000B
 D9C8  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 D9CA  1B 84 C8       	DB	T_W12,	10000100B, 11001000B
 D9CD  1B 84 88       	DB	T_W12,	10000100B, 10001000B
 D9D0  1B 82 A8       	DB	T_W12,	10000010B, 10101000B
 D9D3  1A 88         	DB	T_w2,		  10001000B
 D9D5  1B 88 A8       	DB	T_W12,	10001000B, 10101000B
 D9D8  1A 88         	DB	T_w2,		  10001000B
 D9DA  1B C0 A8       	DB	T_W12,	11000000B, 10101000B
 D9DD  1A 88         	DB	T_w2,		  10001000B
 D9DF  1B 80 AA       	DB	T_W12,	10000000B, 10101010B
 D9E2  1A 8A         	DB	T_w2,		  10001010B
 D9E4  1B 81 A0       	DB	T_W12,	10000001B, 10100000B
 D9E7  1A 80         	DB	T_w2,		  10000000B
 D9E9  1B 90 A0       	DB	T_W12,	10010000B, 10100000B
 D9EC  1A 80         	DB	T_w2,		  10000000B
 D9EE  1B A0 A0       	DB	T_W12,	10100000B, 10100000B
 D9F1  1A 80         	DB	T_w2,		  10000000B
 D9F3  1B 80 A1       	DB	T_W12,	10000000B, 10100001B
 D9F6  1A 81         	DB	T_w2,		  10000001B
 D9F8  1B 80 A4       	DB	T_W12,	10000000B, 10100100B
 D9FB  1A B4         	DB	T_w2,		  10110100B
 D9FD  1B 84 A8       	DB	T_W12,	10000100B, 10101000B
 DA00  1A B8         	DB	T_w2,		  10111000B
 DA02  1B 82 A8       	DB	T_W12,	10000010B, 10101000B
 DA05  1A B8         	DB	T_w2,		  10111000B
 DA07  1B 88 A8       	DB	T_W12,	10001000B, 10101000B
 DA0A  1A B8         	DB	T_w2,		  10111000B
 DA0C  1B C0 A8       	DB	T_W12,	11000000B, 10101000B
 DA0F  1A B8         	DB	T_w2,		  10111000B
 DA11  1B 80 AA       	DB	T_W12,	10000000B, 10101010B
 DA14  1A BA         	DB	T_w2,		  10111010B
 DA16  1B 81 A0       	DB	T_W12,	10000001B, 10100000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-282


 DA19  1A B0         	DB	T_w2,		  10110000B
 DA1B  1B 90 A0       	DB	T_W12,	10010000B, 10100000B
 DA1E  1A B0         	DB	T_w2,		  10110000B
 DA20  1B A0 A0       	DB	T_W12,	10100000B, 10100000B
 DA23  1A B0         	DB	T_w2,		  10110000B
 DA25  1B 80 A1       	DB	T_W12,	10000000B, 10100001B
 DA28  1A B1         	DB	T_w2,		  10110001B
 DA2A  1B 80 A4       	DB	T_W12,	10000000B, 10100100B
 DA2D  1A B4         	DB	T_w2,		  10110100B
 DA2F  1B 84 A8       	DB	T_W12,	10000100B, 10101000B
 DA32  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;14bit. BIN citac (Q0,Q3-Q13)
                ;			   111  1  _
                ;4020			 3645321  0978MC0
 DA33             I4020T:		;	ZQQQQQQQ  NQQQQRPQ
 DA33  08 00 06       	DB	T_VV2,	00000000B, 00000110B
 DA36  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DA38  1B 80 84       	DB	T_W12,	10000000B, 10000100B
 DA3B  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;0
 DA3E  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DA40  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B	;1
 DA43  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DA45  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;2
 DA48  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DA4A  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B	;3
 DA4D  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DA4F  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;4
 DA52  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DA54  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B	;5
 DA57  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DA59  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;6
 DA5C  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DA5E  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B	;7
 DA61  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DA63  1B C0 80       	DB	T_W12,	11000000B, 10000000B	;8
 DA66  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DA68  21          	DB	T_GOSUB
 DA69  DB01         	DW	G4020T
 DA6B  03 90 82       	DB	T_I12,	10010000B, 10000010B	;16
 DA6E  21          	DB	T_GOSUB
 DA6F  DB01         	DW	G4020T
 DA71  03 D0 82       	DB	T_I12,	11010000B, 10000010B	;24
 DA74  21          	DB	T_GOSUB
 DA75  DB01         	DW	G4020T
 DA77  03 88 82       	DB	T_I12,	10001000B, 10000010B	;32
 DA7A  21          	DB	T_GOSUB
 DA7B  DB01         	DW	G4020T
 DA7D  03 C8 82       	DB	T_I12,	11001000B, 10000010B	;40
 DA80  21          	DB	T_GOSUB
 DA81  DB01         	DW	G4020T
 DA83  03 98 82       	DB	T_I12,	10011000B, 10000010B	;48
 DA86  21          	DB	T_GOSUB
 DA87  DB01         	DW	G4020T
 DA89  03 D8 82       	DB	T_I12,	11011000B, 10000010B	;56
 DA8C  21          	DB	T_GOSUB
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-283


 DA8D  DB01         	DW	G4020T
 DA8F  03 A0 82       	DB	T_I12,	10100000B, 10000010B	;64
 DA92  23          	DB	T_PROG
 DA93  DB34         	DW	G4020TA
 DA95  03 80 92       	DB	T_I12,	10000000B, 10010010B	;128
 DA98  23          	DB	T_PROG
 DA99  DB34         	DW	G4020TA
 DA9B  03 A0 92       	DB	T_I12,	10100000B, 10010010B	;192
 DA9E  23          	DB	T_PROG
 DA9F  DB34         	DW	G4020TA
 DAA1  03 80 8A       	DB	T_I12,	10000000B, 10001010B	;256
 DAA4  23          	DB	T_PROG
 DAA5  DB34         	DW	G4020TA
 DAA7  03 A0 8A       	DB	T_I12,	10100000B, 10001010B	;320
 DAAA  23          	DB	T_PROG
 DAAB  DB34         	DW	G4020TA
 DAAD  03 80 9A       	DB	T_I12,	10000000B, 10011010B	;384
 DAB0  23          	DB	T_PROG
 DAB1  DB34         	DW	G4020TA
 DAB3  03 A0 9A       	DB	T_I12,	10100000B, 10011010B	;448
 DAB6  23          	DB	T_PROG
 DAB7  DB34         	DW	G4020TA
 DAB9  03 80 A2       	DB	T_I12,	10000000B, 10100010B	;512
 DABC  23          	DB	T_PROG
 DABD  DB2E         	DW	G4020TC
 DABF  03 80 C2       	DB	T_I12,	10000000B, 11000010B	;1024
 DAC2  23          	DB	T_PROG
 DAC3  DB2E         	DW	G4020TC
 DAC5  03 80 E2       	DB	T_I12,	10000000B, 11100010B	;1536
 DAC8  23          	DB	T_PROG
 DAC9  DB2E         	DW	G4020TC
 DACB  03 81 82       	DB	T_I12,	10000001B, 10000010B	;2048
 DACE  23          	DB	T_PROG
 DACF  DB2E         	DW	G4020TC
 DAD1  03 81 A2       	DB	T_I12,	10000001B, 10100010B	;2560
 DAD4  23          	DB	T_PROG
 DAD5  DB2E         	DW	G4020TC
 DAD7  03 81 C2       	DB	T_I12,	10000001B, 11000010B	;3072
 DADA  23          	DB	T_PROG
 DADB  DB2E         	DW	G4020TC
 DADD  03 81 E2       	DB	T_I12,	10000001B, 11100010B	;3584
 DAE0  23          	DB	T_PROG
 DAE1  DB2E         	DW	G4020TC
 DAE3  03 82 82       	DB	T_I12,	10000010B, 10000010B	;4096
 DAE6  23          	DB	T_PROG
 DAE7  DB28         	DW	G4020TD
 DAE9  03 84 82       	DB	T_I12,	10000100B, 10000010B	;8192
 DAEC  23          	DB	T_PROG
 DAED  DB28         	DW	G4020TD
 DAEF  03 86 82       	DB	T_I12,	10000110B, 10000010B	;12288
 DAF2  23          	DB	T_PROG
 DAF3  DB22         	DW	G4020TE
 DAF5  03 FF FB       	DB	T_I12,	11111111B, 11111011B	;16383
 DAF8  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;0
 DAFB  1A 82         	DB	T_w2,		  10000010B
 DAFD  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B	;1
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-284


 DB00  FE          	DB	T_KONEC
                ;UDELA 8 PULZU
 DB01  1A 81         G4020T:	DB	T_W2,		  10000001B	;1
 DB03  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DB05  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B	;2
 DB07  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DB09  1A 81         	DB	T_W2,		  10000001B	;3
 DB0B  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DB0D  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B	;4
 DB0F  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DB11  1A 81         	DB	T_W2,		  10000001B	;5
 DB13  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DB15  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B	;6
 DB17  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DB19  1A 81         	DB	T_W2,		  10000001B	;7
 DB1B  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DB1D  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B	;8
 DB1F  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 DB21  22          	DB	T_RET
                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
 DB22  01 0FFF        G4020TE:LXI	B,4095		;POCET PULZU
 DB25  C3 DB37        	JMP	G4020TB
 DB28  01 1000        G4020TD:LXI	B,4096		;POCET PULZU
 DB2B  C3 DB37        	JMP	G4020TB
 DB2E  01 0200        G4020TC:LXI	B,512		;POCET PULZU
 DB31  C3 DB37        	JMP	G4020TB
 DB34  01 0040        G4020TA:LXI	B,64		;POCET PULZU
 DB37  3E 80         G4020TB:MVI	A,10000000B
 DB39  D3 39         	OUT	PORT2		;CP NA 0
 DB3B  0B          	DCX	B		;POCITADLO -1
 DB3C  79          	MOV	A,C		; DO <A>
 DB3D  F5          	PUSH	PSW		;TROCHU NATAHUJEME CAS
 DB3E  3E 82         	MVI	A,10000010B
 DB40  D3 39         	OUT	PORT2		;CP NA 1 	
 DB42  F1          	POP	PSW		;TROCHU NATAHUJEME CAS
 DB43  B0          	ORA	B
 DB44  C2 DB37        	JNZ	G4020TB		;POKUT NENI 0 TAK DALSI
 DB47  C9          	RET			;NAVRAT ZE STROJOVEHO KODU
                
                ;8bit. posuv. reg. s par. a ser. vstupem, ser. vystup(Q5-7)
                ;4021			 0123757  6546DCP
 DB48             I4021T:		;	ZPPPPQQP  NPPPQSPL
 DB48  08 79 77       	DB	T_VV2,	01111001B, 01110111B
 DB4B  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DB4D  1B AA A1       	DB	T_W12,	10101010B, 10100001B
 DB50  1B D5 D9       	DB	T_W12,	11010101B, 11011001B
 DB53  1B D5 D8       	DB	T_W12,	11010101B, 11011000B	;10101011
 DB56  1B 86 A2       	DB	T_W12,	10000110B, 10100010B	;01010101
 DB59  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 DB5B  1B 98 DA       	DB	T_W12,	10011000B, 11011010B	;00101010
 DB5E  1A DC         	DB	T_W2,		  11011100B
 DB60  1B 86 E6       	DB	T_W12,	10000110B, 11100110B	;10010101
 DB63  1A E4         	DB	T_W2,		  11100100B
 DB65  1B A0 BE       	DB	T_W12,	10100000B, 10111110B	;11001010
 DB68  1A B8         	DB	T_W2,		  10111000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-285


 DB6A  1B 96 F2       	DB	T_W12,	10010110B, 11110010B	;01100101
 DB6D  1A F4         	DB	T_W2,		  11110100B
 DB6F  1B A8 8E       	DB	T_W12,	10101000B, 10001110B	;10110010
 DB72  1A 88         	DB	T_W2,		  10001000B
 DB74  1B C4 C2       	DB	T_W12,	11000100B, 11000010B	;01011001
 DB77  1A C4         	DB	T_W2,		  11000100B
 DB79  1B 8A A6       	DB	T_W12,	10001010B, 10100110B	;10101100
 DB7C  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 DB7E  1B A2 9A       	DB	T_W12,	10100010B, 10011010B	;01010110
 DB81  1A 9C         	DB	T_W2,		  10011100B
 DB83  1B CC BE       	DB	T_W12,	11001100B, 10111110B	;10101011
 DB86  1A B8         	DB	T_W2,		  10111000B
 DB88  1B B6 E2       	DB	T_W12,	10110110B, 11100010B	;01010101
 DB8B  1A E4         	DB	T_W2,		  11100100B
 DB8D  1B F8 8E       	DB	T_W12,	11111000B, 10001110B	;10101010
 DB90  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x 3NAND
                ;2023			 111122   333322
 DB91             I4023T:		;	ZYCBABAX  XNCBAYYC
 DB91  08 3E 39       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111001B
 DB94  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 DB96  1B C7 E5       	DB	T_W12,	11000111B, 11100101B
 DB99  1B E1 EF       	DB	T_W12,	11100001B, 11101111B
 DB9C  1B D5 F7       	DB	T_W12,	11010101B, 11110111B
 DB9F  1B F3 FB       	DB	T_W12,	11110011B, 11111011B
 DBA2  1B CF C6       	DB	T_W12,	11001111B, 11000110B
 DBA5  1B E9 CE       	DB	T_W12,	11101001B, 11001110B
 DBA8  1B DD D6       	DB	T_W12,	11011101B, 11010110B
 DBAB  1B BB DE       	DB	T_W12,	10111011B, 11011110B
 DBAE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;7bit. BIN citac	   _
                ;4024			 3456MC   N01N2N
 DBAF             I4024T:		;	ZQQQQRPX  XNCQQCQC
 DBAF  25 01 A1       	DB	T_NZ2,	00000001B, 10100001B
 DBB2  08 06 00       	DB	T_VV2,	00000110B, 00000000B
 DBB5  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 DBB7  1B 87 E5       	DB	T_W12,	10000111B, 11100101B	;RES
 DBBA  1B 83 E5       	DB	T_W12,	10000011B, 11100101B
 DBBD  1B 81 F5       	DB	T_W12,	10000001B, 11110101B	;1
 DBC0  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBC2  1B 81 ED       	DB	T_W12,	10000001B, 11101101B	;2
 DBC5  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBC7  1B 81 FD       	DB	T_W12,	10000001B, 11111101B	;3
 DBCA  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBCC  1B 81 E7       	DB	T_W12,	10000001B, 11100111B	;4
 DBCF  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBD1  1B 81 F7       	DB	T_W12,	10000001B, 11110111B	;5
 DBD4  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBD6  1B 81 EF       	DB	T_W12,	10000001B, 11101111B	;6
 DBD9  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBDB  1B 81 FF       	DB	T_W12,	10000001B, 11111111B	;7
 DBDE  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DBE0  1B C1 E5       	DB	T_W12,	11000001B, 11100101B	;8
 DBE3  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-286


 DBE5  1B C1 F5       	DB	T_W12,	11000001B, 11110101B	;9
 DBE8  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DBEA  1B C1 ED       	DB	T_W12,	11000001B, 11101101B	;10
 DBED  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DBEF  1B C1 FD       	DB	T_W12,	11000001B, 11111101B	;11
 DBF2  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DBF4  1B C1 E7       	DB	T_W12,	11000001B, 11100111B	;12
 DBF7  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DBF9  1B C1 F7       	DB	T_W12,	11000001B, 11110111B	;13
 DBFC  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DBFE  1B C1 EF       	DB	T_W12,	11000001B, 11101111B	;14
 DC01  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DC03  1B C1 FF       	DB	T_W12,	11000001B, 11111111B	;15
 DC06  19 C3         	DB	T_W1,	11000011B
 DC08  1B A1 E5       	DB	T_W12,	10100001B, 11100101B	;16
 DC0B  21          	DB	T_GOSUB
 DC0C  DC40         	DW	G4024TA
 DC0E  1B 91 E5       	DB	T_W12,	10010001B, 11100101B	;32
 DC11  21          	DB	T_GOSUB
 DC12  DC40         	DW	G4024TA
 DC14  1B B1 E5       	DB	T_W12,	10110001B, 11100101B	;48
 DC17  21          	DB	T_GOSUB
 DC18  DC40         	DW	G4024TA
 DC1A  1B 89 E5       	DB	T_W12,	10001001B, 11100101B	;64
 DC1D  21          	DB	T_GOSUB
 DC1E  DC40         	DW	G4024TA
 DC20  1B A9 E5       	DB	T_W12,	10101001B, 11100101B	;80
 DC23  21          	DB	T_GOSUB
 DC24  DC40         	DW	G4024TA
 DC26  1B 99 E5       	DB	T_W12,	10011001B, 11100101B	;96
 DC29  21          	DB	T_GOSUB
 DC2A  DC40         	DW	G4024TA
 DC2C  1B B9 E5       	DB	T_W12,	10111001B, 11100101B	;112
 DC2F  21          	DB	T_GOSUB
 DC30  DC44         	DW	G4024TB
 DC32  1B F9 FF       	DB	T_W12,	11111001B, 11111111B	;127
 DC35  19 FB         	DB	T_W1,	11111011B
 DC37  1B 81 E5       	DB	T_W12,	10000001B, 11100101B	;0
 DC3A  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DC3C  1B 81 F5       	DB	T_W12,	10000001B, 11110101B	;1
 DC3F  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;UDELA 16 PULZU
 DC40  09 83         G4024TA:DB	T_O1,	10000011B
 DC42  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;1
 DC44  09 83         G4024TB:DB	T_O1,	10000011B
 DC46  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;2
 DC48  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC4A  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;3
 DC4C  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC4E  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;4
 DC50  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC52  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;5
 DC54  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC56  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;6
 DC58  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-287


 DC5A  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;7
 DC5C  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC5E  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;8
 DC60  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC62  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;9
 DC64  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC66  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;10
 DC68  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC6A  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;11
 DC6C  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC6E  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;12
 DC70  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC72  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;13
 DC74  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC76  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;14
 DC78  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC7A  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;15
 DC7C  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 DC7E  09 81         	DB	T_O1,	10000001B	;16
 DC80  22          	DB	T_RET
                
                ;3x 3NOR
                ;4025			 111122   333322
 DC81             I4025T:		;	ZYCBABAX  XNCBAYYC
 DC81  08 3E 39       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111001B
 DC84  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 DC86  1B C7 E1       	DB	T_W12,	11000111B, 11100001B
 DC89  1B A1 E9       	DB	T_W12,	10100001B, 11101001B
 DC8C  1B 95 F1       	DB	T_W12,	10010101B, 11110001B
 DC8F  1B B3 F9       	DB	T_W12,	10110011B, 11111001B
 DC92  1B 8F C4       	DB	T_W12,	10001111B, 11000100B
 DC95  1B A9 CA       	DB	T_W12,	10101001B, 11001010B
 DC98  1B 9D D0       	DB	T_W12,	10011101B, 11010000B
 DC9B  1B BB D8       	DB	T_W12,	10111011B, 11011000B
 DC9E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x K.O. J-K s SR
                ;4027			   C_   _P
 DC9F             I4027T:		;	ZSJKRPQQ  NQQCRKJS
 DC9F  08 7C 1F       	DB	T_VV2,	01111100B, 00011111B
 DCA2  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DCA4  1B D5 AA       	DB	T_W12,	11010101B, 10101010B
 DCA7  1B EB FB       	DB	T_W12,	11101011B, 11111011B
 DCAA  1B AA D5       	DB	T_W12,	10101010B, 11010101B
 DCAD  1B 82 C6       	DB	T_W12,	10000010B, 11000110B
 DCB0  1B 86 B6       	DB	T_W12,	10000110B, 10110110B
 DCB3  1B A2 A2       	DB	T_W12,	10100010B, 10100010B
 DCB6  1B A5 D2       	DB	T_W12,	10100101B, 11010010B
 DCB9  1B 91 C4       	DB	T_W12,	10010001B, 11000100B
 DCBC  1B 96 B4       	DB	T_W12,	10010110B, 10110100B
 DCBF  1B B2 A0       	DB	T_W12,	10110010B, 10100000B
 DCC2  1B B5 B0       	DB	T_W12,	10110101B, 10110000B
 DCC5  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit dekoder 1 z 10
                ;4028			 6597024  3112308
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-288


 DCC6             I4028T:		;	ZQQQQQQQ  NQQAAAAQ
 DCC6  08 00 1E       	DB	T_VV2,	00000000B, 00011110B
 DCC9  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DCCB  1B 84 80       	DB	T_W12,	10000100B, 10000000B	;0
 DCCE  1B 80 A2       	DB	T_W12,	10000000B, 10100010B	;1
 DCD1  1B 82 90       	DB	T_W12,	10000010B, 10010000B	;2
 DCD4  1B 80 D2       	DB	T_W12,	10000000B, 11010010B	;3
 DCD7  1B 81 88       	DB	T_W12,	10000001B, 10001000B	;4
 DCDA  1B A0 8A       	DB	T_W12,	10100000B, 10001010B	;5
 DCDD  1B C0 98       	DB	T_W12,	11000000B, 10011000B	;6
 DCE0  1B 88 9A       	DB	T_W12,	10001000B, 10011010B	;7
 DCE3  1B 80 85       	DB	T_W12,	10000000B, 10000101B	;8
 DCE6  1B 90 86       	DB	T_W12,	10010000B, 10000110B	;9
                
 DCE9  1B 80 95       	DB	T_W12,	10000000B, 10010101B	;10
 DCEC  1B 90 96       	DB	T_W12,	10010000B, 10010110B	;11
 DCEF  1B 80 8D       	DB	T_W12,	10000000B, 10001101B	;12
 DCF2  1B 90 8E       	DB	T_W12,	10010000B, 10001110B	;13
 DCF5  1B 80 9D       	DB	T_W12,	10000000B, 10011101B	;14
 DCF8  1B 90 9E       	DB	T_W12,	10010000B, 10011110B	;15
 DCFB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit BIN/BCD sync. vrat. citac		 _
                ;					 D
                ;					 _E
                ;					 DC
                ;					 N/
                ;			 _ _		 /B
                ;4029			 T0C033P  C2211UI
 DCFC             I4029T:		;	ZCQEPPQL  NPQPPQPN
 DCFC  08 1D 5B       	DB	T_VV2,	00011101B, 01011011B
 DCFF  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DD01  0B D6 B3       	DB	T_O12,	11010110B, 10110011B
 DD04  1B D7 B3       	DB	T_W12,	11010111B, 10110011B
 DD07  1B DA AB       	DB	T_W12,	11011010B, 10101011B
 DD0A  1B F9 8F       	DB	T_W12,	11111001B, 10001111B
 DD0D  1B F0 87       	DB	T_W12,	11110000B, 10000111B
 DD10  1B C1 83       	DB	T_W12,	11000001B, 10000011B	;0
 DD13  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DD15  1B E0 C3       	DB	T_W12,	11100000B, 11000011B	;1
 DD18  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DD1A  1B C0 C7       	DB	T_W12,	11000000B, 11000111B	;2
 DD1D  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B
 DD1F  1B E0 C7       	DB	T_W12,	11100000B, 11000111B	;3
 DD22  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B
 DD24  1B C0 E3       	DB	T_W12,	11000000B, 11100011B	;4
 DD27  1A A3         	DB	T_W2,		  10100011B
 DD29  1B E0 E3       	DB	T_W12,	11100000B, 11100011B	;5
 DD2C  1A A3         	DB	T_W2,		  10100011B
 DD2E  1B C0 E7       	DB	T_W12,	11000000B, 11100111B	;6
 DD31  1A A7         	DB	T_W2,		  10100111B
 DD33  1B E0 E7       	DB	T_W12,	11100000B, 11100111B	;7
 DD36  1A A7         	DB	T_W2,		  10100111B
 DD38  1B C2 C3       	DB	T_W12,	11000010B, 11000011B	;8
 DD3B  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DD3D  1B E2 C3       	DB	T_W12,	11100010B, 11000011B	;9
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-289


 DD40  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DD42  1B C2 C7       	DB	T_W12,	11000010B, 11000111B	;10
 DD45  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B
 DD47  1B E2 C7       	DB	T_W12,	11100010B, 11000111B	;11
 DD4A  1A 87         	DB	T_W2,		  10000111B
 DD4C  1B C2 E3       	DB	T_W12,	11000010B, 11100011B	;12
 DD4F  1A A3         	DB	T_W2,		  10100011B
 DD51  1B E2 E3       	DB	T_W12,	11100010B, 11100011B	;13
 DD54  1A A3         	DB	T_W2,		  10100011B
 DD56  1B C2 E7       	DB	T_W12,	11000010B, 11100111B	;14
 DD59  1A A7         	DB	T_W2,		  10100111B
 DD5B  1B A2 E7       	DB	T_W12,	10100010B, 11100111B	;15
 DD5E  1A A7         	DB	T_W2,		  10100111B
 DD60  1B C0 C3       	DB	T_W12,	11000000B, 11000011B	;0
 DD63  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DD65  1B E0 C3       	DB	T_W12,	11100000B, 11000011B	;1
 DD68  1A 81         	DB	T_W2,		  10000001B
 DD6A  1B 80 C1       	DB	T_W12,	10000000B, 11000001B	;0
 DD6D  1A 81         	DB	T_W2,		  10000001B
 DD6F  1B E2 E5       	DB	T_W12,	11100010B, 11100101B	;15
 DD72  1A A5         	DB	T_W2,		  10100101B
 DD74  1B C2 E5       	DB	T_W12,	11000010B, 11100101B	;14
 DD77  1A A5         	DB	T_W2,		  10100101B
 DD79  1B E2 E1       	DB	T_W12,	11100010B, 11100001B	;13
 DD7C  1A A1         	DB	T_W2,		  10100001B
 DD7E  1B C2 E1       	DB	T_W12,	11000010B, 11100001B	;12
 DD81  1A A1         	DB	T_W2,		  10100001B
 DD83  1B E2 C5       	DB	T_W12,	11100010B, 11000101B	;11
 DD86  1A 85         	DB	T_W2,		  10000101B
 DD88  1B C2 C5       	DB	T_W12,	11000010B, 11000101B	;10
 DD8B  1A 85         	DB	T_W2,		  10000101B
 DD8D  1B E2 C1       	DB	T_W12,	11100010B, 11000001B	;9
 DD90  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 DD92  1B C2 C0       	DB	T_W12,	11000010B, 11000000B	;8
 DD95  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DD97  1B A2 C2       	DB	T_W12,	10100010B, 11000010B	;9
 DD9A  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DD9C  1B C0 C2       	DB	T_W12,	11000000B, 11000010B	;0
 DD9F  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DDA1  1B E0 C2       	DB	T_W12,	11100000B, 11000010B	;1
 DDA4  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 DDA6  1B 80 C0       	DB	T_W12,	10000000B, 11000000B	;0
 DDA9  0A 80         G4029T:	DB	T_O2,		  10000000B
 DDAB  1B E2 C0       	DB	T_W12,	11100010B, 11000000B	;9
 DDAE  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 DDB0  1B C2 C0       	DB	T_W12,	11000010B, 11000000B	;8
 DDB3  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 DDB5  1B E0 E4       	DB	T_W12,	11100000B, 11100100B	;7
 DDB8  1A A4         	DB	T_W2,		  10100100B
 DDBA  1B C0 E4       	DB	T_W12,	11000000B, 11100100B	;6
 DDBD  1A A4         	DB	T_W2,		  10100100B
 DDBF  1B E0 E0       	DB	T_W12,	11100000B, 11100000B	;5
 DDC2  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 DDC4  1B C0 E0       	DB	T_W12,	11000000B, 11100000B	;4
 DDC7  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 DDC9  1B E0 C4       	DB	T_W12,	11100000B, 11000100B	;3
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-290


 DDCC  1A 84         	DB	T_W2,		  10000100B
 DDCE  1B C0 C4       	DB	T_W12,	11000000B, 11000100B	;2
 DDD1  1A 84         	DB	T_W2,		  10000100B
 DDD3  1B E0 C0       	DB	T_W12,	11100000B, 11000000B	;1
 DDD6  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 DDD8  1B 80 C0       	DB	T_W12,	10000000B, 11000000B	;0
 DDDB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2EX-OR
                ;4030, 4070, 4507	 222111   444333
 DDDC             I4030T:		;	ZABYYBAX  XNABYYBA
 DDDC  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 DDDF  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 DDE1  1B 8B EB       	DB	T_W12,	10001011B, 11101011B
 DDE4  1B BD F5       	DB	T_W12,	10111101B, 11110101B
 DDE7  1B D7 C6       	DB	T_W12,	11010111B, 11000110B
 DDEA  1B E1 D8       	DB	T_W12,	11100001B, 11011000B
 DDED  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x ser. scitacka	 1 2 3
                ;			 _ _ _
                ;			 I I I
                ;4032			 NCN2CN3  3322111
 DDEE             I4032T:		;	ZVRVSPVS  NABABBAS
 DDEE  08 76 7E       	DB	T_VV2,	01110110B, 01111110B
 DDF1  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DDF3  0B A4 80           DB	T_O12,	10100100B, 10000000B
 DDF6  09 A0         	DB	T_O1,	10100000B
 DDF8  09 A4             DB	T_O1,	10100100B
 DDFA  1B A0 80       	DB	T_W12,	10100000B, 10000000B
 DDFD  1B 94 88       	DB	T_W12,	10010100B, 10001000B
 DE00  1B 90 88       	DB	T_W12,	10010000B, 10001000B
 DE03  1B 9D BB       	DB	T_W12,	10011101B, 10111011B
 DE06  1B 99 BB       	DB	T_W12,	10011001B, 10111011B
 DE09  1B 9D D5       	DB	T_W12,	10011101B, 11010101B
 DE0C  1B 99 D5       	DB	T_W12,	10011001B, 11010101B
 DE0F  1B 95 DD       	DB	T_W12,	10010101B, 11011101B
 DE12  1B 91 DD       	DB	T_W12,	10010001B, 11011101B
 DE15  1B 9C EE       	DB	T_W12,	10011100B, 11101110B
 DE18  1B 98 EE       	DB	T_W12,	10011000B, 11101110B
 DE1B  1B 95 E7       	DB	T_W12,	10010101B, 11100111B
 DE1E  1B 91 E7       	DB	T_W12,	10010001B, 11100111B
 DE21  1B 9D 99       	DB	T_W12,	10011101B, 10011001B
 DE24  1B 99 99       	DB	T_W12,	10011001B, 10011001B
 DE27  1B 94 98       	DB	T_W12,	10010100B, 10011000B
 DE2A  1B 90 98       	DB	T_W12,	10010000B, 10011000B
 DE2D  1B C7 89       	DB	T_W12,	11000111B, 10001001B
 DE30  1B C3 89       	DB	T_W12,	11000011B, 10001001B
 DE33  1B CE BA       	DB	T_W12,	11001110B, 10111010B
 DE36  1B CA BA       	DB	T_W12,	11001010B, 10111010B
 DE39  1B C6 D4       	DB	T_W12,	11000110B, 11010100B
 DE3C  1B C2 D4       	DB	T_W12,	11000010B, 11010100B
 DE3F  1B CE DC       	DB	T_W12,	11001110B, 11011100B
 DE42  1B CA DC       	DB	T_W12,	11001010B, 11011100B
 DE45  1B C7 EF       	DB	T_W12,	11000111B, 11101111B
 DE48  1B C3 EF       	DB	T_W12,	11000011B, 11101111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-291


 DE4B  1B CE E6       	DB	T_W12,	11001110B, 11100110B
 DE4E  1B CA E6       	DB	T_W12,	11001010B, 11100110B
 DE51  1B C6 98       	DB	T_W12,	11000110B, 10011000B
 DE54  1B C2 98       	DB	T_W12,	11000010B, 10011000B
 DE57  1B CF 99       	DB	T_W12,	11001111B, 10011001B
 DE5A  1B CB 99       	DB	T_W12,	11001011B, 10011001B
 DE5D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit obosmerny posuv. R se ser. a par. VV
                ;			 P		 AP
                ;4034			 /DP0123  43210C//  7654567
 DE5E             I4034T:		;	ZQSEQQQQ  PPPPPPSS  NPPPQQQQ
 DE5E  10 70 FF 70      	DB	T_VV3,	01110000B, 11111111B, 01110000B	;Q - VYSTUP, P - VSTUP
 DE62  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 DE64  1F D5 57 D5      	DB	T_W123,	11010101B, 01010111B, 11010101B	;PARARELNI ASYNCHRONI P -> Q
 DE68  1F C5 57 D5      	DB	T_W123,	11000101B, 01010111B, 11010101B
 DE6C  1F FA AB AA      	DB	T_W123,	11111010B, 10101011B, 10101010B
 DE70  1F EA AB AA      	DB	T_W123,	11101010B, 10101011B, 10101010B
 DE74  0A A9         	DB	T_O2,		  10101001B		;PARARELNI SYNCHRONI P -> Q
 DE76  1F DA 51 DA      	DB	T_W123,	11011010B, 01010001B, 11011010B
 DE7A  1F CA 51 DA      	DB	T_W123,	11001010B, 01010001B, 11011010B
 DE7E  1F D5 55 D5      	DB	T_W123,	11010101B, 01010101B, 11010101B
 DE82  1F C5 55 D5      	DB	T_W123,	11000101B, 01010101B, 11010101B
 DE86  1F F5 A9 A5      	DB	T_W123,	11110101B, 10101001B, 10100101B
 DE8A  1F E5 A9 A5      	DB	T_W123,	11100101B, 10101001B, 10100101B
 DE8E  1F FA AD AA      	DB	T_W123,	11111010B, 10101101B, 10101010B
 DE92  1F EA AD AA      	DB	T_W123,	11101010B, 10101101B, 10101010B
 DE96  0A A8         	DB	T_O2,		  10101000B		;SERIOVY SYNCHRONI DS -> Q
 DE98  1F FD AC A5      	DB	T_W123,	11111101B, 10101100B, 10100101B
 DE9C  1F CD A8 A5      	DB	T_W123,	11001101B, 10101000B, 10100101B
 DEA0  1F C6 AC AA      	DB	T_W123,	11000110B, 10101100B, 10101010B
 DEA4  1F E6 A8 AA      	DB	T_W123,	11100110B, 10101000B, 10101010B
 DEA8  1F EB AC A5      	DB	T_W123,	11101011B, 10101100B, 10100101B
 DEAC  1F DB A8 A5      	DB	T_W123,	11011011B, 10101000B, 10100101B
 DEB0  1F C5 AC AA      	DB	T_W123,	11000101B, 10101100B, 10101010B
 DEB4  1F E5 A8 AA      	DB	T_W123,	11100101B, 10101000B, 10101010B
 DEB8  1F EA AC AD      	DB	T_W123,	11101010B, 10101100B, 10101101B
 DEBC  1F CA A8 AD      	DB	T_W123,	11001010B, 10101000B, 10101101B
 DEC0  1F D5 AC A6      	DB	T_W123,	11010101B, 10101100B, 10100110B
 DEC4  1F E5 A8 A6      	DB	T_W123,	11100101B, 10101000B, 10100110B
 DEC8  1F EA AC AB      	DB	T_W123,	11101010B, 10101100B, 10101011B
 DECC  1F CA A8 AB      	DB	T_W123,	11001010B, 10101000B, 10101011B
 DED0  1F C5 AC A5      	DB	T_W123,	11000101B, 10101100B, 10100101B
 DED4  1F F5 A8 A5      	DB	T_W123,	11110101B, 10101000B, 10100101B
 DED8  10 7F 07 0F      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000111B, 00001111B	;P - VYSTUP, Q - VSTUP
 DEDC  1F 95 57 D5      	DB	T_W123,	10010101B, 01010111B, 11010101B	;PARARELNI ASYNCHRONI Q -> P
 DEE0  1F 85 FF F5      	DB	T_W123,	10000101B, 11111111B, 11110101B
 DEE4  1F BA AB AA      	DB	T_W123,	10111010B, 10101011B, 10101010B
 DEE8  1F AA FB FA      	DB	T_W123,	10101010B, 11111011B, 11111010B
 DEEC  0A A9         	DB	T_O2,		  10101001B		;PARARELNI SYNCHRONI Q -> P
 DEEE  1F 95 A9 A5      	DB	T_W123,	10010101B, 10101001B, 10100101B
 DEF2  1F 85 FD F5      	DB	T_W123,	10000101B, 11111101B, 11110101B
 DEF6  1F 95 55 D5      	DB	T_W123,	10010101B, 01010101B, 11010101B
 DEFA  0A 51         	DB	T_O2,		  01010001B
 DEFC  1F 9A 51 DA      	DB	T_W123,	10011010B, 01010001B, 11011010B
 DF00  1F 9A AD AA      	DB	T_W123,	10011010B, 10101101B, 10101010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-292


 DF04  0A A9         	DB	T_O2,		  10101001B
 DF06  1F B5 A9 A5      	DB	T_W123,	10110101B, 10101001B, 10100101B
 DF0A  1F B5 55 D5      	DB	T_W123,	10110101B, 01010101B, 11010101B
 DF0E  0A 51         	DB	T_O2,		  01010001B
 DF10  1F BA 51 DA      	DB	T_W123,	10111010B, 01010001B, 11011010B
 DF14  1F AA FD FA      	DB	T_W123,	10101010B, 11111101B, 11111010B
 DF18  1F BA AD AA      	DB	T_W123,	10111010B, 10101101B, 10101010B
 DF1C  0B 9A A8       	DB	T_O12,	10011010B, 10101000B		;SERIOVY SYNCHRONI DS -> P
 DF1F  1F 9A A8 AA      	DB	T_W123,	10011010B, 10101000B, 10101010B
 DF23  1F 9A 54 DA      	DB	T_W123,	10011010B, 01010100B, 11011010B
 DF27  1F 9A 50 DA      	DB	T_W123,	10011010B, 01010000B, 11011010B
 DF2B  1F 8A FC FA      	DB	T_W123,	10001010B, 11111100B, 11111010B
 DF2F  1F BA A0 AA      	DB	T_W123,	10111010B, 10100000B, 10101010B
 DF33  1F AA FC FA      	DB	T_W123,	10101010B, 11111100B, 11111010B
 DF37  1F 9A 48 DA      	DB	T_W123,	10011010B, 01001000B, 11011010B
 DF3B  1F 9A 94 AA      	DB	T_W123,	10011010B, 10010100B, 10101010B
 DF3F  1F BA 90 AA      	DB	T_W123,	10111010B, 10010000B, 10101010B
 DF43  1F BA 2C DA      	DB	T_W123,	10111010B, 00101100B, 11011010B
 DF47  1F 8A F8 FA      	DB	T_W123,	10001010B, 11111000B, 11111010B
 DF4B  1F 9A 54 AA      	DB	T_W123,	10011010B, 01010100B, 10101010B
 DF4F  1F AA F8 FA      	DB	T_W123,	10101010B, 11111000B, 11111010B
 DF53  1F BA AC CA      	DB	T_W123,	10111010B, 10101100B, 11001010B
 DF57  1F 9A A8 CA      	DB	T_W123,	10011010B, 10101000B, 11001010B
 DF5B  1F 9A 54 9A      	DB	T_W123,	10011010B, 01010100B, 10011010B
 DF5F  1F BA 50 9A      	DB	T_W123,	10111010B, 01010000B, 10011010B
 DF63  1F BA AC AA      	DB	T_W123,	10111010B, 10101100B, 10101010B
 DF67  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit posuvny R s par. VV
                ;			   T
                ;4035			 PCM _/O  1233210
 DF68             I4035T:		;	NEPRJKCQ  NQQQPPPP
 DF68  08 7E 0F       	DB	T_VV2,	01111110B, 00001111B
 DF6B  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DF6D  1B 9E 8F       	DB	T_W12,	10011110B, 10001111B
 DF70  1B 9D F0       	DB	T_W12,	10011101B, 11110000B
 DF73  1B CD FA       	DB	T_W12,	11001101B, 11111010B
 DF76  1B ED AA       	DB	T_W12,	11101101B, 10101010B
 DF79  1B CD A5       	DB	T_W12,	11001101B, 10100101B
 DF7C  1B EC D5        	DB	T_W12,	11101100B, 11010101B
 DF7F  19 8F         	DB	T_W1,	10001111B
 DF81  1B AF D2       	DB	T_W12,	10101111B, 11010010B
 DF84  19 8F         	DB	T_W1,	10001111B
 DF86  1B AF E9       	DB	T_W12,	10101111B, 11101001B
 DF89  19 83         	DB	T_W1,	10000011B
 DF8B  1B A2 F3       	DB	T_W12,	10100010B, 11110011B
 DF8E  19 82         	DB	T_W1,	10000010B
 DF90  1B A2 B7       	DB	T_W12,	10100010B, 10110111B
 DF93  19 8A         	DB	T_W1,	10001010B
 DF95  1B AB 91       	DB	T_W12,	10101011B, 10010001B
 DF98  19 8B         	DB	T_W1,	10001011B
 DF9A  1B A9 B4       	DB	T_W12,	10101001B, 10110100B
 DF9D  19 8A         	DB	T_W1,	10001010B
 DF9F  1B AB A1       	DB	T_W12,	10101011B, 10100001B
 DFA2  19 87         	DB	T_W1,	10000111B
 DFA4  1B A7 D7       	DB	T_W12,	10100111B, 11010111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-293


 DFA7  19 87         	DB	T_W1,	10000111B
 DFA9  1B A4 9D       	DB	T_W12,	10100100B, 10011101B
 DFAC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;12bit. BIN citac
                ;			    1  1  _
                ;4040			 1236451  0978MC0
 DFAD             I4040T:		;	ZQQQQQQQ  NQQQQRPQ
 DFAD  08 00 06       	DB	T_VV2,	00000000B, 00000110B
 DFB0  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 DFB2  1B 80 84       	DB	T_W12,	10000000B, 10000100B
 DFB5  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B
 DFB8  1B 80 82       	DB	T_W12,	10000000B, 10000010B	;0
 DFBB  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFBD  1B 80 81       	DB	T_W12,	10000000B, 10000001B	;1
 DFC0  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFC2  1B C0 80       	DB	T_W12,	11000000B, 10000000B	;2
 DFC5  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFC7  1B C0 81       	DB	T_W12,	11000000B, 10000001B	;3
 DFCA  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFCC  1B A0 80       	DB	T_W12,	10100000B, 10000000B	;4
 DFCF  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFD1  1B A0 81       	DB	T_W12,	10100000B, 10000001B	;5
 DFD4  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFD6  1B E0 80       	DB	T_W12,	11100000B, 10000000B	;6
 DFD9  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFDB  1B E0 81       	DB	T_W12,	11100000B, 10000001B	;7
 DFDE  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFE0  1B 90 80       	DB	T_W12,	10010000B, 10000000B	;8
 DFE3  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFE5  1B 90 81       	DB	T_W12,	10010000B, 10000001B	;9
 DFE8  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFEA  1B D0 80       	DB	T_W12,	11010000B, 10000000B	;10
 DFED  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFEF  1B D0 81       	DB	T_W12,	11010000B, 10000001B	;11
 DFF2  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFF4  1B B0 80       	DB	T_W12,	10110000B, 10000000B	;12
 DFF7  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 DFF9  1B B0 81       	DB	T_W12,	10110000B, 10000001B	;13
 DFFC  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 DFFE  1B F0 80       	DB	T_W12,	11110000B, 10000000B	;14
 E001  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E003  1B F0 81       	DB	T_W12,	11110000B, 10000001B	;15
 E006  1A 83         	DB	T_W2,		  10000011B
 E008  1B 84 80       	DB	T_W12,	10000100B, 10000000B	;16
 E00B  21          	DB	T_GOSUB
 E00C  E0CC         	DW	G4040G
 E00E  1B 82 80       	DB	T_W12,	10000010B, 10000000B	;32
 E011  21          	DB	T_GOSUB
 E012  E0CC         	DW	G4040G
 E014  1B 86 80       	DB	T_W12,	10000110B, 10000000B	;48
 E017  21          	DB	T_GOSUB
 E018  E0CC         	DW	G4040G
 E01A  1B 88 80       	DB	T_W12,	10001000B, 10000000B	;64
 E01D  21          	DB	T_GOSUB
 E01E  E0CC         	DW	G4040G
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-294


 E020  1B 8C 80       	DB	T_W12,	10001100B, 10000000B	;80
 E023  21          	DB	T_GOSUB
 E024  E0CC         	DW	G4040G
 E026  1B 8A 80       	DB	T_W12,	10001010B, 10000000B	;96
 E029  21          	DB	T_GOSUB
 E02A  E0CC         	DW	G4040G
 E02C  1B 8E 80       	DB	T_W12,	10001110B, 10000000B	;112
 E02F  21          	DB	T_GOSUB
 E030  E0CC         	DW	G4040G
 E032  1B 80 90       	DB	T_W12,	10000000B, 10010000B	;128
 E035  21          	DB	T_GOSUB
 E036  E0CC         	DW	G4040G
 E038  1B 84 90       	DB	T_W12,	10000100B, 10010000B	;144
 E03B  21          	DB	T_GOSUB
 E03C  E0CC         	DW	G4040G
 E03E  1B 82 90       	DB	T_W12,	10000010B, 10010000B	;160
 E041  21          	DB	T_GOSUB
 E042  E0CC         	DW	G4040G
 E044  1B 86 90       	DB	T_W12,	10000110B, 10010000B	;176
 E047  21          	DB	T_GOSUB
 E048  E0CC         	DW	G4040G
 E04A  1B 88 90       	DB	T_W12,	10001000B, 10010000B	;192
 E04D  21          	DB	T_GOSUB
 E04E  E0CC         	DW	G4040G
 E050  1B 8C 90       	DB	T_W12,	10001100B, 10010000B	;208
 E053  21          	DB	T_GOSUB
 E054  E0CC         	DW	G4040G
 E056  1B 8A 90       	DB	T_W12,	10001010B, 10010000B	;224
 E059  21          	DB	T_GOSUB
 E05A  E0CC         	DW	G4040G
 E05C  1B 8E 90       	DB	T_W12,	10001110B, 10010000B	;240
 E05F  21          	DB	T_GOSUB
 E060  E0CC         	DW	G4040G
 E062  1B 80 88       	DB	T_W12,	10000000B, 10001000B	;256
 E065  1A 8A         	DB	T_W2,		  10001010B
 E067  23          	DB	T_PROG
 E068  E111         	DW	G4040TA
 E06A  1B 80 A2       	DB	T_W12,	10000000B, 10100010B	;512
 E06D  23          	DB	T_PROG
 E06E  E111         	DW	G4040TA
 E070  1B 80 AA       	DB	T_W12,	10000000B, 10101010B	;768
 E073  23          	DB	T_PROG
 E074  E111         	DW	G4040TA
 E076  1B 80 C2       	DB	T_W12,	10000000B, 11000010B	;1024
 E079  23          	DB	T_PROG
 E07A  E111         	DW	G4040TA
 E07C  1B 80 CA       	DB	T_W12,	10000000B, 11001010B	;1280
 E07F  23          	DB	T_PROG
 E080  E111         	DW	G4040TA
 E082  1B 80 E2       	DB	T_W12,	10000000B, 11100010B	;1536
 E085  23          	DB	T_PROG
 E086  E111         	DW	G4040TA
 E088  1B 80 EA       	DB	T_W12,	10000000B, 11101010B	;1792
 E08B  23          	DB	T_PROG
 E08C  E111         	DW	G4040TA
 E08E  1B 81 82       	DB	T_W12,	10000001B, 10000010B	;2078
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-295


 E091  23          	DB	T_PROG
 E092  E111         	DW	G4040TA
 E094  1B 81 8A       	DB	T_W12,	10000001B, 10001010B	;2304
 E097  23          	DB	T_PROG
 E098  E111         	DW	G4040TA
 E09A  1B 81 A2       	DB	T_W12,	10000001B, 10100010B	;2560
 E09D  23          	DB	T_PROG
 E09E  E111         	DW	G4040TA
 E0A0  1B 81 AA       	DB	T_W12,	10000001B, 10101010B	;2816
 E0A3  23          	DB	T_PROG
 E0A4  E111         	DW	G4040TA
 E0A6  1B 81 C2       	DB	T_W12,	10000001B, 11000010B	;3072
 E0A9  23          	DB	T_PROG
 E0AA  E111         	DW	G4040TA
 E0AC  1B 81 CA       	DB	T_W12,	10000001B, 11001010B	;3328
 E0AF  23          	DB	T_PROG
 E0B0  E111         	DW	G4040TA
 E0B2  1B 81 E2       	DB	T_W12,	10000001B, 11100010B	;3584
 E0B5  23          	DB	T_PROG
 E0B6  E111         	DW	G4040TA
 E0B8  1B 81 EA       	DB	T_W12,	10000001B, 11101010B	;3840
 E0BB  23          	DB	T_PROG
 E0BC  E10B         	DW	G4040TB
 E0BE  1B FF FB       	DB	T_W12,	11111111B, 11111011B	;4095
 E0C1  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 E0C3  1B 80 82       	DB	T_W12,	10000000B, 10000010B	;0
 E0C6  1A 81         	DB	T_W2,		  10000001B
 E0C8  1B 80 83       	DB	T_W12,	10000000B, 10000011B	;1
 E0CB  FE          	DB	T_KONEC
                
 E0CC  0A 82         G4040G:	DB	T_O2,		  10000010B
 E0CE  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0D0  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0D2  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0D4  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0D6  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0D8  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0DA  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0DC  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0DE  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0E0  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0E2  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0E4  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0E6  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0E8  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0EA  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0EC  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0EE  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0F0  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0F2  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0F4  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0F6  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0F8  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0FA  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E0FC  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E0FE  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-296


 E100  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E102  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E104  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E106  0A 80         	DB	T_O2,		  10000000B
 E108  0A 82         	DB	T_O2,		  10000010B
 E10A  22          	DB	T_RET
                
                ;POKRACUJE TEST PONOCI PROGAMU VE TROJOVEM KODU
 E10B  01 00FF        G4040TB:LXI	B,255		;POCET PULZU
 E10E  C3 DB37        	JMP	G4020TB
 E111  01 0100        G4040TA:LXI	B,256		;POCET PULZU
 E114  C3 DB37        	JMP	G4020TB
                
                ;4bit. stradc	  	   _ 	  _ _ _
                ;4042			 1100003  3322211
 E117             I4042T:		;	ZDEEDQQQ  NQDDQQQQ
 E117  08 78 30       	DB	T_VV2,	01111000B, 00110000B
 E11A  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E11C  1B BA D5       	DB	T_w12,	10111010B, 11010101B
 E11F  1B AA D5       	DB	T_w12,	10101010B, 11010101B
 E122  1B E2 E5       	DB	T_w12,	11100010B, 11100101B
 E125  1B C5 AA       	DB	T_w12,	11000101B, 10101010B
 E128  1B D5 AA       	DB	T_w12,	11010101B, 10101010B
 E12B  1B 9D 9A       	DB	T_w12,	10011101B, 10011010B
 E12E  1B BA D5       	DB	T_w12,	10111010B, 11010101B
 E131  1B AA D5       	DB	T_w12,	10101010B, 11010101B
 E134  1B E2 E5       	DB	T_w12,	11100010B, 11100101B
 E137  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. stradac RS TS
                ;4043		 	 11E0003  33N2221
 E138             I4043T:		;	ZRSOSRQQ  NRSCSRQQ
 E138  25 00 10       	DB	T_NZ2,	00000000B, 00010000B
 E13B  08 7C 6C       	DB	T_VV2,	01111100B, 01101100B
 E13E  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E140  1B D5 BA       	DB	T_W12,	11010101B, 10111010B
 E143  1B BA D5       	DB	T_W12,	10111010B, 11010101B
 E146  1B D5 BA       	DB	T_W12,	11010101B, 10111010B
 E149  1B C7 BB       	DB	T_W12,	11000111B, 10111011B
 E14C  1B 83 93       	DB	T_W12,	10000011B, 10010011B
 E14F  1B 91 92       	DB	T_W12,	10010001B, 10010010B
 E152  1B BA D5       	DB	T_W12,	10111010B, 11010101B
 E155  1B AB D7       	DB	T_W12,	10101011B, 11010111B
 E158  1B 83 93       	DB	T_W12,	10000011B, 10010011B
 E15B  1B 92 91       	DB	T_W12,	10010010B, 10010001B
 E15E  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 E161  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8vstup. hradlo s program. funkci
                ;				  E
                ;4048			 B  D   X  AC
 E162             I4048T:		;	ZKEFGHKY  NPABCDKK
 E162  08 7E 7F       	DB	T_VV2,	01111110B, 01111111B
 E165  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E167  1B BE FC       	DB	T_W12,	10111110B, 11111100B	;NOR
 E16A  1B 83 80       	DB	T_W12,	10000011B, 10000000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-297


 E16D  19 A2         	DB	T_W1,	10100010B
 E16F  19 92         	DB	T_W1,	10010010B
 E171  19 8A         	DB	T_W1,	10001010B
 E173  19 86         	DB	T_W1,	10000110B
 E175  1B 82 C0       	DB	T_W12,	10000010B, 11000000B
 E178  1B 82 A0       	DB	T_W12,	10000010B, 10100000B
 E17B  1B 82 90       	DB	T_W12,	10000010B, 10010000B
 E17E  1B 81 90       	DB	T_W12,	10000001B, 10010000B
 E181  1B 82 88       	DB	T_W12,	10000010B, 10001000B
 E184  1B 82 84       	DB	T_W12,	10000010B, 10000100B
 E187  1B BF FD       	DB	T_W12,	10111111B, 11111101B	;OR
 E18A  1B 82 81       	DB	T_W12,	10000010B, 10000001B
 E18D  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 E18F  19 A3         	DB	T_W1,	10100011B
 E191  19 93         	DB	T_W1,	10010011B
 E193  19 8B         	DB	T_W1,	10001011B
 E195  19 87         	DB	T_W1,	10000111B
 E197  1B 83 C1       	DB	T_W12,	10000011B, 11000001B
 E19A  1B 83 A1       	DB	T_W12,	10000011B, 10100001B
 E19D  1B 83 91       	DB	T_W12,	10000011B, 10010001B
 E1A0  1B 83 89       	DB	T_W12,	10000011B, 10001001B
 E1A3  1B 83 85       	DB	T_W12,	10000011B, 10000101B
 E1A6  1B FE FC       	DB	T_W12,	11111110B, 11111100B	;OR-AND
 E1A9  1B C2 80       	DB	T_W12,	11000010B, 10000000B
 E1AC  1B FF BC       	DB	T_W12,	11111111B, 10111100B
 E1AF  1B C2 C0       	DB	T_W12,	11000010B, 11000000B
 E1B2  1B E3 A0       	DB	T_W12,	11100011B, 10100000B
 E1B5  1B D3 90       	DB	T_W12,	11010011B, 10010000B
 E1B8  1B CB 88       	DB	T_W12,	11001011B, 10001000B
 E1BB  1B C7 84       	DB	T_W12,	11000111B, 10000100B
 E1BE  1B D6 C0       	DB	T_W12,	11010110B, 11000000B
 E1C1  1B EA 80       	DB	T_W12,	11101010B, 10000000B
 E1C4  19 E9         	DB	T_W1,	11101001B
 E1C6  1B C2 D4       	DB	T_W12,	11000010B, 11010100B
 E1C9  1B C2 A8       	DB	T_W12,	11000010B, 10101000B
 E1CC  1B FF FD       	DB	T_W12,	11111111B, 11111101B	;OR-NAND
 E1CF  1B C3 81       	DB	T_W12,	11000011B, 10000001B
 E1D2  1B FE BD       	DB	T_W12,	11111110B, 10111101B
 E1D5  1B C3 C1       	DB	T_W12,	11000011B, 11000001B
 E1D8  1B E2 A1       	DB	T_W12,	11100010B, 10100001B
 E1DB  1B D2 91       	DB	T_W12,	11010010B, 10010001B
 E1DE  19 D1         	DB	T_W1,	11010001B
 E1E0  1B CA 89       	DB	T_W12,	11001010B, 10001001B
 E1E3  1B C6 85       	DB	T_W12,	11000110B, 10000101B
 E1E6  1B D7 C1       	DB	T_W12,	11010111B, 11000001B
 E1E9  1B EB 81       	DB	T_W12,	11101011B, 10000001B
 E1EC  1B C3 D5       	DB	T_W12,	11000011B, 11010101B
 E1EF  1B C3 A9       	DB	T_W12,	11000011B, 10101001B
 E1F2  1B 82 82       	DB	T_W12,	10000010B, 10000010B	;AND
 E1F5  19 81         	DB	T_W1,	10000001B
 E1F7  1B BE FE       	DB	T_W12,	10111110B, 11111110B
 E1FA  1B BF BE       	DB	T_W12,	10111111B, 10111110B
 E1FD  19 9E         	DB	T_W1,	10011110B
 E1FF  19 AE         	DB	T_W1,	10101110B
 E201  19 B6         	DB	T_W1,	10110110B
 E203  19 BA         	DB	T_W1,	10111010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-298


 E205  1B BE 9E       	DB	T_W12,	10111110B, 10011110B
 E208  1B BE AE       	DB	T_W12,	10111110B, 10101110B
 E20B  1B BE B6       	DB	T_W12,	10111110B, 10110110B
 E20E  1B BE BA       	DB	T_W12,	10111110B, 10111010B
 E211  1B 83 83       	DB	T_W12,	10000011B, 10000011B	;NAND
 E214  1B BF FF       	DB	T_W12,	10111111B, 11111111B
 E217  1B BE BF       	DB	T_W12,	10111110B, 10111111B
 E21A  19 BD         	DB	T_W1,	10111101B
 E21C  19 9F         	DB	T_W1,	10011111B
 E21E  19 AF         	DB	T_W1,	10101111B
 E220  19 B7         	DB	T_W1,	10110111B
 E222  19 BB         	DB	T_W1,	10111011B
 E224  1B BF 9F       	DB	T_W12,	10111111B, 10011111B
 E227  1B BF AF       	DB	T_W12,	10111111B, 10101111B
 E22A  1B BF B7       	DB	T_W12,	10111111B, 10110111B
 E22D  1B BF BB       	DB	T_W12,	10111111B, 10111011B
 E230  1B C3 82       	DB	T_W12,	11000011B, 10000010B	;AND-OR
 E233  1B FE FE       	DB	T_W12,	11111110B, 11111110B
 E236  1B C2 BE       	DB	T_W12,	11000010B, 10111110B
 E239  1B C2 C2       	DB	T_W12,	11000010B, 11000010B
 E23C  1B FE 82       	DB	T_W12,	11111110B, 10000010B
 E23F  1B C2 83       	DB	T_W12,	11000010B, 10000011B	;AND-NOR
 E242  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 E245  1B C3 BF       	DB	T_W12,	11000011B, 10111111B
 E248  1B C3 C3       	DB	T_W12,	11000011B, 11000011B
 E24B  1B FF 83       	DB	T_W12,	11111111B, 10000011B
 E24E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8NAND
                ;4068			 N  _		 N
 E24F             I4068TA:	;	ZCDCBAYX  XNYHGFEC
 E24F  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 E252  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E254  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B
 E257  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 E25A  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B
 E25D  1B E3 E1       	DB	T_W12,	11100011B, 11100001B
 E260  1B D3 E1       	DB	T_W12,	11010011B, 11100001B
 E263  1B CB E1       	DB	T_W12,	11001011B, 11100001B
 E266  1B C7 E1       	DB	T_W12,	11000111B, 11100001B
 E269  1B C3 F1       	DB	T_W12,	11000011B, 11110001B
 E26C  1B C3 E9       	DB	T_W12,	11000011B, 11101001B
 E26F  1B C3 E5       	DB	T_W12,	11000011B, 11100101B
 E272  1B C3 E3       	DB	T_W12,	11000011B, 11100011B
 E275  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8NAND - AND
                ;4068			 N  _		 N
 E276             I4068T:		;	ZCDCBAYX  XNYHGFEC
 E276  25 41 81       	DB	T_NZ2,	01000001B, 10000001B
 E279  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 E27C  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E27E  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 E281  1B C1 E1       	DB	T_W12,	11000001B, 11100001B
 E284  1B E1 E1       	DB	T_W12,	11100001B, 11100001B
 E287  1B D1 E1       	DB	T_W12,	11010001B, 11100001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-299


 E28A  1B C9 E1       	DB	T_W12,	11001001B, 11100001B
 E28D  1B C5 E1       	DB	T_W12,	11000101B, 11100001B
 E290  1B C1 F1       	DB	T_W12,	11000001B, 11110001B
 E293  1B C1 E9       	DB	T_W12,	11000001B, 11101001B
 E296  1B C1 E5       	DB	T_W12,	11000001B, 11100101B
 E299  1B C1 E3       	DB	T_W12,	11000001B, 11100011B
 E29C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2OR
                ;4071			 222111   444333
 E29D             I4071T:		;	ZABYYBAX  XNABYYBA
 E29D  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 E2A0  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E2A2  1B 8B EF       	DB	T_W12,	10001011B, 11101111B
 E2A5  1B BD F8       	DB	T_W12,	10111101B, 11111000B
 E2A8  1B DF C5       	DB	T_W12,	11011111B, 11000101B
 E2AB  1B F1 DE       	DB	T_W12,	11110001B, 11011110B
 E2AE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4OR
                ;4072
 E2AF             I4072T:		;	ZXDCBAYX  XNYABCDX
 E2AF  25 41 81       	DB	T_NZ2,	01000001B, 10000001B
 E2B2  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 E2B5  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E2B7  1B FF C1       	DB	T_W12,	11111111B, 11000001B
 E2BA  1B DF F1       	DB	T_W12,	11011111B, 11110001B
 E2BD  1B EF E9       	DB	T_W12,	11101111B, 11101001B
 E2C0  1B F7 E5       	DB	T_W12,	11110111B, 11100101B
 E2C3  1B FB E3       	DB	T_W12,	11111011B, 11100011B
 E2C6  1B C1 FF       	DB	T_W12,	11000001B, 11111111B
 E2C9  1B E3 EF       	DB	T_W12,	11100011B, 11101111B
 E2CC  1B D3 F7       	DB	T_W12,	11010011B, 11110111B
 E2CF  1B CB FB       	DB	T_W12,	11001011B, 11111011B
 E2D2  1B C7 FD       	DB	T_W12,	11000111B, 11111101B
 E2D5  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x 3AND
                ;4073			 111122   333322
 E2D6             I4073T:		;	ZYCBABAX  XNCBAYYC
 E2D6  08 3E 39       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111001B
 E2D9  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E2DB  1B 87 E3       	DB	T_W12,	10000111B, 11100011B
 E2DE  1B A1 E9       	DB	T_W12,	10100001B, 11101001B
 E2E1  1B 95 F1       	DB	T_W12,	10010101B, 11110001B
 E2E4  1B B3 FD       	DB	T_W12,	10110011B, 11111101B
 E2E7  1B 8F C0       	DB	T_W12,	10001111B, 11000000B
 E2EA  1B A9 C8       	DB	T_W12,	10101001B, 11001000B
 E2ED  1B 9D D0       	DB	T_W12,	10011101B, 11010000B
 E2F0  1B FB D8       	DB	T_W12,	11111011B, 11011000B
 E2F3  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x 3OR
                ;4075			 111122   333322
 E2F4             I4075T:		;	ZYCBABAX  XNCBAYYC
 E2F4  08 3E 39       	DB	T_VV2,	00111110B, 00111001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-300


 E2F7  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E2F9  1B 87 E7       	DB	T_W12,	10000111B, 11100111B
 E2FC  1B E1 EF       	DB	T_W12,	11100001B, 11101111B
 E2FF  1B D5 F7       	DB	T_W12,	11010101B, 11110111B
 E302  1B F3 FF       	DB	T_W12,	11110011B, 11111111B
 E305  1B CF C2       	DB	T_W12,	11001111B, 11000010B
 E308  1B E9 CC       	DB	T_W12,	11101001B, 11001100B
 E30B  1B DD D6       	DB	T_W12,	11011101B, 11010110B
 E30E  1B FB DE       	DB	T_W12,	11111011B, 11011110B
 E311  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x K.O. D, TS		   __	 __
                ;			   10	 10
                ;4076			 C3210EE  M0123EE
 E312             I4076T:		;	ZPQQQQQQ  NRDDDDDD
 E312  08 43 7F       	DB	T_VV2,	01000011B, 01111111B
 E315  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E317  1B 80 E8       	DB	T_W12,	10000000B, 11101000B
 E31A  1B BD A8       	DB	T_W12,	10111101B, 10101000B
 E31D  1B D4 A8       	DB	T_W12,	11010100B, 10101000B
 E320  1B BE 94       	DB	T_W12,	10111110B, 10010100B
 E323  1B E8 94       	DB	T_W12,	11101000B, 10010100B
 E326  1B BD 99       	DB	T_W12,	10111101B, 10011001B
 E329  1B E8 99       	DB	T_W12,	11101000B, 10011001B
 E32C  1B BF A6       	DB	T_W12,	10111111B, 10100110B
 E32F  1B E8 A6       	DB	T_W12,	11101000B, 10100110B
 E332  1B BF 98       	DB	T_W12,	10111111B, 10011000B
 E335  1B D8 98       	DB	T_W12,	11011000B, 10011000B
 E338  1B 98 A7       	DB	T_W12,	10011000B, 10100111B
 E33B  1B D8 A7       	DB	T_W12,	11011000B, 10100111B
 E33E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2EX-NOR
                ;4077			 222111   444333
 E33F             I4077T:		;	ZABYYBAX  XNABYYBA
 E33F  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 E342  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E344  1B 93 E7       	DB	T_W12,	10010011B, 11100111B
 E347  1B A5 F9       	DB	T_W12,	10100101B, 11111001B
 E34A  1B CF CA       	DB	T_W12,	11001111B, 11001010B
 E34D  1B F9 D4       	DB	T_W12,	11111001B, 11010100B
 E350  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8NOR
                ;4078			 N  _		 N
 E351             I4078TA:	;	ZCDCBAYX  XNYHGFEC
 E351  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 E354  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E356  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B
 E359  20          	DB	T_GOTO
 E35A  E367         	DW	G4078T
                
                ;8NOR - OR
                ;4078			 N  _		 N
 E35C             I4078T:		;	ZCDCBAYX  XNYHGFEC
 E35C  25 41 81       	DB	T_NZ2,	01000001B, 10000001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-301


 E35F  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 E362  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E364  1B C1 E1       	DB	T_W12,	11000001B, 11100001B
 E367  1B E3 C1       G4078T:	DB	T_W12,	11100011B, 11000001B
 E36A  1B D3 C1       	DB	T_W12,	11010011B, 11000001B
 E36D  1B CB C1       	DB	T_W12,	11001011B, 11000001B
 E370  1B C7 C1       	DB	T_W12,	11000111B, 11000001B
 E373  1B C3 D1       	DB	T_W12,	11000011B, 11010001B
 E376  1B C3 C9       	DB	T_W12,	11000011B, 11001001B
 E379  1B C3 C5       	DB	T_W12,	11000011B, 11000101B
 E37C  1B C3 C3       	DB	T_W12,	11000011B, 11000011B
 E37F  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B
 E382  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x 2AND
                ;4081			 222111   444333
 E383             I4081T:		;	ZABYYBAX  XNABYYBA
 E383  08 66 33       	DB	T_VV2,	01100110B, 00110011B
 E386  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E388  1B 83 E7       	DB	T_W12,	10000011B, 11100111B
 E38B  1B A5 F8       	DB	T_W12,	10100101B, 11111000B
 E38E  1B CF C1       	DB	T_W12,	11001111B, 11000001B
 E391  1B F1 D2       	DB	T_W12,	11110001B, 11010010B
 E394  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x 4AND
                ;4082
 E395             I4082T:		;	ZXDCBAYX  XNYABCDX
 E395  25 41 81       	DB	T_NZ2,	01000001B, 10000001B
 E398  08 3C 1E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00011110B
 E39B  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E39D  1B FF C1       	DB	T_W12,	11111111B, 11000001B
 E3A0  1B DD D1       	DB	T_W12,	11011101B, 11010001B
 E3A3  1B ED C9       	DB	T_W12,	11101101B, 11001001B
 E3A6  1B F5 C5       	DB	T_W12,	11110101B, 11000101B
 E3A9  1B F9 C3       	DB	T_W12,	11111001B, 11000011B
 E3AC  1B C1 FF       	DB	T_W12,	11000001B, 11111111B
 E3AF  1B E1 CF       	DB	T_W12,	11100001B, 11001111B
 E3B2  1B D1 D7       	DB	T_W12,	11010001B, 11010111B
 E3B5  1B C9 DB       	DB	T_W12,	11001001B, 11011011B
 E3B8  1B C5 DD       	DB	T_W12,	11000101B, 11011101B
 E3BB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. posuv. reg. se stradcem par. vystupem, TS
                ;			    S	 ,
                ;4094			 3210C T  O4567SS
 E3BC             I4094T:		;	ZQQQQPDR  NEQQQQQQ
 E3BC  08 07 40       	DB	T_vv2,	00000111B, 01000000B
 E3BF  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E3C1  0B 81 C0       	DB	T_O12,	10000001B, 11000000B
 E3C4  09 85         	DB	T_O1,	10000101B	;0
 E3C6  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 E3C8  09 87         	DB	T_O1,	10000111B	;10
 E3CA  09 81         	DB	T_O1,	10000001B
 E3CC  09 85         	DB	T_O1,	10000101B	;010
 E3CE  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-302


 E3D0  09 87         	DB	T_O1,	10000111B	;1010
 E3D2  09 81         	DB	T_O1,	10000001B
 E3D4  09 85         	DB	T_O1,	10000101B	;01010
 E3D6  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 E3D8  09 87         	DB	T_O1,	10000111B	;101010
 E3DA  09 81         	DB	T_O1,	10000001B
 E3DC  09 85         	DB	T_O1,	10000101B	;0101010
 E3DE  09 83         	DB	T_O1,	10000011B
 E3E0  09 87         	DB	T_O1,	10000111B	;10101010 NASUNUT DEFINOVANY OBSAH
 E3E2  1B AB E8       	DB	T_W12,	10101011B, 11101000B
 E3E5  1B DF D5       	DB	T_W12,	11011111B, 11010101B	;11010101
 E3E8  1B D9 D7       	DB	T_W12,	11011001B, 11010111B
 E3EB  1B B5 EA       	DB	T_W12,	10110101B, 11101010B	;01101010
 E3EE  1B B1 E8       	DB	T_W12,	10110001B, 11101000B
 E3F1  1B E5 D5       	DB	T_W12,	11100101B, 11010101B	;00110101
 E3F4  1B E3 D7       	DB	T_W12,	11100011B, 11010111B
 E3F7  1B CF EA       	DB	T_W12,	11001111B, 11101010B	;10011010
 E3FA  1B C9 E8       	DB	T_W12,	11001001B, 11101000B
 E3FD  1B 95 F5       	DB	T_W12,	10010101B, 11110101B	;01001101
 E400  1B 93 F7       	DB	T_W12,	10010011B, 11110111B
 E403  1B AF DA       	DB	T_W12,	10101111B, 11011010B	;10100110
 E406  1B A9 D8       	DB	T_W12,	10101001B, 11011000B
 E409  1B D5 CD       	DB	T_W12,	11010101B, 11001101B	;01010011
 E40C  1B D3 CF       	DB	T_W12,	11010011B, 11001111B
 E40F  1B AF E7       	DB	T_W12,	10101111B, 11100111B	;10101001
 E412  1B A9 E7       	DB	T_W12,	10101001B, 11100111B
 E415  1B D5 D2       	DB	T_W12,	11010101B, 11010010B	;01010100
 E418  1B D3 D0       	DB	T_W12,	11010011B, 11010000B
 E41B  1B AF E8       	DB	T_W12,	10101111B, 11101000B	;10101010
 E41E  1B F9 BC       	DB	T_W12,	11111001B, 10111100B
 E421  1B FD BD       	DB	T_W12,	11111101B, 10111101B	;01010101
 E424  1B D2 D7       	DB	T_W12,	11010010B, 11010111B
 E427  1B D6 D6       	DB	T_W12,	11010110B, 11010110B	;10101010
 E42A  1B A9 E8       	DB	T_W12,	10101001B, 11101000B
 E42D  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B	;01010101
 E430  1B D3 D7       	DB	T_W12,	11010011B, 11010111B
 E433  1B AF EA       	DB	T_W12,	10101111B, 11101010B	;10101010
 E436  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;K.O. J-K s SR
                ;4095			 /321     C213
 E437             I4095T:		;	ZQJJJRXX  XNSPKKKQ
 E437  25 03 80       	DB	T_NZ2,	00000011B, 10000000B
 E43A  08 3C 3E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00111110B
 E43D  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E43F  1B C7 C0       	DB	T_W12,	11000111B, 11000000B	;A-RESET
 E442  1B A3 E1       	DB	T_W12,	10100011B, 11100001B	;A-SET
 E445  1B BB C1       	DB	T_W12,	10111011B, 11000001B
 E448  1A D1         	DB	T_W2,		  11010001B
 E44A  1B BB C1       	DB	T_W12,	10111011B, 11000001B	;S-SET
 E44D  1B 83 CF       	DB	T_W12,	10000011B, 11001111B
 E450  1A DF         	DB	T_W2,		  11011111B
 E452  1B C3 CE       	DB	T_W12,	11000011B, 11001110B	;S-RESET
 E455  1B FB CE       	DB	T_W12,	11111011B, 11001110B
 E458  1A DE         	DB	T_W2,		  11011110B
 E45A  1B BB CF       	DB	T_W12,	10111011B, 11001111B	;T
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-303


 E45D  1A DF         	DB	T_W2,		  11011111B
 E45F  1B FB CE       	DB	T_W12,	11111011B, 11001110B	;T
 E462  1B EB C4       	DB	T_W12,	11101011B, 11000100B
 E465  1A D4         	DB	T_W2,		  11010100B
 E467  1B EB C4       	DB	T_W12,	11101011B, 11000100B	;NIC
 E46A  1B D3 CA       	DB	T_W12,	11010011B, 11001010B
 E46D  1A DA         	DB	T_W2,		  11011010B
 E46F  1B D3 CA       	DB	T_W12,	11010011B, 11001010B	;NIC
 E472  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;K.O. J-K s SR		 _		 _
                ;4096			 _321     C213
 E473             I4096T:		;	ZQJJJRXX  XNSPKKKQ
 E473  25 03 80       	DB	T_NZ2,	00000011B, 10000000B
 E476  08 3C 3E       	DB	T_VV2,	00111100B, 00111110B
 E479  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 E47B  1B E7 C2       	DB	T_W12,	11100111B, 11000010B	;A-RESET
 E47E  1B 83 E3       	DB	T_W12,	10000011B, 11100011B	;A-SET
 E481  1B 9B C3       	DB	T_W12,	10011011B, 11000011B
 E484  1A D3         	DB	T_W2,		  11010011B
 E486  1B 9B C3       	DB	T_W12,	10011011B, 11000011B	;S-SET
 E489  1B A3 CD       	DB	T_W12,	10100011B, 11001101B
 E48C  1A DD         	DB	T_W2,		  11011101B
 E48E  1B E3 CC       	DB	T_W12,	11100011B, 11001100B	;S-RESET
 E491  1B DB CC       	DB	T_W12,	11011011B, 11001100B
 E494  1A DC         	DB	T_W2,		  11011100B
 E496  1B 9B CD       	DB	T_W12,	10011011B, 11001101B	;T
 E499  1A DD         	DB	T_W2,		  11011101B
 E49B  1B DB CC       	DB	T_W12,	11011011B, 11001100B	;T
 E49E  1B CB C6       	DB	T_W12,	11001011B, 11000110B
 E4A1  1A D6         	DB	T_W2,		  11010110B
 E4A3  1B CB C6       	DB	T_W12,	11001011B, 11000110B	;NIC
 E4A6  1B F3 C8       	DB	T_W12,	11110011B, 11001000B
 E4A9  1A D8         	DB	T_W2,		  11011000B
 E4AB  1B F3 C8       	DB	T_W12,	11110011B, 11001000B	;NIC
 E4AE  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8bit. stradac (adresonatelna pamet)
                ;4099			 210W 7  6543210
 E4AF             I4099T:		;	ZAAADDRQ  NQQQQQQQ
 E4AF  08 7E 00       	DB	T_VV2,	01111110B, 00000000B
 E4B2  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E4B4  1B AE 80       	DB	T_W12,	10101110B, 10000000B	;RESET
 E4B7  1B 86 81       	DB	T_W12,	10000110B, 10000001B	;DEMULTIPLEXR
 E4BA  1B 96 82       	DB	T_W12,	10010110B, 10000010B
 E4BD  1B A6 84       	DB	T_W12,	10100110B, 10000100B
 E4C0  1B B6 88       	DB	T_W12,	10110110B, 10001000B
 E4C3  1B C6 90       	DB	T_W12,	11000110B, 10010000B
 E4C6  1B D6 A0       	DB	T_W12,	11010110B, 10100000B
 E4C9  1B E6 C0       	DB	T_W12,	11100110B, 11000000B
 E4CC  1B F7 80       	DB	T_W12,	11110111B, 10000000B
 E4CF  1B AE 80       	DB	T_W12,	10101110B, 10000000B	;RESET
 E4D2  1B 84 81       	DB	T_W12,	10000100B, 10000001B	;ZAPIS 1
 E4D5  1B 8C 81       	DB	T_W12,	10001100B, 10000001B
 E4D8  1B 94 83       	DB	T_W12,	10010100B, 10000011B
 E4DB  1B 9C 83       	DB	T_W12,	10011100B, 10000011B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-304


 E4DE  1B A4 87       	DB	T_W12,	10100100B, 10000111B
 E4E1  1B AC 87       	DB	T_W12,	10101100B, 10000111B
 E4E4  1B B4 8F       	DB	T_W12,	10110100B, 10001111B
 E4E7  1B BC 8F       	DB	T_W12,	10111100B, 10001111B
 E4EA  1B C4 9F       	DB	T_W12,	11000100B, 10011111B
 E4ED  1B CC 9F       	DB	T_W12,	11001100B, 10011111B
 E4F0  1B D4 BF       	DB	T_W12,	11010100B, 10111111B
 E4F3  1B DC BF       	DB	T_W12,	11011100B, 10111111B
 E4F6  1B E4 FF       	DB	T_W12,	11100100B, 11111111B
 E4F9  1B EC FF       	DB	T_W12,	11101100B, 11111111B
 E4FC  1B F5 FF       	DB	T_W12,	11110101B, 11111111B
 E4FF  1B FD FF       	DB	T_W12,	11111101B, 11111111B
 E502  1B 81 FE       	DB	T_W12,	10000001B, 11111110B	;ZAPIS 0
 E505  1B 89 FE       	DB	T_W12,	10001001B, 11111110B
 E508  1B 91 FC       	DB	T_W12,	10010001B, 11111100B
 E50B  1B 99 FC       	DB	T_W12,	10011001B, 11111100B
 E50E  1B A1 F8       	DB	T_W12,	10100001B, 11111000B
 E511  1B A9 F8       	DB	T_W12,	10101001B, 11111000B
 E514  1B B1 F0       	DB	T_W12,	10110001B, 11110000B
 E517  1B B9 F0       	DB	T_W12,	10111001B, 11110000B
 E51A  1B C1 E0       	DB	T_W12,	11000001B, 11100000B
 E51D  1B C9 E0       	DB	T_W12,	11001001B, 11100000B
 E520  1B D1 C0       	DB	T_W12,	11010001B, 11000000B
 E523  1B D9 C0       	DB	T_W12,	11011001B, 11000000B
 E526  1B E1 80       	DB	T_W12,	11100001B, 10000000B
 E529  1B E9 80       	DB	T_W12,	11101001B, 10000000B
 E52C  1B F0 80       	DB	T_W12,	11110000B, 10000000B
 E52F  1B F8 80       	DB	T_W12,	11111000B, 10000000B
 E532  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BIN/7seg. se stradac. ITRON SK
                ;			  ___
                ;4311			 03EBL21
 E533             I4311T: 	;	ZAALITAA  Nfgabcde
 E533  08 7F 00       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000000B
 E536  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E538  1B D5 80       	DB	T_W12,	11010101B, 10000000B	;ZHASNUTO
 E53B  1B AA FF       	DB	T_W12,	10101010B, 11111111B	;TEST
 E53E  1B 8C DF       	DB	T_W12,	10001100B, 11011111B	;0
 E541  1B CC 8C       	DB	T_W12,	11001100B, 10001100B	;1
 E544  1B 8D BB       	DB	T_W12,	10001101B, 10111011B	;2
 E547  1B CD BE       	DB	T_W12,	11001101B, 10111110B	;3
 E54A  1B 8E EC       	DB	T_W12,	10001110B, 11101100B	;4
 E54D  1B CE F6       	DB	T_W12,	11001110B, 11110110B	;5
 E550  1B 8F F7       	DB	T_W12,	10001111B, 11110111B	;6
 E553  1B CF 9C       	DB	T_W12,	11001111B, 10011100B	;7
 E556  1B AC FF       	DB	T_W12,	10101100B, 11111111B	;8
 E559  1B EC FC       	DB	T_W12,	11101100B, 11111100B	;9
 E55C  1B AD FD       	DB	T_W12,	10101101B, 11111101B	;10 - A
 E55F  1B ED E7       	DB	T_W12,	11101101B, 11100111B	;11 - b
 E562  1B AE D3       	DB	T_W12,	10101110B, 11010011B	;12 - c
 E565  1B EE AF       	DB	T_W12,	11101110B, 10101111B	;13 - d
 E568  1B AF F3       	DB	T_W12,	10101111B, 11110011B	;14 - E
 E56B  1B EF F1       	DB	T_W12,	11101111B, 11110001B	;15 - F
 E56E  1B 8F F7       	DB	T_W12,	10001111B, 11110111B	;6
 E571  09 9F         	DB	T_O1,	10011111B		;ZACHIT
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-305


 E573  1B FC F7       	DB	T_W12,	11111100B, 11110111B	;6 
 E576  1B EC FC       	DB	T_W12,	11101100B, 11111100B	;9
 E579  09 FC         	DB	T_O1,	11111100B		;ZACHIT
 E57B  1B 9F FC       	DB	T_W12,	10011111B, 11111100B	;9
 E57E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;6x strob. invert. odelovac TS
                ;			  _	    _
                ;4502			 110E022  556E433
 E57F             I4502T:		;	ZQDQODQD  NDQDIQDQ
 E57F  08 2D 5A       	DB	T_VV2,	00101101B, 01011010B
 E582  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E584  1B A5 A5       	DB	T_W12,	10100101B, 10100101B
 E587  1B D2 D2       	DB	T_W12,	11010010B, 11010010B
 E58A  1B DA A5       	DB	T_W12,	11011010B, 10100101B
 E58D  1B A5 DA       	DB	T_W12,	10100101B, 11011010B
 E590  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD/7 seg. se stradac. ITRON sK
                ;			  ___
                ;4511			 03EBL21
 E591             I4511T: 	;	ZAALITAA  Nfgabcde
 E591  08 7F 00       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000000B
 E594  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E596  1B AD 80       	DB	T_W12,	10101101B, 10000000B	;10
 E599  1B ED 80       	DB	T_W12,	11101101B, 10000000B	;11
 E59C  1B AE 80       	DB	T_W12,	10101110B, 10000000B	;12
 E59F  1B EE 80       	DB	T_W12,	11101110B, 10000000B	;13
 E5A2  1B AF 80       	DB	T_W12,	10101111B, 10000000B	;14
 E5A5  1B EF 80       	DB	T_W12,	11101111B, 10000000B	;15
 E5A8  1B 8C DF       	DB	T_W12,	10001100B, 11011111B	;0
 E5AB  1B CC 8C       	DB	T_W12,	11001100B, 10001100B	;1
 E5AE  1B 8D BB       	DB	T_W12,	10001101B, 10111011B	;2
 E5B1  1B CD BE       	DB	T_W12,	11001101B, 10111110B	;3
 E5B4  1B 8E EC       	DB	T_W12,	10001110B, 11101100B	;4
 E5B7  1B CE F6       	DB	T_W12,	11001110B, 11110110B	;5
 E5BA  1B 8F E7       	DB	T_W12,	10001111B, 11100111B	;6
 E5BD  1B CF 9C       	DB	T_W12,	11001111B, 10011100B	;7
 E5C0  1B AC FF       	DB	T_W12,	10101100B, 11111111B	;8
 E5C3  1B EC FC       	DB	T_W12,	11101100B, 11111100B	;9
 E5C6  1B 8A FF       	DB	T_W12,	10001010B, 11111111B	;TEST
 E5C9  1B E4 80       	DB	T_W12,	11100100B, 10000000B	;ZHASNUTO
 E5CC  1B 8F E7       	DB	T_W12,	10001111B, 11100111B	;6
 E5CF  19 9F         	DB	T_W1,	10011111B
 E5D1  1B DD E7       	DB	T_W12,	11011101B, 11100111B	;6 ZACHYT
 E5D4  1B EC FC       	DB	T_W12,	11101100B, 11111100B	;9
 E5D7  19 FC         	DB	T_W1,	11111100B
 E5D9  1B BE FC       	DB	T_W12,	10111110B, 11111100B	;9 ZACHYT
 E5DC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;vstup. multiplex TS		  _
                ;4512			 6543210  E 210_7
 E5DD             I4512T:		;	ZIIIIIII  NOQAAAEI
 E5DD  08 7F 5F       	DB	T_VV2,	01111111B, 01011111B
 E5E0  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E5E2  1B AA 81       	DB	T_W12,	10101010B, 10000001B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-306


 E5E5  1A A5         	DB	T_W2,		  10100101B
 E5E7  1A 89         	DB	T_W2,		  10001001B
 E5E9  1A AD         	DB	T_W2,		  10101101B
 E5EB  1A 91         	DB	T_W2,		  10010001B
 E5ED  1A B5         	DB	T_W2,		  10110101B
 E5EF  1A 99         	DB	T_W2,		  10011001B
 E5F1  1A BD         	DB	T_W2,		  10111101B
 E5F3  1B D5 A0       	DB	T_W12,	11010101B, 10100000B
 E5F6  1A 84         	DB	T_W2,		  10000100B
 E5F8  1A A8         	DB	T_W2,		  10101000B
 E5FA  1A 8C         	DB	T_W2,		  10001100B
 E5FC  1A B0         	DB	T_W2,		  10110000B
 E5FE  1A 94         	DB	T_W2,		  10010100B
 E600  1A B8         	DB	T_W2,		  10111000B
 E602  1A 9C         	DB	T_W2,		  10011100B
 E604  1B FF 97       	DB	T_W12,	11111111B, 10010111B
 E607  1B 80 F6       	DB	T_W12,	10000000B, 11110110B
 E60A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dekoder 1 z 16 se stradacem
                ;				  11 1111
                ;4515			 0213456  01894523  _32710E
 E60B             I4515T:		;	ZQQQQQQQ  QQQQQQQQ  NEAAQAAL
 E60B  10 00 00 77      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 01110111B
 E60F  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 E611  1F BF FF 89      	DB	T_W123,	10111111B, 11111111B, 10001001B
 E615  1F EF FF 8B      	DB	T_W123,	11101111B, 11111111B, 10001011B
 E619  1F DF FF 8D      	DB	T_W123,	11011111B, 11111111B, 10001101B
 E61D  1F F7 FF 8F      	DB	T_W123,	11110111B, 11111111B, 10001111B
 E621  1F FB FF 99      	DB	T_W123,	11111011B, 11111111B, 10011001B
 E625  1F FD FF 9B      	DB	T_W123,	11111101B, 11111111B, 10011011B
 E629  1F FE FF 9D      	DB	T_W123,	11111110B, 11111111B, 10011101B
 E62D  1F FF FF 97      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 10010111B
 E631  1F FF DF A9      	DB	T_W123,	11111111B, 11011111B, 10101001B
 E635  1F FF EF AB      	DB	T_W123,	11111111B, 11101111B, 10101011B
 E639  1F FF 7F AD      	DB	T_W123,	11111111B, 01111111B, 10101101B
 E63D  1F FF BF AF      	DB	T_W123,	11111111B, 10111111B, 10101111B
 E641  1F FF FD B9      	DB	T_W123,	11111111B, 11111101B, 10111001B
 E645  1F FF FE BB      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 10111011B
 E649  1F FF F7 BD      	DB	T_W123,	11111111B, 11110111B, 10111101B
 E64D  1F FF FB BF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111011B, 10111111B
 E651  1F FF FF EB      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11101011B
 E655  1C EA         	DB	T_W3,			   11101010B
 E657  1F FF EF 9C      	DB	T_W123,	11111111B, 11101111B, 10011100B
 E65B  1F FE FF 9D      	DB	T_W123,	11111110B, 11111111B, 10011101B
 E65F  1C 9C         	DB	T_W3,			   10011100B
 E661  1F FE FF AA      	DB	T_W123,	11111110B, 11111111B, 10101010B
 E665  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;sync. vratny prog. BIN citac		 _
                ;			 _ _		 D
                ;4516			 T0C033P  C2211/M
 E666             I4516T:		;	ZCQEPPQL  NPQPPQUR
 E666  08 1D 5B       	DB	T_VV2,	00011101B, 01011011B
 E669  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E66B  1B C1 83       	DB	T_W12,	11000001B, 10000011B	;RESET
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-307


 E66E  1B C4 92       	DB	T_W12,	11000100B, 10010010B
 E671  1B D7 B2       	DB	T_W12,	11010111B, 10110010B
 E674  1B DA AA       	DB	T_W12,	11011010B, 10101010B
 E677  1B E9 8E       	DB	T_W12,	11101001B, 10001110B
 E67A  1B E0 86       	DB	T_W12,	11100000B, 10000110B
 E67D  1B DC 9B       	DB	T_W12,	11011100B, 10011011B	;RESET
 E680  1B D0 C2       	DB	T_W12,	11010000B, 11000010B	;0
 E683  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E685  1B D0 C2       	DB	T_W12,	11010000B, 11000010B	;0
 E688  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E68A  1B D0 C2       	DB	T_W12,	11010000B, 11000010B	;0
 E68D  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E68F  1B E0 C2       	DB	T_W12,	11100000B, 11000010B	;1
 E692  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E694  1B C0 C6       	DB	T_W12,	11000000B, 11000110B	;2
 E697  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B
 E699  1B E0 C6       	DB	T_W12,	11100000B, 11000110B	;3
 E69C  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B
 E69E  1B C0 E2       	DB	T_W12,	11000000B, 11100010B	;4
 E6A1  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 E6A3  1B E0 E2       	DB	T_W12,	11100000B, 11100010B	;5
 E6A6  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 E6A8  1B C0 E6       	DB	T_W12,	11000000B, 11100110B	;6
 E6AB  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B
 E6AD  1B E0 E6       	DB	T_W12,	11100000B, 11100110B	;7
 E6B0  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B
 E6B2  1B C2 C2       	DB	T_W12,	11000010B, 11000010B	;8
 E6B5  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E6B7  1B E2 C2       	DB	T_W12,	11100010B, 11000010B	;9
 E6BA  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E6BC  1B C2 C6       	DB	T_W12,	11000010B, 11000110B	;10
 E6BF  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B
 E6C1  1B E2 C6       	DB	T_W12,	11100010B, 11000110B	;11
 E6C4  1A 86         	DB	T_W2,		  10000110B
 E6C6  1B C2 E2       	DB	T_W12,	11000010B, 11100010B	;12
 E6C9  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 E6CB  1B E2 E2       	DB	T_W12,	11100010B, 11100010B	;13
 E6CE  1A A2         	DB	T_W2,		  10100010B
 E6D0  1B C2 E6       	DB	T_W12,	11000010B, 11100110B	;14
 E6D3  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B
 E6D5  1B A2 E6       	DB	T_W12,	10100010B, 11100110B	;15
 E6D8  1A A6         	DB	T_W2,		  10100110B
 E6DA  1B C0 C2       	DB	T_W12,	11000000B, 11000010B	;0
 E6DD  1A 82         	DB	T_W2,		  10000010B
 E6DF  1B E0 C2       	DB	T_W12,	11100000B, 11000010B	;1
 E6E2  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 E6E4  1B 80 C0       	DB	T_W12,	10000000B, 11000000B	;0
 E6E7  1A 80         	DB	T_W2,		  10000000B
 E6E9  1B E2 E4       	DB	T_W12,	11100010B, 11100100B	;15
 E6EC  1A A4         	DB	T_W2,		  10100100B
 E6EE  1B C2 E4       	DB	T_W12,	11000010B, 11100100B	;14
 E6F1  1A A4         	DB	T_W2,		  10100100B
 E6F3  1B E2 E0       	DB	T_W12,	11100010B, 11100000B	;13
 E6F6  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
 E6F8  1B C2 E0       	DB	T_W12,	11000010B, 11100000B	;12
 E6FB  1A A0         	DB	T_W2,		  10100000B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-308


 E6FD  1B E2 C4       	DB	T_W12,	11100010B, 11000100B	;11
 E700  1A 84         	DB	T_W2,		  10000100B
 E702  1B C2 C4       	DB	T_W12,	11000010B, 11000100B	;10
 E705  20          	DB	T_GOTO
 E706  DDA9         	DW	G4029T
                
                ;2x BCD citac		   _		 _
                ;4518			 M3210CC  M3210CC
 E708             I4518T:		;	ZRQQQQPP  NRQQQQPP
 E708  21          	DB	T_GOSUB
 E709  E715         	DW	G4518G
 E70B  1B 80 83       G4518T:	DB	T_W12,	10000000B, 10000011B	;0
 E70E  1B 82 82       	DB	T_W12,	10000010B, 10000010B
 E711  1B 84 87       	DB	T_W12,	10000100B, 10000111B	;1
 E714  FE          	DB	T_KONEC
                ;-------------------------------
                ;SPOLECNA CAST PRO 4518, 4520
 E715  08 43 43       G4518G:	DB	T_VV2,	01000011B, 01000011B
 E718  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E71A  1B C2 C2       	DB	T_W12,	11000010B, 11000010B
 E71D  1B 82 82       	DB	T_W12,	10000010B, 10000010B	;0
 E720  1B 87 84       	DB	T_W12,	10000111B, 10000100B	;1
 E723  1B 86 86       	DB	T_W12,	10000110B, 10000110B
 E726  1B 8B 88       	DB	T_W12,	10001011B, 10001000B	;2
 E729  1B 8A 8A       	DB	T_W12,	10001010B, 10001010B
 E72C  1B 8F 8C       	DB	T_W12,	10001111B, 10001100B	;3
 E72F  1B 8E 8E       	DB	T_W12,	10001110B, 10001110B
 E732  1B 93 90       	DB	T_W12,	10010011B, 10010000B	;4
 E735  1B 92 92       	DB	T_W12,	10010010B, 10010010B
 E738  1B 97 94       	DB	T_W12,	10010111B, 10010100B	;5
 E73B  1B 96 96       	DB	T_W12,	10010110B, 10010110B
 E73E  1B 9B 98       	DB	T_W12,	10011011B, 10011000B	;6
 E741  1B 9A 9A       	DB	T_W12,	10011010B, 10011010B
 E744  1B 9F 9F       	DB	T_W12,	10011111B, 10011111B	;7
 E747  1B 9E 9E       	DB	T_W12,	10011110B, 10011110B
 E74A  1B A0 A3       	DB	T_W12,	10100000B, 10100011B	;8
 E74D  1B A2 A2       	DB	T_W12,	10100010B, 10100010B
 E750  1B A4 A7       	DB	T_W12,	10100100B, 10100111B	;9
 E753  1B A6 A6       	DB	T_W12,	10100110B, 10100110B
 E756  22          	DB	T_RET
                
                ;2x BIN citac		   _		 _
                ;4520			 M3210CC  M3210CC
 E757             I4520T:		;	ZRQQQQPP  NRQQQQPP
 E757  21          	DB	T_GOSUB
 E758  E715         	DW	G4518G
 E75A  1B A8 AB       	DB	T_W12,	10101000B, 10101011B	;10
 E75D  1B AA AA       	DB	T_W12,	10101010B, 10101010B
 E760  1B AC AF       	DB	T_W12,	10101100B, 10101111B	;11
 E763  1B AE AE       	DB	T_W12,	10101110B, 10101110B
 E766  1B B0 B3       	DB	T_W12,	10110000B, 10110011B	;12
 E769  1B B2 B2       	DB	T_W12,	10110010B, 10110010B
 E76C  1B B4 B7       	DB	T_W12,	10110100B, 10110111B	;13
 E76F  1B B6 B6       	DB	T_W12,	10110110B, 10110110B
 E772  1B B8 BB       	DB	T_W12,	10111000B, 10111011B	;14
 E775  1B BA BA       	DB	T_W12,	10111010B, 10111010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-309


 E778  1B BC BF       	DB	T_W12,	10111100B, 10111111B	;15
 E77B  1B BE BE       	DB	T_W12,	10111110B, 10111110B
 E77E  20          	DB	T_GOTO
 E77F  E70B         	DW	G4518T
                
                ;12bit. rener. parity
                ;				    11
                ;4531			 0123456  78901
 E781             I4531T:		;	ZDDDDDDD  NDDDDDWQ
 E781  08 7F 7E       	DB	T_VV2,	01111111B, 01111110B
 E784  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E786  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B
 E789  1B FF FF       	DB	T_W12,	11111111B, 11111111B
 E78C  1B AA AA       	DB	T_W12,	10101010B, 10101010B
 E78F  1B D5 D5       	DB	T_W12,	11010101B, 11010101B
 E792  1B E6 98       	DB	T_W12,	11100110B, 10011000B
 E795  1B 99 E7       	DB	T_W12,	10011001B, 11100111B
 E798  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;8vstup. prioritni koder
                ;4532			 12E7654  EG32100
 E799             I4532T: 	;	ZQQIDDDD  NOSDDDDQ
 E799  08 1F 1E       	DB	T_VV2,	00011111B, 00011110B
 E79C  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E79E  1B 8A 94       	DB	T_W12,	10001010B, 10010100B
 E7A1  1B 90 C0       	DB	T_W12,	10010000B, 11000000B
 E7A4  1B FA B5       	DB	T_W12,	11111010B, 10110101B
 E7A7  1B F5 AA       	DB	T_W12,	11110101B, 10101010B
 E7AA  1B B2 B5       	DB	T_W12,	10110010B, 10110101B
 E7AD  1B B1 AA       	DB	T_W12,	10110001B, 10101010B
 E7B0  1B D0 B5       	DB	T_W12,	11010000B, 10110101B
 E7B3  1B D0 AA       	DB	T_W12,	11010000B, 10101010B
 E7B6  1B 90 A5       	DB	T_W12,	10010000B, 10100101B
 E7B9  1B 90 A2       	DB	T_W12,	10010000B, 10100010B
 E7BC  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;dek. BCD/7 seg. se stradac. LCD LED SK/A
                ;4543			 BP  L
 E7BD             I4543T:		;	ZIHADBCE  Nfgedcba
 E7BD  08 7F 00       	DB	T_VV2,	01111111B, 00000000B
 E7C0  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E7C2  1B 81 DF       	DB	T_W12,	10000001B, 11011111B	;0 SK
 E7C5  1B 91 86       	DB	T_W12,	10010001B, 10000110B	;1
 E7C8  1B 85 BB       	DB	T_W12,	10000101B, 10111011B	;2
 E7CB  1B 95 AF       	DB	T_W12,	10010101B, 10101111B	;3
 E7CE  1B 83 E6       	DB	T_W12,	10000011B, 11100110B	;4
 E7D1  1B 93 ED       	DB	T_W12,	10010011B, 11101101B	;5
 E7D4  1B 87 FD       	DB	T_W12,	10000111B, 11111101B	;6
 E7D7  1B 97 87       	DB	T_W12,	10010111B, 10000111B	;7
 E7DA  1B 89 FF       	DB	T_W12,	10001001B, 11111111B	;8
 E7DD  1B 99 EF       	DB	T_W12,	10011001B, 11101111B	;9
 E7E0  1B 8D 80       	DB	T_W12,	10001101B, 10000000B	;10
 E7E3  1B 9D 80       	DB	T_W12,	10011101B, 10000000B	;11
 E7E6  1B 8B 80       	DB	T_W12,	10001011B, 10000000B	;12
 E7E9  1B 9B 80       	DB	T_W12,	10011011B, 10000000B	;13
 E7EC  1B 8F 80       	DB	T_W12,	10001111B, 10000000B	;14
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-310


 E7EF  1B 9F 80       	DB	T_W12,	10011111B, 10000000B	;15
 E7F2  1B A1 A0       	DB	T_W12,	10100001B, 10100000B	;0 SA
 E7F5  1B B1 F9       	DB	T_W12,	10110001B, 11111001B	;1
 E7F8  1B A5 C4       	DB	T_W12,	10100101B, 11000100B	;2
 E7FB  1B B5 D0       	DB	T_W12,	10110101B, 11010000B	;3
 E7FE  1B A3 99       	DB	T_W12,	10100011B, 10011001B	;4
 E801  1B B3 92       	DB	T_W12,	10110011B, 10010010B	;5
 E804  1B A7 82       	DB	T_W12,	10100111B, 10000010B	;6
 E807  1B B7 F8       	DB	T_W12,	10110111B, 11111000B	;7
 E80A  1B A9 80       	DB	T_W12,	10101001B, 10000000B	;8
 E80D  1B B9 90       	DB	T_W12,	10111001B, 10010000B	;9
 E810  1B AD FF       	DB	T_W12,	10101101B, 11111111B	;10
 E813  1B BD FF       	DB	T_W12,	10111101B, 11111111B	;11
 E816  1B AB FF       	DB	T_W12,	10101011B, 11111111B	;12
 E819  1B BB FF       	DB	T_W12,	10111011B, 11111111B	;13
 E81C  1B AF FF       	DB	T_W12,	10101111B, 11111111B	;14
 E81F  1B BF FF       	DB	T_W12,	10111111B, 11111111B	;15
 E822  1B D7 80       	DB	T_W12,	11010111B, 10000000B	;ZHASNUTO
 E825  1B EB FF       	DB	T_W12,	11101011B, 11111111B
 E828  1B 87 FD       	DB	T_W12,	10000111B, 11111101B	;6 SK
 E82B  09 86         	DB	T_O1,	10000110B
 E82D  1B 98 FD       	DB	T_W12,	10011000B, 11111101B
 E830  1B B9 90       	DB	T_W12,	10111001B, 10010000B	;9 SA
 E833  09 B8         	DB	T_O1,	10111000B
 E835  1B A6 90       	DB	T_W12,	10100110B, 10010000B
 E838  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x dekoder 1 ze 4 H
                ;4555			 321010_  _010123
 E839             I4555T:		;	ZQQQQAAE  NEAAQQQQ
 E839  08 07 70       	DB	T_VV2,	00000111B, 01110000B
 E83C  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E83E  1B 88 E0       	DB	T_W12,	10001000B, 11100000B
 E841  1B 92 88       	DB	T_W12,	10010010B, 10001000B
 E844  1B A4 A4       	DB	T_W12,	10100100B, 10100100B
 E847  1B C6 92       	DB	T_W12,	11000110B, 10010010B
 E84A  1B 83 B1       	DB	T_W12,	10000011B, 10110001B
 E84D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2x dekoder 1 ze 4 L
                ;4556			 321010_  _010123
 E84E             I4556T:		;	ZQQQQAAE  NEAAQQQQ
 E84E  08 07 70       	DB	T_VV2,	00000111B, 01110000B
 E851  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E853  1B F0 EF       	DB	T_W12,	11110000B, 11101111B
 E856  1B EA 87       	DB	T_W12,	11101010B, 10000111B
 E859  1B DC AB       	DB	T_W12,	11011100B, 10101011B
 E85C  1B BE 9D       	DB	T_W12,	10111110B, 10011101B
 E85F  1B FB BE       	DB	T_W12,	11111011B, 10111110B
 E862  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;paralerni BCD scitacka
                ;4560			 C332211  000123C
 E863             I4560T:		;	ZIBABABA  NABSSSSO
 E863  08 7F 60       	DB	T_VV2,	01111111B, 01100000B
 E866  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-311


 E868  1B 80 80       	DB	T_W12,	10000000B, 10000000B	;0+0+0=0
 E86B  1B C0 90       	DB	T_W12,	11000000B, 10010000B	;0+0+1=1
 E86E  1B 86 BC       	DB	T_W12,	10000110B, 10111100B	;4+3+0=7
 E871  1B C6 A2       	DB	T_W12,	11000110B, 10100010B	;4+3+1=8
 E874  1B 8D D1       	DB	T_W12,	10001101B, 11010001B	;7+4+0=11
 E877  1B CD C9       	DB	T_W12,	11001101B, 11001001B	;7+4+1=12
 E87A  1B 98 B9       	DB	T_W12,	10011000B, 10111001B	;8+5+0=13
 E87D  1B A5 85       	DB	T_W12,	10100101B, 10000101B	;6+8+0=14
 E880  1B F0 F3       	DB	T_W12,	11110000B, 11110011B	;9+9+1=19
 E883  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4bit. komparator
                ;4585			 1=<>=22  33><001		   3210 3210 ><= ><=
 E884             I4585T:		;	ZAIIIQAB  NABQQBAB		   AAAA BBBB III QQQ
 E884  08 7B 67       	DB	T_VV2,	01111011B, 01100111B	;	   3210 3210 ><= ><=
 E887  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16		   	;	   AAAA BBBB III QQQ
 E889  1B AA D5       	DB	T_W12,	10101010B, 11010101B	;A>B	   1100 0011 101 100
 E88C  1B E1 AA       	DB	T_W12,	11100001B, 10101010B	;Ab - A=B  1010 1010 100 100
 E892  1B A7 86       	DB	T_W12,	10100111B, 10000110B	;a=b - A=B  0101 0101 001 001
 E895  1B D3 89       	DB	T_W12,	11010011B, 10001001B	;ab - A=B 1100 1100 111 011
 E89E  1B DB E9       	DB	T_W12,	11011011B, 11101001B	;a<>b - A=B 1110 1110 110 010
 E8A1  1B C0 87       	DB	T_W12,	11000000B, 10000111B	;a..b - A=B 0011 0011 000 000
 E8A4  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;***********************
                ;* OSTATNI IO A 75XXX *
                ;***********************
                
                ;4x vysilac/primac sbrnice (GPIB)
                ;MH8641			 DODBODB  BDOBDOD
 E8A5             I8641T:		;	ZB444333  N111222A
 E8A5  08 52 25       	DB	T_VV2,	01010010B, 00100101B
 E8A8  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E8AA  1B CB CD       	DB	T_W12,	11001011B, 11001101B
 E8AD  1B D9 E8       	DB	T_W12,	11011001B, 11101000B
 E8B0  1B 8B CD       	DB	T_W12,	10001011B, 11001101B
 E8B3  1B B1 B8       	DB	T_W12,	10110001B, 10111000B
 E8B6  1B 8E C6       	DB	T_W12,	10001110B, 11000110B
 E8B9  1B CB CD       	DB	T_W12,	11001011B, 11001101B
 E8BC  08 5B 6D       	DB	T_VV2,	01011011B, 01101101B
 E8BF  1B B1 E3       	DB	T_W12,	10110001B, 11100011B
 E8C2  1B DB B7       	DB	T_W12,	11011011B, 10110111B
 E8C5  1B E4 C8       	DB	T_W12,	11100100B, 11001000B
 E8C8  1B 8E 9D       	DB	T_W12,	10001110B, 10011101B
 E8CB  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;aproximacni registr 8bit.
                ;MHB1502		   _   _
                ;			 QQQQCD  QQQQQ_C
 E8CC             I1502T:		;	ZD3210C0  N77654SP
 E8CC  08 40 03       	DB	T_VV2,	01000000B, 00000011B
 E8CF  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 E8D1  0B 82 C2       	DB	T_O12,	10000010B, 11000010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-312


 E8D4  0A C3         	DB	T_O2,		  11000011B
 E8D6  0A C0         	DB	T_O2,		  11000000B
 E8D8  1B BE DF       	DB	T_W12,	10111110B, 11011111B	;VYCHOZI STAV
 E8DB  1B BE DE       	DB	T_W12,	10111110B, 11011110B
 E8DE  1B FF AF       	DB	T_W12,	11111111B, 10101111B
 E8E1  1B FF AE       	DB	T_W12,	11111111B, 10101110B
 E8E4  1B BE A7       	DB	T_W12,	10111110B, 10100111B
 E8E7  1B BE A6       	DB	T_W12,	10111110B, 10100110B
 E8EA  1B FF AB       	DB	T_W12,	11111111B, 10101011B
 E8ED  1B FF AA       	DB	T_W12,	11111111B, 10101010B
 E8F0  1B 9E AB       	DB	T_W12,	10011110B, 10101011B
 E8F3  1B 9E AA       	DB	T_W12,	10011110B, 10101010B
 E8F6  1B EF AB       	DB	T_W12,	11101111B, 10101011B
 E8F9  1B EF AA       	DB	T_W12,	11101111B, 10101010B
 E8FC  1B A6 AB       	DB	T_W12,	10100110B, 10101011B
 E8FF  1B A6 AA       	DB	T_W12,	10100110B, 10101010B
 E902  1B EB AB       	DB	T_W12,	11101011B, 10101011B
 E905  1B EB AA       	DB	T_W12,	11101011B, 10101010B
 E908  1B A8 AB       	DB	T_W12,	10101000B, 10101011B
 E90B  1B A8 AA       	DB	T_W12,	10101000B, 10101010B
 E90E  1B E9 AB       	DB	T_W12,	11101001B, 10101011B
 E911  1B E9 AA       	DB	T_W12,	11101001B, 10101010B
 E914  1B E9 AB       	DB	T_W12,	11101001B, 10101011B
 E917  0B C0 C0       	DB	T_O12,	11000000B, 11000000B
 E91A  1B FF DF       	DB	T_W12,	11111111B, 11011111B	;VYCHOZI STAV
 E91D  1B FF DE       	DB	T_W12,	11111111B, 11011110B
 E920  1B BE CF       	DB	T_W12,	10111110B, 11001111B
 E923  1B BE CE       	DB	T_W12,	10111110B, 11001110B
 E926  1B FF D7       	DB	T_W12,	11111111B, 11010111B
 E929  1B FF D6       	DB	T_W12,	11111111B, 11010110B
 E92C  1B BE D3       	DB	T_W12,	10111110B, 11010011B
 E92F  1B BE D2       	DB	T_W12,	10111110B, 11010010B
 E932  1B DF D7       	DB	T_W12,	11011111B, 11010111B
 E935  1B DF D6       	DB	T_W12,	11011111B, 11010110B
 E938  1B 8E D7       	DB	T_W12,	10001110B, 11010111B
 E93B  1B 8E D6       	DB	T_W12,	10001110B, 11010110B
 E93E  1B D7 D7       	DB	T_W12,	11010111B, 11010111B
 E941  1B D7 D6       	DB	T_W12,	11010111B, 11010110B
 E944  1B 92 D7       	DB	T_W12,	10010010B, 11010111B
 E947  1B 92 D6       	DB	T_W12,	10010010B, 11010110B
 E94A  1B D5 D7       	DB	T_W12,	11010101B, 11010111B
 E94D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;aproximacni registr 12bit.		    _
                ;MHB1504			  Q	    Q Q _
                ;			 NQQQQQ  1QQQQN_C  1N1QCD_
 E94E             I1504T:		;	ZDC54321  09876CSP  N1C10C0E
 E94E  10 40 03 01      	DB	T_VV3,	01000000B, 00000011B, 00000001B
 E952  26 20 04 20      	DB	T_NZ3,	00100000B, 00000100B, 00100000B
 E956  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 E958  0F A0 C6 A4      	DB	T_O123,	10100000B, 11000110B, 10100100B
 E95C  0A C7         	DB	T_O2,		  11000111B
 E95E  0A C4         	DB	T_O2,		  11000100B
 E960  1F BF FF EC      	DB	T_W123,	10111111B, 11111111B, 11101100B ;VYCHOZI STAV
 E964  1F BF FF BD      	DB	T_W123,	10111111B, 11111111B, 10111101B
 E968  1F FF FE BD      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 10111101B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-313


 E96C  1F FF FF EE      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11101110B
 E970  1F BF FE EE      	DB	T_W123,	10111111B, 11111110B, 11101110B
 E974  1F BF 7F EC      	DB	T_W123,	10111111B, 01111111B, 11101100B
 E978  1F FF 7E EC      	DB	T_W123,	11111111B, 01111110B, 11101100B
 E97C  1F FF BF EE      	DB	T_W123,	11111111B, 10111111B, 11101110B
 E980  1F BF BE EE      	DB	T_W123,	10111111B, 10111110B, 11101110B
 E984  1F BF 9F EC      	DB	T_W123,	10111111B, 10011111B, 11101100B
 E988  1F FF 9E EC      	DB	T_W123,	11111111B, 10011110B, 11101100B
 E98C  1F FF AF EE      	DB	T_W123,	11111111B, 10101111B, 11101110B
 E990  1F BF AE EE      	DB	T_W123,	10111111B, 10101110B, 11101110B
 E994  1F BF A7 EC      	DB	T_W123,	10111111B, 10100111B, 11101100B
 E998  1F FF A6 EC      	DB	T_W123,	11111111B, 10100110B, 11101100B
 E99C  1F EF AF EE      	DB	T_W123,	11101111B, 10101111B, 11101110B
 E9A0  1F AF AE EE      	DB	T_W123,	10101111B, 10101110B, 11101110B
 E9A4  1F A7 AF EC      	DB	T_W123,	10100111B, 10101111B, 11101100B
 E9A8  1F E7 AE EC      	DB	T_W123,	11100111B, 10101110B, 11101100B
 E9AC  1F EB AF EE      	DB	T_W123,	11101011B, 10101111B, 11101110B
 E9B0  1F AB AE EE      	DB	T_W123,	10101011B, 10101110B, 11101110B
 E9B4  1F A9 AF EC      	DB	T_W123,	10101001B, 10101111B, 11101100B
 E9B8  1F E9 AE EC      	DB	T_W123,	11101001B, 10101110B, 11101100B
 E9BC  1F EA AF EE      	DB	T_W123,	11101010B, 10101111B, 11101110B
 E9C0  1F AA AE EE      	DB	T_W123,	10101010B, 10101110B, 11101110B
 E9C4  1F AA AF E4      	DB	T_W123,	10101010B, 10101111B, 11100100B
 E9C8  1F EA AE E4      	DB	T_W123,	11101010B, 10101110B, 11100100B
 E9CC  1F EA AF EA      	DB	T_W123,	11101010B, 10101111B, 11101010B
 E9D0  1F AA AE EA      	DB	T_W123,	10101010B, 10101110B, 11101010B
 E9D4  0F A0 C4 A4      	DB	T_O123,	10100000B, 11000100B, 10100100B
 E9D8  1F BF FF EC      	DB	T_W123,	10111111B, 11111111B, 11101100B ;VYCHOZI STAV
 E9DC  1F BF FF EC      	DB	T_W123,	10111111B, 11111111B, 11101100B
 E9E0  1F FF FE EC      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11101100B
 E9E4  1F FF 7F BE      	DB	T_W123,	11111111B, 01111111B, 10111110B
 E9E8  1F BF 7E BE      	DB	T_W123,	10111111B, 01111110B, 10111110B
 E9EC  1F BF 3F BC      	DB	T_W123,	10111111B, 00111111B, 10111100B
 E9F0  1F FF 3E BC      	DB	T_W123,	11111111B, 00111110B, 10111100B
 E9F4  1F FF 5F BE      	DB	T_W123,	11111111B, 01011111B, 10111110B
 E9F8  1F BF 5E BE      	DB	T_W123,	10111111B, 01011110B, 10111110B
 E9FC  1F BF 4F BC      	DB	T_W123,	10111111B, 01001111B, 10111100B
 EA00  1F FF 4E BC      	DB	T_W123,	11111111B, 01001110B, 10111100B
 EA04  1F FF 57 BE      	DB	T_W123,	11111111B, 01010111B, 10111110B
 EA08  1F BF 56 BE      	DB	T_W123,	10111111B, 01010110B, 10111110B
 EA0C  1F AF 57 BC      	DB	T_W123,	10101111B, 01010111B, 10111100B
 EA10  1F EF 56 BC      	DB	T_W123,	11101111B, 01010110B, 10111100B
 EA14  1F F7 57 BE      	DB	T_W123,	11110111B, 01010111B, 10111110B
 EA18  1F B7 56 BE      	DB	T_W123,	10110111B, 01010110B, 10111110B
 EA1C  1F B3 57 BC      	DB	T_W123,	10110011B, 01010111B, 10111100B
 EA20  1F F3 56 BC      	DB	T_W123,	11110011B, 01010110B, 10111100B
 EA24  1F F5 57 BE      	DB	T_W123,	11110101B, 01010111B, 10111110B
 EA28  1F B5 56 BE      	DB	T_W123,	10110101B, 01010110B, 10111110B
 EA2C  1F B4 57 BC      	DB	T_W123,	10110100B, 01010111B, 10111100B
 EA30  1F F4 56 BC      	DB	T_W123,	11110100B, 01010110B, 10111100B
 EA34  1F F5 57 B6      	DB	T_W123,	11110101B, 01010111B, 10110110B
 EA38  1F B5 56 B6      	DB	T_W123,	10110101B, 01010110B, 10110110B
 EA3C  1F B5 57 B0      	DB	T_W123,	10110101B, 01010111B, 10110000B
 EA40  1F F5 56 B0      	DB	T_W123,	11110101B, 01010110B, 10110000B
 EA44  1F F5 57 B2      	DB	T_W123,	11110101B, 01010111B, 10110010B
 EA48  1F B5 56 B2      	DB	T_W123,	10110101B, 01010110B, 10110010B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-314


 EA4C  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;2X vysilac sbrnice (IBM 360/370) s R75123
                ;8T23, 75123		 1111111  2222222
 EA4D             I8T23T:		;	ZYFEDCBA  NFEDCBAY
 EA4D  08 3F 7E       	DB	T_VV2,	00111111B, 01111110B
 EA50  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 EA52  1B 80 FF       	DB	T_W12,	10000000B, 11111111B
 EA55  1B F0 C0       	DB	T_W12,	11110000B, 11000000B
 EA58  1B CF A0       	DB	T_W12,	11001111B, 10100000B
 EA5B  1B 87 8E       	DB	T_W12,	10000111B, 10001110B
 EA5E  1B 8B 96       	DB	T_W12,	10001011B, 10010110B
 EA61  1B 8D 9A       	DB	T_W12,	10001101B, 10011010B
 EA64  1B 8E 9C       	DB	T_W12,	10001110B, 10011100B
 EA67  1B 90 E1       	DB	T_W12,	10010000B, 11100001B
 EA6A  1B A0 9F       	DB	T_W12,	10100000B, 10011111B
 EA6D  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;3x primac sbrnice (IBM 360/370)
                ;8T24, 75124		 2222211  1113333
 EA6E             I8T24T:		;	ZYBASRBA  NSRYASRY
 EA6E  08 3F 6E       	DB	T_VV2,	00111111B, 01101110B
 EA71  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 EA73  1B C3 E1       	DB	T_W12,	11000011B, 11100001B
 EA76  1B C7 C8       	DB	T_W12,	11000111B, 11001000B
 EA79  1B 8B A4       	DB	T_W12,	10001011B, 10100100B
 EA7C  1B CF 8C       	DB	T_W12,	11001111B, 10001100B
 EA7F  1B D2 F3       	DB	T_W12,	11010010B, 11110011B
 EA82  1B D6 CA       	DB	T_W12,	11010110B, 11001010B
 EA85  1B 9A B7       	DB	T_W12,	10011010B, 10110111B
 EA88  1B DE 9E       	DB	T_W12,	11011110B, 10011110B
 EA8B  1B E1 FE       	DB	T_W12,	11100001B, 11111110B
 EA8E  1B E5 C7       	DB	T_W12,	11100101B, 11000111B
 EA91  1B A9 BA       	DB	T_W12,	10101001B, 10111010B
 EA94  1B ED 93       	DB	T_W12,	11101101B, 10010011B
 EA97  1B B0 FC       	DB	T_W12,	10110000B, 11111100B
 EA9A  1B B4 C4       	DB	T_W12,	10110100B, 11000100B
 EA9D  1B B8 B8       	DB	T_W12,	10111000B, 10111000B
 EAA0  1B BC 91       	DB	T_W12,	10111100B, 10010001B
 EAA3  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x vysilac/primac dat. sbrnice (GPIB)
                ;75160, 75163		 BBBBBBB  DDDDDDDP   DBT
 EAA4             I75160T:	;	Z8765432  2345678E  XXN11EXX
 EAA4  10 00 FF 14      	DB	T_VV3,	00000000B, 11111111B, 00010100B	;D -> B
 EAA8  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 EAAA  1F FF FE FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11111111B
 EAAE  1F FF FF E7      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11100111B
 EAB2  1F FE 7F FF      	DB	T_W123,	11111110B, 01111111B, 11111111B
 EAB6  1B FD BF       	DB	T_W12,	11111101B, 10111111B
 EAB9  1B FB DF       	DB	T_W12,	11111011B, 11011111B
 EABC  1B F7 EF       	DB	T_W12,	11110111B, 11101111B
 EABF  1B EF F7       	DB	T_W12,	11101111B, 11110111B
 EAC2  1B DF FB       	DB	T_W12,	11011111B, 11111011B
 EAC5  1B BF FD       	DB	T_W12,	10111111B, 11111101B
 EAC8  1F 80 01 FF      	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11111111B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-315


 EACC  1F 81 81 E7      	DB	T_W123,	10000001B, 10000001B, 11100111B
 EAD0  1B 82 41       	DB	T_W12,	10000010B, 01000001B
 EAD3  1B 84 21       	DB	T_W12,	10000100B, 00100001B
 EAD6  1B 88 11       	DB	T_W12,	10001000B, 00010001B
 EAD9  1B 90 09       	DB	T_W12,	10010000B, 00001001B
 EADC  1B A0 05       	DB	T_W12,	10100000B, 00000101B
 EADF  1B C0 03       	DB	T_W12,	11000000B, 00000011B
 EAE2  10 7F 01 0C      	DB	T_VV3,	01111111B, 00000001B, 00001100B	;B -> D
 EAE6  1F FF FF E3      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11100011B
 EAEA  1F FE 7F FB      	DB	T_W123,	11111110B, 01111111B, 11111011B
 EAEE  1B FD BF       	DB	T_W12,	11111101B, 10111111B
 EAF1  1B FB DF       	DB	T_W12,	11111011B, 11011111B
 EAF4  1B F7 EF       	DB	T_W12,	11110111B, 11101111B
 EAF7  1B EF F7       	DB	T_W12,	11101111B, 11110111B
 EAFA  1B DF FB       	DB	T_W12,	11011111B, 11111011B
 EAFD  1B BF FD       	DB	T_W12,	10111111B, 11111101B
 EB00  1F 80 01 FB      	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11111011B
 EB04  1F 81 81 E3      	DB	T_W123,	10000001B, 10000001B, 11100011B
 EB08  1B 82 41       	DB	T_W12,	10000010B, 01000001B
 EB0B  1B 84 21       	DB	T_W12,	10000100B, 00100001B
 EB0E  1B 88 11       	DB	T_W12,	10001000B, 00010001B
 EB11  1B 90 09       	DB	T_W12,	10010000B, 00001001B
 EB14  1B A0 05       	DB	T_W12,	10100000B, 00000101B
 EB17  1B C0 03       	DB	T_W12,	11000000B, 00000011B
 EB1A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;4x vysilac/primac ridici sbrnice (pristroj GPIB)
                ;			  GPIB   I/O	   I/O\/GPIB
                ;			   NN   NN
                ;			 SAEDRDI  IDFDEAS    RR
                ;75161			 QTOAFAF  FARAOTQD   EET
 EB1B             I75161T:	;	ZRNIVDCC  CCDVINRC  XXNNNEXX
 EB1B  10 27 1B 0C      	DB	T_VV3,	00100111B, 00011011B, 00001100B
 EB1F  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 EB21  1F AA 55 FF      	DB	T_W123,	10101010B, 01010101B, 11111111B
 EB25  1F F5 AF E7      	DB	T_W123,	11110101B, 10101111B, 11100111B
 EB29  08 37 13       	DB	T_VV2,	00110111B, 00010011B
 EB2C  1B 8A 51       	DB	T_W12,	10001010B, 01010001B
 EB2F  1B D5 AB       	DB	T_W12,	11010101B, 10101011B
 EB32  10 58 E5 14      	DB	T_VV3,	01011000B, 11100101B, 00010100B
 EB36  1F AA 54 FB      	DB	T_W123,	10101010B, 01010100B, 11111011B
 EB3A  1F F5 AE E3      	DB	T_W123,	11110101B, 10101110B, 11100011B
 EB3E  08 48 ED       	DB	T_VV2,	01001000B, 11101101B
 EB41  1B 8A 50       	DB	T_W12,	10001010B, 01010000B
 EB44  1B D5 AA       	DB	T_W12,	11010101B, 10101010B
 EB47  10 39 63 0C      	DB	T_VV3,	00111001B, 01100011B, 00001100B
 EB4B  1F 80 01 E3      	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11100011B
 EB4F  1B C0 03       	DB	T_W12,	11000000B, 00000011B
 EB52  1B A0 05       	DB	T_W12,	10100000B, 00000101B
 EB55  1B 90 09       	DB	T_W12,	10010000B, 00001001B
 EB58  1B 88 11       	DB	T_W12,	10001000B, 00010001B
 EB5B  1B 84 21       	DB	T_W12,	10000100B, 00100001B
 EB5E  1B 82 41       	DB	T_W12,	10000010B, 01000001B
 EB61  1B 81 81       	DB	T_W12,	10000001B, 10000001B
 EB64  1F 80 01 FB      	DB	T_W123,	10000000B, 00000001B, 11111011B
 EB68  10 46 9D 14      	DB	T_VV3,	01000110B, 10011101B, 00010100B
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-316


 EB6C  1F FF FE FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11111111B
 EB70  1F FF FE E7      	DB	T_W123,	11111111B, 11111110B, 11100111B
 EB74  1F FE 7E FF      	DB	T_W123,	11111110B, 01111110B, 11111111B
 EB78  1B FD BE       	DB	T_W12,	11111101B, 10111110B
 EB7B  1B FB DE       	DB	T_W12,	11111011B, 11011110B
 EB7E  1B F7 EE       	DB	T_W12,	11110111B, 11101110B
 EB81  1B EF F6       	DB	T_W12,	11101111B, 11110110B
 EB84  1B DF FA       	DB	T_W12,	11011111B, 11111010B
 EB87  1B BF FC       	DB	T_W12,	10111111B, 11111100B
 EB8A  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;do GPIB
                ;R=1
                ;T=0
                
                ;H = vysoka zrover, L = nmzka zrover, R = pxmjem, T = vysmlanm, X = irelevantnm
                ;Smlr pxenosu dat je ze strany terminalu na stranu sblrnice a smlr pxmjmu dat je
                ; ze strany sblrnice na stranu terminalu.
                ;Pxenos dat je neinvertujmcm v obou smlrech.
                ; ATN je normalnm transceiverov} kanal, kter} funguje navmc jako internm ovladanm
                ; smlru nebo povolenm hovoru pro EOI, kdykoli DC a TE
                ;vstupy jsou ve stejnim stavu. Kdy jsou DC a TE v opahn}ch stavech, kanal ATN funguje
                ; pouze jako nezavisl} transceiver 
                
                ;4x vysilac/primac ridici sbrnice (radic GPIB)
                ;75162
 EB8B             I75162T:
 EB8B  00          	DB	T_NIC
                
                
                ;ZIF28
                
                ;    D  D  D  D      D  D  D  D
                ;    I  I  I  I      I  I  I  I
                ;    L  L  L  L      L  L  L  L
                ;    2  2  1  1      1  1  2  2 
                ;    4  0  6  4 ZIF 28  4  6  0  4
                ;    .  .  .  . +--\/--+ .  .  .  .
                ;(    .  .  .  . = 1 28= .  .  .  . P1-7)
                ;(PR-4  .  .  .  . = 2 27= .  .  .  . P3-7)
                ; P2-0  1  .  .  . = 3 26= .  .  . 24 VCC
                ; P2-1  2  .  .  . = 4 25= .  .  . 23 P2-6
                ; P2-2  3  1  .  . = 5 24= .  . 20 22 P2-5/VCC
                ; P2-3  4  2  .  . = 6 23= .  . 19 21 P2-4
                ; P0-O  5  3  1  . = 7 22= . 16 18 20 P1-7/VCC
                ; P0-1  6  4  2  1 = 8 21= 14 15 17 19 P1-6/VCC
                ; P0-2  7  5  3  2 = 9 20= 13 14 16 18 P1-5
                ; P0-3  8  6  4  3 =10 19= 12 13 15 17 P1-4
                ; P0-4  9  7  5  4 =11 18= 11 12 14 16 P1-3
                ; P0-5 10  8  6  5 =12 17= 10 11 13 15 P1-2
                ; P0-6 11  9  7  6 =13 16= 9 10 12 14 P1-1
                ; GND 12 10  8  7 =14 15= 8  9 11 13 P1-0
                ;           +------+
                
                ;nasobicka 4x2 bitu			 C
                ;			   X		 N  Y
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-317


                ;			 SSSS-XX  _KKKKSS+  -YYXXCX
 EB8C             I25S05T:	;	Z3210101  P0123544  N10123N4
 EB8C  10 07 F8 7F      	DB	T_VV3,	00000111B, 11111000B, 01111111B
 EB90  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 EB92  1F 80 00 80      	DB	T_W123,	10000000B, 00000000B, 10000000B
 EB96  1F FF FF FF      	DB	T_W123, 11111111B, 11111111B, 11111111B
 EB9A  1F DA AE 8A      	DB	T_W123,	11011010B, 10101110B, 10001010B
 EB9E  1F DA 50 CA      	DB	T_W123,	11011010B, 01010000B, 11001010B
 EBA2  1F AA AF AA      	DB	T_W123,	10101010B, 10101111B, 10101010B
 EBA6  1F 82 53 EA      	DB	T_W123,	10000010B, 01010011B, 11101010B
 EBAA  1F FD AC 95      	DB	T_W123,	11111101B, 10101100B, 10010101B
 EBAE  1F AA A9 9A      	DB	T_W123,	10101010B, 10101001B, 10011010B
 EBB2  1F 82 51 DA      	DB	T_W123,	10000010B, 01010001B, 11011010B
 EBB6  1F 82 A9 BA      	DB	T_W123,	10000010B, 10101001B, 10111010B
 EBBA  1F AA 51 FA      	DB	T_W123,	10101010B, 01010001B, 11111010B
 EBBE  1F FD FE 85      	DB	T_W123,	11111101B, 11111110B, 10000101B
 EBC2  1F CD 7F C5      	DB	T_W123,	11001101B, 01111111B, 11000101B
 EBC6  1F A5 F9 A5      	DB	T_W123,	10100101B, 11111001B, 10100101B
 EBCA  1F A5 7F E5      	DB	T_W123,	10100101B, 01111111B, 11100101B
 EBCE  1F A5 FF 95      	DB	T_W123,	10100101B, 11111111B, 10010101B
 EBD2  1F A5 79 D5      	DB	T_W123,	10100101B, 01111001B, 11010101B
 EBD6  1F CD FF B5      	DB	T_W123,	11001101B, 11111111B, 10110101B
 EBDA  1F F5 7F F5      	DB	T_W123,	11110101B, 01111111B, 11110101B
 EBDE  1F CA CE 89      	DB	T_W123,	11001010B, 11001110B, 10001001B
 EBE2  1F DA 30 C9      	DB	T_W123,	11011010B, 00110000B, 11001001B
 EBE6  1F 9A CF A9      	DB	T_W123,	10011010B, 11001111B, 10101001B
 EBEA  1F 82 31 E9      	DB	T_W123,	10000010B, 00110001B, 11101001B
 EBEE  1F 9A CF 99      	DB	T_W123,	10011010B, 11001111B, 10011001B
 EBF2  1F 82 31 D9      	DB	T_W123,	10000010B, 00110001B, 11011001B
 EBF6  1F F2 CE B9      	DB	T_W123,	11110010B, 11001110B, 10111001B
 EBFA  1F AA 31 F9      	DB	T_W123,	10101010B, 00110001B, 11111001B
 EBFE  1F 8D 80 86      	DB	T_W123,	10001101B, 10000000B, 10000110B
 EC02  1F 9D C0 CE      	DB	T_W123,	10011101B, 11000000B, 11001110B
 EC06  1F CD E0 A6      	DB	T_W123,	11001101B, 11100000B, 10100110B
 EC0A  1F 95 F1 E6      	DB	T_W123,	10010101B, 11110001B, 11100110B
 EC0E  1F AD F9 96      	DB	T_W123,	10101101B, 11111001B, 10010110B
 EC12  1F ED 70 D6      	DB	T_W123,	11101101B, 01110000B, 11010110B
 EC16  1F AD 60 BE      	DB	T_W123,	10101101B, 01100000B, 10111110B
 EC1A  1F 8D 41 F6      	DB	T_W123,	10001101B, 01000001B, 11110110B
 EC1E  1F CD 0E 87      	DB	T_W123,	11001101B, 00001110B, 10000111B
 EC22  1F DD 1F CF      	DB	T_W123,	11011101B, 00011111B, 11001111B
 EC26  1F CD 3F A7      	DB	T_W123,	11001101B, 00111111B, 10100111B
 EC2A  1F AD 7F E7      	DB	T_W123,	10101101B, 01111111B, 11100111B
 EC2E  1F AD FF 97      	DB	T_W123,	10101101B, 11111111B, 10010111B
 EC32  1F CD BF D7      	DB	T_W123,	11001101B, 10111111B, 11010111B
 EC36  1F DD 9F BF      	DB	T_W123,	11011101B, 10011111B, 10111111B
 EC3A  1F C5 8F F7      	DB	T_W123,	11000101B, 10001111B, 11110111B
 EC3E  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;*****************************
                ;* TESTY TESTERU IO - DTO-1 *
                ;*****************************
                ;Test prevazne BWP-1
 EC3F             ITEST1T:	;	76543210P1 76543210P2 76543210P3
 EC3F  10 FF FF FF      	DB	T_VV3,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 EC43  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-318


 EC45  1F FF FF FF      	DB	T_W123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 EC49  1F 00 00 00      	DB	T_W123,	00000000B, 00000000B, 00000000B
 EC4D  1F 7F F7 FE      	DB	T_W123,	01111111B, 11110111B, 11111110B
 EC51  1F BF FB FD      	DB	T_W123,	10111111B, 11111011B, 11111101B
 EC55  1F DF FD FB      	DB	T_W123,	11011111B, 11111101B, 11111011B
 EC59  1F EF FE F7      	DB	T_W123,	11101111B, 11111110B, 11110111B
 EC5D  1F F7 EF EF      	DB	T_W123,	11110111B, 11101111B, 11101111B
 EC61  1F FB DF DF      	DB	T_W123,	11111011B, 11011111B, 11011111B
 EC65  1F FD BF BF      	DB	T_W123,	11111101B, 10111111B, 10111111B
 EC69  1F FE 7F 7F      	DB	T_W123,	11111110B, 01111111B, 01111111B
 EC6D  1F 00 00 00      	DB	T_W123,	00000000B, 00000000B, 00000000B
 EC71  1F 10 01 80      	DB	T_W123,	00010000B, 00000001B, 10000000B
 EC75  1F 20 02 40      	DB	T_W123,	00100000B, 00000010B, 01000000B
 EC79  1F 40 04 20      	DB	T_W123,	01000000B, 00000100B, 00100000B
 EC7D  1F 80 08 10      	DB	T_W123,	10000000B, 00001000B, 00010000B
 EC81  1F 08 10 08      	DB	T_W123,	00001000B, 00010000B, 00001000B
 EC85  1F 04 20 04      	DB	T_W123,	00000100B, 00100000B, 00000100B
 EC89  1F 02 40 02      	DB	T_W123,	00000010B, 01000000B, 00000010B
 EC8D  1F 01 80 01      	DB	T_W123,	00000001B, 10000000B, 00000001B
 EC91  10 00 00 00      	DB	T_VV3,	00000000B, 00000000B, 00000000B
 EC95  0F 00 00 00      	DB	T_O123,	00000000B, 00000000B, 00000000B
 EC99  07 FF FF FF      	DB	T_I123,	11111111B, 11111111B, 11111111B
 EC9D  10 01 80 01      	DB	T_VV3,	00000001B, 10000000B, 00000001B
 ECA1  07 FE 7F FE      	DB	T_I123,	11111110B, 01111111B, 11111110B
 ECA5  10 02 40 02      	DB	T_VV3,	00000010B, 01000000B, 00000010B
 ECA9  07 FD BF FD      	DB	T_I123,	11111101B, 10111111B, 11111101B
 ECAD  10 04 20 04      	DB	T_VV3,	00000100B, 00100000B, 00000100B
 ECB1  07 FB DF FB      	DB	T_I123,	11111011B, 11011111B, 11111011B
 ECB5  10 08 10 08      	DB	T_VV3,	00001000B, 00010000B, 00001000B
 ECB9  07 F7 EF F7      	DB	T_I123,	11110111B, 11101111B, 11110111B
 ECBD  10 10 08 80      	DB	T_VV3,	00010000B, 00001000B, 10000000B
 ECC1  07 EF F7 7F      	DB	T_I123,	11101111B, 11110111B, 01111111B
 ECC5  10 20 04 40      	DB	T_VV3,	00100000B, 00000100B, 01000000B
 ECC9  07 DF FB BF      	DB	T_I123,	11011111B, 11111011B, 10111111B
 ECCD  10 40 02 20      	DB	T_VV3,	01000000B, 00000010B, 00100000B
 ECD1  07 BF FD DF      	DB	T_I123,	10111111B, 11111101B, 11011111B
 ECD5  10 80 01 10      	DB	T_VV3,	10000000B, 00000001B, 00010000B
 ECD9  07 7F FE EF      	DB	T_I123,	01111111B, 11111110B, 11101111B
 ECDD  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;Test prevazne DTO-1 ZIF28 s R_TEST1
 ECDE             ITEST2T:
 ECDE  24 44         	DB	T_NAP,	DIL14
 ECE0  24 45         	DB	T_NAP,	DIL16
 ECE2  24 46         	DB	T_NAP,	DIL20
 ECE4  24 47         	DB	T_NAP,	DIL24
 ECE6  FE          	DB	T_KONEC
                
                ;Test prevazne DTO-1 ZIF16 s R_TEST2
 ECE7             ITEST3T:
 ECE7  24 48         	DB	T_NAP,	DIL5_12
 ECE9  24 49         	DB	T_NAP,	DIL4_12
 ECEB  24 4A         	DB	T_NAP,	DIL4_13
 ECED  24 4B         	DB	T_NAP,	DIL5_13
 ECEF  FE          	DB	T_KONEC
                
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-319


 941D             DAT	EQU	$-SADYIO
 ECF0             DATK	EQU	$
                ;	DS	300H
 ECF0  4B 4F 4E 45      	DB	'KONEC'
 ECF4  43          
 ECF5             $KONEC	EQU	$
 EF00             @KONEC	EQU	HIGH $KONEC*100H+100H+200H
                
                	IFF	SYS		;MIKOS
                	.DEPHASE
                	IF	MIKOSD
                	IF	@KONEC GT 0EFFFH
                ;	IF	$KONEC GT 0EFFFH
                	.PRINTX 'PRO MIKOS/D PROGRAM DELSI NEZ EFFFH'
                	ENDIF
                	ENDIF
                	ENDIF
                	END
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S


Macros:

Symbols:
ECF5 	$KONEC     EF00 	@KONEC     00D0 	ADP1D      
00D1 	ADP1R      00D0 	ADP1_1     00E0 	ADP1_2     
00E0 	ADP2D      00E1 	ADP2R      568D 	AGOSUB     
56AB 	AKNAP      5688 	ANAP      FFEB 	BLOKO      
0015 	BLOKP      4AF5 	CADP1      4AFD 	CADP1A     
4B05 	CADP2      4B0D 	CADP2A     569F 	CDAT      
4B15 	CEKEJ      5697 	CHLOG      5698 	CHLOG1     
559B 	CHLOGT     5487 	CHPOT      0103 	CI       
55CB 	CMOST      0109 	CO       490C 	COA       
000D 	CR       4878 	CRLF      4875 	CRLF2      
5396 	CRLFT      0112 	CSTS      00E7 	CTENI      
4893 	CTIZ      0003 	CTRLC      4833 	DALSI      
4849 	DALSI1     941D 	DAT       ECF0 	DATK      
4917 	DBIN      4928 	DBIN1      491F 	DBIN2      
48F1 	DBYT      5162 	DEC       516D 	DEC1      
516F 	DEC2      56A4 	DEERR      5696 	DIL       
0044 	DIL14      0045 	DIL16      0046 	DIL20      
0047 	DIL24      0049 	DIL4_12     004A 	DIL4_13     
0048 	DIL5_12     004B 	DIL5_13     51BE 	DILDEL     
56AA 	ERR       5404 	ERR1T      5407 	ERR2T      
540A 	ERR3T      001B 	ESC       47C7 	FKONEC     
DB01 	G4020T     DB34 	G4020TA     DB37 	G4020TB     
DB2E 	G4020TC     DB28 	G4020TD     DB22 	G4020TE     
DC40 	G4024TA     DC44 	G4024TB     DDA9 	G4029T     
E0CC 	G4040G     E111 	G4040TA     E10B 	G4040TB     
E367 	G4078T     E715 	G4518G     E70B 	G4518T     
B9D2 	G74138T     BB4F 	G74151T     BBC1 	G74153T     
BC53 	G74157T     BC7B 	G74160T     BCA2 	G74161T     
BE3A 	G74168T     BC86 	G7416XT     C136 	G74184T     
C23B 	G74190T     C32F 	G74192T     ABF8 	G7423T     
CB19 	G74374     CDD3 	G74426T     CE42 	G74442T     
D070 	G74461A     D078 	G74461B     AE52 	G7446T     
AEA5 	G7448T     AF87 	G7450T     B042 	G7453T     
D1A3 	G74540T     B139 	G7455T     D4F7 	G7469X1     
D514 	G7469X2     D534 	G7469X3     D49D 	G7469X4     
D4A3 	G7469X5     D4BE 	G7469X6     D57C 	G7469Y0     
D579 	G7469Y1     D603 	G7469Y2     D61C 	G7469Y3     
D639 	G7469Y4     D5B8 	G7469Y5     D6B1 	G7469Y6     
D672 	G7469Y7     D67E 	G7469Y8     D678 	G7469Y9     
B3FA 	G7489T     AF52 	GD347T     48EC 	HADR      
48FF 	HBYTE      5175 	HDEC      486F 	HELP      
5207 	HELPT      56A2 	HLERR      A82B 	I1502P     
E8CC 	I1502T     A847 	I1504P     E94E 	I1504T     
A979 	I25S05P     EB8C 	I25S05T     7106 	I3200      
71D8 	I3200K     7256 	I4000      75F2 	I4000K     
A2F9 	I4000P     D8EA 	I4000T     A30D 	I4001P     
D90B 	I4001T     A317 	I4002P     D91D 	I4002T     
A7F3 	I40106P     A321 	I4011P     D944 	I4011T     
A32C 	I4012P     D956 	I4012T     A337 	I4013P     
D97D 	I4013T     A348 	I4015P     D998 	I4015T     
A37E 	I4017P     D9C5 	I4017T     A39B 	I4020P     
DA33 	I4020T     A3BA 	I4021P     DB48 	I4021T     
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S-1


A3F8 	I4023P     DB91 	I4023T     A403 	I4024P     
DBAF 	I4024T     A415 	I4025P     DC81 	I4025T     
A41F 	I4027P     DC9F 	I4027T     A432 	I4028P     
DCC6 	I4028T     A448 	I4029P     DCFC 	I4029T     
A469 	I4030P     DDDC 	I4030T     A475 	I4032P     
DDEE 	I4032T     A488 	I4034P     DE5E 	I4034T     
A4B4 	I4035P     DF68 	I4035T     A4CF 	I4040P     
DFAD 	I4040T     A4E2 	I4042P     E117 	I4042T     
A4F1 	I4043P     E138 	I4043T     A507 	I4048P     
E162 	I4048T     A52A 	I4063P     A53D 	I4068P     
A549 	I4068PA     E276 	I4068T     E24F 	I4068TA     
A551 	I4069P     A55D 	I4071P     E29D 	I4071T     
A566 	I4072P     E2AF 	I4072T     A56F 	I4073P     
E2D6 	I4073T     A579 	I4075P     E2F4 	I4075T     
A582 	I4076P     E312 	I4076T     A591 	I4077P     
E33F 	I4077T     A59E 	I4078P     A5A8 	I4078PA     
E35C 	I4078T     E351 	I4078TA     A5AF 	I4081P     
E383 	I4081T     A5B9 	I4082P     E395 	I4082T     
A5C3 	I4093P     A5DC 	I4094P     E3BC 	I4094T     
A60D 	I4095P     E437 	I4095T     E473 	I4096T     
A61D 	I4099P     E4AF 	I4099T     A643 	I4311P     
E533 	I4311T     75F2 	I4500      776C 	I4500K     
A669 	I4502P     E57F 	I4502T     A689 	I4511P     
E591 	I4511T     A6B0 	I4512P     E5DD 	I4512T     
A6C7 	I4515P     E60B 	I4515T     A6E5 	I4516P     
E666 	I4516T     A704 	I4518P     E708 	I4518T     
A713 	I4520P     E757 	I4520T     A722 	I4531P     
E781 	I4531T     A739 	I4532P     E799 	I4532T     
A753 	I4543P     E7BD 	I4543T     A77E 	I4555P     
E839 	I4555T     A794 	I4556P     E84E 	I4556T     
A7AA 	I4560P     E863 	I4560T     A7C3 	I4581P     
A7CF 	I4582P     E884 	I4585T     776C 	I4XXX      
7796 	I4XXXK     A1F6 	I71004P     A20C 	I71005P     
5A4D 	I7400      6131 	I7400K     844D 	I7400P     
AB05 	I7400T     845B 	I7401P     AB17 	I7401T     
8469 	I7402P     AB29 	I7402T     8476 	I7404P     
AB3B 	I7404T     8487 	I7405P     8498 	I7406P     
84BA 	I7407P     AB47 	I7407T     84D4 	I7408P     
AB53 	I7408T     84E1 	I7409P     6131 	I74100     
66EF 	I74100K     8B82 	I74100P     B692 	I74100T     
8BA7 	I74107P     B6B3 	I74107T     8BBC 	I74109P     
B6D6 	I74109T     84EE 	I7410P     AB65 	I7410T     
B70C 	I74111T     B739 	I74112T     8BD2 	I74113P     
B766 	I74113T     8BE7 	I74114P     B787 	I74114T     
8C0A 	I74119P     B7AB 	I74119T     84FC 	I7411P     
AB83 	I7411T     8C2D 	I74121P     B7CA 	I74121T     
8C3E 	I74123P     B827 	I74123T     8C60 	I74125P     
B8EB 	I74125T     B8FD 	I74126T     8C77 	I74128P     
8509 	I7412P     8C96 	I74131P     B90F 	I74131T     
8CB7 	I74132P     8CCE 	I74133P     B94C 	I74133T     
8CE0 	I74136P     8CED 	I74137P     B97F 	I74137T     
8D12 	I74138P     B9B2 	I74138T     8D2B 	I74139P     
B9E5 	I74139T     8517 	I7413P     ABA1 	I7413T     
8D45 	I74140P     8D63 	I74141P     8D7D 	I74143P     
BA03 	I74143T     8D9A 	I74144P     8DBD 	I74145P     
8DDB 	I74147P     BA8A 	I74147T     8DF5 	I74148P     
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S-2


BAB1 	I74148T     852E 	I7414P     8E0F 	I74150P     
BAD5 	I74150T     8E27 	I74151P     BB44 	I74151T     
8E3E 	I74152P     BB80 	I74152T     8E55 	I74153P     
BBB6 	I74153T     8E6F 	I74154P     BBDA 	I74154T     
8E83 	I74155P     BC2D 	I74155T     8E9A 	I74156P     
8EB1 	I74157P     BC48 	I74157T     8ECB 	I74158P     
BC60 	I74158T     8EED 	I74159P     8548 	I7415P     
8F01 	I74160P     BC78 	I74160T     8F20 	I74161P     
BC9F 	I74161T     8F3F 	I74162P     BCCE 	I74162T     
8F65 	I74163P     BCD4 	I74163T     8F8B 	I74164P     
BD49 	I74164T     8FC4 	I74165P     BD81 	I74165T     
8FFE 	I74166P     BDCA 	I74166T     9041 	I74168P     
BE20 	I74168T     9067 	I74169P     BE85 	I74169T     
8555 	I7416P     908D 	I74170P     BF28 	I74170T     
909F 	I74173P     BF86 	I74173T     90B1 	I74174P     
BFA4 	I74174T     90C0 	I74175P     BFB9 	I74175T     
90CF 	I74176P     BFCE 	I74176T     90E7 	I74177P     
BFDB 	I74177T     8577 	I7417P     90FF 	I74180P     
C02D 	I74180T     912B 	I74181P     C051 	I74181T     
913A 	I74182P     C098 	I74182T     9161 	I74184P     
C0D1 	I74184T     9178 	I74185P     C13D 	I74185T     
918F 	I74188P     C1A5 	I74188T     91A2 	I74189P     
C211 	I74189T     8591 	I7418P     C21C 	I74190T     
C273 	I74191T     91B4 	I74192P     C319 	I74192T     
91E7 	I74193P     C360 	I74193T     921A 	I74194P     
C3FF 	I74194T     9260 	I74195P     C44D 	I74195T     
929C 	I74198P     C47E 	I74198T     85AF 	I7419P     
66EF 	I74200     697A 	I74200K     85C9 	I7420P     
ABA1 	I7420T     85D7 	I7421P     ABC8 	I7421T     
85E4 	I7422P     C4C2 	I74238T     85F2 	I7423P     
AC1C 	I7423R     ABEF 	I7423T     92E2 	I74240P     
C4F5 	I74240T     9307 	I74241P     C51C 	I74241T     
9324 	I74242P     C543 	I74242T     9351 	I74243P     
C576 	I74243T     9376 	I74244P     C5A9 	I74244T     
938D 	I74245P     C5D0 	I74245T     93AF 	I74247P     
AE9A 	I74248T     93CB 	I74249P     8618 	I7424P     
93E8 	I74251P     C64F 	I74251T     9401 	I74253P     
C65D 	I74253T     941D 	I74256P     C66B 	I74256T     
943D 	I74257P     C6AC 	I74257T     9457 	I74258P     
9479 	I74259P     C6BA 	I74259T     862F 	I7425P     
AC8C 	I7425T     949E 	I74260P     C713 	I74260T     
94AB 	I74265P     C72E 	I74265T     94C6 	I74266P     
C740 	I74266T     8648 	I7426P     94D6 	I74273P     
C752 	I74273T     94EF 	I74276P     C78F 	I74276T     
9510 	I74279P     C831 	I74279T     865A 	I7427P     
ACCE 	I7427T     C846 	I74280T     9521 	I74283P     
C85E 	I74283T     953B 	I74287P     C7C6 	I74287T     
8667 	I7428P     954F 	I74290P     C882 	I74290T     
9565 	I74293P     C8AA 	I74293T     9581 	I74295P     
C8E3 	I74295T     95AD 	I74298P     C911 	I74298T     
95D0 	I74299P     C948 	I74299T     697A 	I74300     
6B1E 	I74300K     867B 	I7430P     ACEC 	I7430T     
8686 	I7431P     AD2B 	I7431T     95F4 	I74322P     
C9A4 	I74322T     869F 	I7432P     AD3D 	I7432T     
86AB 	I7433P     964F 	I74348P     CA0B 	I74348T     
86BF 	I7434P     9671 	I74351P     CA2F 	I74351T     
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S-3


9693 	I74352P     CA6F 	I74352T     96B5 	I74353P     
86D5 	I7435P     96D7 	I74363P     CA93 	I74363T     
96FC 	I74365P     CABE 	I74365T     9713 	I74366P     
CAD3 	I74366T     9732 	I74367P     CAE8 	I74367T     
9750 	I74368P     CAFD 	I74368T     86EB 	I7436P     
AD4F 	I7436T     9776 	I74373P     9795 	I74374P     
CB12 	I74374T     97B5 	I74377P     CB2A 	I74377T     
97D5 	I74378P     CB47 	I74378T     97F5 	I74379P     
CB71 	I74379T     86F8 	I7437P     CB9B 	I74386T     
870D 	I7438P     982B 	I74390P     CBAD 	I74390T     
983D 	I74393P     CBDD 	I74393T     984F 	I74395P     
CC4F 	I74395T     9887 	I74399P     CC7E 	I74399T     
6B1E 	I74400     6C6E 	I74400K     8722 	I7440P     
98A8 	I74412P     CC9C 	I74412T     98C8 	I74414P     
CCDB 	I74414T     98E9 	I74416P     CDA8 	I74416T     
8737 	I7441P     AD61 	I7441T     990C 	I74426P     
CDBF 	I74426T     874F 	I7442P     AD97 	I7442T     
8768 	I7443P     ADCD 	I7443T     9937 	I74440P     
9951 	I74441P     9973 	I74442P     CDE6 	I74442T     
998D 	I74443P     CEAB 	I74443T     99AF 	I74444P     
CEEA 	I74444T     99DB 	I74448P     8782 	I7444P     
AE03 	I7444T     879D 	I7445P     9A07 	I74461P     
CF73 	I74461T     87B5 	I7446P     AE39 	I7446T     
87D1 	I7447P     9A23 	I74482P     D0AF 	I74482T     
9A42 	I74483P     D0CE 	I74483T     D0ED 	I74486T     
9A69 	I74487P     D110 	I74487T     87ED 	I7448P     
AE8C 	I7448T     8805 	I7449P     AEDF 	I7449T     
6C6E 	I74500     6DA9 	I74500K     8822 	I7450P     
AFAC 	I7450R     AF7D 	I7450T     9A93 	I74518P     
D133 	I74518T     8853 	I7451P     AFE1 	I7451T     
9AB5 	I74520P     D153 	I74521T     9ADF 	I74534P     
D172 	I74534T     8887 	I7453P     B080 	I7453R     
B038 	I7453T     9B07 	I74540P     D195 	I74540T     
9B29 	I74541P     D1B7 	I74541T     88B9 	I7454P     
B0B2 	I7454T     88ED 	I7455P     B15F 	I7455R     
B130 	I7455T     9B43 	I74563P     D1C8 	I74563T     
D1F0 	I74564T     9B6A 	I74571P     D20C 	I74571T     
D237 	I74573T     D25F 	I74574T     8931 	I7458P     
B1C3 	I7458T     9B7E 	I74595P     D27B 	I74595T     
9BC3 	I74596P     6DA9 	I74600     701F 	I74600K     
8945 	I7460P     B1F3 	I7460T     9C08 	I74638P     
9C35 	I74639P     9C5A 	I74640P     D2E3 	I74640T     
9C84 	I74641P     9CA6 	I74642P     9CD0 	I74643P     
D362 	I74643T     9D05 	I74644P     9D39 	I74646P     
D369 	I74646T     9D64 	I74647P     9D8F 	I74648P     
D3B8 	I74648T     9DC2 	I74649P     8986 	I7464P     
B1F4 	I7464T     9DF5 	I74651P     9E26 	I74652P     
D407 	I74652T     9E4F 	I74653P     D44E 	I74653T     
9E83 	I74654P     89A1 	I7465P     9EAF 	I74670P     
9EC7 	I74673P     D495 	I74673T     9EF7 	I74674P     
D496 	I74674T     9F21 	I74690P     D497 	I74690T     
9F57 	I74691P     D4B8 	I74691T     9F8D 	I74692P     
D4E5 	I74692T     9FCA 	I74693P     D4EE 	I74693T     
A007 	I74696P     D56A 	I74696T     A043 	I74697P     
D5A6 	I74697T     A07F 	I74698P     D5DC 	I74698T     
A0C6 	I74699P     D5EE 	I74699T     701F 	I74700     
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S-4


7106 	I74700K     89BC 	I7472P     B227 	I7472T     
89CF 	I7473P     B263 	I7473T     89E4 	I7474P     
B287 	I7474T     89F8 	I7475P     B29F 	I7475T     
8A0D 	I7476P     B2B7 	I7476T     8A23 	I7477P     
B2E0 	I7477T     A10D 	I74794P     D6D0 	I74794T     
8A39 	I7481P     B2FC 	I7481T     A12D 	I74821P     
D6FB 	I74821T     A14F 	I74827P     D717 	I74827T     
A16A 	I74828P     D733 	I74828T     8A4A 	I7483P     
B39B 	I7483T     A18D 	I74841P     D74F 	I74841T     
8A64 	I7485P     B3BF 	I7485T     8A7A 	I7486P     
B3E0 	I7486T     A1B0 	I74873P     D778 	I74873T     
A1D9 	I74874P     D797 	I74874T     8A89 	I7489P     
B3F2 	I7489T     8A9B 	I7490P     B49E 	I7490T     
8AAA 	I7491P     B4CC 	I7491T     8AC1 	I7492P     
B516 	I7492T     8AD8 	I7493P     B54D 	I7493T     
8AED 	I7495P     B590 	I7495T     8B28 	I7496P     
B5AF 	I7496T     8B66 	I7497P     B5E1 	I7497T     
B008 	I74LS51     B0FD 	I74LS54     B190 	I74LS55     
886C 	I74X51P     88D3 	I74X54P     891B 	I74X55P     
A8B2 	I75160P     EAA4 	I75160T     A8DA 	I75161P     
EB1B 	I75161T     A90E 	I75162P     A93F 	I75162R     
EB8B 	I75162T     7796 	I75XXX     7829 	I75XXXK     
A2D1 	I8243P     D7B1 	I8243T     A808 	I8641P     
E8A5 	I8641T     A864 	I8T23P     EA4D 	I8T23T     
A890 	I8T24P     EA6E 	I8T24T     AE47 	ID146T     
A226 	ID345P     AF1B 	ID345T     A242 	ID346P     
A274 	ID347P     AF38 	ID347T     A297 	ID348P     
71D8 	IDDR      7256 	IDDRK      78BC 	IRUS      
812F 	IRUSK      812F 	ITESLA     840E 	ITESLAK     
840E 	ITEST      A98E 	ITEST1P     EC3F 	ITEST1T     
A9A4 	ITEST2P     ECDE 	ITEST2T     A9CA 	ITEST3P     
ECE7 	ITEST3T     844D 	ITESTK     50A5 	KCHYB      
4D52 	KNAP      4D82 	KNAP1      4DD0 	KNAP2      
4E05 	KNAP3      4D9C 	KNAP4      4E1F 	KNAP5      
4463 	KONEC      5388 	KONECT     4930 	KROK      
494A 	KROK1      568F 	KROKO      5458 	KROKT      
5680 	KTAB      5693 	KTN       0018 	KVVP      
4851 	KZP       4867 	KZP1      4903 	LBYTE      
5179 	LDEC      000A 	LF       5694 	LOG       
49DF 	LOGN      49F9 	LOGN1      55D4 	LOGT      
553E 	MEZ10T     FFFF 	MIKOSD     5691 	MNAP      
5470 	MNAPT      4A82 	NADP1      4A95 	NADP2      
4AB3 	NADP3      4ABE 	NADP4      4875 	NAVRAT     
51CE 	NCMOS      56A6 	NCZ       495A 	NDIL      
4974 	NDIL1      0139 	NEXT      5419 	NEZKO      
51C6 	NTTL      7829 	OIO       78BC 	OIOK      
567C 	OPR       C830 	P287DAT     B7D6 	P74121     
B802 	P74121A     B808 	P74121B     B81F 	P74121C     
B87C 	P74123A     B882 	P74123B     B888 	P74123C     
B89C 	P74123D     B8C6 	P74123E     B8CC 	P74123F     
B8E3 	P74123G     B8B6 	P74123H     B8BC 	P74123I     
B8C2 	P74123J     B8DD 	P74123K     B87C 	P74123L     
B8A3 	P74123M     B88F 	P74123Q     C7D8 	P74287     
C7E6 	P74287A     C7EF 	P74287B     C80E 	P74287C     
C815 	P74287D     C819 	P74287E     D21B 	P74571     
B626 	P7497A     B62D 	P7497B     B634 	P7497C     
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S-5


B63B 	P7497D     B63F 	P7497E     B666 	P7497F     
B661 	P7497G     B67D 	P7497H     B645 	P7497I     
B63D 	P7497J     4B67 	PADP1      4B78 	PADP2      
4B89 	PADP3      4B98 	PADP4      4BA9 	PADP5      
5692 	PAKNAP     4B21 	PNCA      4B2C 	PNCA1      
4B46 	PNCA2      4B53 	PNCB      53B0 	POKT      
56B2 	POLE      ED00 	POLE2      FFFF 	POPIS      
0038 	PORT1      0039 	PORT2      003A 	PORT3      
548E 	PORTT      5695 	POUT1      00C0 	POV_OUT     
5689 	PP       A9F0 	PP1       AAAF 	PP10      
AAC4 	PP11      AAD9 	PP12      AA05 	PP2       
AA1A 	PP3       AA30 	PP4       AA46 	PP5       
AA5B 	PP6       AA70 	PP7       AA85 	PP8       
AA9A 	PP9       000A 	PPK       AAEF 	PPX       
56AD 	PR       487B 	PRINT      488B 	PRINT1     
4590 	PROHK      456E 	PROHL      4580 	PROHU      
4436 	PRVVYB     5682 	PTAB      5549 	PZTTNT     
003B 	P_REG      56AE 	RNAP      FFFF 	RUS       
BEDE 	S168X1     BFFA 	S176X1     C2D1 	S190X1     
C3B5 	S192X1     BCDA 	S7416X1     BD00 	S7416X2     
BD1C 	S7416X3     C610 	S74245T     CB38 	S7437X     
CF17 	S7444X1     CF24 	S7444X2     CF31 	S7444X3     
CF40 	S7444X4     CF4D 	S7444X5     CF5A 	S7444X6     
D325 	S74640T     58D3 	SADYIO     5A4D 	SADYIOK     
5686 	STAB      58D2 	STACK      4400 	START      
4A09 	STAVY      4A7F 	STAVY1     0263 	SUM       
0000 	SYS       517E 	TABD1      5494 	TABT      
45B5 	TABTST     45D8 	TABTT      54AA 	TADP1      
54B7 	TADP2      54C4 	TADP2M     549A 	TADPT      
FFFF 	TESLA      44BE 	TEST      44E7 	TEST1      
451E 	TEST3      456C 	TEST4      4569 	TEST5      
455E 	TEST6      4540 	TEST7      4536 	TEST8      
451D 	TESTHS     0011 	TEXTP      47EB 	TGOSUB     
4783 	TGOTO      4724 	TI       4703 	TI1       
4709 	TI12      471B 	TI123      4712 	TI13      
4736 	TI1P      470C 	TI2       471E 	TI23      
4749 	TI2P      4721 	TI3       475C 	TI3P      
476C 	TIXP      4794 	TKONEC     47AB 	TKONEC1     
47B7 	TKONEC2     47D3 	TKONEC3     47DF 	TKONEC4     
540D 	TKT       468E 	TNAP      46A9 	TNAP2      
46C1 	TNAP3      478B 	TNIC      5427 	TNICT      
466A 	TNZ2      4670 	TNZ2A      467B 	TNZ3      
46C7 	TO1       46CD 	TO12      46DF 	TO123      
46D6 	TO13      46EB 	TO1P      46D0 	TO2       
46E2 	TO23      46F3 	TO2P      46E5 	TO3       
46FB 	TO3P      47FC 	TPROG      4807 	TPROGR     
47F6 	TRET      5684 	TTAB      55C3 	TTLT      
502A 	TTN       502F 	TTN1      5073 	TTN2      
5068 	TTN3      504B 	TTN4      5082 	TTN5      
5034 	TTN6      509A 	TTN8      54CE 	TTPOP      
4638 	TVV2      4646 	TVV2P      465D 	TVV3      
463B 	TVVN      5653 	TXGOSUB     564C 	TXGOTO     
561F 	TXI1      5612 	TXI12      5618 	TXI123     
562E 	TXI13      5624 	TXI2      5634 	TXI23      
5629 	TXI3      5646 	TXNAP      567A 	TXNDEF     
5668 	TXNZ2      566E 	TXNZ3      55F7 	TXO1      
PROGRAM IOT	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S-6


55EA 	TXO12      55F0 	TXO123     5606 	TXO13      
55FC 	TXO2      560C 	TXO23      5601 	TXO3      
5661 	TXPROG     565B 	TXRET      563A 	TXVV2      
5640 	TXVV3      5674 	TXZIF14     5523 	TZA1      
552A 	TZA10      4686 	TZIF14     0021 	T_GOSUB     
0020 	T_GOTO     0001 	T_I1      0003 	T_I12      
0007 	T_I123     0005 	T_I13      0002 	T_I2      
0006 	T_I23      0004 	T_I3      00FE 	T_KONEC     
0024 	T_NAP      0000 	T_NIC      0025 	T_NZ2      
0026 	T_NZ3      0009 	T_O1      000B 	T_O12      
000F 	T_O123     000D 	T_O13      000A 	T_O2      
000E 	T_O23      000C 	T_O3      0023 	T_PROG     
0022 	T_RET      0008 	T_VV2      0010 	T_VV3      
0019 	T_W1      001B 	T_W12      001F 	T_W123     
001D 	T_W13      001A 	T_W2      001E 	T_W23      
001C 	T_W3      0027 	T_ZIF14     51D6 	UVOD      
0038 	VADR      569C 	VDAT      0020 	VELN      
0032 	VELN1      0030 	VELN2      5572 	VELNT      
568A 	VVP       5699 	VVZ       5399 	VYB1T      
53A7 	VYB2T      480B 	VYBER      480E 	VYBER1     
4818 	VYBER2     4475 	VYBIO      4499 	VYBIO1     
4472 	VYBIO2     449F 	VYBIO3     44B1 	VYBIO4     
544B 	VYPT      48D8 	VYSTAV     4594 	VYSTV1     
45AF 	VYSTV2     45A4 	VYSTV3     48E5 	WAIT      
48E2 	WAIT24     568B 	WZTAB      4AEB 	ZA1       
4AF0 	ZA10      53E1 	ZALOZT     00EF 	ZAPIS      
543E 	ZAPT      4BAB 	ZDIL      4BB3 	ZDIL1      
513D 	ZDIL10     514C 	ZDIL11     514E 	ZDIL12     
4E28 	ZDIL13     4D28 	ZDIL14     4D36 	ZDIL15     
4DB4 	ZDIL16     4BC2 	ZDIL17     4BD1 	ZDIL2      
4C10 	ZDIL3      5110 	ZDIL4      5112 	ZDIL4A     
512F 	ZDIL5      5137 	ZDIL6      5120 	ZDIL7      
5154 	ZDIL8      515C 	ZDIL9      50EC 	ZDILA      
50F7 	ZDILA1     5103 	ZDILB      4984 	ZDNAP      
499E 	ZDNAP1     498E 	ZDNAP2     56A9 	ZIF14      
5690 	ZOBRO      5462 	ZOBRT      00F7 	ZPC       
0040 	ZSTAV      567E 	ZTAB      49B5 	ZTN       
49CF 	ZTN1      552F 	ZTNT      4F4C 	ZTTN1      
4E9A 	ZTTN10     4E9F 	ZTTN11     4EC0 	ZTTN12     
4F03 	ZTTN13     4EF2 	ZTTN14     4EFA 	ZTTN15     
4F27 	ZTTN16     4F34 	ZTTN17     4F13 	ZTTN18     
4F62 	ZTTN1M     4F6D 	ZTTN2      4FD5 	ZTTN20     
4F85 	ZTTN21     4FAE 	ZTTN22     4FD2 	ZTTN23     
4FCA 	ZTTN24     4FC3 	ZTTN25     5012 	ZTTN26     
4FA3 	ZTTN27     4FBB 	ZTTN28     4FE0 	ZTTN3      
4E55 	ZTTN4      4E87 	ZTTN5      0020 	Z_NAP      No Fatal error(s)

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / IOT / LSTSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz