ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / C259.13 finál 800.541
CONSUL 259.13 finál 800.541 (přidáno repro. a stavové LED)

OCR návodu CONSUL 259.13

CONSUL

259.13NÁVOD K OBSLUZE

CONSUL 259.13

NÁVOD K OBSLUZE

JKPOV 402 183 259 593

JKPOV 402 183 259 594

JKPOV 402 183 259 595

JKPOV 402 183 259 596

JKPOV 402 183 259 597

JKPOV 402 183 259 598

JKPOV 402 183 259 599

OBSAH

 1. Seznam vyráběných variant AČBK CONSUL 259.13
 2. Technické parametry
 3. Skladovací podmínky
 4. Všeobecné požadavky
 5. Činnost obsluhy

PŘÍLOHY

 1. Klávesové pole - LAT 1
 2. Klávesové pole - LAT 2
 3. Klávesové pole - LAT 3
 4. Klávesové pole - ČS 44
 5. Klávesové pole - LAT + AZB 1
 6. Klávesové pole - LAT + AZB 2
 7. Klávesové pole - LAT + AZB 3
 8. Kód latinských variant klávesnic
 9. Kód pomocného klávesového pole všech klávesnic
 10. Kód klávesnic CONSUL - 1 - LAT + AZB
 11. Kód klávesnic CONSUL - 2 - LAT + AZB
  Kód klávesnic CONSUL - 3 - LAT + AZB
 12. Časový diagram
 13. Rozmístění signálů na nožích konektoru CANNON
 14. Rozměrový náčrtek klávesnice
 15. Schéma zapojení zkušebního přípravku
 16. Schéma klávesnice CONSUL 259.13

OstatníBezkontaktní abecedně číselná klávesnice CONSUL 259.13 je určena pro zařízení videoterminálu. 1. Seznam vyráběných variant AČBK Consul 259.13
 2. Název finálního výrobkuČíslo finálního výrobku   JKPOV
  AČBK 259.13 - LAT 2259-800.540402 183 259 593
  AČBK 259.13 VÚVT Žilina - LAT 1259-800.541402 183 259 594
  AČBK 259.13 VÚVT Žilina - LAT 3259-800.542402 183 259 595
  AČBK 259.13 VÚVT Žilina - ČS 4259-800.546402 183 259 596
  AČBK 259.13 VÚVT Žilina - LAT + AZB 1259-800.543402 183 259 597
  AČBK 259.13 VÚVT Žilina - LAT + AZB 2   259-800.544402 183 259 598


 3. TECHNICKÉ PARAMETRY
 4. počet tlačítek82
  zdvih tlačítek4 ± 10 % mm
  tlak při stisku0,833 N ± 15 %
  napájecí napětí+ 5 V ± 5 %
  výstupní napětíodpovídá TTL log.
  kódviz příloha 8, 9, 10
  pracovní teplota+ 5 V - 40 °C
  relativní vlhkostaž 95 % při 30 °C
  atmosférický tlak   0,0975 - 0,1055 MPa (975 - 1055 mbar)


 5. Skladovací podmínky
 6. Klávesnice se skladují v suchých místnostech v transportních obalech maximálně v pěti vrstvách. Při uskladnění je nutno zabezpečit klávesnice proti mechanickému poškození. Teplota místnosti se může pohybovat v rozmezí + 30 - 40 °C při relativní vlhkosti do 95 %. Prostředí musí být prosto výparů kyselin, žíravin, eventuálně jiných chemických látek způsobujících korozi. Musí být zabráněno náhlým změnám teploty, které by mohly způsobit orosení. 7. Všeobecné požadavky
  1. Pracovní podmínky
  2. Klávesnice je určena pro nepřetržitý provoz v normálním kancelářském prostředí, tj. bezprašném prostředí při teplotě okolního vzduchu +5 - 40 °C; relativní vlhkosti vzduchu do 95 % (při 30 °C) a atmosférickém tlaku 0,0975 - 0,1055 MPa (tj. 975 - 1055 mbar).

  3. Obsluha musí být seznámena s bezpečnostními předpisy při práci s elektrickými zařízeními.

  4. Klávesnice je určena pro zabudování do krytu spolupracujícího zařízení. Vestavění a připojení klávesnice může provádět jen speciálně školený pracovník.
  5. Klávesnice je dodávána bez krytu. Klávesnice se umístí do rámu spolupracujícího zařízení a výstupní konektor se připojí k zařízení.

   Uživatel klávesnice zodpovídá za to, že klávesnice je použita v zařízení, jehož parametry odpovídají technickým podmínkám na klávesnici.

   Výrobce neručí za škody, které vzniknou uživateli připojením nebo provozem v podmínkách, které neodpovídají technickým podmínkám na klávesnici. 8. Činnost obsluhy
 9. Jestliže byla klávesnice připojena a zkontrolována s ohledem na technické údaje uvedené v technickém popisu nebo technických podmínkách, může operátor zapnout spolupracující zařízení. Tím automaticky zapojí napájecí napětí pro klávesnici.

  Po zapnutí se klávesnice automaticky nastaví do výchozího stavu, který je dán technickými podmínkami a je:
  pro klávesnici s latinkou : malá latinka
  pro klávesnici s azbukou : velká azbuka


  Činnost elektroniky klávesnice 259.13

  Varianty:LAT1        klávesové pole:příloha č. 1
  LAT2příloha č. 2
  LAT3příloha č. 3
  ČS4příloha č. 4

  Výchozí a klidový stav (stav po připojení napětí, když není stlačeno žádné tlačítko):

  kódy malé latinské abecedy respektive znaků nacházejících se v dolní části butonů tlačítek se dvěma znaky.


  Generování signálu "STROB":

  signál je generovaný (změna log. úrovně) po stlačení kteréhokoliv tlačítka mimo tlačítka č. 73 (CTRL), 55 (CAPS LOCK), 79 (REPEAT), 68 (COPY), 74 (BREAK), 76 (SHIFT), 75 (neoznačené), 78 (SHIFT), 37 (SCROLL).

  Stlačením některého z tlačítek č. 2-13, 20-31, 38-49, 56-66, 77 vznikne příslušný kód na výstupu klávesnice (signály BIT 1 - BIT 7) z kódové tabulky podle přílohy č. 14 a to malá písmena resp. znaky z dolní části butonů tlačítek se dvěma znaky. Současně se generuje signál "STROB" (po dobu 17,5-1000 µs viz časový diagram - příloha č. 11). Stav signálu BIT K je klidový.


  Tlačítko č. 76 resp. 78 - SHIFT.

  Stlačením tohoto tlačítka a některého z tlačítek uvedených v bodě 1.17.21. se způsobí změna kódu (signály BIT 1 - BIT 7) a to tak, že se generují kódy velkých písmen. resp. znaků, které se nachází v horní části butonů s dvěma znaky. Současně se generuje signál "STROB". Stav signálu BIT K je klidový. Tato tlačítka (76 a 78) nemají charakter aretovaného tlačítka (jejich vliv je jen po dobu stlačeni). Při stlačení tlačítka SHIFT (č. 76, resp. 78) se generuje jen signál SHIFT.


  Tlačítko č. 55 - CAPS LOCK - platí pro latinské verze klávesnic.

  Toto tlačítko má charakter aretované polohy, tj. po stlačení zůstane elektricky za aretované a současně je trvale generovaný signál CAPS LOCK. Samotné stlačení tohoto tlačítka nezpůsobí generování signálu "STROB". V případě, že tlačítko č. 55 - CAPS LOCK je v aretované poloze, po stlačení některého tlačítka č. 20-31, 38-46, 49, 56-63 se generuji kódy jen velkých písmen a to bez ohledu na to, v jakém stavu je tlačítko č. 76, resp. 78 (SHIFT). Současně se generuje "STROB". Signál BIT K je v klidovém stavu.

  Opětovné stlačeni tlačítka č. 55 - CAPS LOCK způsobí změnu z aretovaného stavu do stavu klidového. Signál "STROB" se tedy nevyrobí a signál CAPS LOCK se změní na klidový stav.

  Světelná signalizace aretované polohy tlačítka č. 55 se na klávesnici nevyžaduje.


  Tlačítka č. 1 - ESC, 14 - BACK SPACE, 19 - TAB, 32 - LINE FEED, 50 - CR, 67 - DELETE, 77 - SPACE (neoznačené tlačítko).

  Při stlačení některého z těchto tlačítek generuje se příslušný kód (signály BIT 1 - BIT 7) z kódové tabulky podle přílohy č. 8. a současně se generuje signál "STROB". Na tato tlačítka nemají vliv ani tlačítka č. 76 a 78 (SHIFT) resp. 55 (CAPS LOCK). Stav signálu BIT K je klidový.


  Tlačítko č. 73 - CTRL

  Samotné stlačení tlačítka 73 - CTRL negeneruje kód ani signál "STROB“.

  Po stlačení tohoto tlačítka a některého z tlačítek 11, 20 - 30, 38 - 46, 56 - 63 způsobí vynulování bitů BIT 6 a BIT 7, tj. generování odpovídajícího kódu ze sloupců 0 a 1 kódové tabulky podle přílohy č. 8.. Současně se generuje signál "STROB". K vynulování signálů BIT 6 a BIT 7 dochází bez ohledu na to, zda bylo současně stlačeno některé z tlačítek 76 (SHIFT), 78 (SHIFT), resp. 55 (CAPS LOCK). Stav signálu BIT K je klidový.


  Tlačítka č. 68 - COPY, 37 - SCROLL, 74 - BREAK, 75 - EMPTY (bez označení) :

  Při stlačení některého z těchto tlačítek aktivuje se příslušný signál (COPPY, SCROLL, BREAK, resp. EMPTY viz příloha č. 12). Signály BIT 1 - BIT K a "STROB" jsou v klidovém stavu. Tlačítko 76 a 78 (SHIFT), 55 (CAPS LOCK), resp." 73 (CTRL) nemají vliv na tlačítka č. 68 (COPY), 37 (SCTOLL), 75 (EMPTY - bez označení) a 74 (BREAK).


  Tlačítko č. 79 - REPEAT.

  Současné stlačení tohoto tlačítka s některým tlačítkem mimo tlačítka č. 75 (EMPTY), 68 (COPY), 37 (SCROLL), 74 (BREAK) způsobí cyklické opakováni příslušného kódu (signál "STROB" je generovaný impulsně s frekvencí 10 Hz ± 1 Hz.

  Tlačítka č. 15 - 18, 33 - 36, 51 - 54, 69 - 72, 80 - 82. Po stlačení některých z těchto tlačítek generuje se kód podle kódové tabulky - příloha č. 8 a 9 (signály BIT 1 - BIT 7) a současně se generuji signály "STROB" a BIT K (signál "STROB" tehdy, až jsou signály BIT 1 - BIT 7 a BIT K ustálené). Kódy těchto tlačítek nejsou ovlivňovány tlačítky č. 76 a 78 (SHIFT), 55 (CAPS LOCK), resp. 73 (STRL).

  Stav datových signálů podle toho, zda byla stlačena tlačítka 76 a 78 (SHIFT), 55 (CAPS LOCK) resp. 73 (CTRL) je v příloze č. 14.


  Činnost elektroniky klávesnice 259.13

  Varianty:LAT + AZB 1        klávesové pole:příloha č. 5
  LAT + AZB 2příloha č. 6
  LAT + AZB 3příloha č. 7

  Výchozí a klidový stav (stav po připojení napětí, když není stlačeno žádné tlačítko):

  kódy velké azbuky respektive znaků nacházejících se v dolní části butonů tlačítek se dvěma znaky.


  Generování signálu "STROB":

  signál je generovaný (změna log. úrovně) po stlačení kteréhokoliv tlačítka mimo tlačítka č. 73 (CTRL), 55 (CAPS LOCK), 79 (REPEAT), 68 (COPY), 74 (BREAK), 76 (SHIFT), 75 (neoznačené), 78 (SHIFT), 37 (SCROLL).

  Stlačením některého z tlačítek č. 2 - 13, 20 - 31, 38 - 49, 57 - 67, 77 vznikne příslušný kód na výstupu klávesnice (signály BIT 1 - BIT 7) z kódové tabulky podle přílohy č. 16 a to velká písmena azbuky resp. znaky z dolní části butonů tlačítek se dvěma znaky. Současně se generuje signál "STROB" (po dobu 17,5 - 1000 µs viz časový diagram - příloha č. 11). Stav signálu BIT K je klidový.


  Tlačítko č. 76 resp. 78 - SHIFT.

  Stlačení tohoto tlačítka a některého z tlačítek uvedených v bodě 1.17.21 způsobí se změna kódu (signály BIT - BIT 7) a to tak, že se generují kódy malých písmen azbuky resp. znaků, které se nachází v horní části butonů se dvěma znaky. Současně se generuje signál "STROBS". Stav signálu BIT K je klidový. Tato tlačítka (76 a 78) nemají charakter aretovaného tlačítka (jejich vliv je jen po dobu stlačení). Při stlačeni tlačítka SHIFT (č. 76, resp. 78 se generuje jen signál SHIFT).


  Tlačítko č. 55 - CAPS LOCK

  Toto tlačítko má charakter aretované polohy, tj. po stlačení zůstane elektricky zaaretované a současně je trvale generovaný signál CAPS LOCK. Samotné stlačeni tohoto tlačítka nezpůsobí generování signálu "STROB". V případě, že tlačítko č. 55 - CAPS LOCK je v aretované poloze, po stlačení některého tlačítka č. 20 - 30 , 38 - 48, 57 - 65 se generují kódy jen velkých písmen a to bez ohledu na to, v jakém stavu je tlačítko č. 76 resp. 78 (SHIFT). Současně se generuje "STROBS". Signál BIT K je v klidovém stavu.

  Opětovné stlačení tlačítka č. 55 - CAPS LOCK způsobí změnu z aretovaného stavu do stavu klidového. Signál "STROB" se tedy nevyrobí a signál CAPS LOCK se změní na klidový stav.

  Světelná signalizace aretované polohy tlačítka č. 55 se na klávesnici nevyžaduje.


  Tlačítka č. 1 - ESC, 14 - BACK SPACE, 19 - TAB, 32 - LINE FEED, 56 - DELETE, 77 - SPACE (neoznačené tlačítko).

  Při stlačení některého z těchto tlačítek generuje se příslušný kód (signály BIT 1 - BIT 7) z kódové tabulky podle přílohy č. 10 a současně se generuje signál "STROB". Na tato tlačítka nemají vliv ani tlačítka č. 76 a 78 (SHIFT) resp. 55 (CAPS LOCK). Stav signálu BIT K je klidový.


  Tlačítko č. 73 - CTRL

  Samotné stlačení tlačítka 73 - CTRL negeneruje kód ani signál "STROB".

  Po stlačeni tohoto tlačítka a některého z tlačítek 12, 20 - 30, 38-48, 57-65 způsobí vynulování bitů BIT 6 a BIT 7 tj. generování odpovídajícího kódu ze sloupců 0 a 1 kódové tabulky podle přílohy č. 10. Současně se generuje signál "STROBS". K vynulování signálů BIT 6 a BIT 7 dochází bez ohledu na to, zda bylo současně stlačeno některé z tlačítek 76 (SHIFT), 78 (SHIFT), resp. 55 (CAPS LOCK). Stav signálu BIT K je klidový.


  Tlačítka č. 68 - COPY, 37 - SCROLL, 74 - BREAK, 75 - EMPY (bez označení):

  Při stlačení některého z těchto tlačítek se aktivuje příslušný signál (COPPY SCROLL, BREAK, resp. EMPTY viz příloha č. 16). Signály BIT 1 - BIT K a "STROB" jsou v klidovém stavu. Tlačítko 76 a 78 (SHIFT), 55 (CAPS LOCK), resp. 73 (STRL) nemají vliv na tlačítka č. 68 (COPY), 37 (SCROLL), 75 EMPTY (bez označení) a 74 (BREAK).


  Tlačítka č. 15 - 18, 33 - 36, 51 - 54, 69 - 72, 80 - 82.

  Po stlačení některých z těchto tlačítek se generuje kód podle kódové tabulky - příloha č. 9 a 10 (signály BIT 1 - BIT 7) a současně se generují signály "STROB" a BIT K (signál STROB tehdy, až jsou signály BIT 1 - BIT 7 a BIT K ustálené). Kódy těchto tlačítek nejsou ovlivňovány tlačítky č. 76 a 78 (SHIFT), 55 (CAPS LOCK), resp. 73 (CTRL).

  Stav datových signálů podle toho, zda byla stlačena tlačítka 76 a 78 (SHIFT), 55 (CAPS LOCK) resp. 73 (STRL) je v příloze 16.

  Stlačením klávesy CAPS LOCK (uvedeni do aretované polohy) a následné stlačení některé z kláves č. 20 - 30, 38 - 48, 57 - 65 způsobí generování kódu ze 4. a 5. sloupce kódové tabulky přílohy 8, 9, 10 základního klávesového pole.PŘÍLOHY

 1. Klávesové pole - LAT 1
 2. Klávesové pole - LAT 2
 3. Klávesové pole - LAT 3
 4. Klávesové pole - ČS44
 5. Klávesové pole - LAT + AZB 1
 6. Klávesové pole - LAT + AZB 2
 7. Klávesové pole - LAT + AZB 3
 8. Kód latinských variant klávesnic
 9. b700001111
  b6   00110011
  b501010101
  01   234567
  b4   b3   b2   b1   01234567
  00000077   1130   29   30   29
  0001112238203820
  0010223361236123
  0011334459395939
  0100445540244024
  0101556622262226
  0110667741604160
  0111778842214221
  100088149943584358
  10019919101027572757
  1010A1032484844254425
  1011B1114747   45314531
  1100C12646446564656
  1101D1350   121263496349
  1110E14656562136213
  1111F   15666628112867

  xxx   po stlačení tlačítka SHIFT (č. 75 nebo 78)
  xxx   tlačítka, na které nemají vliv tlačítka SHIFT (č.76 resp. 78) a CAPS LOCK (č.55)

  Poznámka: Signál BIT K je v klidném stavu. Pro ostatní varianty klávesnic 259.13 platí kód podle číselného označení tlačítek na klávesovém poli příloha č.1. Překódování příslušející odchylkám od varianty LAT.1. zajišťuje spolupracující zařízení současně s příslušným kódem se generuje i signál BIT K. 10. Kód pomocného klávesového pole všech klávesnic
 11. b700001111
  b6   00110011
  b501010101
  b4   b3   b2   b1   01234   5   6   7
  0000080   
  0001169
  0010270
  0011371
  0100451
  0101552
  0110653
  0111733
  100087254   34
  1001935
  10101018
  10111136   
  110012
  1101138217
  1110141681   
  11111515

  Poznámka : současně s příslušným kódem se generuje i signál BIT K. 12. Kód klávesnic Consul - LAT + AZB
 13. b700   001111
  b6   00110011
  b501010101
  b4   b3   b2   b1   01234567
  0000077   12   65   42   65   42
  000113341574157
  001024464436443
  001135521592159
  010046646624662
  010157724222422
  011068838473847
  011179926402640
  1000814101030633063
  1001919111161396139
  10101032313120292029
  1011111131323272327
  110012666645484548
  11011350   2260286028
  111014676725582558
  111115494944124456

  xxx   po stlačení tlačítka SHIFT (č. 75 nebo 78)
  xxx   tlačítka, na které nemají vliv tlačítka SHIFT (č.76 resp. 78) a CAPS LOCK (č.55)

  Poznámka:

  1. Kódová tabulka pomocného klávesového - pole je shodná s příslušnou verzí LAT.
  2. Stlačení klávesy CAPS LOCK (uvedení do aretované polohy) a následné stlačení některé z kláves č.20-30, 38-48, 57-65 způsobí generování kódů ze 4. a 5. sloupce kódové tabulky zákl. kláv. pole.


 14. Časový diagram
 15. Rozmístění signálů na nožích konektoru CANNON
 16. Rozměrový náčrtek klávesnice
 17. Schéma zapojení zkušebního přípravku
 18. Schéma klávesnice CONSUL 259.13

 19. Schéma klávesnice CONSUL 259.13


  Schéma klávesnice CONSUL 259.13 a černobílá verze ZDE.


  Výkres osazení klávesnice CONSUL 259.13

ZAVT, KONCERN
ZBROJOVKA BRNO
KONCERNOVÝ PODNIK
656 17 BRNO. LAZARETNÍ 7, ČSSR
 
II. - 1984 - 7 000 - Č

ZBROJOVKA BRNO

koncernový podnikOBSAH

 1. Seznam vyráběných variant AČBK CONSUL 259.13
 2. Technické parametry
 3. Skladovací podmínky
 4. Všeobecné požadavky
 5. Činnost obsluhy

PŘÍLOHY

 1. Klávesové pole - LAT 1
 2. Klávesové pole - LAT 2
 3. Klávesové pole - LAT 3
 4. Klávesové pole - ČS 44
 5. Klávesové pole - LAT + AZB 1
 6. Klávesové pole - LAT + AZB 2
 7. Klávesové pole - LAT + AZB 3
 8. Kód latinských variant klávesnic
 9. Kód pomocného klávesového pole všech klávesnic
 10. Kód klávesnic CONSUL - 1 - LAT + AZB
 11. Kód klávesnic CONSUL - 2 - LAT + AZB
  Kód klávesnic CONSUL - 3 - LAT + AZB
 12. Časový diagram
 13. Rozmístění signálů na nožích konektoru CANNON
 14. Rozměrový náčrtek klávesnice
 15. Schéma zapojení zkušebního přípravku
 16. Schéma klávesnice CONSUL 259.13

OstatníÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / C259.13 finál 800.541SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz