ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


8 bity / PETR

PETR


TESLA ELTOSMIKROPOČÍTAČOVÁ

STAVEBNICE

PETR

TESLA ELTOS, státní podnik.

Institut mikroelektronických aplikací

Příručka tvoří ucelenou uživatelskou dokumentaci mikropočítačové stavebnice PETR. Obsahuje jednak návod k sestavení a oživení stavebnice, Jednak další podrobné informace, jak již hotovou mikropočítačovou stavebnici PETR využívat.

Protože stavebnice je, jako polytechnická pomůcka, určena k širokému použití, je i tato příručka psána populární formou spíše než jako strohý, odborný text. Pro názornost je doplněna řadou příkladů. Místy je text proložen orientačními otázkami k nimž lze nalézt odpovědi v jedné z příloh. V příručce uvedené podrobné informace o vnitřní struktuře stavebnice umožňují i profesionální využití mikropočítačové stavebnice PETR, včetně modifikací obvodového zapojení a řídicího programu.© Kolektiv autorů, 1988Přehled revizí dokumentace

verze   datumpoznámka
01květen 87IMA informace 6/87
02duben 88původní text uživatelské příručky
03červen 88   korektura


Příručku připravil kolektiv autorů:
      Ing. Tomáš Trpišovský,CSc.1),
      Ing. Jaroslav Pecina1) a
      RNDr. Petr Couf,2).

Na vypracování příkladů a ověřování stavebnice se podíleli Petr Beneš a Pavel Janoušek 3).

Za pečlivou přípravu tiskové předlohy, obrázků a korektury textu děkují autoři svým spolupracovnicím Evě Hanzalové3) a Jitce Živnůstkové1).-----------------------
1) TESLA ELTOS - Institut Mikroelektronických aplikací, Praha
2) MFF UK, KKI,. Praha
3) studenti, SPŠE Ječná, Praha

Obsah:

  JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU
 1. ÚVODEM

 2. POPIS MIKROPOČÍTAČE PETR
  1. Architektura Mikropočítače PETR
  2. Instrukční soubor Mikropočítače PETR

 3. OVLÁDÁNI MIKROPOČÍTAČE PETR OBSLUHOU
  1. Příkazy zadávané obsluhou
  2. Zpracováni chyb
  3. Zprávy zobrazované na displeji

 4. POPIS IMPLEMENTACE MIKROPOČÍTAČE PETR
  1. Technické řešení stavebnice
  2. Popis řídicího programu

 5. DOPLŇKY MIKROPOČÍTAČE PETR
  1. Popis obvodového zapojeni logické sondy
  2. Popis obvodového zapojení vnější paměti a expanderu
  3. Vývojové prostředky pro programování stavebnice PETR

 6. OSAZENÍ A OŽIVENÍ STAVEBNICE PETR
  1. Osazení logické sondy
  2. Osazení. Mikropočítače PETR
   1. Osazení a oživení obvodu displeje
   2. Osazení obvodů Mikropočítače
   3. Osazení obvodu Magnetofonu
  3. Osazeni vnější paměti

 7. PŘÍKLADY PROGRAMŮ
  1. Digitální teploměr
  2. Zobrazování na displeji
  3. Sčítáni čísel
  4. Putující segment na displeji
  5. Zapojeni vnějšího přerušeni
  6. Převody soustav
  7. Hodiny

  LITERATURA


 1. PŘÍLOHA Výpis programu PETR
 2. PŘÍLOHA Schéma:
 3. Seznam součástek:
 4. PŘÍLOHA Odpovědi na otázky v textu
 5. PŘÍLOHA Tabulky 8048


  JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU ...

  Každý návod k použiti, i sebestručnější, zdržuje. Nejinak se povede i Vám, začnete-li číst tuto příručku od začátku do konce. Proto si namísto čteni příručku pouze prolistujte, přitom lze vynechat 4. a 7. kapitolu a všechny přílohy.

  Poté si podrobně přečtěte několik slov ŮVODEM... (kap. 1) a můžete rovnou přistoupit k SESTAVENÍ A OŽIVENI STAVEBNICE (kap. 6).

  Všechny další kapitoly a přílohy obsahují pouze doplňkové informace, přesto ale věříme, že je příležitostně využijete.

  Místa označená v textu [?x] si doplníte sami, přitom seznam odpovědi respektive návodů k řešení je uveden v jedné z příloh.

  Příjemnou zábavu i dobré výsledky Vám přeje

  kolektiv autorů. 1. ÚVODEM
 2. Tato příručka souhrnně popisuje mikropočítačovou stavebnici PETR a je podrobným návodem k jejímu využití. Text je psán s důrazem na názornost a je doplněn řadou praktických příkladů. Vzhledem k možnosti profesionálního využití stavebnice Jako polotovaru universálního zapojení mikropočítače řady 8048 je popsána i implementace mikropočítače PETR a to jak technické řešení, tak řidiči program.

  Text příručky Je rozdělen do sedmi částí, které lze stručně charakterizovat takto:

  1. kapitola [Úvodem ...] obsahuje základní informace o uspořádání příručky a o významu Jednotlivých části textu.

  2. kapitola [Popis mikropočítače PETR] popisuje virtuální mikropočítač PETR, zejména jeho architekturu. Obsahuje také přehled všech základních instrukcí mikropočítače.

  3. kapitola [Ovládáni mikropočítače PETR obsluhou] je věnována popisu ovládání mikropočítače. Jsou názorně popsány všechny ovládací příkazy a manipulace s kazetovým magnetofonem.

  4. kapitola [Popis implementace mikropočítače PETR] je určena hlavně těm zájemcům, kteří chtějí stavebnici využit Jako universální systém s jednočipovým mikropočítačem řady 8048. Takové využití ovšem předpokládá hlubší znalost Jednočipového mikropočítače řady 8048, jeho podpůrných obvodů a způsobu programováni, proto i. text této kapitoly je psán stručněji a možná i méně názorněji. Je však doplněn seznamem odkazů na další odbornou literaturu.

  5. kapitola [Doplňky mikropočítače PETR] obsahuje popis doplňků vlastního mikropočítače, které jsou součásti stavebnice.

  6. kapitola [Sestavení a oživení stavebnice] Je podrobným návodem k tomu, jak sestavit a oživit Jednotlivé části mikropočítače.

  7. kapitola [Příklady programů a aplikaci] je návodem k využití mikropočítače PETR. Obsahuje příklady programů a doplňkových zapojení některých prakticky ověřených aplikací.


  Příručka je dále doplněna řadou příloh, které obsahují kromě schémat zapojení i stručný přehled některých často potřebných informací vybraných z textu. Dále jsou přiloženy přehledové tabulky pro jednočipový mikropočítač 8048 a výpis řídicího programu mikropočítače PETR. Tento listing doplňuje popis řídicího programu, uvedený v kap. 4 a je určen především zájemcům o univerzální využití stavebnice PETR.

  Zbývá několik slov k použité terminologii. Přestože mikropočítač PETR je určen jako polytechnická pomůcka, není zřejmě nutné uvádět zvláštní výklad základních pojmů. Někdy je v textu v závorce uveden pro informaci anglický termín, jak se s ním lze běžně setkat v odborné literatuře. Konkrétné o mikropočítačově stavebnici PETR lze vysvětlit, že mikropočítač PETR se označuje jako stavebnice proto, že je ho třeba ze součástek sestavit a nikoliv proto, že by jej bylo možno stavebnicově rozšiřovat (jako lze rozšiřovat např. mikropočítač SAPI-1 připojením dalších stavebnicových prvků). Pokud jste četli pozorně až sem víte, že na jednom místě byl uveden "virtuální mikropočítač". Jako virtuální (zde ve smyslu zdánlivý) mikropočítač lze stavebnici PETR označit, pokud se na něj díváme z hlediska aplikátora jako na "černou skříňku" s určitou architekturou a množinou základních instrukcí (viz kap. 2). Přitom není důležité jeho vnitřní technické a programové řešení.

  Na jiných místech je zase zmínka o jednočipovém mikropočítači řady 8048. Jednočipový mikropočítač je jeden poměrně složitý integrovaný obvod (obsahuje zhruba 20 tisíc tranzistorů na křemíkové destičce - čipu o velikosti 22 mm2 ) a tvoří jádro mikropočítače PETR.

  První verze stavebnice PETR vznikla v polovině roku 1986 a je příkladem dobré spolupráce autorského kolektivu pracovníků TESLA ELTOS - Institutu mikroelektronických aplikací a MFF UK v Praze. Jistou inspirací byl autorům malý řídicí mikropočítač KOSMOS, vyráběný v NSR [1]. PETR je sice funkčním rozšířením uvedeného mikropočítače, liší se však jak konstrukčně, tak i po stránce technické realizace a řídicího programu. Nicméně jako upomínka na inspirační vzor je záměrně zobrazováno písmeno C jako základní nápovědná zpráva mikropočítače PETR. 3. POPIS MIKROPOČÍTAČE PETR
 4. Mikropočítač PETR je víceúčelová mikroprocesorová stavebnice malého řídicího počítače. Je určen především pro polytechnickou výchovu. Proto se také dodává ve formě stavebnice, kterou lze po sestavení programovat jako běžný mikropočítač.

  Původním záměrem autorů bylo připravit mikropočítač s velmi jednoduchou architekturou, přitom však umožňující přímé řízeni reálných aplikaci - modelů, měřicích a vyhodnocovacích přípravků, signalizačních zapojení, kolejišť ap. Tomuto záměru bylo podřízeno technické a konstrukční řešení stavebnice. Jistým omezením byl požadavek, na co nejnižší cenu, proto je řada funkcí mikropočítače PETR realizována jeho řídicím programem, nikoliv obvodovým zapojením.

  Jádro mikropočítačové stavebnice PETR tvoří jednočipový mikropočítač řady 8048. Po prvních funkčních zkouškách stavebnice se obvodové řešeni ukázalo jako perspektivní. Proto byl řídicí program stavebnice přepracován tak, aby umožnil zcela universální využití stavebnice. To spočívá v možnosti doplnit obvodové řešení stavebnice PETR vlastním řídicím programem určeným pro složitější cílovou aplikaci, např. pro automatizaci topení nebo zabezpečovací signalizaci v rodinných domcích aj. Stavebnice tedy může sloužit i jako určitý polotovar pro takovéto aplikace.

  V dalších odstavcích této kapitoly je popsán virtuální mikropočítač PETR (viz Úvodem ...) tak, jak se jeví programátorovi, který s ním má pracovat.  1. Architektura mikropočítače PETR
  2. Mluvíme-li o architektuře mikropočítače, máme na mysli charakteristiku jeho základních částí - tu tvoři obvykle procesor, paměť a blok styku s vnějším prostředím (periferiemi) a způsob jejich vzájemného propojení.

   Procesor

   Mikropočítač PETR má jednostřadačový procesor a umí zpracovávat instrukce (1 až 27) a číselné operandy v intervalu 0 až 255. Jednostřadačový procesor má tedy jeden osmibitový střadač ACC (Accumulator), v němž lze uchovávat hodnotu jednoho operandu. Střadač vždy slouží jako místo pro úschovu buď prvního (jsou-li dva) nebo jediného operandu právě zpracovávané instrukce. Obvykle se do střadače uloží i výsledek právě provedené instrukce.

   Kromě střadače je součásti procesoru zvláštní jednobitový příznak F (Flag), do něhož se ukládají výsledky typu "ano/ne" některých instrukcí. Například výsledek instrukce pro porovnání obsahu střadače s obsahem určitého místa v paměti. Stav příznaku F je možno testovat a větvit pak program podle předem vypočtené podmínky.

   Důležitou částí procesoru je čítač instrukcí PC (Program Counter). Tento čítač ukazuje vždy na tu instrukci programu, která je určena k provedení v dalším kroku. Procesor si po provedení instrukce čítač PC automaticky upravuje Přitom záleží na typu provedené instrukce a na výsledku.

   [?1] Bude čítač adres PC po provedení jedné instrukce ukazovat vždy na v pořadí další následující instrukci zapsanou v programu ?


   Jinou důležitou částí procesoru je zásobník. Je to vlastně vnitřní paměť procesoru určená pro čtení i zápis (RWM - Read Write Memory). Zásobník mikropočítače PETR má 10 položek a slouží pro ukládání návratových adres při volání podprogramů. Se zásobníkem pracují výhradně instrukce CALL (volání podprogramu) a RET (návrat z podprogramu). Pro potřeby ladění programu lze zobrazovat ukazovátko do zásobníku SP (Stack Pointer). Pro prázdný zásobník je SP=0. Závěrem připomeňme ještě princip využívání zásobníku, který je obdobný u většiny mikropočítačů. Zásobník pracuje systémem poslední (zapsaná návratová adresa) dovnitř - první ven (LIFO Last-In-First-Out). Tento princip umožňuje postupné vnořování jednoho podprogramu do druhého a je znázorněn na obr. 1.   Obr. 1 Vnořeni dvou podprogramů   Poznámka:

   Při ladění programu lze na displeji kdykoliv zobrazit, stav ukazovátka do zásobníku SP. Tak je možno zjistit, kolik podprogramů je v té chvíli do sebe vnořených. Nelze však prohlížet obsah zásobníku adres a tedy ani zjišťovat, které podprogramy to jsou. To je však zřejmé z výpisu laděného programu.

   [?2] Kolik podprogramů lze do sebe nejvýše vnořit tak, aby nedošlo k přeplnění zásobníku ?


   Paměť

   Paměť mikropočítače PETR se skládá z buněk. Každá buňka paměti může obsahovat buď jednu instrukci, nebo data z rozsahu 0 až 255. Buňka paměti se skládá ze dvou části: z operačního znaku, má hodnotu 1 až 27 pro instrukce, nebo 0 až 255 pro data, a z adresní/datové části. V té je uloženo číslo z Intervalu 0 až 255, které má význam buď adresové části instrukce, nebo hodnoty uložených dat.

   Základní kapacita paměti je 128 buněk, pomocí přídavného modulu ji lze rozšířit na 256 buněk. Každá buňka paměti je označena adresou - celým číslem z intervalu 0 až 255.   Obr. 2 Uspořádání paměťové buňky   Je zřejmé, že podle hodnoty operačního znaku nelze rozlišit, zda na určité adrese je uložena instrukce programu či data. Toto rozlišení záleží na programátorovi resp. obsluze, která program spouští.

   Programátor plní paměť nejčastěji příkazem (MEM), kdy přímo vkládá obsah jak operačního znaku, tak adresní/datové části. Je-li buňka paměti využívána pro uložení dat (nikoliv jako instrukce), na operačním znaku nezáleží.


   Poznámka:

   Počítače s takto uspořádanou pamětí (jedna paměť společná pro program i data) se označují jako počítače "von Neumannova typu" na počest amerického matematika maďarského původu Johna von Neumanna (*1903 +1957), který významně přispěl k rozvoji teorie her a teorie počítačů.

   [?3] Kolik kroků může nejvýše obsahovat program pro mikropočítač PETR ?


   Periférie

   Procesor, tedy i běžící program, může jednak komunikovat s obsluhou, jednak s řízeným objektem.

   Ke styku s obsluhou slouží membránová klávesnice a sedmi- segmentový displej. Instrukční soubor umožňuje snímat stav klávesnice a ovládat všechny segmenty displeje. To znamená, že lze vytvářet programy, jejichž činnost může řídit obsluha tlačítky membránové klávesnice. Program přitom může své výsledky nebo zprávy zobrazovat na segmentový displej stavebnice. Tak lze například mikropočítačem PETR, snadno realizovat číslicový voltmetr, který má tlačítky přepínatelné rozsahy a další podobné aplikace.

   Pro připojení do vnějšího prostředí - obvykle do řízeného objektu - má mikropočítač PETR vyčleněno 18 vstupních/výstupních linek. Základní instrukce mikropočítače přitom umožňují tyto linky přímo ovládat a vyhodnocovat, což velmi usnadňuje vytváření řídicích programů. 16 linek je sdruženo do dvou osmibitových bran P1,P2 (Ports), z nichž brána P1 je obousměrná a brána P2 pouze výstupní. Instrukce umožňují pracovat buď s celou bránou najednou, nebo s jednotlivými linkami. Zbylé dvě linky T0 (Test Pin) a INT (Interrupt) maji zvláštní význam. Linka T0 je pouze vstupní, její stav je testovatelný instrukcí podmíněného skoku, linka INT je rovněž vstupní, má význam žádosti o přerušeni.

   K mikropočítačově stavebnici PETR lze bez úprav přímo připojit běžný kazetový magnetofon, který je možno využívat pro úschovu již hotových programů. Přitom se používá záznam kompatibilní se záznamem počítačů IQ-151 tak, aby byla zajištěna vzájemná přenositelnost nahrávek. Podrobněji je práce s magnetofonem popsána v kap. 3.


   Přerušovací systém

   Přerušovací systém mikropočítače PETR je řešen obdobně jako u mikroprocesoru 8080. Počítač má jednoúrovňový přerušovací systém, jediným zdrojem přerušeni je nízká úroveň na vstupní lince INT.

   Přijme-li procesor požadavek na přerušeni,
   - zablokuje přijeti dalších požadavků (zamaskuje přerušeni),
   - dokončí rozpracovanou instrukci a
   - provede "mimo pořadí" jednu předem definovanou instrukci.

   Instrukce prováděná při přerušení může být libovolná přípustná základní instrukce, tedy např. HALT, JMP, CALL ap. Tuto instrukci je nutno umístit do programu na adresu 0. Po provedeni této vnucené instrukce pokračuje program dále z toho místa, ve kterém byl přerušen, pokud ovšem v důsledku vnucené řidiči instrukce není určeno jinak.

   Využitím přerušení lze řídit činnost programu vnější událostí nebo stavem řízeného objektu. Tak lze například snadno naprogramovat hlídací časovač WDT (Watch Dog Timer). Tento časovač je programem stále cyklicky inkrementován (zvětšován o 1) a nuluje se jen při přerušení, které má význam odezvy řízeného objektu. Pokud se čítač přeplní, znamená to, že řízený objekt neodpověděl v předepsané době. Program pak může vypsat zprávu o chybě nebo jinak ošetřit tuto výjimečnou situaci.

   Po zapnuti mikropočítače PETR je přerušení zakázáno, to znamená, že nenastane, ať je linka INT v jakémkoli stavu. Jednou ze základních instrukcí (INT i) lze přerušeni povolit nebo zakázat - to je dáno hodnotou operandu i.

   Pokud je přerušení povoleno, testuje se před provedením každé instrukce, zda v průběhu zpracování minulé instrukce nepřišla žádost o přerušení (linka INT=0). Pokud ano, zpracuje se mimo pořadí instrukce umístěná v paměti na adrese 0, jinak program pokračuje normálně dále.

   Po každém zpracovaném přerušení je procesor ve stavu "přerušeni zakázáno" a před dalším očekávaným výskytem je proto nutné jej opět povolit instrukcí INT i .

   Přerušeni se vyvolá logickou úrovní 0 na vstupní lince INT. Pak je nutné počítat s tím, že pokud tato úroveň na lince INT trvá, toto přerušení nastane pokaždé, když ho program povolí. Jednu a tutéž žádost o přerušení může tedy počítač obsloužit i několikrát. Tomu lze předejit, pokud žádosti o přerušení na lince INT maji tvar pulsů s minimální přípustnou délkou 7,5 µs. Maximální délka není omezena technickým řešením počítače, ale konstrukci řídicího programu (puls musí skončit dříve, než program znovu povolí přerušení instrukcí INT i ). Návod, jak zajistit generováni vhodných pulsů, je uveden jako příklad v kapitole 7.  3. Instrukční soubor mikropočítače PETR
  4. Procesor mikropočítače zpracovává celkem 27 instrukcí. Lze je rozdělit do několika skupin:
   - instrukce pro přesun dat v počítači,
   - aritmetické a logické operace,
   - instrukce pro řízení výpočtu (především skoky),
   - periferní operace,
   - ostatní instrukce (prodleva, přerušení).

   Dále je uveden podrobný popis všech instrukcí. U každé instrukce je kromě jejího názvu v jazyce symbolických adres uvedeno mnemotechnické vyjádření její funkce, její vnitřní reprezentace (tedy strojový kód) a úplný popis.

   Jako názvy instrukci v jazyce symbolických adres jsou vesměs použity zkratky standardně rozšířených anglických termínů.

   V mnemotechnickém popisu funkce značí symbol CONST, MEM a @MEM hodnotu druhého operandu instrukce, a to:

   CONST   ...je přímá konstanta, uvedená jako operand instrukce,
   MEM...   je obsah buňky paměti na adrese dané operandem instrukce a
   @MEM...označuje obsah buňky paměti na adrese dané obsahem buňky na adrese dané operandem instrukce.

   Tedy CONST Má význam dat, MEM má význam adresy a @MEM má význam nepřímé adresy.

   Kromě běžných matematických značek se v textu rozlišuje značka pro rovnost (=) a značka pro přiřazení (:=). Zápis ACC=0 vyjadřuje, že obsah střadače je 0, zatímco ACC:=0 značí, že střadači se přiřadí hodnota 0 (střadač se touto hodnotou naplní).

   Strojová reprezentace instrukce představuje obsah jedné buňky paměti. V popisu je uvedena tak, jak se zobrazuje obsluze počítače při prohlížení paměti - jako pěticiferné číslo, jehož první dvě číslice udávají operační znak a zbylé tři. číslice operand (zpravidla adresu). Pro data i adresy platí, že musí být z intervalu 0 až 255, není-li v popisu instrukce výslovně uvedeno jinak.

   V dalším textu jsou souhrnně popsány jednotlivé skupiny instrukcí a dále je uveden jejich abecedně seřazený podrobný popis:   Instrukce pro přenos dat
   -------------------------------------------
   (LDA, LPAI, LDC, STA, STAI)

   Všechny instrukce pro přenos dat kopírují data z paměti do střadače nebo opačně. Přitom se původní data nemění. Žádná z instrukcí pro přenos dat neovlivňuje příznak F. Data musí být umístěna výhradně v adresní/datové části paměťové buňky. Do místa operačního znaku nelze ani zapisovat, ani z něj nelze číst.   Aritmetické a logické instrukce
   -------------------------------------------------------------------
   (ADD, SUB, AEQ, ALT, AGT, AND, OR, CPL)

   Všechny instrukce tohoto typu buď ovlivňují stav příznaku F nebo hodnotu střadače ACC nebo oboji tak, jak je uvedeno v tabulce:

   instrukceovlivňuje
   ACCF
   ADD, SUB==
   AEQ, ALT, AGT   =
   AND, OR, CPL=

   Instrukce pro řízení výpočtu
   -----------------------------------------------
   (JMP, JMPI, JF, JT, CALL, RET)

   Všechny instrukce pro řízení vypočtu ovlivňují obsah čítače adres PC. Lze je proto využít pro programování cyklů, podmíněných větveni programů, volání podprogramů apod. Přitom se obsah střadače ACC ani stav příznaku F nemění.   Instrukce pro periferní operace
   ---------------------------------------------------
   (P10UT, P20UT, P1IN, DISP, KEY)

   Do této skupiny patří jednak instrukce pro ovládání vstupních a výstupních linek, jednak instrukce pro čtení klávesnice a zápis na displej stavebnice PETR.

   Tyto instrukce nemění příznak F a s výjimkou vstupních instrukcí P1IN a KEY ani obsah střadače.   Ostatní instrukce
   ----------------------------
   (HALT, NOP, INT)

   Tyto instrukce ovlivňují stav procesoru mikropočítače PETR. Umožňují ukončit program (HALT), vkládat prázdné instrukce (NOP) a ovládat přerušovací systém (INT).   Upozornění:

   Příklady, uváděné u popisu jednotlivých instrukcí nejsou samostatné programy. Při jejich praktickém ověřování je proto třeba je buď krokovat, nebo vhodně ukončit např. instrukcí HALT.
      ADD adresa   
    
           
   Přičtení obsahu paměti ke střadači
   ............................................................
   (Add Memory to Accumulator)

   kódování:   07.aaa
    
   funkce:ACC := ACC + MEM
    
   Přičteni dat uložených v paměti na uvedené adrese ke střadači. Je-li výsledek větší než 255, uloží se do střadače výsledek zmenšený o 256 a příznak F se nastaví na hodnotu 1. Jinak je hodnota příznaku F nula.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 64.100  LDC  100  ;naplní ACC:=100
   001 07.010  ADD  010  ;ACC:=100+50 , F:=0
   002 07.011  ADD  011  ;ACC:=150+200 tedy
    |            ;výsledek je ACC:=94 (tj.350-256)
   010 00.050        ; a příznak F:=1
   011 00.200
   

   Všimněte si, že příznak F zde má význam přenosu při sčítání a lze jej tedy využit při sčítání větších čísel než 255.
      AEQ adresa   
    
           
   Test na rovnost obsahu střadače s obsahem paměti
   .........................................................................................
   (Accumulator Equal to Memory ?)

   kódování:   10.aaa
    
   funkce:F := (ACC = MEM)
    
   Porovná obsah střadače s hodnotou dat uložených na dané adrese. Jsou-li si obsahy rovny, nastaví se příznak F na hodnotu 1, jinak je hodnota příznaku F nula.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 05.010  LDA  010  ;naplní ACC:=111
   001 10.011  AEQ  011  ;ACC:<>222, tedy F:=0
   002 10.010  AEQ  010  ;ACC:=111, tedy F:=l
    |
   010 00.111
   011 00.222
   

   Poznámka:

   Symbolický zápis F := (ACC = MEM) značí, že se vyhodnotí podmínka ACC=MEM a výsledek (tj. ano/ne) se zapíše jako hodnota příznaku F.
      AGT adresa   
    
           
   Test zda je obsah střadače větší než obsah paměti
   .......................................................................................
   (Accumulator Greater then Memory ?)

   kódování:   12.aaa
    
   funkce:F := (ACC > MEM)
    
   Porovná obsah střadače s hodnotou dat uložených na dané adrese paměti. Je-li obsah střadače větší, nastaví se příznak F na hodnotu 1. Jinak se nastaví na hodnotu 0. Výsledkem instrukce je pouze nastavení příznaku F, obsah střadače ani paměti se při provedení instrukce nezmění.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 04.001  LDC  001  ;naplní ACC:=1
   001 06.005  STA  005  ;uloží na adresu 005 MEM:=1
   002 12.005  AGT  005  ;ACC=1, tedy F:=0
   003 12.006  AGT  006  ;AGC>0, tedy F:=1
    |
   005 xx.xxx
   006 00.000
         ALT adresa   
    
           
   Test zda je obsah střadače menší než obsah paměti
   .........................................................................................
   (Accumulator Less then Memory ?)

   kódování:   13.aaa
    
   funkce:F := (ACC < MEM)
    
   Porovná obsah střadače s hodnotou dat uložených na dané adrese paměti. Je-li. obsah střadače menši, nastaví se příznak F na hodnotu 1. Jinak se nastaví na hodnotu 0. Výsledkem instrukce je pouze nastaveni příznaku F, obsah střadače ani paměti se při provedeni instrukce nezmění.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 19.010  LDAI 010  ;naplní ACC:=33
   001 13.010  ALT  010  ;ACC<40, tedy F:=1
   002 13.040  ALT  040  ;ACC=33, tedy F:=0
    |
   010 00.040
    |
   040 00.033
   

   [?4] Jsou tyto dva úseky programů funkčně stejné ?

          |          |
   (1)   AEQ 100  (2)   ALT 90
        JF  ANO      JF  NE
     NE:  ...        AQT 90
      |            JF  NE
     ANO: ...        JMP ANO
               NE: ...
                |
               ANO: ...
         AND adresa   
    
           
   Logický součin obsahu střadače s obsahem paměti
   .........................................................................................
   (Logical And Accumulator with Memory)

   kódování:   15.aaa
    
   funkce:ACC := ACC and MEM
    
   Provede logickou operaci and s obsahem střadače a obsahem buňky paměti na dané adrese. Výsledek se uloží do střadače. (Oba parametry se rozvinou v binární soustavě na osmi bitech a provede se logická operace and na odpovídajících pozicích. Výsledek se interpretuje opět jako zápis čísla v binární soustavě.) Příznak F není ovlivněn.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 04.015  LDC  015  ;naplní ACC:=15 (binárně 00001111)
   001 15.010  AND  010  ;log. součin bude ACC = 00001111
    |            ;         MEM = 00010001
    |            ;   výsledek v ACC := 00000001
   010 00.017        ;tj. binárně 00010001
   

   Po provedení instrukce AND bude tedy ve střadači výsledek ACC = 001.

   Pravdivostní tabulka pro logický součin je:

   A   B   A and B
   000
   010
   100
   111
      CALL adresa   
    
           
   Skok do podprogramu
   .......................................
   (Call Subroutine)

   kódování:   23.aaa
    
   Vyvolání podprogramu na dané adrese. Do zásobníku návratových adres se automaticky uloží adresa instrukce následující za instrukcí CALL a ukazatel zásobníku se zvětší o jedničku. Při přeplnění zásobníku dojde k chybě E 005 a výpočet se zastaví. Jako podprogram lze s výhodou psát úsek programu, který by se jinak opakoval na několika místech programu. Podprogram obvykle končí instrukcí RET, která zajistí návrat zpět za instrukci CALL. Podprogramy lze do sebe vnořovat jak je znázorněno na obr. 2. Zásobník mikropočítače PETR umožňuje vnoření až 10 podprogramů.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 23.100  CALL 100  ;testuje stav vstupní linky P14
   001 11.000  JF  000  ;cyklus dokud je P14=1
   002 01.000  HALT    ;jinak STOP
    |
   099 00.001        ;srovnávací konstanta
   100 16.004  P1IN 004  ;přečte P14 do ACC
   101 10.099  AEQ  99  ;porovná s konstantou
   102 24.000  RET     ;a vrátí se do hlavního programu
   

   [?5] Kdy se v tomto programu nastavuje příznak F, který testuje instrukce JF ?
      CPL   
    
           
   Invertuje obsah střadače
   ...............................................
   (Complement Accumulator)

   kódování:   14.000
    
   funkce:ACC := 255 - ACC
    
   Obsah střadače je (bitově) invertován, do střadače se dosadí hodnota 255 - původní obsah střadače. Instrukce neovlivňuje příznak F.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   .............................................................
   000 04.003  LDC  003  ;naplní ACC:=003 (binárně 00000011)
   001 14.000  CPL     ; výsledek je ACC:=11111100
   

   Tedy po provedení instrukce CPL bude ve střadači výsledek ACC=252.
      DISP parametr   
    
           
   Zobrazení na displej
   ...................................
   (Display)

   kódování:   02.rrr
    
   funkce:zobrazení
    
   Instrukce DISP umožňuje zobrazení informací na sedmisegmentovém displeji, který je součástí stavebnice. Výpisy na displej lze tedy vytvářet přímo z programu.

   Podle adresní části instrukce se výpis provádí takto:

   1. Je-li parametr rrr=0, zobrazí se obsah střadače dekadicky na třech pravých pozicích displeje, obsah tří levých pozic se nemění:
   2. Např.: adr kód instrukce komentář

    Přiklad:

    adr kód   instrukce  komentář
    .............................................................
    000 04.123  LDC  123  ;ACC := 123
    001 02.000  DISP 0   ;zapíše do 3 pravých pozic displeje
    
    Byl-li obsah displeje před zápisem [x] [x] [x] [x] [x] [x]
    
    bude po zápisu           [x] [x] [x] [1] [2] [3]
    

   3. Je-li parametr rrr=255, vymaže se obsah všech pozic displeje (zhasnou se všechny segmenty ve všech pozicích).
   4. Je-li parametr rrr = 1 až 6, přepíše se obsah střadače do zvolené pozice displeje 1 až 6. Přitom jednotlivé bity binárního rozvoje střadače přímo ovládají jednotlivé segmenty displeje (1=svítí, 0=zhasnuto). Přiřazeni jednotlivých segmentů je pak:

   5.            segment dekadicky binárně
              ................................
     - S0 -          S0 =  4   00000100
     |   |         S1 = 16   00010000
    S5   S1         S2 = 128   10000000
     |   |         S3 = 32   00100000
     - S6 -          S4 = 64   01000000
     |   |         S5 =  8   00001000
    S4   S2         S6 =  2   00000010
     |   |         S7 =  1   00000001
     - S3 -  oS7
    

    Obr. 3 Přirazeni segmentů


    Tímto způsobem lze zapsat na libovolnou pozici displeje libovolný znak vytvořený kombinací svítících a zhasnutých segmentů.


   Příklad:
   dekadicky
   0   252
   1144
   2118
   3182
   4154
   5174
   6238
   7148
   8254
   9190
               

   Pro rozsvícení písmene S na pravé krajové
   pozici displeje potřebujeme rozsvítit
   segmenty 0, 3, 6, 2 a 3. Tedy do střadače
   je třeba zapsat
   S0+S5+S6+S2+S3 = 4+8+2+128+32 = 174
   a pak zobrazit znak na 1.pozici.


   Úlohu řeší např. následující posloupnosi
   instrukcí

          LDC  174
          DISP 1
   


   Obr. 4 Zobrazení dekadických cifer

               6  5  4  3  2  1
   Přiřazení displejů je [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
                         pravý krajní
   

   [?6] Tabulku pro zobrazeni písmen a symbolů si laskavé doplňte sami podle výše uvedeného návodu. Přitom tvary písmen lze volit různé, např. c lze zobrazit Jako [ ] nebo [ ] apod. Některá písmena se zobrazuji těžko, např. k Jako [ ] , některá zobrazit nelze - např. x.


   písmeno  a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m  
   tvar             
   hodnota             


   písmeno  n    o    p    q    r    s    t    u    v    x    y    z       
   tvar             
   hodnota             


   symbol  +    -    ?    !    °                                          
   tvar             
   hodnota             


   číslice  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9                 
   tvar             
   hodnota             

      HALT   
    
           
   Zastavení výpočtu
   ...............................
   (Halt)

   kódování:   01.000
    
   Zastaví výpočet. V levé krajní pozici displeje se zobrazí písmeno H a adresa instrukce HALT, na níž byl program zastaven. Počítač přejde do režimu komunikace s obsluhou.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 03.000  NOP  000  ;dvě prázdné instrukce
   001 03.000  NOP  000
   002 01.000  HALT    ;zastavení programu
   
   
   Po zastavení tohoto programu se na displeji zobrazí zpráva:
             [H] [ ] [ ] [0] [0] [2]
   

   Mikropočítač PETR čeká na zásah obsluhy. Instrukce HALT je jedinou instrukcí, kterou může rozpracovaný výpočet sám sebe ukončit. Jinak může být ukončen zásahem obsluhy nebo při chybě.
      INT i   
    
           
   Povolení / zákaz přerušeni
   .............................................
   (Interrupt Enable / Disable)

   kódování:   27.00i
    
   Instrukce umožňuje povolit nebo zakázat přerušení. Adresní část instrukce i může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Přitom hodnota 0 znamená přerušeni zakázat, hodnota 1 přerušení povolit.
    
   Přiklad:Program cyklicky testuje klávesnici a je-li stisknuto nějaké tlačítko, zobrazí jeho kód do pravé části displeje (3 cifry). Při výskytu vnějšího přerušeni se program zastaví. Program začíná na adrese 001. Hned první instrukcí je povoleno přijmout žádost o přerušení. Při vnějším přerušení, které může nastat kdykoliv v průběhu programu, se skočí na adresu 000. Tam je připravena instrukce HALT, na které se program zastaví.
   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 01.000  HALT    ;stop při vnějším přerušení
   001 27.001  INT  1   ;začátek programu je od adresy 001
   002 26.000  KEY     ;dále v cyklu testovat
   003 10.007  AEQ  007  ;a zobrazovat kódy tlačítek
   004 11.002  JF  002
   005 02.000  DISP 000
   006 09.002  JMP  002
   007 00.128        ;data pro testováni klávesnice
                ;128 je příznak, který vrací klávesnice,
                ;není-li stisknuto žádné tlačítko
   

   Podrobně je princip přerušovacího systému a způsob jeho využití popsán v odstavci 2.1.
      JF adresa   
    
           
   Skok podle příznaku F
   .......................................
   (Jump if Flag)

   kódování:   11.aaa
    
   Podmíněný skok na danou adresu. Je-li hodnota příznaku F rovna 1, potom se provede skok na adresu uvedenou v instrukci. Jinak se pokračuje v sekvenčním vykonávání instrukcí, tj. provede se další v programu zapsaná instrukce. Hodnota příznaku F ani střadače se při tom nemění.
    
   Přiklad:Vyhledání položky v tabulce podle obsahu střadače.
   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 06.050  STA  50  ;uleží hledanou položku na adr. 50
   001 04.100  LDC  100  ;ACC:=100 (směrník do tabulky)
   002 06.099  STA  99  ;uloží směrník do tabulky
   003 19.099  LDAI 99  ;ACC:=první položka z tabulky
   004 10.050  AEQ  50  ;porovnat s hledanou hodnotou
   005 11.011  JF  012  ;položka nalezena ?
   006 05.099  LDA  99  ;ne
   007 07.051  ADD  51  ;posunout směrník na další položku
   008 10.098  AEQ  98  ;test na konec paměti
   009 11.011  JF  011  ;chyba - konec paměti (128 buněk)
   010 09.002  JMP  002  ;jinak zkusit další položku
   011 01.000  HALT    ;STOP při chybě
   012  |         ;adresa nalezené položky je
                ; v paměti na adrese 99
                ...................................
   050 00.xxx        ;hledaný vzor
   051 00.001        ;délka položky v tabulce
    |
   098 00.127        ;omezovač prohledávání
   099 00.xxx        ;směrník do tabulky
   100 00.aaa        ;1.položka tabulky
   101 00.bbb        ;2. položka tabulky
    |                |
                   atd.
         JMP adresa   
    
           
   Skok
   ............
   (Jump)

   kódování:   09.aaa
    
   Instrukce způsobí nepodmíněný skok na danou adresu.
    
   Přiklad:
   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 04.000  LDC  000  ;naplní ACC:=0
   001 07.100  ADD  100  ;upraví obsah ACC:=ACC+001
   002 11.004  JF  004
   003 09.001  JMP  001  ;cyklus výpočtu
   004 01.000  HALT    ;stop při přeplnění střadače
    |
   100 00.001
   

   V příkladu je naprogramován cyklus, který neustále zvětšuje obsah střadače o jedničku. Přeplněni střadače lze zjistit podle příznaku F=1. Po přeplněni střadače se program zastaví na instrukci HALT.

   [?7] Jaký bude obsah střadače v okamžiku, kdy se program zastaví na instrukci HALT, a proč ?
      JMPI adresa   
    
           
   Nepřímý skok
   .........................
   (Jump Indirect)

   kódování:   21.aaa
    
   Nepodmíněný nepřímý skok. Cílová adresa skoku je uložena v operační paměti na dané adrese.
    
   Přiklad:
   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 06.010  STA  010  ;uloží obsah ACC=xxx na adresu 010
   001 21.010  JMPI 010  ;nepřímý skok na adresu xxx
    |
   010 00.xxx
    |
   xxx            ;cíl skoku
   

   Nepřímý skok lze výhodně použit například pro větveni programu podle vypočtené hodnoty střadače nebo podle stavu vstupních linek mikropočítače a podobně.

   [?8] Popište funkci takto zapsané instrukce:


   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   003 21.003  JMPI 003  ; ?
         JT adresa   
    
           
   Skok podle linky T0
   ..................................
   (Jump if Test Pin)

   kódování:   25.aaa
    
   Podmíněný skok na danou adresu. Je-li hodnota vstupní linky T0 rovna 1, potom se provede skok. Jinak se pokračuje v sekvenčním vykonávání instrukci, tj. provede se další instrukce zapsaná v programu. Hodnota příznaku F ani obsah střadače se při tom nemění.
    
   Přiklad:Měřeni doby trváni pulzu na vstupní lince T0.
   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 04.000  LDC  000  ;počáteční hodnota střadače ACC=0
   001 29.001  JT  001  ;čekat dokud není T0=0
   002 03.002  NOP  002  ;prodleva 2*1,28 milisec.
   003 07.006  ADD  006  ;zvětšit obsah střadače
   004 25.007  JT  007  ;konec pulzu ?
   005 09.002  JMP  002  ;ne, měřit dále
   006 00.001
   007  |         ;pulz trval dobu τ = ACC * 2,56 [ms]
   
        1 --------+   τ   +--------
      T0       | <.......> |
        0     +-----------+
   

   Nepřesnost měřeni je dána dobou trváni instrukcí ADD, JT a JMP. Provedení každé z těchto instrukci trvá zhruba 200 až 400 µs.

   Jedna a táž instrukce může mít v různých případech proměnnou délku trváni. To je způsobeno vnitřním zapojením mikropočítače PETR. Konkrétně cyklickou obsluhou klávesnice a displeje, která probíhá asynchronně s činnosti procesoru a může Již rozpracovanou instrukci přerušit a pozdržet.
      KEY   
    
           
   Ctění klávesnice
   ..............................
   (Keyboard Read)

   kódování:   26.000
    
   funkce:   ACC := stav klávesnice
    

   Instrukce přečte stav klávesnice a uloží ho do střadače. Je-li stisknuto některé tlačítko, uloží se do střadače jeho kód. Jinak se do střadače zapíše hodnota 128. Stisk tlačítka se detekuje právě jednou při každém zmáčknutí, klávesnice tedy nemá funkci "auto repeat" (dlouhodobé stisknutí tlačítka není tedy ekvivalentní řadě opakovaných stisků).

   Při čtení klávesnice se provádí automaticky filtrace možného chvění při stisku a puštění tlačítka. Výše uvedeným způsobem nelze přečíst klávesu (END), protože ta způsobí zastavení běžícího programu.


   Jednotlivá tlačítka jsou kódována takto:   Obr. 5 Klávesnice stavebnice PETR   Tlačítko (RESET) vyvedeno samostatně a přímo ovládá stejnojmenný signál na desce mikropočítače PETR. Proto není zapojeno do matice spolu s ostatními tlačítky, nelze jej tedy číst programem.


   Přiklad: Program pro zobrazováni kódu Jednotlivých tlačítek na displeji může mít např. tento tvar:


   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 26.000  KEY     ;přečíst stav klávesnice do ACC
   001 10.010  AEQ  010  ;Je stisknuté tlačítko?
   002 11.000  JF  000  ;číst znovu
   003 02.000  DISP 000  ;ano, zobrazit až do
   004 09.000  JMP  000  ; stisknuti dalšího tlačítka
    |
   010 00.128  ;konstanta pro test stavu klávesnice
   
   

   [?9] Upravte program tak, aby se po stisknuti tlačítek (0), (1), (2) nebo (3) zastavil !
      LDA adresa   
    
           
   Naplnění střadače přímo
   .............................................
   (Load Accumulator Direct)

   kódování:   05.aaa
    
   funkce:ACC := MEM
    

   Naplní střadač ACC daty, umístěnými na dané adrese pamětí. Data musí být v paměťové buňce uložena v její adresní/datové části.

   Je-li adresa z intervalu 128 až 255, čtou se data z přídavné paměti (obvodu 8155). Není-li vnější paměť osazena, hlásí se chyba E 002

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 05.100  LDA  100  ;naplní střadač obsahem adresy 100
                ; po provedení bude ACC:= 123
   001 05.130  LDA  130  ;není-li osazena vnější paměť 8155,
                ; ohlásí se při zpracováni této
    |            ; instrukce chyba E 002 - pokus
                ; o čtení z paměti mimo rozsah 
                ; (0-127), jinak bude ACC:=321
   100 00.123        ; data
    |
   130 00.321        ; data
         LDAI adresa   
    
           
   Naplněni střadače nepřímo
   ...............................................
   (Load Accumulator Indirect)

   kódování:   19.aaa
    
   funkce:ACC := @MEM
    

   Naplní střadač daty, jež jsou uložena v paměťové buňce jejíž adresa se přečte z adresy dané operandem aaa instrukce LDAI.

   Je-li adresa z intervalu 128 až 255, čtou se data z přídavné paměti (obvodu 8155). Není-li vnější paměť osazena, hlásí se chyba E 002

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 19.100  LDAI 100  ;naplní střadač z adresy 110
                ;po provedení bude ACC:=234
    |
   100 00.110
    |
   110 00.234
   

   [?10] Jaký výsledek bude mít instrukce LDAI ležící na adrese dané operandem, tedy například:


   adr kód   instrukce
   ..........................
   001 19.001  LDAI 001  ; ???
         LDC konstanta   
    
           
   Naplněni střadače konstantou
   .....................................................
   (Load Accumulator Immediate)

   kódování:   04.ccc
    
   funkce:ACC := CONST
    
   Náplni střadač konstantou, která je uvedena jako operand ccc instrukce. Tato konstanta musí být v rozsahu 0 až 255.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 04.000  LDC  000  ;vynulováni střadače
   

   Přiklad: Výpis zprávy "Stop" doprostřed displeje:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   000 04.174  LDC  174  ; "S" .. 4+8+2+128+32=174
   001 02.005  DISP 5
   002 04.106  LDC  106  ; "t" .. 8+64+2+32=106
   003 02.084  DISP 4
   004 04.226  LDC  226  ; "o" .. 2+64+128+32=226
   005 02.003  DISP 3
   006 04.094  LDC  094  ; "p" .. 4+16+8+2+64=94
   007 02.002  DISP 2
   008 09.008  JMP  008  ;program nemůže končit instrukci
                ;HALT, protože by se nápis "Stop"
                ;vzápětí přepsal zprávou 
                ;o zastaveni programu
   

   Pozn.: Původní obsah levého a pravého místa displeje se nemění.
      NOP parametr   
    
           
   Prázdná instrukce / prodleva
   .....................................................
   (No Operation / Delay)

   kódování:   03.ddd
    
   funkce:
    
   Pozastavení výpočtu na dobu danou parametrem. Prodleva se měří v jednotkách 1,28 milisekundy, hodnota parametru musí být v rozmezí 0 až 255. První "tik" hodin při čekání může mít kratší délku. Proto doba prodlevy t leží v intervalu 1,28 * (p-1) < τ < 1,28 * p [ms] pro hodnotu parametru p=1 až 255. Pro p=0 je prodleva zhruba 0,2 až 0,4 [ms].
    
   Přiklad:Podprogram pro prodlevu cca 1 sekundy lze vytvořit např.takto:

   adr kód   instrukce  komentář
   ............................................................
   100 03.255 T1: NOP 255
   101 03.255   NOP 255
   102 03.255   NOP 255
   103 03.016   NOP 16  ;čekat 781 * 1,28 = 999,68 [ms]
   104 24.000   RET    ;návrat z podprogramu
   
   

   Podprogramy bývá zvykem (obdobně jako cílová místa skoků) označovat návěštím. V našem případě je návěští, nebo též jméno podprogramu, T1. Takový podprogram se pak volá instrukci CALL T1 (= CALL 100), jejíž kód by byl 23.100 .
      OR adresa   
    
           
   Logický součet obsahu střadače s obsahem paměti
   .........................................................................................
   (Logical Or Accumulator with Memory)

   kódování:   22.aaa
    
   funkce:ACC := ACC or MEM
    
   Provede logickou operaci or s obsahem střadače a obsahem buňky paměti na dané adrese. Výsledek se uloží do střadače. (Oba operandy se rozvinou v binární soustavě a provede se logická operace or na odpovídajících pozicích. Výsledek se interpretuje opět jako zápis čísla v binární soustavě). Příznak F není ovlivněn.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ..............................................................
   000 04.252  LDC  252  ;naplní ACC:=252, (binárně 11111100)
   001 22.100  OR  100  ;log. součet bude ACC = 11111100
    |                    ; MEM = 00000001
   100 00.001        ;   výsledek v ACC := 11111101
   
   

   Po provedeni instrukce OR bude tedy ve střadači výsledek ACC=253.

   Pravdivostní tabulka pro logický součet je:

   A   B   A or B
   000
   011
   101
   111
      P1IN parametr   
    
           
   Ctěni z portu P1
   .................................
   (Input from Port P1)

   kódování:   16.ppp
    
   funkce:ACC := P1
    

   Linky portu P1 lze s jistým omezením používat současně jak jako vstupní, tak jako výstupní (kvazibidirectional port). Omezeni spočívá v tom, že před čtením libovolné linky je do ni třeba zapsat 1, jinak by 0 ve výstupní paměti linky stahovala vstupní úroveň vždy na 0. Jednou zapsaná 1 do výstupní paměti se čtením linky nemění a platí do nejbližšího dalšího zápisu nezávisle na čteni téže linky.

   Instrukce P1IN čte stav portu P1 do střadače. Je-li parametr instrukce ppp-8, přečte se stav všech osmi linek a jako binární číslo se přepíše do střadače. Je-li parametr z intervalu 0 až 7, přečte se pouze stav vybrané linky P10 až P17 a přepíše se do střadače. Ten pak obsahuje pouze hodnotu 0 nebo 1. Pro jinou hodnotu parametru ppp se výpočet přeruší na chybě E 004 (operand mimo povolený rozsah).

   Obdobná instrukce pro čteni portu P2 neexistuje, protože port P2 je pouze výstupní. Stav linek P20 až P27 nelze tedy programem číst.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 04.253  LDC  253  ;ACC := 1111 1101
   001 17.008  P1OUT 008  ;zapíše 1111 1101 na linky P17 až P10
   002 16.008  P1IN 008  ;ACC := xxxx xx0x
                ;stav linek  P17 .. P12 a P10
                ; záleží na vnějším zapojeni
                ;na lince P11 se čte 0 nezávisle
                ; na vnějším zapojeni
   003 16.001  P1IN 001  ;čteni linky P11 samostatně↓
                ;      ACC := 0000 0000
   
         P1OUT parametrtr   
    
           
   Zápis na port, P1
   ................................
   (Output to Port P1)

   kódování:   17.ppp
    
   funkce:P1 := ACC
    
   Instrukci se zapisuje obsah střadače na port P1 takto: je-li parametr instrukce ppp-8, zapíše se obsah střadače současně na všech 8 linek portu P1. Přitom na každou linku se zapíše vždy hodnota příslušného bitu binárního rozvoje střadače. Je-li adresní část z intervalu 0 až 7, zapíše se obsah střadače vždy na jedinou vybranou linku P10 až P17. Obsah střadače musí. být v tomto případě roven 0 nebo 1, jinak dojde k chybě E 004 a výpočet se zastaví.

   Přiklad:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 04.016  LDC  016  ;naplní ACC := 00010000
   001 17.008  P1OUT 008  ;zapíše vzorek 00010000
                ;  na linky P17 až P10
   002 04.001  LDC  001  ;ACC := 1
   003 17.000  P1OUT 000  ;zápis na linku P10
                ; nyní bude P1=00010001
   
         P2OUT parametrtr   
    
           
   Zápis na port, P2
   ................................
   (Output to Port P2)

   kódování:   18.ppp
    
   funkce:P2 := ACC
    
   Instrukce je obdobná jako P1OUT s tím, že se obsah střadače zapisuje na příslušné linky portu P2.
    
   Přiklad:Program pro "putující jedničku na portu P2. Všechny linky jsou nulové s výjimkou jediné, která se v sekundových intervalech cyklicky posunuje počínaje od P20.
   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 04.001  LDC  001  ;ACC := 0000 0001
   001 18.008  P20UT  8  ;přepsat vzorek na port P2
   002 23.100  CALL 100  ;čekat 1 sec !
                ;podprogram T1 viz popis instrukce NOP
   003 06.010  STA  010  ;uložit obsah ACC
   004 07.010  ADD  010  ;ACC:=2*ACC tím se jednička
                ;posune o jedno místo doleva
   005 11.000  JF  000  ;posun z P27 na P20
   006 09.001  JMP  001  ;jinak rovnou výpis
    |
   010 00.xxx        ; pomocná datová buňka
   
   

   [?11] Napište úsek programu pro kopírování obsahu portu P1 na port P2.
      RET   
    
           
   Návrat z podprogramu
   ..........................................
   (Return from Subroutine)

   kódování:   24.ppp
    
   funkce:
    
   Návrat z podprogramu na adresu, která je uložena na vrcholu zásobníku. Po vyzvednutí návratové adresy se hodnota ukazatele zásobníku sníží o 1. Je-li v okamžiku provádění této instrukce zásobník prázdný, dojde k chybě E 006 a výpočet se zastaví.
    
   Přiklad:
   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 03.000  NOP  000  ;prázdná instrukce hlavního progr.
   001 23.005  CALL 005  ;vyvolání podprogramu na adr. 005
   002 24.000  RET     ;nyní nastane chyba, zásobník je
                ; prázdný a program se zastaví
    |
   005 24.000  RET     ;tento podprogram neudělá nic
                ; jiného než návrat zpět
                ; za instrukci CALL
   
   

   [?12] Proč se u instrukce RET neudává adresa, ze které má program dále pokračovat ?
      STA adresa   
    
           
   Uložení obsahu střadače přímo
   ......................................................
   (Store Accumulator Direct)

   kódování:   06.aaa
    
   funkce:MEM := ACC
    

   Uloží obsah střadače do paměti na danou adresu.

   Je-li adresa z intervalu 128 až 255, čtou se data z přídavné paměti (obvodu 8155). Není-li vnější paměť osazena, hlásí se chyba E 002

    
   Přiklad:
   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 05.100  LDA  100  ;zkopíruje obsah paměti z adresy
   001 06.050  STA  050  ;100 na adresu 050
   
   
   Přiklad:Podprogram pro násobení obsahu střadače deseti, výsledek je opět ve střadači. Pokud byl původní obsah střadače větší než 25, dojde při násobení k přetečení. To je signalizováno příznakem F=1.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 06.020  STA  020  ;uložit ACC=X na adresu 20
   001 07.020  ADD  020  ;ACC := 2*X
   002 11.012  JF  012  ;chyba ?
   003 06.021  STA  021  ;ne, uložit ACC
   004 07.021  ADD  021  ;ACC := 4*X
   005 11.012  JF  012  ;chyba ?
   006 07 020  ADD  020  ;ACC := 4*X+X=5*X
   007 11.012  JF  012  ;chyba ?
   008 06.021  STA  021  ;uložit ACC
   009 07.021  ADD  021  ;ACC := 10*X
   010 11.012  JF  012  ;chyba ?
   011 01.000  HALT    ;ne, v pořádku
   012 01.000  HALT    ;chyba přetečení i
    |
   020 00.xxx        ;pomocná datová buňka
   021 00.xxx        ;pomocná datová buňka
   
         STAI adresa   
    
           
   Uložení obsahu střadače nepřímo
   ..........................................................
   (Store Accumulator Indirect)

   kódování:   20.aaa
    
   funkce:@MEM := ACC
    

   Uloží obsah střadače do paměťové buňky, jejíž adresa je uložena v buňce adresované instrukcí STAI.

   Je-li adresa z intervalu 128 až 255, čtou se data z přídavné paměti (obvodu 8155). Není-li vnější paměť osazena, hlásí se chyba E 002

    
   Přiklad:
   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 05.033  LDA  033  ;naplní ACC:=111
   001 20.033  STAI 033  ;na adr. 111 uloží obsah střadače
    |
   033 00.111
    |
   111 00.111        ;tedy @033:=111
   
   

   Poznámka: Instrukce STAI a LDAI umožňují nepřímé adresováni paměti a hodí se proto zvláště pro práci s tabulkami.
      SUB adresa   
    
           
   Odečtení obsahu paměti od střadače
   ................................................................
   (Subtract Memory from Accumulator)

   kódování:   08.aaa
    
   funkce:ACC := ACC - MEM
    
   Odečteni dat uložených v paměti na uvedené adrese od střadače. Je-li výsledek záporný, uloží se do střadače zvětšený o 256 a nastaví se příznak F=l. Jinak je F=0.
    
   Přiklad:
   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 04.011  LDC  011  ;ACC=11
   001 08.010  SUB  010  ;ACC:=11-6 , F:=0
   002 08.010  SUB  010  ;ACC:=5-6
                ;výsledek bude ACC:=255 (tj.-1+256)
   010 00.006        ;a příznak F:=1
   
   

   Všimněte si, že příznak F zde má význam výpůjčky při odčítání a lze jej tedy využít při odčítáni takových čísel, jejichž rozdíl by byl záporný. 5. OVLÁDANÍ MIKROPOČÍTAČE PETR OBSLUHOU


  1. Příkazy zadávané obsluhou

  2. Po zapnutí sestavené a oživené stavebnice (podle návodu v kap. 6) je mikropočítač PETR připraven k činnosti. Obsluha zadává jednotlivé příkazy stisknutím příslušných tlačítek na fóliové klávesnici. Nápovědné zprávy o stavu mikropočítače nebo o případných chybách se pak zobrazují na segmentovém displeji.

   Stav, ve kterém lze zadat příkaz, je indikován nápovědným písmenem C v levém krajním místě displeje [C] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]


   Obsluha může nyní prostřednictvím příkazů:
    
   (MEM)prohlížet a měnit obsah paměti mikropočítače,
    
   (ACC)\prohlížet a měnit stav procesoru: střadač ACC, čítač
   }adres PC, příznak F a ukazovátko do zásobníku SP;
   (PC )/nelze měnit obsah zásobníku,
    
   (RUN)spustit program od libovolné adresy,
    
   (STEP)krokovat program od libovolné adresy. tj. nechat provést jen jednu zvolenou instrukci a
    
   (LQAD)\použít kazetový magnetofon pro zapsání programu na
   (SAVE)/kazetu nebo naopak pro načteni programu do paměti.


   Při prováděni zvoleného příkazu je na displeji zobrazena odpovídající nápovědná zpráva. Výjimkou jsou pouze oba příkazy pro práci s kazetovým magnetofonem, při kterých je displej zhasnutý.

   Modifikační příkazy (pro prohlíženi a zněnu obsahu paměti, ACC, PC, F a SP) zobrazí na displeji současný stav a očekávají, že obsluha zadá novou hodnotu. Nová hodnota se zadává jako posloupnost číslic, zadáváni se ukončí jedním z omezovačů (NEXT). (PREV) nebo (END). Nechcete-li současnou hodnotu měnit, zadejte pouze omezovač. Během vkládání nové hodnoty ukazuje desetinná tečka, kolik číslic se očekává. Zadáváte-li více cifer, předchozí zadané číslice se posunují doleva a nejstarší cifry se ztrácejí. Zadáte-li méně číslic než se očekává, doplní se číslo zleva nulami. Činnost všech modifikačních příkazů lze v libovolném okamžiku ukončit tlačítkem (END).

   Volba ostatních příkazů se provádí pouze stisknutím odpovídajících tlačítek. Dále je uveden abecedně seřazený podrobný popis jednotlivých příkazů. U každého příkazu je kromě popisu uvedeno i přehledné grafické vyjádření jeho funkce.


   Důležité

   Všechna čísla zadávaná i vypisovaná jsou čísla v dekadické soustavě !. Uvnitř počítače PETR se skládají vždy do jednoho osmibitového bytu jako celé číslo bez znaménka. Proto musí být čísla vždy v rozsahu (0 až 2S5). Mají-li vkládané hodnoty význam instrukcí, pamatujte, že některé instrukce požadují parametry v rozsahu (0 až 1) nebo (0 až 8).


   Počáteční nastavení mikropočítače

   Po připojení napájení se mikropočítač PETR uvede do počátečního stavu. Na displeji sviti [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] a počítač očekává zásah obsluhy.

   Do počátečního stavu lze mikropočítač PETR uvést také kdykoli během činnosti stisknutého tlačítka (RESET) .Přitom se ale vždy vymaže program uložený v mikropočítači PETR !
      (ACC)   
   (PC)
    
           
   Prohlížení a změna stavu procesoru
   Obsluze jsou dostupné čtyři části procesoru: střadač ACC. čítač instrukcí PC, příznak F a ukazatel zásobníku SP. Tyto čtyři části jsou z hlediska ovládáni uspořádány do kruhu. po němž se obsluha posunuje tlačítky (NEXT) a (PREV) . V každém okamžiku se pracuje s části procesoru, znak v levém krajním místě displeje pak napovídá, se kterou. Příkaz lze v libovolném okamžiku ukončit klávesou (END).

   Protože se nejčastěji prohlíží obsah střadače a čítače instrukcí, jsou do "modifikačního kruhu" dva vchody: příkaz (ACC) začne zobrazením a modifikaci střadače, přikaž (PC) začíná čítačem instrukci. Příznak F a ukazatel zásobníku jsou dostupné oběma příkazy a opakovaným stisknutím (NEXT) nebo (PREV) podle uvedeného diagramu.
      (LOAD)   
    
           
   Načteni programu z magnetofonové kazety
   Příkaz (LOAD) je určen pro čtení programu z kazetového magnetofonu. Přečte jednu magnetofonovou nahrávku a její obsah uloží do paměti počítače. Čtecí program se sám synchronizuje na počátku nahrávky a automaticky se přizpůsobí i polaritě magnetofonu. Nesouhlasí-li kontrolní součet, jímž je každá nahrávka zajištěna, ohlásí se chyba E 007 . Čtení nahrávky trvá několik sekund a během čtení dat z magnetofonu je displej zhasnutý.

   Záznam na magnetofonovém pásku musí být pořízen bud ukládáním příkazem (SAVE) mikropočítače PETR, nebo speciálním záznamovým programem mikropočítače IQ 151 (viz kap. 3). Program je na magnetofonovém pásku uložen v jednom bloku, který má úvodní synchronizační úsek, datovou část a kontrolní součet. Bloky nemají hlavičky ani jiné identifikační značky a nemohou být tedy automaticky vyhledávány. Před čtením příkazu (LOAD) Je třeba připojit magnetofon a přetočit kazetu kamkoli před čtený blok. Při ukládání více programů je užitečné namluvit před jednotlivé bloky jejich označení a tím usnadnit zpětné vyhledávání. Jeden blok obsahuje vždy obsah celé paměti mikropočítače PETR.
      (MEM)   
    
           
   Prohlížení a změna obsahu paměti
   Po vyvolání příkazu se nejprve musí zadat adresa místa v paměti, které chceme prohlížet nebo měnit. Zobrazí se implicitní adresa - poslední použitá adresa v předchozím příkazu MEM . Tuto adresu můžeme ponechat, nebo zadat jinou. Po stisku omezovače (NEXT) se zobrazí obsah buňky paměti na zvolené adrese. Ten můžeme ponechat anebo změnit.

   Tlačítky (NEXT) a (PREV) pak lze v paměti krokovat směrem k vyšším nebo nižším adresám, omezovačem (END) se příkaz ukončí.
      (RUN)   
    
           
   Spuštění programu
   Příkazem (RUN) se spustí program uložený v paměti počítače, počínaje adresou uloženou v čítači instrukcí PC . Běžící program je možno kdykoli zastavit tlačítkem (END) . Tím program přejde do režimu krokování ( viz příkaz (STEP) ). Bezprostředně po spuštění programu příkazem (RUN) se v levém krajním místě displeje rozsvítí čtvereček jako příznak, že program běží. Tato nápovědná zpráva je na displeji zobrazena dokud Ji program sám nepřepíše, nebo dokud ji nepřepíše zpráva o zastavení programu.

   [?13] Jak lze spustit program z konkrétní adresy, řekněme 123 ? Lze program spustit od adresy 300 ?
      (SAVE)   
    
           
   Uložení programu na magnetofonovou kazetu
   Příkazem (SAVE) se obsah celé paměti počítače (a tedy i program) zapíše na kazetový magnetofon. Záznam lze přečíst zpět do počítače příkazem (LOAD) Během nahrávání na magnetofon je displej zhasnutý. Délka nahrávky jsou necelé 3 sekundy.

   Způsob záznamu dat na magnetofonovou kazetu je u stavebnice PETR stejný jako u školního mikropočítače IQ-151. Na magnetofonové kazetě je tedy možno přenášet data mezi oběma počítači.

   Program je na magnetofonovém pásku uložen v jednom bloku, který má úvodní synchronizační úsek, datovou část a kontrolní součet. Bloky nemají hlavičky ani jiné identifikační značky a nemohou být tedy automaticky vyhledávány. Před zadáním příkazu je třeba připojit magnetofon a přetočit kazetu před volné místo k uložení záznamového bloku. Při ukládání více programů je užitečné namluvit před jednotlivé bloky jejich označení a tím usnadnit jejich zpětné vyhledávání. Jeden blok obsahuje vždy obsah celé paměti mikropočítače PETR.
      (STEP)   
    
           
   Krokování programu
   Tlačítkem (STEP) programátor krokuje svůj program. Po každém kroku se na displeji zobrazí hodnota čítače instrukcí (tj. adresa následující instrukce). Dalším stiskem (STEP) se pokračuje v krokování, stisk jiného tlačítka krokování ukončí a způsobí přechod do základní příkazové smyčky, v níž si můžete podrobněji prohlédnout stav výpočtu.

   Obdobně jako u příkazu (RUN) je i u příkazu (STEP) adresa prvního kroku dána čítačem adres PC. Ten je možno předem nastavit stejnojmenným příkazem ( PC ) na adresu, odkud zamýšlíme program krokovat.  3. Zpracováni chyb
  4. Při práci s mikropočítačem PETR mohou nastal, chyby dvojího druhu. Jednak jsou to chyby způsobené nesprávnou obsluhou, jednak chyby vzniklé v průběhu zpracováni programu. (Druhý typ chyb se běžně označuje jako "Run-Time Errors" - tedy chyby vzniklé v době běhu programu).

   Pokud je to možné, detekuje řídící program mikropočítače chyby v okamžiku jejich vzniku a nikoliv až v době, kdy by se projevily. Protože však bylo nutno řídicí program zkrátit, vyhodnocují se pouze nejdůležitější chyby. V přiloženém výpisu řídicího programu může pozorný čtenář dohledat některé potlačené testy chybových stavů.

   V okamžiku, kdy je zjištěna chyba, systém ukončí dosavadní činnost (například přeruší provádění programu) a na displeji zobrazí zprávu [E][ ][ ][0][0][x] kde x je číslo chyby. Číslo chyby charakterizuje prohřešek, kterého se obsluha resp. programátor dopustil.


   Číselník chyb:

   1. Pokus zapsat do paměti hodnotu, kterou v ni nelze zobrazit (číslo větší než 255), nebo pokus zadat adresu větší než 255.
   2. Adresa je mimo rozsah osazené paměti.
   3. Neznámá instrukce - pokus interpretovat data jako instrukci (program nejspíše "zabloudil").
   4. Operand mimo povolený rozsah (0..1, 0..8 apod.).
   5. Přeplnění zásobníku návratových adres (při CALL).
   6. Prázdný zásobník návratových adres (při RET).
   7. Chyba čteni z magnetofonu - nesouhlasí kontrolní součet.

   Stiskem tlačítka (END) odstraníte chybové Hlášení a mikropočítač PETR přejde do základní příkazové smyčky. Došlo-li k chybě v běžícím programu, čítač instrukci PC obsahuje adresu instrukce, která chybu způsobila.


   Příklad: Odstranění zprávy o chybě a příčiny chyby [E][ ][ ][0][0][6]
   [?14] Může dojít k chybě E 006 (prázdný zásobník) při zpracování tohoto programu ?   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 23.010  CALL 010  ;volání podprogramu
   001 09.000  JMP  000  ; stále dokola
    |       |
   010 04.001  LDC  001  ;podprogram pro výpis vzorku
   011 17.008  P1OUT  8  ; 0000 0001 -> port P1
   012 24.000  RET     ;konec podprogramu
   
   

  5. Zprávy zobrazované na displeji

 6. POPIS IMPLEMENTACE MIKROPOČÍTACE PETR
 7. Tato kapitola je určena těm zkušenějším zájemcům, kteří chtějí využit stavebnici jako universální systém s jednočipovým mikropočítačem řady 8048. Takové využití, včetně úprav obvodového zapojení a modifikace řídicího programu, předpokládá hlubší znalosti. Proto i text této kapitoly je stručnější a možná i méně názornější. Je však v příloze doplněn seznamem odkazů na další odbornou literaturu. Vybrány jsou výhradně v češtině resp. slovenštině psané, texty.


  1. Technické řešení stavebnice
  2. Popis technického řešení stavebnice PETR lze rozdělit na popis mechanického uspořádání a popis obvodového zapojení.


   Mechanické uspořádáni stavebnice PETR

   Stavebnice PETR je navržena pro umístění do skříňky od stolní kalkulačky (výrobek Tesla Bratislava). Skříňka se skládá ze dvou dílů, přičemž na horní díl je připevněna fóliová klávesnice se samolepicí vrstvou, konektor DIN pro připojení magnetofonu a přepínač.

   Spodní díl má upravenou zadní stěnu výřezem, kterým vystupuje základní deska kontaktním uživatelským polem. Toto uspořádání umožňuje snadné připojení mikropočítače PETR do vnějšího prostředí.

   Oba dva díly jsou spojeny šrouby přes úhelníky, vložené do výřezů horního dílu skříňky.


   Obvodové zapojeni mikropočítače PETR

   Obvodové zapojeni mikropočítače (viz schémata zapojení v příloze) lze rozdělit na napájecí část, vlastní zapojení mikropočítače, obvod klávesnice a displeje a obvod styku s magnetofonem.


   Hapájeci část

   Napájecí obvod je tvořen můstkovým usměrňovačem s diodami D9 až D12, filtračními kondenzátory C1 až C4 a integrovaným stabilizátorem IO4 typu MA 7805 (blokovaný proti rozkmitání kondenzátory Cl5 a C16).

   Pro správnou činnost mikropočítače je třeba na vstup zdroje připojit napětí 9 až 12V (stejnosměrné nebo střídavé) s min. výstupním proudem 350 mA.

   Technické parametry zdroje:

   vstupní napětí9 až 12V =~ / 350 mA
   výstupní napětí   5V =   Vlastní zapojeni mikropočítače

   Obvod mikropočítače tvoří dva integrované obvody IO1 a IO2. Obvod IO2 je jednočipový mikropočítač rady 48 řízený krystalem 6 MHz s pamětí programu ROM/EPROM 1 KB na čipu. V paměti programu na čipu mikropočítače je uložen ovládací monitor a interpret příkazů stavebnice PETR.

   Brána P1 mikropočítače je vyvedena na kontaktní uživatelské pole jako obousměrná bitové ovládaná sběrnice (označovaná jako port P1). Na kontaktní uživatelské pole jsou také vyvedeny vstupní signály T0 a INT. Vstupní signál T0 je v klidovém stavu na úrovni H (logická 1) a lze jej testovat z programu mikropočítače PETR. Vstupní linka INT je testovatelný vstup vnějšího přerušení. V klidu je na úrovni H. Instrukcí INT lze povolit vnější přerušení., které nastane při přechodu signálu INT na úroveň L (logická 0). S využitím přerušení může program efektivně obsluhovat vnější události.

   Propojkou na vstupní lince T1 je možno modifikovat řídicí program stavebnice PETR - viz odst. 4.2. Drátěnou propojkou je vybavena také vstupní linka EA, kterou lze programové vybavení stavebnice úplně vyřadit. Pak je ale nezbytné doplnit vlastní řídicí program a umístit jej do vnější paměti EPROM v přídavné destičce. Vstupní signál Reset (RST) je aktivován automaticky při zapnutí napájecího napětí (vliv C7) nebo pomocí spínacího tranzistoru TIS samostatně vyvedeným tlačítkem foliové klávesnice (RST). Trojice signálů obvodu 102 RST, SS, a ALE je vyvedena na pájecí body základní desky. Tyto signály slouží pro připojení krokovacího přípravku (ten není součástí stavebnice).


   Zapojeni klávesnice a displeje

   Datovou sběrnicí a signály RD, WR, ALE, P2.2 a P2.3 je k mikropočítači IO2 připojen programovatelný obvod IO1 MHB8155.

   Obvod IO1 obsahuje paměť 128 buněk mikropočítače PETR, výstupní 8 bitovou bránu A (označenou pro port P2) vyvedenou na uživatelské kontaktní pole. Dále obsahuje bránu B a C určenou pro obsluhu klávesnice a displeje a čítač, který není pro stavebnici PETR využit (vstup a výstup čítače je pouze vyveden na pájecí body TIN, TOUT).

   Brána B ovládá přes spínací tranzistory T1 až T8 svítící segmenty číslicovek LED, brána C pres spínací tranzistory T9 až T14 připojuje napájecí napětí na jednotlivé číslicovky a současně přivádí úroveň L na jeden ze šesti sloupců maticově zapojené klávesnice.

   Zbývající dvě tlačítka foliové klávesnice (STEP) a (END) jsou aktivována úrovní na lince P2.4 obvodu IO2. Tři řady klávesnice jsou potom programově testovány na linkách P2.5, P2.6 a P2.7 obvodu IO2.


   Připojení kazetového magnetofonu

   Základní deska mikropočítače obsahuje obvody pro připojení kazetového magnetofonu. Výstupní signál na lince P1.1 obvodu IO2 je tvarován obvodem R38, C10, R39, R40 a vyveden na dutinku č.1 konektoru DIN. Čtený signál z magnetofonu (dutinka č.3 konektoru DIN) je zesílen operačním zesilovačem IO3, tvarován tranzistorem T16 a snímán na lince P1.0 obvodu IO2. Oba signály slouží alternativně jako programovatelné porty uživatelského pole a pro funkci magnetofonu jsou proto přepínány přepínačem P.


   Rozšířeni obvodového zapojení stavebnice

   Na základní desce mikropočítače je možno osadit konektor K2, na který je vyvedena sběrnice všech signálů vhodných pro připojení libovolného programovatelného obvodu (8155, 8243 ...) a vnější paměti EPROM 2 KB nebo 4 KB.

   Stavebnici PETR lze tak modifikovat na specializovaný řidiči mikropočítač se zcela odlišným programem a použitím.


   Technické parametry mikropočítače PETR

   • procesor řady 48 s řídícim programem na čipu.
   • řízení procesoru krystalem 6 MHz,
   • paměť mikropočítače PETR 256B = 128 paměťových buněk,
   • interface pro kazetový magnetofon,
   • stabilizátor napětí,
   • 18 signálů uživatelského pole,
   • 6 číslicovek displeje,
   • foliová klávesnice 21 tlačítek a
   • spotřeba max. 5V/320 mA.


  3. Popis řídicího programu
  4. Dále uvedený popis řídicího programu vysvětluje především vazbu programu na obvodové zapojení stavebnice popsané v odst. 4.1. Je popsána celková koncepce řídicího programu tak. aby se čtenář mohl orientovat v přiloženém výpisu řídicího programu. Listing je podrobně komentován tak, aby bylo možno sdílet jeho již hotové podprogramy i z dodatečně doplněných aplikačních programů. Listing záměrně neobsahuje definice těl využívaných makroinstrukcí jejichž, znalost není nutná a dále výpis ovladače kazetového magnetofonu na fyzické úrovni, který není určen ke zveřejnění.


   Úloha řídicího programu

   Obvodové zapojení mikropočítače PETR, tak jak je popsané v odst. 4.1, tvoři základ počítače, který uživatel bude programovat. Bývá zvykem, že uživatel nepracuje "na holém hardware", ale že pracuje v nějakém již vytvořeném programovém prostředí, které mu poskytuje základní služby a pomoc při provozování a někdy i při tvorbě programů.

   Základní programové vybaveni počítače by mělo uživateli umožnit alespoň:

   • zavést svůj program do počítače,
   • nechat ho provést procesorem,
   • a pokud chceme na cílovém počítači programy ladit i
   • sledovat (a případně měnit) stav a průběh výpočtu.

   Kromě toho by základní programové vybavení mělo poskytovat podprogramy pro ovládáni periferií počítače.

   Úlohu základního programového vybavení stavebnice PETR musí plnit řídicí program vložený do jednočipového mikropočítače 8048. Je však otázkou, jak by měl uvedené funkce realizovat. K tomu lze přistoupit různými způsoby, z nichž . každý má své výhody i nevýhody.

   Nejjednodušší možností je nechat uživatele programovat přímo mikropočítač 8048. Uživatel by svůj program umístil do pevné paměti EPROM a tu by zasunul do patice ve stavebnici. Po zapnuti systému by mikropočítač začal jeho program vykonávat. V lepším případě je možno uživateli připravit několik základních podprogramů pro obsluhu periferních zařízení (klávesnice, displeje, magnetofonu), případně ještě některé další užitečné rutiny (kolik se jich vejde do vnitřní paměti mikropočítače). Uživatelův program ve vnější paměti by pak mohl tyto připravené podprogramy vyvolávat.

   Obě uvedená řešení však umožňují pouze provozovat programy pro mikropočítač, nikoli je vyvíjet. Protože vývoj programů pro mikropočítač není možný bez použití speciálních vývojových pomůcek, které amatérům nejsou běžně dostupné, byla by takto řešená stavebnice vhodná spíše pro profesionální využití než jako polytechnická pomůcka. Základní programové vybavení tedy musí programátorovi poskytovat bohatší prostředky, a to zejména pro vývoj a ladění jeho vlastních programů.


   Koncepce řídicího programu

   Proto byla zvolena tato koncepce programového vybavení mikropočítače PETR: uživatel nebude programovat přímo mikropočítač 8048, ale jistý virtuální jednostřadačový počítač, který bude řídicím programem simulován. Tento počítač (je nazván podle jména stavebnice "PETR") bude mít svůj (virtuální) procesor, paměť i instrukční soubor. Uživatel bude vytvářet programy pro tento virtuální počítač, řídicí program v mikropočítači pak bude uživatelovy programy vykonávat (tj. interpretovat). Vykonávání programu bude možno na pokyn obsluhy pozastavit. Uživatel si bude moci prohlédnout a případně změnit stav výpočtu (obsah střadače, paměti, stav procesoru) a potom třeba ve vykonávání programu pokračovat.

   Řídicí program musí kromě interpretace programu zajišťovat i styk s obsluhou, musí přijímat a vykonávat její příkazy: prohlížení a modifikaci obsahu paměti a stavu procesoru počítače "PETR", spuštění nebo krokováni programu s možností sledovat a měnit průběh výpočtu a uchovávání uživatelových programů na vnější paměti - kazetovém magnetofonu.

   Z toho vyplývá, že řídicí program v mikropočítači musí zajišťovat tyto funkce:

   • simulovat počítač "PETR", především interpretovat jeho instrukční soubor,
   • komunikovat s obsluhou a vykonávat její příkazy (například spustit program),
   • ovládat na fyzické úrovni všechny periferie systému, tj. klávesnici, displej a magnetofon.

   Celý řídicí program se přitom musí vejít do paměti ROM v mikropočítači, tedy musí mít délku nejvýše 1024 bytů.

   Jako paměť počítače "PETR" se používá vnější datová paměť (RWM v obvodu 8155). Její kapacitou je omezen rozsah paměti počítače "PETR". Ti, kterým základní rozsah paměti nedostačuje, si mohou dalším obvodem 8155 paměť zvětšit na dvojnásobek, řídicí program (interpret počítače "PETR") při inicializaci testuje, zda je paměť rozšířena, a pokud ano, automaticky ji používá jako druhou polovinu paměti počítače "PETR".

   Rozšiřující obvod 8155 se připojuje paralelně s obvodem 8155 na desce mikropočítače PETR s výjimkou vývodu CE, který je nutno zapojit na vývod P21 mikropočítače 8048. Pro připojení lze využit konektor K2. Podrobněji viz schéma zapojení mikropočítače PETR a výpis řídicího programu.

   Zvolená koncepce řídicího programu přitom nevylučuje programovat ve stavebnici přímo mikropočítač 8048. Stačí umístit paměť (EPROM 2716) s vlastním řídicím programem do patice rozšiřujícího modulu stavebnice. Přitom je nutno propojkou na lince T1 (T1=0) zvolit režim využití externí programové paměti. Tento režim je implementován řídicím programem stavebnice PETR. Po spuštěni mikropočítače se inicializuje obvod 8155, část vnitřní datové paměti mikropočítače 8048 a jeho vnitřní čítač/časovač (přesné viz část výpisu řídicího programu uvedenou návěštím RESET: ). Poté se provede skok na adresu . 400h - tedy na začátek vnější paměti pro program (EPROM 2716). V této paměti musí pak být umístěn řídicí program, který bude dále stavebnici PETR ovládat jako univerzální systém s mikropočítačem řady 8048. Pro úplnost jsou obdobně jako RESET vyvedeny v tomto režimu do vnější paměti EPROM i vektory pro vnější přerušení (na adresu 403H) a pro vnitřní čítač-časovač (na adresu 407H).

   Tento způsob doplnění řídicího programu nelze zaměňovat s přemapováním adres paměti pro program propojkou na vývodu EA (External Access) mikropočítače. Ta způsobí odpojení interního řídicího programu umístěného na čipu mikropočítače 8048 a adresování vnější paměti EPROM 2716 od adresy 0.

   Souhrnně je adresování paměťového prostoru znázorněno v následující tabulce:

   PROPOJKYADRESOVÁNI PAMĚTI PRO PROGRAM
   EAT11. KB2. - 3. KB4. KB
   110 - 3FFH
   PETR
   --
   100 - 3FFH
   PETR
   400H - 0BFFH

   řídicí program ve vnější
   paměti EPROM 2716

   pozn.:
   400H ... RESET
   403H ... EXTERNAL INT
   407H ... TIMER INT
   0C00H-0FFFH

   lze event,
   doplnit
   0x0 - 0FFFH vnější řídicí program

   pozn.:
   0 ... RESET
   3 ... EXTERNAL INT
   7 ... TIMER INT


   Poznámka:
   V prvním případě lze využít pouze řídicí program PETR na čipu mikropočítače. Ve druhém případě je stavebnice řízena vnějším řídicím programem, který může využívat podprogramy řídicího programu PETR. Naproti tomu ve třetím případě je program PETR na čipu trvale odpojen a stavebnice je řízena výhradně vnějším řídicím programem. 8. DOPLŇKY MIKROPOČÍTAČE PETR

  1. Popis obvodového zapojení logické sondy
  2. Logická sonda je tvořena vstupním obvodem, obvody vyhodnocující úrovně L a H a obvody indikace. Vstupní obvod je totožný se zapojením logické sondy zveřejněné v [17], která byla konstrukční částí soutěže INTEGRA 1980.

   Vstupní obvod je tvořen emitorovým sledovačem s ochranou proti zápornému vstupnímu napětí (dioda D4). Emitorový odpor tvořený trimry P1 a P2 umožňuje nastavit napěťové úrovně pro vyhodnocovací invertory. Tyto invertory spouští monostabílní klopné obvody, sloužící pro prodlouženi měřených impulzů na viditelné bliknutí diod LED. Monostabilní obvody tvořené invertorem a klopným obvodem typu D je možno změnit, na bistabilní obvody uzemněním vstupu invertoru (uzemnění pájecích bodů). Sonda potom dokáže zachytit ojedinělý pulz úrovně L nebo H.


   Technické parametry sondy

   • indikace L a H pro obvody slučitelné s TTL,
   • indikace oblasti X (0,8 + 2,4V) zhasnutím obou diod LED.
   • min. šířka vstupního impulzu 20 ns,
   • zatížení měřeného místa 0,2 vstupu TTL,
   • paměť impulzu L nebo H,
   • ochrana proti zápornému vstupnímu napětí,
   • napájecí napětí 4,75 až 5,25 V a
   • odběr z napájecího zdroje max. 60 mA.

   Schéma zapojení logické sondy je v příloze.


  3. Popis obvodového zapojeni vnější paměti a expanderu
  4. Na výstup systémové sběrnice K2 lze připojit rozšiřující desku (označenou ***). Ta obsahuje adresní registr IO8, vnější paměť programu (obvod IO7) a expander IO9. Výstupy expanderu jsou včetně napájecího napětí vyvedeny na konektor K3.

   Drátěnou propojkou lze volit paměť programu EPROM 2KB nebo 4KB.

   Tato deska je určena pro rozšířeni stavebnice PETR při částečném využití jeho základního programového vybaveni, nebo pro zcela specifické aplikace při nahrazení řídicího programu stavebnice PETR vlastním aplikačním programem (viz. kap. 4). Použití rozšiřující destičky a doplnění řídicího programu včetně ovládaní expanderu vyžaduje dobrou znalost jednočipových mikropočítačů řady 48 a přístup k vývojovým prostředkům.

   Podrobnější popis přesahuje rámec této příručky, lze však využít doporučenou literaturu [3], [4], [11], [12] nebo [15] a [16].


  5. Vývojové prostředky pro programování stavebnice PETR
  6. Nutnou (bohužel často zanedbávanou a opomíjenou) podmínkou použitelnosti každého programovatelného systému je dostupnost prostředků pro vytváření programů. Patří sem především editory, překladače, zavaděče a nejrůznější ladicí pomůcky (symbolické ladicí programy, simulátory, emulátory). Jednou ze základních charakteristik systému je, zda umožňuje vyvíjet programy přímo na něm samém, nebo zda je nutno programy pro tento systém připravit někde jinde (na jiném, hostitelském počítači) a do cílového systému je potom přenést.

   Stavebnice PETR i přes svůj minimální rozsah umožňuje bez dalších prostředků vytvářet a ladit programy, které bude vykonávat. Nemůže však pochopitelně poskytnout komfort, na jaký jsme zvyklí u počítačů vyšších tříd.

   Program se do počítače zavádí z klávesnice přímo ve strojovém kódu virtuálního procesoru. Jednou zavedené programy si však programátor může uchovávat na vnější paměti - kazetovém magnetofonu.

   Ladicí možnosti jsou srovnatelné s běžnými prostředky jiných systémů - programátor může svůj program krokovat a přitom prohlížet a případně měnit stav výpočtu. Je škoda, že se při krokování nezobrazují všechny užitečné informace najednou (např. obsah střadače, příznaky), ale velikost. zobrazovače (šestimístný displej) to prostě neumožňuje,

   Nejslabším článkem ve vývoji programů je jejich zavádění do paměti ve strojovém kódu (i když nejde o žádné dlouhé programy, jejich velikost je totiž omezena kapacitou paměti počítače 128 buněk). Jednoduchost celé stavebnice neumožňuje jiný způsob programování, řešením však může být použití křížových vývojových prostředků.


   Křížové vývojové prostředky

   Křížové vývojové prostředky pro stavebnici PETR poskytuji možnost programovat místo ve strojovém kódu v jazyku symbolických adres (kdo někdy zkusil obojí, ví, jaký kvalitativní skok to představuje). Vzhledem k omezené velikosti paměti a určení stavebnice není potřebné ani smysluplné vytvářet další vývojové pomůcky (např. překladače z jiných jazyků).

   Úlohu hostitelského počítače zde plni běžné dostupný školní mikropočítač IQ-151. Programy se mezi oběma systémy přenášejí na magnetofonových kazetách díky kompatibilitě nahrávání.

   Vývojové prostředky na počítači IQ-151 budou pracovat pod jeho operačním systémem AMOS - podrobněji viz [18]. Sestávají ze čtyř programů:

   • překladač z jazyka symbolických adres do strojového kódu procesoru PETR,
   • zpětný překladač ze strojového kódu do jazyka symbolických adres,
   • konverzní program pro vytvoření záznamu na magnetofonu ve formátu PETR,
   • konverzní program pro přečtení záznamu ve formátu PETR z magnetofonu.

   K editaci zdrojového textu programu se používá editor, jenž je integrální součástí OS AMOS.


   Jazyk symbolických adres

   Jazyk symbolických adres obsahuje nejnutnější konstrukce pro pohodlné psaní programů ve strojově orientovaném jazyce - možnost symbolických jmen, symbolických názvů instrukcí, návěští a konstant. Jazyk zahrnuje všechny instrukce procesoru PETR a pět pseudoinstrukcí obvyklých snad ve všech asemblerech:

      ORG  x    nastaví hodnotu čítače adres na hodnotu x
      DS  x    vynechá x buněk operační paměti
      DATA x    umístí konstantu x do paměťové buňky
    jm EQU  x    symbolickému jménu jm přiřadí hodnotu x
      END      ukončuje zdrojový text programu
   
   x ... zde označuje výraz, jm ... symbolické jméno
   

   V roli operandů ve výrazech mohou stát číselné konstanty (v desítkové, dvojkové i šestnáctkové soustavě), symbolická jména a znakové konstanty (odpovídají znakům zobrazovaným na segmentovém displeji). Jako operátory ve výrazech je možno používat pouze + a - (binární i unární).


   Implementace křížových vývojových prostředků

   Všechny čtyři programy (asembler, disasembler a oba konverzní programy) jsou napsány v asembleru mikroprocesoru 8080 a implementovány pod operačním systémem AMOS.

   Překladač jazyka symbolických adres je realizován jako klasický dvouprůchodový asembler (viz např. [18]). Kromě základní funkce - generováni strojového kódu - umí na požádání vypsat do závěru listingu tabulku symbolů (tj. tabulku všech použitých symbolických jmen a jejich hodnot). Z hlediska operačního systému jde o program, který pracuje se třemi soubory: z prvního čte zdrojový text, do druhého zapisuje generovaný kód a do třetího píše listing programu.

   Zpětný překladač je velmi jednoduchý. Je jednoprůchodový, před instrukce neumisťuje návěští a negeneruje žádná symbolická jména. Kladem disasembleru je skutečnost, že jeho výstup (text programu v mnemotechnických názvech instrukcí) je bez dalších uprav přeložitelný asemblerem.

   Oba konverzní programy jsou velmi krátké programy, které pouze převádějí (kopírují) data ze souboru pod operačním systémem do tvaru přijímaného řídícím programem stavebnice a naopak. 9. OSAZENÍ A OŽIVENÍ STAVEBNICE PETR
 10. Stavebnice PETR představuje poměrně jednoduchý mikropočítačový systém osazený na jednostranném plošném spoji. Přesto by se do stavby mikropočítače PETR neměl pouštět úplný začátečník bez znalostí základních pojmů a základních znalosti o součástkách a jejich značení a když. tak jen v odborných kroužcích pod vedením odborných vedoucích.

  Budete-li stavět mikropočítač sami, postupujte dle následujícího návodu a pracujte pomalu a pečlivě.

  Stavebnice se skládá ze 4 desek plošných spojů. Odděleny jsou "čárkovaným plošným spojem" a mezera mezi jednotlivými deskami je umožňuje oddělit pilkou na železo.

  Základní deska je označena názvem, ostatní menši destičky jsou označeny jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami.

  K osazení desek potřebujeme běžné nářadí: mikropájku (u pistolového pájedla si udělejte tenký hrot ze slabšího drátu), pinzetu, štípačky, cínovou pájku, kalafunu, popř. odsávačku a vrtačku. Pájet musíte rychle, čistě a s minimálně nutným množstvím cínové pájky. Plošné spoje jsou poměrně husté a je třeba dávat pozor na zkraty cínovými můstky.

  Svoji šikovnost při pájení si nejprve ověřte při stavbě logické sondy.


  1. Osazení logické sondy (deska označena **)
  2. Sonda nám poslouží pro oživení mikropočítače, při ladění programů (kontrola vstupních a výstupních signálů) i pro další práci s logickými obvody.

   Osazování začínáme drobnějšími součástkami (odpory, diodami); vývody součástek ohýbáme pinzetou nebo kleštěmi podle rozteči v plošném spoji. Vývody neohýbáme těsné u čel součástek a součástky nedorážíme těsně k desce. ale osadíme s mezerou asi 2 mm (odpory a diody potom nejsou při pájeni tolik tepelně namáhány).

   Před vlastním osazením součástkami prohlédněte destičku plošných spojů, zda nejsou některé spoje přerušeny, popř. navzájem zkratovány neproleptanými můstky. Případné chyby odstraníme propojením tenkým drátem nebo proškrábnutím.

   Pracujte pečlivě, výměna součástek a několikanásobné pájení obvykle vede k poškození plošného spoje. Pozor proto na polaritu diod, elektrolytických kondenzátorů a orientaci integrovaných obvodů. Při osazování se neřiďte pouze obrázkem rozloženi součástek, ale také schématem zapojení. Nezapomeňte osadit jednu drátěnou propojku.

   Pro nastavení sondy potřebujeme pevný zdroj 5V a proměnný zdroj 0 až 5V. Propojíme referenční (-) svorky obou zdrojů. K sondě připojíme napájecí napětí (odběr ze zdroje 20-30 mA) a na hrot sondy připojíme kladné proměnné napětí. V rozsahu proměnného napětí 0+0,8V má svítit dioda D7=úroveň L (nastavíme trimrem P2), v rozsahu 2,4+3,5V svítí dioda D8=úroveň H (nastavíme trimrem P1). Nastaveni několikrát zopakujeme, nepřesnost jednoho nebo dvou desetin voltu není pro naše použiti nijak kritická.

   Nyní ještě zkontrolujeme paměť sondy. U vývodů elektrolytických kondenzátorů C12 a C13 jsou pájecí body, které při spojeni se zemi umožní zapamatování jedničkového nebo nulového pulzu.

   Spojíme-li se zemi paměť "1" (viz obr. 6) a hrotem se dotkneme napětí např. 5V, rozsvítí se dioda "H" a svítí trvale, i když hrot odpojíme, nebo připojíme na úroveň L. Zcela analogicky vyzkoušíme paměť "0".

   Sondu umístíme do vhodné krabičky (např. do pouzdra od kuličkového pera), nebo si krabičku vyrobíme z odřezků cuprextitu a popíšeme. Na napájecí vodiče připojíme nástrčné konektory a vodiče označíme polaritou proti přepólováni.   Obr. 6 Osazení logické sondy  3. Osazení mikropočítače PETR
  4. U desky mikropočítače pečlivě prohlédneme plošný spoj včetně výstupního pole kontaktů (mezi krajními kontakty - a + by mohl být zkrat, možný zbytek rohové značky plošného spoje). Do pájecích bodů Z1 až Z8 a DIN1 až DIN3 zaťukneme kontakty a dobře zapájíme (obr. 13, str.79). Ostatní kontakty napájíme na pájecí plochy výstupních signálů (viz obr. 8, osazení zdroje).

   Dále osadíme 11 drátěných propojek a díly zdroje (D9+D12, C1+C4 a IO4). Ze strany pájení připájíme na IO4 kondenzátory C15, C16 dle obrázku 7.   Obr. 7 Umístění C15 a C16


   Na svorky Z7 a Z8 připojíme pomocí nástrčných kontaktů napájecí vodiče, které připojíme na napětí 8V. Jako zdroj použijeme napáječ pro vláčky (můžeme použít zdroj střídavý nebo stejnosměrný, neboť zde nezáleží na polaritě).

   Na výstupních svorkách mikropočítače (2 krajní levé a 2 krajní pravé) potom zkontrolujeme napětí 5V. Tyto svorky slouží pro napájení vnější elektroniky a logické sondy.   Obr. 8 Osazeni zdroje a kontaktů   1. Osázeni a oživeni obvodu displeje
   2. Displej tvořený diodami D13 až D15 je umístěn na destičce označené * .

    Na destičce opět zkontrolujeme plošný spoj a osadíme 3 drátěné propojky. Poté osadíme displej D13 až D15 (orientace displeje je označena klíčem - levý dolní roh), viz obr. 9.

    Na desku mikropočítače osadíme součástky dle obr. 10, tzn. objímku IO1, odpory R1 až R29 a tranzistory T1 až T14 Objímka IO má orientaci, kterou dodržte.

    Pozn.: Pájecí body RT, TIN,TOUT se v základní verzi stavebnice PETR nevyužívají.

    Nyní k připevnění destičky displeje na základní desku. Displej je se základní deskou spojen 14 vodiči. Vodiče S1+S6 slouží pro sepnutí jedné ze šesti číslicových znakovek, vodiče označené DT, G, A, F, B, D, E, C spínají jednotlivé segmenty (viz schéma zapojení v příloze).

    Na destičku připájíme propojovací, asi 7 cm dlouhé vodiče těchto signálů a druhé konce vodičů si odizolujeme pro připojení do základní desky. Na velké pájecí plošky na destičce displeje připájíme 4 silnější měděné dráty dlouhé asi 4 a 5 cm, které poslouží jako nosné sloupky displeje. Před zapojením nosných drátů do základní desky si nejprve vyzkoušíme výšku a sklon destičky displeje nad základní deskou tak, aby při umístění mikropočítače do skříňky byl displej přesně uprostřed okénka (nosné dráty volte raději delší, pro dotvarování polohy displeje).

    Nyní připojíme i signálové vodiče displeje. Pájecí otvory destičky displeje i desky mikropočítače si přesně odpovídají. Po připojení displeje si ověříme jeho správnou funkci. K mikropočítači připojíme napájecí napětí a připravíme si dva vodiče připojené na minus pól mikropočítače (oba krajní body kontaktního pole). Nyní první vodič připojíme do kontaktu č.39 objímky IO1 a druhým vodičem se postupně krátce dotkneme vývodů č.29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Postupně se tak rozsvítí segmenty levé krajní znakovky. První vodič nyní připojíme do kontaktu č. 38 (a postupně do 37,5,2,1) a manipulaci druhým vodičem opakujeme.

    Otestujeme tak všechny segmenty displeje i obvody spínacích tranzistorů.    Obr. 9 Osazeni destičky displeje
    Obr. 10 Osazení spínacích obvodů displeje


    Při zjištění jakékoliv chyby se ji pochopitelně pokusíme najít podle schématu obvodového zapojení a odstranit. Jinak dále osazovat desku nemá význam.


   3. Osazení obvodů mikropočítače
   4. Na základní desku osadíme objímku IO2, krystal X1, odpory R35 až R37, kondenzátor C6 a elektrolyt C7 podle obr. 11.

    Pájecí body vstupního signálu T1 umožňují tento signál připojit na zem nebo + pól zdroje. Stav tohoto signálu umožňuje modifikaci řídicího programu. U základní verze stavebnice PETR je tento signál připojen na úroveň H podle obr. 11. Obdobný přepínač má i vstupní signál EA. Signál umožňuje zakázat vnitřní program mikropočítače. Pak je nutné., připojit destičku s vnější pamětí a vlastním řídicim programem. V základní verzi stavebnice PETR je signál EA připojen na úroveň L (viz obr. 11). Podrobnější popis mapování paměti je uveden v odst. 4.2.    Obr. 11 Osazení obvodů mikropočítače


    Pozn.: Pájecí body R, SS, ALE nejsou v základní verzi stavebnice využity, v jiných aplikacích stavebnice nohou sloužit pro připojení krokovacího přípravku.

    Nyní Již můžeme vyzkoušet Mikropočítač v jeho základní funkci. Do objímek opatrné zasuneme oba integrovaná obvody (pozor na orientaci) a připojíme napájecí napětí. Na levém krajním displeji se objeví nápovědný znak "C". Je-li tomu tak, zbývá osadit obvody klávesnice (konektor K1, R30 až R34, T15), viz. obr. 12 a potom obvody pro styk s magnetofonem.    Obr. 12 Obvod klávesnice   5. Osazeni obvodu magnetofonu
   6. Pro nahráváni a přehráváni se využívají 2 linky z kontaktního pole označená 10 a 11. Tyto linky Jsou součásti portu P1 a lze je běžná využívat instrukcemi P1IN a P1OUT. Jsou však vedeny přes přepínač P, kterým vždy před použitím Magnetofonu tyto linky připojíme k obvodům nahráváni/přehrávání a poté je opět přepojíme zpět k výstupnímu poli kontaktů.

    Přepínač je připojen podle schématu vodiči s nástrčnými konektory do kontaktů označených Z1 až Z6 .

    Konektor DIN pro připojení nahrávací šňůry Magnetofonu s třemi dutinkami Je připojen do kontaktů DIN1, DIN2, DIN3 (čísla dutinek konektoru a kontaktů na základní desce si odpovídají).    Obr. 13 Osazení obvodů magnetofonu


    Součástky osadíme dle obr. 13, pozor na orientaci IO3 (klíč označuje vývod č. 8). Správnost funkce obvodů magnetofonu by bylo sice možné ověřit i samostatně (pomocí osciloskopu a nf generátoru), ale my správnost funkce ověříme až při zkompletování stavebnice přímo s magnetofonem pomocí příkazů SAVE a LOAD.

    Mikropočítač je prakticky osazen a zbývá jej umístit do skříňky. Základní desku vložíme do spodního dílu skříňky a připojíme napájecí vodiče do kontaktů Z7 a Z8. Na vrchní díl skříňky připevníme klávesnici (má samolepicí spodek), jejíž plochý kabel provlékneme otvorem vrchního dílu.

    Nyní kablíky od přepínače a konektoru DIN umístěné na vrchním dílu připojíme nástrčnými konektory do odpovídajících kontaktů (je výhodné si vodiče u nástrčných konektorů předem popsat čísly kontaktů) a při téměř uzavřené skříňce zasuneme kabel klávesnice do konektoru K1 (kabel je poměrně krátký a jeho připojení chce trochu trpělivosti).

    Skříňku uzavřeme a po připojeni napájení nyní můžeme vyzkoušet celou klávesnici s funkcemi jednotlivých příkazů.


  5. Osazení vnější paměti
  6. Zbyla nám destička (označ. ***) umožňující modifikaci stavebnice. Rozšířeni stavebnice o vnější paměť programu a linky expanderu si zároveň vynucuje úpravu (nebo celé přepracováni) řídicího programu a jeho umístění do EPROM v pozici IO7 (obr.14). To ovšem předpokládá dobrou znalost jednočipového mikropočítače MHB 8048 (včetně programování v asembleru, možnosti práce na vývojovém systému a emulátoru) a zcela se vymyká z rámce popisu této příručky. Pro informaci lze uvést osazeni destičky vnější paměti a expanderu (obr. 14).

   Základní desku mikropočítače PETR je pro připojení této destičky nutno osadit konektorem K2. Konektor K2 obsahuje všechny systémové vodiče pro připojení i jiných rozšiřujících obvodů. Programové vybaveni základní verze mikropočítače PETR již např. předpokládá možnost připojení druhého obvodu MHB 8155 a tim zdvojnásobeni velikosti paměti stavebnice PETR.   Obr. 14 Osazeni vnější paměti


   Naznačené úpravy řídicího programu a obvodového zapojení Jsou určeny jen pro zkušené uživatele. Na druhé straně jim však stavebnice poskytuje základ universálního mikroprocesorového systému s mikropočítačem 8048

   Pozn.: Vnější zapojení, která budete mikropočítačem ovládat, stavte pečlivě a nejprve na univerzální desku, kde si ověříte správnost zapojení.

   Výstupní pole kontaktů umožňuje připojit jednu zátěž TTL. Při připojení vnější aplikace mějte na paměti, že po zapnutí mikropočítače nebo po stisknuti tlačítka (RST) se signály P10 až P17 chovají jako vstupní s vysokou impedanci. Linky portu P1 lze programovat jako vstupní nebo jako výstupní s jistým omezením - viz popis instrukcí P1IN a P1OUT.

   Signály P20 až P27 jsou směrovány vždy jako výstupní a tlačítko (RST) neovlivní jejich stav, pouze vypnuti a zapnutí mikropočítače je nastaví na počáteční úroveň L (obvod IO2 je nulován pouze náběhem zdroje).

   Tyto vlastnosti výstupních a vstupních linek Je nutno při návrhu řízeného obvodu respektovat. Pozor na zkraty na těchto linkách ! Zničení integrovaných obvodů je snadné a jejich cena není malá.

   Uvažujte i spotřebu přídavné vnější aplikace. Zdroj pro vláčky při napájení Mikropočítače a současné třeba logické sondy a složitějšího vnějšího obvodu již nemusí být dostatečně tvrdý a je vhodné si změřit napájecí napětí na svorkách kontaktního pole. Je-li Menší než 4,73V nemáme jistotu bezchybného chodu.

   Potom je vhodné napájet aplikační zapojeni samostatným zdrojem a spojit pouze země Mikropočítače a této aplikace.

   Stabilizátor napětí stavebnice (I04) je v optimálním případě schopen dodat proud max. 1A což pro Mikropočítač, logickou sondu i aplikaci ve většině případů stačí, ale musíme poulit výkonnější zdroj než je napáječ pro vláčky. 11. PŘÍKLADY PROGRAMŮ


  1. Digitální teploměr

  2. Námět:

   Navrhněte a naprogramujte jednoduchý digitální teploměr na principu teplotně závislého monostabilního klopného obrodu.

   Řešení:

   Monostabilní klopný obvod (MKO) zapojíme z integrovaného obvodu UCY 74121 a termistoru 13NR15 (28 kΩ) podle následujícího schématu:
   Náběžná hrana jednotkového Impulsu, vstupujícího do MKO způsobí po určité době stejnou zněnu i na výstupu Q (na výstupu Q je negace tohoto impulzu).

   Doba, za kterou se znění stav na výstupu, je určena hodnotami kapacity a odporu připojených součástek (kondenzátory musí být časově stálé, nejlépe tantalové).

   Bude-li se měnit teplota termistoru, bude se měnit i jeho odpor, a tím i doba zpožděni výstupního inpulzu za vstupnim.

   Změřením tohoto zpoždění a vhodnou úpravou (přepočtem) lze tedy určit teplotu termistoru.

   Dále je uvedena jedna z možných verzí programu. Pro výstup jednotkového pulzu z počítače do MKO se využívá linka P14, časové zpoždění se měří na lince P15. Aby bylo možné číst informaci z linky P15, musí se aktivovat logickou jedničkou (viz popis instrukce P1IN).

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 04.000  LDC  000  ;nulování střadače
   001 17.004  P1OUT  4  ;nulování 4.bitu P1
   002 03.000  NOP  000  ;zpomalení reakce MKO na změnu teploty
   003 04.001  LDC  001  ;1 do střadače
   004 17.004  P1OUT  4  ;změna z 0 na 1 - čelo impulzu
   005 17.005  P1OUT  5  ;aktivování 5.bitu P1
   006 04.000  LDC  000  ;nulování střadače
   007 17.004  P1OUT  4  ;ukončení impulzu na 4.bitu - týl
   
   

   Měření doby zpoždění výstupního signálu za vstupním:
   Ke střadači budeme přičítat jedničku tak dlouho, dokud se na lince P15 neobjeví úroveň H (nikoliv L, protože je použit z MKO výstup /Q).

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   008 07.100  ADD  100  ;přičtení 1 ke střadači
   009 06.101  STA  101  ;uschování střadače na 101
   010 16.005  P1IN  5  ;načteni hodnoty z 5.bitu-P1
   011 10.100  AEQ  100  ;je to 0 ?
   012 05.101  LDA  101  ;vráceni načítané hodnoty do střadače
   013 11.015  JF  015  ;ano - ukončeni čítání
   014 09.008  JNP  008  ;ne - zpět na nové čtení portu
   
   

   Zobrazení znaku "°C" na levém okraji displeje:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   015 04.030  LDC  030  ;kód znaku "°" do střadače
   016 02.006  DISP 006  ;a zobrazení
   017 04.108  LDC  108  ;kód znaku "C" do střadače
   018 02.005  DISP 005  ;a zobrazeni
   
   

   Teploměr je cejchován pro měření teploty v rozsahu od 15 do 40°C, a proto je nutné před přepočtem provést kontrolu načítané hodnoty (zda leží v intervalu, který odpovídá teplotám od 15 do 40°C). Pro kontrolu slouží omezovači konstanty uložené v buňkách na adrese 117 (MIN) a 118 (MAX). Tyto hodnoty, právě tak jako obsah přepočtové tabulky, jsou závislé na způsobu zapojení MKO a na použitém typu termistoru.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   019 05.101  LDA  101  ;ACC:=načítaná hodnota
   020 13.117  ALT  117  ;je menší než 35 ?
   021 11.112  JF  112  ;ano => výpis chybového hlášeni
   022 12.118  AGT  118  ;je větši než 90 ?
   023 11.112  JF  112  ;ano => výpis chybového hlášení
   
   

   Podle načítané hodnoty měříme teplotu:
   Obsah adresy 101, což je načítaná hodnota, použijeme jako adresu, na které bude uložena příslušná hodnota teploty již ve °C. K tomu je vhodná instrukce LDAI.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   024 19.101  LDAI 101  ;přiřazené načítání hodnoty k teplotě
   025 02.000  DISP 000  ;tisk teploty
   026 09.000  JMP  000  ;zpět na nové měření
   
   

   Na displeji se zobrazí: [°][C][ ][0][x][x] , kde xx je změřená teplota a program cyklicky pokračuje znovu od začátku.

   Úsek pro zpracování chyby:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   112 04.002  LDC  002  ;kód znaku ”-”
   113 02.001  DISP 001
   114 02.002  DISP 002
   115 02.003  DISP 003  ;tisk znaku ”-” do datového pole
   116 09.000  JMP  000  ;zpět na nové měření
   
   

   Neleží-li teplota v přípustném rozsahu, zobrazí se zpráva o chybě a měří se znovu od začátku.

   [°][C][ ][-][-][-]

   Zbývá ještě vyhradit místa pro uloženi dat:

   100 00.001        ;přičítaná hodnota
   101 xx.xxx        ;zde se ukládá načítaná hodnota
   102 00.000
    |
   117 00.035        ;minimální přípustná načítaná hodnota
   118 00.090        ;maximální přípustná načítaná hodnota
   
   

   A tabulka pro přepočet načítaných hodnot na teplotu ve °C :

   +-------------------+-------------------+--------------------+
   | adr. teplota-data | adr. teplota-data | adr. teplot.a-data |
   +-------------------+-------------------+--------------------+
   | 035  00.040   | 054  00.028   | 073  00.020   |
   | 036  00.039   | 055  00.028   | 074  00.020   |
   | 037  00.038   | 056  00.027   | 075  00.020   |
   | 038  00.037   | 057  00.027   | 076  00.020   |
   | 039  00.036   | 058  00.026   | 077  00.019   |
   | 040  00.035   | 059  00.026   | 078  00.019   |
   | 041  00.035   | 060  00.025   | 079  00.019   |
   | 042  00.034   | 061  00.025   | 080  00.018   |
   | 043  00.034   | 062  00.024   | 081  00.018   |
   | 044  00.033   | 063  00.024   | 082  00.018   |
   | 045  00.033   | 064  00.023   | 083  00.017   |
   | 046  00.032   | 065  00.023   | 084  00.017   |
   | 047  00.032   | 066  00.022   | 085  00.017   |
   | 048  00.031   | 067  00.022   | 086  00.016   |
   | 049  00.031   | 068  00.022   | 087  00.016   |
   | 050  00.030   | 069  00.021   | 088  00.016   |
   | 051  00.030   | 070  00.021   | 089  00.015   |
   | 052  00.029   | 071  00.021   | 090  00.015   |
   | 053  00.029   | 072  00.021   |          |
   +-------------------+-------------------+--------------------+
   
   

   Postup při odvození tabulky:

   Do počítače napíšeme program od adresy 000 do 014. Dále doplníme:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   015 02.000  DISP 000
   016 09.000  JMP  000
   100 00.001        ;přičítací konstanta
   
   

   Po zapnutí programu se na displeji objeví načítaná hodnota. Na teploměru, který je ve stejném prostředí jako termistor, odečteme příslušnou teplotu. Teplotu postupně měníme a odečítáme další hodnoty pro přepočtovou tabulku.

   Tento program ukazuje na jednu z variant použití tohoto zapojení s UCY 74121.

   Další možností použití je zaměnění termistoru fotorezistorem, čímž získáme měřič osvětlení.  3. Zobrazování na displeji

  4. Námět:

   Utvořte program, který umožní na každé pozici displeje zobrazit libovolnou kombinaci segmentů a sestavovat tak různé grafické znaky.

   Návod k řešení:

   Pro zobrazování na displej využijeme instrukci DISP, jejímž parametrem lze určit pozici zobrazovaného znaku. Pozici znaku budeme zadávat z klávesnice. Po zadání pozice, kam se má znak zobrazit, budeme postupně vkládat čísla segmentů, která mají svítit. Po vložení všech čísel segmentů, které chceme rozsvítit, ukončíme vytváření zobrazovaného znaku omezovačem (NEXT) .

   Při zadání jiného čísla segmentu než 0 až 7 se znak na vybrané pozici smaže a program pokračuje znovu od začátku.

   Řazení pozic displeje a čísel segmentů je:

   displej          segmenty
   
                   0
    6 5 4 3 2 1      -------
   [ ][ ][ ][ ][ ][ ]     |    |
                5 |    | 1
                 |  6  |
                 -------
                 |    |
                4 |    | 2
                 |    |
                 -------   o 7
                   3
   
   

   Algoritmus programu je jednoduchý - například:
   Varianta programu:

   Program je uložen od adresy 000 do adresy 019. Na adrese 050 je konstanta 128, která má význam pro testování stisknutého tlačítka instrukci KEY.

   Na adrese 053 je kódová adresa přepočtové tabulky, nutná pro zjištěni kódu daného segmentu.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 26.000  KEY     ;čteni pozice displeje
   001 10.050  AEQ  050  ;stisknuta klávesa ?
   002 11.000  JF  000  ;ne. čekat
   003 06.020  STA  020  ;ano, uložit jako parametr
                ; instrukce DISP
   004 26.000  KEY     ;čteni čísla segmentu
   005 10.050  AEQ  050
   006 11.004  OR  004  ;čekat na stisk tlačítka
   007 13.051  ALT  051  ;číslo v rozsahu 0 až 7 ?
   008 11 013  JF  013  ; ano
   009 10.052  AEQ  052  ; NEXT ?
   010 11.019  JF  019  ;ano. zobrazit znak
   011 04.000  LDC  000  ; ne, smazat displej
   012 09.020  JMP  020  ;a znovu od začátku
   013 07.053  ADD  053  ;zjištěni
   019 06.015  STA  015  ; váhy
   015 05.xxx  LDA  xxx  ; segmentu podle tabulky
   016 07.054  ADD  054  ;přičtení dalšího segmentu
   017 06.054  STA  054  ; ke kódu znaku
   018 09.004  JMP  004  ;a číst číslo dalšího segmentu
   019 05.054  LDA  054
   020 02.xxx  DISP xxx  ;zobrazení znaku
   021 04.000  LDC  000  ;počáteční nulování
   022 06.054  STA  054  ; dalšího znaku
   023 09.000  JMP  000  ;a znovu od začátku
   ...............................................................
   050 00.128        ; kód volné klávesnice
   051 00.007        ; horní přípustná mez čísel segmentů
   052 00.012        ; kód tlačítka NEXT
   053 00.100        ; ukládací adresa přepočtové tabulky
   054 00.000        ; kód znaku k zobrazení
   ...............................................................
                ; tabulka vah segmentů
   100 00.004        ; segment 0
   101 00.016        ; segment 1
   102 00.128        ; segment 2
   103 00.032        ; segment 3
   104 00.064        ; segment 4
   105 00.008        ; segment 5
   106 00.002        ; segment 6
   107 00.001        ; segment 7
   
   


  5. Sčítání čísel

  6. Námět:

   Vytvořte program, který sečte dvě čísla a výsledek zobrazí na displeji. Čísla mohou ležet v intervalu <0,999> a budou zadávána z klávesnice. Zadávané sčítance se ukončí stiskem klávesy (NEXT) .

   Je vhodné, aby program nereagoval na jiné klávesy než (0) až (9) a (NEXT) .

   Řešení:

   Sčítanec vytvoříme sestavením z jednotlivých číslic (kódů tlačítek 0 až 9). Při stisku klávesy se její kód zobrazí v pravé části displeje (jednotkový řád sčítance). Při zadání další číslice se zobrazené cifry posouvají vlevo po displeji a poslední (stovkový řád) "vypadává". Je-li stisknuta klávesa (NEXT). zadávání sčítance se ukončí. Pro zobrazení cifry na vybraném místě displeje musíme vytvořit tabulku kódu číslic 0 až 9 - v programu na adr. 000 až 009.

   Princip sčítání: sečteme jednotlivé řády, je-li výsledek větší než 9 odečteme 10 a k vyššímu řádu přičteme 1 (přenos). Výsledek zobrazíme.

   Příklad zadávání čísla:

   displej        3  2  1
   ...........................................
   nestisknuta klávesa  [0] [0] [0] 
   stisknuta "1"     [0] [0] [1]
   stisknuta "2"     [0] [1] [2]
   stisknuta "3"     [1] [2] [3]
   stisknuta "4"     [2] [3] [4]
   
   

   Začátek programu je na adrese 10. Proto je před spuštěním třeba nastavit čítač instrukcí PC na 10.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 00.252        ; kód: "0"
   001 00.144        ;    "1"
   002 00.118        ;    "2"
   003 00.182        ;    "3"
   004 00.154        ;    "4"
   005 00.174        ;    "5"
   006 00.238        ;    "6"
   007 00.148        ;    "7"
   008 00.254        ;    "8"
   009 00.190        ;    "9"
   010 23.050  CALL 050  ; 1. sčítanec
   011 05.112  LDA  112  ;přeneseni cifer sčítance do
   012 06.115  STA  115  ;jiného místa paměti (na adr.115)
   013 05.113  LDA  113
   014 06.116  STA  116
   015 05.114  LDA  114
   016 06.117  STA  117
   017 23.050  CALL 050  ; 2. sčítanec
   018 05.115  LDA  115
   019 07.112  ADD  118  ;součet jednotkových řádů
   020 23.042  CALL 042  ;je menši než 10 ?
   021 11.023  JF  023  ;ano - skok
   022 23.100  CALL 100  ;odečtení 10 a uložení pro
   023 19.119  LDAI 119  ; přičtení k vyššímu řádu
   024 02.001  DISP 001  ;zobrazení jednotkového řádu
   025 05.116  LDA  116  ; výsledku
   026 07.113  ADD  113  ;součet desítkových řádů
   027 23.042  CALL 042
   028 11.030  JF  030
   029 23.100  CALL 100
   030 19.119  LDAI 119
   031 02.002  DISP 002  ;zobrazení desítkového řádu
   032 05.117  LDA  117  ; výsledku
   033 07.114  ADD  114  ;součet stovkových řádů
   034 23.042  CALL 042
   035 11.037  JF  037
   036 23.100  CALL 100
   037 19.119  LDAI 119
   038 02.003  DISP 003  ;zobrazení stovkového řádu
   039 19.122  LDAI 122  ; výsledku
   040 02.004  DISP 004  ;je-li výsledek větší než 999,
                ;zobrazení 1 na 4.místě displeje
                ;(tisíce)
   041 09.041  JMP  041  ;stop
   042 07.122  ADD  122  ;korekce (přičtení 1-nižší řád>9
                ; nebo 0)
   043 13.118  ALT  118  ;je menší než 10?
   044 06.119  STA  119  ;(nastaví FLAG)
   045 04.000  LDC  000  ;bez přenosu do vyššího řádu
   046 06.122  STA  122
   047 24.000  RET
   
   050 04.252  LDC  252  ;podprogram pro čtení čísla
   051 02.004  DISP 004  ;zobrazení 0 na 4.místě displeje
   052 04.008  LDC  000
   053 02.000  DISP 000  ;nulování datového pole displeje
   054 06.112  STA  112  ;nulováni adres, na kterých je
   055 06.113  STA  113  ; sčítanec
   056 06.114  STA  114
   057 06.122  STA  122
   058 23.090  CALL 090  ;čtení cifry
   059 10.110  AEQ  110  ;stisknuto tlačítko NEXT ?
   060 11.083  JF  083  ;ano - konec
   061 12.120  AGT  120  ;stisknuta jiná klávesa než 0…9?
   062 11.058  JF  058  ;ano - zpět
   063 06.112  STA  112
   064 19.112  LDAI 112
   065 02.001  DISP 001  ;tisk jednotkového řádu sčítance
   066 19.Í13  LDAI 113
   067 02.002  DISP 002  ;tisk desítkového řádu sčítance
   068 19.114  LDAI 114
   069 02.003  DISP 003  ;tisk stovkového řádu sčítance
   070 23.090  CALL 090
   071 10.110  AEQ  110
   072 11.083  JF  083
   073 12.120  AGT  120
   074 11.070  JF  070
   075 06.111  STA  111
   076 05.113  LDA  113  ;rotace řádů sčítance v paměti
   077 06.114  STA  114
   078 05.112  LDA  112
   079 06.113  STA  113
   080 05.111  LDA  111
   081 06.112  STA  112
   082 09.064  JMP  064
   083 24.000  RET
   090 26.000  KEY     ;podprogram pro čtení znaku
   091 10.121  AEQ  121
   092 11.090  JF  090
   093 24.000  RET
   100 04.001  LDC  001  ;korekce při přenosu
   101 06.122  STA  122  ;do vyššího řádu
   102 05.119  LDA  119
   103 08.118  SUB  118  ;odečtení 10
   104 06.119  STA  119
   105 24 000  RET
   ; pomocná data
   110 00.012        ; konstanta pro testování klávesy NEXT
   111 xx.xxx        ; pomocná buňka
   112 xx.xxx        ; 2.sčítanec
   113 xx.xxx        ; — " —
   114 xx.xxx        ; — " —
   115 xx.xxx        ; 1.sčítanec
   116 xx.xxx        ; — " —
   117 xx.xxx        ; — " —
   118 00.010        ; konstanta 10
   119 xx.xxx        ; pomocná buňka
   120 00.009        ; konstanta pro porovnání velikosti cifry
   121 00.128        ; konstanta pro test klávesnice
   122 xx.xxx        ; místo pro uložení přenosu při sčítání
   
   


  7. Putující segment na displeji

  8. Námět:

   Vytvořte program, který rozsvítí na 6. displeji 6. segment a bude ho cyklicky posouvat vpravo.

   Řešení:

   Program je velice jednoduchý. Jediné, na co nesmíte zapomenout, je mazání displeje po posuvu na další pozici.

   Pokuste se tento program vytvořit co nejkratší. Jedna z možných variant je tato:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 05.100  LDA  100
   001 06.009  STA  009  ;nastavení čísla displeje
   002 06.012  STA  012
   003 08.102  SUB  102  ;odečte 1
   004 12.101  AGT  101  ;rozsvícen segment na 1.displeji ?
   005 11.007  JF  007  ;ne - skok
   006 04.006  LDC  006  ;jinak znovu od 6.pozice
   007 06.100  STA  100
   008 04.002  LDC  002  ;vzorek k rozsvícení
   009 02.xxx  DISP xxx  ;operand se získá průběžně
   010 03 030  NOP  050  ;prodleva
   011 04.000  LDC  000
   012 02.xxx  DISP xxx  ;smazání displeje
   013 03.050  NOP  050  ;opět s prodlevou
   014 09.000  JMP  000  ;a pořád dokola
   100 00.006        ;pozice displeje
   101 00.000        ;omezovač cyklického posunu pozice
   102 00.001        ;konstanta pro posun pozice displeje
   
   


  9. Zapojení vnějšího přerušeni

  10. Námět:

   Zajistěte generováni přerušovacího pulzu vhodné délky - cca 10 ms Podrobnějí viz odstavec 2.1 a popis instrukce INT i.

   Řešení.:

   Pulz bude generován monostabilnim klopným obvodem UCY74123 zapojeným podle níže uvedeného obrázku.
   Vývod INT lze přímo připojit na stejnojmennou svorku mikropočítače PETR. Stisknutím tlačítka se na výstupu INT monostabilního klopného obvodu vyrobí pulz úrovně 0. Jeho délka je přibližně 10 micros a lze ji ovlivnit změnou hodnot kondenzátoru C1 a odporu R1.

   Při stejném zapojení lze vyrobit přerušovací pulz i programem nebo na žádost HW z vnější aplikace. K tomu slouží vstup START, který sestupnou hranou spustí monostabilní klopný obvod.

   Programem lze i zkrátit přednastavenou délku přerušovacího pulzu opět sestupnou hranou na vstupu CLEAR. Dále je uveden příklad na obsluhu přerušení s využitím vývodů START a CLEAR . Při každém přerušení se inkrementuje (zvyšuje o 1) čítač, jehož hodnota je každou sekundu vypisována hlavním programem na displej. Přitom START je připojen na linku P10 a CLEAR na linku P11.

   Program spusťte od adresy 001 !

   adr kód    instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 23.020   CALL INTR ;volání programu pro obsluhu
                 ; přerušení
   
   

   Hlavní program pro výpis čítače:

   adr kód    instrukce  komentář
   ...............................................................
   001 02.255   DISP 255  ;zhasnout celý displej
   002 04.000   LDC  0   ;hodnota čítače bude ve střadači,
                 ; na začátku je ACC:=0
   003 27.001   INT  1   ;povolit vnější přerušení
   004 02.000   DISP 0   ;vypsat obsah čítače na displej
   003 03.255   NOP  255  ;čekat cca 1 sekundu
   006 03.255   NOP  255
   007 03.255   NOP  255
   008 03.016   NOP  16
   009 06.016   STA  016  ;uschovat čítač
   010 05.017   LDA  017
   011 17.000   P1OUT 0   ;START (tj. P10) := 0
                 ;spustí pulz na vstupu INT
   012 05.018   LDA  018
   013 17.000   P1OUT 0   ;START := 1
   014 05.016   LDA  016  ;a ještě obnovit hodnotu čítače !
   015 09.004   JMP  004
   016 00.xxx         ; místo pro úschovu čítače
   017 00.000         ; konstanta 0
   018 00.001         ; konstanta 1
   
   

   Obsluha přerušení může být například:

   adr kód    instrukce  komentář
   ...............................................................
   020 06.016 INTR: STA 016  ; * uschovat čítač
   021 05.017   LDA  17  ; *
   022 17.001   P1OUT 1   ; * CLEAR (tj. P11) := 0
   023 05.018   LDA  18  ; *
   024 17.001   P1OUT 1   ; * CLEAR := 1
   025 05.016   LDA  016  ; * obnovit čítač
   026 07.018   ADD  018  ; zvýšit jej o 1
   027 27.001   INT  1   ;znovu povolit další přerušení
                 ; (důležité !)
   028 24.000   RET     ;a návrat do hlavního programu
   
   

   Poznámka:

   1. V komentáři hvězdičkou * označené instrukce slouží ke zkrácení nulového pulzu na výstupu INT monostabilního klopného obvodu. To je důležité v případě, že jeho délka, daná hodnotou prvků C1 a R1, je větší než je délka trváni obsluhy přerušení. Pak by se totiž jedno a totéž přerušení přijmulo opakovaně (obdobně jako v pozn. 3).

   2. Všimněte si, že po instrukci RET bude hlavni program pokračovat z místa, ve kterém byl přerušen. Proč ? Protože při přerušení se zpracovává vždy jedna vnucená instrukce z adresy 000, v našem příkladě je to instrukce CALL INTR. Ta volá podprogram na adrese INTR=020, zatím co návratovou adresu do přerušeného hlavního programu odloží do zásobníku. Tuto adresu pak využije instrukce RET.

   3. Co se stane, zapojíme-li vstup INT trvale na úroveň 0 ? Náš příklad skončí chybou přetečení zásobníku. Proč ? Protože po každém povolení přerušeni instrukcí INT 1 (na adrese 027) se ještě před provedením instrukce RET vyžádá znovu obsluha přerušeni, instrukce CALL INTR na adrese 000 bude rekurzivně (tj. stále dokola) volat podprogram na adrese INTR=020 až se zásobník přeplní návratovými adresami a běh programu skončí chybou E 005 .  11. Převody soustav

  12. Námět:

   Vytvořte program, který převede číslo z desítkové do šestnáctkové soustavy.

   Řešení:

   Zadané číslo (v rozmezí 0 + 255) program přečte ze zvolené adresy (např. 100). Dělí ho 16, celočíselný výsledek dělení je vyšším řádem převedeného čísla, zbytek je řádem nižším.

   Princip dělení: Od daného čísla odečítáme 16 tak dlouho, dokud výsledek není menší než dělitel, tj. 16. Počet odečtení zaznamenáváme do paměti na adresu 104. Výsledek zobrazíme pomocí instrukce LDAI aaa a tabulky kódů znaků.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
                ; tabulka znaků
   000 00.252        ; "0"
   001 00.144        ; "1"
   002 00.118        ; "2"
   003 00.182        ; "3"
   004 00.154        ; "4"
   005 00.174        ; "5"
   006 00.238        ; "6"
   007 00.148        ; "7"
   008 00.254        ; "8"
   009 00.190        ; "9"
   010 00.222        ; "A"
   011 00.234        ; "B"
   012 00.108        ; "C"
   013 00.242        ; "D"
   014 00.110        ; "E"
   015 00.078        ; "F"
   
   

   Vlastni program:

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   020 04.000  LDC  000
   021 06.104  STA  104  ;nulováni paměti, ve které je
                ; vyšší řád výsledku
   022 05.100  LDA  100  ;vyzvednutí převáděného čísla
   023 13.102  ALT  102  ;je menší než 16 ?
   024 11.032  JF  032  ;ano - skok na zobrazeni
   025 08.102  SUB  102  ;odečteni 16 (tj. základu hexa
                ; soustavy)
   026 06.103  STA  103  ;uložení mezivýsledku
   027 05.104  LDA  104
   028 07.105  ADD  105  ;přičteni 1
   029 06,104  STA  104  ;k vyššímu řádu výsledku
   030 05.103  LDA  103  ;vrácení mezivýsledku do střadače
   031 09.023  JMP  023  ;a znovu dokola
   032 06.101  STA  101
   033 19.101  LDAI 101
   034 02.001  DISP 001  ;zobrazeni nižšího řádu výsledku
   035 19.104  LDAI 104
   036 02.002  DISP 002  ;zobrazení vyššího řádu výsledku
   037 09.037  JMP  037
    |
    |
   100 xx.xxx        ;číslo, určené na převod
   101 xx.xxx        ;nižší řád výsledku
   102 00.016        ;základ šestnáctkové soustavy
   103 xx.xxx        ;mezivýsledek
   104 xx.xxx        ;vyšší řád výsledku
   105 00.001
   
   

   Před spuštěním programu je nutné nastavit čítač instrukce PC na adresu 020 (počáteční adresa našeho programu).

   Tabulku znaků je možné posunout do jiného místa paměti (např. od adresy 090). V tomto případě k výsledku dělení či zbytku přičteme 90. Ukázka je v programu "HODINY" - odst. 7.7).  13. Hodiny

  14. Námět:

   Vytvořte program, který bude přibližně měřit čas v sekundách, minutách a hodinách.

   Řešeni:

   V programu vytvoříme smyčku, jejíž délka je přibližně 1 sekunda. V této smyčce přičítáme 1 k čítači sekund na adrese 100 tak dlouho, dokud výsledek nebude 60. Je-li již výsledek 60 vynulujeme obsah této adresy a zvýšíme o 1 čítač minut na adrese 101. Obdobně postupujeme i při dočítání 60ti minut a 24 hodin.

   Zobrazení času: Protože tato část programu je poněkud složitější, vysvětlíme ji podrobněji.

   Naměřené sekundy, minuty či hodiny není možné zobrazit najednou, ale postupně po jednotlivých cifrách.

   Dále je uveden postup při zobrazení sekund (zobrazení minut a hodin je obdobné): Naměřené sekundy (dvojciferné číslo) potřebujeme rozdělit na 2 cifry - desítky a jednotky. Proto tuto hodnotu dělíme 10 (postup dělení je popsán v programu "Převody soustav" - odst. 7.6), celočíselný výsledek dělení udává desítky sekund a zobrazí se na displej 2. Zbytek po dělení udává jednotky sekund a zobrazí se na 1.displeji. Dělení a zobrazení naměřeného času je v podprogramu od adresy 040. Aby mohl být tento podprogram využit i pro zobrazení minut a hodin na 3. až 6. displeji je třeba přepsat čísla displejů (tj. operandy v instrukcích DISP na adresách 053 a 058) vždy před skokem do tohoto podprogramu. (Provádí se instrukcemi STA na adresách 071, 073, 077, 079, 083, 085 ...),

   Tabulka znaků je posunuta od adresy 090 přičtením konstanty 90 k zobrazované cifře.

   adr kód   instrukce  komentář
   ...............................................................
   000 04.000  LDC  000  ;nulování hodin
   001 06.100  STA  100
   002 06.101  STA  101
   003 06.102  STA  102
   004 06.121  STA  121
   005 23.070  CALL 070
   006 03.255  NOP  255  ;nastavení přesnosti chodu
   007 03.255  NOP  255
   008 03.255  NOP  255
   009 03.000  NOP  000
   010 05.100  LDA  100  ;počet sekund do ACC
   011 07.110  ADD  110  ;zvýšení o 1 sekundu
   012 06.100  STA  100  ;uloženi
   013 13.111  ALT  111  ;již 60 sekund ?
   014 11.005  JF  005  ;ne - zpět
   015 04.000  LDC  000  ;nulování sekund
   016 06.100  STA  100
   017 05.101  LDA  101  ;počet minut do ACC
   018 07.110  ADD  110  ;zvýšení o 1 minutu
   019 06.101  STA  101  ;uložení
   020 13.111  ALT  111  ;již 60 minut ?
   021 11.005  JF  005  ;ne - zpět
   022 04.000  LDC  000  ;nulování minut
   023 06.101  STA  101
   024 05.102  LDA  102  ;počet hodin do ACC
   025 07.110  ADD  110  ;zvýšení o 1 hodinu
   026 06.102  STA  102  ;uložení
   027 13.112  ALT  112  ;již 24 hodin ?
   028 11.005  JF  005  ;ne - zpět
   029 09.000  JMP  000  ;nulování času, nové měřeni
   ...............................................................
   
   ;Podprogram pro zobrazení dvou cifer:
   
   040 06.120  STA  120  ;uschování
   041 13.113  ALT  113  ;menší než 10 ?
   042 11.050  JF  050  ;ano - skok
   043 08.113  SUB  113  ;odečtení 10
   044 06.120  STA  120  ;uschování
   045 05.121  LDA  121  ;přičtení 1 k obsahu paměti 121
   046 07.110  ADD  110
   047 06.121  STA  121
   048 05.120  LDA  120
   049 09.041  JMP  041  ;zpět
   050 07.114  ADD  114  ;přesun na tabulku znaků
   051 06.120  STA  120  ; (začíná na adrese 90)
   052 19.120  LDAI 120
   053 02.xxx  DISP xxx  ;operand (číslo displeje) se
   054 05.121  LDA  121  ; doplní průběžně
   055 07.114  ADD  114
   056 06.121  STA  121
   057 19.121  LDAI 121
   058 02.xxx  DISP xxx
   059 04.000  LDC  000  ;nulování pomocných adres
   060 06.120  STA  120
   061 06.121  STA  121
   062 24.000  RET
   ...............................................................
   
   ;Podprogram pro zobrazeni času:
   
   070 04.001  LDC  001  ;číslo displeje
   071 06.053  STA  053  ;doplněni operandu v instr. DISP
   072 04 008  LDC  002
   073 06.058  STA  058
   074 05.100  LDA  100  ;počet sekund do ACC
   075 23.040  CALL 040  ;podprogram pro zobrazení
   076 04.003  LDC  003
   077 06.053  STA  053
   078 04.004  LDC  004
   079 06.058  STA  058
   080 05.101  LDA  101  ;počet minut do ACC
   081 23.040  CALL 040
   082 04.005  LDC  005
   083 06.053  STA  053
   084 04.006  LDC  006
   085 06.058  STA  058
   086 05.102  LDA  102  ;počet hodin do ACC
   088 24.000  RET
   ...............................................................
   
         ;tabulka znaků
   
   090 00.252        ; "0"
   091 00.144        ; "1"
   092 00.118        ; "2"
   093 00.182        ; "3"
   094 00.154        ; "4"
   095 00.174        ; "5"
   096 00.238        ; "6"
   097 00.148        ; "7"
   098 00.254        ; "8"
   099 00.190        ; "9"
   100 xx.xxx        ;sekundy
   101 xx.xxx        ;minuty
   102 xx.xxx        ;hodiny
    |   |
   110 00.001
   111 00.060
   112 00.024
   113 00.010
   114 00.090        ;konstanta pro posun na tabulku znaků
    |   |         ; (t j adresa tabulky)
   120 xx.xxx        ;pomocné výsledky
   121 xx.xxx
   
   

   Při spuštěni programu z adresy 000 dojde k vynulování času. Chceme-li hodiny spustit od času, který nastavíme v adresách 100 + 102 , musíme na adresu 121 vložit 000 a spustit program od adresy 005. 12. LITERATURA
 13. /1/KOSMOS-Computei-Praxis, Das universelle Nikroprozessui- System, Franckh'sehe Verlagshandlung Stuttgart.
   
  /2/Barták, Kurt: Mikrořadiče MCS-48. Tesla ELTOS ČSVTS, Pardubice 1983.
   
  /3/Nohel, Jiří - Machačka, Ivo: Základní instrukce mikroprocesoru 8048. Tesla ELTOS o.p., Praha 1983.
   
  /4/Nohel, Jiří a kol.: Asembler 8048. Tesla ELTOS-IMA, Praha 1984.
   
  /5/Kruml, Jaroslav: Podklady pro technické podmínky integrovaného obvodu N-MOS MHB 8048/8035 mikropočítač [výzkumná zpráva]. Tesla VÚST, Praha 1984.
   
  /6/černoch, Michal - Stehno, Zdeněk - Vybulková, Vlasta: Mikropočítač 8048. Sdělovací technika, srpen 1983, č. 8, s. 283-300.
   
  /7/Švéda, Miroslav: Programování pro jednočipové mikropočítače jako zvláštní disciplina. Tesla ELTOS-IMA. Mikrosystém 1/1985, s. 11-13.
   
  /8/Trpíšovský, Tomáš - Zeman, Vojtěch - a kol.: Emulátor TEMS 49 Uživatelská příručka. Tesla ELTOS-IMA, Praha 1985.
   
  /9/Trpíšovský, Tomáš — Couf, Petr: FL48 - knihovna podprogramů pro 3-bytovou binární aritmetiku v pohyblivé řádové čárce pro jednočipový mikropočítač 8048. Tesla ELTOS-IMA, Praha 1986.
   
  /10/Trpíšovský, T. - Zeman, V.: Emulátor TEHS 49 popis rozšířené verze V-02. Tesla ELTOS-IMA, Praha 1986.
   
  /11/Mužík, V. - a kol.: Uživatelská příručka mikropočítačů řady 48. Knižnice ČSVTS Mikroprocesorová technika. Praha 1985.
   
  /12/Mužik, v. - a kol.: Příručka programování mikropočítačů řady 48. Knižnice ČSVTS Mikroprocesorová technika. Praha 1986.
   
  /13/Horák, V.: Jednočipové mikropočítače řady 8048. Amatérské rádio A/č.7/86 (s. 237-259), A/č.8/86 (s. 301-303). A/č.9/86 (s. 339-341).
   
  /14/Operační systém AMOS verze 4.0. příručka uživatele, KKI MFF UK, 1987.
   
  /15/Vlček, J. - Bajbar, J. - Korbel', P.- Smolka, J.: Technické prostriedky a aplikácie jednočipových mikropočítačov série 8048. ČSVTS Tesla VRUSE, Bratislava 1985.
   
  /16/Korbel', P. - Smolka, J. - Bajbar, J. - Vlček, J. : Programovanie jednočipových mikropočítačov série 8048. ČSVTS Tesla VRUSE, Bratislava 1985.
   
  /17/Amatérské rádio č. 8/80 (s. 292-293).
   
  /18/   Donovan, J.: Systémové programovanie, slovenský překlad Alfa, 1983.
   
  /19/Horák, V. - Trpíšovský, T. - Couf.P.: Jednočipové mikropočítače a jejich využití. In: Sborník semináře MOP'87. MFF UK Praha, Vinné 1987.
 1. PŘÍLOHA : Výpis programu PETR

 2. Listing odpovídá originálu až na nezbytně nutné změny vynucené použitím jiného překladače, TASM z důvodů kontroly chyb. Původně napsáno v
  DEBUG ASM48 PV02.SRC PAGEWIPTH(95) NOOBJECT XREF
  ISIS-II MCS-48/UPI-41 MACRO ASSEMBLER, V3.0

  0001  0000       ;
  0002  0000       ;*******************************************************
  0003  0000       ;*                           *
  0004  0000       ;*  RIDICI PROGRAM PRO STAVEBNICI  P E T R  *
  0005  0000       ;*                           *
  0006  0000       ;*   P.C. 16. 6.1986                *
  0007  0000       ;*   T.T.  2. 7.1986 REV.             *
  0008  0000       ;*   P.C. 13.10.1986 OVLADAC MGF V.1       *
  0009  0000       ;*   P.C.  6. 2.1987 REV., SNIZENI ROZSAHU    *
  0010  0000       ;*   P.C. 12. 3.1987 OVLADAC MGF V.2       *
  0011  0000       ;*   P.C. 20. 8.1987 UPRAVA PRO NOVY HARDVARE   *
  0012  0000       ;*   T.T./P.C. XII/87 REV. OVERONACI VERZE 1 KB  *
  0013  0000       ;*   T.T. II/88    REV. -> PVO2.SRC       *
  0014  0000       ;*                           *
  0015  0000       ;*******************************************************
  0016  0000       ;
  0017  0000       ;    XTAL 6 MHZ
  0018  0000       ;
  0019  0000       ;    H A R D W A R E
  0020  0000       ;
  0021  0000       ;    T1=1  REZIM "PETR"
  0022  0000       ;    T1=0  REZIM "EXTERNI ROM"
  0023  0000       ;    ADRESY V EXTERNI ROM:
  0024  0000       EXTRES .EQU  400H      ;RESET
  0025  0000       EXTINT .EQU  403H      ;INTERNAL INTERRUPT
  0026  0000       EXTTIN .EQU  407H      ;TIMER/COUNTER INTERRUPT
  0027  0000       ;
  0028  0000       ; OBSAZENI PORTU 8048
  0029  0000       ;    P10-P17 .. EXTERNAL ("PETR" - PORT 1)
  0030  0000       ;
  0031  0000       ;    P20-P23 .. PRO ROZSIROVANI SYSTEMU
  0032  0000       ;    NAVIC P23 .. IO/M (OBOU) 8155
  0033  0000       ;       P22 .. CE VNITRNI 8155
  0034  0000       ;       P21 .. CE PRIDAVNE 8155
  0035  0000       ;    P24   .. VYSTUP MUX7 (POUZE PRO KLAVESNICI)
  0036  0000       ;    P25-P27 .. VSTUPNI LINKY MATICE KLAVESNICE
  0037  0000       P55IOM .EQU  00001000B    ;ZAPOJENI
  0038  0000       P55CE0 .EQU  00000100B    ;JEDNOTLIVYCH
  0039  0000       P55CE1 .EQU  00000010B    ;VODICU
  0040  0000       MUX7  .EQU  00010000B    ;BRANY P2
  0041  0000       ;
  0042  0000       ;    T0   .. EXTERNAL ("PETR" - LINKA T)
  0043  0000       ;    INT   .. EXTERNAL ("PETR" - LINKA INT)
  0044  0000       ;
  0045  0000       ; OBSAZENI PORTU 8155
  0046  0000       ;    PA0-PA7 .. EXTERNAL ("PETR" - PORT 2)
  0047  0000       ;    PB0-PB7 .. SEGMENTY DISPLEJE
  0048  0000       ;    PC0-PC5 .. VYSTUP MUX1-MUX6 (DISPLEJ A KLAVESNICE)
  0049  0000       ;
  0050  0000       ; PRIPOJENI MAGNETOFONU
  0051  0000       ;    MGF OUTPUT = P11
  0052  0000       ;    MGF INPUT = P10
  0053  0000       MGBITW .EQU  00000010B    ;PRO ZAPIS
  0054  0000       MGBITR .EQU  00000001B    ;PRO CTENI
  0055  0000       ;
  0056  0000       ;
  0057  0000       ;    S O F T W A R E
  0058  0000       ;
  0059  0000       ;    OBSAZENI REGISTRU
  0060  0000       ;
  0061  0000       ;    RB0 - PRACOVNI REGISTY
  0062  0000       ;      R4 "PETR" PRIZNAK F
  0063  0000       ;      R6 AKTUALNI ADRESA MEM
  0064  0000       ;      R7 "PETR" HODNOTA PC
  0065  0000       ;
  0066  0000       ;    RB1 - PRERUSENI OD CASOVACE
  0067  0000       ;      R0 USCHOVA STAVU LINEK P20-P23
  0068  0000       ;      R1 PRACOVNI SMERNIK
  0069  0000       ;      R2 CITAC MUX
  0070  0000       ;      R3 DETEKCE KLAVESY "STOP"
  0071  0000       STOPO  .EQU  1BH       ;SMERNIK NA R3
  0072  0000       ;      R4 CITAC CHVENI PRI DETEKCI TLACITKA
  0073  0000       ;      R5 POSLEDNI STISKNUTE TLACITKO
  0074  0000       ;      R6 DETEKOVANE TLACITKO
  0075  0000       KEY   .EQU  1EH       ;SMERNIK NA R6
  0076  0000       ;      R7 USCHOVA ACC
  0077  0000       ;
  0078  0000       ;    OBSAZENI INTERNI RAM
  0079  0000       ;
  0080  0000       VID0  .EQU  20H       ;VIDEOREGISTRY. PRAVY
  0081  0000       VID1  .EQU  VID0+1     ; .
  0082  0000       VID2  .EQU  VID0+2     ; .
  0083  0000       VID3  .EQU  VID0+3     ; .
  0084  0000       VID4  .EQU  VID0+4     ; .
  0085  0000       VID5  .EQU  VID0+5     ; LEVY
  0086  0000       SP   .EQU  26H       ;"PETR" STACK POINTER
  0087  0000       ACC   .EQU  27H       ;"PETR" ACC
  0088  0000       TIM128 .EQU  28H       ;CASOVAC 1.28 MS
  0089  0000       P1D   .EQU  29H       ;KOPIE DAT NA P1 (8048)
  0090  0000       P2D   .EQU  2AH       ;KOPIE DAT NA P2 (PA 8155)
  0091  0000       BUFF  .EQU  2BH       ;BUFFER CISLIC 2BH - 30H
  0092  0000       STKMIN .EQU  31H       ;OBLAST PRO ZASOBNIK
  0093  0000       STKMAX .EQU  3AH       ; 10 POLOZEK
  0094  0000       ;    3BH-3FH ... VOLNE
  0095  0000       ;
  0096  0000       ;    PRIZNAKY
  0097  0000       ;    F0 .. PRITOMNOST ROZSIRUJICI 8155
  0098  0000       ;    F1 .. ZADOST O PRERUSENI PROCESORU PETR
  0099  0000       ;
  0100  0000       ;    KONSTANTY
  0101  0000       ;
  0102  0000       KTIM  .EQU  0F0H      ;KONSTANTA PRO CASOVAC
  0103  0000                       ; (1.28 MS, CCA 800HZ)
  0104  0000       CHVENI .EQU  3        ;POCET CTENI NUTNYCH PRO
  0105  0000                       ;  DETEKCI TLACITKA
  0106  0000       ;
  0107  0000       P55R  .EQU  0        ;RIZENI 8155
  0108  0000       P55A  .EQU  1        ;PORT A
  0109  0000       P55B  .EQU  2        ;PORT B
  0110  0000       P55C  .EQU  3        ;PORT C
  0111  0000       ;
  0112  0000       ;    CISLA CHYB
  0113  0000       ;
  0114  0000       ERR1  .EQU  1        ;PRETECENI PRI DEC-->BIN
  0115  0000       ERR2  .EQU  2        ;ADRESA MIMO PAMET
  0116  0000       ERR3  .EQU  3        ;NEZNAMA INSTRUKCE
  0117  0000       ERR4  .EQU  4        ;OPERAND MIMO ROZSAH
  0118  0000       ERR5  .EQU  5        ;PREPLNENI ZASOBNIKU (CALL)
  0119  0000       ERR6  .EQU  6        ;PRAZDNY ZASOBNIK (RET)
  0120  0000       ERR7  .EQU  7        ;CHYBA CTENI Z MGF
  0121  0000       ;
  0122  0000       ;    KONSTANTY PRO ZOBRAZOVANI
  0123  0000       ;
  0124  0000       ;DEFINICE ZAPOJENI SEGMENTU NA JEDNOTLIVE LINKY PORTU B
  0125  0000       ;
  0126  0000       S0   .EQU  00000100B    ;  ---- S0 ----
  0127  0000       S1   .EQU  00010000B    ; !      !
  0128  0000       S2   .EQU  10000000B    ; S5      S1
  0129  0000       S3   .EQU  00100000B    ; !      !
  0130  0000       S4   .EQU  01000000B    ;  ---- S6 ----
  0131  0000       S5   .EQU  00001000B    ; !      !
  0132  0000       S6   .EQU  00000010B    ; S4      S2
  0133  0000       S7   .EQU  00000001B    ; !      !
  0134  0000       ZTECKA .EQU  S7       ;  ---- S3 ----   S7
  0135  0000       ;
  0136  0000       ZZ0   .EQU  S0+S1+S2+S3+S4+S5
  0137  0000       ZZ1   .EQU  S1+S2
  0138  0000       ZZ2   .EQU  S0+S1+S3+S4+S6
  0139  0000       ZZ3   .EQU  S0+S1+S2+S3+S6
  0140  0000       ZZ4   .EQU  S1+S2+S5+S6
  0141  0000       ZZ5   .EQU  S0+S2+S3+S5+S6
  0142  0000       ZZ6   .EQU  S0+S2+S3+S4+S5+S6
  0143  0000       ZZ7   .EQU  S0+S1+S2
  0144  0000       ZZ8   .EQU  S0+S1+S2+S3+S4+S5+S6
  0145  0000       ZZ9   .EQU  S0+S1+S2+S3+S5+S6
  0146  0000       ZZA   .EQU  S0+S1+S2+S4+S5+S6
  0147  0000       ZZP   .EQU  S0+S1+S4+S5+S6
  0148  0000       ZZE   .EQU  S0+S3+S4+S5+S6
  0149  0000       ZZF   .EQU  S0+S4+S5+S6
  0150  0000       ZZS   .EQU  ZZ5
  0151  0000       ZZM   .EQU  S2+S4+S6
  0152  0000       ZZH   .EQU  S1+S2+S4+S5+S6
  0153  0000       ZZC   .EQU  S0+S3+S4+S5
  0154  0000       ZRUN  .EQU  S2+S3+S4+S6
  0155  0000       ;
  0156  0000       ; KODY TLACITEK
  0157  0000       ;
  0158  0000       TL0   .EQU  0        ;SKUPINA CISEL
  0159  0000       TL1   .EQU  TL0+1      ;MUSY BYT ZA SEBOU
  0160  0000       TL2   .EQU  TL0+2
  0161  0000       TL3   .EQU  TL0+3
  0162  0000       TL4   .EQU  TL0+4
  0163  0000       TL5   .EQU  TL0+5
  0164  0000       TL6   .EQU  TL0+6
  0165  0000       TL7   .EQU  TL0+7
  0166  0000       TL8   .EQU  TL0+8
  0167  0000       TL9   .EQU  TL0+9
  0168  0000       ;
  0169  0000       TLPREV .EQU  10       ;TYTO TRI KODY
  0170  0000       TLEND  .EQU  11       ;MUSI NASLEDIVAT
  0171  0000       TLNEXT .EQU  12       ;ZA SEBOU !
  0172  0000       ;
  0173  0000       TLMEM  .EQU  13       ;PRIKAZOVE KLAVESY
  0174  0000       TLACC  .EQU  14       ;MUSI BYT ZA SEBOU
  0175  0000       TLPC  .EQU  15
  0176  0000       TLRUN  .EQU  16
  0177  0000       TLSTEP .EQU  17
  0178  0000       TLSAVE .EQU  18
  0179  0000       TLLOAD .EQU  19
  0180  0000       ;
  0181  0000       TLSTOP .EQU  TLEND      ;TLACITKO VE FUNKCI STOP
  0182  0000       NOKEY  .EQU  80H
  0183  0000       ;
  0184  0000           .ORG  0
  0185  0000       ;                            
  0186  0000       ;********************************************************
  0187  0000       ;*                           *
  0188  0000       ;*       VEKTOR RESTARTU A PRERUSENI     *
  0189  0000       ;*                           *
  0190  0000       ;********************************************************
  0191  0000       ;
  0192  0000       ; ADRESA 0 - RESET
  0193  0000 04 85        JMP   RESET
  0194  0002 00         NOP
  0195  0003       ; ADRESA 3 - EXT INT
  0196  0003 56 81        JT1   INTINT     ;PRERUSENI PETR
  0197  0005 84 03        JMP   EXTINT
  0198  0007       ; ADRESA 7 - TIMER/COUNTER INT
  0199  0007 56 0B        JT1   TIMER
  0200  0009 84 07        JMP   EXTTIN
  0201  000B       ;
  0202  000B       ;
  0203  000B       ;********************************************************
  0204  000B       ;*                           *
  0205  000B       ;*       PRERUSENI OD CASOVACE         *
  0206  000B       ;*                           *
  0207  000B       ;********************************************************
  0208  000B       ;
  0209  000B D5     TIMER  SEL   RB1
  0210  000C AF         MOV   R7,A      ;USCHOVA ACC
  0211  000D 23 F0        MOV   A,#KTIM
  0212  000F 62         MOV   T,A       ;CASOVAC
  0213  0010       ; USCHOVA STAVU LINEK P20 - P23 (NA KONCI HO OBNONI)
  0214  0010 0A         IN   A,P2
  0215  0011 A8         MOV   R0,A
  0216  0012       ; OBSLUHA DISPLEJE
  0217  0012       ; 1. ZHASNOUT SVITICI ZNAK, MAPOVAT VNITRNI 8155, IO
  0218  0012 74 F1        CALL  ZHAS0
  0219  0014       ; 2. POSUN MULTIPLEXU. NYNI JE LINKA MUX7=1
  0220  0014 EA 1A        DJNZ  R2,TIM2     ;CITAC MULTIPLEXU
  0221  0016       ;    PRO MUX=7: NASTAVIT LINKU P24 (VYSTUP MUX7) := 0
  0222  0016 9A EF        ANL   P2,#~MUX7
  0223  0018 BA 07        MOV   R2,#7      ;REINCIALIZACE CITACE
  0224  001A       TIM2  ;NASTAVENI LINEK MUX1-MUX6 (BRANA C 8155)
  0225  001A FA         MOV   A,R2      ;CITAC MULTIPLEXU
  0226  001B 03 79        ADD   A,#TABMUX-1
  0227  001D A3         MOVP  A,@A      ;A=DATA K ZAPISU
  0228  001E B9 03        MOV   R1,#P55C    ; NA BRANU C 8155
  0229  0020 91         MOVX  @R1,A      ;ZAPIS MUX1-MUX6
  0230  0021       ; 3. ROZSVICENI ZNAKU NA NOVE POZICI
  0231  0021       ;    (V PRIPADE MUX=7 JE DISPLEJ NEAKTIVNI,
  0232  0021       ;    NA HODNOTE DAT ZAPSANYCH NA BRANU B NEZALEZI)
  0233  0021 FA         MOV   A,R2      ;CITAC MUX
  0234  0022 03 1F        ADD   A,#VID0-1
  0235  0024 A9         MOV   R1,A
  0236  0025 F1         MOV   A,@R1      ;DATA NA DISPLEJ
  0237  0026 37         CPL   A
  0238  0027 B9 02        MOV   R1,#P55B
  0239  0029 91         MOVX  @R1,A      ;ROZSVITI DISPLEJ
  0240  002A       ;
  0241  002A       ;    CTENI STAVU TLACITEK
  0242  002A       ;
  0243  002A 0A     TIM3  IN   A,P2
  0244  002B 37         CPL   A
  0245  002C 53 E0        ANL   A,#11100000B  ;MASKA LINEK P25-P27
  0246  002E 97         CLR   C
  0247  002F B9 03        MOV   R1,#3
  0248  0031 F7     TIM4  RLC   A
  0249  0032 F6 40        JC   TIM6      ;JE TLACITKO
  0250  0034 E9 31        DJNZ  R1,TIM4
  0251  0036           ;NENI TLACITKO
  0252  0036 FD         MOV   A,R5      ;POSLEDNI TLACITKO
  0253  0037 53 07        ANL   A,#7
  0254  0039 DA         XRL   A,R2      ;NA STEJNE LINCE MUX ?
  0255  003A 96 5A        JNZ   TIM8      ;NE NIC
  0256  003C           ; TLACITKO BYLO PUSTENO
  0257  003C BD 80    TIM5  MOV   R5,#NOKEY    ;LASTKEY := NEPLATNE
  0258  003E 04 5A        JMP   TIM8
  0259  0040           ; NASEL STISKNUTE TLACITKO
  0260  0040 96 3C    TIM6  JNZ   TIM5      ;JSOU STISKNUTA DVE
  0261  0042 F9         MOV   A,R1      ;PORADI TLACITKA (1..3)
  0262  0043 E7         RL   A
  0263  0044 E7         RL   A        ;*8
  0264  0045 E7         RL   A
  0265  0046 4A         ORL   A,R2      ;JESTE CITAC MUX
  0266  0047           ;V A JE KOD TLACITKA 9 .. 30
  0267  0047 2D         XCH   A,R5      ;AKTUALIZUJE LASTKEY
  0268  0048 DD         XRL   A,R5      ;STEJNE JAKO PREDTIM ?
  0269  0049 C6 4D        JZ   TIM7
  0270  004B BC 03        MOV   R4,#CHVENI   ;NOVE, ZNOVU CITAT CHVENI
  0271  004D FC     TIM7  MOV   A,R4
  0272  004E C6 5A        JZ   TIM8      ;JIZ DETEKOVANO
  0273  0050 EC 5A        DJNZ  R4,TIM8     ;CITAC CHVENI
  0274  0052           ;DETEKCE TLACITKA
  0275  0052 FD         MOV   A,R5      ;LASTKEY
  0276  0053 03 5A        ADD   A,#TABTL-9   ;PTR DO TABULKY
  0277  0055 A3         MOVP  A,@A      ;PREKODOVANI TLACITKA
  0278  0056 AE         MOV   R6,A      ;KOD TLACITKA
  0279  0057           ;V R6 (KEY) OCEKAVA KOD TLACITKA HLAVNI PGM
  0280  0057       ;TEST STISKU "STOP":
  0281  0057 D3 0B        XRL   A,#TLSTOP    ;TL. VE VYZNAMU STOP
  0282  0059 AB         MOV   R3,A      ;R3:=0 .. DETEKOVANO
  0283  005A       TIM72
  0284  005A       ;
  0285  005A       ; VYSTUP Z CASOVACE. OBNOVA LINEK P10 A P24
  0286  005A       ;
  0287  005A B9 28    TIM8  MOV   R1,#TIM128   ;CITA V CASOVACI 1.28 MS
  0288  005C 11         INC   @R1
  0289  005D       ;
  0290  005D F8         MOV   A,R0      ;STAV P2 PRI PRERUSENI
  0291  005E 43 F0        ORL   A,#11110000B  ;P24..P27 := 1
  0292  0060 3A         OUTL  P2,A      ;OBNOVA P20..P23
  0293  0061 FF         MOV   A,R7      ;OBNOVA ACC
  0294  0062 93         RETR
  0295  0063       ;
  0296  0063       ;    TABULKA PRO PREKODOVANI TLACITEK
  0297  0063       ;
  0298  0063       TABTL
  0299  0063       ;KLAVESNICE:      CITAC MUX =
  0300  0063       ;     6   5   4   3   2   1   7
  0301  0063       ;    -------------------------------------------------
  0302  0063       ;P25 <- ! 7  ! 8  ! 9  ! 0  ! SAVE ! LOAD !HW.RES!
  0303  0063       ;P26 <- ! 4  ! 5  ! 6  ! ACC ! PC ! RUN ! STEP !
  0304  0063       ;P27 <- ! 1  ! 2  ! 3  ! MEM ! PREV ! NEXT ! END !
  0305  0063       ;    -------------------------------------------------
  0306  0063       ;ORGANIZACE TABULKY:
  0307  0063       ;    MUX=NEDEF 1  2  3  4  5  6  7
  0308  0063       ;P25        .  .  .  .  .  .  X
  0309  0063       ;P26      X  .  .  .  .  .  .  .
  0310  0063       ;P27      X  .  .  .  .  .  .  .
  0311  0063       ;
  0312  0063 131200090807 .DB    TLLOAD,TLSAVE,TL0  ,TL9  ,TL8  ,TL7  ,NOKEY
  0312  0069 80
  0313  006A 80100F0E0605 .DB NOKEY,TLRUN ,TLPC ,TLACC ,TL6  ,TL5  ,TL4  ,TLSTEP
  0313  0070 0411
  0314  0072 800C0A0D0302 .DB NOKEY,TLNEXT,TLPREV,TLMEM ,TL3  ,TL2  ,TL1  ,TLEND
  0314  0078 010B
  0315  007A       ;
  0316  007A       ;TABULKA PRO KODOVANI VYSTUPU MULTIPLEXU NA BRANE C 8155
  0317  007A F7     TABMUX .DB   11110111B    ;MUX=1 (SVITI VPRAVO)
  0318  007B EF         .DB   11101111B    ;  2     .
  0319  007C DF         .DB   11011111B    ;  3     .
  0320  007D FE         .DB   11111110B    ;  4     .
  0321  007E FD         .DB   11111101B    ;  5     .
  0322  007F FB         .DB   11111011B    ;  6 (SVITI VLEVO)
  0323  0080 FF         .DB   11111111B    ;  7 (DISPLEJ ZHASTNUTY)
  0324  0081       ;
  0325  0081       ;*********************************************************
  0326  0081       ;*                            *
  0327  0081       ;*       OBSTUHA VNEJSIHO PRERUSENI       *
  0328  0081       ;*                            *
  0329  0081       ;*********************************************************
  0330  0081       ;
  0331  0081 A5     INTINT CLR   F1
  0332  0082 B5         CPL   F1       ;F1 := 1
  0333  0083 15         DIS   I
  0334  0084 93         RETR
  0335  0085       ;
  0336  0085       ;********************************************************
  0337  0085       ;*                           *
  0338  0085       ;*       RESET SYSTEMU             *
  0339  0085       ;*                           *
  0340  0085       ;********************************************************
  0341  0085       ;
  0342  0085       RESET  ;INICIALIZACE VNITRNI 8155 (DISPLEJ)
  0343  0085 B9 00        MOV   R1,#P55R    ;RIDICI PORT 8155
  0344  0087 23 0F        MOV   A,#0FH     ;POVEL: A=B=C=OUT
  0345  0089 74 F5        CALL  WR55IO     ;VYSTUP, MAPUJE 8155 IO
  0346  008B 19         INC   R1
  0347  008C 23 FF        MOV   A,#0FFH
  0348  008E           ;MOVX  @R1,A      ;PA<--FF NIC !
  0349  008E 19         INC   R1
  0350  008F 91         MOVX  @R1,A      ;PB<--FF (ZHASNE DISP.)
  0351  0090 19         INC   R1
  0352  0091 91         MOVX  @R1,A      ;MULTIPLEX NEAKTIVNI
  0353  0092       ;
  0354  0092       ;INICIALIZACE HODNOT V INTERNI RAM
  0355  0092 B8 20        MOV   R0,#VID0    ;NULUJE:
  0356  0094 BB 08        MOV   R3,#8      ; VIDEOREGISTRY,
  0357  0096 74 EA        CALL  CLEAR      ; ACC, SP
  0358  0098 AC         MOV   R4,A      ; PRIZNAK F
  0359  0099 AE         MOV   R6,A      ; ADRESU MEM
  0360  009A AF         MOV   R7,A      ; PC
  0361  009B 37         CPL   A        ;A:=0FFH
  0362  009C A0         MOV   @R0,A      ;P1D
  0363  009D 18         INC   R0
  0364  009E A0         MOV   @R0,A      ;P2D
  0365  009F       ;INICIALIZACE CASOVACE, A=0FFH
  0366  009F 62         MOV   T,A       ;1. TIK = 80 MIKROSEC
  0367  00A0 D5         SEL   RB1
  0368  00A1 BA 01        MOV   R2,#1      ;CITAC MUX
  0369  00A3 AB         MOV   R3,A      ;DETEKCE "STOP"
  0370  00A4       ;;   MOV   R5,A      ;LAST KEY := 0FFH
  0371  00A4                       ;(NENI NUTNE)
  0372  00A4 AE         MOV   R6,A      ;KEY := 0FFH
  0373  00A5 C5         SEL   RB0
  0374  00A6           ; ODSKOK DO EXTERNI ROM, JE-LI PRIPOJENA
  0375  00A6 56 AA        JT1   INTRES     ;POKRACUJE ZDE
  0376  00A8 84 00        JMP   EXTRES     ;EXTERNAL RESET
  0377  00AA       ;
  0378  00AA 23 F5    INTRES MOV   A,#~(P55IOM+P55CE1)
  0379  00AC 3A         OUTL  P2,A      ;MAPUJE POUZE DRUHOU 8155
  0380  00AD F8         MOV   A,R0
  0381  00AE 91         MOVX  @R1,A      ;ZAPISE NEJAKOU HODNOTU
  0382  00AF 81         MOVX  A,@R1      ;A PRECTE JI ZPET
  0383  00B0 D8         XRL   A,R0      ;PRECETL TOTEZ ?
  0384  00B1 96 B4        JNZ   RES3      ;NE -> NENI DRUHA 8155
  0385  00B3 95         CPL   F0       ;MAME OBE 8155 !
  0386  00B4       RES3  ;NULUJE RAM 8155
  0387  00B4 9A F1        ANL   P2,#~(P55IOM+P55CE0+P55CE1)
  0388  00B6 27         CLR   A  ;MAPUJE OBE 8155, PAMET
  0389  00B7 A9         MOV   R1,A
  0390  00B8 91     RES1  MOVX  @R1,A
  0391  00B9 E9 B8        DJNZ  R1,RES1
  0392  00BB       ;RESET PROVEDEN
  0393  00BB 55         STRT  T
  0394  00BC 24 15        JMP   PRIKAZ     ;SKOK DO RIDICI SMICKY
  0395  00BE       ;
  0396  00BE       ;********************************************************
  0397  00BE       ;*                           *
  0398  00BE       ;*   PODPROGRAMY PRO INTERPRETACI INSTRUKCI    *
  0399  00BE       ;*                           *
  0400  00BE       ;********************************************************
  0401  00BE       ;
  0402  00BE       ;
  0403  00BE       ;********************************************************
  0404  00BE       ;*                           *
  0405  00BE       ;*   TRANSFORMACE LOG. ADRESA--> FYZ. ADRESA    *
  0406  00BE       ;*                           *
  0407  00BE       ;********************************************************
  0408  00BE       ;
  0409  00BE       ;VSTUP: A=LOGICKA ADRESA BUNKY PAMETI
  0410  00BE       ;VYSTUP: PRIMAPUJE PAMET ODPOVIDAJICIHO OBVODU 8155,
  0411  00BE       ;    V R1 VRATI ADRESU UVNITR PRIMAPOVANE STRANKY
  0412  00BE       ; NICI REGISTRY A,R2
  0413  00BE       ;
  0414  00BE       ;TRANSFORMACNI FUNKCE:
  0415  00BE       ;VNITRNI 8155: FYZ. ADR. = 2*LOG.ADRESA
  0416  00BE       ;VNEJSI 8155:  FYZ. ADR. = 2*LOG.ADRESA+1
  0417  00BE       ;
  0418  00BE 81     LDADR: MOVX  A,@R1
  0419  00BF 34 00    CVADR: CALL  TSADR      ;TEST PRIPUSTNOSTI
  0420  00C1 B9 F5        MOV   R1,#~(P55IOM+P55CE1)  ;PRO ADR >=128
  0421  00C3 F2 C7        JB7   CVAD0
  0422  00C5 B9 F3        MOV   R1,#~(P55IOM+P55CE0)  ;PRO ADR <128
  0423  00C7 E7     CVAD0: RL   A
  0424  00C8 29         XCH   A,R1
  0425  00C9 3A         OUTL  P2,A      ;MAPUJE SPRAVNOU 8155
  0426  00CA 83         RET
  0427  00CB       ;
  0428  00CB       ;********************************************************
  0429  00CB       ;*                           *
  0430  00CB       ;*       CTENI OPERANDU INSTRUKCI       *
  0431  00CB       ;*                           *
  0432  00CB       ;********************************************************
  0433  00CB       ;
  0434  00CB       ;VYSTUP: A=HODNOTA OPERANDU MEM
  0435  00CB       ;PRO LDOPF0 NAVIC: FLAG := 0, V R2 VRATI ACC
  0436  00CB       ;
  0437  00CB BC 00    LDOPF0 MOV   R4,#0      ;NULUJE UZIV. FLAG
  0438  00CD F0         MOV   A,@R0
  0439  00CE AA         MOV   R2,A      ;ACC
  0440  00CF       ;
  0441  00CF 14 BE    LDOPM  CALL  LDADR      ;ADRESA OPERANDU DO R1
  0442  00D1       ;;   INC   R1       ;CISLO PRIPADNE CHYBY
  0443  00D1       ;;   MOVX  A,@R1      ;OPER.ZNAK
  0444  00D1       ;;   JNZ   AERROR     ;NENULOVY => CHYBA
  0445  00D1       ;;   DEC   R1
  0446  00D1 81         MOVX  A,@R1
  0447  00D2 83         RET
  0448  00D3       ;
  0449  00D3       ;********************************************************
  0450  00D3       ;*                           *
  0451  00D3       ;*       VYBER OPERANDU A TEST 0..8      *
  0452  00D3       ;*                           *
  0453  00D3       ;********************************************************
  0454  00D3       ;
  0455  00D3       ; VRATI CARRY IFF OPERAND JE 8
  0456  00D3       ; OPERAND VRATI V R2 8,...,1,0FFH
  0457  00D3       ; A:=STARE R2
  0458  00D3 81     LT08  MOVX  A,@R1
  0459  00D4 03 F7        ADD   A,#-9
  0460  00D6 F6 E2        JC   LERROR
  0461  00D8       ;TED JE A = -9..-1
  0462  00D8 03 01        ADD   A,#1      ;CARRY PRO OP.=8
  0463  00DA 37         CPL   A
  0464  00DB 17         INC   A
  0465  00DC 2A         XCH   A,R2
  0466  00DD 83     T01RET RET
  0467  00DE       ;
  0468  00DE       ;********************************************************
  0469  00DE       ;*                           *
  0470  00DE       ;*       TEST, ZDA A = 0 NEBO 1        *
  0471  00DE       ;*                           *
  0472  00DE       ;********************************************************
  0473  00DE       ;
  0474  00DE       ;NENI-LI, OHLASI CHYBU 4
  0475  00DE       ;PRI NANRATU: CARRY := BIT A.0, A VYNULUJE
  0476  00DE 97     T01   CLR   C
  0477  00DF 67         RRC   A        ;BIT A.0 V CARRY
  0478  00E0 C6 DD        JZ   T01RET     ;OSTATNI BITY A NULOVE
  0479  00E2       ;
  0480  00E2       ;SPOLECNA CHYBA - OPERAND MIMO POVOLENY ROZSAH
  0481  00E2 BA 04    LERROR MOV   R2,#ERR4    ;CISLO CHYBY
  0482  00E4 24 09    AERROR JMP   ERROR
  0483  00E6       ;
  0484  00E6       ;********************************************************
  0485  00E6       ;*                           *
  0486  00E6       ;*   PODPROGRAM PRO PROVEDENI OPERACE OUT    *
  0487  00E6       ;*                           *
  0488  00E6       ;********************************************************
  0489  00E6       ;
  0490  00E6       ;  VSTUP: R0=ACC, R2 SMERNIK NA OBRAZ DAT NA PORTU
  0491  00E6       ;  R1 = SMERNIK MA OPERAND INSTRUKCE (V EXT. RAM)
  0492  00E6       ;  VYSTUP: V A DATA K VYSLANI NA PORT
  0493  00E6       ;
  0494  00E6 14 D3    POUT  CALL  LT08      ;CTE OPERAND, TEST 0..8
  0495  00E8 A9         MOV   R1,A      ;ADRESA OBRAZU DAT NA PORTU
  0496  00E9 F0         MOV   A,@R0      ;LOAD ACC
  0497  00EA F6 F9        JC   POUT8      ;CELY PORT
  0498  00EC 14 DE        CALL  T01       ;TEST 0..1, CY:=BIT
  0499  00EE 23 01        MOV   A,#1
  0500  00F0 77     POUT1  RR   A
  0501  00F1 EA F0        DJNZ  R2,POUT1
  0502  00F3       ;V A JE BIT 1 V ODPOVIDAJICI POLOZE
  0503  00F3 E6 F7        JNC   POUT2      ;NULOVAT BIT
  0504  00F5 41         ORL   A,@R1      ;JEDNICKYJE BIT
  0505  00F6 83         RET
  0506  00F7 37     POUT2  CPL   A
  0507  00F8 51         ANL   A,@R1      ;NULUJE BIT
  0508  00F9 83     POUT8  RET
  0509  00FA       ;
  0510  00FA       ;********************************************************
  0511  00FA       ;*                           *
  0512  00FA       ;*       K L A V E S N I C E           *
  0513  00FA       ;*                           *
  0514  00FA       ;********************************************************
  0515  00FA       ;
  0516  00FA       ; CTENI STAVU KLAVESNICE, JE-LI ZNAK, JEHO PREVZETI
  0517  00FA       ;
  0518  00FA B8 1E    CTIKL  MOV   R0,#KEY
  0519  00FC 23 80    CTIKL3 MOV   A,#NOKEY
  0520  00FE 20         XCH   A,@R0
  0521  00FF 83         RET
  0522  0100       ;
  0523  0100       ;TEST PRIPUSTNOSTI ADRESY V A, NICI R2
  0524  0100 B6 04    TSADR  JF0   TSOK
  0525  0102 F2 05        JB7   TSERR
  0526  0104 83     TSOK  RET
  0527  0105 BA 02    TSERR  MOV   R2,#ERR2
  0528  0107       ;
  0529  0107       ;********************************************************
  0530  0107       ;*                           *
  0531  0107       ;*       OBSLUHA CHYBY             *
  0532  0107       ;*                           *
  0533  0107       ;********************************************************
  0534  0107       ;
  0535  0107       ; CISLO CHYBY V R2
  0536  0107 BE 00    ERROR0 MOV   R6,#0
  0537  0109 25     ERROR  EN   TCNTI
  0538  010A 74 E6        CALL  CLRD5      ;MAZE DISPLEJ
  0539  010C B0 6E        MOV   @R0,#ZZE    ;'E' VLEVO
  0540  010E FA         MOV   A,R2
  0541  010F 74 D2        CALL  ZOBR3      ;ZOBRAZI CISLO CHYBY
  0542  0111           ;CEKA NASTISK END
  0543  0111 74 C2    CEKEND CALL  CTICIS
  0544  0113 96 11        JNZ   CEKEND
  0545  0115       ;
  0546  0115       ;********************************************************
  0547  0115       ;*                           *
  0548  0115       ;*       RIDICI SMICKA PRIKAZU          *
  0549  0115       ;*                           *
  0550  0115       ;********************************************************
  0551  0115       ;
  0552  0115 25     PRIKAZ EN   TCNTI
  0553  0116 74 E6        CALL  CLRD5      ;MAZE DISPLEJ
  0554  0118 B0 6C        MOV   @R0,#ZZC    ;'C' VLEVO
  0555  011A 74 BD    PRIK1: CALL  CTIKL1     ;CEKA NA KLAVESU
  0556  011C 03 F3        ADD   A,#-TLMEM    ;CY IFF PRIKAZ
  0557  011E E6 1A        JNC   PRIK1
  0558  0120 03 25        ADD   A,#TAB1
  0559  0122 B8 25        MOV   R0,#VID5    ;VEVY VIDEOREGISTR
  0560  0124 B3         JMPP  @A       ;ROZKOK PODLE PRIKAZU
  0561  0125       ;
  0562  0125       ;    TABULKA PRIKAZU
  0563  0125       ;
  0564  0125       ;PORADI MUSI SOUHLASIT S PORADIM KODU KLAVES
  0565  0125 3F 60 6F  TAB1  .DB   XMEM,XACC,XPC
  0566  0128 2C 37        .DB   XRUN,XSTEP
  0567  012A 9A D1        .DB   MGSAVE,MGLOAD
  0568  012C       ;
  0569  012C       ;********************************************************
  0570  012C       ;*                           *
  0571  012C       ;*       PRIKAZ RUN, STEP           *
  0572  012C       ;*                           *
  0573  012C       ;********************************************************
  0574  012C       ;
  0575  012C B0 E2    XRUN  MOV   @R0,#ZRUN    ;ZPRAVA NA DISPLEJ
  0576  012E A5         CLR   F1       ;RUSI PRIJATE PRERUSENI
  0577  012F 54 1B    XR2   CALL  INSTR      
  0578  0131 B8 1B        MOV   R0,#STOPO     
  0579  0133 14 FC        CALL  CTIKL3     ;TEST DETEKCE TL. STOP
  0580  0135 96 2F        JNZ   XR2
  0581  0137       ;BREAK     ;DO REZIMU "STEP"
  0582  0137       ;
  0583  0137 54 1B    XSTEP  CALL  INSTR      ;PROVEDE JEDNU INSTRUKCI
  0584  0139 74 CD        CALL  ZOBRPC     ;ZOBRAZI PC
  0585  013B 24 1A        JMP   PRIK1      ;CEKA NA PRIKAZ,
  0586  013D                       ; ANIZ BY MAZAL DISPLEJ
  0587  013D       ;
  0588  013D       ;********************************************************
  0589  013D       ;*                           *
  0590  013D       ;*       PRIKAZ MEM               *
  0591  013D       ;*                           *
  0592  013D       ;********************************************************
  0593  013D       ;
  0594  013D       ;DISPLEJ JE SMAZANY, R0=VID5
  0595  013D 74 E6    XMEM3  CALL  CLRD5
  0596  013F B0 C2    XMEM  MOV   @R0,#ZZM    ;ZOBRAZIT 'M'
  0597  0141 B9 06        MOV   R1,#6      ;ADRESA MEMORY - R6
  0598  0143 34 F5        CALL  ZC3A      ;ZOBRAZENI + VSTUP ADRESY
  0599  0145           ;A = OMEZOVAC
  0600  0145           ;END JE OSETRENO, JINAK ZOBRAZI OBSAH PAMET.BUNKY
  0601  0145 FE         MOV   A,R6
  0602  0146 14 BF        CALL  CVADR      ;KONVERZE NA 8155 ADRESU
  0603  0148           ;ZOBRAZENI SOUCASNE HODNOTY
  0604  0148 81         MOVX  A,@R1
  0605  0149 74 D2        CALL  ZOBR3
  0606  014B 19         INC   R1
  0607  014C 81         MOVX  A,@R1
  0608  014D 74 D6        CALL  ZOBR2
  0609  014F           ;VSTUP NOVE HODNOTY
  0610  014F BD 05        MOV   R5,#5      ;MAX. 5 CISLIC
  0611  0151 74 17        CALL  CISLO      ;VSTUP CISLA
  0612  0153 F6 5A        JC   XMEM4      ;BEZE ZMENY
  0613  0155 C9         DEC   R1
  0614  0156 91         MOVX  @R1,A      ;ZAPIS HODNOTY
  0615  0157 19         INC   R1
  0616  0158 FB         MOV   A,R3
  0617  0159 91         MOVX  @R1,A
  0618  015A 34 FC    XMEM4  CALL  TSTEND     ;OMEZOVAC DO A, TEST END
  0619  015C       ;PRO PREV A NEXT: POSUN ADRESY A POKRACOVANI
  0620  015C       ;A=-1 PRO PREV, +1 PRO NEXT
  0621  015C 6E         ADD   A,R6      ;POSUN ADRESY
  0622  015D AE         MOV   R6,A
  0623  015E 24 3D        JMP   XMEM3
  0624  0160       ;
  0625  0160       ;********************************************************
  0626  0160       ;*                           *
  0627  0160       ;*   PRIKAZY ZMENY STAVU PROCESORU         *
  0628  0160       ;*                           *
  0629  0160       ;********************************************************
  0630  0160       ;
  0631  0160       ;    PRIKAZ ACC
  0632  0160       ;
  0633  0160 74 E6    XACC  CALL  CLRD5
  0634  0162 B0 DE        MOV   @R0,#ZZA
  0635  0164 B9 27        MOV   R1,#ACC
  0636  0166           ; R1=ACC
  0637  0166 74 0A        CALL  ZC3       ;VSTUP NOVE HODNOTY
  0638  0168 F6 6B        JC   XACC1      ;JEN OMEZOVAC
  0639  016A A1         MOV   @R1,A      ;ZAPIS NOVE HODNOTY ACC
  0640  016B 34 FC    XACC1  CALL  TSTEND     ;OMEZOVAC DO A,TEST END
  0641  016D F2 88        JB7   XSP       ;PREV
  0642  016F       ;
  0643  016F       ;    PRIKAZ PC
  0644  016F       ;
  0645  016F 74 CD    XPC   CALL  ZOBRPC
  0646  0171 B9 07        MOV   R1,#7      ;ADRESA PC (R7)
  0647  0173 34 F5        CALL  ZC3A      ;ZOBRAZENI A ZMENA
  0648  0175           ;A = OMEZOVAC
  0649  0175 F2 60        JB7   XACC      ;PREV
  0650  0177       ;
  0651  0177       ;    ZMENA HODNOTY FLAGU
  0652  0177       ;
  0653  0177 74 E6    XF   CALL  CLRD5
  0654  0179 B0 4E        MOV   @R0,#ZZF
  0655  017B FC         MOV   A,R4      ;SOUCASNA HODNOTA
  0656  017C 74 11    XF1   CALL  ZC1       ;ZOBRAZENI + VSTUP
  0657  017E F6 84        JC   XF3       ;JEN OMEZOVAC
  0658  0180 14 DE        CALL  T01       ;TEST A=0..1, BIT DO CARRY
  0659  0182 F7         RLC   A
  0660  0183 AC         MOV   R4,A      ;NOVA HODNOTA
  0661  0184       XF2
  0662  0184 34 FC    XF3   CALL  TSTEND
  0663  0186 F2 6F        JB7   XPC       ;PREV
  0664  0188       ;
  0665  0188       ;    ZMENA STACK POINTERU
  0666  0188       ;
  0667  0188 74 E6    XSP   CALL  CLRD5
  0668  018A B0 AE        MOV   @R0,#ZZS
  0669  018C B9 26        MOV   R1,#SP
  0670  018E F1         MOV   A,@R1
  0671  018F 74 11        CALL  ZC1       ;ZOBRAZENI + VSTUP
  0672  0191 F6 94        JC   XSP1      ;BEZE ZMENY
  0673  0193 A1         MOV   @R1,A      ;ZMENA HODNOTY
  0674  0194 34 FC    XSP1  CALL  TSTEND     ;OMEZOVAC DO A,TEST END
  0675  0196 F2 77        JB7   XF       ;PREV
  0676  0198 24 60        JMP   XACC      ;NEXT
  0677  019A       ;
  0678  019A       ;********************************************************
  0679  019A       ;*                           *
  0680  019A       ;*       PRIKAZY SAVE A LOAD         *
  0681  019A       ;*                           *
  0682  019A       ;********************************************************
  0683  019A       ;
  0684  019A       ;STRUKTURA ZAZNAMU
  0685  019A       ; - ZAVADECI TON (BITY 0)
  0686  019A       ; - SYNCHRONIZACNI BITY 1,0,0
  0687  019A       ; - SYNCHRONIZACNI BYTE 'Y' (01011001B)
  0688  019A       ; - DELKA ZAZNAMU (POCET BYTU V DATOVE CASTI), 2 BYTY
  0689  019A       ;        (NEJPRVE H-BYTE, POTOM L-BYTE)
  0690  019A       ; ... VLASTNI DATA ...
  0691  019A       ; - KONTROLNI SOUCET
  0692  019A       ;
  0693  019A       ;POUZITI REGISTRU - PLATI PRO SAVE I LOAD
  0694  019A       ; R0 .. CITAC PRES OBVODY 8155
  0695  019A       ; R1 .. ADRESA V RAMCI OBVODU 8155
  0696  019A       ; R2 .. KONTROLNI SOUCET
  0697  019A       ; R3 .. VYSILANY BYTE (PPRG. WBYTE)
  0698  019A       ; R4 .. CITAC BITU V BYTU (PPRG. WBYTE)
  0699  019A       ;    POLARITA VSTUPNIHO SIGNALU (PPRG. SYNCHRO RBIT)
  0700  019A       ; R5 .. CITAC PRODLEVY (PPRG. WBIT,RBIT)
  0701  019A       ; R6, R7 NEMENI
  0702  019A       ;PRI NAVRATU DOSADI DO R4 (FLAG F PROCESORU "PETR") 0
  0703  019A       ;
  0704  019A       ;    ZAPIS NA MAGNETOFON ( SAVE )
  0705  019A       ;
  0706  019A 74 F0    MGSAVE CALL  ZHASNI     ;ZHASNE DISPLEJ
  0707  019C       ;UVODNI TON = 256 BITU 0
  0708  019C BC 00        MOV   R4,#0
  0709  019E 74 82    MGSV1: CALL  WBIT0      ;ZAZNAM BITU 0
  0710  01A0 EC 9E        DJNZ  R4,MGSV1
  0711  01A2       ;SINCHRONIZACNI BITY: 1,0,0
  0712  01A2 23 04        MOV   A,#100B
  0713  01A4 74 92        CALL  WBYTE
  0714  01A6       ;INICIALIZACE NAHRAVACI ADRESY A KONTROLNIHO SOUCTU
  0715  01A6 27         CLR   A
  0716  01A7 A9         MOV   R1,A      ;NAHRAVACI ADRESA
  0717  01A8 AA         MOV   R2,A      ;KONTROLNI SOUCET
  0718  01A9       ;SINCHRONIZACNI ZNAK & DRUH NAHRAVKY
  0719  01A9 23 59        MOV   A,#'Y'
  0720  01AB 74 92        CALL  WBYTE
  0721  01AD       ;ZJISTI ROZSAH OPERACNI PAMETI POCITCE PETR
  0722  01AD       ;VYSLE DELKU ZAZNAMU V BYTECH
  0723  01AD 23 01        MOV   A,#1
  0724  01AF B6 B2        JF0   MGSV2
  0725  01B1 07         DEC   A
  0726  01B2       MGSV2  ;A=0 PRO JEDNU 8155, =1 PRO DVE 8155
  0727  01B2 A8         MOV   R0,A
  0728  01B3 74 92        CALL  WBYTE      ;H-BYTE DELKY
  0729  01B5 F8         MOV   A,R0
  0730  01B6 67         RRC   A
  0731  01B7 A7         CPL   C
  0732  01B8 67         RRC   A
  0733  01B9 74 92        CALL  WBYTE      ;L-BYTE DELKY
  0734  01BB 18         INC   R0
  0735  01BC       ;R0 = POCET OBVODU 8155 (1 NEBO 2)
  0736  01BC 23 F3        MOV   A,#~(P55IOM+P55CE0)
  0737  01BE 3A     MGSV3  OUTL  P2,A      ;MAPUJE 8155
  0738  01BF 81     MGSV4  MOVX  A,@R1
  0739  01C0 74 92        CALL  WBYTE
  0740  01C2 E9 BF        DJNZ  R1,MGSV4
  0741  01C4       ;CIKLUS PRES OBVODY 8155
  0742  01C4 23 F5        MOV   A,#~(P55IOM+P55CE1)
  0743  01C6 E8 BE        DJNZ  R0,MGSV3
  0744  01C8       ;ZAPIS KONTROLNIHO SOUCTU
  0745  01C8 FA         MOV   A,R2
  0746  01C9 37         CPL   A
  0747  01CA 17         INC   A
  0748  01CB 74 92        CALL  WBYTE      ;ZAPIS CHKSUM
  0749  01CD       ;PRO JISTOTU ZAVERECNY TON - BYTE 00H
  0750  01CD 74 91        CALL  WBYTE0
  0751  01CF 24 EC        JMP   MGEND      ;R2=0, DULEZITE !
  0752  01D1       ;
  0753  01D1       ;    CTENI Z MAGNETOFONU ( LOAD )
  0754  01D1       ;
  0755  01D1 74 F0    MGLOAD CALL  ZHASNI
  0756  01D3 B8 59        MOV   R0,#'Y'
  0757  01D5 74 65        CALL  SYNCHRO     ;SYNCHRONIZACE
  0758  01D7 A9         MOV   R1,A      ;A:=0
  0759  01D8       ;
  0760  01D8 74 AF        CALL  RBYTE      ;H-BYTE DELKY, 0 NEBO 1
  0761  01DA 17         INC   A
  0762  01DB A8         MOV   R0,A      ;POCET OBVODU 8155
  0763  01DC 74 AF        CALL  RBYTE      ;L-BYTE DELKY,
  0764  01DE                       ; (ZDE BEZVYZNAMNY
  0765  01DE 23 F3        MOV   A,#~(P55IOM+P55CE0)
  0766  01E0       ;NACTENI OBSAHU PAMETI SYSTEMU
  0767  01E0 3A     MGLD1  OUTL  P2,A      ;MAPUJE 8155
  0768  01E1 74 AF    MGLD2  CALL  RBYTE      ;CTE 1 BYTE
  0769  01E3 91         MOVX  @R1,A
  0770  01E4 E9 E1        DJNZ  R1,MGLD2
  0771  01E6       ;
  0772  01E6 23 F5        MOV   A,#~(P55IOM+P55CE1)
  0773  01E8 E8 E0        DJNZ  R0,MGLD1    ;CIKLUS PRES OBVODY 8155
  0774  01EA       ;ZKONTROLUJE CHKSUM
  0775  01EA 74 AF        CALL  RBYTE
  0776  01EC FA     MGEND  MOV   A,R2
  0777  01ED BC 00        MOV   R4,#0      ;PRIZNAK F := 0
  0778  01EF C6 15        JZ   PRIKAZ     ;OK
  0779  01F1 BA 07        MOV   R2,#ERR7
  0780  01F3 24 09        JMP   ERROR
  0781  01F5       ;
  0782  01F5       ;ZOBRAZENI A ZMENA HODNOTY BYTU NA ADRESE R1,
  0783  01F5       ;TEST, ZDA NOVA HODNOTA MUZE BYT ADRESOU (NE=>CHYBA)
  0784  01F5       ;V A VRATI OMEZOVAC (CISLO HO NECHA V R2)
  0785  01F5 74 0A    ZC3A  CALL  ZC3
  0786  01F7 F6 FC        JC   TSTEND     ;POUZE OMEZOVAC
  0787  01F9 34 00        CALL  TSADR      ;MJ. TEST ROZSAHU
  0788  01FB A1         MOV   @R1,A      ;NOVA HODNOTA
  0789  01FC FA     TSTEND MOV   A,R2      ;OMEZOVAC
  0790  01FD C6 15        JZ   PRIKAZ     ;END - UKONCENI PRIKAZU
  0791  01FF 83         RET
  0792  0200       ;
  0793  0200       ; TABULKA INSTRUKCI - MUSI BYT NA ZACATKU STRANKY !
  0794  0200       ;
  0795  0200 59     TAB2  .DB   IHLT      ; 1 .. HALT
  0796  0201 D5         .DB   IDISP      ; 2 .. DISPLAY
  0797  0202 4E         .DB   INOP      ; 3 .. NOP, PRODLEVA
  0798  0203 4B         .DB   ILDC      ; 4 .. ACC:=KONST
  0799  0204 40         .DB   ILDA      ; 5 .. ACC:=MEM
  0800  0205 46         .DB   ISTA      ; 6 .. MEM:=ACC
  0801  0206 6D         .DB   IADD      ; 7 .. ACC:=ACC+MEM
  0802  0207 72         .DB   ISUB      ; 8 .. ACC:=ACC-MEM
  0803  0208 6A         .DB   IJMP      ; 9 .. JMP
  0804  0209 89         .DB   CMP0      ;10 .. CMP ACC=MEM
  0805  020A 61         .DB   IJF       ;11 .. JUMP ON FLAG
  0806  020B 95         .DB   ICMP1      ;12 .. CMP ACC>MEM
  0807  020C 90         .DB   ICMP2      ;13 .. CMP ACC SET FLAG
  0931  027B       ;
  0932  027B       ;    LOGICKE OPERACE
  0933  027B       ;
  0934  027B F0     INOT  MOV   A,@R0
  0935  027C 37         CPL   A
  0936  027D A0         MOV   @R0,A
  0937  027E 83         RET
  0938  027F       ;
  0939  027F 14 CF    IAND  CALL  LDOPM
  0940  0281 50         ANL   A,@R0
  0941  0282 A0         MOV   @R0,A
  0942  0283 83         RET
  0943  0284       ;
  0944  0284 14 CF    IOR   CALL  LDOPM
  0945  0286 40         ORL   A,@R0
  0946  0287 A0         MOV   @R0,A
  0947  0288 83         RET
  0948  0289       ;
  0949  0289       ;    POROVNANI
  0950  0289       ;
  0951  0289 14 CB    CMP0  CALL  LDOPF0     ;POROVNANI ACC=MEM
  0952  028B D0         XRL   A,@R0
  0953  028C 96 8F        JNZ   CMP4      ;R4:=1 .. SET FLAG
  0954  028E 1C     CMP6  INC   R4
  0955  028F 83     CMP4  RET
  0956  0290       ;
  0957  0290 14 CB    ICMP2  CALL  LDOPF0     ;POROVNANI ACCMEM
  0960  0295       ;
  0961  0295 14 CB    ICMP1  CALL  LDOPF0     ;POROVNANI ACC>MEM
  0962  0297 37     CMP5  CPL   A
  0963  0298 6A         ADD   A,R2      ;CARRY IFF A(MEM)BIN
  1135  033B B8 30        MOV   R0,#BUFF+5   ;PTR NA CISLICE
  1136  033D BD 02        MOV   R5,#2      ;POCET CISLIC HI
  1137  033F 74 44        CALL  CISL6      ;PREVOD DEC-->BIN
  1138  0341 AB         MOV   R3,A      ;HLOZ HI
  1139  0342 BD 03        MOV   R5,#3      ;POCET CISLIC LOW
  1140  0344           ; PREVOD DEC-->BIN. R0 UKAZATEL NA HORNI CISLICI,
  1141  0344           ;          R5 - POCET CISLIC.
  1142  0344           ; ZNICI @R0,R5. VYSLEDEK DA DO REG. A
  1143  0344 27     CISL6  CLR   A
  1144  0345 F2 59    CISL5  JB7   CISL7      ;CHYBA - PRETECENI
  1145  0347 E7         RL   A        ;*2
  1146  0348 A0         MOV   @R0,A
  1147  0349 F2 59        JB7   CISL7      ;PRETECENI
  1148  034B E7         RL   A        ;*4
  1149  034C F2 59        JB7   CISL7      ;PRETECENI
  1150  034E E7         RL   A        ;*8
  1151  034F 60         ADD   A,@R0      ;*10
  1152  0350 F6 59        JC   CISL7      ;PRETECENI
  1153  0352 C8         DEC   R0
  1154  0353 60         ADD   A,@R0      ;+NOVA CISLICE
  1155  0354 F6 59        JC   CISL7      ;PRETECENI
  1156  0356 ED 45        DJNZ  R5,CISL5    ;CIKLUS PRES CISLICE
  1157  0358 83     CISL4  RET
  1158  0359           ;
  1159  0359           ; PRETECENI PRI PREVODU DEC-->BIN
  1160  0359 BA 01    CISL7  MOV   R2,#ERR1
  1161  035B 24 09        JMP   ERROR
  1162  035D       ;
  1163  035D       ;    PODPROGRAM PRO CTENI CISLA
  1164  035D       ;
  1165  035D       ;POSUNE R5 BYTU POCINAJE @R0 O 1 MISTO SMEREM
  1166  035D       ;K VYSSIM ADRESAM. DO 1.BYTU ZAPISE A.
  1167  035D       ;ZNICI R2, POSUNE R0, OSTATNI REGISTRY ZACHOVA
  1168  035D 2D     POSUN  XCH   A,R5
  1169  035E AB         MOV   R3,A      ;KOPIE DELKY
  1170  035F 2D         XCH   A,R5
  1171  0360 20     POS1  XCH   A,@R0
  1172  0361 18         INC   R0
  1173  0362 EB 60        DJNZ  R3,POS1
  1174  0364 83         RET
  1175  0365       ;
  1176  0365       ;********************************************************
  1177  0365       ;*                           *
  1178  0365       ;*   PODPROGRAMY PRO KOMIKACI S PERIFERIEMI    *
  1179  0365       ;*                           *
  1180  0365       ;********************************************************
  1181  0365       ;
  1182  0365       ;
  1183  0365       ;********************************************************
  1184  0365       ;*                           *
  1185  0365       ;*       M A G N E T O F O N           *
  1186  0365       ;*                           *
  1187  0365       ;********************************************************
  1188  0365       ;
  1189  0365       ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  1190  0365       ;%                           %
  1191  0365       ;% vypis obsluhy magnetofonu nebyl zverejnen,     %
  1192  0365       ;% vypis ziskan zpetnym prekladem a doplnenim navesti %
  1193  0365       ;% az na jedno ktere se nepovedlo dohledat (x03a2)   %
  1194  0365       ;%                           %
  1195  0365       ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  1196  0365       ;
  1197  0365 89 01    SYNCHRO ORL   P1,#1
  1198  0367 BA 50    RSYN0  MOV   R2,#50H
  1199  0369 74 9E    RSYN1  CALL  RBIT0
  1200  036B 12 67        JB0   RSYN0
  1201  036D EA 69        DJNZ  R2,RSYN1
  1202  036F 74 9E    RSYN2  CALL  RBIT0
  1203  0371 37         CPL   A
  1204  0372 12 6F        JB0   RSYN2
  1205  0374 74 9E        CALL  RBIT0
  1206  0376 37         CPL   A
  1207  0377 12 7B        JB0   RSYN3
  1208  0379 74 9E        CALL  RBIT0
  1209  037B 74 AF    RSYN3  CALL  RBYTE
  1210  037D AA         MOV   R2,A
  1211  037E D8         XRL   A,R0
  1212  037F 96 67        JNZ   RSYN0
  1213  0381 83         RET
  1214  0382       ;
  1215  0382 97     WBIT0  CLR   C
  1216  0383 23 FF    WBIT  MOV   A,#0FFH
  1217  0385 F7         RLC   A
  1218  0386 F7         RLC   A
  1219  0387 74 8B        CALL  OUT500
  1220  0389 D3 02        XRL   A,#2
  1221  038B 39     OUT500 OUTL  P1,A
  1222  038C BD 62        MOV   R5,#62H
  1223  038E ED 8E    CEKEJ  DJNZ  R5,CEKEJ
  1224  0390 83         RET
  1225  0391       ;
  1226  0391 27     WBYTE0 CLR   A
  1227  0392 74 B9    WBYTE  CALL  CHR2
  1228  0394 BC 08        MOV   R4,#8
  1229  0396 F7     WBIT2  RLC   A
  1230  0397 AB         MOV   R3,A
  1231  0398 74 83        CALL  WBIT
  1232  039A FB         MOV   A,R3
  1233  039B EC 96        DJNZ  R4,WBIT2
  1234  039D 83         RET
  1235  039E       ;
  1236  039E FD     RBIT0  MOV   A,R5
  1237  039F AC         MOV   R4,A
  1238  03A0 BD 94    RBIT  MOV   R5,#94H
  1239  03A2 ED A2    X03A2  DJNZ  R5,X03A2
  1240  03A4 09         IN   A,P1
  1241  03A5 AD         MOV   R5,A
  1242  03A6 09     RBIT1  IN   A,P1
  1243  03A7 2D         XCH   A,R5
  1244  03A8 DD         XRL   A,R5
  1245  03A9 37         CPL   A
  1246  03AA 12 A6        JB0   RBIT1
  1247  03AC FD         MOV   A,R5
  1248  03AD DC         XRL   A,R4
  1249  03AE 83         RET
  1250  03AF       ;
  1251  03AF BB 01    RBYTE  MOV   R3,#1
  1252  03B1 74 A0    RBYT1  CALL  RBIT
  1253  03B3 67         RRC   A
  1254  03B4 FB         MOV   A,R3
  1255  03B5 F7         RLC   A
  1256  03B6 AB         MOV   R3,A
  1257  03B7 E6 B1        JNC   RBYT1
  1258  03B9 2A     CHR2  XCH   A,R2
  1259  03BA 6A         ADD   A,R2
  1260  03BB 2A         XCH   A,R2
  1261  03BC 83         RET
  1262  03BD       ;
  1263  03BD       ;    CTENI ZNAKU Z KLAVESNICE S CEKANIM
  1264  03BD       ;    KOD PRECTENEHO TLACITKA VRATI V A.
  1265  03BD       ;
  1266  03BD 14 FA    CTIKL1 CALL  CTIKL
  1267  03BF F2 BD        JB7   CTIKL1     ;CEKACI SMICKA
  1268  03C1 83         RET
  1269  03C2       ;
  1270  03C2       ; CTENI ZNAKU Z KLAVESNICE PRO POTREBY CTENI CISLA
  1271  03C2       ;
  1272  03C2 74 BD    CTICIS CALL  CTIKL1     ;CEKA NA ZNAK
  1273  03C4 03 F3        ADD   A,#-TLMEM    ;TEST PRIKAZOVEHO TLACITKA
  1274  03C6 F6 C2        JC   CTICIS     ;PRIKAZY IGNORUJE
  1275  03C8 03 03        ADD   A,#3      ;CY IFF OMEZOVAC
  1276  03CA 07         DEC   A
  1277  03CB AA         MOV   R2,A
  1278  03CC       ;VYSTUP: A=R2=PRECTENY ZNAK
  1279  03CC       ; JE-LI TO OMEZOVAC, JE CARRY,
  1280  03CC       ;    ZNAK = -1..PREV, 0..END, +1..NEXT.
  1281  03CC       ; JE-LI TO CISLICE, ZNAK = HODNOTA CISLICE + (TL0-TLEND)
  1282  03CC 83         RET
  1283  03CD       ;
  1284  03CD       ;********************************************************
  1285  03CD       ;*                           *
  1286  03CD       ;*       Z O B R A Z O V A N I          *
  1287  03CD       ;*                           *
  1288  03CD       ;********************************************************
  1289  03CD       ;
  1290  03CD       ;
  1291  03CD       ;********************************************************
  1292  03CD       ;*                           *
  1293  03CD       ;*     VYSTUP CISEL V DESITKOVE SOUSTAVE      *
  1294  03CD       ;*                           *
  1295  03CD       ;********************************************************
  1296  03CD       ;
  1297  03CD       ;    ZOBRAZENI PC
  1298  03CD       ;
  1299  03CD 74 E6    ZOBRPC CALL  CLRD5
  1300  03CF B0 5E        MOV   @R0,#ZZP    ;'P' DO LEVEHO DISPLEJE
  1301  03D1 FF     ZPC1  MOV   A,R7      ;PC
  1302  03D2       ;
  1303  03D2       ; ZOBR3: ZOBRAZENI TROJICE VPRAVO NA DISPLEJI
  1304  03D2       ; ZOBR2: ZOBRAZENI DVOJICE, NUTNO NASTAVIT R0 !
  1305  03D2       ; ZOBR1: ZOBRAZENI 1 CISLICE, NUTNO NASTAVIT RO !
  1306  03D2       ;
  1307  03D2 B8 20    ZOBR3  MOV   R0,#VID0    ;PTR DO VIDEOREGISTRU
  1308  03D4 74 D8        CALL  ZOBR1
  1309  03D6 74 D8    ZOBR2: CALL  ZOBR1
  1310  03D8       ;
  1311  03D8       ; ZOBRAZI CISLICI A MOD10; A:=A DIV 10. NICI R2
  1312  03D8       ;
  1313  03D8 BA FF    ZOBR1  MOV   R2,#0FFH
  1314  03DA 03 F6    ZOBR11 ADD   A,#-10
  1315  03DC 1A         INC   R2
  1316  03DD F6 DA        JC   ZOBR11
  1317  03DF 03 0A        ADD   A,#10
  1318  03E1           ;R2=A DIV 10, A=A MOD 10
  1319  03E1 E3         MOVP3  A,@A
  1320  03E2 A0         MOV   @R0,A      ;ZOBRAZI A MOD 10
  1321  03E3 18         INC   R0
  1322  03E4 FA         MOV   A,R2      ;A:=A DIV 10
  1323  03E5 83         RET
  1324  03E6       ;
  1325  03E6       ;********************************************************
  1326  03E6       ;*                           *
  1327  03E6       ;*       MAZANI DISPLEJE            *
  1328  03E6       ;*                           *
  1329  03E6       ;********************************************************
  1330  03E6       ;
  1331  03E6 B8 20    CLRD5  MOV   R0,#VID0
  1332  03E8       ;NULOVANI 5 BYTU POCINAJE R0
  1333  03E8 BB 05    CLR5  MOV   R3,#5
  1334  03EA 27     CLEAR  CLR   A
  1335  03EB A0     CLR0  MOV   @R0,A
  1336  03EC 18         INC   R0
  1337  03ED EB EB        DJNZ  R3,CLR0
  1338  03EF 83         RET
  1339  03F0       ;
  1340  03F0       ;********************************************************
  1341  03F0       ;*                           *
  1342  03F0       ;*   ZHASNUTI DISPLEJE A ZABLOKOVANI JEHO OBSLUHY  *
  1343  03F0       ;*                           *
  1344  03F0       ;********************************************************
  1345  03F0       ;
  1346  03F0 35     ZHASNI DIS   TCNTI
  1347  03F1 B9 02    ZHAS0  MOV   R1,#P55B    ;ADRESA PORTU A (SEGMENTY)
  1348  03F3 23 FF        MOV   A,#0FFH     ;VSECHNY ZHASNOUT
  1349  03F5 8A 0A    WR55IO ORL   P2,#P55IOM+P55CE1
  1350  03F7 9A FB        ANL   P2,#~P55CE0   ;MAPUJE VNITRNI 8155, IO
  1351  03F9 91         MOVX  @R1,A      ;ZAPIS NA PORT
  1352  03FA 83         RET
  1353  03FB       ;
  1354  03FB           .END
  
  
  
  Label    Value   Label    Value   Label    Value
  ------------------   ------------------   ------------------
  ACC      0027   AERROR    00E4   BUFF     002B
  CHVENI    0003   CVADR     00BF   CVAD0     00C7
  CTIKL     00FA   CTIKL3    00FC   CEKEND    0111
  CMP0     0289   CMP6     028E   CMP4     028F
  CMP5     0297   CLDISP    02EA   CISLO     0317
  CISL2     032A   CISL6     0344   CISL5     0345
  CISL4     0358   CISL7     0359   CEKEJ     038E
  CHR2     03B9   CTIKL1    03BD   CTICIS    03C2
  CLRD5     03E6   CLR5     03E8   CLEAR     03EA
  CLR0     03EB   EXTRES    0400   EXTINT    0403
  EXTTIN    0407   ERR1     0001   ERR2     0002
  ERR3     0003   ERR4     0004   ERR5     0005
  ERR6     0006   ERR7     0007   ERROR0    0107
  ERROR     0109   INTINT    0081   INTRES    00AA
  INSTR     021B   INST1     0224   INST2     0225
  INST0     023B   IERROR    023C   ILDAI     023E
  ILDA     0240   ISTAI     0244   ISTA     0246
  ILDC     024B   INOP     024E   IHLT     0259
  IJF      0261   IJT      0265   IJMPI     0268
  IJMP     026A   IADD     026D   ISUB     0272
  IADD2     0278   INOT     027B   IAND     027F
  IOR      0284   ICMP2     0290   ICMP1     0295
  IADD3     0299   ICALL     029C   IRET     02AA
  ISTK2     02B2   IP1IN     02B9   IP1B2     02BE
  IP1OUT    02C5   IP2OUT    02CC   IDISP     02D5
  IZOBR1    02E7   IZOBR0    02EA   IKEY     02EE
  IINT     02F4   IINT0     02FB   KEY      001E
  KTIM     00F0   LDADR     00BE   LDOPF0    00CB
  LDOPM     00CF   LT08     00D3   LERROR    00E2
  MUX7     0010   MGBITW    0002   MGBITR    0001
  MGSAVE    019A   MGSV1     019E   MGSV2     01B2
  MGSV3     01BE   MGSV4     01BF   MGLOAD    01D1
  MGLD1     01E0   MGLD2     01E1   MGEND     01EC
  MAXINSTR   001B   NOKEY     0080   NEWPC     0236
  NOP1     0254   NOP0     0258   OUT500    038B
  P55IOM    0008   P55CE0    0004   P55CE1    0002
  P1D      0029   P2D      002A   P55R     0000
  P55A     0001   P55B     0002   P55C     0003
  POUT     00E6   POUT1     00F0   POUT2     00F7
  POUT8     00F9   PRIKAZ    0115   PRIK1     011A
  POSUN     035D   POS1     0360   RESET     0085
  RES3     00B4   RES1     00B8   RSYN0     0367
  RSYN1     0369   RSYN2     036F   RSYN3     037B
  RBIT0     039E   RBIT     03A0   RBIT1     03A6
  RBYTE     03AF   RBYT1     03B1   STOPO     001B
  SP      0026   STKMIN    0031   STKMAX    003A
  S0      0004   S1      0010   S2      0080
  S3      0020   S4      0040   S5      0008
  S6      0002   S7      0001   STORA     02C3
  SYNCHRO    0365   TIM128    0028   TL0      0000
  TL1      0001   TL2      0002   TL3      0003
  TL4      0004   TL5      0005   TL6      0006
  TL7      0007   TL8      0008   TL9      0009
  TLPREV    000A   TLEND     000B   TLNEXT    000C
  TLMEM     000D   TLACC     000E   TLPC     000F
  TLRUN     0010   TLSTEP    0011   TLSAVE    0012
  TLLOAD    0013   TLSTOP    000B   TIMER     000B
  TIM2     001A   TIM3     002A   TIM4     0031
  TIM5     003C   TIM6     0040   TIM7     004D
  TIM72     005A   TIM8     005A   TABTL     0063
  TABMUX    007A   T01RET    00DD   T01      00DE
  TSADR     0100   TSOK     0104   TSERR     0105
  TAB1     0125   TSTEND    01FC   TAB2     0200
  TABCIS    0300   VID0     0020   VID1     0021
  VID2     0022   VID3     0023   VID4     0024
  VID5     0025   WBIT0     0382   WBIT     0383
  WBYTE0    0391   WBYTE     0392   WBIT2     0396
  WR55IO    03F5   XRUN     012C   XR2      012F
  XSTEP     0137   XMEM3     013D   XMEM     013F
  XMEM4     015A   XACC     0160   XACC1     016B
  XPC      016F   XF      0177   XF1      017C
  XF2      0184   XF3      0184   XSP      0188
  XSP1     0194   X03A2     03A2   ZTECKA    0001
  ZZ0      00FC   ZZ1      0090   ZZ2      0076
  ZZ3      00B6   ZZ4      009A   ZZ5      00AE
  ZZ6      00EE   ZZ7      0094   ZZ8      00FE
  ZZ9      00BE   ZZA      00DE   ZZP      005E
  ZZE      006E   ZZF      004E   ZZS      00AE
  ZZM      00C2   ZZH      00DA   ZZC      006C
  ZRUN     00E2   ZC3A     01F5   ZC3      030A
  ZC1      0311   ZOBRPC    03CD   ZPC1     03D1
  ZOBR3     03D2   ZOBR2     03D6   ZOBR1     03D8
  ZOBR11    03DA   ZHASNI    03F0   ZHAS0     03F1
  
  tasm: Number of errors = 0
  
  


 3. PŘÍLOHA

 4. Schéma:
  Seznam součástek:


  Schéma zapojení mikropočítače PETR
  Schéma zapojení mikropočítače PETR a černobílá verze ZDE.  Schéma obvodu klávesnice a displeje
  Schéma zapojení displeje a černobílá verze ZDE.  Schéma obvodu připojení magnetofonu  Schéma stabilizátoru napětí  Schéma zapojení logické sondy  Schéma zapojení vnější paměti s expanderem
  Schéma zapojení vnější paměti s expanderem a černobílá verze ZDE.  Rozložení součástek na základní desce


  Rozložení součástek na základní desce


  Rozložení součástek na desce expandéru


  Rozložení součástek na desce displeje  blokové schéma mikropočítače PETR

  Seznam součástek stavebnice PETR

  Integrované obvody:
       
  1 ksIO1MHB 8155
  1 ksIO2MHB 8048 (paměť programu maskou)
  1 ksIO3MAA 741
  1 ksIO4MA 7805
   
  Ostatní polovodiče:
  8 ksT1-T8tranzistor BC 178
  2 ksT15,16tranzistor KC 508
  6 ksT9-T14tranzistor K.F 517
  4 ksD9-D12dioda KY 132/80
  3 ksD13-D15dvoumístná jednotka VQE 24E
   
  Odpory TR 191:
  9 ksR1-R8,R3156R
  20 ksR9-R281k
  1 ksR29330R
  3 ksR30,R39,R454k7
  3 ksR32-R343k3
  4 ksR35-R37,R472k2
  1 ksR3847k
  1 ksR40100
  2 ksR41,R4210k
  1 ksR436k8
  1 ksR441M
  1 ksR4622k
   
  Kondenzátory:
  2 ksC1,C2TF008 1000M/16V
  5 ksC3,C4,C9,C15,C16   TK 783 100n
  1 ksC6TK 754 22p
  2 ksC7,C8TE 135 1M/40V
  1 ksC10TK 783 4n7
   
  Ostatní součástky:
  1 ksX1 krystal 6MHz (malé provedení)
  2 ksobjímka IO 40 pin
  1 kskonektor klávesnice (1/2 objímky IO 24 pin)
  1 kschladič pro IO4
  1 kspřepínač (označ. P) 946 221 01 1
  1 kskonektor DIN pevný (3 dutinky)
  1 ksfoliová klávesnice TS 523 (modifikovaný potisk)
  35 kskoncovka 4FA 898 03
  40 kskontakt 4FA 062 06
  1 ksskříňka (Tesla Bratislava)
  1 ksdeska plošných spojil (označ. TRPE)
  1 mvodič plochý PNLY 30 žil (0,15 mm2)
  0,5 m   vodič jednoduchý s izol. PVC (vnitřní průměr 0,7 mm)


  Seznam součástek logické sondy k stavebnici PETR

  Integrované obvody:
       
  1 ksIO5MH 7474
  1 ksIO6MH 7404
   
  Ostatní polovodiče:
  1 ksT17tranzistor KC508
  1 ksD4dioda KA 261
  5 ks   D1-D3,D5,D6   dioda KA 206
  1 ksD7dioda LED zelená LQ 1702
  1 ksD8dioda LED červená LQ 1102
   
  Ostatní součástky:
  2 ksR48,R49odpor TR 191 15k
  2 ksP1,P2odpor. trimr TP 093 680R
  1 ksC5kondenzátor TK 754 22p
  1 ksC11elektrolyt TE 131 6M8/6.3V
  2 ksC12,C13elektrolyt TE 981 10M/6V
  1 ksdeska plošných spojů
  (oddělený díl desky stavebnice PETR)


  Seznam součástek pro rozšíření stavebnice PETR

  Integrované obvody:
       
  1 ksIO7parněť EPROM K573RF5(2716) popř.
  K573RF3(2732)
  1 ks   IO8MH 8282
  1 ksIO9MHB 8243
   
  Ostatní součástky:
  1 ksC14   TK 783 100n
  1 ksobjímka IO 24 pin
  1 ksK2konektor FRB TX 511 20 11
  (na desce mikropočítače PETR)
  1 ksK3konektor FRB TY 511 20 11
  1 kskonektor FRB TY 511 20 13 (pro kabel)
  1 ksdeska plošných spojů
  (oddělený díl desky stavebnice PETR)
 5. PŘÍLOHA

 6. Odpovědi na otázky v textu

  [?1] Bude čítač adres PC po provedení jedné instrukce ukazovat vždy na v pořadí další následující instrukci zapsanou v programu ?

  Nebude. Například po provedení instrukce skoku (JMP) může být další instrukce ke zpracování umístěna v programu kdekoliv. Obdobných instrukcí jako JMP je více a označují se jako řídicí instrukce (viz odst. 2.2).


  [?2] Kolik podprogramů lze do sebe nejvýše vnořit tak, aby nedošlo k přeplnění zásobníku ?

  Deset, neboť zásobník mikropočítače PETR má položek deset


  [?3] Kolik kroků může nejvýše obsahovat program pro mikropočítač PETR ?

  Počet kroků programu není omezen. Pokud jste odpověděli, že 128 resp. 256 uvědomte si, že počet kroků programu nesouvisí ani tak s velikostí paměti jako spíše s typem instrukcí. Např. jednoinstrukční program CYKL: JMP CYKL je nekonečný cyklus, při kterém procesor neustále dokola provádí tuto jedinou instrukci. Tento případ se někdy označuje jako dynamický stop procesoru. Dynamický proto, že procesor nepřetržitě pracuje, stop proto, že se přitom z adresy CYKL nikam jinam nedostane.


  [?4] Jsou tyto dva úseky programů funkčně stejné ?

         |             |
  (1)    AEQ 100   (2)     ALT 90
       JF  ANO         JF  NE
    NE:   ...           AGT 90
     |               JF  NE
    ANO:  ...           JMP ANO
  
                  NE:  ...
                  |
                  ANO:  ...
  

  Nejsou. Byly by ekvivalentní v případě, že by porovnávaly obsah střadače s obsahem téže buňky paměti! Navíc řešení (2) je nejen delší, ale i časově náročnější.


  [?5] Kdy se v tomto programu nastavuje příznak F, který testuje instrukce JF ?

  Při provádění instrukce AEQ, která testuje rovnost mezi obsahem střadače a srovnávací konstantou 001.


  [?6] Tabulku pro zobrazení písmen a symbolů si laskavě doplňte sami podle výše uvedeného návodu. Přitom tvary písmen,lze volit různě, např. c lze zobrazit jako [ ] nebo [ ] apod. Některá písmena se zobrazují těžko, např. k jako [ ] , některá zobrazit nejde - např. x .
  [?7] Jaký bude obsah střadače v okamžiku, kdy se program zastaví na instrukci HALT, a proč ?

  Obsah střadače bude ACC=0, neboť k přetečení dojde poprvé při ACC=256. Do střadače se tedy dosadí hodnota ACC:=256-256=0 a nastaví se F:=1, viz popis instrukce ADD.


  [?8] Popište funkci takto zapsané instrukce:

  adr kód   instrukce  komentář
  ............................................................
  003 21.003  JMPI 003  ; ?
  

  Takto zapsaná instrukce má význam skoku sama na sebe. Program se na ní zacyklí.


  [?9] Upravte program tak, aby se po stisknutí tlačítek ( 0 ). (1) , (2) nebo (3) zastavil !

  Pro řešení lze využít posloupnosti kódů, které uvedená tlačítka generují - viz obr. 5.:

  adr kód   instrukce  komentář
  ............................................................
  000 26.000  KEY     ;přečíst stav klávesnice do ACC
  001 10.010  AEQ  010  ;je stisknuté tlačítko
  002 11.000  JF  000  ;ne číst znovu
  003 13.011  ALT  011  ;ukončit program ?
  004 11.007  JF  007  ;ano, ale jen pro daná tlačítka
  005 02.000  DISP 000  ;jinak zobrazit kód na displej
  006 09.000  JMP  000  ;a číst znovu z klávesnice
  007 01.000  HALT    ;stop
  
  011 00.004 ;omezovač pro ukončení programu
  

  [?10] Jaký výsledek bude mít instrukce LDAI ležící na adrese dané operandem, tedy například:

  adr kód   instrukce  komentář
  ............................................................
  001 19.001  LDAI 001  ;???
  

  Výsledek bude stejný jako u instrukce LDC 001 , po provedení bude tedy obsah střadače ACC=001 !


  [?11] Napište úsek programu pro kopírování obsahu portu P1 na port. P2.

  Program může mít např. tento tvar:

  adr kód   instrukce  komentář
  ............................................................
  000 04.255  LDC  255  ; ACC := 1111 1111
  001 17.008  P10UT  8  ;zajistí správné čtení portu P1
  002 16.008  P1 IN  8  ; ACC := obsah P1
  003 18.008  P20UT  8  ; P2 := obsah ACC
  

  [?12] Proč se u instrukce RET neudává adresa, ze které má program dále pokračovat ?

  Protože návrat z podprogramu vede vždy na adresu následující za poslední instrukcí CALL. Tato návratová adresa se automaticky ukládá do zásobníku právě proto, aby mohla být použita při následující instrukci RET.

  U ostatních řídících instrukcí se cílová adresa, ze které má program pokračovat, vždy uvádí.


  [?13] Jak lze spustit program z konkrétní adresy, řekněme 123? Lze program spustit od adresy 300 ?

  Z přípustné (existující) adresy, např. 123 lze spustit program tak, že nejprve příkazem ( PC ) nastavíme hodnotu čítače adres na 123 a potom spustíme program příkazem (RUN).

  Z adresy 300 program spustit nelze. Adresový prostor mikropočítače PETR je v rozsahu 0 až 127 (při rozšíření až 255). Adresa 300 tedy v mikropočítači PETR neexistuje.


  [?14] Může dojít k chybě E 006 (prázdný zásobník) při zpracováni tohoto programu ?

  adr kód   instrukce  komentář
  ............................................................
  000 23.010  CALL 010  ;volání podprogramu
  001 09.000  JMP  000  ;stále dokola
   |       |
  010 04.001  LDC  001  ;podprogram pro výpis vzorku
  011 14.008  P1OUT  8  ; 0000 0001 -> port P1
  012 24.000  RET     ;konec podprogramu
  

  Při spuštění programu od adresy 0 nebo 1 nemůže. Může k ni však dojit, spustíte-li nebo krokujete-li program od adres 010, 011, 012 (tj. instrukce RET by se Měla provést dřivé než instrukce CALL). 7. PŘÍLOHA

 8. Tabulky 8048
  Tabulka instrukcí PETR


  • Seznam instrukcí mikroprocesoru 8048/8049 seřazený vzestupně podle vnitřního kódu

  • +----+-----------+ +----+-----------+ +----+-----------+ +----+------------+ +----+-----------+ +----+-----------+
   | kód|  symb.  | | kód|  symb.  | | kód|  symb.  | | kód|  symb.  | | kód|  symb.  | | kód|  symb.  |
   +-+--+-----------+ +-+--+-----------+ +-+--+-----------+ +-+--+------------+ +-+--+-----------+ +-+--+-----------+
   | |00|NOP    | | |2B|XCH A,R3 | | |56|JT1 adr  | | |81|MOVX A,@R1 | | |AC|MOV R4,A | |*|D7|MOV PSW,A |
   | |01|      | | |2C|XCH A,R4 | |*|57|DA  A   | | |82|      | | |AD|MOV R5,A | | |D8|XRL A,R0 |
   | |02|OUTL BUS,A | | |2D|XCH A,R5 | | |58|ANL A,R0 | | |83|RET     | | |AE|MOV R6,A | | |D9|XRL A,R1 |
   |*|03|ADD A,#d | | |2E|XCH A,R6 | | |59|ANL A,R1 | | |84|JMP adr  | | |AF|MOV R7,A | | |DA|XRL A,R2 |
   | |04|JMP adr  | | |2F|XCH A,R7 | | |5A|ANL A,R2 | | |85|CLR F0   | | |B0|MOV @R0,#d| | |DB|XRL A,R3 |
   | |05|EN  I   | | |30|XCHD A,@R0 | | |5B|ANL A,R3 | | |86|JNI adr  | | |B1|MOV @R1,#d| | |DC|XRL A,R4 |
   | |06|      | | |31|XCHD A,@R1 | | |5C|ANL A,R4 | | |87|      | | |B2|JB5 adr  | | |DD|XRL A,R5 |
   | |07|DEC A   | | |32|JB1 adr  | | |5D|ANL A,R5 | | |88|ORL BUS,#d | | |B3|JMPP A   | | |DE|XRL A,R6 |
   | |08|INS A,BUS | | |33|      | | |5E|ANL A,R6 | | |89|ORL P1,#d | | |B4|CALL adr  | | |DF|XRL A,R7 |
   | |09|IN  A,P1 | | |34|CALL adr  | | |5F|ANL A,R7 | | |8A|ORL P2,#d | | |B5|CPL P1  | | |E0|      |
   | |0A|IN  A,P2 | | |35|DIS TCNTI | |*|60|ADD A,@R0 | | |8B|      | | |B6|JF0 adr  | | |E1|      |
   | |0B|      | | |36|JTO adr  | |*|61|ADD A@R1 | | |8C|ORLD P4,A  | | |B7|      | | |E2|      |
   | |0C|MOVD A,P4 | | |37|CPL A   | | |62|MOV T,A  | | |8D|ORLD P5,A  | | |B8|MOV R0,#d | | |E3|M0VP3 A,@A |
   | |0D|MOVD A,P5 | | |38|      | | |63|      | | |8E|ORLD P6,A  | | |B9|MOV R1,#d | | |E4|JMP adr  |
   | |0E|MOVD A,P6 | | |39|OUTL Pl,A | | |64|JMP adr  | | |8F|ORLD P7,A  | | |BA|MOV R2,#d | | |E5|SEL MB0  |
   | |0F|MOVD A,P7 | | |3A|OUTL P2,A | | |65|STOP TCNT | | |90|MOVX @R0,A | | |BB|MOV R3,#d | | |E6|JNC adr  |
   | |10|INC @R0  | | |3B|      | | |66|      | | |91|MOVX @R1,A | | |BC|MOV R4,#d | | |E7|RL  A   |
   | |11|INC @R1  | | |3C|MOVD P4,A | |*|67|RRC A   | | |92|JB4 adr  | | |BD|MOV R5,#d | | |E8|DJNZ R0,adr|
   | |12|JB0 adr  | | |3D|MOVD P5,A | |*|68|ADD A,R0 | |*|93|RETR    | | |BE|MDV R6,#d | | |E9|DJNZ R1,adr|
   |*|13|ADDC A,#d | | |3E|MOVD P6,A | |*|69|ADD A,R1 | | |94|CALL adr  | | |BF|MOV R7,#d | | |EA|DJNZ R2,adr|
   | |14|CALL adr  | | |3F|MOVD F7,A | |*|6A|ADD A,R2 | | |95|CPL F0   | | |C0|      | | |EB|DJNZ R3,adr|
   | |15|DIS I   | | |40|ORL A,@R0 | |*|6B|ADD A,R3 | | |96|JNZ adr  | | |C1|      | | |EC|DJNZ R4,adr|
   | |16|JTF adr  | | |41|ORL A,@R1 | |*|6C|ADD A,R4 | |*|97|CLR C   | | |C2|      | | |ED|DJNZ R5,adr|
   | |17|INC A   | | |42|MOV A,T  | |*|6D|ADD A,R5 | | |98|ANL BUS,#d | | |C3|      | | |EE|DJNZ R6,adr|
   | |18|INC R0  | | |43|ORL A,#d | |*|6E|ADD A,R6 | | |99|ANL P1,#d | | |C4|JMP adr  | | |EP|DJNZ R7,adr|
   | |19|INC R1  | | |44|JMP adr  | |*|6F|ADD A,R7 | | |9A|ANL P2,#d | | |C5|SEL RB0  | | |F0|MOV A,@R0 |
   | |1A|INC R2  | | |45|STRT CNT  | |*|70|ADDC A@,R0 | | |9B|      | | |C6|JZ  adr  | | |F1|MOV A,@R1 |
   | |1B|INC R3  | | |46|JNT1 adr  | |*|71|ADDC A,@R1 | | |9C|ANLD P4,A  | | |C7|MOV A,PSW | | |F2|JB7 adr  |
   | |1C|INC R4  | | |47|SWAP A   | | |72|JB3 adr  | | |9D|ANLD P5,A  | | |C8|DEC R0  | | |F3|      |
   | |1D|INC R5  | | |48|ORL A,R0 | | |73|      | | |9E|ANLD P6,A  | | |C9|DEC R1  | | |F4|CALL adr  |
   | |1E|INC R6  | | |49|ORL A,R1 | | |74|CALL adr  | | |9F|ANLD P7,A  | | |CA|DEC R2  | | |F5|SEL MB1  |
   | |1F|INC R7  | | |4A|ORL A,R2 | | |75|ENT0 CLK  | | |A0|MOV @R0,A | | |CB|DEC R3  | | |F6|JC  adr  |
   | |20|XCH A,@R0 | | |4B|ORL A,R3 | | |76|JF1 adr  | | |A1|MOV @R1,A | | |CC|DEC R4  | |*|F7|RLC A   |
   | |21|XCH A,@R0 | | |4C|ORL A,R4 | | |77|RR  A   | | |A2|      | | |CD|DEC R5  | | |F8|MOV A,R0 |
   | |22|      | | |4D|ORL A,R5 | |*|78|ADDC A,R0 | | |A3|MOVP A,@A  | | |CE|DEC R6  | | |F9|MOV A,R1 |
   | |23|MOV A,#d | | |4E|ORL A,R6 | |*|79|ADDC A,R1 | | |A4|JMP adr  | | |CF|DEC R7  | | |FA|MOV A,R2 |
   | |24|JMP adr  | | |4F|ORL A,R7 | |*|7A|ADDC A,R2 | | |A5|CLR F1   | | |D0|XRL A,@R0 | | |FB|MOV A,R3 |
   | |25|EN  TCNTI | | |50|ANL A@R0 | |*|7B|ADDC A,R3 | | |A6|      | | |D1|XRL A@R1 | | |FC|MOV A,R4 |
   | |26|JHT0 adr  | | |51|ANL A,@R1 | |*|7C|ADDC A,R4 | |*|A7|CPL C   | | |D2|JB6 adr  | | |FD|MOV A,R5 |
   | |27|CLR A   | | |52|JB2 adr  | |*|7D|ADDC A,R5 | | |A8|MOV R0,A  | | |D3|XRL A,#d | | |FE|MOV A,R6 |
   | |28|XCH A,R0 | | |53|ANL A,#d | |*|7E|ADDC A,R6 | | |A9|MOV R1,A  | | |D4|CALL adr  | | |FF|MOV A,R7 |
   | |29|XCH A,R1 | | |54|CALL adr  | |*|7F|ADDC A,R7 | | |AA|MOV R2,A  | | |D5|SEL RB1  | +-+--+-----------+
   | |2A|XCH A,R2 | | |55|STRT T   | | |80|MOVX A,@R0 | | |AB|MOV R3,A  | | |D6|      |
   +-+--+-----------+ +-+--+-----------+ +-+--+-----------+ +-+--+------------+ +-+--+-----------+
   


  • Abecedně seřazený seznam Instrukcí mikroprocesoru 8048/8049

  • +--------------+-------+ +--------------+---+---+ +--------------+---+---+ +--------------+---+---+
   |   symb.  |kód|B/C| |   symb.  |kód|B/C| |   symb.  |kód|B/C| |   symb.  |kód|B/C|
   +-+------------+---+---+ +-+------------+---+---+ +-+------------+---+---+ +-+------------+---+---+
   |*|ADD A,R0  | 68|1/1| | |DEC R0   | C8|1/1| | |JNT0 a   | 26|2/2| | |ORL A,R0  | 48|1/1|
   |*|    R1  | 69|1/1| | |   R1   | C9|1/1| | |JNT1 a   | 46|2/2| | |   A,R1  | 49|1/1|
   |*|    R2  | 6A|1/1| | |   R2   | CA|1/1| | |JNZ a   | 96|2/2| | |   A,R2  | 4A|1/1|
   |*|    R3  | 6B|1/1| | |   R3   | CB|1/1| | |JTF a   | 16|2/2| | |   A,R3  | 4B|1/1|
   |*|    R4  | 6C|1/1| | |   R4   | CC|1/1| | |JT0 a   | 36|2/2| | |   A,R4  | 4C|1/1|
   |*|    R5  | 6D|1/1| | |   R5   | CD|1/1| | |JT1 a   | 56|2/2| | |   A,R5  | 4D|1/1|
   |*|    R6  | 6E|1/1| | |   R6   | CE|1/1| | |JZ  a   | C6|2/2| | |   A,R6  | 4E|1/1|
   |*|    R7  | 6F|1/1| | |   R7   | CF|1/1| | |MOV A,#d  | 23|2/2| | |   A,R7  | 4F|1/1|
   |*|ADD A,@R0 | 60|1/1| | |DIS I   | 15|1/1| | |MOV A,PSW | C7|1/1| | |ORL A,@R0 | 40|1/1|
   |*|    @R1 | 61|1/1| | |   TCNTI | 35|1/1| | |MOV A,RO  | F8|1/1| | |   A,@R1 | 41|1/1|
   |*|ADD A,#d  | 03|2/2| | |DJNZ R0,a  | E8|2/2| | |   R1   | F9|1/1| | |ORL A,#d  | 43|2/2|
   |*|ADDC A,R0  | 78|1/1| | |   R1,a  | E9|2/2| | |   R2   | FA|1/1| | |ORL BUS,#d | 88|2/2|
   |*|    R1  | 79|1/1| | |   R2,a  | EA|2/2| | |   R3   | FB|1/1| | |ORL P1,#d | 89|2/2|
   |*|    R2  | 7A|1/1| | |   R3,a  | EB|2/2| | |   R4   | FC|1/1| | |   P2,#d | 8A|2/2|
   |*|    R3  | 7B|1/1| | |   R4,a  | EC|2/2| | |   R5   | FD|1/1| | |ORLD P4,A  | 8C|1/2|
   |*|    R4  | 7C|1/1| | |   R5,a  | ED|2/2| | |   R6   | FE|1/1| | |   P5,A  | 8D|1/2|
   |*|    R5  | 7D|1/1| | |   R6,a  | EE|2/2| | |   R7   | FF|1/1| | |   P6,A  | 8E|1/2|
   |*|    R6  | 7E|1/1| | |   R7,a  | EF|2/2| | |MOV A,@R0 | F0|1/1| | |   P7,A  | 8F|1/2|
   |*|    R7  | 7F|1/1| | |EN  I   | 05|1/1| | |    @R1 | F1|1/1| | |OUTL BUS,A | 02|1/2|
   |*|ADDC A,@R0 | 70|1/1| | |   TCNTI | 25|1/1| | |MOV A,T  | 42|1/1| | |OUTL P1,A  | 39|1/2|
   |*|    @R1 | 71|1/1| | |ENT0 CLK  | 75|1/1| |*|MOV PSW,A | D7|1/1| | |   P2,A  | 3A|1/2|
   |*|ADDC A,#d  | 13|2/2| | |IN  A,P1  | 09|1/2| | |MOV R0,A  | A8|1/1| | |RET     | 83|1/2|
   | |ANL A,R0  | 58|1/1| | |   A,P2  | 0A|1/2| | |   R1,A  | A9|1/1| |*|RETR    | 93|1/2|
   | |    R1  | 59|1/1| | |INC A   | 17|1/1| | |   R2,A  | AA|1/1| | |RL  A   | E7|1/1|
   | |    R2  | 5A|1/1| | |INC R0   | 18|1/1| | |   R3,A  | AB|1/1| |*|RLC A   | F7|1/1|
   | |    R3  | 5B|1/1| | |   R1   | 19|1/1| | |   R4,A  | AC|1/1| | |RR  A   | 77|1/1|
   | |    R4  | 5C|1/1| | |   R2   | 1A|1/1| | |   R5,A  | AD|1/1| |*|RRC A   | 67|1/1|
   | |    R5  | 5D|1/1| | |   R3   | 1B|1/1| | |   R6,A  | AE|1/1| | |SEL MB0  | E5|1/1|
   | |    R6  | 5E|1/1| | |   R4   | 1C|1/1| | |   R7,A  | AF|1/1| | |   MB1  | F5|1/1|
   | |    R7  | 5F|1/1| | |   R5   | 1D|1/1| | |MOV R0,#d | B8|2/2| | |SEL RB0  | C5|1/1|
   | |ANL A,@R0 | 50|1/1| | |   R6   | 1E|1/1| | |   R1,#d | B9|2/2| | |   RB1  | D5|1/1|
   | |    @R1 | 51|1/1| | |   R7   | 1F|1/1| | |   R2,#d | BA|2/2| | |STOP TCNT  | 65|1/1|
   | |ANL A,#d  | 53|2/2| | |INC @R0  | 10|1/1| | |   R3,#d | BB|2/2| | |STRT CNT  | 45|1/1|
   | |ANL BUS,#d | 98|2/2| | |   @R1  | 11|1/1| | |   R4,#d | BC|2/2| | |STRT T   | 55|1/1|
   | |   P1,#d | 99|2/2| | |INS A,BUS | 08|1/2| | |   R5,#d | BD|2/2| | |SWAP A   | 47|1/1|
   | |   P2,#d | 9A|2/2| | |JB0 a   | 12|2/2| | |   R6,#d | BE|2/2| | |XCH A,R0  | 28|1/1|
   | |AHLD P4,A  | 9C|1/2| | |JB1 a   | 32|2/2| | |   R7,#d | BF|2/2| | |   A,R1  | 29|1/1|
   | |   P5,A  | 9D|1/2| | |JB2 a   | 52|2/2| | |MOV @R0,A | A0|1/1| | |   A,R2  | 2A|1/1|
   | |   P6,A  | 9E|1/2| | |JB3 a   | 72|2/2| | |   @R1,A | A1|1/1| | |   A,R3  | 2B|1/1|
   | |   P7,A  | 9F|1/2| | |JB4 a   | 92|2/2| | |MOV @R0,#d | B0|2/2| | |   A,R4  | 2C|1/1|
   | |CALL 0a   | 14|2/2| | |JB5 a   | B2|2/2| | |   @R1,#d | B1|2/2| | |   A,R5  | 2D|1/1|
   | |   1a   | 34|2/2| | |JB6 a   | D2|2/2| | |MOV T,A  | 62|1/1| | |   A,R6  | 2E|1/1|
   | |   2a   | 54|2/2| | |JB7 a   | F2|2/2| | |MOVD A,P4  | 0C|1/2| | |   A,R7  | 2F|1/1|
   | |   3a   | 74|2/2| | |JC  a   | F6|2/2| | |   A,P5  | 0D|1/2| | |XCH A,@R0 | 20|1/1|
   | |   4a   | 94|2/2| | |JF0 a   | B6|2/2| | |   A,P6  | 0E|1/2| | |   A,@R1 | 21|1/1|
   | |   5a   | B4|2/2| | |JF1 a   | 76|2/2| | |   A,P7  | 0F|1/2| | |XCHD A,@R0 | 30|1/1|
   | |   6a   | D4|2/2| | |JMP 0a   | 04|2/2| | |MOVD P4,A  | 3C|1/2| | |   A,@R1 | 31|1/1|
   | |   7a   | F4|2/2| | |   1a   | 24|2/2| | |   P5,A  | 3D|1/2| | |XRL A,R0  | D8|1/1|
   | |CLR A   | 27|1/1| | |   2a   | 44|2/2| | |   P6,A  | 3E|1/2| | |   A,R1  | D9|1/1|
   |*|   C   | 97|1/1| | |   3a   | 64|2/2| | |   P7.A  | 3F|1/2| | |   A,R2  | DA|1/1|
   | |   F0   | 85|1/1| | |   4a   | 84|2/2| | |MOVP A/aA  | A3|1/2| | |   A,R3  | DB|1/1|
   | |   F1   | A5|1/1| | |   5a   | A4|2/2| | |MOVP3 A,@A | E3|1/2| | |   A,R4  | DC|1/1|
   | |CPL A   | 37|1/1| | |   6a   | C4|2/2| | |MOVX A,@R0 | 80|1/2| | |   A,R5  | DD|1/1|
   |*|   C   | A7|1/1| | |   7a   | E4|2/2| | |   A,@R1 | 81|1/2| | |   A,R6  | DE|1/1|
   | |   F0   | 95|1/1| | |JMPP @A   | B3|1/2| | |MOVX @R0,A | 90|1/2| | |   A,R7  | DF|1/1|
   | |   F1   | B5|1/1| | |JHC a   | E6|2/2| | |   @R1,A | 91|1/2| | |XRL A,@R0 | D0|1/1|
   |*|DA  A   | 57|1/1| | |JNI a   | 86|2/2| | |NOP     | 00|1/1| | |   A,@R1 | D1|1/1|
   | |DEC A   | 07|1/1| | |      |  |  | | |      |  |  | | |XRL A,#d  | D3|2/2|
   +-+------------+---+---+ +-+------------+---+---+ +-+------------+---+---+ +-+------------+---+---+
   
       Pozn: * - ovlivňuje CY, B/C - počet bytů/počet cyklů,
          a - adresa, d - data
   


  • Funkční přehled instrukcí mikroprocesoru 8048/8049

  • +-----------------+--------------------------+ +-----------------+--------------------------+
   |   symb.    |     význam      | |   symb.    |     význam      |
   +--+--------------+--------------------------+ +--+--------------+--------------------------+
   | |ADD  A,R   |Add register to A     | |S |       |             |
   | |ADD  A,@R  |Add data memory to A   | |u |       |             |
   | |ADD  A,#d  |Add immediate to A    | |b |       |             |
   | |ADDC A,R   |Add register with CY   | |r |CALL adr   |Jump to subroutine    |
   | |ADDC A,@R  |Add data memory with CY  | |o |RET      |Return          |
   | |ADDC A,#d  |Add immediate with CY   | |u |RETR     |Return and restore status |
   |A |ANL  A,R   |And register to A     | |t |       |             |
   |c |ANL  A,@R  |And data memory to A   | |i |       |             |
   |c |ANL  A,#d  |And immediate to A    | |n |       |             |
   |u |ORL  A,R   |Or register to A     | |e |       |             |
   |m |ORL  A,@R  |Or data memory to A    | +--+--------------+--------------------------+
   |u |ORL  A,#d  |Or immediate to A     | |F |CLR  C    |Clear CY         |
   |l |XRL  A,R   |Excl. Or register to A  | |l |CPL  C    |Complement CY       |
   |a |XRL  A,@R  |Excl. Or data memory to A | |a |CLR  F0   |Clear Flag 0       |
   |t |XRL  A,#d  |Excl. Or immediate to A  | |g |CPL  F0   |Complement Flag 0     |
   |o |INC  A    |Increment A        | |s |CLR  F1   |Clear Slag 1       |
   |r |DEC  A    |Decrement A        | | |CPL  F1   |Complement Flag 1     |
   |s |CLR  A    |Clear A          | +--+--------------+--------------------------+
   | |CPL  A    |Complement A       | | |MOV  A,R   |Move register to A    |
   | |DA  A    |Decimal Adjust A     | | |MOV  A,@R  |Move data memory to A   |
   | |SWAP A    |Swap nibbles of A     | | |MOV  A,#d  |Move immediate to A    |
   | |RL  A    |Rotate A left       | |D |MOV  R,A   |Move A to register    |
   | |RLC  A    |Rotate A left through CY | |a |MOV  @R,A  |Move A to data memory   |
   | |RR  A    |Rotate A right      | |t |MOV  R,#d  |Move immediate to reg.  |
   | |RRC  A    |Rot. A right through CY  | |a |MOV  @R.#d  |Move immed. to data mem. |
   +--+--------------+--------------------------+ | |MOV  A,PSW  |Move PSW to A       |
   | |IN  A,P   |Input port to A      | |M |MOV  PSW,A  |Move A to PSW       |
   | |OUTL P,A   |Output A to port     | |o |XCH  A,R   |Exchange A and register  |
   | |ANL  P,#d  |And immediate to port   | |v |XCH  A,@R  |Exch. A and data memory  |
   |IO|ORL  P,#d  |Or immediate to port   | |e |XCHD A,@R  |Exch. nibble of A and reg.|
   |nu|INS  A,BUS  |Input BUS to A      | |d |MOVX A,@R  |Move ext. data mem. to A |
   |pt|OUTL BUS,A  |Output A to BUS      | | |MOVX @R,A  |Move A to ext. data mem. |
   |up|ANL  BUS,#d |And immediate to BUS   | | |MOVP A,@A  |Move to A from curr. page |
   |tu|ORL  BUS,#d |Or immediate to BUS    | | |MOVP3 A,@A  |Move to A from Page 3   |
   |/t|MOVD A,P   |Input Expander port to A | +--+--------------+--------------------------+
   | |MOVD P,A   |Out. A to Expander port  | |TC|STRT T    |Start Timer        |
   | |ANLD P,A   |And A to Expander port  | |io|MOV  A,T   |Read Timer/Counter    |
   | |ORLD P,A   |Or A to Expander port   | |mu|MOV  T,A   |Load Timer/Counter    |
   +--+--------------+--------------------------+ |en|STRT CNT   |Start Counter       |
   |R |       |             | |rt|STOP TCNT  |Stop Timer/Counter    |
   |e |       |             | |/e|EN  TCNTI  |Enable Timer/Counter Int. |
   |g |       |             | | r|DIS  TCNTI  |Disable Timer/Counter Int.|
   |i |INC  R    |Increment register    | +--+--------------+--------------------------+
   |s |INC  @R   |Increment data memory   | |C |EN  I    |Enable ext. interrupt   |
   |t |DEC  R    |Decrement register    | |o |DIS  I    |Disable ext. interrupt  |
   |e |       |             | |n |SEL  RB0   |Select register bank 0  |
   |r |       |             | |t |SEL  RB1   |Select register bank 1  |
   |s |       |             | |r |SEL  MB0   |Select memory bank 0   |
   +--+--------------+--------------------------+ |o |SEL  MB1   |Select memory bank 1   |
   | |JMP  adr   |Jump unconditional    | |l |ENT0 CLK   |Enable Clock output on T0 |
   | |JMPP @A   |Jump indirect       | +--+--------------+--------------------------+
   | |DJNZ R,adr  |Decrement reg. and skip  | | |NOP      |No Operation       |
   | |JC  adr   |Jump on CY=1       | +--+--------------+--------------------------+
   | |JNC  adr   |Jump on CY=0       |
   |B |JZ  adr   |Jump on A Zero      |
   |r |JNZ  adr   |Jump on A not Zero    |  Pozn.:
   |a |JT0  adr   |Jump on T0=1       |     R  = R0-R7
   |n |JNT0 adr   |Jump on T0=0       |     @R = R0-R1
   |c |JT1  adr   |Jump on T1=1       |     P  = P1-P2 [P4-P7]
   |h |JNT1 adr   |Jump on T1=0       |     #d = data (8 bitů)
   | |JF0  adr   |Jump on F0=1       |     adr = adresa (8 nebo 12 bitů)
   | |JE1  adr   |Jump on F1=1       |     b  = 0-7
   | |JTF  adr   |Jump on liner flag    |
   | |JNI  adr   |Jump on INT=0       |
   | |JBb  adr   |Jump on Accumulator Bit  |
   +--+--------------+--------------------------+
   


  • SEZNAM INSTRUKCÍ STAVEBNICE "PETR"

  • kódnázevvýznamp o p i s
   01.xxxHALTzastavení programuna displeji se vypíše "H" Jako příznak a "aaa" jako adresa zastavení HALT
   20.dddDISPvýpis na displayddd=0 . . . zobrazí ACC Jako 3 cifry,
   ddd=1 až 6 . . . zobrazí ACC do "ddd"-tého displeje
   ddd=255 . . . všechny displeje se vymažou
   03.dddNOPprodlevaprodleva ddd =1,28 milisekund
   04.kkkLDCACC: =kkknaplněni střadače konstantou kkk
   05.aaaLDAACC: =MEM(aaa)naplněni střadače obsahem paměti na adrese aaa
   06.aaaSTAMEM(aaa):=ACCzápis obsahu střadače do paměti na adresu aaa
   07.aaaADDACC: =ACC+MEM(aaa)součet obsahu střadače s obsahem paměti na adr. aaa
   06.aaaSUBACC: =ACC-HEMrozdíl obsahu střadače a obsahu paměti na adr. aaa
   09.aaaJMPskok v programuskok na adresu aaa
   10.aaaAEQtest na rovnostF: =1 pro ACC: =HEM(aaa), Jinak F:=0
   11.aaaJFpodmíněný skokskok na adresu aaa pro F=l
   12.aaaAGTporovnáníF: =1 pro ACC>MEH(aaa), Jinak F: =0
   13.aaaALTporovnániF: =1 pro ACC
   14.xxxCPLACC:=NOT ACCinverze obsahu střadače, ACC: =255-ACC
   15.aaaANDACC: =ACC and MEM(aaa)logický součin obsahu střadače a obsahu paměti na adr. aaa
   16.00dP1INACC:=P1d=8 ... čtení celého portu P1,
   d=0 až 7 ... Čteni len d-tého bitu
   17.00dP10UTP1: =ACC 2) pro d=0d=8 ... zápis celého portu P1,
   d=0 až 7 ... zápis jen d-tého bitu
   18.00dP20UT   P2: =ACC 2) pro d=0d=8 ... zápis celého portu P2,
   d=0 až 7 ... zápis jen d-tého bitu
   19.aaaLDAIACC: =@MEH(aaa)naplnění střadače podle směrníku z adresy aaa paměti
   20.aaaSTAI@MEM(aaa): =ACC   zápis obsahu střadače do paměti dle směrníku z adr. aaa
   21.aaaJMPInepřímý skokskok dle směrníku v paměti na adrese aaa
   22.aaaORACC: =ACC or MEM(aaa)logický součet obsahu střadače a obsahu paměti na adr. aaa
   23.aaa   CALLvoláni podprogramuskok do podprogramu na adresu aaa, přitom se uloží návratová adresa do zásobníku
   24.xxxRETnávrat z podprogramunávrat z podprogramu podle adresy v zásobníku
   25.aaaJTpodmíněný skokpodmíněný skok na adr. aaa pokud Je linka T0=1
   26.xxxKEYčteni klávesniceACC:=KEY přejte kód tlačítka není-li stisknuta žádná klávesa. vrací ACC:=128
   27.00hINTovládáni přerušenih=1 ... povoleni, h=0 ... zákaz vnějšího přerušeni


   Seznam chyb:
   1. Pokus zapsat do paměti hodnotu, kterou v ni nelze zobrazit (číslo větší než 255) nebo chyba při převodu BCD -> binární číslo.
   2. Adresa je mimo rozsah osazené paměti.
   3. Neznámá instrukce - pokus interpretovat data Jako instrukci (program nejspíše "zabloudil").
   4. Operand mimo povolený rozsah (0..1, 0..8 apod.).
   5. Přeplnění zásobníku návratových adres (při CALL).
   6. Prázdný zásobník návratových adres (při RET).
   7. Chyba čtení z magnetofonu - nesouhlasí kontrolní součet.


Vydáno pro potřebu uživatelů mirkoelektronických sytému TESLA

Řada :Operační systém MS DOS
Název :Mikropočítačová stavebnice Petr
Autor :Kolektiv autorů
Vydavatel :TESLA ELTOS, státní podnik
Institut mikroelektronických aplikaci
Třída Vítězného února 17, Praha 2
ve Vydavatelství a nakladatelství Novinář
ve spolupráci s čs. redakci VN MON Praha
Vydání :první, 1988
Náklad :1 000 výtisků


Vydala Tesla Eltos, státní podnik,
Institut mikroelektronických aplikaci ve Vydavatelství a nakladatelství
Novinář Praha ve spolupráci s československou redakci VN MON v roce 1986

Obsah:

  JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU
 1. ÚVODEM

 2. POPIS MIKROPOČÍTAČE PETR
  1. Architektura Mikropočítače PETR
  2. Instrukční soubor Mikropočítače PETR

 3. OVLÁDÁNI MIKROPOČÍTAČE PETR OBSLUHOU
  1. Příkazy zadávané obsluhou
  2. Zpracováni chyb
  3. Zprávy zobrazované na displeji

 4. POPIS IMPLEMENTACE MIKROPOČÍTAČE PETR
  1. Technické řešení stavebnice
  2. Popis řídicího programu

 5. DOPLŇKY MIKROPOČÍTAČE PETR
  1. Popis obvodového zapojeni logické sondy
  2. Popis obvodového zapojení vnější paměti a expanderu
  3. Vývojové prostředky pro programování stavebnice PETR

 6. OSAZENÍ A OŽIVENÍ STAVEBNICE PETR
  1. Osazení logické sondy
  2. Osazení. Mikropočítače PETR
   1. Osazení a oživení obvodu displeje
   2. Osazení obvodů Mikropočítače
   3. Osazení obvodu Magnetofonu
  3. Osazeni vnější paměti

 7. PŘÍKLADY PROGRAMŮ
  1. Digitální teploměr
  2. Zobrazování na displeji
  3. Sčítáni čísel
  4. Putující segment na displeji
  5. Zapojeni vnějšího přerušeni
  6. Převody soustav
  7. Hodiny

  LITERATURA


 1. PŘÍLOHA Výpis programu PETR
 2. PŘÍLOHA Schéma:
 3. Seznam součástek:
 4. PŘÍLOHA Odpovědi na otázky v textu
 5. PŘÍLOHA Tabulky 8048
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


8 bity / PETRSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz