ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / ASM MIKOS


Výpis programu MIKOS/D V5.0


.XLIST
    PAGE  64
.LIST
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
TITLE MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;
; VOLBA SYSTEMU PODLE CPU-KARTY
TV64  EQU   -1   ; 64/40 ZNAKU NA RADEK
CPM   EQU   00   ; CPM/ZPS-2
TYPTER EQU   00   ; 14H..AMD16, ODH..SM7202
;
;=========================================
    ASEG
;
;    *** DEFINOVANI PAMETOVEHO PROSTORU *
;
BIOS  EQU   1300H  ; ELSE BIOS
BUFDX  EQU   4280H  ; BUFFER CPM
BUFO  EQU   4200H  ; BUFFER OUTPUT
@R@   EQU   4000H  ; ZACATEK SYSTEMOVE RAM (1K)
RSTN  EQU   0CFH  ; RST1 .. POUZIVA SYSTEM
EP3   EQU   1800H  ; USER EPROM SYSTEM
MONIT  EQU   100H  ; SLUZBY
;-----------------------------------------------
    IF   CPM
ERAM  EQU   9FFFH  ;TOP RAM
    IF TV64
TVBEG  EQU   0F800H ;AND1Z
    ELSE
TVBEG  EQU   0E800H ;TV-RAM
    ENDIF
EPROM  EQU   0C00H+100H   ; O.S. EPROM
    ELSE
ERAM  EQU   0000
TVBEG  EQU   3800H  ;TV-RAM
EPROM  EQU   0C00H
    ENDIF
;
;    * MONITOR ENTRY *
;
CSTS  EQU   MONIT + 12H
CI   EQU   MONIT + 3
RI   EQU   MONIT + 6
CO   EQU   MONIT + 09H
PO   EQU   MONIT + 0CH
CINCR  EQU   MONIT + 3FH
IODEF  EQU   MONIT + 1EH
EXPR  EQU   MONIT + 27H
DBYT  EQU   MONIT + 33H
DADR  EQU   MONIT + 30H
CRLF  EQU   MONIT + 24H
HILO  EQU   MONIT + 36H
NEXT  EQU   MONIT + 39H
TEXT  EQU   MONIT + 42H
IOCHK  EQU   MONIT + 15H
SPACE  EQU   MONIT + 3CH
IOSET  EQU   MONIT + 18H
ERROR  EQU   MONIT + 2AH
ASHEX  EQU   MONIT + 2DH
HXASC  EQU   MONIT + 48H
TXIMM  EQU   MONIT + 51H
WND@  EQU   MONIT + 54H
RNAM@  EQU   MONIT + 5AH
INTER  EQU   MONIT + 5DH
SMTAB  EQU   MONIT + 7BH
;
;
LENGHT EQU   255   ; BLOCK LENGHT
NAMLE  EQU   11   ; NAME LENGHT
COMLE  EQU   64   ; COMENT LENGHT
TVR   EQU   TVBEG+20    ; CTENI
TVW   EQU   TVBEG+36    ; ZAPIS
;-------------------------------------------
CR   EQU   0DH   ; KONSTANTY
LF   EQU   0AH
DEL   EQU   7FH   ; DELETE
ETX   EQU   03H
HT   EQU   9    ; TAB
PREAM  EQU   10H   ; PREAMBLE/POSTAMBLE
SUBS  EQU   1AH   ; END FLAG
;
; SER. I/O
URES  EQU   13H
UDATA  EQU   12H
USTAT  EQU   11H
UMODE  EQU   10H

; BLOK LABELS
SOH   EQU   01H   ; "START OF HEADER"
EOT   EQU   04H   ; "END OF TEXT"
CAN   EQU   ':'   ; JMENO PASKY
;        'A'   ; DATOVY (ASCII) BLOK
;        'B'   ; BINARNI BLOK
;
;******************************************
    ASEG
    ORG   EPROM  ;START
;******************************************
;
;====================================
; T A B U L K A S L U Z E B K O S
;====================================
;

    JMP   MICOS  ;BRANCH TABLE
    JMP   INITS  ;INIT SYSTEM
    JMP   FIND  ;1
    JMP   OPEN  ;2
    JMP   CLOSE  ;3
    JMP   LOAD  ;4
    JMP   SAVE  ;5
    JMP   BINAR  ;6
ZAC:  JMP   GET@2  ;7
    JMP   REWIND ;8
    JMP   PUT@2  ;9
    JMP   PUT@2  ;10
;
MAXSL  EQU   $-EPROM
;
;====================================
; INICIALIZACE SYSTEMU KOS
;====================================
;
INITS:
    LXI   H,TVBEG ; TEST NA TERMINAL
    MVI   A,'A'  ; ZAPIS
    MOV   M,A
    CMP   M
    JZ   INIT1  ; JE AND
    MVI   A,9   ; PREPNI
    OUT   UMODE
    OUT   URES
    NOP
    MVI   A,TYPTER
    OUT   USTAT
    LXI   H,SMTAB
    LXI   D,CI@0 ; INSTALUJ OVLADANI
    MVI   B,9
    CALL  MOVE
    IN   UDATA
    CALL  TXIMM
    DB   1DH,1FH
    DC   ' '
INIT1: CALL  TXIMM  ;OHLASENI
    DB   'MIKOS/D V5.0  '
    DC   '(C) TESLA DIZ 1988 '
    LXI   H,KOS@@
    SHLD  KOS@+1
    LXI   H,ERROR
    SHLD  CCPM+1
    LXI   H,0
    STA   @IF1  ; FIND FLAG
    STA   @OF1
    LXI   H,ZAC  ; VYPLN IODEF
    LXI   D,R1LOC
    MVI   B,12
    CALL  MOVE
;
; INICIALIZACE A INSTALACE
;
    MVI   A,09H  ; R=,P=1
    STA   IOBYT
    LDA   EP3   ; USER SYSTEM ?
    CPI   0C3H
    CZ   EP3 + 3 ; START
    IF   NOT CPM
    CALL  BIOS  ; START CPM
    ELSE
    MVI   C,0DH  ;CLEAR
    CALL  5
    ENDIF
DUMMY: RET
;
;====================================
; VYHODNOCENI SLUZBY MONITORU
;====================================
;
KOS@@: INR   C
    LXI   D,EPROM
    MVI   B,MAXSL
SLUZBA: XCHG      ; JMENO
    MOV   A,C
    ADD   C
    ADD   C    ; *3
    CMP   B
    RNC       ; VETSI
    MVI   B,0
    MOV   C,A   ; OFFSET
    DAD   B    ; VYPOCTI ADR
    PCHL
;
;====================================
; VYHODNOCENI POVELU OSLUHY
;====================================
;
MICOS:
    CALL  SETDMI ;DMA
    XRA   A
    STA   EXTEXT ; 0..NENI
    CALL  TXIMM
    DB   'OS/D		MENU:'
    DB   0DH,0AH
    DB   'DIR IDIR ERA TYPE LOAD SAVE'
    DB   0DH,0AH
    DC   'RENAME FIND OPEN CLOSE _'
    CALL  ECHO
    PUSH  PSW
    CALL  CRLF
    POP   PSW
    CPI   'O'
    JZ   OPEN  ; OPEN OUTPUT
    CPI   'C'   ; CLOSE UOTPUT
    JZ   CLOSE
    CPI   'S'
    JZ   SAVE
    CPI   'L'   ; LOAD
    JZ   LOAD
    CPI   'D'
    JZ   DIRD
    CPI   'I'
    JZ   INITD
    CPI   'T'
    JZ   TYPE
    CPI   'R'
    JZ   RENAME
    CPI   'E'
    JZ   ERA
    CPI   'F'   ; FIND
    JNZ   ERROR
;
;************************************
; REALIZACE POVELU KOS-1
;************************************
;
;====================================
; FIND: OTEVRI SOUBOR PRO CTENI
;====================================
;
FIND:  CALL  IORI
    CALL  NRI
    RM       ;SYSTEM RI
    MVI   C,1
    JNZ   CCPM  ; USER 2
;
; FIND v ram
;
FIND2: CALL  RNAME
    JZ   DIR
    PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    CALL  CRFCB
REWI:  LXI   D,FCB
    MVI   C,0FH
    CALL  5
    CALL  ERCPM
    LXI   D,FCB
    MVI   C,23H
    CALL  5    ; DELKA
    MVI   A,80H
    STA   IDX
    STA   @IF1
    POP   B
    POP   D
    POP   H
    RET
;
; REVIND INPUT FILE
;
REWIND: PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    JMP   REWI  ; NOVE CTENI
;
;====================================
; LOAD BINARNI SOUBOR
;====================================
;
LOAD:  CALL  FIND  ; OTEVRI SOUBOR
LO1:  CALL  RICH
    ORA   A    ; BLANK?
    JZ   LO1
    SUI   '<'
    JNZ   ERSTP  ;#NOT BINARY FORMAT
    MOV   B,A   ;SUM
    CALL  RADR@
    SHLD  EADR  ;LAST
    XCHG
    CALL  RADR@  ;LAST
    SHLD  SADR  ; START ADR
    CALL  RICH
    CPI   '>'
    JNZ   ERSTP  ;#NOT BINARY
    CALL  CHECK
    MVI   B,0   ;CLEAR
LO2:  CALL  RICH
    MOV   M,A
    CALL  HILO
    JNC   LO2
    CALL  CHECK
    STA   SUM
; UZAVRI VSTUPNI SOUBOR
CLSTP: CALL  CRLF
    CALL  NRI
    RM
    JNZ   CLST2
DIRSTP: XRA   A
    STA   @IF1  ;CLOSE
    RET
CLST2: XRA   A
    STA   @IF2
    RET
;
;====================================
; OPEN: OTEVRI NOVY SOUBOR PRO ZAPIS
;====================================
;
OPEN:  CALL  IOPO  ; NASTAV IOBYT
    CALL  NPO
    RM       ; PO=SYSTEM..
    MVI   C,2
    JNZ   CCPM  ; USER=2
;
; OPEN RAM DISK
;
OPEN2: CALL  RNAME
    JZ   DIR
    PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    LXI   H,FCBB
    CALL  CRFCBB
    CALL  HVEZDA ; *.*
    JZ   ERROR  ; CHYBA
    LXI   D,FCBB
    MVI   C,13H  ; ZRUS FILE
    CALL  5
    MVI   C,16H
    LXI   D,FCBB
    CALL  5
    CALL  ERCPM
    XRA   A
    STA   ODX
    INR   A
    STA   @OF1
    CALL  SETTYP ; BINAR
    POP   B
    POP   D
    POP   H
    RET
;
;====================================
; SAVE ULOZ BINARNI SOUBOR
;====================================
;
SAVE:  CALL  OPEN
    CALL  BINAR
    MVI   C,2
    CALL  EXPR  ;FORM TO
    MVI   C,'<'  ;START BYTE
    CALL  POCH
    MVI   B,0   ;ADR-SUM
    POP   H    ;START
    POP   D    ;LAST
    CALL  PADR@
    XCHG
    CALL  PADR@
    MVI   C,'>'
    CALL  POCH
    MOV   C,B   ;SUM OF ADR.
    CALL  POCH
;
    MVI   B,0   ;DATA-SUM
SAV1:  MOV   C,M
    CALL  POCH
    CALL  HILO
    JNC   SAV1
    MOV   C,B   ;SUM
    CALL  POCH
;
;====================================
; SLOSE: UZAVRI VSTUPNI SOUBOR
;====================================
;
CLOSE: CALL  NPO
    RM
    MVI   C,3
    JNZ   CCPM
    LDA   @OF1  ;NO OPEN
    ORA   A
    JZ   ERROR
;
; UKONC SOUBOR
;
CLOSE2: PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    MVI   C,1AH
    CALL  PUT@B
;---
CLFIL: XCHG
    LXI   H,BUFO+7FH   ;KONEC
CLF0:  MOV   A,E
    CMP   L
    JZ   CLF1
    MVI   M,0   ; CLEAR
    DCX   H
    JMP   CLF0
CLF1:  CALL  ZAPISBL
    LXI   D,FCBB
    MVI   C,10H
    CALL  5
    CALL  ERCPM
    XRA   A
    STA   @OF1
    LDA   MODE  ; ZRUS BINAR
    ANI   NOT 2
    STA   MODE
    POP   B
    POP   D
    POP   H
    RET
;
;
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
; REALIZACE POVELU PRO PRACI SE SOUBORY
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
; TYPE FILE
TYPE:  CALL  FIND
TYP0:  CALL  RI
    JC   CRLF  ; KONEC
    MOV   C,A
    CALL  CO
    CALL  BREAK
    CNZ   ECHO  ; CEKEJ
    JMP   TYP0
;
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;
INITD: MVI   C,0DH
    CALL  5
    LXI   H,FCB
    MVI   M,1   ;DRIVE A
    INX   H
    JMP   DIR
;
; DIRECTORY:
;
DIRD:  LXI   H,0
    CALL  RNAME
    CALL  CRFCB
    LXI   H,FCB+1 ;TEST CR
    MOV   A,M
    CPI   ' '
    JNZ   DIR22  ; JE JMENO
DIR:  PUSH  H
    CALL  SETDMI ; DMA ADR
    POP   H
    MVI   B,11
DIRD1: MVI   M,'?'
    INX   H
    DCR   B
    JNZ   DIRD1
    CALL  CRF3
DIR22: MVI   C,11H
    XRA   A
DIRD2: JNZ   DIRD3
    CALL  CRLF
    MVI   B,2   ; POCET JMEN
DIRD3: LXI   D,FCB
    PUSH  B
    CALL  5
    POP   B
    INR   A
    JZ   SIZE  ; KONEC
    LXI   H,BUFDX-20H
    LXI   D,20H  ; OFFSET
    DAD   D
    DCR   A
    JNZ   $-2   ; ADR
    INX   H
    MVI   D,8
    PUSH  B
    CALL  TEXT@
    CALL  TXIMM
    DC   '.'
    MVI   D,3
    CALL  TEXT@
    POP   B
    PUSH  B
    DCR   B
    JZ   DIR33
    CALL  TXIMM
    DC   '  :   '
DIR33: POP   B
    MVI   C,12H
    DCR   B
    JMP   DIRD2
SIZE:  CALL  TXIMM
    DB   0DH,0AH
    DC   'OBSAZENO '
    MVI   C,27  ; ADRESA ALOK. MAPY
    CALL  5    ; DO [HL]
    CALL  USED  ; OBSAZENI DO [DE]
    XCHG
    CALL  DADR  ; VYTISTENI OBSAZENOSTI
    MVI   C,14  ; NASTAVENI DISKO 0
    MVI   E,0   ; A RETURN
    JMP   5
;
USED:  ; VYPOCET OBSAZENI DISKETY
    MVI   B,241  ; POCITADLO KONCE
    LXI   D,0FF98H ; POCITADLO BLOKU
USED1: MOV   A,M
    MVI   C,8
    INX   H
USED2: RLC
    PUSH  PSW
    MOV   A,E
    ACI   0
    DAA
    MOV   E,A
    JNC   USED3
    INR   D
USED3: POP   PSW
    DCR   B
    RZ
    DCR   C
    JNZ   USED2
    JMP   USED1
;
;******************************
RENAME: CALL  TXIMM
    DC   'ZADEJ PUVODNI JMENO'
    CALL  RNAME
    CALL  CRFCB
    CALL  HVEZDI ; KONVENCE *.*
    JZ   ERROR
    CALL  TXIMM
    DC   'NOVE JMENO'
    CALL  RNAME
    LXI   H,FCB+10H
    CALL  CRFCBB
    MVI   C,17H
    LXI   D,FCB
    CALL  5
    JMP   CRLF
;******************************
ERA:  CALL  SETDMI
    CALL  RNAME
    CALL  CRFCB
    CALL  DIR22  ; VYPIS
    CALL  TXIMM
    DC   'ZRUS A/N ?'
    CALL  ECHO
    ANI   0DFH
    CPI   'N'
    JZ   CRLF  ; NE
    MVI   C,13H
    LXI   D,FCB
    CALL  5
    JMP   CRLF
;
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
; P R A C E  S  D A T Y
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
;
; CTI  B Y T E
;
GET@2: PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    LDA   @IF1
    ORA   A
    CZ   FIND
    CALL  CTIB
    INR   B
    DCR   B
    MOV   A,M
    JNZ   FIN1  ; KONEC FILE
    CPI   1AH
    JZ   FIN?
GET@21: ORA   A    ;0->CY
    POP   B
    POP   D
    POP   H
    RET
FIN?:  PUSH  H
    LHLD  LAST
    MOV   A,L
    ORA   H
    POP   H
FIN9:  MVI   A,1AH
    JNZ   GET@21 ; NENI LAST
    XCHG      ; HLEDEJ
    LXI   H,BUFDX+80H
FIN0:  DCX   H
    MOV   A,E
    CMP   L
    JZ   FIN1
    MOV   A,M
    ORA   A
    JNZ   FIN9
    JMP   FIN0
FIN1:  XRA   A
    STA   @IF1
    MVI   A,1AH
    STC
    JMP   GET@21+1    ; KONEC
;
; CTI BYTE Z DX:
;
CTIB:  LDA   IDX
    CPI   80H
    MVI   B,0
    CZ   CTIBL
    CALL  C@ADR
    STA   IDX
    RET
;
; CTI BLOK Z DX:
;
CTIBL: CALL  BREAK
    CALL  SETDMI
    LHLD  LAST
    DCX   H
    SHLD  LAST
    MVI   C,14H
    LXI   D,FCB
    CALL  5
    MOV   B,A   ; ERROR FLG
    RET
;
; VYPOCTI ADR
C@ADRO: LXI   H,BUFO
    JMP   $+6
;
C@ADR: LXI   H,BUFDX
    MVI   D,0
    MOV   E,A
    DAD   D
    INR   A
    RET
;
SETDMI: LXI   D,BUFDX
    JMP   $+6
SETDMO: LXI   D,BUFO
    MVI   C,1AH
    JMP   5
;
; ZAPIS  B Y T E
;
PUT@2: PUSH  H
    PUSH  D
    CALL  PUT@B
    LDA   MODE
    ANI   2    ; BINAR
    MOV   A,C
    JNZ   PUT@3  ;+
    CPI   1AH   ;^Z
    PUSH  B
    JZ   CLFIL
    POP   B
PUT@3: POP   D
    POP   H
    RET
PUT@B: PUSH  B    ; ZAPIS BYTE
    LDA   @OF1
    ORA   A
    CZ   OPEN
    LDA   ODX
    CPI   80H
    CZ   ZAPISBL
    CALL  C@ADRO
    STA   ODX
    POP   B
    MOV   M,C
    RET
;
; ZAPIS BLOK
;
ZAPISBL:
    CALL  BREAK
    CALL  SETDMO
    MVI   C,15H
    LXI   D,FCBB
    CALL  5
    ORA   A
    RZ
    DB   21H   ; LXI H,##
ERCPM: INR   A
    RNZ       ;255=O.K.
    CALL  TXIMM
    DC   ' CP/M.. ERROR'
    JMP   ERROR
;
;
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
; P O D P R O G R A M Y
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;
; ZOBRAZ TEXT BEZ PARITY
;
TEXT@: MOV   A,M
    ANI   7FH
    MOV   C,A
    CALL  CO
    INX   H
    DCR   D
    JNZ   TEXT@
    RET
;
; NASTAV MODE NA BINAR
;
SETTYP: CALL  BIN?
    RNZ
;
; BINARNI VYST. SOUBOR
;
BINAR: LDA   MODE
    ORI   2
    STA   MODE
    RET
;
; VYBER PODLE TYPU BIN-FILE
;
BIN?:  LXI   D,TABTYP
    CALL  COMT
    RZ
    CALL  COMT
    RZ
;
; COMPARE TYP
;
COMT:  LXI   H,FCBB+9
    MVI   C,3
COMT1: LDAX  D
    CMP   M
    JNZ   COMT2  ; -
    INX   H
    INX   D
    DCR   C
    JNZ   COMT1
    RET       ;+ SHODA
COMT2: INX   D    ; - RUZNE
    DCR   C
    JNZ   COMT2
    DCR   C    ;-
    RET
;--------------------
TABTYP: DB   'BIN'
    DB   'SAV'
    DB   'COD'
;--------------------
;
;
; TEST NA IOBYTE (PO)
;
NPO:  LDA   IOBYT
    RRC
    RRC
NRI1:  RRC
    RRC
    ANI   3    ; ZARIZENI
    DCR   A    ; MINUS .. SYSTEM
    DCR   A    ;ZY.. USER=1
    RET       ;NZ.. USER=2
;
;TEST NA IOBYTE (RI)
;
NRI:  LDA   IOBYT
    JMP   NRI1
;
; NASTAV IOBYTE PODLE OPTION
;
IOPO:  CALL  CISLO
    RC
    RLC
    RLC
IOPO1: MVI   C,0CFH ;MASKA
    JMP   ZMIO
;
IORI:  CALL  CISLO
    RC
    MVI   C,0F3H ;MASKA
ZMIO:  RLC
    RLC
    MOV   B,A
    LDA   IOBYT
    ANA   C
    ORA   B
    STA   IOBYT
    RET
;
CISLO: SUI   '0'
    RC       ;CY=1..NENI
    CPI   3
    CMC
    RC
    INR   A
    RET

BREAK: CALL  CSTS
    RZ
    CALL  CI
    JMP   ETX?
; CTI A VYPIS ZNAK
ECHO:  CALL  CINCR
    RZ
ETX?:  CPI   ETX
    RNZ
    CALL  DIRSTP ; CLOSE & STOP
    JMP   NEXT  ; BREAK=>C
;
; CHECK SUM ?
CHECK: MOV   C,B
    CALL  RICH
    CMP   C
    RZ
; ZASTAV A OHLAS CHYBU
ERSTP:
    JMP   ERROR
;
RADR@: CALL  RICH
    MOV   L,A
    CALL  RICH  ;HL
    MOV   H,A
    RET
;
RICH:  CALL  RI   ;READ & SUM
    JC   ERSTP
    PUSH  PSW
    ADD   B
    MOV   B,A
    POP   PSW
    RET
;
PADR@: MOV   C,L
    CALL  POCH
    MOV   C,H
;
POCH:  MOV   A,C   ;PUNCH AND SUM
    ADD   B
    MOV   B,A
    JMP   PO
;
;************************************
; VYTVARENI JMENA SOUBORU
;************************************
;
; CTI JMENO Z KLAVESNICE NEBO PAMETI
;
RNAME: CALL  RNAM@  ; MONITOR
    XCHG      ; 1.ADR = DE
    CPI   '@'
    RET       ; ZY=1 ... DIR
;
; VYTVOR FCB
;
CRFCB: LXI   H,FCB  ; INPUT
CRFCBB: LXI   B,NAMBUF
    XCHG
    MOV   A,L
    CMP   C    ; OPTION ?
    JZ   CRFC1
    LDAX  B    ; CTI
    ANI   11B
    JMP   $+4   ; JINAK A:
CRFC1: XRA   A
    STAX  D    ; DRIVE
    INX   D
    MVI   C,8
    CALL  COPNAM
    MVI   C,3
    CALL  COPNAM
    XCHG
CRF3:  MVI   C,35-11
CRF2:  MVI   M,0
    INX   H
    DCR   C
    JNZ   CRF2
    RET       ; VYMAZ ZBITEK
;
COPNAM: MOV   A,M   ; CTI
    CPI   '*'
    JZ   COPNA0
    STAX  D
    CALL  ANALN
    JZ   COPNA1
    INX   H
    INX   D
    DCR   C
    JNZ   COPNAM
COPN9: MOV   A,M
    CALL  ANALN  ; DLOUHE JMENO
    INX   H
    RZ
    CPI   ' '
    RZ
    JMP   COPN9
;
COPNA0: MVI   A,'?'
    INX   H
    JMP   COPNA2
;
COPNA1: CPI   '.'   ; KONEC
    MVI   A,' '
    JZ   $+4
COPNA2: INX   H    ; PRESKOC
    STAX  D
    INX   D
    DCR   C
    JNZ   $-3
    RET
;
ANALN: CPI   '.'
    RZ
    CPI   '"'
    RZ

; ANALIZA ODDELOVACU
;
ANAL:  CPI   CR
    RZ
    ORA   A
    RET
;
;
PRENOS: LXI   H,NAMBUF
MOVE:  MOV   A,M
    STAX  D
    INX   H
    INX   D
    DCR   B
    JNZ   MOVE
    RET
;
HVEZDA: LDA   FCBB+8 ; OUTPUT FILE
    CPI   '?'
    RZ
    LDA   FCBB+11
    CPI   '?'
    RET       ; ZY=1 POTOM....*.*;
HVEZDI: LDA   FCB+8  ; INPUT FILE
    CPI   '?'
    RZ
    LDA   FCB+11
    CPI   '?'
    RET
;-------------------------------------------

@@@KOS EQU   $
    
;
;****************************************
; ROZDELENI S Y S T E M O V E R A M
;****************************************
;
RST1  EQU   @R@   ; RESTART VEKTORY
;........>>>
;......
;<<... UZIVATELSKY & MONITOR. ZASOBNIK


;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    .PHASE @R@+6DH
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
; MONITOR DATA
;
MSTAK: DS   2
ACSAV: DS   2
BCSAV: DS   2
DESAV: DS   2
HLSAV: DS   2
PCSAV: DS   2
SPSAV: DS   2
;
BRAD:  DS   2
INSTR: DS   1
BRAD2: DS   2
INST2: DS   1
CADR:  DS   2    ; KURZOR ADR.
;-------------------------
WMKOD: DS   14   ; KOD PRO KURZORY
PREV:  DS   21   ; PREVODNI KODY..0
;-------------------------
;    USER I/O DEVICE
;
CILOC: DS   3    ; 0
COLOC: DS   3    ; 1
R1LOC: DS   3    ; 2
R2LOC: DS   3    ; 3
P1LOC: DS   3    ; 4
P2LOC: DS   3    ; 5
LILOC: DS   3    ; 6
CSLOC: DS   3    ; 7
    DS   1
MEMTOP: DS   2    ; 8
ERRSW: DS   3    ; 9
CI@0:  DS   3    ; 10
CO@:  DS   3    ; 11
CSTS@: DS   3    ; 12
LO@:  DS   3    ; 13
KOS@:  DS   3    ; 14
RI@:  DS   3    ; 15
PO@:  DS   3    ; 16
CCPM:  DS   3    ; 17
GRAF:  DS   3
RESER: DS   3
IONUM  EQU ($-CILOC)/3+1
;
IOBYT: DS   1    ; RIZENI I/O ZARIZENI
;
;****************************
;<< EXTERE OVLADANE FLAGY: >>
;****************************
MODE:  DS   1    ; CO-MODE
@IF1:  DS   1
@IF2:  DS   1
@OF1:  DS   1
@OF2:  DS   1
LINE:  DS   1    ; RADEK
COLUM: DS   1    ; SLOUPEC
RESL:  DS   1    ; RESERVACE
RESC:  DS   1    ; SLOUPEC
RESL1: DS   1    ; POSLEDNI RADEK
RESC1: DS   1    ; POSLEDNI SLOUPEC
PREP:  DS   1    ; UROVEN PRERUSENI
;
; PROMENE PRO OPRACNI SYSTEM
;
CUR@:  DS   1
KEY:  DS   1
CASK:  DS   1    ; <>0 - PRODLUZ MEZERY

WNDP:  DS   6    ; PARAMETR PRO 2. OKNO
EXSER  EQU   $-MODE ; KONEC SLUZEB
;
CHAR:  DS   1
XFLG:  DS   1
;
;****************************************************
;    DATA SPOLECNA PRO MONITOR A O.S.
;****************************************************
;
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
@BT:  DS   1
@PED:  DS   1
SADR:  DS   2    ; START ADR
EADR:  DS   2    ; END ADR
SUM:  DS   1
EXTEXT: DS   1
OPT:  DS   1
NAMBUF: DS   65
;
;--------------------------------------
;    D I S K
;--------------------------------------
IDX:  DS   1
ODX:  DS   1
FCB:  DS   33
LAST:  DS   4
FCBB:  DS   36
EDAT  EQU   $
;--------------------------------------
ERAMH  EQU   41CFH  ; KONEC VOLNE RAM
    .DEPHASE
;
    END   ; [P]

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / ASM MIKOSSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz