ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / ASM EBIOS


Výpis programu EBIOS


PAGE 66
;*******************************************************
;*                           *
;*   E P R O M  B I O S  p r o  Z P S 2   *
;*                           *
;*******************************************************
;
;    create and modify Jiri Hlavac
;         30.3.1988
;
;Kod celeho modulu BIOS je ulozen v EPROM. Aktivuje
;se bud pres rozskokovou tabulku ulozenou v oblasti
;vyhrazene dle konvenci CPM za modulem BDOS nebo
;pres rozskokovou tabulku v EPROM (od adresy 1300H)
;Pro realizaci nekterych funkci je pouzito sluzeb
;MONITORU verze 5 pro ZPS2.

.z80
;******************************************************
    ; kontrolni hodnoty:
lastEB EQU   $next - 1    ;posledni adresa v EPROM
longEB EQU   $next - ebiosb ;delka EBIOSU
lastvar EQU   $nextv - 1   ;posledni adresa promennych
                ;(max 41FFH)
;******************************************************

epromb EQU   1300H      ;adresa zacatku EPROM
varb  EQU   41D0H      ;adresa promennych BIOSu
buff  EQU   4280H      ;implicitni buffer
ramb  EQU   4300H      ;zacatek pouzitelne RAM
TPA   EQU   4400H      ;zacatek uzivatelske oblasti

ebiosb EQU   epromb     ;adresa zacatku BIOS v EPROM
bdosb  EQU   0F000H     ;pocatecni adresa zavadeni systemu
biosb  EQU   bdosb + 0E00H  ;pocatecni adresa BIOSu
ebios  EQU   ebiosb     ;vstupni bod EPROM BIOS
bdos  EQU   5        ;vstupni bod sluzeb BD0S
mon   EQU   100H      ;tab. sluzeb MONITORU ZPS2
dphtab EQU   biosb + 33H   ;diskova tabulka BIOSu
sysdisk EQU   0        ;cislo systemoveho disku
;******************************************************
cr   EQU   13
lf   EQU   10

    ASEG
    ORG   epromb

    ;rozskokova tabulka sluzeb EBIOS:
    JP   init      ;inicializace
    JP   wboot      ;wboot
    JP   const      ;status konzoly
    JP   conin      ;vstup z konzoly
    JP   conout     ;vystup na konzolu
    JP   list      ;tiskarna
    JP   punch      ;derovac
    JP   reader     ;smamc
    jp   home      ;stopa 0
    jp   seldsk     ;vyber disk
    jp   settrk     ;vyber stopu
    jp   setsec     ;vyber sektor
    jp   setdma     ;nastav adresu DMA
    jp   read      ;cti sektor
    jp   write      ;zapis sektor
    jp   listst     ;status tiskarny
    jp   sectran     ;transforamce sektoru

;***********************************************
;pouziti rutin MONITORU pro nediskove sluzby

const  EQU   mon + 12H    ;console status
conin  EQU   mon + 3     ;console input
conout EQU   mon + 9     ;console output
list  EQU   mon + 0FH    ;listing
punch  EQU   mon + 0CH    ;derovac
reader EQU   mon + 6     ;sniaac
retmon EQU   mon + 39H    ;navrat do aonitoru
;*****************************************
init:          ;inicializace celeho diskoveho
            ;systemu, vraci se do volajiciho
            ;programu (normalni return)
    CALL  initrpd     ;inicializace radice
    CALL  loaddos     ;zavedeni systemu
    CALL  setsyspa    ;nastaveni syst. parametru
    LD   HL,signon    ;a vypis uvodniho hlaseni

pmsg:          ;vypis hlaseni od adresy
    LD   A,(HL) ;v CHL3 do konc.bytu 88H
    INC   HL
    OR   A
    RET   Z
    LD   C,A
    CALL  conout
    JP   pmsg
;****************************************
signon:
    DEFB  CR,LF,'ZAVEDEN DISKOVY SYSTEM'
    DEFB  CR,LF,'VOLNA RAM OD ADRESY 4400H DO EFFFH'
    DEFB  CR,LF,0
;****************************************
wboot:         ;provadi reinicializaci diskoveho
            ;systemu, po skonceni se vraci
            ;do MONITORU (vzdy)
    LD   SP,4040H    ;nastaveni zosobniku
    CALL  loaddos     ;zavedeni systemu
    CALL  setsyspa    ;nastaveni syst. paraaetru
    JP   retmon     ;predani rizeni MONITORu
;***************************************
loaddos:
    LD C,sysdisk      ;nastaveni cisls disku CALL seldsk
    CALL  seldsk
    JP   NZ,loaderr
    CALL  home      ;nastaveni stopy 0
    JP   NZ,loaderr
    LD   HL,bdosb    ;pocatecni adresa
    LD   B,9       ;pocet sektoru
    LD   C,18      ;pocatecni sektor
    CALL  rdloop     ;precteni stopy 0
    LD   C,1       ;nastaveni stopy 1
    CALL  settrk
    JP   NZ,loaderr
    LD   HL,bdosb + 480H
    LD   B,20
    LD   C,1
    CALL  rdloop     ;precteni stopy 1
    LD   DE,synseq    ;verifikace synchrosekvence
    LD   HL,bdosb    ;na zacatku BDOSu
    LD   B,6
verif: LD   A,(DE)
    CP   (HL)
    JP   NZ,badsys
    INC   HL
    INC   DE
    DEC   B
    JP   NZ,verif
    RET

synseq: DEFB  'ZPS-2 '    ;synchrosekvence
;*****************************************************
rdloop:     ; ctini bloku sektoru
        ; [HL] := pocatecni adresa
        ; [C] := prvni sektor
        ; [B] := pocet sektoru
    LD   A,C
    ADD   A,B
    LD   B,A       ;zarazka:=max.sektor + 1
    LD   D,3       ;pocet pruchodu
rd1:  PUSH  DE
    PUSH  BC
    PUSH  HL
rd2:  PUSH  HL
    PUSH  BC
    CALL  .read      ;precteni sektoru
    JP   NZ,loaderr
    POP   BC
    POP   HL
    LD   DE,180H     ;zvyseni ukazatele adres
    ADD   HL,DE      ;v [HL] o 3 * 80H
    LD   A,3
    ADD   A,C       ;zvyseni cisla sektoru
    LD   C,A       ;v [C] o 3
    CP   B
    JP   C,rd2      ;test konce pruchodu
    POP   HL
    POP   BC
    LD   DE,80H     ;priprava dalsiho pruchodu
    ADD   HL,DE
    INC   C
    POP   DE
    DEC   D        ;snizsni pocitadla
    JP   NZ,rd1     ;skok na dalsi pruchod
    RET
;****************************************
setsyspa:
    LD   C,8       ;nastaveni RAMTOP dle
    LD   DE,bdosb - 1  ;konvenci HONITORu
    CALL  mon + 1EH
    LD   C,32      ;nastaveni uzivatele 0
    LD   E,0
    CALL  bdos
    LD   C,13      ;inicializace diskoveho systemu
    JP   bdos      ;a return
;****************************************
loaderr:
    LD   HL,errmsg
    JP   wrmsg
badsys:
    LD   HL,badmsg
wrmsg: CALL  pmsg
    JP   retmon

badmsg: DEFB  cr,lf,'SPATNA SYSTEMOVA DISKETA'
errmsg: DEFB  CR,LF,'NELZE ZAVEST DISKOVY SYSTEM'
    DEFB  CR,LF,0

;****************************************
;.XLIST
.8080
;***************************************
listst:
    XRA   A
    RET

;***************************************
setsec:
    MOV   A,C
    STA   SECTOR
    RET

;****************************************
sectran:
    XCHG
    DAD   B
    MOV   L,M
    MVI   H,0
    RET

;****************************************
setdma:
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    SHLD  POINTR
    RET

;****************************************
seldsk:
    LXI   H,0
    MOV   A,C
    CPI   2
    RNC
    MOV   L,A
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   H
    LXI   D,DPHTAB
    DAD   D
    PUSH  H
    call  .select
    POP   H
    RZ
    LXI   H,0
    RET

;****************************************
home:
    jmp   .home

;****************************************
settrk:
    lxi   h,50
dly:  dcx   h
    mov   a,l
    ora   h
    jnz   dly
    jmp   .seek

;****************************************
read:
    LHLD  POINTR
    LDA   SECTOR
    MOV   C,A
    jmp   .read

;****************************************
write:
    LHLD  POINTR
    LDA   SECTOR
    MOV   C,A
    jmp   .write

;********************************************************
;*                           *
;* Ovladac floppy B" SS/SD pres radic RPD-1A+RPD-1B  *
;*                           *
;********************************************************

;**************************************
;    DEFINICE
;**************************************

CSRA  EQU   25H
RAM   EQU   8
RDM   EQU   4
WE   EQU   2
RE   EQU   1

CSRB  EQU   3CH
HLR   EQU   128
STR   EQU   64
T00   EQU   32
RDY   EQU   4
WF   EQU   2
T43   EQU   8
UP   EQU   4
DOWN  EQU   0
FR   EQU   2

CNT0  EQU   20H
CNT1  EQU   21H
CNT2  EQU   22H
CNT0M  EQU   0CH
CNT1M  EQU   5EH
CNT2M  EQU   0DH
MD53  EQU   23H

STEPR  EQU   3EH
HLOADR EQU   3DH
RDATA  EQU   24H
WDATA  EQU   24H

INITF  EQU   2
NT43  EQU   43
RETRY  EQU   5
AMMRK  EQU   0FEH
DAMMRK EQU   0FBH

;**************************************
;    CHARAKTERISTIKY JEDNOTKY
;**************************************
TRKS  EQU   77
SECTRS EQU   26
SECLEN EQU   128
NDISKS EQU   2

;**************************************
;    KONSTATNTY 8253
;**************************************
TDAM  EQU   0C4FCH
AML1  EQU   60H
TAML  EQU   0D2H
TAMH  EQU   0B8H
AML   EQU   7
DLENL  EQU   41H
DLENH  EQU   0
DLWL  EQU   11H
DLWH  EQU   0
TAW   EQU   20FCH
SLID  EQU   0

;**************************************
initrpd:
    XRA   A
    OUT   CSRA
    OUT   CSRB
    MVI   A,CNT0M
    OUT   MD53
    MVI   A,CNT1M
    OUT   MD53
    MVI   A,CNT2M
    OUT   MD53
    MVI   C,0
    CALL  .SELECT

;**************************************
.HOME:
    CALL  SELACT
    CALL  CTRK
    MVI   M,0
    LXI   B,UP SHL 8+INITF
    CALL  STEP
    MVI   E,TRKS+INITF+1
HOME05:
    IN   CSRB
    ANI   T00
    JNZ   FNOK
    DCR   E
    JZ   HOME10
    LXI   B,DOWN SHL 8+1
    CALL  STEP
    JMP   HOME05
HOME10:
    CMA
HOME15:
    ORA   A
    RET

;**************************************
.SELECT:
    MOV   A,C
    CPI   NDISKS
    JNC   HOME15
    STA   DRVBAK
    XRA   A
    RET
SELACT:
    LDA   DRVBAK
    MOV   C,A
    LDA   DRVNO
    CMP   C
    JZ   SAME
    MVI   A,150
    STA   CON
    MOV   A,C
SAME:
    STA   DRVNO
    OUT   CSRB
FNOK:
    XRA   A
    RET

;**************************************
.SEEK:
    PUSH  B
    CALL  SELACT
    POP   B
    MOV   A,C
    CPI   TRKS
    JNC   HOME10
    CALL  CTRK
    SUB   C
    RZ
    MOV   M,C
    MVI   B,DOWN
    JP   SEEK05
    MVI   B,UP
    CMA
    INR   A
SEEK05:
    MOV   C,A
    JMP   STEP

;**************************************
.READ:
    PUSH  H
    PUSH  B
    CALL  SELACT
    POP   B
    POP   H
    MOV   A,C
    PUSH  H
    CALL  PREPAM
    POP   H
    CALL  STORE
    DCX   H
    MVI   C,RETRY
    XCHG
READ03:
    PUSH  B
    PUSH  D
READ05:
    LXI   H,TDAM
    CALL  RDAM
    JNC   READ15
READ07:
    POP   D
    POP   B
    CPI   1
    JZ   READ20
READ10:
    DCR   C
    MVI   A,2
    JZ   READ20
    JMP   READ03
READ15:
    POP   D
    PUSH  D
    CALL  RDDAM
    JC   READ07
    POP   H
    PUSH  H
    MVI   B,SECLEN+3
    CALL  CRC
    MOV   A,E
    ORA   D
    POP   D
    POP   B
    JNZ   READ10
READ20:
    ORA   A
    JMP   RECALL

;**************************************
.WRITE:
    PUSH  H
    PUSH  B
    CALL  SELACT
    POP   B
    POP   H
    MOV   A,C
    PUSH  H
    CALL  PREPAM
    CALL  CTRK
    CPI   NT43
    LDA   DRVNO
    JC   WRIT02
    ORI   T43
WRIT02:
    ORI   FR
    OUT   CSRB
    ANI   FR XOR 0FFH
    OUT   CSRB
    OUT   HLOADR
    POP   H
    CALL  STORE
    PUSH  H
    DCX   H
    MVI   B,SECLEN+1
    CALL  CRC
    MOV   M,D
    INX   H
    MOV   M,E
    POP   H
    LXI   D,-5
    DAD   D
    XCHG
    MVI   C,RETRY
WRIT03:
    PUSH  B
    PUSH  D
WRIT05:
    LXI   H,TAW
    CALL  RDAM
    JNC   WRIT15
WRIT10:
    POP   D
    POP   B
    CPI   1
    JZ   READ20
    DCR   C
    MVI   A,2
    JZ   READ20
    JMP   WRIT03
WRIT15:
    POP   D
    PUSH  D
    CALL  WRDATA
    JC   WRIT10
    POP   D
    POP   B
    IN   CSRB
    ANI   WF
    JMP   READ20

;**************************************
;    PODPROGRAMY
;**************************************
STEP:
    LDA   DRVNO
    ORA   B
    OUT   CSRB
    OUT   STEPR
STEP05:
    IN   CSRB
    ANI   STR
    JZ   STEP05
    DCR   C
    JNZ   STEP
    XRA   A
    RET

;**************************************
STORE:
    PUSH  H
    PUSH  PSW
    SHLD  RCLPTR
    LXI   D,-5
    DAD   D
    LXI   D,MEM5
    LXI   B,5
    CALL  MOVE
    DCX   H
    MVI   M,DAMMRK
    LXI   D,SECLEN+1
    DAD   D
    LXI   D,MEM3
    LXI   B,0FF03H
    CALL  MOVE
    POP   PSW
    POP   H
    RET

;**************************************
RECALL:
    PUSH  PSW
    LHLD  RCLPTR
    LXI   D,-5
    DAD   D
    LXI   D,MEM5
    MVI   C,5
    CALL  MOVE2
    LXI   D,SECLEN
    DAD   D
    LXI   D,MEM3
    MVI   C,3
    CALL  MOVE2
    POP   PSW
    RET

;**************************************
MOVE:
    MOV   A,M
    STAX  D
    MOV   M,B
    INX   H
    INX   D
    DCR   C
    JNZ   MOVE
    RET

;**************************************
MOVE2:
    LDAX  D
    INX   D
    MOV   M,A
    INX   H
    DCR   C
    JNZ   MOVE2
    RET

;**************************************
RDAM:
    SHLD  TCNT1
    MVI   B,SECTRS+SECTRS/2
RDAM05:
    PUSH  B
    CALL  HEAD
    CALL  RDYCHK
    POP   B
    RC
    LHLD  TCNT1
    MVI   A,AML1
    OUT   CNT2
    XRA   A
    OUT   CNT2
    MOV   A,L
    OUT   CNT1
    MOV   A,H
    OUT   CNT1
    MVI   A,TAML
    OUT   CNT0
    MVI   A,TAMH
    OUT   CNT0
    MVI   A,(RTAB AND 0E0H)+RAM+RE
    OUT   CSRA
    MVI   H,RTAB SHR 8
    LXI   D,CMPAM
    PUSH  D
    CALL  .RDLOOP
    POP   D
    RC
    LXI   H,SRCHAM
    MVI   C,AML-1
RDAM10:
    INX   D
    INX   H
    LDAX  D
    CMP   M
    JNZ   RDAM15
    DCR   C
    JNZ   RDAM10
    XRA   A
    RET
RDAM15:
    DCR   B
    JNZ   RDAM25
RDAM20:
    XRA   A
    STC
    RET
RDAM25:
    LDA   SRCHTRK
    MOV   C,A
    LDA   CMPTRK
    CMP   C
    JZ   RDAM05
    CALL  .HOME
    LDA   SRCHTRK
    MOV   C,A
    CALL  .SEEK
    JMP   RDAM20

;**************************************
RDDAM:
    MVI   A,DLENL
    OUT   CNT2
    MVI   A,DLENH
    OUT   CNT2
    MVI   A,(RTAB AND 0E0H)+RDM+RE
    PUSH  PSW
    MVI   A,20
L5:   DCR   A
    JNZ   L5
    POP   PSW
    OUT   CSRA
    MVI   H,RTAB SHR 8
    JMP   .RDLOOP

;**************************************
WRDATA:
    MVI   A,DLWL
    OUT   CNT2
    MVI   A,DLWH
    OUT   CNT2
    MVI   A,(WTAB AND 0E0H)+WE
    OUT   CSRA
    MVI   H,WTAB SHR 8
    JMP   .WRLOOP
;**************************************
CTRK:
    PUSH  D
    LXI   H,DRVNO
    MOV   E,M
    MVI   D,0
    DAD   D
    INX   H
    MOV   A,M
    POP   D
    RET
;*************************************
HEAD:
    OUT   HLOADR
    LDA   CON
    CPI   0
    JZ   HEAD05
    CALL  DELAY
    MVI   A,0
    STA   CON
HEAD05: IN   CSRB
    ANI   HLR
    JZ   HEAD05
    RET
;**************************************
RDYCHK:
    MVI   C,200
RDY10:
    IN   CSRB
    ANI   RDY
    RNZ
    MVI   A,1
    CALL  DELAY
    DCR   C
    JNZ   RDY10
    MVI   A,1
    STC
    RET
;**************************************
DELAY:
L4:   MVI   B,140
L3:   DCR   B
    JNZ   L3
    DCR   A
    JNZ   L4
    RET
;**************************************
PREPAM:
    LXI   H,SRCHAM
    PUSH  H
    LXI   B,SLID SHL 8+AMMRK
    MOV   M,C
    INX   H
    PUSH  PSW
    PUSH  H
    CALL  CTRK
    POP   H
    MOV   M,A
    INX   H
    MVI   M,0
    INX   H
    POP   PSW
    MOV   M,A
    INX   H
    MOV   M,B
    POP   H
    MVI   B,AML-2
    CALL  CRC
    MOV   M,D
    INX   H
    MOV   M,E
    RET

;**************************************
CRC:
    LXI   D,-1
CRC05:
    MOV   A,M
    INX   H
    XRA   D
    MOV   D,E
    MOV   C,A
    RRC
    RRC
    RRC
    RRC
    ANI   15
    XRA   C
    MOV   E,A
    RRC
    RRC
    RRC
    MOV   C,A
    ANI   1FH
    XRA   D
    MOV   D,A
    MOV   A,C
    ANI   0E0H
    XRA   E
    MOV   E,A
    MOV   A,C
    RRC
    ANI   0F0H
    XRA   D
    MOV   D,A
    DCR   B
    RZ
    JMP   CRC05

;**************************************
;    SKOKOVE TABULKY CTENI A ZAPISU
;**************************************
ROM   EQU   0
TMP   SET   ($-ROM) AND 1FH
    IF   TMP
    DS   32-TMP
    ENDC

;**************************************
RTAB:
    IN   RDATA
    STAX  D
    INX   D
.RDLOOP:
    IN   CSRA
    MOV   L,A
    PCHL
    XRA   A
    JMP   TERR
    XRA   A
    JMP   TERR
    JMP   LPDONE
    NOP
LPDONE:
    XRA   A
    RET
    NOP
    NOP
    XRA   A
    JMP   TERR
TERR:
    OUT   CSRA
    STC
    RET

;**************************************
WTAB:
    LDAX  D
    OUT   WDATA
    INX   D
.WRLOOP:
    IN   CSRA
    MOV   L,A
    PCHL
    XRA   A
    JMP   TERR
    XRA   A
    JMP   TERR
    JMP   LPDONE
    NOP
    JMP   LPDONE
    NOP
    XRA   A
    JMP   TERR
    XRA   A
    JMP   TERR
    DB   0
;**************************************
    DB   'Jiri Hlavac'
    DB   'Tesla DIZ 1988 '
    .LIST
$next:     ;prvni volna adresa za EBIOS
;
;kontrola delky EBIOSu (max adresa < 1800H)
    IF   $next GT 1800H
    .PRINTX 'EBIOS presahuje konec EPROM'
    ENDIF

;****************************************
;PROMENNE BIOSU
;****************************************
.PHASE varb
SECTOR: DS   1
POINTR: DS   2
DRVNO: DS   3
SRCHAM: DS   7
SRCHTRK EQU   SRCHAM+1
CMPAM: DS   7
CMPTRK EQU   CMPAM+1
TCNT1: DS   2
RCLPTR: DS   2
MEM5:  DS   5
MEM3:  DS   3
CON:  DB   0
KUPR:  DB   0
DRVBAK: DB   0
$nextv:         ;volna RAM za promennymi
;
;kontrola delky promennych EBIOSu (max adresa < 4200H)
    IF   $nextv GT 4200H
    .PRIhiTX 'promenne EBIOSu presahuji 41FFH'
    ENDIF

.DEPHASE
;
    IF1
    .PRINTX 'konec prvniho pruchodu'
    ENDIF

    END

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / ASM EBIOSSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz