ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / AND-1Z, AND-1Z/89
AND-1Z


AND-1Z/89

Deska je popsána ve více zdrojích. V AR/B 85/6 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1985 číslo 6) je podrobnější popis funkce a oživení.

Deska AND-1Z vznikla jako náhrada za AND-1 / AND-1A která již přestala vyhovovat zejména pro CP/M, nemožností použití malé abecedy či diakritiky. Desky AND-1Z a AND-1 / AND-1A již nejsou záměnné.

Snahou bylo vytvořit displej podobný či shodný s již existujícími displeji TRS, VG, TNS. Displej má rozlišení 64 znaků na řádek a 20 řádků. Velikost rastru znaku byla zvetšena na 6x12 bodů, což umožňuje zobrazení znaků i s diakritickými znaménky. Jako generátor znaků je použita paměť EPROM, pokud se místo EPROM použila deska DSE-1 (Deska Simulátoru/programátoru Eprom) bylo možno měnit znakový generátor dle potřeby. Deska umožňuje zobrazit všech 256 znaků. Dále byla upravena řídící logika tak aby nedocházelo k blikání displeje při zápisu či čtení. Došlo ke ztrátě funkce podtrženi (kurzoru) blikání a dvojité šířky znaku.

Na desce AND-1Z byly problémy s výběrem pamětí 2114, tak v roce 1989 došlo k úpravě DPS a paměti 2114 byly nahrazeny jednou 6116, kterou již nebylo nutno vybírat. Deska dostala označení AND-1Z/89 a je plně záměnná s AND-1Z.OCR návodu AND-1Z

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAAND-1ZObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Obsah pamětí PROM
 10. Zapojení konektoru X1
 11. Zapojení konektoru X2
 12. Výpis generátoru znaků EPROM - pozice D11
 13. Grafické znázornění znaků u AND-1Z
 14. Zapojení propojek na desce AND-1Z
 15. Rozpiska součástek
 16. Rozložení součástek
 17. Schéma desky AND-1Z (příloha)


 1. Úvod
 2. Deska AND-1Z je deska alfanumerického a semigrafického displeje pro mikropočítačový systém SAPI-1.Pracuje s rastrem zobrazeni 6 X 12 bodů, 64 písmen na řádce a 16 až 20 řádků. Pracuje s českou abecedou podle ČSN 36 9103 "8bitové kódy", tabulka KOI-8čs2. Generátor znaků je uložen v pamětech EPROM. Paměť VIDEORAM je 2Kb. Adresace desky po 1 Kbyte v rozsahu 64Kbyte. Zobrazeni na TV přijímači nebo na zobrazovací jednotce AZJ 462, připadne obojí zobrazení najednou. 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:+5V +-5%
  odběr proudu (s osazenou EPROM):   +5V max. 1,2A
   
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
  hmotnost:180 g
   
  Kapacita paměti ROM obrazu:4 Kbyte (typ 2732 nebo 2 x 2716)
  adresa paměti obrazu:F800H až FFFFH
  zobrazovaná matice znaků:6 x 12 bodů


  Výstupy AND-1Z:


  Zátěže všech výstupů:     v úrovních TTL
  Všechny ostatní logické vstupy a výstupy v úrovních TTL výkonově a časově přizpůsobené sběrnici SAPI-1.


  Perioda řádkové synchronizace64 uS
  perioda snímkové synchronizace20,5 mS
  nastavení horizontální synchronizace:ano
  nastavení vertikální synchronizace:ano
  sirka horizont.synch.impulsů:4 uS
  způsob adresace na ARB-1:MR, MW
  možnost mapování adresného prostoru:   ano
  počáteční adresa RAM displeje:po 1Kb v rozsahu 64 Kbyte
 5. Instalace
 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškozeni.

  Překontrolujeme zapojení propojek na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojeni propojek je uveden v příloze.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročeni max. odběru napájecích zdrojů nebo zda nebudou překročeny povolené zátěže sběrnice desky. 7. Popi s funkce
 8. Deska alfanumerického displeje AND-1 má pouze 40 znaků na řádek s rastrem 5 X 7 bodů. Pro mnoho programů pracujících pod operačním systémem CP/M je to málo. 80 znaků na řádek zase nezpracuje TV přijímač pro příliš velký kmitočet videosignálu a tak je tedy 64 znaků na řádek kompromisním řešením.

  Deska AND-1Z umožňuje práci s úplnou českou abecedou s diakritickými znaménky. Základem je rastr 6 X 12 bodů pro zobrazení malých i velkých písmen a slovenské abecedy. Bodový rastr 6 X 12 bodů používají počítače TRS, VG A TNS. Zvolením tohoto rastru se dosáhlo kompatibility s těmito počítači i v semigrafice.Generátor znaků obsahuje 64 znaků pro semigrafiku. Rastr 6 X 12 je rozdělen na 6 poliček 3 X 3 body, kódování je uvedeno v kapitole programování. Navíc je v generátoru část znaků převzatých z TELEVIDEO (USA). Tyto znaky umožňují rámovat texty, protože jsou symetrické vzhledem k osám rastru.

  U displeje AND-1Z bylo pro odstraněni blikáni zvoleno řešeni vyhrazením pevného času pro čteni z paměti do zobrazovacích obvodů a pevného času pro čteni a zápis ze strany počítače. Ctění a zápis je synchronizován s vlastním kmitočtem displeje. Proto také jsou paměti RAM MHB2114 vybírány. Deska AND-1Z je navržena tak,že na výstupním konektoru se chová stejně jako deska AND-1, kabely není nutno předělávat, dokonce je možno použit najednou TV přijímač i zobrazovací jednotku AZJ 462.

  Schéma desky AND-1Z lze logicky rozdělit na dvě části. V první části jsou obvody kolem sběrnice a paměti displeje, do druhé části lze zařadit generátor časové základny pro horizontální a vertikální adresaci paměti a synchronizaci se zobrazovací jednotkou.

  Dekodér adresy je tvořen paměti PROM (D1), podle obsahu PROM lze umístit displej do kteréhokoliv "KILA" paměti v rozsahu 64Kbyte. Touto úpravou je zajištěna kompatibilita adresy zejména na adrese 3C00H jako u systémů TRS, VG A TNS. Pak je možné omezit displej na 16 řádků textu (64znaků/ř x 16 řádků = 1024 znaků) a vznikne tak plně kompatibilní displej. Pro tento případ je ještě nutné vyměnit paměť EPROM , která tvoři generátor znaků. Právě proto,aby mohl displej začínat i na adrese, která má bit A10 = "1", bylo nutné překódovat paměti PROM (D1) i tento bit a pak ho teprve vést do vstupu multiplexeru adresy (D35/6). Výstupním signálem z dekodéru adresy je /SEL.Je-li tento signál v "L", je na adresové části sběrnice adresa displeje. Invertovaný signál pak povoluje průchod signálu STSTB ze sběrnice a nastaví se na "H" klopný obvod WAIT (D21/9). Tim "SPADNE" RDY na sběrnici a procesor by zařadil čekací cykl TW. Problém je v tom, že u procesoru 8080A se po horních bitech adresy přenáší i adresa periferie a bude-li adresa displeje F800H, pak by při instrukci OUT 0F8H procesor zařadil čekací cykl. Proto je klopný obvod WAIT nulován signálem /IOR, /IOW (C14). Není to úplné řešeni, protože při /IOR již procesor čekací cykl zařadí, ale alespoň je jen jeden.Zařazeni čekacího cyklu při /MR A /MW je naopak nutnou podmínkou synchronizace displeje a procesoru.

  Signál /SEL povolí průchod signálu /MR A /MW (D6).Tyto dva požadavky na přistup do paměti displeje se sečtou a vznikne tak signál RQ (D4/6). Pak začne pracovat synchronizační logika, tvořená klopnými obvody D12/9 a /5.V čase, který je dán náběhem signálu QA, začíná čas vyhrazený pro přistup počítače do paměti. Je-li požadavek RQ = "1", nastaví se klopný obvod D12/9 na "L" a povolí se jak zápisy (D14/4, D6/1), tak i vstup adresy ze sběrnice do desky (D2S až D27/1). Po skončení vyhrazeného času v okamžiku náběhu QA se nastaví na "L" klopný obvod D12/5 a první klopný obvod se vynuluje. Nastavením D12/5 na "L" se zakáže požadavek RQ do té doby, než skončí předcházející a současně se nuluje klopný obvod WAIT - počítač přestane vkládat čekací cykly TW.

  Rozděleni času na části pro displej a procesor zajišťuje Johansonův čítač, tvořený posuvným registrem D13. Čítač děli šesti signál o kmitočtu 10 MHz, takže na nakresleni jednoho znaku je čas 600 nS. Z toho 300 nS při QA = "H" je pro počítač a 300 nS při QA = "L" pro displej. Z časového diagramu je vidět,že se před koncem času pro počítač uvolní data z počítače signálem WDE, který otevře třístavové oddělovače D8 a D10.Na konci času pro počítač se data přečtená z videoram vyvzorkují do registru D7 a D9. Na konci času pro displej se data čtená z videoram vyvzorkují do registru D2 a D3.

  Johnsonův čítač (D13) zajišťuje také děleni základního kmitočtu zobrazovacích bodá DOT CK (D29/12) šesti (6 bodů na znak) a tím vyrábí znakový kmitočet, označený /HSCK ("horizontální hodiny"), který inkrementuje horizontální čítač časové základny. Tento čítač adresuje ve videoram 64 znaků na jedné řádce. Jednotlivé adresy H1 až H32 procházejí, přes multiplexery na adresové vstupy paměti MHB 2114.

  Vzhledem k velké rychlosti zobrazování znaků je do řetězce: VIDEORAM - GENERÁTOR ZNAKŮ - POSUVNÝ REGISTR VIDEA zařazen vyrovnávací registr D2, D3 a tím také přibyly obvody na desce RAM-1Z. Proto je časová základna horizontálního a vertikálního rozkladu řešena pomocí paměti PROM, které dekódují nejen potřebné synchronizační impulsy, ale i nulovací impulsy pro zkráceni cyklu binárních čitačů na potřebnou délku (signály RCH A RCV).Výstup paměti PROM je vzorkován do registru D22.

  Paměť PROM (D24) dekóduje horizontální synchronizační impulsy. V paměti D24 je na adrese 107 naprogramována jednička na výstupu Y2 a ta způsobí vynulování čítačů D31 a D32 (0,6 uS X 107 = 64,2 uS).

  Z výstupu D22/7 je odvozen impuls o délce 0,6 uS,který inkrementuje vertikální čítač D28. Ve skutečnosti se dekrementuje reversibilní čítač, protože obvod 74LS193 je zapojen jak čítač dolů (DOWN),aby bylo možno jeho cykl zkrátit na 12 spojením /BOROW A /LOAD.Díky tomu pak musí být generátor znaků programován pozpátku, protože linky L1 až L8 čítají v pořadí 11,10,9,8 až 0. Do čítače D28 se naplňuje číslo 12 (A,B = 0 a C,D = "1"), avšak hned po naplněni se změní na 11. Další dva čítače vertikální části časové základny pak čítají nahoru (UP) a generuji adresy V1 až V16 pro adresaci jednotlivých řádků,kterých je na TV přijímači celkem 20. Zobrazeno je tedy 12 x 20 neboli 240 TV řádků z celkového počtu 312 řádků. Obsah čítače je dekódován paměti PROM D35.Na adrese 312 této paměti je naprogramována jednička na výstupu Y2 a ta způsobí vynulování čítačů D33 a D34 a tím zkráceni jejich cyklu.

  Výstupy na TV přijímač a zobrazovací jednotku AZJ 462 jsou stejné jako u AND-1.

  Deska AND-1Z má svou vlastní videoram, tvořenou čtyřmi obvody MHB2114. Tyto paměti musí mít dobu přístupu od změny adresy max. 250 nS. Je možné je vybrat z našich pamětí. Z výstupu videoram (D15 až D18) se data vzorkují do registrů D2 a D3. Za tímto registrem je zařazena paměť 2732, která pracuje jako generátor znaků.Místo jedné paměti 2732 je možno použít dvě MHB 2716, u nichž se musí vzájemně spájet všechny vývody stejného čísla. Jen špička 20 horní paměti se odehne a připojí se na výstup invertoru D29/6, který je zde pro tyto účely připraven. Dá-1i se do připravené díry u objímky dutinka z konektoru,pak je možno vyměnit paměti EPROM bez pájení.Pro omezený počet znaků je také možno použít pouze jednu paměť MHB 2716.Zapojeni propojek u generátoru znaků pro různé typy pamětí je uveden v kapitole programování.

  Za pamětí EPROM je zařazen posuvný registr D19, D20, který převede paralelní informaci z generátoru znaků na sériovou (video). Videosignál je potom vyhradlován se zatmívacími impulsy /HB a /VB a zasynchronizován v klopném obvodu D21/5.

  Deska AND-1Z používá ve velké míře obvody ze SSSR, Je to proto, ze obvody řady K555(74LSxx) mají malou spotřebu, a to při rychlosti odpovídající řadě MH74. 9. Programování
 10. Paměť RAM na desce AND-1Z představuje pro mikropočítač normální paměť RAM. Lze tedy do této paměti kdykoliv zapisovat nebo z ní číst.

  K programování spolupráce DISPLEJ - MIKROPOČÍTAČ je třeba znát tyto údaje: 11. Testování
 12. Deska je ve výrobním závodě testována pomocí speciál nich testů. Sestava ZPS-4 jako celek je ve výrobním závodě vyzkoušena pomocí funkčního testu. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým nasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5 stC až +40 stC
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30 stC
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 um
  vibrace-odolnost0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.
  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle par.4 vyhlášky 50/78Sb.

  Skladování: skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmez i -5 až +35 stC a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybal ování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravní m obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým nebo neodborným zásahem. 17. Obsah pamětí PROM
 18. Obsah paměti MH 74S287 - pozice D1 pro desku AND-1Z

  000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
  080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0A0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0B0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0C0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0D0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0E0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0F0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
  

  Obsah paměti MH 74S287 - pozice D1 pro desku AND-1Z, formát INTELHEX

  :20000000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1C0
  :20002000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1A0
  :20004000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F180
  :20006000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F061
  :20008000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F140
  :2000A000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F120
  :2000C000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F100
  :2000E000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F8D9
  :00000001FF
  


  Obsah paměti MH 74S287 - pozice D24 pro desku AND-1Z

  000 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  010 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  020 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  030 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  040 0 0 0 0 8 8 8 8 8 C C C 0 0 0 0
  050 0 0 0 8 8 0 8 0 C 8 8 8 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 8 8 8 8 C C C C 0 0 0 0
  070 0 0 0 8 8 0 A 0 8 8 8 8 0 0 0 0
  080 C D D D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  090 D 5 D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  0A0 C D D D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  0B0 D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  0C0 5 4 4 4 C C C C C 8 8 8 0 0 0 0
  0D0 4 4 4 C C 0 C 0 8 C C C 0 0 0 0
  0E0 5 4 4 4 C C C C 8 8 8 8 0 0 0 0
  0F0 4 4 4 C C 0 E 0 C C C C 0 0 0 0
  

  Obsah paměti MH 74S287 - pozice D24 pro desku AND-1Z, formát INTELHEX

  :20000000F8F8F8F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F8F0F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B0
  :20002000F8F8F8F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F098
  :20004000F0F0F0F0F8F8F8F8F8FCFCFCF0F0F0F0F0F0F0F8F8F0F8F0FCF8F8F8F0F0F0F018
  :20006000F0F0F0F0F8F8F8F8FCFCFCFCF0F0F0F0F0F0F0F8F8F0FAF0F8F8F8F8F0F0F0F0F6
  :20008000FCFDFDFDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5FDF5FDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F591
  :2000A000FCFDFDFDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5FDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F579
  :2000C000F5F4F4F4FCFCFCFCFCF8F8F8F0F0F0F0F4F4F4FCFCF0FCF0F8FCFCFCF0F0F0F05F
  :2000E000F5F4F4F4FCFCFCFCF8F8F8F8F0F0F0F0F4F4F4FCFCF0FEF0FCFCFCFCF0F0F0F03D
  :00000001FF
  


  Obsah paměti MH 74S571 - pozice D35 pro desku AND-1Z

  000 D D D D D D D 0 D D D D D D D D
  010 D D D D D D D D D D D D D D D D
  020 D D 9 9 9 9 D D D D 9 9 9 9 D D
  030 D D 8 1 D D D D D D 9 8 D D D D
  040 D D D D D D D D D D D D D D D D
  050 D D D D D D D D D D D D D D D D
  060 D D 9 9 9 9 D D D D 9 9 9 9 D D
  070 D D 8 9 D B D D D D 9 8 D D D D
  080 D D D D D D D D D D D D D D D D
  090 D D D D D D D D D D D D D D D D
  0A0 D D 9 9 9 9 D D D D 9 9 9 9 D D
  0B0 D D 8 9 D D D D D D 9 8 D D D D
  0C0 D D D D D D D D D D D D D D D D
  0D0 D D D D D D D D D D D D D D D D
  0E0 D D 9 D 9 D D D D D 9 D 9 D D D
  0F0 D D 8 D D D D D D D 8 D D D D D
  
  
  100 D D D D D D D D D D D D D D D D
  110 D D D D D D D D D D D D D D D D
  120 D D 9 9 9 9 D D D D 9 9 9 9 D D
  130 D D 8 1 D D D D D D 9 8 D D D D
  140 D D D D D D D D D D D D D D D D
  150 D D D D D D D D D D D D D D D D
  160 D D 9 9 9 9 D D D D 9 9 9 9 D D
  170 D D 8 9 D B D D D D 9 8 D D D D
  180 D D D D D D D D D D D D D D D D
  190 D D D D D D D D 0 D D D D D D D
  1A0 D D 9 9 9 9 D D D D 9 9 9 9 D D
  1B0 D D 8 9 D D D D D D 9 8 D D D D
  1C0 D D D D D D D D D D D D D D D D
  1D0 D D D D D D D D D D D D D D D D
  1E0 D D 9 D 9 D D D D D 9 D 9 D D D
  1F0 D D 8 D D D D D D D 8 D D D D D
  

  Obsah paměti MH 74S571 - pozice D35 pro desku AND-1Z, formát INTELHEX

  :20000000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD40
  :20002000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F1FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD5A
  :20004000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD00
  :20006000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFBFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD14
  :20008000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDC0
  :2000A000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFDD2
  :2000C000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD80
  :2000E000FDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFD7A
  :20010000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD3F
  :20012000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F1FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD59
  :20014000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFF
  :20016000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFBFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD13
  :20018000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDBF
  :2001A000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFDD1
  :2001C000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD7F
  :2001E000FDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFD79
  :00000001FF
  


 19. Zapojení konektoru X1
 20. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X1         konektor: TY 517 6211
  deska: AND-1Z            klíčování: C6
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál název              typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1
  2
  3    RDY   READY              OUT
  4    STSTB  vzorek statuta         INP
  5
  6
  7
  8    /RES  nulováni systému         INP
  9    /MR  čtení z paměti          INP
  10   /IOR  čtení z portu          INP
  11   /MW  zápis do paměti         INP
  12   /IOW  zápis do portu          INP
  13
  14
  15   +5V  napájení             NAP
  16   +5V  napájení             NAP
  17   +5V  napájení             NAP
  18   +5V  napájení             NAP
  19   0V   napájení             NAP
  20   0V   napájení             NAP
  21   MAP  mapování paměti         INP
  22
  23   A9   adresa              INP
  24   A15  adresa              INP
  25   A11  adresa              INP
  26   A14  adresa              INP
  27   A13  adresa              INP
  28   A12  adresa              INP
  29   A10  adresa              INP
  30   A8   adresa              INP
  31   D4   data               BD
  32   D3   data               BD
  33   D6   data               BD
  34   D5   data               BD
  35   D2   data               BD
  36   D7   data               BD
  37   D0   data               BD
  38   D1   data               BD
  39   A1   adresa              INP
  40   A0   adresa              INP
  41   A3   adresa              INP
  42   A2   adresa              INP
  43   A5   adresa              INP
  44   A4   adresa              INP
  45   A7   adresa              INP
  46   A6   adresa              INP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53   0V   napájení             NAP
  54   0V   napájení             NAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  ---------------------------------------------------------
  
  
              INP   vstupní
              BD   obousměrný
              OUT   výstupní
              NAP   napájení
  


 21. Zapojení konektoru X2
 22. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X2         konektor: TY 513 3011
  deska: AND-1Z            klíčování: A4
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál název              typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1    0V   GND
  2    /HS   horizontální synchronizace AZJ OKB
  3
  4
  5    0V   GND
  6    VS   vertikální synchronizace AZJ  OKB
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17   0V   GND
  18   /VID  video AZJ            OKB
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29   0V   GND
  30   CV   video              TV
  ---------------------------------------------------------
  
  
             OKB   otevřený kolektor výkonový
             TV   televizní signál
  


 23. Výpis generátoru znaků
 24. Výpis generátoru znaků standardní, formát INTELHEX

  :2000000000000000000C1C38303030300000000030303030381C0C000000000000000000A0
  :200020003030303070E0C00000000000000000000000000000C0E070303030300000000020
  :2000400000000000003C3C30303030300000000030303030303C3C000000000000000000D0
  :200060003030303030F0F00000000000000000000000000000F0F0303030303000000000E0
  :200080000000000000FCFC30303030300000000030303030303C3C30303030300000000020
  :2000A0003030303030FCFC0000000000000000003030303030F0F030303030300000000098
  :2000C000303030303030303030303030000000000000000000FCFC000000000000000000E8
  :2000E0003030303030FCFC303030303000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000058
  :20010000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000003F
  :20012000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000001F
  :20014000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FF
  :20016000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000DF
  :20018000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000BF
  :2001A000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000009F
  :2001C000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000007F
  :2001E000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000005F
  :2002000000000000000000000000000000000000000000200020202020200000000000001E
  :2002200000000000000000A050505000000000000000005050F850F85050000000000000AE
  :2002400000000020F02870A078200000000000000000001898402010C8C000000000000016
  :200260000000006890A840A0A040000000000000000000000000004020202000000000007E
  :200280000000002040808080402000000000000000000020100808081020000000000000A6
  :2002A0000000000020A870A82000000000000000000000002020F8202000000000000000C6
  :2002C00000402020000000000000000000000000000000000000F8000000000000000000A6
  :2002E0000000002000000000000000000000000000000000804020100800000000000000E6
  :200300000000007088C8A89888700000000000000000007020202020602000000000000075
  :20032000000000F8808070088870000000000000000000708808301008F800000000000015
  :20034000000000101010F850301000000000000000000070880808F080F800000000000075
  :20036000000000708888F0804038000000000000000000804020100808F80000000000001D
  :2003800000000070888870888870000000000000000000E0100878888870000000000000FD
  :2003A00000000000002000200000000000000000004020200020000000000000000000005D
  :2003C000000000102040804020100000000000000000000000F800F80000000000000000CD
  :2003E0000000004020100810204000000000000000000020002010088870000000000000C5
  :200400000000007880B0B8A88870000000000000000000888888F888502000000000000054
  :20042000000000F08888F08888F0000000000000000000708880808088700000000000005C
  :20044000000000F08888888888F0000000000000000000F88080F08080F800000000000034
  :20046000000000808080F08080F8000000000000000000788898808088780000000000007C
  :20048000000000888888F888888800000000000000000070202020202070000000000000B4
  :2004A000000000708808080808080000000000000000008890A0C0A09088000000000000EC
  :2004C000000000F88080808080800000000000000000008888A8A8A8D888000000000000BC
  :2004E000000000888898A8C88888000000000000000000708888888888700000000000004C
  :20050000000000808080F08888F00000000000000000006890A888888870000000000000C3
  :200520000000008890A0F08888F0000000000000000000708808708088700000000000002B
  :200540000000002020202020A8F800000000000000000070888888888888000000000000BB
  :200560000000002020505088888800000000000000000050A8A8A888888800000000000023
  :2005800000000088885020508888000000000000000000202020205088880000000000009B
  :2005A000000000F88040201008F8000000000000000000F8C0C0C0C0C0F8000000000000A3
  :2005C00000000000081020408000000000000000000000F81818181818F8000000000000BB
  :2005E000000000202020A8702000000000000000000000F80000000000000000000000006B
  :2006000000000000000000102040000000000000000000788878087000000000000000007A
  :20062000000000F0888888F0808000000000000000000070808080700000000000000000E2
  :20064000000000788888887808080000000000000000007080F88870000000000000000022
  :2006600000000020202070202010000000000000003008788888887800000000000000009A
  :2006800000000088888888F0808000000000000000000070202020600020000000000000FA
  :2006A00000601010101010300010000000000000000000485060504840400000000000003A
  :2006C00000000070202020202060000000000000000000A8A8A8A8D000000000000000003A
  :2006E000000000888888C8B000000000000000000000007088888870000000000000000072
  :20070000008080F0888888F0000000000000000000080878888888780000000000000000C9
  :2007200000000040404060580000000000000000000000F0087080780000000000000000E1
  :20074000000000102020207020000000000000000000007888888888000000000000000001
  :200760000000002050888888000000000000000000000050A8A888880000000000000000C1
  :200780000000008850205088000000000000000000300878888888880000000000000000B9
  :2007A000000000F8402010F8000000000000000000000010202040202010000000000000F9
  :2007C000000000202020202020200000000000000000004020201020204000000000000029
  :2007E0000000000000000010A840000000000000A854A854A854A854A854A8540000000019
  :20080000000000000000000000000000000000000000000000000000E0E0E0E00000000058
  :2008200000000000000000001C1C1C1C000000000000000000000000FCFCFCFC0000000058
  :2008400000000000E0E0E0E0000000000000000000000000E0E0E0E0E0E0E0E00000000018
  :2008600000000000E0E0E0E01C1C1C1C0000000000000000E0E0E0E0FCFCFCFC0000000018
  :20088000000000001C1C1C1C0000000000000000000000001C1C1C1CE0E0E0E000000000F8
  :2008A000000000001C1C1C1C1C1C1C1C00000000000000001C1C1C1CFCFCFCFC00000000F8
  :2008C00000000000FCFCFCFC000000000000000000000000FCFCFCFCE0E0E0E000000000B8
  :2008E00000000000FCFCFCFC1C1C1C1C0000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFC00000000B8
  :20090000E0E0E0E0000000000000000000000000E0E0E0E000000000E0E0E0E00000000057
  :20092000E0E0E0E0000000001C1C1C1C00000000E0E0E0E000000000FCFCFCFC0000000057
  :20094000E0E0E0E0E0E0E0E00000000000000000E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E00000000017
  :20096000E0E0E0E0E0E0E0E01C1C1C1C00000000E0E0E0E0E0E0E0E0FCFCFCFC0000000017
  :20098000E0E0E0E01C1C1C1C0000000000000000E0E0E0E01C1C1C1CE0E0E0E000000000F7
  :2009A000E0E0E0E01C1C1C1C1C1C1C1C00000000E0E0E0E01C1C1C1CFCFCFCFC00000000F7
  :2009C000E0E0E0E0FCFCFCFC0000000000000000E0E0E0E0FCFCFCFCE0E0E0E000000000B7
  :2009E000E0E0E0E0FCFCFCFC1C1C1C1C00000000E0E0E0E0FCFCFCFCFCFCFCFC00000000B7
  :200A00001C1C1C1C0000000000000000000000001C1C1C1C00000000E0E0E0E00000000076
  :200A20001C1C1C1C000000001C1C1C1C000000001C1C1C1C00000000FCFCFCFC0000000076
  :200A40001C1C1C1CE0E0E0E000000000000000001C1C1C1CE0E0E0E0E0E0E0E00000000036
  :200A60001C1C1C1CE0E0E0E01C1C1C1C000000001C1C1C1CE0E0E0E0FCFCFCFC0000000036
  :200A80001C1C1C1C1C1C1C1C00000000000000001C1C1C1C1C1C1C1CE0E0E0E00000000016
  :200AA0001C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C000000001C1C1C1C1C1C1C1CFCFCFCFC0000000016
  :200AC0001C1C1C1CFCFCFCFC00000000000000001C1C1C1CFCFCFCFCE0E0E0E000000000D6
  :200AE0001C1C1C1CFCFCFCFC1C1C1C1C000000001C1C1C1CFCFCFCFCFCFCFCFC00000000D6
  :200B0000FCFCFCFC000000000000000000000000FCFCFCFC00000000E0E0E0E00000000075
  :200B2000FCFCFCFC000000001C1C1C1C00000000FCFCFCFC00000000FCFCFCFC0000000075
  :200B4000FCFCFCFCE0E0E0E00000000000000000FCFCFCFCE0E0E0E0E0E0E0E00000000035
  :200B6000FCFCFCFCE0E0E0E01C1C1C1C00000000FCFCFCFCE0E0E0E0FCFCFCFC0000000035
  :200B8000FCFCFCFC1C1C1C1C0000000000000000FCFCFCFC1C1C1C1CE0E0E0E00000000015
  :200BA000FCFCFCFC1C1C1C1C1C1C1C1C00000000FCFCFCFC1C1C1C1CFCFCFCFC0000000015
  :200BC000FCFCFCFCFCFCFCFC0000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFCE0E0E0E000000000D5
  :200BE000FCFCFCFCFCFCFCFC1C1C1C1C00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000D5
  :200C0000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000000000078887808700020100000000000E4
  :200C2000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000000000788080807800102800000000003C
  :200C4000000000788888887808081050000000000000007080F8887000205000000000004C
  :200C600000000040404068500020100000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FC
  :200C80000000007888888888005028000000000000000070202020600020100000000000E4
  :200CA00000000078888888880020502000000000000000702020202020600808000000008C
  :200CC00000000070202020202060102800000000000000708888887000502800000000007C
  :200CE000000000888888C8B0002050000000000000000070888888700020100000000000CC
  :200D0000000000708888887000502000000000000000007888780870005028000000000083
  :200D200000000040404068500020500000000000000000F0087080780020500000000000FB
  :200D4000000000102020207020001028000000000000007888888888002010000000000093
  :200D6000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000000000007080F88870002010000000000093
  :200D8000000000788878087000204000000000000030087888888888002010000000000003
  :200DA000000000F8402010F80020500000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000093
  :200DC00000000000000000000000205000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000D3
  :200DE000000000000808F8000000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000001B
  :200E0000000000000000000000001008000000000000008888F8888850201008000000001A
  :200E2000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000000000007088808080887020500000000002
  :200E4000000000F08888888888F0205000000000000000F88080F08080F82050000000004A
  :200E60000000008890A0F08888F0201000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000CA
  :200E800000000070888888888888502800000000000000702020202020702010000000008A
  :200EA00000000070888888888888606000000000000000F8808080808080201000000000AA
  :200EC000000000F880808080808020500000000000000070888888888870502800000000AA
  :200EE000000000888898A8C8888820500000000000000070888888888870201000000000A2
  :200F0000000000708888888888708870000000000000008888F88888502050280000000051
  :200F20000000008890A0F08888F02050000000000000007088087080887020500000000041
  :200F40000000002020202020A8F82050000000000000007088888888888820100000000011
  :200F6000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000000000F88080F08080F820100000000091
  :200F80000000008888F88888502040800000000000000020202020508888201000000000F9
  :200FA000000000F88040201008F8205000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000009
  :200FC000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000071
  :200FE000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000051
  :00000001FF
  

  Výpis generátoru znaků, upravené znaky 10H - 1FH, formát INTELHEX

  :2000000000000000000C1C38303030300000000030303030381C0C000000000000000000A0
  :200020003030303070E0C00000000000000000000000000000C0E070303030300000000020
  :2000400000000000003C3C30303030300000000030303030303C3C000000000000000000D0
  :200060003030303030F0F00000000000000000000000000000F0F0303030303000000000E0
  :200080000000000000FCFC30303030300000000030303030303C3C30303030300000000020
  :2000A0003030303030FCFC0000000000000000003030303030F0F030303030300000000098
  :2000C000303030303030303030303030000000000000000000FCFC000000000000000000E8
  :2000E0003030303030FCFC303030303000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000058
  :2001000080C0C06060303018180C0C0400000000040C0C181830306060C0C0800000000007
  :2001200084CCCC787830307878CCCC840000000000000000000000000000FCFC000000004F
  :20014000FCFC0000000000000000000000000000C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C000000000A7
  :200160000C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C00000000CCCCCCCCCCCCCCCC78783030000000003F
  :2001800030307878CCCCCCCCCCCCCCCC0000000080C06030180C0C183060C08000000000C7
  :2001A000040C183060C0C06030180C040000000084CC783078CCCC783078CC8400000000D7
  :2001C00000000000FCFCFCFC000000000000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFC000000004F
  :2001E000FCFCFCFCFCFCFCFC0000000000000000E0E0E0E01C1C1C1CE0E0E0E000000000AF
  :2002000000000000000000000000000000000000000000200020202020200000000000001E
  :2002200000000000000000A050505000000000000000005050F850F85050000000000000AE
  :2002400000000020F02870A078200000000000000000001898402010C8C000000000000016
  :200260000000006890A840A0A040000000000000000000000000004020202000000000007E
  :200280000000002040808080402000000000000000000020100808081020000000000000A6
  :2002A0000000000020A870A82000000000000000000000002020F8202000000000000000C6
  :2002C00000402020000000000000000000000000000000000000F8000000000000000000A6
  :2002E0000000002000000000000000000000000000000000804020100800000000000000E6
  :200300000000007088C8A89888700000000000000000007020202020602000000000000075
  :20032000000000F8808070088870000000000000000000708808301008F800000000000015
  :20034000000000101010F850301000000000000000000070880808F080F800000000000075
  :20036000000000708888F0804038000000000000000000804020100808F80000000000001D
  :2003800000000070888870888870000000000000000000E0100878888870000000000000FD
  :2003A00000000000002000200000000000000000004020200020000000000000000000005D
  :2003C000000000102040804020100000000000000000000000F800F80000000000000000CD
  :2003E0000000004020100810204000000000000000000020002010088870000000000000C5
  :200400000000007880B0B8A88870000000000000000000888888F888502000000000000054
  :20042000000000F08888F08888F0000000000000000000708880808088700000000000005C
  :20044000000000F08888888888F0000000000000000000F88080F08080F800000000000034
  :20046000000000808080F08080F8000000000000000000788898808088780000000000007C
  :20048000000000888888F888888800000000000000000070202020202070000000000000B4
  :2004A000000000708808080808080000000000000000008890A0C0A09088000000000000EC
  :2004C000000000F88080808080800000000000000000008888A8A8A8D888000000000000BC
  :2004E000000000888898A8C88888000000000000000000708888888888700000000000004C
  :20050000000000808080F08888F00000000000000000006890A888888870000000000000C3
  :200520000000008890A0F08888F0000000000000000000708808708088700000000000002B
  :200540000000002020202020A8F800000000000000000070888888888888000000000000BB
  :200560000000002020505088888800000000000000000050A8A8A888888800000000000023
  :2005800000000088885020508888000000000000000000202020205088880000000000009B
  :2005A000000000F88040201008F8000000000000000000F8C0C0C0C0C0F8000000000000A3
  :2005C00000000000081020408000000000000000000000F81818181818F8000000000000BB
  :2005E000000000202020A8702000000000000000000000F80000000000000000000000006B
  :2006000000000000000000102040000000000000000000788878087000000000000000007A
  :20062000000000F0888888F0808000000000000000000070808080700000000000000000E2
  :20064000000000788888887808080000000000000000007080F88870000000000000000022
  :2006600000000020202070202010000000000000003008788888887800000000000000009A
  :2006800000000088888888F0808000000000000000000070202020600020000000000000FA
  :2006A00000601010101010300010000000000000000000485060504840400000000000003A
  :2006C00000000070202020202060000000000000000000A8A8A8A8D000000000000000003A
  :2006E000000000888888C8B000000000000000000000007088888870000000000000000072
  :20070000008080F0888888F0000000000000000000080878888888780000000000000000C9
  :2007200000000040404060580000000000000000000000F0087080780000000000000000E1
  :20074000000000102020207020000000000000000000007888888888000000000000000001
  :200760000000002050888888000000000000000000000050A8A888880000000000000000C1
  :200780000000008850205088000000000000000000300878888888880000000000000000B9
  :2007A000000000F8402010F8000000000000000000000010202040202010000000000000F9
  :2007C000000000202020202020200000000000000000004020201020204000000000000029
  :2007E0000000000000000010A840000000000000A854A854A854A854A854A8540000000019
  :20080000000000000000000000000000000000000000000000000000E0E0E0E00000000058
  :2008200000000000000000001C1C1C1C000000000000000000000000FCFCFCFC0000000058
  :2008400000000000E0E0E0E0000000000000000000000000E0E0E0E0E0E0E0E00000000018
  :2008600000000000E0E0E0E01C1C1C1C0000000000000000E0E0E0E0FCFCFCFC0000000018
  :20088000000000001C1C1C1C0000000000000000000000001C1C1C1CE0E0E0E000000000F8
  :2008A000000000001C1C1C1C1C1C1C1C00000000000000001C1C1C1CFCFCFCFC00000000F8
  :2008C00000000000FCFCFCFC000000000000000000000000FCFCFCFCE0E0E0E000000000B8
  :2008E00000000000FCFCFCFC1C1C1C1C0000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFC00000000B8
  :20090000E0E0E0E0000000000000000000000000E0E0E0E000000000E0E0E0E00000000057
  :20092000E0E0E0E0000000001C1C1C1C00000000E0E0E0E000000000FCFCFCFC0000000057
  :20094000E0E0E0E0E0E0E0E00000000000000000E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E00000000017
  :20096000E0E0E0E0E0E0E0E01C1C1C1C00000000E0E0E0E0E0E0E0E0FCFCFCFC0000000017
  :20098000E0E0E0E01C1C1C1C0000000000000000E0E0E0E01C1C1C1CE0E0E0E000000000F7
  :2009A000E0E0E0E01C1C1C1C1C1C1C1C00000000E0E0E0E01C1C1C1CFCFCFCFC00000000F7
  :2009C000E0E0E0E0FCFCFCFC0000000000000000E0E0E0E0FCFCFCFCE0E0E0E000000000B7
  :2009E000E0E0E0E0FCFCFCFC1C1C1C1C00000000E0E0E0E0FCFCFCFCFCFCFCFC00000000B7
  :200A00001C1C1C1C0000000000000000000000001C1C1C1C00000000E0E0E0E00000000076
  :200A20001C1C1C1C000000001C1C1C1C000000001C1C1C1C00000000FCFCFCFC0000000076
  :200A40001C1C1C1CE0E0E0E000000000000000001C1C1C1CE0E0E0E0E0E0E0E00000000036
  :200A60001C1C1C1CE0E0E0E01C1C1C1C000000001C1C1C1CE0E0E0E0FCFCFCFC0000000036
  :200A80001C1C1C1C1C1C1C1C00000000000000001C1C1C1C1C1C1C1CE0E0E0E00000000016
  :200AA0001C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C000000001C1C1C1C1C1C1C1CFCFCFCFC0000000016
  :200AC0001C1C1C1CFCFCFCFC00000000000000001C1C1C1CFCFCFCFCE0E0E0E000000000D6
  :200AE0001C1C1C1CFCFCFCFC1C1C1C1C000000001C1C1C1CFCFCFCFCFCFCFCFC00000000D6
  :200B0000FCFCFCFC000000000000000000000000FCFCFCFC00000000E0E0E0E00000000075
  :200B2000FCFCFCFC000000001C1C1C1C00000000FCFCFCFC00000000FCFCFCFC0000000075
  :200B4000FCFCFCFCE0E0E0E00000000000000000FCFCFCFCE0E0E0E0E0E0E0E00000000035
  :200B6000FCFCFCFCE0E0E0E01C1C1C1C00000000FCFCFCFCE0E0E0E0FCFCFCFC0000000035
  :200B8000FCFCFCFC1C1C1C1C0000000000000000FCFCFCFC1C1C1C1CE0E0E0E00000000015
  :200BA000FCFCFCFC1C1C1C1C1C1C1C1C00000000FCFCFCFC1C1C1C1CFCFCFCFC0000000015
  :200BC000FCFCFCFCFCFCFCFC0000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFCE0E0E0E000000000D5
  :200BE000FCFCFCFCFCFCFCFC1C1C1C1C00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000D5
  :200C0000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000000000078887808700020100000000000E4
  :200C2000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000000000788080807800102800000000003C
  :200C4000000000788888887808081050000000000000007080F8887000205000000000004C
  :200C600000000040404068500020100000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FC
  :200C80000000007888888888005028000000000000000070202020600020100000000000E4
  :200CA00000000078888888880020502000000000000000702020202020600808000000008C
  :200CC00000000070202020202060102800000000000000708888887000502800000000007C
  :200CE000000000888888C8B0002050000000000000000070888888700020100000000000CC
  :200D0000000000708888887000502000000000000000007888780870005028000000000083
  :200D200000000040404068500020500000000000000000F0087080780020500000000000FB
  :200D4000000000102020207020001028000000000000007888888888002010000000000093
  :200D6000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000000000007080F88870002010000000000093
  :200D8000000000788878087000204000000000000030087888888888002010000000000003
  :200DA000000000F8402010F80020500000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000093
  :200DC00000000000000000000000205000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000D3
  :200DE000000000000808F8000000000000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000001B
  :200E0000000000000000000000001008000000000000008888F8888850201008000000001A
  :200E2000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC000000000000007088808080887020500000000002
  :200E4000000000F08888888888F0205000000000000000F88080F08080F82050000000004A
  :200E60000000008890A0F08888F0201000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000CA
  :200E800000000070888888888888502800000000000000702020202020702010000000008A
  :200EA00000000070888888888888606000000000000000F8808080808080201000000000AA
  :200EC000000000F880808080808020500000000000000070888888888870502800000000AA
  :200EE000000000888898A8C8888820500000000000000070888888888870201000000000A2
  :200F0000000000708888888888708870000000000000008888F88888502050280000000051
  :200F20000000008890A0F08888F02050000000000000007088087080887020500000000041
  :200F40000000002020202020A8F82050000000000000007088888888888820100000000011
  :200F6000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000000000F88080F08080F820100000000091
  :200F80000000008888F88888502040800000000000000020202020508888201000000000F9
  :200FA000000000F88040201008F8205000000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000009
  :200FC000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000071
  :200FE000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC00000000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC0000000051
  :00000001FF
   25. Grafické znázornění znaků
 26. Grafické znázornění znaků standardní

   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ..XX.. B ...... B ...... B ..XX.. B ..XX.. B ...... B ...... B ..XX..
  A ..XX.. A ...... A ...... A ..XX.. A ..XX.. A ...... A ...... A ..XX..
  9 ..XX.. 9 ...... 9 ...... 9 ..XX.. 9 ..XX.. 9 ...... 9 ...... 9 ..XX..
  8 ..XX.. 8 ...... 8 ...... 8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 ...... 8 ..XX..
  7 ..XXX. 7 ...... 7 ...... 7 .XXX.. 7 ..XX.. 7 ...... 7 ...... 7 ..XX..
  6 ...XXX 6 ....XX 6 XX.... 6 XXX... 6 ..XXXX 6 ..XXXX 6 XXXX.. 6 XXXX..
  5 ....XX 5 ...XXX 5 XXX... 5 XX.... 5 ..XXXX 5 ..XXXX 5 XXXX.. 5 XXXX..
  4 ...... 4 ..XXX. 4 .XXX.. 4 ...... 4 ...... 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ......
  3 ...... 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ...... 3 ...... 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ......
  2 ...... 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ...... 2 ...... 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ......
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ...... 1 ...... 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ......
  0 ...... 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ...... 0 ...... 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ......
  
  00000000 00000001 00000010 00000011 00000100 00000101 00000110 00000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ..XX.. B ..XX.. B ...... B ..XX.. B ..XX.. B ...... B ..XX.. B XXXXXX
  A ..XX.. A ..XX.. A ...... A ..XX.. A ..XX.. A ...... A ..XX.. A XXXXXX
  9 ..XX.. 9 ..XX.. 9 ...... 9 ..XX.. 9 ..XX.. 9 ...... 9 ..XX.. 9 XXXXXX
  8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 ..XX.. 8 XXXXXX
  7 ..XX.. 7 ..XX.. 7 ...... 7 ..XX.. 7 ..XX.. 7 ...... 7 ..XX.. 7 XXXXXX
  6 XXXXXX 6 ..XXXX 6 XXXXXX 6 XXXX.. 6 ..XX.. 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 XXXXXX 5 ..XXXX 5 XXXXXX 5 XXXX.. 5 ..XX.. 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...... 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ...... 4 ..XX.. 4 XXXXXX
  3 ...... 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ...... 3 ..XX.. 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ...... 2 ..XX.. 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ...... 1 ..XX.. 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ...... 0 ..XX.. 0 XXXXXX
  
  00001000 00001001 00001010 00001011 00001100 00001101 00001110 00001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX
  A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX
  9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX
  8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX
  7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  00010000 00010001 00010010 00010011 00010100 00010101 00010110 00010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX
  A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX
  9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX
  8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX
  7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  00011000 00011001 00011010 00011011 00011100 00011101 00011110 00011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A .X.X.. A ...... A ...... A ...... A ...... A ..X...
  9 ...... 9 ..X... 9 .X.X.. 9 .X.X.. 9 ..X... 9 XX.... 9 .X.... 9 ..X...
  8 ...... 8 ..X... 8 .X.X.. 8 .X.X.. 8 .XXXX. 8 XX..X. 8 X.X... 8 ..X...
  7 ...... 7 ..X... 7 X.X... 7 XXXXX. 7 X.X... 7 ...X.. 7 X.X... 7 .X....
  6 ...... 6 ..X... 6 ...... 6 .X.X.. 6 .XXX.. 6 ..X... 6 .X.... 6 ......
  5 ...... 5 ..X... 5 ...... 5 XXXXX. 5 ..X.X. 5 .X.... 5 X.X.X. 5 ......
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 .X.X.. 4 XXXX.. 4 X..XX. 4 X..X.. 4 ......
  3 ...... 3 ..X... 3 ...... 3 .X.X.. 3 ..X... 3 ...XX. 3 .XX.X. 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00100000 00100001 00100010 00100011 00100100 00100101 00100110 00100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 ..X... 9 ..X... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ......
  8 .X.... 8 ...X.. 8 ..X... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ....X.
  7 X..... 7 ....X. 7 X.X.X. 7 ..X... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...X..
  6 X..... 6 ....X. 6 .XXX.. 6 XXXXX. 6 ...... 6 XXXXX. 6 ...... 6 ..X...
  5 X..... 5 ....X. 5 X.X.X. 5 ..X... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 .X....
  4 .X.... 4 ...X.. 4 ..X... 4 ..X... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 X.....
  3 ..X... 3 ..X... 3 ...... 3 ...... 3 ..X... 3 ...... 3 ..X... 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ..X... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 .X.... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00101000 00101001 00101010 00101011 00101100 00101101 00101110 00101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .XXX.. 9 ..X... 9 .XXX.. 9 XXXXX. 9 ...X.. 9 XXXXX. 9 ..XXX. 9 XXXXX.
  8 X...X. 8 .XX... 8 X...X. 8 ....X. 8 ..XX.. 8 X..... 8 .X.... 8 ....X.
  7 X..XX. 7 ..X... 7 ....X. 7 ...X.. 7 .X.X.. 7 XXXX.. 7 X..... 7 ....X.
  6 X.X.X. 6 ..X... 6 .XXX.. 6 ..XX.. 6 XXXXX. 6 ....X. 6 XXXX.. 6 ...X..
  5 XX..X. 5 ..X... 5 X..... 5 ....X. 5 ...X.. 5 ....X. 5 X...X. 5 ..X...
  4 X...X. 4 ..X... 4 X..... 4 X...X. 4 ...X.. 4 X...X. 4 X...X. 4 .X....
  3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 XXXXX. 3 .XXX.. 3 ...X.. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 X.....
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00110000 00110001 00110010 00110011 00110100 00110101 00110110 00110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .XXX.. 9 .XXX.. 9 ...... 9 ...... 9 ...X.. 9 ...... 9 .X.... 9 .XXX..
  8 X...X. 8 X...X. 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ...... 8 ..X... 8 X...X.
  7 X...X. 7 X...X. 7 ..X... 7 ...... 7 .X.... 7 XXXXX. 7 ...X.. 7 ....X.
  6 .XXX.. 6 .XXXX. 6 ...... 6 ...... 6 X..... 6 ...... 6 ....X. 6 ...X..
  5 X...X. 5 ....X. 5 ..X... 5 ..X... 5 .X.... 5 XXXXX. 5 ...X.. 5 ..X...
  4 X...X. 4 ...X.. 4 ...... 4 ...... 4 ..X... 4 ...... 4 ..X... 4 ......
  3 .XXX.. 3 XXX... 3 ...... 3 ..X... 3 ...X.. 3 ...... 3 .X.... 3 ..X...
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ..X... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 .X.... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00111000 00111001 00111010 00111011 00111100 00111101 00111110 00111111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .XXX.. 9 ..X... 9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXX.. 9 XXXXX. 9 XXXXX. 9 .XXXX.
  8 X...X. 8 .X.X.. 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X..... 8 X..... 8 X...X.
  7 X.X.X. 7 X...X. 7 X...X. 7 X..... 7 X...X. 7 X..... 7 X..... 7 X.....
  6 X.XXX. 6 XXXXX. 6 XXXX.. 6 X..... 6 X...X. 6 XXXX.. 6 XXXX.. 6 X.....
  5 X.XX.. 5 X...X. 5 X...X. 5 X..... 5 X...X. 5 X..... 5 X..... 5 X..XX.
  4 X..... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X. 4 X..... 4 X..... 4 X...X.
  3 .XXXX. 3 X...X. 3 XXXX.. 3 .XXX.. 3 XXXX.. 3 XXXXX. 3 X..... 3 .XXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01000000 01000001 01000010 01000011 01000100 01000101 01000110 01000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 X...X. 9 .XXX.. 9 ....X. 9 X...X. 9 X..... 9 X...X. 9 X...X. 9 .XXX..
  8 X...X. 8 ..X... 8 ....X. 8 X..X.. 8 X..... 8 XX.XX. 8 X...X. 8 X...X.
  7 X...X. 7 ..X... 7 ....X. 7 X.X... 7 X..... 7 X.X.X. 7 XX..X. 7 X...X.
  6 XXXXX. 6 ..X... 6 ....X. 6 XX.... 6 X..... 6 X.X.X. 6 X.X.X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 ....X. 5 X.X... 5 X..... 5 X.X.X. 5 X..XX. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 X..X.. 4 X..... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 X...X. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 X...X. 3 XXXXX. 3 X...X. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01001000 01001001 01001010 01001011 01001100 01001101 01001110 01001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXXX. 9 X...X. 9 X...X. 9 X...X.
  8 X...X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X.X.X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X.
  7 X...X. 7 X...X. 7 X...X. 7 X..... 7 ..X... 7 X...X. 7 X...X. 7 X...X.
  6 XXXX.. 6 X...X. 6 XXXX.. 6 .XXX.. 6 ..X... 6 X...X. 6 .X.X.. 6 X.X.X.
  5 X..... 5 X.X.X. 5 X.X... 5 ....X. 5 ..X... 5 X...X. 5 .X.X.. 5 X.X.X.
  4 X..... 4 X..X.. 4 X..X.. 4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 ..X... 4 X.X.X.
  3 X..... 3 .XX.X. 3 X...X. 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .X.X..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01010000 01010001 01010010 01010011 01010100 01010101 01010110 01010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 X...X. 9 X...X. 9 XXXXX. 9 XXXXX. 9 ...... 9 XXXXX. 9 ...... 9 ......
  8 X...X. 8 X...X. 8 ....X. 8 XX.... 8 X..... 8 ...XX. 8 ..X... 8 ......
  7 .X.X.. 7 .X.X.. 7 ...X.. 7 XX.... 7 .X.... 7 ...XX. 7 .XXX.. 7 ......
  6 ..X... 6 ..X... 6 ..X... 6 XX.... 6 ..X... 6 ...XX. 6 X.X.X. 6 ......
  5 .X.X.. 5 ..X... 5 .X.... 5 XX.... 5 ...X.. 5 ...XX. 5 ..X... 5 ......
  4 X...X. 4 ..X... 4 X..... 4 XX.... 4 ....X. 4 ...XX. 4 ..X... 4 ......
  3 X...X. 3 ..X... 3 XXXXX. 3 XXXXX. 3 ...... 3 XXXXX. 3 ..X... 3 XXXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01011000 01011001 01011010 01011011 01011100 01011101 01011110 01011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .X.... 9 ...... 9 X..... 9 ...... 9 ....X. 9 ...... 9 ...X.. 9 ......
  8 ..X... 8 ...... 8 X..... 8 ...... 8 ....X. 8 ...... 8 ..X... 8 ......
  7 ...X.. 7 .XXX.. 7 XXXX.. 7 .XXX.. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 ..X... 7 .XXXX.
  6 ...... 6 ....X. 6 X...X. 6 X..... 6 X...X. 6 X...X. 6 .XXX.. 6 X...X.
  5 ...... 5 .XXXX. 5 X...X. 5 X..... 5 X...X. 5 XXXXX. 5 ..X... 5 X...X.
  4 ...... 4 X...X. 4 X...X. 4 X..... 4 X...X. 4 X..... 4 ..X... 4 X...X.
  3 ...... 3 .XXXX. 3 XXXX.. 3 .XXX.. 3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .XXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ....X.
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ..XX..
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01100000 01100001 01100010 01100011 01100100 01100101 01100110 01100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 X..... 9 ..X... 9 ...X.. 9 .X.... 9 .XX... 9 ...... 9 ...... 9 ......
  8 X..... 8 ...... 8 ...... 8 .X.... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ......
  7 XXXX.. 7 .XX... 7 ..XX.. 7 .X..X. 7 ..X... 7 XX.X.. 7 X.XX.. 7 .XXX..
  6 X...X. 6 ..X... 6 ...X.. 6 .X.X.. 6 ..X... 6 X.X.X. 6 XX..X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 ...X.. 5 .XX... 5 ..X... 5 X.X.X. 5 X...X. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 ...X.. 4 .X.X.. 4 ..X... 4 X.X.X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 X...X. 3 .XXX.. 3 ...X.. 3 .X..X. 3 .XXX.. 3 X.X.X. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...X.. 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 .XX... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01101000 01101001 01101010 01101011 01101100 01101101 01101110 01101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ......
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ......
  7 XXXX.. 7 .XXXX. 7 .X.XX. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 X...X. 7 X...X. 7 X...X.
  6 X...X. 6 X...X. 6 .XX... 6 X..... 6 ..X... 6 X...X. 6 X...X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 X...X. 5 .X.... 5 .XXX.. 5 ..X... 5 X...X. 5 X...X. 5 X.X.X.
  4 X...X. 4 X...X. 4 .X.... 4 ....X. 4 ..X... 4 X...X. 4 .X.X.. 4 X.X.X.
  3 XXXX.. 3 .XXXX. 3 .X.... 3 XXXX.. 3 ...X.. 3 .XXXX. 3 ..X... 3 .X.X..
  2 X..... 2 ....X. 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 X..... 1 ....X. 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01110000 01110001 01110010 01110011 01110100 01110101 01110110 01110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B .X.X.X
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A X.X.X.
  9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...X.. 9 ..X... 9 .X.... 9 .X.... 9 .X.X.X
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ..X... 8 ..X... 8 X.X.X. 8 X.X.X.
  7 X...X. 7 X...X. 7 XXXXX. 7 ..X... 7 ..X... 7 ..X... 7 ...X.. 7 .X.X.X
  6 .X.X.. 6 X...X. 6 ...X.. 6 .X.... 6 ..X... 6 ...X.. 6 ...... 6 X.X.X.
  5 ..X... 5 X...X. 5 ..X... 5 ..X... 5 ..X... 5 ..X... 5 ...... 5 .X.X.X
  4 .X.X.. 4 X...X. 4 .X.... 4 ..X... 4 ..X... 4 ..X... 4 ...... 4 X.X.X.
  3 X...X. 3 .XXXX. 3 XXXXX. 3 ...X.. 3 ..X... 3 .X.... 3 ...... 3 .X.X.X
  2 ...... 2 ....X. 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 X.X.X.
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 .X.X.X
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 X.X.X.
  
  01111000 01111001 01111010 01111011 01111100 01111101 01111110 01111111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  10000000 10000001 10000010 10000011 10000100 10000101 10000110 10000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  10001000 10001001 10001010 10001011 10001100 10001101 10001110 10001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX...
  2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX...
  1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX...
  0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX...
  
  10010000 10010001 10010010 10010011 10010100 10010101 10010110 10010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX...
  2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX...
  1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX...
  0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX...
  
  10011000 10011001 10011010 10011011 10011100 10011101 10011110 10011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX
  2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX
  1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX
  0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX
  
  10100000 10100001 10100010 10100011 10100100 10100101 10100110 10100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX
  2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX
  1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX
  0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX
  
  10101000 10101001 10101010 10101011 10101100 10101101 10101110 10101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  10110000 10110001 10110010 10110011 10110100 10110101 10110110 10110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  10111000 10111001 10111010 10111011 10111100 10111101 10111110 10111111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B XXXXXX B ...... B XXXXXX B ...... B .X.X.. B ...... B ...... B XXXXXX
  A XXXXXX A ...X.. A XXXXXX A ..X.X. A ...X.. A .X.X.. A ...X.. A XXXXXX
  9 XXXXXX 9 ..X... 9 XXXXXX 9 ...X.. 9 ....X. 9 ..X... 9 ..X... 9 XXXXXX
  8 XXXXXX 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 ....X. 8 ...... 8 ...... 8 XXXXXX
  7 XXXXXX 7 .XXX.. 7 XXXXXX 7 .XXXX. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 .X.X.. 7 XXXXXX
  6 XXXXXX 6 ....X. 6 XXXXXX 6 X..... 6 X...X. 6 X...X. 6 .XX.X. 6 XXXXXX
  5 XXXXXX 5 .XXXX. 5 XXXXXX 5 X..... 5 X...X. 5 XXXXX. 5 .X.... 5 XXXXXX
  4 XXXXXX 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X..... 4 X...X. 4 X..... 4 .X.... 4 XXXXXX
  3 XXXXXX 3 .XXXX. 3 XXXXXX 3 .XXXX. 3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 .X.... 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX
  
  11000000 11000001 11000010 11000011 11000100 11000101 11000110 11000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ..X... B ....X. B ..X.X. B ...... B ...... B ......
  A ..X.X. A ...X.. A .X.X.. A ....X. A ...X.. A ..X.X. A .X.X.. A ...X..
  9 .X.X.. 9 ..X... 9 ..X... 9 .XX... 9 .XX... 9 .X.X.. 9 ..X... 9 ..X...
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ......
  7 X...X. 7 .XX... 7 X...X. 7 ..X... 7 ..X... 7 .XXX.. 7 X.XX.. 7 .XXX..
  6 X...X. 6 ..X... 6 X...X. 6 ..X... 6 ..X... 6 X...X. 6 XX..X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 X...X. 5 ..X... 5 ..X... 5 X...X. 5 X...X. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 ..X... 4 ..X... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  11001000 11001001 11001010 11001011 11001100 11001101 11001110 11001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ..X.X. B ...... B XXXXXX B ......
  A ..X... A ..X.X. A .X.X.. A .X.X.. A ...X.. A ...X.. A XXXXXX A ...X..
  9 .X.X.. 9 .X.X.. 9 ..X... 9 ..X... 9 ...... 9 ..X... 9 XXXXXX 9 ..X...
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ...... 8 XXXXXX 8 ......
  7 .XXX.. 7 .XXX.. 7 .X.X.. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 X...X. 7 XXXXXX 7 .XXX..
  6 X...X. 6 ....X. 6 .XX.X. 6 X..... 6 ..X... 6 X...X. 6 XXXXXX 6 X...X.
  5 X...X. 5 .XXXX. 5 .X.... 5 .XXX.. 5 ..X... 5 X...X. 5 XXXXXX 5 XXXXX.
  4 X...X. 4 X...X. 4 .X.... 4 ....X. 4 ..X... 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X.....
  3 .XXX.. 3 .XXXX. 3 .X.... 3 XXXX.. 3 ...X.. 3 .XXXX. 3 XXXXXX 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ......
  
  11010000 11010001 11010010 11010011 11010100 11010101 11010110 11010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B XXXXXX B .X.X.. B XXXXXX B ...... B XXXXXX
  A .X.... A ...X.. A .X.X.. A XXXXXX A ..X... A XXXXXX A ...... A XXXXXX
  9 ..X... 9 ..X... 9 ..X... 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXXXXX
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXXXXX
  7 .XXX.. 7 X...X. 7 XXXXX. 7 XXXXXX 7 ...... 7 XXXXXX 7 ...... 7 XXXXXX
  6 ....X. 6 X...X. 6 ...X.. 6 XXXXXX 6 ...... 6 XXXXXX 6 XXXXX. 6 XXXXXX
  5 .XXXX. 5 X...X. 5 ..X... 5 XXXXXX 5 ...... 5 XXXXXX 5 ....X. 5 XXXXXX
  4 X...X. 4 X...X. 4 .X.... 4 XXXXXX 4 ...... 4 XXXXXX 4 ....X. 4 XXXXXX
  3 .XXXX. 3 .XXXX. 3 XXXXX. 3 XXXXXX 3 ...... 3 XXXXXX 3 ...... 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ....X. 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 XXXXXX
  
  11011000 11011001 11011010 11011011 11011100 11011101 11011110 11011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ....X. B ....X. B XXXXXX B .X.X.. B .X.X.. B .X.X.. B ...X.. B XXXXXX
  A ...X.. A ...X.. A XXXXXX A ..X... A ..X... A ..X... A ..X... A XXXXXX
  9 ...... 9 ..X... 9 XXXXXX 9 .XXX.. 9 XXXX.. 9 XXXXX. 9 XXXX.. 9 XXXXXX
  8 ...... 8 .X.X.. 8 XXXXXX 8 X...X. 8 X...X. 8 X..... 8 X...X. 8 XXXXXX
  7 ...... 7 X...X. 7 XXXXXX 7 X..... 7 X...X. 7 X..... 7 X...X. 7 XXXXXX
  6 ...... 6 X...X. 6 XXXXXX 6 X..... 6 X...X. 6 XXXX.. 6 XXXX.. 6 XXXXXX
  5 ...... 5 XXXXX. 5 XXXXXX 5 X..... 5 X...X. 5 X..... 5 X.X... 5 XXXXXX
  4 ...... 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X...X. 4 X...X. 4 X..... 4 X..X.. 4 XXXXXX
  3 ...... 3 X...X. 3 XXXXXX 3 .XXX.. 3 XXXX.. 3 XXXXX. 3 X...X. 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX
  
  11100000 11100001 11100010 11100011 11100100 11100101 11100110 11100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ..X.X. B ...X.. B .XX... B ...X.. B .X.X.. B ..X.X. B .X.X.. B ...X..
  A .X.X.. A ..X... A .XX... A ..X... A ..X... A .X.X.. A ..X... A ..X...
  9 X...X. 9 .XXX.. 9 X...X. 9 X..... 9 X..... 9 .XXX.. 9 X...X. 9 .XXX..
  8 X...X. 8 ..X... 8 X...X. 8 X..... 8 X..... 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X.
  7 X...X. 7 ..X... 7 X...X. 7 X..... 7 X..... 7 X...X. 7 XX..X. 7 X...X.
  6 X...X. 6 ..X... 6 X...X. 6 X..... 6 X..... 6 X...X. 6 X.X.X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 X...X. 5 X..... 5 X..... 5 X...X. 5 X..XX. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 X..... 4 X..... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 XXXXX. 3 XXXXX. 3 .XXX.. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  11101000 11101001 11101010 11101011 11101100 11101101 11101110 11101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B .XXX.. B ..X.X. B .X.X.. B .X.X.. B .X.X.. B ...X.. B XXXXXX B ...X..
  A X...X. A .X.X.. A ..X... A ..X... A ..X... A ..X... A XXXXXX A ..X...
  9 .XXX.. 9 ..X... 9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXXX. 9 X...X. 9 XXXXXX 9 XXXXX.
  8 X...X. 8 .X.X.. 8 X...X. 8 X...X. 8 X.X.X. 8 X...X. 8 XXXXXX 8 X.....
  7 X...X. 7 X...X. 7 X...X. 7 X..... 7 ..X... 7 X...X. 7 XXXXXX 7 X.....
  6 X...X. 6 X...X. 6 XXXX.. 6 .XXX.. 6 ..X... 6 X...X. 6 XXXXXX 6 XXXX..
  5 X...X. 5 XXXXX. 5 X.X... 5 ....X. 5 ..X... 5 X...X. 5 XXXXXX 5 X.....
  4 X...X. 4 X...X. 4 X..X.. 4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X.....
  3 .XXX.. 3 X...X. 3 X...X. 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .XXX.. 3 XXXXXX 3 XXXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ......
  
  11110000 11110001 11110010 11110011 11110100 11110101 11110110 11110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B X..... B ...X.. B .X.X.. B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX
  A .X.... A ..X... A ..X... A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX
  9 ..X... 9 X...X. 9 XXXXX. 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX
  8 .X.X.. 8 X...X. 8 ....X. 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX
  7 X...X. 7 .X.X.. 7 ...X.. 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 X...X. 6 ..X... 6 ..X... 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 XXXXX. 5 ..X... 5 .X.... 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 X...X. 4 ..X... 4 X..... 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 X...X. 3 ..X... 3 XXXXX. 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  11111000 11111001 11111010 11111011 11111100 11111101 11111110 11111111
  


  Grafické znázornění znaků, upravené znaky 10H - 1FH

   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ..XX.. B ...... B ...... B ..XX.. B ..XX.. B ...... B ...... B ..XX..
  A ..XX.. A ...... A ...... A ..XX.. A ..XX.. A ...... A ...... A ..XX..
  9 ..XX.. 9 ...... 9 ...... 9 ..XX.. 9 ..XX.. 9 ...... 9 ...... 9 ..XX..
  8 ..XX.. 8 ...... 8 ...... 8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 ...... 8 ..XX..
  7 ..XXX. 7 ...... 7 ...... 7 .XXX.. 7 ..XX.. 7 ...... 7 ...... 7 ..XX..
  6 ...XXX 6 ....XX 6 XX.... 6 XXX... 6 ..XXXX 6 ..XXXX 6 XXXX.. 6 XXXX..
  5 ....XX 5 ...XXX 5 XXX... 5 XX.... 5 ..XXXX 5 ..XXXX 5 XXXX.. 5 XXXX..
  4 ...... 4 ..XXX. 4 .XXX.. 4 ...... 4 ...... 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ......
  3 ...... 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ...... 3 ...... 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ......
  2 ...... 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ...... 2 ...... 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ......
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ...... 1 ...... 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ......
  0 ...... 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ...... 0 ...... 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ......
  
  00000000 00000001 00000010 00000011 00000100 00000101 00000110 00000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ..XX.. B ..XX.. B ...... B ..XX.. B ..XX.. B ...... B ..XX.. B XXXXXX
  A ..XX.. A ..XX.. A ...... A ..XX.. A ..XX.. A ...... A ..XX.. A XXXXXX
  9 ..XX.. 9 ..XX.. 9 ...... 9 ..XX.. 9 ..XX.. 9 ...... 9 ..XX.. 9 XXXXXX
  8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 ..XX.. 8 XXXXXX
  7 ..XX.. 7 ..XX.. 7 ...... 7 ..XX.. 7 ..XX.. 7 ...... 7 ..XX.. 7 XXXXXX
  6 XXXXXX 6 ..XXXX 6 XXXXXX 6 XXXX.. 6 ..XX.. 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 XXXXXX 5 ..XXXX 5 XXXXXX 5 XXXX.. 5 ..XX.. 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...... 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ..XX.. 4 ...... 4 ..XX.. 4 XXXXXX
  3 ...... 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ...... 3 ..XX.. 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ..XX.. 2 ...... 2 ..XX.. 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ..XX.. 1 ...... 1 ..XX.. 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ..XX.. 0 ...... 0 ..XX.. 0 XXXXXX
  
  00001000 00001001 00001010 00001011 00001100 00001101 00001110 00001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B .....X B X..... B X....X B XXXXXX B ...... B XX.... B ....XX B ..XX..
  A ....XX A XX.... A XX..XX A XXXXXX A ...... A XX.... A ....XX A ..XX..
  9 ....XX 9 XX.... 9 XX..XX 9 ...... 9 ...... 9 XX.... 9 ....XX 9 .XXXX.
  8 ...XX. 8 .XX... 8 .XXXX. 8 ...... 8 ...... 8 XX.... 8 ....XX 8 .XXXX.
  7 ...XX. 7 .XX... 7 .XXXX. 7 ...... 7 ...... 7 XX.... 7 ....XX 7 XX..XX
  6 ..XX.. 6 ..XX.. 6 ..XX.. 6 ...... 6 ...... 6 XX.... 6 ....XX 6 XX..XX
  5 ..XX.. 5 ..XX.. 5 ..XX.. 5 ...... 5 ...... 5 XX.... 5 ....XX 5 XX..XX
  4 .XX... 4 ...XX. 4 .XXXX. 4 ...... 4 ...... 4 XX.... 4 ....XX 4 XX..XX
  3 .XX... 3 ...XX. 3 .XXXX. 3 ...... 3 ...... 3 XX.... 3 ....XX 3 XX..XX
  2 XX.... 2 ....XX 2 XX..XX 2 ...... 2 ...... 2 XX.... 2 ....XX 2 XX..XX
  1 XX.... 1 ....XX 1 XX..XX 1 ...... 1 XXXXXX 1 XX.... 1 ....XX 1 XX..XX
  0 X..... 0 .....X 0 X....X 0 ...... 0 XXXXXX 0 XX.... 0 ....XX 0 XX..XX
  
  00010000 00010001 00010010 00010011 00010100 00010101 00010110 00010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B XX..XX B X..... B .....X B X....X B ...... B XXXXXX B ...... B XXX...
  A XX..XX A XX.... A ....XX A XX..XX A ...... A XXXXXX A ...... A XXX...
  9 XX..XX 9 .XX... 9 ...XX. 9 .XXXX. 9 ...... 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX...
  8 XX..XX 8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ..XX.. 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX...
  7 XX..XX 7 ...XX. 7 .XX... 7 .XXXX. 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 ...XXX
  6 XX..XX 6 ....XX 6 XX.... 6 XX..XX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 ...XXX
  5 XX..XX 5 ....XX 5 XX.... 5 XX..XX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 ...XXX
  4 XX..XX 4 ...XX. 4 .XX... 4 .XXXX. 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 ...XXX
  3 .XXXX. 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ..XX.. 3 ...... 3 ...... 3 XXXXXX 3 XXX...
  2 .XXXX. 2 .XX... 2 ...XX. 2 .XXXX. 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 XXX...
  1 ..XX.. 1 XX.... 1 ....XX 1 XX..XX 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 XXX...
  0 ..XX.. 0 X..... 0 .....X 0 X....X 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 XXX...
  
  00011000 00011001 00011010 00011011 00011100 00011101 00011110 00011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A .X.X.. A ...... A ...... A ...... A ...... A ..X...
  9 ...... 9 ..X... 9 .X.X.. 9 .X.X.. 9 ..X... 9 XX.... 9 .X.... 9 ..X...
  8 ...... 8 ..X... 8 .X.X.. 8 .X.X.. 8 .XXXX. 8 XX..X. 8 X.X... 8 ..X...
  7 ...... 7 ..X... 7 X.X... 7 XXXXX. 7 X.X... 7 ...X.. 7 X.X... 7 .X....
  6 ...... 6 ..X... 6 ...... 6 .X.X.. 6 .XXX.. 6 ..X... 6 .X.... 6 ......
  5 ...... 5 ..X... 5 ...... 5 XXXXX. 5 ..X.X. 5 .X.... 5 X.X.X. 5 ......
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 .X.X.. 4 XXXX.. 4 X..XX. 4 X..X.. 4 ......
  3 ...... 3 ..X... 3 ...... 3 .X.X.. 3 ..X... 3 ...XX. 3 .XX.X. 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00100000 00100001 00100010 00100011 00100100 00100101 00100110 00100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 ..X... 9 ..X... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ......
  8 .X.... 8 ...X.. 8 ..X... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ....X.
  7 X..... 7 ....X. 7 X.X.X. 7 ..X... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...X..
  6 X..... 6 ....X. 6 .XXX.. 6 XXXXX. 6 ...... 6 XXXXX. 6 ...... 6 ..X...
  5 X..... 5 ....X. 5 X.X.X. 5 ..X... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 .X....
  4 .X.... 4 ...X.. 4 ..X... 4 ..X... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 X.....
  3 ..X... 3 ..X... 3 ...... 3 ...... 3 ..X... 3 ...... 3 ..X... 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ..X... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 .X.... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00101000 00101001 00101010 00101011 00101100 00101101 00101110 00101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .XXX.. 9 ..X... 9 .XXX.. 9 XXXXX. 9 ...X.. 9 XXXXX. 9 ..XXX. 9 XXXXX.
  8 X...X. 8 .XX... 8 X...X. 8 ....X. 8 ..XX.. 8 X..... 8 .X.... 8 ....X.
  7 X..XX. 7 ..X... 7 ....X. 7 ...X.. 7 .X.X.. 7 XXXX.. 7 X..... 7 ....X.
  6 X.X.X. 6 ..X... 6 .XXX.. 6 ..XX.. 6 XXXXX. 6 ....X. 6 XXXX.. 6 ...X..
  5 XX..X. 5 ..X... 5 X..... 5 ....X. 5 ...X.. 5 ....X. 5 X...X. 5 ..X...
  4 X...X. 4 ..X... 4 X..... 4 X...X. 4 ...X.. 4 X...X. 4 X...X. 4 .X....
  3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 XXXXX. 3 .XXX.. 3 ...X.. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 X.....
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00110000 00110001 00110010 00110011 00110100 00110101 00110110 00110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .XXX.. 9 .XXX.. 9 ...... 9 ...... 9 ...X.. 9 ...... 9 .X.... 9 .XXX..
  8 X...X. 8 X...X. 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ...... 8 ..X... 8 X...X.
  7 X...X. 7 X...X. 7 ..X... 7 ...... 7 .X.... 7 XXXXX. 7 ...X.. 7 ....X.
  6 .XXX.. 6 .XXXX. 6 ...... 6 ...... 6 X..... 6 ...... 6 ....X. 6 ...X..
  5 X...X. 5 ....X. 5 ..X... 5 ..X... 5 .X.... 5 XXXXX. 5 ...X.. 5 ..X...
  4 X...X. 4 ...X.. 4 ...... 4 ...... 4 ..X... 4 ...... 4 ..X... 4 ......
  3 .XXX.. 3 XXX... 3 ...... 3 ..X... 3 ...X.. 3 ...... 3 .X.... 3 ..X...
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ..X... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 .X.... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  00111000 00111001 00111010 00111011 00111100 00111101 00111110 00111111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .XXX.. 9 ..X... 9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXX.. 9 XXXXX. 9 XXXXX. 9 .XXXX.
  8 X...X. 8 .X.X.. 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X..... 8 X..... 8 X...X.
  7 X.X.X. 7 X...X. 7 X...X. 7 X..... 7 X...X. 7 X..... 7 X..... 7 X.....
  6 X.XXX. 6 XXXXX. 6 XXXX.. 6 X..... 6 X...X. 6 XXXX.. 6 XXXX.. 6 X.....
  5 X.XX.. 5 X...X. 5 X...X. 5 X..... 5 X...X. 5 X..... 5 X..... 5 X..XX.
  4 X..... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X. 4 X..... 4 X..... 4 X...X.
  3 .XXXX. 3 X...X. 3 XXXX.. 3 .XXX.. 3 XXXX.. 3 XXXXX. 3 X..... 3 .XXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01000000 01000001 01000010 01000011 01000100 01000101 01000110 01000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 X...X. 9 .XXX.. 9 ....X. 9 X...X. 9 X..... 9 X...X. 9 X...X. 9 .XXX..
  8 X...X. 8 ..X... 8 ....X. 8 X..X.. 8 X..... 8 XX.XX. 8 X...X. 8 X...X.
  7 X...X. 7 ..X... 7 ....X. 7 X.X... 7 X..... 7 X.X.X. 7 XX..X. 7 X...X.
  6 XXXXX. 6 ..X... 6 ....X. 6 XX.... 6 X..... 6 X.X.X. 6 X.X.X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 ....X. 5 X.X... 5 X..... 5 X.X.X. 5 X..XX. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 X..X.. 4 X..... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 X...X. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 X...X. 3 XXXXX. 3 X...X. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01001000 01001001 01001010 01001011 01001100 01001101 01001110 01001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXXX. 9 X...X. 9 X...X. 9 X...X.
  8 X...X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X.X.X. 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X.
  7 X...X. 7 X...X. 7 X...X. 7 X..... 7 ..X... 7 X...X. 7 X...X. 7 X...X.
  6 XXXX.. 6 X...X. 6 XXXX.. 6 .XXX.. 6 ..X... 6 X...X. 6 .X.X.. 6 X.X.X.
  5 X..... 5 X.X.X. 5 X.X... 5 ....X. 5 ..X... 5 X...X. 5 .X.X.. 5 X.X.X.
  4 X..... 4 X..X.. 4 X..X.. 4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 ..X... 4 X.X.X.
  3 X..... 3 .XX.X. 3 X...X. 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .X.X..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01010000 01010001 01010010 01010011 01010100 01010101 01010110 01010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 X...X. 9 X...X. 9 XXXXX. 9 XXXXX. 9 ...... 9 XXXXX. 9 ...... 9 ......
  8 X...X. 8 X...X. 8 ....X. 8 XX.... 8 X..... 8 ...XX. 8 ..X... 8 ......
  7 .X.X.. 7 .X.X.. 7 ...X.. 7 XX.... 7 .X.... 7 ...XX. 7 .XXX.. 7 ......
  6 ..X... 6 ..X... 6 ..X... 6 XX.... 6 ..X... 6 ...XX. 6 X.X.X. 6 ......
  5 .X.X.. 5 ..X... 5 .X.... 5 XX.... 5 ...X.. 5 ...XX. 5 ..X... 5 ......
  4 X...X. 4 ..X... 4 X..... 4 XX.... 4 ....X. 4 ...XX. 4 ..X... 4 ......
  3 X...X. 3 ..X... 3 XXXXX. 3 XXXXX. 3 ...... 3 XXXXX. 3 ..X... 3 XXXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01011000 01011001 01011010 01011011 01011100 01011101 01011110 01011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 .X.... 9 ...... 9 X..... 9 ...... 9 ....X. 9 ...... 9 ...X.. 9 ......
  8 ..X... 8 ...... 8 X..... 8 ...... 8 ....X. 8 ...... 8 ..X... 8 ......
  7 ...X.. 7 .XXX.. 7 XXXX.. 7 .XXX.. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 ..X... 7 .XXXX.
  6 ...... 6 ....X. 6 X...X. 6 X..... 6 X...X. 6 X...X. 6 .XXX.. 6 X...X.
  5 ...... 5 .XXXX. 5 X...X. 5 X..... 5 X...X. 5 XXXXX. 5 ..X... 5 X...X.
  4 ...... 4 X...X. 4 X...X. 4 X..... 4 X...X. 4 X..... 4 ..X... 4 X...X.
  3 ...... 3 .XXXX. 3 XXXX.. 3 .XXX.. 3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .XXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ....X.
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ..XX..
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01100000 01100001 01100010 01100011 01100100 01100101 01100110 01100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 X..... 9 ..X... 9 ...X.. 9 .X.... 9 .XX... 9 ...... 9 ...... 9 ......
  8 X..... 8 ...... 8 ...... 8 .X.... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ......
  7 XXXX.. 7 .XX... 7 ..XX.. 7 .X..X. 7 ..X... 7 XX.X.. 7 X.XX.. 7 .XXX..
  6 X...X. 6 ..X... 6 ...X.. 6 .X.X.. 6 ..X... 6 X.X.X. 6 XX..X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 ...X.. 5 .XX... 5 ..X... 5 X.X.X. 5 X...X. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 ...X.. 4 .X.X.. 4 ..X... 4 X.X.X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 X...X. 3 .XXX.. 3 ...X.. 3 .X..X. 3 .XXX.. 3 X.X.X. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...X.. 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 .XX... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01101000 01101001 01101010 01101011 01101100 01101101 01101110 01101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ......
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ......
  9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ......
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ......
  7 XXXX.. 7 .XXXX. 7 .X.XX. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 X...X. 7 X...X. 7 X...X.
  6 X...X. 6 X...X. 6 .XX... 6 X..... 6 ..X... 6 X...X. 6 X...X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 X...X. 5 .X.... 5 .XXX.. 5 ..X... 5 X...X. 5 X...X. 5 X.X.X.
  4 X...X. 4 X...X. 4 .X.... 4 ....X. 4 ..X... 4 X...X. 4 .X.X.. 4 X.X.X.
  3 XXXX.. 3 .XXXX. 3 .X.... 3 XXXX.. 3 ...X.. 3 .XXXX. 3 ..X... 3 .X.X..
  2 X..... 2 ....X. 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 X..... 1 ....X. 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  01110000 01110001 01110010 01110011 01110100 01110101 01110110 01110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B ...... B .X.X.X
  A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A ...... A X.X.X.
  9 ...... 9 ...... 9 ...... 9 ...X.. 9 ..X... 9 .X.... 9 .X.... 9 .X.X.X
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ..X... 8 ..X... 8 X.X.X. 8 X.X.X.
  7 X...X. 7 X...X. 7 XXXXX. 7 ..X... 7 ..X... 7 ..X... 7 ...X.. 7 .X.X.X
  6 .X.X.. 6 X...X. 6 ...X.. 6 .X.... 6 ..X... 6 ...X.. 6 ...... 6 X.X.X.
  5 ..X... 5 X...X. 5 ..X... 5 ..X... 5 ..X... 5 ..X... 5 ...... 5 .X.X.X
  4 .X.X.. 4 X...X. 4 .X.... 4 ..X... 4 ..X... 4 ..X... 4 ...... 4 X.X.X.
  3 X...X. 3 .XXXX. 3 XXXXX. 3 ...X.. 3 ..X... 3 .X.... 3 ...... 3 .X.X.X
  2 ...... 2 ....X. 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 X.X.X.
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 .X.X.X
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 X.X.X.
  
  01111000 01111001 01111010 01111011 01111100 01111101 01111110 01111111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  10000000 10000001 10000010 10000011 10000100 10000101 10000110 10000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ...... 3 ......
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  10001000 10001001 10001010 10001011 10001100 10001101 10001110 10001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX...
  2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX...
  1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX...
  0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX...
  
  10010000 10010001 10010010 10010011 10010100 10010101 10010110 10010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX... 3 XXX...
  2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX... 2 XXX...
  1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX... 1 XXX...
  0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX... 0 XXX...
  
  10011000 10011001 10011010 10011011 10011100 10011101 10011110 10011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX
  2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX
  1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX
  0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX
  
  10100000 10100001 10100010 10100011 10100100 10100101 10100110 10100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX 3 ...XXX
  2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX 2 ...XXX
  1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX 1 ...XXX
  0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX 0 ...XXX
  
  10101000 10101001 10101010 10101011 10101100 10101101 10101110 10101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 ...... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX... 7 XXX...
  6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 ...... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX... 6 XXX...
  5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 ...... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX... 5 XXX...
  4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 ...... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX... 4 XXX...
  3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  10110000 10110001 10110010 10110011 10110100 10110101 10110110 10110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX B ...... B XXX... B ...XXX B XXXXXX
  A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX A ...... A XXX... A ...XXX A XXXXXX
  9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXX... 9 ...XXX 9 XXXXXX
  8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXX... 8 ...XXX 8 XXXXXX
  7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 ...XXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 ...XXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 ...XXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 ...XXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  10111000 10111001 10111010 10111011 10111100 10111101 10111110 10111111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B XXXXXX B ...... B XXXXXX B ...... B .X.X.. B ...... B ...... B XXXXXX
  A XXXXXX A ...X.. A XXXXXX A ..X.X. A ...X.. A .X.X.. A ...X.. A XXXXXX
  9 XXXXXX 9 ..X... 9 XXXXXX 9 ...X.. 9 ....X. 9 ..X... 9 ..X... 9 XXXXXX
  8 XXXXXX 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 ....X. 8 ...... 8 ...... 8 XXXXXX
  7 XXXXXX 7 .XXX.. 7 XXXXXX 7 .XXXX. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 .X.X.. 7 XXXXXX
  6 XXXXXX 6 ....X. 6 XXXXXX 6 X..... 6 X...X. 6 X...X. 6 .XX.X. 6 XXXXXX
  5 XXXXXX 5 .XXXX. 5 XXXXXX 5 X..... 5 X...X. 5 XXXXX. 5 .X.... 5 XXXXXX
  4 XXXXXX 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X..... 4 X...X. 4 X..... 4 .X.... 4 XXXXXX
  3 XXXXXX 3 .XXXX. 3 XXXXXX 3 .XXXX. 3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 .X.... 3 XXXXXX
  2 XXXXXX 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX
  1 XXXXXX 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX
  0 XXXXXX 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX
  
  11000000 11000001 11000010 11000011 11000100 11000101 11000110 11000111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ..X... B ....X. B ..X.X. B ...... B ...... B ......
  A ..X.X. A ...X.. A .X.X.. A ....X. A ...X.. A ..X.X. A .X.X.. A ...X..
  9 .X.X.. 9 ..X... 9 ..X... 9 .XX... 9 .XX... 9 .X.X.. 9 ..X... 9 ..X...
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ..X... 8 ...... 8 ...... 8 ......
  7 X...X. 7 .XX... 7 X...X. 7 ..X... 7 ..X... 7 .XXX.. 7 X.XX.. 7 .XXX..
  6 X...X. 6 ..X... 6 X...X. 6 ..X... 6 ..X... 6 X...X. 6 XX..X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 X...X. 5 ..X... 5 ..X... 5 X...X. 5 X...X. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 ..X... 4 ..X... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 .XXXX. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  11001000 11001001 11001010 11001011 11001100 11001101 11001110 11001111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B ...... B ..X.X. B ...... B XXXXXX B ......
  A ..X... A ..X.X. A .X.X.. A .X.X.. A ...X.. A ...X.. A XXXXXX A ...X..
  9 .X.X.. 9 .X.X.. 9 ..X... 9 ..X... 9 ...... 9 ..X... 9 XXXXXX 9 ..X...
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 ..X... 8 ...... 8 XXXXXX 8 ......
  7 .XXX.. 7 .XXX.. 7 .X.X.. 7 .XXXX. 7 .XXX.. 7 X...X. 7 XXXXXX 7 .XXX..
  6 X...X. 6 ....X. 6 .XX.X. 6 X..... 6 ..X... 6 X...X. 6 XXXXXX 6 X...X.
  5 X...X. 5 .XXXX. 5 .X.... 5 .XXX.. 5 ..X... 5 X...X. 5 XXXXXX 5 XXXXX.
  4 X...X. 4 X...X. 4 .X.... 4 ....X. 4 ..X... 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X.....
  3 .XXX.. 3 .XXXX. 3 .X.... 3 XXXX.. 3 ...X.. 3 .XXXX. 3 XXXXXX 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ......
  
  11010000 11010001 11010010 11010011 11010100 11010101 11010110 11010111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ...... B ...... B ...... B XXXXXX B .X.X.. B XXXXXX B ...... B XXXXXX
  A .X.... A ...X.. A .X.X.. A XXXXXX A ..X... A XXXXXX A ...... A XXXXXX
  9 ..X... 9 ..X... 9 ..X... 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXXXXX 9 ...... 9 XXXXXX
  8 ...... 8 ...... 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXXXXX 8 ...... 8 XXXXXX
  7 .XXX.. 7 X...X. 7 XXXXX. 7 XXXXXX 7 ...... 7 XXXXXX 7 ...... 7 XXXXXX
  6 ....X. 6 X...X. 6 ...X.. 6 XXXXXX 6 ...... 6 XXXXXX 6 XXXXX. 6 XXXXXX
  5 .XXXX. 5 X...X. 5 ..X... 5 XXXXXX 5 ...... 5 XXXXXX 5 ....X. 5 XXXXXX
  4 X...X. 4 X...X. 4 .X.... 4 XXXXXX 4 ...... 4 XXXXXX 4 ....X. 4 XXXXXX
  3 .XXXX. 3 .XXXX. 3 XXXXX. 3 XXXXXX 3 ...... 3 XXXXXX 3 ...... 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ....X. 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ..XX.. 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 XXXXXX
  
  11011000 11011001 11011010 11011011 11011100 11011101 11011110 11011111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ....X. B ....X. B XXXXXX B .X.X.. B .X.X.. B .X.X.. B ...X.. B XXXXXX
  A ...X.. A ...X.. A XXXXXX A ..X... A ..X... A ..X... A ..X... A XXXXXX
  9 ...... 9 ..X... 9 XXXXXX 9 .XXX.. 9 XXXX.. 9 XXXXX. 9 XXXX.. 9 XXXXXX
  8 ...... 8 .X.X.. 8 XXXXXX 8 X...X. 8 X...X. 8 X..... 8 X...X. 8 XXXXXX
  7 ...... 7 X...X. 7 XXXXXX 7 X..... 7 X...X. 7 X..... 7 X...X. 7 XXXXXX
  6 ...... 6 X...X. 6 XXXXXX 6 X..... 6 X...X. 6 XXXX.. 6 XXXX.. 6 XXXXXX
  5 ...... 5 XXXXX. 5 XXXXXX 5 X..... 5 X...X. 5 X..... 5 X.X... 5 XXXXXX
  4 ...... 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X...X. 4 X...X. 4 X..... 4 X..X.. 4 XXXXXX
  3 ...... 3 X...X. 3 XXXXXX 3 .XXX.. 3 XXXX.. 3 XXXXX. 3 X...X. 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX
  
  11100000 11100001 11100010 11100011 11100100 11100101 11100110 11100111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B ..X.X. B ...X.. B .XX... B ...X.. B .X.X.. B ..X.X. B .X.X.. B ...X..
  A .X.X.. A ..X... A .XX... A ..X... A ..X... A .X.X.. A ..X... A ..X...
  9 X...X. 9 .XXX.. 9 X...X. 9 X..... 9 X..... 9 .XXX.. 9 X...X. 9 .XXX..
  8 X...X. 8 ..X... 8 X...X. 8 X..... 8 X..... 8 X...X. 8 X...X. 8 X...X.
  7 X...X. 7 ..X... 7 X...X. 7 X..... 7 X..... 7 X...X. 7 XX..X. 7 X...X.
  6 X...X. 6 ..X... 6 X...X. 6 X..... 6 X..... 6 X...X. 6 X.X.X. 6 X...X.
  5 X...X. 5 ..X... 5 X...X. 5 X..... 5 X..... 5 X...X. 5 X..XX. 5 X...X.
  4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 X..... 4 X..... 4 X...X. 4 X...X. 4 X...X.
  3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 .XXX.. 3 XXXXX. 3 XXXXX. 3 .XXX.. 3 X...X. 3 .XXX..
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ......
  
  11101000 11101001 11101010 11101011 11101100 11101101 11101110 11101111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B .XXX.. B ..X.X. B .X.X.. B .X.X.. B .X.X.. B ...X.. B XXXXXX B ...X..
  A X...X. A .X.X.. A ..X... A ..X... A ..X... A ..X... A XXXXXX A ..X...
  9 .XXX.. 9 ..X... 9 XXXX.. 9 .XXX.. 9 XXXXX. 9 X...X. 9 XXXXXX 9 XXXXX.
  8 X...X. 8 .X.X.. 8 X...X. 8 X...X. 8 X.X.X. 8 X...X. 8 XXXXXX 8 X.....
  7 X...X. 7 X...X. 7 X...X. 7 X..... 7 ..X... 7 X...X. 7 XXXXXX 7 X.....
  6 X...X. 6 X...X. 6 XXXX.. 6 .XXX.. 6 ..X... 6 X...X. 6 XXXXXX 6 XXXX..
  5 X...X. 5 XXXXX. 5 X.X... 5 ....X. 5 ..X... 5 X...X. 5 XXXXXX 5 X.....
  4 X...X. 4 X...X. 4 X..X.. 4 X...X. 4 ..X... 4 X...X. 4 XXXXXX 4 X.....
  3 .XXX.. 3 X...X. 3 X...X. 3 .XXX.. 3 ..X... 3 .XXX.. 3 XXXXXX 3 XXXXX.
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 ......
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 ......
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 ......
  
  11110000 11110001 11110010 11110011 11110100 11110101 11110110 11110111
  
  
   765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432  765432
  B X..... B ...X.. B .X.X.. B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX B XXXXXX
  A .X.... A ..X... A ..X... A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX A XXXXXX
  9 ..X... 9 X...X. 9 XXXXX. 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX 9 XXXXXX
  8 .X.X.. 8 X...X. 8 ....X. 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX 8 XXXXXX
  7 X...X. 7 .X.X.. 7 ...X.. 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX 7 XXXXXX
  6 X...X. 6 ..X... 6 ..X... 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX
  5 XXXXX. 5 ..X... 5 .X.... 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX 5 XXXXXX
  4 X...X. 4 ..X... 4 X..... 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX 4 XXXXXX
  3 X...X. 3 ..X... 3 XXXXX. 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX 3 XXXXXX
  2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX 2 XXXXXX
  1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX 1 XXXXXX
  0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX 0 XXXXXX
  
  11111000 11111001 11111010 11111011 11111100 11111101 11111110 11111111
  


 27. Zapojení propojek AND-1Z


 28. Signál MAP vyřazen    S1/1 spojit, S1/2 rozpojit
  Signál MAP zařazen    S1/1 rozpojit, S1/2 spojit
  


 29. Rozpiska soucástí
 30. ---------------------------------------------------------
   Součástka           Pozice
  ---------------------------------------------------------
   Odpor TR 191 47KJ    R1
         4K7J    R2-R4,R8,R10,R12,R13
         2K2J    R5,R6
         10KJ    R7,R9
         1K0J    R11,R14-R17,R21,R23,R24
         330RJ   R18
         680KJ   R15
         220RJ   R20
         68RJ    R22
  
   Kondenzátor TK 794 100P    C1
         TE 121 6u8     C2,C4
         TK 783 47N     C3,C5-C9,Cl1-C14
         TK 783 15N     C10
  
   dioda KA 206          V1-V4
   tranzistor KSY 82       V5
   tranzistor KSY 71       V6
  
   I.O. MH 74 S 287        D1,D24
     K 555 IR 11 (74 194)   D2,D3,D10,D20
     K 555 LA 3 (74 LS 00)   D4
     K 555 LN 1 (74 LS 04)   D5,D29
     K 555 LL 1 (74 LS 32)   D6
     K 155 IR 15 (74173)    D7,D9
     K 155 LP 8 (74 125)    D8,D10
     K 573 RF 3 (2732)     D11
     K 555 TM 2 (74 LS 74)   D12,D21
     K 555 TM S (74 LS 175)  D13
     K 555 LA 1 (74 LS 20)   D14
     NM 6514          D15-D18
     K 555 TM 5 (74 LS 174)  D22
     K 555 LA 4 (74 LS 10)   D23
     K 555 KP 11 (74 LS 257)  D25-D29
     K 555 IE 7 (74 LS 193)  D28,D31-D34
     UCY 7406         D30
     MH 74 S 571        D35
   Krystal 11 Z 53 10 MHz     Z1
   Spínač TS 501 2 121      1
  
  ---------------------------------------------------------
  


 31. Rozložení součástek

 32. DPS AND-1Z
  DPS AND-1Z/89  Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšení -funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem. 33. Schéma desky AND-1Z (příloha)

 34. Schéma AND-1Z a černobílá verze ZDE.
  Schéma AND-1Z/89 a černobílá verze ZDE.Vývoj:

TESLA-ELSTROJVýrobce:

ELITEX
KONCERNOVÝ PODNIK
CHRASTAVA

ZÁVOD 06 - ELEKTRONIKA - LIBERECDodavatel:

TESLA- ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Obsah pamětí PROM
 10. Zapojení konektoru X1
 11. Zapojení konektoru X2
 12. Výpis generátoru znaků EPROM - pozice D11
 13. Grafické znázornění znaků u AND-1Z
 14. Zapojení propojek na desce AND-1Z
 15. Rozpiska součástek
 16. Rozložení součástek
 17. Schéma desky AND-1Z (příloha)


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / AND-1Z, AND-1Z/89SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz