ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ADC-8ADC-8_XJ4509

OCR návodu ADC-8

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAADC-8Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. ADC-8 zapojeni X1
 10. ADC-8 zapojení X2
 11. Rozpiska součástí ADC-8
 12. Rozložení součástek ADC-8

Přílohy:

 1. Schéma ADC-8


 1. Úvod
 2. Analogově číslicový převodník provádí postupnou aproximaci vstupního analogového napětí na osmibitový číslicový údaj.

  Číslicový údaj se čte pomocí instrukce IN (XY), kde hexadecimální adresa určuje: X - adresu desky, Y - vstupní kanál.

  Po naadresovaní desky ADC-8 z mikropočítače přechází signál READY do úrovně L a mikropočítač vstoupí do stavu WAIT. V tomto stavu je až do ukončení převodu. Po ukončení převodu přechází signál READY do úrovně H a dokončí se vstupní instrukce. Datový údaj přenesený na sběrnici mikropočítače odpovídá hodnotě vstupního analogového signálu. Doba převodu je rovna asi době 4 nejkratších instrukcí mikroprocesoru. 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:   U(CC)+5V +-0,25V
  U(DD)+12V(od +11,8V do +15,2V)
  U(GG)   -12V(od -11,8V do +15,2V)

  Poznámka: U zařízení, kde je k dispozici zdroj napájecího napětí +-15V je výhodný přechod na toto napájecí napětí. Změna se provede pomoci propojek L-M při +15V a 0-P při -15V. Propojky jsou vyznačeny na el. schématu.


  Odběr proudu desky ADC-8:   a)max.b)
  U(CC) ( +5V)I(CC)500mA   300mA
  U(DD) (+12V)   I(DD)50mA35mA
  U(GG) (-12V)I(GG)   40mA30mA
  event.   U(DD) (+15V)I(DD)50mA35mA
  U(GG) (-15V)I(GG)40mA30mA

  ad a) Orientační hodnoty stanovené dle katalogových údajů a osazení desky.
  ad b) Naměřené hodnoty - informativní údaje.


  Rozměry desky:140 x 150 x 15 mm
   
  hmotnost:max. 143 g
   
  Vstupní signály desky ADC-8:A0 až A7, D0 až D7, /IOR, a analogové vstupy převodníků I(1) až I(16).
   
  Počet vstupních kanálů:16
   
  Jmenovité rozsahy jednopolaritní:   
  napěťové:0-10 resp. 8+ (V)
  0-5 (V)
  proudové:0-20 (mA)

  Poznámka: Při napětí vyšším jak 8,5V může dojít k sepnutí vypnutých kanálů analogového multiplexeru.


  Jmenovité rozsahy dvoupolaritní:   
  napěťové:-5 až +5 (V)
  -2,5 až +2,5 (V)
   
  Vstupní odpor
  - dílčího kanálu:30 kOHM
  - pro napěťový vstup:3 kOHM
   
  Snímací odpor:
  - pro proudový vstup:250 OHM
   
  Výstupní signály desky ADC-8:D0 až D7, RDY

  U jednopolaritních vstupních signálů je výstupní údaj převodníku v přirozeném binárním kódu - označení SBN. U dvoupolaritnich vstupních signálů je kód výstupního datového údaje dvojí a volí se přepínačem:
  - doplňkový binární kód (označeni TSC)
  - posunutý binární kód (označení OBN)


  Napěťové úrovně TTL:0 =< L =< 0,8 (V)
  2,0 =< H =< 0,5 (V)
   
  Rozlišeni:8 bitů
   
  Doba převodu po naadresovaní desky:   max. 12 µS
   
  Chyba plného rozsahu:max. 0,5%R (R značí jmenovité rozpětí rozsahu)
   
  Chyba nuly pro vstup:
  - jednopolaritnímax. 0,25%R
  - dvoupolaritnimax. 0,50%R
   
  Diferenciální nelinearita:max. 1B (B značí jmenovitou váhu nejbližšího bitu) 5. Instalace
 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektorů FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  Překontrolujeme zapojeni propojek na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojeni propojek je uveden v popisech.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů nebo zda nebudou překročeny povolené zátěže sběrnice desky. 7. Popis funkce
 8. Obvody adresace desky jsou soustředěny kolem obvodu DD1. Podle zapojení propojek na vstupech obvodu E1 až E3 se volí umístění v adresovém prostoru I/0 s adresou 0x – 7x, nebo 8x. - Fx.

  Propojkou na výstupu obvodu se volí umístění ve svoleném poli. Propojka smí být použita pouze jedna.

  Spodní část adresy 0 - F ovládá adresování spínačů jednotlivých analogových vstupů, obvod NL6 - MAB 16 E.

  Přepínače S1 a S2 určují zvolené rozpětí rozsahu. Přepínače S3 až S6 připojují ke vstupům zatěžovací odpory proudových vstupů.

  Tranzistor VT1 udržuje mikroprocesor ve stavu WAIT po dobu aproximace. 9. Programování
 10. Adresace desky převodníku

  Převodník je zapojen jako vstupní periférie mikropočítače, přičemž horní bity adresy A4 - A7 určují desku převodníku, dolní bity A0 - A3 určuji příslušný vstupní analogový kanál. Adresace desky se nastavuje pomocí propojek.


  Rozsah adresy HEXA

  Rozsah adresy   Propojky   Adresace vstupního kanálu x:
  0x - 7xT - G0 - F (0 – 15 DEC)
  W - J
  8x - FxU - H0 - F (0 – 15 DEC)
  V - I


  Volba vstupního rozsahu

  Převodník ADC-8 má napěťové nebo proudové vstupy. Vstupní rozsahy se volí pomocí přepínačů DIL.


  Volba rozpětí rozsahu R

  Rozpětí rozsahu

  R2S1   1S2   2S2   S3 – S6
  0 až 10 (V)1000
  0 až 5 (V)1100
  0 až 20 (mA)1101
  -5 až +5 (V)*010
  -2,5 až +2,5 (V)   *110

  Kde * značí volitelný výstupní kód následovně:

  Výstupní kód   Stav spínače 2S1
  DBN1
  TSC0 11. Testování
 12. Desky jsou ve výrobním závadě testovány pomocí speciálních testů.

  Deska ADC-8 vyhovuje zkoušce vibracemi (chvěním) metodou 1031 dle ČSN 34 5750 v pásmu kmitočtů 10 až 55 (Hz) s amplitudou výchylky kmitáni 0,3Smm a dobou zkoušky 25 min (odpovídá 5 cyklům průchodu pásmem).

  Deska ADC-8 vyhovuje:
  - zkoušce vlivu nízké teploty na vzorky uvolňující teplo při pozvolné změně teploty - metoda 2012 dle ČSN 34 5710 Zkušební teplota +5, +-3 (stC), doba expozice 16h.
  - zkoušce vlivu zvýšené teploty na vzorky uvolňující teplo při náhlé změně teploty - metoda 2022.1 dle ČSN 34 5702 Zkušební teplota +10, +-2 (stC), doba expozice 16h. 13. Údržba
 14. Údržba desek spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5 stC až +40 stC
  relat. vlhkost...40 - 80%. při 30 stC
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 um
  vibrace-odolnost0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska ADC-8 je elektrickým předmětem třídy III. podle ČSN 34 1010.

  Deska ADC-8 není odrušena. Uživatel musí zabezpečit, aby celek zařízení, do kterého je deska ADC-8 použita, vyhovoval stupni odrušení RO 3 podle ČSN 34 2860 a ČSN 33 4200.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený podle par. 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Doprava a skladování: Při dopravě se vyžaduje zacházení předepsané příslušnými předpisy podle označení použitého na obalech. Desky musí být uloženy v poloze vyznačené na obalu.Při dopravě musí být obaly se zabalenými deskami chráněny před atmosférickými srážkami. Teplota vzduchu musí být v rozmezí od -30 stC do +40 stC. Desky se musí skladovat v uzavřených suchých a větraných místnostech s neagresivním prostředím.
  - nezabalené v prostředí s teplotou v rozmezí od +5 stC do +35 stC s relativní vlhkostí v hodnotách vyplývajících z připojeného grafu.
  - zabalené v prostředí s teplotou v rozmezí od -5 stC do +35 stC s relativní vlhkostí přesahující hodnoty vyplývající z grafu nejvýše o 5%.  Graf relativní, vlhkosti prostředí pro skladování.


  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 12 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. ADC-8 zapojení X1
 18. číslo konektoru:X1konektor:TY 517 6211
  deska:ADC-8   klíčování:C6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2
  3RDYsignál READYOUT
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10/IORčtení dat z adresovaného vstupu   INP
  11
  12
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190Vpřístrojová zemNAP
  200Vpřístrojová zemNAP
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47-15VnapájeníNAP
  48
  49
  50+15VnapájeníNAP
  51+12VnapájeníNAP
  52+12VnapájeníNAP
  530Vpřístrojová zemNAP
  540Vpřístrojová zemNAP
  55
  56
  57-12VnapájeníNAP
  58-12VnapájeníNAP
  59
  60fi2hodiny fi2 TTLINP
  61
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 19. ADC-8 - zapojení X2
 20. číslo konektoru:X2konektor:TY 513 3011
  deska:ADC-8   klíčování:C3
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  10Vspolečná zemNAP
  20Vspolečná zemNAP
  30Vspolečná zemNAP
  4I 1analogový vstup 1SP
  50Vspolečná zemNAP
  6I 2analogový vstup 2SP
  70Vspolečná zemNAP
  8I 3analogový vstup 3SP
  90Vspolečná zemNAP
  10I 4analogový vstup 4SP
  110Vspolečná zemNAP
  12I 5analogový vstup 5SP
  130Vspolečná zemNAP
  14I 6analogový vstup 6SP
  150Vspolečná zemNAP
  16I 7analogový vstup 7SP
  170Vspolečná zemNAP
  18I 8analogový vstup 8SP
  190Vspolečná zemNAP
  20I 13analogový vstup 13SP
  210Vspolečná zemNAP
  22I 14analogový vstup 14SP
  230Vspolečná zemNAP
  24I 15analogový vstup 15SP
  250Vspolečná zemNAP
  26I 16analogový vstup 16   SP
  27I 17analogový vstup 11SP
  28I 9analogový vstup 9SP
  29I 12analogový vstup 12SP
  30I 10analogový vstup 10SP

  INPvstupní
  OUT   výstupní
  NAPnapájení
  SPanalogový 21. Rozpiska součástí ADC-8
 22. SoučástkaPozice
  OdporTR 1911K5R1,R8,R10
  10KR2-R5,R11,R16
  390RR6
  1K0R7,R12
  510RR9,R14
  330RR13
  33KR15
  220KR17
  TR 1925K11R18,R19,R21
  1K0R20
  10K0R22,R23
  9K09R24
  3K0R25-R32
  252RR33-R40
   
  Trimr TR 0952K2RP1
  47KRP2
  1K0RP3
   
  KondenzátorTK 7441n5C1
  TK 774100PC2,C3
  TK 794680pC4,C6
  TK 794470pC5
  TK 78347nC7-C13
  TK 783100nC14-C16
  TE 13222uC17,C18
  TE 1344u7C19,C20
  TE 00250uC21
  TE 00420uC22
   
  I.O.MH 3205DD1
  MH 7400DD2
  UCY 74123DD3
  UCY 74121DD4
  MH 7474DD5
  MH 3212 (K 589 IR 12)   DD6
  MDAC 08NL1
  MHB 1502NL2
  MAB 356NL3
  MAB 01NL4
  MAC 111NL5
  MAB 16 ENL6
   
  TranzistorKSY 72VT1
   
  DiodaKA 221VD1,VD2
  KZ 241/10VZ1
   
  SpínačeDIL 1/1S1
  DIL 2/0S2
  DIL 4/0S3-S6 23. Rozložení součástek ADC-8

 24. DPS ADC-8_XJ4509
  * R100 A C100 JSOU OSAZENÉ PŘI POUŽITÍ NL3 IO MAB 357Popis a vyobrazeni v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšení funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.Vývoj:

VÚSE BĚCHOVICE


Výroba:

TESLA TŘINEC


Dodavatel:

TESLA-ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Přílohy: 1. Schéma ADC-8

 2. Schéma ADC-8_XJ4509 a černobílá verze ZDE.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. ADC-8 zapojeni X1
 10. ADC-8 zapojení X2
 11. Rozpiska součástí ADC-8
 12. Rozložení součástek ADC-8

Přílohy:

 1. Schéma ADC-8


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ADC-8SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz